Transfer når tiden er knap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transfer når tiden er knap"

Transkript

1 Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job. HAKL ønskede at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre og om især sociale medier har en positiv effekt. Korte praksisnære AMU-kurser har været en rød tråd for HAKL i flere år, efter Nyt AMU gik i luften i HAKL har bevidst arbejdet med at nedbryde de længere arbejdsmarkedsuddannelser i korte kurser, så det blev muligt ligesom byggeklodser at sammensætte kurserne efter behov, og dermed så praksisnært som muligt. De korte kurser af typisk 2 dages varighed er da også blevet en succes målt på antal kursister og tilfredshedsmålinger i de forløbne år. Mange udfordringer med korte kurser Men selvom kurserne er korte og rettet mod udførelsen af enkelte job- og arbejdsfunktioner, er der stadig plads til forbedringer. Tiden til opfølgning på virksomhederne er knap, og virksomhederne forventer, at medarbejderne kan omsætte det, de lærer på et AMU-kursus, direkte i deres arbejde. Da transfer i AMU blev et tema for TUP-puljen i 2010, satte HAKL sig for at undersøge, hvordan man kan forbedre transfer, når tiden er knap. Projektet fokuserer på korte kurser af 1-2 dages varighed til butiksansatte i detailbranchen. De deltagende udbydere i projektet er: Tietgen KompetenceCenter, Handelsfagskolen, Grenaa Handelsskole, Detaildivisionen samt Tradium Erhverv. Konsulentfirmaet Kubix er tovholder og inspirator på projektet. Er sociale medier løsningen? I projektet har der været fokus på, hvordan visualisering og især brug af sociale medier både før, under og efter kurset kan skabe bedre transfer. Derfor var der også i projektet afsat midler til at udvikle og afprøve brug af videoklip/film og smartphone i undervisningen, samt facebook både før og efter. Men også andre metoder og værktøjer har der været fokus på. Før Under - Efter På 1. erfa-dag i Ministeriet for Børn og Undervisning, hvor vi arbejdede videre med projektets forandringsteori, blev vi af Rambøll præsenteret for modellen. Den går groft sagt ud på, at 80 % af den transfer, der skabes, skabes før og efter kurset, hvorimod det, der foregår på kurset, kun tæller med 20 %. Det har givet anledning til mange diskussioner om, hvor langt man kan og skal strække et AMU-kursus og dermed, hvor meget der forventes af kursusudbyderne og hvor meget man kan forlange af virksomheden og den leder, der sender sine medarbejdere på kursus. Løsningerne er mange, men én pointe står tilbage Der er arbejdet med og afprøvet flere forskellige metoder og værktøjer, som er beskrevet og reflekteret over i de artikler, du sidder med her. En central pointe fra projektet står tilbage: Mest muligt af det, der foregår før og efter et kursus, dvs. kendskab til kurset og forventningsafstemning (før) samt opfølgning i form af fx handleplaner (efter), skal tænkes ind i selve undervisningen (under).

2 Formålet var, at lederen og medarbejderen skulle have en fælles opfattelse af, hvorfor medarbejderen skulle på kursus og hvad det var forventet, at medarbejderen lærte på kurset. Altså en strategisk stillingstagen til hvorfor virksomheden skulle sende medarbejderen på kurset. Dette ville sikre, at medarbejderen var motiveret og klar til at tage imod den læring, som ville komme på kurset. Hvem har ansvaret for transfer? Af Kasper Nissen TRADIUM Erhverv Rigtig mange undersøgelser peger på, at uddannelse ikke giver værdi på bundlinjen, fordi der ikke er en blivende effekt af kurserne. Hvorfor er der ikke det? Det er det store spørgsmål, som dette projekt vil søge at besvare. Er det, fordi underviserne og skolerne/konsulenterne ikke er dygtige nok til at formidle viden og indhold? Er det kursisterne, der ikke forstår indholdet, eller hvorfor er det sådan? Nedenstående iagttagelse bygger på 50 forskellige deltagere fra detailhandlen, fordelt over ca. 17 forskellige virksomheder fordelt på tre hold. Hvorfor transfer? Indlæringen på et kursus består af tre dele og sker i tre faser. Første fase er før kurset og udgør 40% af læringen, under udgør 20% og efter udgør hele 40% af den samlede læring. Af de tre faser er der kun ét tidspunkt, hvor lederne typisk ikke er involveret, det er under selve kurset. Det viser sig til gengæld, at hele 80% af læringen sker før og efter kurset, i dialog og samarbejde med netop ledere og kollegaer. Vi startede vores projekt med at kigge meget på før- og under-fasen, med håbet om at det kunne give en indvirkning også i efter-fasen. Hvad og hvordan I før-fasen sendte vi breve ud til både medarbejdere og ledere omkring kursusindhold, tid og sted, samt et samtaleark, som leder og medarbejder skulle udfylde i fællesskab. I under-fasen arbejdede vi rigtigt meget med at gøre undervisningen meget praksisnær, med konkrete virksomhedscases fra deltagerne, for dermed at skabe transfer i forhold til den virkelighed, som kursisterne kommer fra. Som et ekstra element havde vi udviklet et dilemmaspil, som kursisterne fik med hjem. Efter-fasen startede faktisk i indkaldelsesbrevet, da vi til slut i brevet, netop havde skrevet til lederen, at medarbejderen ville få et spil med hjem, som så kunne bruges, når medarbejderen kom hjem fra kursus. Dette skulle medvirke til en øget videndeling i virksomheden, samt skabe øget transfer for kursisten gennem translokutionaritets princippet. Translokutionaritet er en erkendelsesteoretisk neologisme lavet af den danske filosof Ole Fogh Kirkeby. Det kan populært formuleres gennem sætningen: Jeg ved ikke, hvad jeg mener, før jeg hører, hvad jeg selv siger. Forts

3 Evaluering Da vi ca. tre uger efter endt forløb undersøgte, om nogle af de tiltag, vi havde lavet, virkede ude i virksomhederne, var konklusionen desværre nedslående. Meget få af lederne havde afholdt den samtale med medarbejderen, som vi i brevet havde opfordret til inden kurset og endnu færre havde haft en opfølgende samtale efter endt kursus. Ingen af lederne vidste, at deres medarbejder havde fået et spil med hjem, så der var derfor ingen, der havde prøvet spillet efter kurset. Vi kan gøre meget for at skabe yderligere transfer, men hvis de respektive ledere i virksomhederne ikke har en bedre forståelse for vigtigheden af uddannelse, skal der ikke bruges flere ressourcer på det. I stedet bør der bruges ressourcer på at fortælle om vigtigheden af reglen. Herunder tænker jeg både på den strategiske forståelse, men i høj grad også på den operationelle forståelse for, hvad det kræver at ændre medarbejdernes viden til færdigheder, som giver resultater på bundlinjen. Hvis uddannelse skal blive vejen til succes, så skal virksomhedslederne i højere grad begynde at tage ansvar for den uddannelse og den udvikling, de ønsker, deres medarbejdere skal gennemgå. Transfer af projektet Som uddannelseskonsulent har jeg fået en større forståelse af vigtigheden af at informere virksomhederne omkring reglen, samt det at have en meget dybere dialog omkring vigtigheden af også at have det strategiske aspekt med, når virksomhederne vælger uddannelse. Derfor mener jeg, at det netop er på forståelsen af dette, vi som skoler skal sætte ind.

4 nye binderi teknikker. Endvidere har kursisterne søgt vejledning/rådgivning via den lukkede gruppe, således at der en livline til stede, der fungerer efter kurset er slut. mulighed for at lære mange af de medstuderende at kende inden kurset Det er opløftende at kunne følge med i, hvordan de enkelte kursister faktisk anvender deres nye teknikker ude i butikkerne og deler deres begejstring med kollegerne, udtaler Betina Fravsbøl. Facebook - et effektivt medie til at højne transferværdien i din undervisning? Af Jacob Andersen Handelsfagskolens Kursuscenter Et udsnit af de erfaringer, to undervisere har haft med brugen af facebook i undervisningen. Jeg er overrasket over, hvor hurtigt og smertefrit kursisterne arbejder via facebook udtaler Betina Fravsbøl, blomsterunderviser på Handelsfagskolen i Århus. Betina Fravsbøl har i foråret 2012 gennem TUP- projektet Transfer når tiden er knap fokuseret på at anvende facebook på korte blomster-kursusforløb. Hun har i forbindelse med kurset anvendt facebook på to forskellige måder. På den ene side har hun udarbejdet en facebook side, hvor kursisterne, inden de skulle på kursus, kunne søge information om kurset og stille spørgsmål hertil. Det er rart, at alle oplysningerne om undervisningsforløbet er nemt tilgængelig samt at man gennem facebook har mulighed for at lære mange af de medstuderende at kende inden kurset, udtaler blomsterkursist Marianne Vedel. På den anden side har vi opfordret kursisterne til at tage initiativ til at lave en lukket gruppe på facebook. Den lukkede gruppe har fungeret som socialt netværk, men i høj grad også som videndelingsplatform. Mange af de produkter (binderier), kursisterne har lavet på kurset, er blevet lagt ud på facebookgruppen, enten som billede eller video, siger Betina Fravsbøl. Kursisterne tog billeder eller video med deres smartphones af forskellige binderier og lagde det herefter, uden min hjælp, ud på facebook. For at facebook skal fungere som videndelings-medie på holdet, er det en klar fordel, at der findes en enkelt eller to kursister, der brænder for facebook og dermed gerne vil oprette gruppen, det nytter ikke, hvis jeg som underviser skal administrere gruppen udtaler Betina Fravsbøl. Efter kurset har en del kursister delt deres viden fra kurset gennem facebook i butikkerne, hvor de blandt andet har vist dekorationer og succesen afhænger meget af målgruppen Jesper Stentoft, der til daglig arbejder som leder og underviser på Tietgen KompetenceCenter i Odense, har haft mere negative oplevelser ved brugen af facebook. Vi havde inden kursusstart lagt informationer ud på facebook, men det viste sig, da vi kom i gang med undervisningen, at de fleste kursister ikke havde anvendt denne mulighed. Der blev heller ikke taget initiativ til at lave en lukket gruppe på holdet, udtaler Jesper Stentoft. Jeg tror, succesen ved brugen af facebook i undervisningsøjemed afhænger meget af målgruppen. De kursister, jeg afprøvede facebook på, lå aldersmæssigt typisk fra slut tyverne til slut fyrrerne. Denne målgruppe opfatter mere facebook som et sladderspalte medie til privatbrug end som et professionelt værktøj til videndeling. I eksemplet med blomsterkursisterne, der jo typisk er i starten af tyverne og har meget fokus på at udvikle et produkt, kan facebook fint bruges til at gå i dialog med sin målgruppe på en platform, som de jo kender i forvejen, er tryg ved og har de fornødne værktøjer til at bruge, siger Jesper Stentoft.

5 Efter fasen forberedes i undervisningen Af Jesper Stentoft Tietgen KompetenceCenter Når man ved, at tiden til opfølgning i virksomhederne er knap, er det særligt vigtigt at arbejde med efter-fasen allerede på selve kurset. De didaktiske overvejelser i projektet Transfer når tiden er knap, tager afsæt i 40/20/40- modellen 40 (før-fasen) 20 (under-fasen) 40 (efter-fasen) Det betyder, at vi prøver - selv på korte kurser - at præsentere emner, problemstillinger etc. og starte læringsprocessen allerede inden kursisten er mødt på kursus 40%. De 20% af læringen foregår på kurset og de sidste 40% af læringen foregår efter kurset og det er netop denne fase, denne artikel omhandler. Opfølgning øves i selve undervisningen Erfaringer i dette projekt og tidligere erfaringer viser, at hvis det skal lykkedes deltagerne og virksomhederne at bruge noget af deres knappe tid til at følge op på kursusdeltagelsen, skal opfølgningen allerede øves i selve undervisningen. Handlingsplan På kurset Salgsklar butik, et 2-dages kursus, som vores projekt havde fokus på, arbejdede vi løbende på en handlingsplan, som deltagerne kunne anvende hjemme i butikken. I stedet for at slutte af med at udfylde handlingsplanen, var det et værktøj, vi løbende vendte tilbage til i løbet af de 2 dage. I handlingsplanen blev som minimum formuleret: Aktivitet, f.eks. at flytte rundt på kategorier, hylder, varer, ændre kundestrøm, kortlægge a-, b- og c-pladser etc. Evt. med skitse af det nye oplæg. Mål målbare og tidsbestemte, f.eks. omsætning/avance øges med 10% inden en bestemt dato. Ansvar hvem har ansvaret, hvem skal udføre? Således klædt på tog deltagerne tilbage til deres respektive arbejdspladser og planen var nu, at de diskuterede emner, problemstillinger og teorier skulle implementeres i virksomheden.

6 Eksempler på spørgsmål Almene spørgsmål - Har du nogensinde ignoreret en konflikt og hvorfor? - Har der nogensinde været en konflikt i gang, som du ikke så som en konflikt og hvorfor tror du, at det var sådan? Dilemmaspillet i praksis Af Kasper Nissen TRADIUM Erhverv I forbindelse med projektet Transfer når tiden er knap, har vi på Tradium i samarbejde med Erhvervsskolernes Forlag udviklet et dilemmaspil. Hvorfor dilemmaspil? Dilemmaspillet har den fordel, at det tager udgangspunkt i den enkelte deltagers egen dagligdag. Det vil sige hvert enkelt spørgsmål i dilemmaspillet har forskellige betydninger hver gang, det bliver spillet. Det er dermed et spil, som kontinuerligt kan bruges, genbruges og udvikles på. En anden fordel ved spillet er, at opbygningen ikke er baseret på et enkelt fag/mål, men kan bruges i alle fag og mål, uanset om det er HAKL fag eller over i den tekniske del af efteruddannelsen. Spillets opbygning Spillet virker i al sin enkelhed lidt som et spil, vi spillede som børn, nemlig vendespillet. Spillet består af ca. 40 kort med et spørgsmål på hver. Der er i alt ca. 40 spørgsmål, som er fordelt på fire overordnede kategorier. Skabelonen til dilemmaspillet er udviklet af Erhvervsskolernes Forlag til Office2010-pakken. Skabelonen kan fås ved henvendelse til HAKL på Teori spørgsmål - I en konflikt indgår der altid en sag og relation I hvilken rækkefølge skal man håndtere dem og hvorfor? - Beskriv kendetegnene ved den følgende konflikttype: Den instrumentelle konflikt. Dilemma spørgsmål - Det er i starten af en udsalgsperiode. Der står flere kunder i kø uden for din butik og venter på, at den skal åbne. Kort tid efter åbningen finder du to kunder ved prøverummet, som skændes højlydt over et par bukser, som er på tilbud. Der er kun ét par bukser tilbage. Hvad gør du? Den gode historie - Hvad er dit bedste tip til at håndtere en konflikt? - Fortæl en positiv historie i forbindelse med en konflikt. Hver kursist får efter endt kursus en kopi af spillet hjem, så hele virksomheden kan få glæde af den viden, deltageren har fået på kurset. Samtidig øger det transfer for den enkelte deltager gennem translokutionaritets princippet.

7 Videofilm som fælles referenceramme Af Bruno Clematide Kubix En central del af projektet handlede om at afprøve, hvordan visualisering kan fremme transfer. Tietgen KompetenceCenter har derfor som led i projektet udviklet en videofilm Salgsklar butik og anvendt den på kurset rytmer og rutiner til salgsklar butik med kursister fra meget forskellige virksomheder. Filmen blev anvendt med succes. Et hold bestående af flere brancher - fra slagter til oplevelser - fik på den måde en fælles referenceramme. Dette gjorde, at det blev lettere at forholde sig til forskellige situationer, da underviserne kunne vende tilbage til filmen. Jesper Stentoft fra Tietgen KompetenceCenter siger om brugen af filmen: Den er jo optaget i en detailbutik, så det er ikke sikkert, at en deltager fra en blomsterbutik gider se den flere gange. Men hvis jeg som underviser er i stand til at relatere filmsekvenser til nogle af de udfordringer, som deltagerne fra blomsterbutikken fortæller om, så er det stadigvæk et godt fælles afsæt. Tanken om at filmen også kunne fremme transfer, ved at deltagerne en gang imellem skulle se hele eller dele af filmen på youtube, forblev dog ved tanken. Underviserne måtte konstatere, at der ikke har været besøg på filmen efter selve kurset. Men selv om den del af ideen ikke lykkedes, er Jesper Stentoft overbevist om, at film er et rigtig godt medie til at skabe et fælles udgangspunkt. Dette synspunkt støttes af Michael Ellersgaard fra Detaildivisionen, som udtrykker det på denne måde: Youtube til visualisering kan spare temmelig megen tilrettelæggelsestid og energi. En film på youtube, fx med John Cleese der går på en sjov måde, eller en film, der illustrerer en samtaleform, man kan snakke ud fra, kan både være en slags icebreaker og opsummering på et tema, man er i gang med. På den måde foregår indlæring også gennem andre kanaler end det rent mundtlige. Filmen Salgsklar butik kan som nævnt ses på youtube med dette link: Den tager lige godt 10 minutter og viser to principielt forskellige måder at tackle de samme udfordringer på. Forskelligheder, der er gode at tage afsæt i til drøftelser under kurset.

8 Modet til at kaste ringbindet Af Bruno Clematide Kubix På projektets sidste fælles møde førte Bruno Clematide, Kubix, en samtale med projektdeltagerne Jesper Stentoft, Tietgen Kompetence- Center, Michael Ellesgaard, Detaildivisionen, Kasper Nissen, Tradium, og Jacob Andersen, Handelsfagskolen om hvad de har lært af projektet, og om hvordan de fremover kan bidrage til øget transfer. Bruno: Flere af jer har sagt i løbet af dagen at det her projekt har bidraget til refleksion over egen praksis. Er der en af jer der vil hoppe ind og give et eksempel på det? Michael: Jeg blev optaget af spørgsmålet om hvordan jeg for alt i verden kan sikre bare en lille smule transfer hver dag. Det vil til stadighed være det redningsnet jeg kan falde tilbage i, selv under pres. Så kan jeg altid få deltagerne til at spørge sig selv om hvordan de kan bruge det vi er i gang med, i deres hverdag. Bruno: Er det så ikke endnu en ekstra opgave for underviserne? Michael: Nej, tværtimod. Dette spørgsmål kan faktisk tage pres væk fra mig. Det giver lethed. Og det manifesterer mere tydeligt end noget andet at tankpassermodellen er passé. Kasper: Vi har også tidligere sendt breve ud og meget mere. Alligevel har vi altid fået dårlige målinger på spørgsmålet om hvad du kender til kurset osv. Jeg har i projektet lært at undervisningen skal meget mere være et sted hvor man reflekterer over sin egen hverdag meget, meget mere end at vi formidler forudgivet stof. Skemalægge refleksion Jacob: For mig har den store øjenåbner været at jeg skulle forberede deltagerne meget mere, fx ved at provokere dem forud for kurset. Det havde jeg slet ikke tænkt på inden det her projekt. Jesper: For mig har det vigtigste været at vi har gjort det til en del af projektet at reflektere over egen praksis. Det har vi aldrig gjort i det omfang på vores skole. Og det har givet enormt meget i forhold til hvordan vi kan arbejde med transfer. Det er lige før jeg mener at vi bør skemalægge refleksion i vores organisation. Alle på vores skole der har været involveret i dette projekt, er blevet flyttet ret så kraftigt. Jacob: Det kan jeg også tilslutte mig. Jeg har været så heldig at kunne forelægge det vi har lavet i dette projekt, på et pædagogisk rådsmøde. Der gik altså et pædagogisk lys op for mange af mine kolleger: det jeg plejer at gøre, er måske ikke altid lige det rigtige. Det var fedt at opleve en del tankpassertyper åbne sig og spørge mere til hvordan vi konkret forsøgte at arbejde med transfer. En der underviser folk fra sportsforretninger, sagde for eksempel, nå, måske skulle vi løbe en tur i stedet for bare at snakke om de og de typer løbesko. Transfer i undervisningen Bruno: Der hænger et spørgsmål i luften i forlængelse af det I lige har sagt: Hvordan kan man fremme transfer i selve undervisningen? Som I har sagt, er dette jo en meget vigtig transferbrik I har udviklet i det her projekt. Jacob: Vi skal tale deltagernes sprog, følge deres hverdag og finde ud af hvor de er henne. Prøve at gøre undervisningen så levende som muligt på denne måde. Vi skal kunne turde trække os lidt tilbage og lade deltagerne snakke og snarere være inspirator og provokatør. Michael: At tage deltagernes udfordringer fra hverdagen ind i undervisningen kan være en anledning til at deltagerne opstiller et mål Forts..

9 øjenåbner at tale om det her 40/20/40, og jeg bruger det faktisk hver eneste gang jeg snakker med en virksomhed. Sociale medier og visualisering Bruno: En del af projektet handler om brug af sociale medier og visualisering. Hvis I skulle sætte nogle ord på om det kan være en dåseåbner for at fremme transfer - er det værd at bruge krudt på? hvad vil du her, sådan at kurset bliver meningsgivende. Jeg er villig til at skifte spor, hvis det bidrager til at opfylde deltagernes hvad vil du her. Kasper: Jeg skal være klar til at italesætte transfer i undervisningen. Hvis jeg som underviser ved at mit mål med det er at få italesat transfer, så er jeg helt sikker på at jeg får skabt mere transfer. Bruno: Har I gennem projektet fået nogle greb til at få hverdagen ind i undervisningen? I har alle sammen talt om at det er svært at få noget relevant om arbejdspladsen og deltagerne ind på forhånd hvordan får I det så ind på stedet? Jesper: Vi har jo lavet filmen salgsklar butik. Den illustrerer nogle hverdagsproblemer. Når vi ser filmen, kommer der mange eksempler fra deltagernes egen hverdag ind. Det gør det hele lidt lettere. Filmen er optaget i en rigtig butik. Og selv om den måske har nogle lidt fortegnede eksempler, så åbner den i hvert fald for de problematikker deltagerne selv sidder med. Michael: På kurset om personalesamtaler skal deltagerne først selv formulere hvad de synes der en svær samtale. Så er det dét der er svært, og ikke noget jeg får påduttet fra en lærebog. Bruno: Hvordan kan I fremme transfer i den måde I er i kontakt med virksomhederne på? Jesper: Det er jo ved at gøre dem opmærksomme på hvad det egentlig er, de sender deres medarbejdere af sted til? Også via samtale fortælle dem hvad vi kan bidrage med både før, under og efter. Det afhænger lidt af hvilken type kursus det er. De steder hvor vi gør det, kan vi jo se at der kommer mere ud af kurset. Markant mere. Kasper: Hvis jeg bringer det her spørgsmål om 40/20/40 op i før-snakken med virksomhederne, så kigger de først lidt mærkeligt, men når vi først er i gang, så bidrager det faktisk til at løfte AMU. For mig har det været en mega Jesper: Det er Fremadrettet får vi deltagere som er vokset op med facebook, men så kommer jo spørgsmålet om det er mediet for afsæt til læring eller om der er andre kanaler vi skal gå igennem. Jacob: De gange hvor vi har set at det fungerer, er det afhængig af to ting: For det første skal der som minimum være en der brænder for det. Og for det andet: Vi kender jo godt facebook i forvejen og nogle synes det er fint at bruge det til læring. Mens andre synes at facebook er et medie hvor man udstiller sig selv for nogle andre. Og ikke andet. Michael: Jeg tænker på at vi fremover måske kan bruge de sociale medier i undervisningen ved at deltagerne kan inddrage deres netværk, fx andre slagtere, andre blomsterbindere for at få input til undervisningen som efterfølgende kan drøftes i undervisningen. Jacob: Det fungerede faktisk fint med at vi producerede en film om hvordan vi lavede buketter og at den deltager der brændte for det, faktisk sendte filmen via facebook til sin leder Forts

10 og sine kolleger og fik respons fra dem direkte i undervisningen. Det funkede fint. Stor skoleintern spredning Bruno: Lad os runde af med et frækt spørgsmål: Hvis I skulle svare på om det var værd at ministeriet brugte en million kroner på sådan et projekt, hvad ville I så svare? Har det kunnet betale sig og hvorfor? Kasper: Jeg har også været med i et andet projekt. Men lige præcis det her projekt har udviklet så mange skoler, så mange undervisere, så mange konsulenter, og der er kommet nogle rigtig gode konkrete ting ud af det som man også kan give videre til andre skoler, også langt ud over det der er bevilget. Også nogle teorier og tanker om hvordan vi kan gøre AMU meget bedre og skabe mere værdi. Det tror jeg ikke at det var tanken fra starten af. Det var mere konkrete ting om hvad man kan gøre for at skabe transfer. Men vi har fået et meget mere overordnet blik for det. Jesper: Man snakker jo også hele tiden om hvordan man kan styrke kvaliteten. Hvis der er noget, denne fokus på transfer giver, så er det da i dialog med erhvervslivet at finde ud af hvordan man kan højne kvaliteten og udbyttet. Dér rammer projektet hovedet på sømmet. Michael: Projektet har bidraget til modet til at kaste ringbindet. Jesper: Det har du helt ret i, jeg står her i dag ikke længere som tankpasser. Jacob: Jeg er meget enig i det med det modige. Jeg blev spurgt af mange af mine kolleger om det her med transfer. Og nogle føler sig mere udfordret. Hvorfor skulle jeg lave om på noget der har virket i 20 år. Michael: For mig har det været et innovationseventyr. Hvordan kan vi tænke ud af boksen og skabe noget nyt med mere værdi for deltagerne. Alle ind i munden på hinanden: Og så har der været en fantastisk åbenhed når vi har mødtes. Vi turde fortælle hvad vi gør til dagligt og har på den måde turdet udfordre hinanden. Bruno: Det I siger, er egentlig: Der er lige så mange bieffekter som aldrig kunne været skrevet på forhånd, ikke mindst takket være den måde projektet er kørt på med den åbenhed I taler om. I fortæller om en spredning af transfertankegangen i jeres organisationer som går langt ud over det forventede konkrete output og forventede effekter som for eksempel videoen der fremmer transfer. Jesper: Refleksionen har trange vilkår i dagligdagen. Og projektet har bidraget rigtigt meget gennem fælles refleksion, og det giver også mod på at gøre det mere i forlængelse af den undervisning man har, gerne i nogle fora sammen med kolleger. Bruno: Det må være et fint slutpunkt. Tak for snakken!

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Region Sjælland 26. September 2006 på Social- og Sundhedsskolen i Greve Oplæg ved Lene Dahlgaard, Tidligere leder af kursus- og udviklingsafdelingen

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

Køre hviletids app en

Køre hviletids app en Køre hviletids app en Køre hviletids app en Et læringskoncept udviklet i samarbejde mellem & Ulla Gerner Wohlgemuth Anna Britt Krog University College Syddanmark Workshop 28.2.2012 12.45 13.45 Deltagere

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere