E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T. Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T. Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt"

Transkript

1 E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt

2 Indhold Forord... side 3 Sammenfatninger...side 4 Projektet...side 5 Metodiske overvejelser...side 6 Evaluering...side 7-10 Konklusion... side 14 {Fremtidsperspektiver... side 14

3 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 3 Forord Evalueringsrapportens formål er at give en uafhængig vurdering af projektet Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt. Evalueringen vil på baggrund af de opstillede målsætninger og succeskriterier vurdere i hvor høj grad projektet har indfriet målsætningerne. Rapporten er udarbejdet af Ulrik Bandak og Frederik Petersen fra KnowledgeWorker a.m.b.a.

4 4 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Sammenfatninger Herunder kan du læse et kort resume af analysens hovedpunkter - E-læringsmodulet fremstår med en desigmæsig kvalitet med et brugervenligt interface og systemet er funktionelt på alle større styresystemer. Spil-elementet er imidlertid ikke fuldt ud gennemført i eksisterende version. - Brugere der har gennemført E-læringsmodulet har reflekteret over egen adfærd på de sociale medier. Læringen har været størst hos de brugere, der har gennemført modulet i et gruppeforløb. - Antallet af brugere der har været igennem E-læringsmodulet ligger ikke så højt på nuværende tidspunkt. Forklaringen er at det endelige E-læringsmodul er blevet færdiggjort for nylig. Derfor er udbredelsen af systemet først sket sent i forløbet, men tallet forventes at stige i løbet af 2013, idet der er afsat midler til kommunikation mv. - Udbredelse af E-læringsmodulet er sket igennem centralbiblioteker, der distribuerer systemet til de resterende biblioteker. Der er samtidig udsendt en enkel opsætningsguide til E-læringsmodulet. Det vides ikke præcist hvor mange biblioteker, der har lagt E-læringsmodulet op på deres websites. - Der afholdt en lang række aktiviteter, hvor temaet digital dannelse har været på dagsordenen. De mange konferencer vurderes derfor at have affødt interesse for emnet, og der er tilbagemeldinger om biblioteker, der afholder kurser i digital dannelse. Der findes ikke et overblik over hvor mange biblioteker, det drejer sig om. - Der er sket en stor udbredelse af viden om digital dannelse gennem diskussioner i styregruppen, faglige konferencer og workshops. Dette vurderes at have givet biblioteksansatte bedre indsigt i feltet generelt, og kompetencer til at vejlede it-vante borgere om de sociale medier.

5 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 5 Projektet FORMÅL MED PROJEKTET Projektet støtter op om bibliotekernes indsats når det kommer til den digitale borger. Målet er at skabe kvalificerede it-brugere gennem inddragelse af digital dannelse som læringsaktivitet for voksne borgere. Det sætter fokus på digital dannelse som en vigtig kompetence, der gør borgeren mere sikker på nettet. BAGGRUND FOR PROJEKTET Projektet Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt blev til på baggrund af de nye udfordringer borgerne bliver stillet overfor på internettet, nærmere bestemt i de sociale medier. De nuværende kurser bibliotekerne udbyder handler om hvordan man anvender IT-programmer, men der fandtes ingen kurser i hvad god adfærd er på de sociale medier. Desuden manglede bibliotekerne de nødvendige kompetencer og redskaber til at give borgere dannelse i forhold til brugen af de nye medier. Derfor valgte Københavns Hovedbibliotek, Center for Digital Dannelse, Østerbro Bibliotek, Frederiksberg Bibliotek og Jane Andersen fra IKT-netværket på ITU at indgå et samarbejde, og søge den daværende Styrelsen for Bibliotek og Medier (Kulturstyrelsen) om midler til at sætte fokus på området, digital dannelse, og udvikle et unikt E-læringsmodul. Ambitionen med projektet har fra begyndelsen været at gøre brugerne bevidste om hvordan de selv agerer på de sociale medier, og hvilke konsekvenser det kan have at bruge de forskellige platforme på internettet. Desuden har ambitionen været at brugerne skal have en konstruktiv tilgang til brugen af de sociale medier, ved en bevidstgørelse om mulighederne og de udviskede linier mellem den offentlige/private sfære. PROJEKTBESKRIVELSE Helt konkret har projektet sigtet på at udvikle et unikt E-læringsmodul, der udfordrer brugerne igennem gamification, leg og refleksion omkring brug af sociale medier. E-læringsmodulet er desuden udviklet i overensstemmelse med den nationale strategi om åbne standarder, således at E-læringsmodulet kan inkorporeres frit og problemfrit på alle landets biblioteker. Partnere: Københavns Hovedbibliotek, Center for Digital Dannelse, Østerbro Bibliotek, Frederiksberg Bibliotek og Jane Andersen fra IKT-netværket på ITU. Målgruppe: Målgruppen for projektet er først og fremmest IT-vante borgere og sekundært biblioteksansatte Hvornår: I perioden 1. februar februar Succeskriterier for projektet Succeskriterierne for projektet og de som rapporten holder projektet op imod er nedenstående : 1) E-læringsmodul er ambitiøst og af høj kvalitet. 2) Benyttelse er høj: 5000 borgere 3) Bibliotekerne formidler modulet. 4) Bibliotekernes borger-under visningsprogrammer indeholder kurser om digital dannelse.

6 6 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Metodiske overvejelser Rapporten bliver udarbejdet på baggrund af tilsendte referater, systembeskrivelser, brugerstatistik fra e-læringsmodulet, interview med projektleder Lise Johannsen fra Københavns Hovedbibliotek, CEO i Center for Digital Dannelse Jacob Brøndum Pedersen og kvalitative interviews med testpersoner. Testpersoner er valgt ud fra om de ligger i den primære målgruppe den it-vante bruger. Inden evalueringen vil det kort diskuteres hvordan vi vurderer om projektet er en succes. SYSTEM-FUNTIONALITET Der er opgivet at E-læringsmodulet skal være: Et ambitiøst e-læringsmodul af høj kvalitet. I vurderingen af dette element vil der benyttes bruger-feedback, hvor 4 uafhængige test-personer (indenfor den primære målgruppe) afprøver E-læringsmodulet, og derefter giver et interview hvor de fortæller om systemets funktionalitet, og hvad de fik ud at bruge E-læringsmodulet. Desuden foretages en teknisk gennemgang af systemet, der vurderer i hvor høj grad systemet lever op til de krav, der er angivet i systembeskrivelsen. LÆRING VED BRUG AF MODULET - BRUGERNE Ved læring tager vi udgangspunkt i brugernes oplevelse af systemet og de debatter Jacob Brøndum Pedersen har haft med brugere, hvor han har anvendt e-læringsmodulet i undervisningssammenhænge. Det diskuteres ikke hvad læring er, fordi det er en faglig debat, der ligger udenfor rapportens fokusområde. Derfor anlægges der et brugerperspektiv, og der fokuseres på om brugerne har oplevet at blive mere kvalificerede ved brug af systemet. Herudover undersøges det om de har reflekteret over emnet, og fundet lejlighed til at diskutere hvad det vil sige at bruge de sociale medier. LÆRING I PROCESSEN - BIBLOTEKERNE Læring i den sekundære målgruppe, biblioteksansatte, tager udgangspunkt i afholdte møder, seminarer, konferencer og interview med projektleder Lise Johannsen. På den baggrund vurderes hvilken læring, der har været i den sekundære brugergruppe. Efter de indledende overvejelser om tilvejebringelse af data vendes blikket mod projektet ved at give statistiske data for projektet.

7 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 7 Evaluering Evalueringen af projektet inddeles efter a) brugerstatistik b) funktionalitet af læringsmodulet, c) læring i målgruppen, d) intern læring i bibliotekerne og e) planer for fremtidig udbredelse. BRUGERSTATISTIK Indtil nu har 291 personer gennemført læringsmodulet. Det ses at en overvægt af kvinder 57 pct. har gennemført e-læringsmodulet, mod 43 pct. mænd Fordelingen på alder er vist nedenfor, og viser at knap 50 pct. af brugerne ligger i alderen år imens fordelingen på de andre grupper ligger jævnt fordelt med undtagelse af kategorien 0-12 år, hvor der kun er en enkelt testperson. Udtrækket er sket direkte fra E-læringsmodulet. Det bør desuden nævnes at et antal testbrugere har gennemført tidligere versioner af modulet, og at disse ikke indgår i statistikken, fordi systemet er blevet nulstillet. 47 På baggrund af bruger-statistikken har projektet indtil nu nået 5,8 pct. af de 5000 brugere man har som målsætning skal gennemføre modulet inden udgangen i december Vi vil vende tilbage til dette punkt senere i evalueringen under afsnittet om intern læring, hvor der gives forklaringer på hvorfor tallet ligger lavt på nuværende tidspunkt år år år 50+ år

8 8 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE E-læringsmodulet Et af projektets hovedformål var at udvikle og afprøve en platform for digital dannelse gennem E-læring. Som målsætning skulle platformen skabe viden gennem leg og spil (gamification), og være kompatibel med alle enheder der understøtter web browsing, herunder IOS, Android, Windows, og Mac OS. Hovedresultatet kan ses på: hvor man kan opleve læringsmodulet. SYSTEMFUNKTIONALITET E-læringsmodulet er et eksempel på hvordan integrationen af professionel grafik, video og lyd, samt en universelt tilgængelig brugergrænseflade kan skabe en ny, moderne ramme for læring. Systemet fordrer en refleksiv læring over de dilemmaer og faldgruber som de nye digitale rum åbner op for. Systemet er opbygget som et interaktivt spørgeskema, hvor brugeren bliver stillet overfor 6 aktuelle dilemmaer om deres personlige brug af de sociale medier. I forhold til målsætningen om læring gennem integrationen af leg og spil (gamefication) er det testpersonernes opfattelse at gamefication ikke er blevet fuldt ud integreret i systemet. Testpersonerne så ikke læringsmodulet som spilbart, og hæftede sig specifikt ved at de ikke fik en decideret belønning ved at deltage, eksempelvis en rating eller karakter, men kun statistisk information om medspillernes adfærd ud fra køn og alder. Det vurderes at det har været for ambitiøst at udvikle et spil-baseret læringsmodul udfra det ansøgte beløbs størrelse. Selve læringsmomentet på sitet er drevet af en gennemgang af 6 korte videosekvenser, hvor de dilemmaer man møder i den digitaliserede verden bliver præsenteret. Efter hver videosekvens opstilles en række spørgsmål og svarmuligheder. Spilleren skal her vælge hvilken adfærd vedkommende finder passende mht. et specifikt dilemma, og skaber hermed sin personlige, digitale profil. Resultatet af en fuldført besvarelse er et overblik over deltagerens egen position i forhold til medspillerne. De adspurgte testpersoner som har været gennem modulet var meget imponerede over den grafiske og tekniske setup, som de finder yderst gennemarbejdet og brugervenlig.

9 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 9 LÆRING I MÅLGRUPPEN Opbygning af læringsmodulet har været på de sociale mediers egne præmisser, hvor brugerne får information gennem social pejling. Ved dette menes at brugernes resultater bliver tilgængelige i real time hvor den enkelte brugers besvarelse bliver vejet op imod andre brugeres. Således er læringen ikke præskriptiv i karakter, men bliver genereret udelukkende ud fra brugere, hvilket gør at den enkelte bruger med det samme bliver konfronteret med andre brugeres besvarelse, hvilket fordrer refleksion. Således vil den viden, der opstår være dynamisk og være i konstant forandring. LÆRING I MÅLGRUPPEN LÆRING GENNEM SOCIAL PEJLING, DIALOG OG ITALESÆTTELSE I forhold til målsætningen om læring E-læringsmodulet er særligt nyttigt når det kommer til italesættelse af faldgruber og problemstillinger ved brug af sociale medier, dialog med andre brugere og social pejling. Følgende afsnit bliver delt op i de informanter som blev interviewet og som prøvede systemet individuelt, og de informanter som har deltaget i et gruppeforløb. Gruppe-erfaringer bygger på interview med CEO i Center for Digital Dannelse, Jacob Brønnum Pedersen, der har brugt e-læringsmodulet i flere undervisningsforløb. INDIVIDUELLE TESTPERSONER De testpersoner som er blevet interviewet efter brug af E-læringsmodulet syntes alle at projektet fik dem til at reflektere over den adfærd de har på de sociale medier. Interviewpersonerne gav desuden udtryk for at der var mange spørgsmål, de ikke havde taget bevidst stilling til inden de besvarede spørgsmålene. Således virkede E-læringsmodulet efter hensigten på brugerne. Informant 1: Det var jeg sjovt at se hvad andre havde svaret i testen og om jeg adskilte mig fra de andre. Jeg fandt ud af at jeg var lagde flere oplysninger ud end de fleste De mente dog også at E-læringsmodulet med fordel kan bruges i et undervisningsforløb, fordi læringen ville have været større ved en diskussion og dialog med andre. De syntes at det krævede en del at tolke resultaterne på egen hånd og omsætte resultaterne til deres egen dagligdag. Informant 3: Jeg tror ikke jeg var kommet igennem alle modulerne selv, hvis det ikke det var fordi I havde spurgt mig om jeg ville stille op til interview bagefter. Nogle af modulerne var der mange valgmuligheder og det tog tid at aflæse graferne til sidst. Hvis jeg havde prøvet testen sammen med andre ville jeg helt sikkert have diskuteret hvad de havde svaret. Desuden havde testpersonerne svært at genkende sig selv i besvarelserne pga. den statistiske karakter E-læringsmodulet har. Nedenfor gives et eksempel på hvordan resultaterne vises efter endt læringsmodul Hvilken profil har du? Dette spørgsmål lægger op til at deltageren skal identificere sig med en bestemt gruppe eller type af bruger, men denne er ikke umiddelbart aflæselig på grafen. Flere testpersoner forventede at blive tildelt en idealtype på baggrund af deres besvarelser. På trods af den udfordrende tolkningsopgave for de individuelle brugere mente de dog alle at modulet gav gode muligheder for refleksioner over deres egen adfærd på nettet. Informant 2: Jeg synes at jeg fik reflekteret over min egen adfærd, hvor jeg til daglig bare bruger de sociale medier. Selvfølgelig har jeg gjort mig nogleovervejelser omkring hvilke oplysninger jeg poster men ikke så systematisk som her Testpersonerne gav også udtryk for at de syntes det var interessant at se hvordan andre havde svaret på spørgsmålene, og om deres egne holdninger skilte sig ud fra mængden. (Eksempel fra E-læringsmodul)

10 10 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE GRUPPEDELTAGERE Erfaringerne fra de strukturerede forløb blev beskrevet af CEO oplægsholder fra Center for Digital Dannelse Jacob Brøndum Pedersen. Hans oplevelser af brugen af E-læringsmodulet har været positive pga. den løbende brugerfeedback, hvilket har resulteret i flere reviderede udgaver af E-læringsmodulet. Jacob Brøndum Pedersen: Vi har i udviklingen af E-læringsmodulet haft stor gavn af de mange input fra test-brugere, der kom med deres bud på hvordan systemet skulle se ud, og det har udmøntet sig i slutproduktet. De oplæg som Center for Digital Dannelse har afholdt har givet udslag i flere gode debatter omkring brugen af de sociale medier, og de har oplevet at brugerne ofte tager udgangspunkt i personlige historier;..en af mine bekendte gør ofte sådan eller sådan, eller vurderer deres egen adfærd som anderledes for størstedelen af brugerne. Jacob Brøndum Pedersen: E-læringsmodulet har fungeret rigtig godt i forhold til at sætte refleksioner i gang hos brugerne, og det giver folk mulighed for at gå i dialog med hinanden om hvordan og hvorfor de bruger Facebook på en bestemt måde. Den sociale pejling giver også folk nogle aha-oplevelser. Det overraskede folk meget at der var stort udsving mellem hvad kvinder og mænd lægger vægt på i deres nyhedsopdateringer på Facebook DELKONKLUSION På baggrund af udførte interviews konkluderes det at der opstår læring både ved brug af modulet individuelt og i gruppesammenhænge. Læringen består i høj af den refleksion som spørgsmålene afstedkommer ved på systematisk vis at gennemgå seks forskellige relevante tematikker på sociale medier. Der er imidlertid forskel på hvor meget brugerne får ud af E-læringsmodulet alt afhængigt af om de anvender systemet individuelt, eller i gruppesammenhæng. Bruger-feedbacken viser at brugerne oplever mest læring i grupper, hvor de har mulighed for at diskutere resultaterne med hinanden og dele historier fra deres egne liv. Desuden gør resultaternes statistiske karakter at en del tolkning er nødvendig. Det vurderes som en stor fordel at en underviser deltager i tolkningen af de afgivne besvarelser, og bruger denne som oplæg til en diskussion deltagerne imellem. Dette viste sig også i de individuelle vurderinger af E-læringsmodulet, hvor informanterne syntes at det var svært at finde sig selv i graferne. Genkendelsen fra eget liv og italesættelsen af brugeroplevelsen åbner således op for en væsentlig debat om adfærd på de sociale medier. Læringsmodulet har resonans i brugernes liv, hvilket bliver tydeligt idet modulet giver brugerne en lærerig oplevelse ved at blive stillet spørgsmål om deres adfærd, og giver dem anledning til at diskutere det med andre. Læringen består således i høj grad af den dialog og italesættelse som sker i grupperne efter at de har anvendt modulet.

11 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 11 Intern læring og kommunikation Den interne læring i bibliotekerne har først og fremmest fundet sted på de mange afholdte møder i styregruppen igennem projektforløbet. Nedenfor er opgjort hvilke mødeaktiviteter, der er afholdt og hvilket indhold der har været i de forskellige fora. Efterfølgende bliver der redegjort for hvilken læring, der er blevet opsamlet igennem projektforløbet, og hvilke fremtidsperspektiver der er for digital dannelse i biblioteksverden. AFHOLDTE AKTIVITETER a) Kvartalsmæssige møder i styregruppen: På disse møder har overordnede diskussioner af strategi, koncept, e-læringsmodul, tidsplaner og løbende evaluering foregået. Der er aflagt referater, hvor indholdet af møderne er tilgængelige. b) Driftsmøder mellem Projektleder og Center for Digital Dannelse To månedlige møder mellem projektleder Lise Johannsen, og Jacob Brøndum Pedersen og Anders Skov fra Center for Digital Dannelse. I dette forum er den løbende udvikling og driftsmæssige spørgsmål blevet vendt, og dialogen har således haft en mere praktisk og detailorienteret karakter. c) Faglige debatter i bibliotekets forum og netværk. Igennem projektforløbet har der været flere faglige netværksmøder med relevante partnere. Dette har resulteret i at interessenter uden for biblioteksverden er blevet inddraget i de faglige diskussioner om digital dannelse. 14. juni 2012: Oplæg på temadag i Herning om Digital Dannelse ved Lise Johannsen og Jacob Brøndum Pedersen 2. november 2012: Foredrag ved professor Hans Siggaard Jensen om digital dannelse på Københavns Hovedbibliotek, (for personalet) 15.november 2012: Oplæg på temadag i Gentofte om Digital Dannelse ved Lise Johannsen, Anders Skov og Jacob Brøndum Pedersen 18. marts 2013: Konference om Digital Dannelse arrangeret af projektet. 63 deltagere d) Halvårlige obligatoriske evalueringer til Kulturstyrelsen Der er foretaget halvårlige evalueringer af projektet, hvor der er brugt tid på at opsamle viden og læring. Nedenfor ses en liste over afholdte arrangementer marts 2012: Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde i Frederikshavn, deltagelse med stand.

12 12 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Læring i processen Den interne læring i projektet er i høj grad foregået i styregruppen, hvor overordnede spørgsmål om projektets faglige indhold, strategi og time-management har fundet sted. Nedenstående temaer har været de vigtigste i forhold til den interne læring. VIDENSBARRIERER OG KOMMUNIKATION En af de største udfordringer for projektet har været en kommunikationsmæssig barriere, fordi projektet befinder sig i et nyt terræn, hvor bibliotekernes ansatte mangler et begrebsapparat. Derfor har det været en udfordring at få udbredt den nye viden fra projektet til bibliotekerne, idet mange ansatte anser bibliotekets funktion som at give borgere IT-færdigheder i form af kildekritik, brug af databaser, programmer mv. frem for vejledning om, hvordan den IT-vante borger skal forholde sig til de sociale mediers muligheder og faldgruber. Imidlertid har der i projektgruppen været enighed om at bibliotekerne i højere og højere grad bliver nødt til også at kunne imødekomme IT-vante borgeres behov, der ligger udover at betjene, software, databaser, digitale tilbud og overgang fra det fysiske bibliotek til det digitale bibliotek. Projektet har derfor givet rum for at få opbygget et begrebsapparat og viden om digital dannelse, der kan bruges i forhold til vejledning af IT-vante borgere. Især har de faglige diskussioner i styregruppen om hvilke emner E-læringsmodulet skulle indeholde givet mulighed for at reflektere over de dilemmaer borgere dagligt bliver stillet overfor i de sociale medier. Således har projektet været yderst værdifuldt til systematisk at opbygge et begrebs- og vidensapparat, der kan ligge til grund for bibliotekernes videre arbejde med at uddanne IT-vante borgere. de resterende biblioteker, gennem en enkel projektbeskrivelse og opsætningsguide til E-læringsmodulet. Der er imidlertid ikke et overblik over hvor mange biblioteker, der anvender E-læringsmodulet. Det er indtil nu bekræftet at Sønderborg og Herning biblioteker udbyder kurset på deres websites og/eller som undervisning. Udover den direkte formidling har der, som vist ovenfor, også været afholdt en lang række konferencer og workshops, der har haft til formål at øge interessen for temaet digital dannelse. I forhold til succeskriteriet om at bibliotekerne formidler modulet har projektgruppen gjort sit for at udbrede modulet. De har udarbejdet en udførlig beskrivelse af projektet, og instruktion til hvorledes bibliotekerne kan gøre E-læringsmodulet tilgængeligt på deres respektive websites. Det er imidlertid svært at afgøre om bibliotekerne aktivt formidler E-læringsmodulet. I forhold til succeskriteriet om at bibliotekernes borger-undervisningsprogrammer indeholder kurser om digital dannelse, er det svært at afgøre om dette er tilfældet, idet der kun er information omkring et antal konferencer og workshops, der er afholdt. Der har imidlertid været en stor interesse for emnet på de forskellige konferencer, hvor en lang række biblioteker har været repræsenteret og givet udtryk for deres interesse. Allerede nu har Gladsaxe bibliotek har afholdt en intern workshop om digital dannelse for deres ansatte. KOMMUNIKATION TIL BIBLOTEKER OG BRUGERE Kommunikation og videreformidling af projektet til biblioteker og brugere er i høj grad foregået igennem bibliotekernes egne netværk. Således er systemet blevet formidlet til centralbiblioteker, der igen har formidlet systemet til

13 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 13 KOMMUNIKATION DIREKTE TIL BRUGERE Et område som ikke er blevet prioriteret så højt i projektforløbet har været den direkte kommunikation til potentielle brugere. Dette fremhæver projektleder Lise Johannsen som en væsentlig forklaring på den lave grad af aktivitet på E-læringsmodulet, som beskrevet i afsnittet brugerstatistik. Forklaringen på den lave grad af promovering skal ses lyset af forsinkelser med at få en endelig version af systemet klar. Styregruppen har ikke ønsket at udbrede E-læringsmodulet, før der har ligget en fuld funktionel version klar. Der forventes dog at komme en stigning af brugere i 2013 i kraft af udbredelsen af E-læringsmodulet til bibliotekerne, der vil sikre at potentielle brugere bliver gjort opmærksom på det nye tilbud. Der er samtidig afsat midler til kommunikation omkring E-læringsmodulet, hvor en ansat vil bruge 2 måneder på kommunikation og udbredelse af modulet. Desuden er der planlagt konferencer om digital dannelse og E-læringsmodulet. På den baggrund forventes det at udbredelsen og anvendelsen af modulet vil stige i løbet af Det er imidlertid svært at estimere om projektet når målsætningen om 5000 brugere pr. 31. december viste det sig at der ligger en udfordring i at gøre begreber om digital dannelse tilgængelige for ansatte på biblioteker, idet mange ikke har en forståelse for de udfordringer borgere bliver stillet overfor på de sociale medier. DELKONKLUSION På baggrund af evalueringen af den interne læring kan det konkluderes at projektet i en vid udstrækning er lykkedes med at udbrede E-læringsmodulet til bibliotekerne, men der er ikke nogle præcise oplysninger om hvor mange biblioteker, der rent faktisk har videreformidlet E-læringsmodulet til borgere. Ligeledes forholder det sig med succeskriteriet om at bibliotekerne skal afholde kurser om digital dannelse for borgerne, idet faglige diskussioner om digital dannelse har fundet sted på konferencer og workshops, men der er ikke data på afholdte borgerkurser. Samtidig

14 14 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Konklusion og Fremtidsperspektiver KONKLUSION Det kan på baggrund af evalueringen konkluderes at der i vidt omfang er udviklet et E-læringsmodul der opfylder ambitionen om at være af høj kvalitet. Det mangler imidlertid gamifications-delen, hvilket skønnes at have været for ambitiøst i forhold til størrelsen af de ansøgte midler. Antallet af brugere som har gennemført E-læringsmodulet ligger på nuværende tidspunkt ikke så højt, hvilket i nogen grad kan tilskrives forsinkelser i udviklingen af systemet. Det forventes imidlertid at stige betydeligt i løbet af 2013 i kraft af planlagte kommunikationsindsatser og initiativer. Kriteriet om at bibliotekerne formidler modulet kan i vidt omfang siges at være opfyldt, idet E-læringsmodulet er sendt ud til alle centralbiblioteker, der videreformidler det til deres biblioteker. Der findes imidlertid ikke information om hvorvidt bibliotekerne har lagt E-læringsmodulet ud på deres websites. Det sidste kriterium om at bibliotekerne skulle afholde kurser om digital dannelse er svært at vurdere, fordi det ikke er muligt at indsamle informationen. Der er imidlertid afholdt konferencer, hvor der har været stor interesse for emnet fra bibliotekernes side, og det skønnes derfor at emnet vil blive inkorporeret i fremtidige kurser. FREMTIDSPERSPEKTIVER Der er allerede lagt spor ud for videreførelsen af projektet qua afsatte kommunikationsmidler, planlagte konferencer i foråret 2013 og bibliotekernes interesse for emnet digital dannelse. Fremadrettet vil det være oplagt at arbejde videre med gamifications-elementet i E-læringsmodulet, fordi det har været udover de økonomiske rammer at udvikle et så ambitiøst system. Det kan være med til at sikre at læringen for individuelle brugere stiger, fordi det legende element bliver inkluderet i projektet. DIN DIGITALE IDENTITET Det konkluderes derfor at projektet langt hen ad vejen er kommet i mål. Der er afholdt mange relevante aktiviteter, og der er udviklet et ambitiøst E-læringsmodul, som er funktionelt og tilbagemeldingen fra brugerne er overvejende positiv. De succeskriterier, der er delvist opfyldte er der også gode forklaringer på, hvorfor ikke er nået. Der er desuden opsamlet og udbredt meget ny viden om digital dannelse i bibliotekerne, hvilket rækker udover det konkrete E-læringsmodul.

15 KnowledgeWorker a.m.b.a Pustervig København Ø Tel: Fax:

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne Synopsis Albertslund Bibliotek Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Problemformulering: Hvad skal processen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme VÆRKTØJSKASSEN; sundhedspædagogiske øvelser 1 24 øvelser Reflektion og erfaringer Motivation og mål

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data"

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data Afrapportering til GeoSjælland Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data" 2012 Arbejdsgruppe: Søren Breddam, Mark Percy Hansen/Niels Kjøller, Laila Nissen og Aimée Pedersen Sekretær:

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Uddannelseskatalog Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Indhold Indledning... 3 Priseksempler... Error! Bookmark not defined. Grundkursus

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere