E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T. Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T. Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt"

Transkript

1 E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt

2 Indhold Forord... side 3 Sammenfatninger...side 4 Projektet...side 5 Metodiske overvejelser...side 6 Evaluering...side 7-10 Konklusion... side 14 {Fremtidsperspektiver... side 14

3 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 3 Forord Evalueringsrapportens formål er at give en uafhængig vurdering af projektet Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt. Evalueringen vil på baggrund af de opstillede målsætninger og succeskriterier vurdere i hvor høj grad projektet har indfriet målsætningerne. Rapporten er udarbejdet af Ulrik Bandak og Frederik Petersen fra KnowledgeWorker a.m.b.a.

4 4 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Sammenfatninger Herunder kan du læse et kort resume af analysens hovedpunkter - E-læringsmodulet fremstår med en desigmæsig kvalitet med et brugervenligt interface og systemet er funktionelt på alle større styresystemer. Spil-elementet er imidlertid ikke fuldt ud gennemført i eksisterende version. - Brugere der har gennemført E-læringsmodulet har reflekteret over egen adfærd på de sociale medier. Læringen har været størst hos de brugere, der har gennemført modulet i et gruppeforløb. - Antallet af brugere der har været igennem E-læringsmodulet ligger ikke så højt på nuværende tidspunkt. Forklaringen er at det endelige E-læringsmodul er blevet færdiggjort for nylig. Derfor er udbredelsen af systemet først sket sent i forløbet, men tallet forventes at stige i løbet af 2013, idet der er afsat midler til kommunikation mv. - Udbredelse af E-læringsmodulet er sket igennem centralbiblioteker, der distribuerer systemet til de resterende biblioteker. Der er samtidig udsendt en enkel opsætningsguide til E-læringsmodulet. Det vides ikke præcist hvor mange biblioteker, der har lagt E-læringsmodulet op på deres websites. - Der afholdt en lang række aktiviteter, hvor temaet digital dannelse har været på dagsordenen. De mange konferencer vurderes derfor at have affødt interesse for emnet, og der er tilbagemeldinger om biblioteker, der afholder kurser i digital dannelse. Der findes ikke et overblik over hvor mange biblioteker, det drejer sig om. - Der er sket en stor udbredelse af viden om digital dannelse gennem diskussioner i styregruppen, faglige konferencer og workshops. Dette vurderes at have givet biblioteksansatte bedre indsigt i feltet generelt, og kompetencer til at vejlede it-vante borgere om de sociale medier.

5 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 5 Projektet FORMÅL MED PROJEKTET Projektet støtter op om bibliotekernes indsats når det kommer til den digitale borger. Målet er at skabe kvalificerede it-brugere gennem inddragelse af digital dannelse som læringsaktivitet for voksne borgere. Det sætter fokus på digital dannelse som en vigtig kompetence, der gør borgeren mere sikker på nettet. BAGGRUND FOR PROJEKTET Projektet Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt blev til på baggrund af de nye udfordringer borgerne bliver stillet overfor på internettet, nærmere bestemt i de sociale medier. De nuværende kurser bibliotekerne udbyder handler om hvordan man anvender IT-programmer, men der fandtes ingen kurser i hvad god adfærd er på de sociale medier. Desuden manglede bibliotekerne de nødvendige kompetencer og redskaber til at give borgere dannelse i forhold til brugen af de nye medier. Derfor valgte Københavns Hovedbibliotek, Center for Digital Dannelse, Østerbro Bibliotek, Frederiksberg Bibliotek og Jane Andersen fra IKT-netværket på ITU at indgå et samarbejde, og søge den daværende Styrelsen for Bibliotek og Medier (Kulturstyrelsen) om midler til at sætte fokus på området, digital dannelse, og udvikle et unikt E-læringsmodul. Ambitionen med projektet har fra begyndelsen været at gøre brugerne bevidste om hvordan de selv agerer på de sociale medier, og hvilke konsekvenser det kan have at bruge de forskellige platforme på internettet. Desuden har ambitionen været at brugerne skal have en konstruktiv tilgang til brugen af de sociale medier, ved en bevidstgørelse om mulighederne og de udviskede linier mellem den offentlige/private sfære. PROJEKTBESKRIVELSE Helt konkret har projektet sigtet på at udvikle et unikt E-læringsmodul, der udfordrer brugerne igennem gamification, leg og refleksion omkring brug af sociale medier. E-læringsmodulet er desuden udviklet i overensstemmelse med den nationale strategi om åbne standarder, således at E-læringsmodulet kan inkorporeres frit og problemfrit på alle landets biblioteker. Partnere: Københavns Hovedbibliotek, Center for Digital Dannelse, Østerbro Bibliotek, Frederiksberg Bibliotek og Jane Andersen fra IKT-netværket på ITU. Målgruppe: Målgruppen for projektet er først og fremmest IT-vante borgere og sekundært biblioteksansatte Hvornår: I perioden 1. februar februar Succeskriterier for projektet Succeskriterierne for projektet og de som rapporten holder projektet op imod er nedenstående : 1) E-læringsmodul er ambitiøst og af høj kvalitet. 2) Benyttelse er høj: 5000 borgere 3) Bibliotekerne formidler modulet. 4) Bibliotekernes borger-under visningsprogrammer indeholder kurser om digital dannelse.

6 6 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Metodiske overvejelser Rapporten bliver udarbejdet på baggrund af tilsendte referater, systembeskrivelser, brugerstatistik fra e-læringsmodulet, interview med projektleder Lise Johannsen fra Københavns Hovedbibliotek, CEO i Center for Digital Dannelse Jacob Brøndum Pedersen og kvalitative interviews med testpersoner. Testpersoner er valgt ud fra om de ligger i den primære målgruppe den it-vante bruger. Inden evalueringen vil det kort diskuteres hvordan vi vurderer om projektet er en succes. SYSTEM-FUNTIONALITET Der er opgivet at E-læringsmodulet skal være: Et ambitiøst e-læringsmodul af høj kvalitet. I vurderingen af dette element vil der benyttes bruger-feedback, hvor 4 uafhængige test-personer (indenfor den primære målgruppe) afprøver E-læringsmodulet, og derefter giver et interview hvor de fortæller om systemets funktionalitet, og hvad de fik ud at bruge E-læringsmodulet. Desuden foretages en teknisk gennemgang af systemet, der vurderer i hvor høj grad systemet lever op til de krav, der er angivet i systembeskrivelsen. LÆRING VED BRUG AF MODULET - BRUGERNE Ved læring tager vi udgangspunkt i brugernes oplevelse af systemet og de debatter Jacob Brøndum Pedersen har haft med brugere, hvor han har anvendt e-læringsmodulet i undervisningssammenhænge. Det diskuteres ikke hvad læring er, fordi det er en faglig debat, der ligger udenfor rapportens fokusområde. Derfor anlægges der et brugerperspektiv, og der fokuseres på om brugerne har oplevet at blive mere kvalificerede ved brug af systemet. Herudover undersøges det om de har reflekteret over emnet, og fundet lejlighed til at diskutere hvad det vil sige at bruge de sociale medier. LÆRING I PROCESSEN - BIBLOTEKERNE Læring i den sekundære målgruppe, biblioteksansatte, tager udgangspunkt i afholdte møder, seminarer, konferencer og interview med projektleder Lise Johannsen. På den baggrund vurderes hvilken læring, der har været i den sekundære brugergruppe. Efter de indledende overvejelser om tilvejebringelse af data vendes blikket mod projektet ved at give statistiske data for projektet.

7 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 7 Evaluering Evalueringen af projektet inddeles efter a) brugerstatistik b) funktionalitet af læringsmodulet, c) læring i målgruppen, d) intern læring i bibliotekerne og e) planer for fremtidig udbredelse. BRUGERSTATISTIK Indtil nu har 291 personer gennemført læringsmodulet. Det ses at en overvægt af kvinder 57 pct. har gennemført e-læringsmodulet, mod 43 pct. mænd Fordelingen på alder er vist nedenfor, og viser at knap 50 pct. af brugerne ligger i alderen år imens fordelingen på de andre grupper ligger jævnt fordelt med undtagelse af kategorien 0-12 år, hvor der kun er en enkelt testperson. Udtrækket er sket direkte fra E-læringsmodulet. Det bør desuden nævnes at et antal testbrugere har gennemført tidligere versioner af modulet, og at disse ikke indgår i statistikken, fordi systemet er blevet nulstillet. 47 På baggrund af bruger-statistikken har projektet indtil nu nået 5,8 pct. af de 5000 brugere man har som målsætning skal gennemføre modulet inden udgangen i december Vi vil vende tilbage til dette punkt senere i evalueringen under afsnittet om intern læring, hvor der gives forklaringer på hvorfor tallet ligger lavt på nuværende tidspunkt år år år 50+ år

8 8 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE E-læringsmodulet Et af projektets hovedformål var at udvikle og afprøve en platform for digital dannelse gennem E-læring. Som målsætning skulle platformen skabe viden gennem leg og spil (gamification), og være kompatibel med alle enheder der understøtter web browsing, herunder IOS, Android, Windows, og Mac OS. Hovedresultatet kan ses på: hvor man kan opleve læringsmodulet. SYSTEMFUNKTIONALITET E-læringsmodulet er et eksempel på hvordan integrationen af professionel grafik, video og lyd, samt en universelt tilgængelig brugergrænseflade kan skabe en ny, moderne ramme for læring. Systemet fordrer en refleksiv læring over de dilemmaer og faldgruber som de nye digitale rum åbner op for. Systemet er opbygget som et interaktivt spørgeskema, hvor brugeren bliver stillet overfor 6 aktuelle dilemmaer om deres personlige brug af de sociale medier. I forhold til målsætningen om læring gennem integrationen af leg og spil (gamefication) er det testpersonernes opfattelse at gamefication ikke er blevet fuldt ud integreret i systemet. Testpersonerne så ikke læringsmodulet som spilbart, og hæftede sig specifikt ved at de ikke fik en decideret belønning ved at deltage, eksempelvis en rating eller karakter, men kun statistisk information om medspillernes adfærd ud fra køn og alder. Det vurderes at det har været for ambitiøst at udvikle et spil-baseret læringsmodul udfra det ansøgte beløbs størrelse. Selve læringsmomentet på sitet er drevet af en gennemgang af 6 korte videosekvenser, hvor de dilemmaer man møder i den digitaliserede verden bliver præsenteret. Efter hver videosekvens opstilles en række spørgsmål og svarmuligheder. Spilleren skal her vælge hvilken adfærd vedkommende finder passende mht. et specifikt dilemma, og skaber hermed sin personlige, digitale profil. Resultatet af en fuldført besvarelse er et overblik over deltagerens egen position i forhold til medspillerne. De adspurgte testpersoner som har været gennem modulet var meget imponerede over den grafiske og tekniske setup, som de finder yderst gennemarbejdet og brugervenlig.

9 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 9 LÆRING I MÅLGRUPPEN Opbygning af læringsmodulet har været på de sociale mediers egne præmisser, hvor brugerne får information gennem social pejling. Ved dette menes at brugernes resultater bliver tilgængelige i real time hvor den enkelte brugers besvarelse bliver vejet op imod andre brugeres. Således er læringen ikke præskriptiv i karakter, men bliver genereret udelukkende ud fra brugere, hvilket gør at den enkelte bruger med det samme bliver konfronteret med andre brugeres besvarelse, hvilket fordrer refleksion. Således vil den viden, der opstår være dynamisk og være i konstant forandring. LÆRING I MÅLGRUPPEN LÆRING GENNEM SOCIAL PEJLING, DIALOG OG ITALESÆTTELSE I forhold til målsætningen om læring E-læringsmodulet er særligt nyttigt når det kommer til italesættelse af faldgruber og problemstillinger ved brug af sociale medier, dialog med andre brugere og social pejling. Følgende afsnit bliver delt op i de informanter som blev interviewet og som prøvede systemet individuelt, og de informanter som har deltaget i et gruppeforløb. Gruppe-erfaringer bygger på interview med CEO i Center for Digital Dannelse, Jacob Brønnum Pedersen, der har brugt e-læringsmodulet i flere undervisningsforløb. INDIVIDUELLE TESTPERSONER De testpersoner som er blevet interviewet efter brug af E-læringsmodulet syntes alle at projektet fik dem til at reflektere over den adfærd de har på de sociale medier. Interviewpersonerne gav desuden udtryk for at der var mange spørgsmål, de ikke havde taget bevidst stilling til inden de besvarede spørgsmålene. Således virkede E-læringsmodulet efter hensigten på brugerne. Informant 1: Det var jeg sjovt at se hvad andre havde svaret i testen og om jeg adskilte mig fra de andre. Jeg fandt ud af at jeg var lagde flere oplysninger ud end de fleste De mente dog også at E-læringsmodulet med fordel kan bruges i et undervisningsforløb, fordi læringen ville have været større ved en diskussion og dialog med andre. De syntes at det krævede en del at tolke resultaterne på egen hånd og omsætte resultaterne til deres egen dagligdag. Informant 3: Jeg tror ikke jeg var kommet igennem alle modulerne selv, hvis det ikke det var fordi I havde spurgt mig om jeg ville stille op til interview bagefter. Nogle af modulerne var der mange valgmuligheder og det tog tid at aflæse graferne til sidst. Hvis jeg havde prøvet testen sammen med andre ville jeg helt sikkert have diskuteret hvad de havde svaret. Desuden havde testpersonerne svært at genkende sig selv i besvarelserne pga. den statistiske karakter E-læringsmodulet har. Nedenfor gives et eksempel på hvordan resultaterne vises efter endt læringsmodul Hvilken profil har du? Dette spørgsmål lægger op til at deltageren skal identificere sig med en bestemt gruppe eller type af bruger, men denne er ikke umiddelbart aflæselig på grafen. Flere testpersoner forventede at blive tildelt en idealtype på baggrund af deres besvarelser. På trods af den udfordrende tolkningsopgave for de individuelle brugere mente de dog alle at modulet gav gode muligheder for refleksioner over deres egen adfærd på nettet. Informant 2: Jeg synes at jeg fik reflekteret over min egen adfærd, hvor jeg til daglig bare bruger de sociale medier. Selvfølgelig har jeg gjort mig nogleovervejelser omkring hvilke oplysninger jeg poster men ikke så systematisk som her Testpersonerne gav også udtryk for at de syntes det var interessant at se hvordan andre havde svaret på spørgsmålene, og om deres egne holdninger skilte sig ud fra mængden. (Eksempel fra E-læringsmodul)

10 10 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE GRUPPEDELTAGERE Erfaringerne fra de strukturerede forløb blev beskrevet af CEO oplægsholder fra Center for Digital Dannelse Jacob Brøndum Pedersen. Hans oplevelser af brugen af E-læringsmodulet har været positive pga. den løbende brugerfeedback, hvilket har resulteret i flere reviderede udgaver af E-læringsmodulet. Jacob Brøndum Pedersen: Vi har i udviklingen af E-læringsmodulet haft stor gavn af de mange input fra test-brugere, der kom med deres bud på hvordan systemet skulle se ud, og det har udmøntet sig i slutproduktet. De oplæg som Center for Digital Dannelse har afholdt har givet udslag i flere gode debatter omkring brugen af de sociale medier, og de har oplevet at brugerne ofte tager udgangspunkt i personlige historier;..en af mine bekendte gør ofte sådan eller sådan, eller vurderer deres egen adfærd som anderledes for størstedelen af brugerne. Jacob Brøndum Pedersen: E-læringsmodulet har fungeret rigtig godt i forhold til at sætte refleksioner i gang hos brugerne, og det giver folk mulighed for at gå i dialog med hinanden om hvordan og hvorfor de bruger Facebook på en bestemt måde. Den sociale pejling giver også folk nogle aha-oplevelser. Det overraskede folk meget at der var stort udsving mellem hvad kvinder og mænd lægger vægt på i deres nyhedsopdateringer på Facebook DELKONKLUSION På baggrund af udførte interviews konkluderes det at der opstår læring både ved brug af modulet individuelt og i gruppesammenhænge. Læringen består i høj af den refleksion som spørgsmålene afstedkommer ved på systematisk vis at gennemgå seks forskellige relevante tematikker på sociale medier. Der er imidlertid forskel på hvor meget brugerne får ud af E-læringsmodulet alt afhængigt af om de anvender systemet individuelt, eller i gruppesammenhæng. Bruger-feedbacken viser at brugerne oplever mest læring i grupper, hvor de har mulighed for at diskutere resultaterne med hinanden og dele historier fra deres egne liv. Desuden gør resultaternes statistiske karakter at en del tolkning er nødvendig. Det vurderes som en stor fordel at en underviser deltager i tolkningen af de afgivne besvarelser, og bruger denne som oplæg til en diskussion deltagerne imellem. Dette viste sig også i de individuelle vurderinger af E-læringsmodulet, hvor informanterne syntes at det var svært at finde sig selv i graferne. Genkendelsen fra eget liv og italesættelsen af brugeroplevelsen åbner således op for en væsentlig debat om adfærd på de sociale medier. Læringsmodulet har resonans i brugernes liv, hvilket bliver tydeligt idet modulet giver brugerne en lærerig oplevelse ved at blive stillet spørgsmål om deres adfærd, og giver dem anledning til at diskutere det med andre. Læringen består således i høj grad af den dialog og italesættelse som sker i grupperne efter at de har anvendt modulet.

11 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 11 Intern læring og kommunikation Den interne læring i bibliotekerne har først og fremmest fundet sted på de mange afholdte møder i styregruppen igennem projektforløbet. Nedenfor er opgjort hvilke mødeaktiviteter, der er afholdt og hvilket indhold der har været i de forskellige fora. Efterfølgende bliver der redegjort for hvilken læring, der er blevet opsamlet igennem projektforløbet, og hvilke fremtidsperspektiver der er for digital dannelse i biblioteksverden. AFHOLDTE AKTIVITETER a) Kvartalsmæssige møder i styregruppen: På disse møder har overordnede diskussioner af strategi, koncept, e-læringsmodul, tidsplaner og løbende evaluering foregået. Der er aflagt referater, hvor indholdet af møderne er tilgængelige. b) Driftsmøder mellem Projektleder og Center for Digital Dannelse To månedlige møder mellem projektleder Lise Johannsen, og Jacob Brøndum Pedersen og Anders Skov fra Center for Digital Dannelse. I dette forum er den løbende udvikling og driftsmæssige spørgsmål blevet vendt, og dialogen har således haft en mere praktisk og detailorienteret karakter. c) Faglige debatter i bibliotekets forum og netværk. Igennem projektforløbet har der været flere faglige netværksmøder med relevante partnere. Dette har resulteret i at interessenter uden for biblioteksverden er blevet inddraget i de faglige diskussioner om digital dannelse. 14. juni 2012: Oplæg på temadag i Herning om Digital Dannelse ved Lise Johannsen og Jacob Brøndum Pedersen 2. november 2012: Foredrag ved professor Hans Siggaard Jensen om digital dannelse på Københavns Hovedbibliotek, (for personalet) 15.november 2012: Oplæg på temadag i Gentofte om Digital Dannelse ved Lise Johannsen, Anders Skov og Jacob Brøndum Pedersen 18. marts 2013: Konference om Digital Dannelse arrangeret af projektet. 63 deltagere d) Halvårlige obligatoriske evalueringer til Kulturstyrelsen Der er foretaget halvårlige evalueringer af projektet, hvor der er brugt tid på at opsamle viden og læring. Nedenfor ses en liste over afholdte arrangementer marts 2012: Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde i Frederikshavn, deltagelse med stand.

12 12 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Læring i processen Den interne læring i projektet er i høj grad foregået i styregruppen, hvor overordnede spørgsmål om projektets faglige indhold, strategi og time-management har fundet sted. Nedenstående temaer har været de vigtigste i forhold til den interne læring. VIDENSBARRIERER OG KOMMUNIKATION En af de største udfordringer for projektet har været en kommunikationsmæssig barriere, fordi projektet befinder sig i et nyt terræn, hvor bibliotekernes ansatte mangler et begrebsapparat. Derfor har det været en udfordring at få udbredt den nye viden fra projektet til bibliotekerne, idet mange ansatte anser bibliotekets funktion som at give borgere IT-færdigheder i form af kildekritik, brug af databaser, programmer mv. frem for vejledning om, hvordan den IT-vante borger skal forholde sig til de sociale mediers muligheder og faldgruber. Imidlertid har der i projektgruppen været enighed om at bibliotekerne i højere og højere grad bliver nødt til også at kunne imødekomme IT-vante borgeres behov, der ligger udover at betjene, software, databaser, digitale tilbud og overgang fra det fysiske bibliotek til det digitale bibliotek. Projektet har derfor givet rum for at få opbygget et begrebsapparat og viden om digital dannelse, der kan bruges i forhold til vejledning af IT-vante borgere. Især har de faglige diskussioner i styregruppen om hvilke emner E-læringsmodulet skulle indeholde givet mulighed for at reflektere over de dilemmaer borgere dagligt bliver stillet overfor i de sociale medier. Således har projektet været yderst værdifuldt til systematisk at opbygge et begrebs- og vidensapparat, der kan ligge til grund for bibliotekernes videre arbejde med at uddanne IT-vante borgere. de resterende biblioteker, gennem en enkel projektbeskrivelse og opsætningsguide til E-læringsmodulet. Der er imidlertid ikke et overblik over hvor mange biblioteker, der anvender E-læringsmodulet. Det er indtil nu bekræftet at Sønderborg og Herning biblioteker udbyder kurset på deres websites og/eller som undervisning. Udover den direkte formidling har der, som vist ovenfor, også været afholdt en lang række konferencer og workshops, der har haft til formål at øge interessen for temaet digital dannelse. I forhold til succeskriteriet om at bibliotekerne formidler modulet har projektgruppen gjort sit for at udbrede modulet. De har udarbejdet en udførlig beskrivelse af projektet, og instruktion til hvorledes bibliotekerne kan gøre E-læringsmodulet tilgængeligt på deres respektive websites. Det er imidlertid svært at afgøre om bibliotekerne aktivt formidler E-læringsmodulet. I forhold til succeskriteriet om at bibliotekernes borger-undervisningsprogrammer indeholder kurser om digital dannelse, er det svært at afgøre om dette er tilfældet, idet der kun er information omkring et antal konferencer og workshops, der er afholdt. Der har imidlertid været en stor interesse for emnet på de forskellige konferencer, hvor en lang række biblioteker har været repræsenteret og givet udtryk for deres interesse. Allerede nu har Gladsaxe bibliotek har afholdt en intern workshop om digital dannelse for deres ansatte. KOMMUNIKATION TIL BIBLOTEKER OG BRUGERE Kommunikation og videreformidling af projektet til biblioteker og brugere er i høj grad foregået igennem bibliotekernes egne netværk. Således er systemet blevet formidlet til centralbiblioteker, der igen har formidlet systemet til

13 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 13 KOMMUNIKATION DIREKTE TIL BRUGERE Et område som ikke er blevet prioriteret så højt i projektforløbet har været den direkte kommunikation til potentielle brugere. Dette fremhæver projektleder Lise Johannsen som en væsentlig forklaring på den lave grad af aktivitet på E-læringsmodulet, som beskrevet i afsnittet brugerstatistik. Forklaringen på den lave grad af promovering skal ses lyset af forsinkelser med at få en endelig version af systemet klar. Styregruppen har ikke ønsket at udbrede E-læringsmodulet, før der har ligget en fuld funktionel version klar. Der forventes dog at komme en stigning af brugere i 2013 i kraft af udbredelsen af E-læringsmodulet til bibliotekerne, der vil sikre at potentielle brugere bliver gjort opmærksom på det nye tilbud. Der er samtidig afsat midler til kommunikation omkring E-læringsmodulet, hvor en ansat vil bruge 2 måneder på kommunikation og udbredelse af modulet. Desuden er der planlagt konferencer om digital dannelse og E-læringsmodulet. På den baggrund forventes det at udbredelsen og anvendelsen af modulet vil stige i løbet af Det er imidlertid svært at estimere om projektet når målsætningen om 5000 brugere pr. 31. december viste det sig at der ligger en udfordring i at gøre begreber om digital dannelse tilgængelige for ansatte på biblioteker, idet mange ikke har en forståelse for de udfordringer borgere bliver stillet overfor på de sociale medier. DELKONKLUSION På baggrund af evalueringen af den interne læring kan det konkluderes at projektet i en vid udstrækning er lykkedes med at udbrede E-læringsmodulet til bibliotekerne, men der er ikke nogle præcise oplysninger om hvor mange biblioteker, der rent faktisk har videreformidlet E-læringsmodulet til borgere. Ligeledes forholder det sig med succeskriteriet om at bibliotekerne skal afholde kurser om digital dannelse for borgerne, idet faglige diskussioner om digital dannelse har fundet sted på konferencer og workshops, men der er ikke data på afholdte borgerkurser. Samtidig

14 14 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Konklusion og Fremtidsperspektiver KONKLUSION Det kan på baggrund af evalueringen konkluderes at der i vidt omfang er udviklet et E-læringsmodul der opfylder ambitionen om at være af høj kvalitet. Det mangler imidlertid gamifications-delen, hvilket skønnes at have været for ambitiøst i forhold til størrelsen af de ansøgte midler. Antallet af brugere som har gennemført E-læringsmodulet ligger på nuværende tidspunkt ikke så højt, hvilket i nogen grad kan tilskrives forsinkelser i udviklingen af systemet. Det forventes imidlertid at stige betydeligt i løbet af 2013 i kraft af planlagte kommunikationsindsatser og initiativer. Kriteriet om at bibliotekerne formidler modulet kan i vidt omfang siges at være opfyldt, idet E-læringsmodulet er sendt ud til alle centralbiblioteker, der videreformidler det til deres biblioteker. Der findes imidlertid ikke information om hvorvidt bibliotekerne har lagt E-læringsmodulet ud på deres websites. Det sidste kriterium om at bibliotekerne skulle afholde kurser om digital dannelse er svært at vurdere, fordi det ikke er muligt at indsamle informationen. Der er imidlertid afholdt konferencer, hvor der har været stor interesse for emnet fra bibliotekernes side, og det skønnes derfor at emnet vil blive inkorporeret i fremtidige kurser. FREMTIDSPERSPEKTIVER Der er allerede lagt spor ud for videreførelsen af projektet qua afsatte kommunikationsmidler, planlagte konferencer i foråret 2013 og bibliotekernes interesse for emnet digital dannelse. Fremadrettet vil det være oplagt at arbejde videre med gamifications-elementet i E-læringsmodulet, fordi det har været udover de økonomiske rammer at udvikle et så ambitiøst system. Det kan være med til at sikre at læringen for individuelle brugere stiger, fordi det legende element bliver inkluderet i projektet. DIN DIGITALE IDENTITET Det konkluderes derfor at projektet langt hen ad vejen er kommet i mål. Der er afholdt mange relevante aktiviteter, og der er udviklet et ambitiøst E-læringsmodul, som er funktionelt og tilbagemeldingen fra brugerne er overvejende positiv. De succeskriterier, der er delvist opfyldte er der også gode forklaringer på, hvorfor ikke er nået. Der er desuden opsamlet og udbredt meget ny viden om digital dannelse i bibliotekerne, hvilket rækker udover det konkrete E-læringsmodul.

15 KnowledgeWorker a.m.b.a Pustervig København Ø Tel: Fax:

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Fra it-færdigheder til digital dannelse

Fra it-færdigheder til digital dannelse Step 2 Fra it-færdigheder til digital dannelse Et e-læringsprojekt Udarbejdet af projektleder Lise Johannsen Københavns Hovedbibliotek 1. juni 2013 Side 1 Indhold Baggrund og inspiration... 3 Hvad er digital

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data"

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data Afrapportering til GeoSjælland Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data" 2012 Arbejdsgruppe: Søren Breddam, Mark Percy Hansen/Niels Kjøller, Laila Nissen og Aimée Pedersen Sekretær:

Læs mere

Slutevaluering af projekt

Slutevaluering af projekt Slutevaluering af projekt Børn i balance en forebyggende indsats for børn med motoriske vanskeligheder (Version 2 20/3) Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager marts 2015. 1

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Opsamling fra informationsmødet 2. dec Familiehåndværk på spil

Opsamling fra informationsmødet 2. dec Familiehåndværk på spil Hospitalsenheden Vest Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Opsamling fra informationsmødet 2. dec. 2016 Familiehåndværk på spil Bagrunden for spillet er, at regionsrådet i 2012

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at klæde læreren

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Indhold 1. Værdier for information- og kommunikation 2. Mål for information- og kommunikation 3. Formidling af information fra forbund og afdelingsbestyrelse

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Projekt- og teambaseret videndeling. Lise Marie Steinmüller Det Nationale Videncenter for e-læring 6. april 2016

Projekt- og teambaseret videndeling. Lise Marie Steinmüller Det Nationale Videncenter for e-læring 6. april 2016 Projekt- og teambaseret videndeling Lise Marie Steinmüller Det Nationale Videncenter for e-læring 6. april 2016 list@aabc.dk Workshoppens mål At bidrage med input om hvad videndeling er eller kan være

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse Specialundervisning med fokus på sprog og relationer Evaluering af forsøg med familieklasse Gribskov Kommune, maj 2011 Indledning Evaluering af 'Specialundervisning med fokus på sprog og relationer' er

Læs mere

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum.

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Institutionens navn: Guldborgsund-bibliotekerne Projekttitel:(Max.

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

ESU NET LÆRINGSSPIL DIGITAL LÆRING

ESU NET LÆRINGSSPIL DIGITAL LÆRING ESU NET LÆRINGSSPIL DIGITAL LÆRING MÅL FOR WORKSHOPPEN Præsentation af projekt ide til NETLÆRINGSSPIL Tanker og ideer fra jer Fælles refleksion over underviserrollen i netlæringsspil TANKER BAG IDEEN ESU

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere