E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T. Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T. Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt"

Transkript

1 E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt

2 Indhold Forord... side 3 Sammenfatninger...side 4 Projektet...side 5 Metodiske overvejelser...side 6 Evaluering...side 7-10 Konklusion... side 14 {Fremtidsperspektiver... side 14

3 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 3 Forord Evalueringsrapportens formål er at give en uafhængig vurdering af projektet Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt. Evalueringen vil på baggrund af de opstillede målsætninger og succeskriterier vurdere i hvor høj grad projektet har indfriet målsætningerne. Rapporten er udarbejdet af Ulrik Bandak og Frederik Petersen fra KnowledgeWorker a.m.b.a.

4 4 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Sammenfatninger Herunder kan du læse et kort resume af analysens hovedpunkter - E-læringsmodulet fremstår med en desigmæsig kvalitet med et brugervenligt interface og systemet er funktionelt på alle større styresystemer. Spil-elementet er imidlertid ikke fuldt ud gennemført i eksisterende version. - Brugere der har gennemført E-læringsmodulet har reflekteret over egen adfærd på de sociale medier. Læringen har været størst hos de brugere, der har gennemført modulet i et gruppeforløb. - Antallet af brugere der har været igennem E-læringsmodulet ligger ikke så højt på nuværende tidspunkt. Forklaringen er at det endelige E-læringsmodul er blevet færdiggjort for nylig. Derfor er udbredelsen af systemet først sket sent i forløbet, men tallet forventes at stige i løbet af 2013, idet der er afsat midler til kommunikation mv. - Udbredelse af E-læringsmodulet er sket igennem centralbiblioteker, der distribuerer systemet til de resterende biblioteker. Der er samtidig udsendt en enkel opsætningsguide til E-læringsmodulet. Det vides ikke præcist hvor mange biblioteker, der har lagt E-læringsmodulet op på deres websites. - Der afholdt en lang række aktiviteter, hvor temaet digital dannelse har været på dagsordenen. De mange konferencer vurderes derfor at have affødt interesse for emnet, og der er tilbagemeldinger om biblioteker, der afholder kurser i digital dannelse. Der findes ikke et overblik over hvor mange biblioteker, det drejer sig om. - Der er sket en stor udbredelse af viden om digital dannelse gennem diskussioner i styregruppen, faglige konferencer og workshops. Dette vurderes at have givet biblioteksansatte bedre indsigt i feltet generelt, og kompetencer til at vejlede it-vante borgere om de sociale medier.

5 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 5 Projektet FORMÅL MED PROJEKTET Projektet støtter op om bibliotekernes indsats når det kommer til den digitale borger. Målet er at skabe kvalificerede it-brugere gennem inddragelse af digital dannelse som læringsaktivitet for voksne borgere. Det sætter fokus på digital dannelse som en vigtig kompetence, der gør borgeren mere sikker på nettet. BAGGRUND FOR PROJEKTET Projektet Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt blev til på baggrund af de nye udfordringer borgerne bliver stillet overfor på internettet, nærmere bestemt i de sociale medier. De nuværende kurser bibliotekerne udbyder handler om hvordan man anvender IT-programmer, men der fandtes ingen kurser i hvad god adfærd er på de sociale medier. Desuden manglede bibliotekerne de nødvendige kompetencer og redskaber til at give borgere dannelse i forhold til brugen af de nye medier. Derfor valgte Københavns Hovedbibliotek, Center for Digital Dannelse, Østerbro Bibliotek, Frederiksberg Bibliotek og Jane Andersen fra IKT-netværket på ITU at indgå et samarbejde, og søge den daværende Styrelsen for Bibliotek og Medier (Kulturstyrelsen) om midler til at sætte fokus på området, digital dannelse, og udvikle et unikt E-læringsmodul. Ambitionen med projektet har fra begyndelsen været at gøre brugerne bevidste om hvordan de selv agerer på de sociale medier, og hvilke konsekvenser det kan have at bruge de forskellige platforme på internettet. Desuden har ambitionen været at brugerne skal have en konstruktiv tilgang til brugen af de sociale medier, ved en bevidstgørelse om mulighederne og de udviskede linier mellem den offentlige/private sfære. PROJEKTBESKRIVELSE Helt konkret har projektet sigtet på at udvikle et unikt E-læringsmodul, der udfordrer brugerne igennem gamification, leg og refleksion omkring brug af sociale medier. E-læringsmodulet er desuden udviklet i overensstemmelse med den nationale strategi om åbne standarder, således at E-læringsmodulet kan inkorporeres frit og problemfrit på alle landets biblioteker. Partnere: Københavns Hovedbibliotek, Center for Digital Dannelse, Østerbro Bibliotek, Frederiksberg Bibliotek og Jane Andersen fra IKT-netværket på ITU. Målgruppe: Målgruppen for projektet er først og fremmest IT-vante borgere og sekundært biblioteksansatte Hvornår: I perioden 1. februar februar Succeskriterier for projektet Succeskriterierne for projektet og de som rapporten holder projektet op imod er nedenstående : 1) E-læringsmodul er ambitiøst og af høj kvalitet. 2) Benyttelse er høj: 5000 borgere 3) Bibliotekerne formidler modulet. 4) Bibliotekernes borger-under visningsprogrammer indeholder kurser om digital dannelse.

6 6 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Metodiske overvejelser Rapporten bliver udarbejdet på baggrund af tilsendte referater, systembeskrivelser, brugerstatistik fra e-læringsmodulet, interview med projektleder Lise Johannsen fra Københavns Hovedbibliotek, CEO i Center for Digital Dannelse Jacob Brøndum Pedersen og kvalitative interviews med testpersoner. Testpersoner er valgt ud fra om de ligger i den primære målgruppe den it-vante bruger. Inden evalueringen vil det kort diskuteres hvordan vi vurderer om projektet er en succes. SYSTEM-FUNTIONALITET Der er opgivet at E-læringsmodulet skal være: Et ambitiøst e-læringsmodul af høj kvalitet. I vurderingen af dette element vil der benyttes bruger-feedback, hvor 4 uafhængige test-personer (indenfor den primære målgruppe) afprøver E-læringsmodulet, og derefter giver et interview hvor de fortæller om systemets funktionalitet, og hvad de fik ud at bruge E-læringsmodulet. Desuden foretages en teknisk gennemgang af systemet, der vurderer i hvor høj grad systemet lever op til de krav, der er angivet i systembeskrivelsen. LÆRING VED BRUG AF MODULET - BRUGERNE Ved læring tager vi udgangspunkt i brugernes oplevelse af systemet og de debatter Jacob Brøndum Pedersen har haft med brugere, hvor han har anvendt e-læringsmodulet i undervisningssammenhænge. Det diskuteres ikke hvad læring er, fordi det er en faglig debat, der ligger udenfor rapportens fokusområde. Derfor anlægges der et brugerperspektiv, og der fokuseres på om brugerne har oplevet at blive mere kvalificerede ved brug af systemet. Herudover undersøges det om de har reflekteret over emnet, og fundet lejlighed til at diskutere hvad det vil sige at bruge de sociale medier. LÆRING I PROCESSEN - BIBLOTEKERNE Læring i den sekundære målgruppe, biblioteksansatte, tager udgangspunkt i afholdte møder, seminarer, konferencer og interview med projektleder Lise Johannsen. På den baggrund vurderes hvilken læring, der har været i den sekundære brugergruppe. Efter de indledende overvejelser om tilvejebringelse af data vendes blikket mod projektet ved at give statistiske data for projektet.

7 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 7 Evaluering Evalueringen af projektet inddeles efter a) brugerstatistik b) funktionalitet af læringsmodulet, c) læring i målgruppen, d) intern læring i bibliotekerne og e) planer for fremtidig udbredelse. BRUGERSTATISTIK Indtil nu har 291 personer gennemført læringsmodulet. Det ses at en overvægt af kvinder 57 pct. har gennemført e-læringsmodulet, mod 43 pct. mænd Fordelingen på alder er vist nedenfor, og viser at knap 50 pct. af brugerne ligger i alderen år imens fordelingen på de andre grupper ligger jævnt fordelt med undtagelse af kategorien 0-12 år, hvor der kun er en enkelt testperson. Udtrækket er sket direkte fra E-læringsmodulet. Det bør desuden nævnes at et antal testbrugere har gennemført tidligere versioner af modulet, og at disse ikke indgår i statistikken, fordi systemet er blevet nulstillet. 47 På baggrund af bruger-statistikken har projektet indtil nu nået 5,8 pct. af de 5000 brugere man har som målsætning skal gennemføre modulet inden udgangen i december Vi vil vende tilbage til dette punkt senere i evalueringen under afsnittet om intern læring, hvor der gives forklaringer på hvorfor tallet ligger lavt på nuværende tidspunkt år år år 50+ år

8 8 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE E-læringsmodulet Et af projektets hovedformål var at udvikle og afprøve en platform for digital dannelse gennem E-læring. Som målsætning skulle platformen skabe viden gennem leg og spil (gamification), og være kompatibel med alle enheder der understøtter web browsing, herunder IOS, Android, Windows, og Mac OS. Hovedresultatet kan ses på: hvor man kan opleve læringsmodulet. SYSTEMFUNKTIONALITET E-læringsmodulet er et eksempel på hvordan integrationen af professionel grafik, video og lyd, samt en universelt tilgængelig brugergrænseflade kan skabe en ny, moderne ramme for læring. Systemet fordrer en refleksiv læring over de dilemmaer og faldgruber som de nye digitale rum åbner op for. Systemet er opbygget som et interaktivt spørgeskema, hvor brugeren bliver stillet overfor 6 aktuelle dilemmaer om deres personlige brug af de sociale medier. I forhold til målsætningen om læring gennem integrationen af leg og spil (gamefication) er det testpersonernes opfattelse at gamefication ikke er blevet fuldt ud integreret i systemet. Testpersonerne så ikke læringsmodulet som spilbart, og hæftede sig specifikt ved at de ikke fik en decideret belønning ved at deltage, eksempelvis en rating eller karakter, men kun statistisk information om medspillernes adfærd ud fra køn og alder. Det vurderes at det har været for ambitiøst at udvikle et spil-baseret læringsmodul udfra det ansøgte beløbs størrelse. Selve læringsmomentet på sitet er drevet af en gennemgang af 6 korte videosekvenser, hvor de dilemmaer man møder i den digitaliserede verden bliver præsenteret. Efter hver videosekvens opstilles en række spørgsmål og svarmuligheder. Spilleren skal her vælge hvilken adfærd vedkommende finder passende mht. et specifikt dilemma, og skaber hermed sin personlige, digitale profil. Resultatet af en fuldført besvarelse er et overblik over deltagerens egen position i forhold til medspillerne. De adspurgte testpersoner som har været gennem modulet var meget imponerede over den grafiske og tekniske setup, som de finder yderst gennemarbejdet og brugervenlig.

9 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 9 LÆRING I MÅLGRUPPEN Opbygning af læringsmodulet har været på de sociale mediers egne præmisser, hvor brugerne får information gennem social pejling. Ved dette menes at brugernes resultater bliver tilgængelige i real time hvor den enkelte brugers besvarelse bliver vejet op imod andre brugeres. Således er læringen ikke præskriptiv i karakter, men bliver genereret udelukkende ud fra brugere, hvilket gør at den enkelte bruger med det samme bliver konfronteret med andre brugeres besvarelse, hvilket fordrer refleksion. Således vil den viden, der opstår være dynamisk og være i konstant forandring. LÆRING I MÅLGRUPPEN LÆRING GENNEM SOCIAL PEJLING, DIALOG OG ITALESÆTTELSE I forhold til målsætningen om læring E-læringsmodulet er særligt nyttigt når det kommer til italesættelse af faldgruber og problemstillinger ved brug af sociale medier, dialog med andre brugere og social pejling. Følgende afsnit bliver delt op i de informanter som blev interviewet og som prøvede systemet individuelt, og de informanter som har deltaget i et gruppeforløb. Gruppe-erfaringer bygger på interview med CEO i Center for Digital Dannelse, Jacob Brønnum Pedersen, der har brugt e-læringsmodulet i flere undervisningsforløb. INDIVIDUELLE TESTPERSONER De testpersoner som er blevet interviewet efter brug af E-læringsmodulet syntes alle at projektet fik dem til at reflektere over den adfærd de har på de sociale medier. Interviewpersonerne gav desuden udtryk for at der var mange spørgsmål, de ikke havde taget bevidst stilling til inden de besvarede spørgsmålene. Således virkede E-læringsmodulet efter hensigten på brugerne. Informant 1: Det var jeg sjovt at se hvad andre havde svaret i testen og om jeg adskilte mig fra de andre. Jeg fandt ud af at jeg var lagde flere oplysninger ud end de fleste De mente dog også at E-læringsmodulet med fordel kan bruges i et undervisningsforløb, fordi læringen ville have været større ved en diskussion og dialog med andre. De syntes at det krævede en del at tolke resultaterne på egen hånd og omsætte resultaterne til deres egen dagligdag. Informant 3: Jeg tror ikke jeg var kommet igennem alle modulerne selv, hvis det ikke det var fordi I havde spurgt mig om jeg ville stille op til interview bagefter. Nogle af modulerne var der mange valgmuligheder og det tog tid at aflæse graferne til sidst. Hvis jeg havde prøvet testen sammen med andre ville jeg helt sikkert have diskuteret hvad de havde svaret. Desuden havde testpersonerne svært at genkende sig selv i besvarelserne pga. den statistiske karakter E-læringsmodulet har. Nedenfor gives et eksempel på hvordan resultaterne vises efter endt læringsmodul Hvilken profil har du? Dette spørgsmål lægger op til at deltageren skal identificere sig med en bestemt gruppe eller type af bruger, men denne er ikke umiddelbart aflæselig på grafen. Flere testpersoner forventede at blive tildelt en idealtype på baggrund af deres besvarelser. På trods af den udfordrende tolkningsopgave for de individuelle brugere mente de dog alle at modulet gav gode muligheder for refleksioner over deres egen adfærd på nettet. Informant 2: Jeg synes at jeg fik reflekteret over min egen adfærd, hvor jeg til daglig bare bruger de sociale medier. Selvfølgelig har jeg gjort mig nogleovervejelser omkring hvilke oplysninger jeg poster men ikke så systematisk som her Testpersonerne gav også udtryk for at de syntes det var interessant at se hvordan andre havde svaret på spørgsmålene, og om deres egne holdninger skilte sig ud fra mængden. (Eksempel fra E-læringsmodul)

10 10 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE GRUPPEDELTAGERE Erfaringerne fra de strukturerede forløb blev beskrevet af CEO oplægsholder fra Center for Digital Dannelse Jacob Brøndum Pedersen. Hans oplevelser af brugen af E-læringsmodulet har været positive pga. den løbende brugerfeedback, hvilket har resulteret i flere reviderede udgaver af E-læringsmodulet. Jacob Brøndum Pedersen: Vi har i udviklingen af E-læringsmodulet haft stor gavn af de mange input fra test-brugere, der kom med deres bud på hvordan systemet skulle se ud, og det har udmøntet sig i slutproduktet. De oplæg som Center for Digital Dannelse har afholdt har givet udslag i flere gode debatter omkring brugen af de sociale medier, og de har oplevet at brugerne ofte tager udgangspunkt i personlige historier;..en af mine bekendte gør ofte sådan eller sådan, eller vurderer deres egen adfærd som anderledes for størstedelen af brugerne. Jacob Brøndum Pedersen: E-læringsmodulet har fungeret rigtig godt i forhold til at sætte refleksioner i gang hos brugerne, og det giver folk mulighed for at gå i dialog med hinanden om hvordan og hvorfor de bruger Facebook på en bestemt måde. Den sociale pejling giver også folk nogle aha-oplevelser. Det overraskede folk meget at der var stort udsving mellem hvad kvinder og mænd lægger vægt på i deres nyhedsopdateringer på Facebook DELKONKLUSION På baggrund af udførte interviews konkluderes det at der opstår læring både ved brug af modulet individuelt og i gruppesammenhænge. Læringen består i høj af den refleksion som spørgsmålene afstedkommer ved på systematisk vis at gennemgå seks forskellige relevante tematikker på sociale medier. Der er imidlertid forskel på hvor meget brugerne får ud af E-læringsmodulet alt afhængigt af om de anvender systemet individuelt, eller i gruppesammenhæng. Bruger-feedbacken viser at brugerne oplever mest læring i grupper, hvor de har mulighed for at diskutere resultaterne med hinanden og dele historier fra deres egne liv. Desuden gør resultaternes statistiske karakter at en del tolkning er nødvendig. Det vurderes som en stor fordel at en underviser deltager i tolkningen af de afgivne besvarelser, og bruger denne som oplæg til en diskussion deltagerne imellem. Dette viste sig også i de individuelle vurderinger af E-læringsmodulet, hvor informanterne syntes at det var svært at finde sig selv i graferne. Genkendelsen fra eget liv og italesættelsen af brugeroplevelsen åbner således op for en væsentlig debat om adfærd på de sociale medier. Læringsmodulet har resonans i brugernes liv, hvilket bliver tydeligt idet modulet giver brugerne en lærerig oplevelse ved at blive stillet spørgsmål om deres adfærd, og giver dem anledning til at diskutere det med andre. Læringen består således i høj grad af den dialog og italesættelse som sker i grupperne efter at de har anvendt modulet.

11 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 11 Intern læring og kommunikation Den interne læring i bibliotekerne har først og fremmest fundet sted på de mange afholdte møder i styregruppen igennem projektforløbet. Nedenfor er opgjort hvilke mødeaktiviteter, der er afholdt og hvilket indhold der har været i de forskellige fora. Efterfølgende bliver der redegjort for hvilken læring, der er blevet opsamlet igennem projektforløbet, og hvilke fremtidsperspektiver der er for digital dannelse i biblioteksverden. AFHOLDTE AKTIVITETER a) Kvartalsmæssige møder i styregruppen: På disse møder har overordnede diskussioner af strategi, koncept, e-læringsmodul, tidsplaner og løbende evaluering foregået. Der er aflagt referater, hvor indholdet af møderne er tilgængelige. b) Driftsmøder mellem Projektleder og Center for Digital Dannelse To månedlige møder mellem projektleder Lise Johannsen, og Jacob Brøndum Pedersen og Anders Skov fra Center for Digital Dannelse. I dette forum er den løbende udvikling og driftsmæssige spørgsmål blevet vendt, og dialogen har således haft en mere praktisk og detailorienteret karakter. c) Faglige debatter i bibliotekets forum og netværk. Igennem projektforløbet har der været flere faglige netværksmøder med relevante partnere. Dette har resulteret i at interessenter uden for biblioteksverden er blevet inddraget i de faglige diskussioner om digital dannelse. 14. juni 2012: Oplæg på temadag i Herning om Digital Dannelse ved Lise Johannsen og Jacob Brøndum Pedersen 2. november 2012: Foredrag ved professor Hans Siggaard Jensen om digital dannelse på Københavns Hovedbibliotek, (for personalet) 15.november 2012: Oplæg på temadag i Gentofte om Digital Dannelse ved Lise Johannsen, Anders Skov og Jacob Brøndum Pedersen 18. marts 2013: Konference om Digital Dannelse arrangeret af projektet. 63 deltagere d) Halvårlige obligatoriske evalueringer til Kulturstyrelsen Der er foretaget halvårlige evalueringer af projektet, hvor der er brugt tid på at opsamle viden og læring. Nedenfor ses en liste over afholdte arrangementer marts 2012: Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde i Frederikshavn, deltagelse med stand.

12 12 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Læring i processen Den interne læring i projektet er i høj grad foregået i styregruppen, hvor overordnede spørgsmål om projektets faglige indhold, strategi og time-management har fundet sted. Nedenstående temaer har været de vigtigste i forhold til den interne læring. VIDENSBARRIERER OG KOMMUNIKATION En af de største udfordringer for projektet har været en kommunikationsmæssig barriere, fordi projektet befinder sig i et nyt terræn, hvor bibliotekernes ansatte mangler et begrebsapparat. Derfor har det været en udfordring at få udbredt den nye viden fra projektet til bibliotekerne, idet mange ansatte anser bibliotekets funktion som at give borgere IT-færdigheder i form af kildekritik, brug af databaser, programmer mv. frem for vejledning om, hvordan den IT-vante borger skal forholde sig til de sociale mediers muligheder og faldgruber. Imidlertid har der i projektgruppen været enighed om at bibliotekerne i højere og højere grad bliver nødt til også at kunne imødekomme IT-vante borgeres behov, der ligger udover at betjene, software, databaser, digitale tilbud og overgang fra det fysiske bibliotek til det digitale bibliotek. Projektet har derfor givet rum for at få opbygget et begrebsapparat og viden om digital dannelse, der kan bruges i forhold til vejledning af IT-vante borgere. Især har de faglige diskussioner i styregruppen om hvilke emner E-læringsmodulet skulle indeholde givet mulighed for at reflektere over de dilemmaer borgere dagligt bliver stillet overfor i de sociale medier. Således har projektet været yderst værdifuldt til systematisk at opbygge et begrebs- og vidensapparat, der kan ligge til grund for bibliotekernes videre arbejde med at uddanne IT-vante borgere. de resterende biblioteker, gennem en enkel projektbeskrivelse og opsætningsguide til E-læringsmodulet. Der er imidlertid ikke et overblik over hvor mange biblioteker, der anvender E-læringsmodulet. Det er indtil nu bekræftet at Sønderborg og Herning biblioteker udbyder kurset på deres websites og/eller som undervisning. Udover den direkte formidling har der, som vist ovenfor, også været afholdt en lang række konferencer og workshops, der har haft til formål at øge interessen for temaet digital dannelse. I forhold til succeskriteriet om at bibliotekerne formidler modulet har projektgruppen gjort sit for at udbrede modulet. De har udarbejdet en udførlig beskrivelse af projektet, og instruktion til hvorledes bibliotekerne kan gøre E-læringsmodulet tilgængeligt på deres respektive websites. Det er imidlertid svært at afgøre om bibliotekerne aktivt formidler E-læringsmodulet. I forhold til succeskriteriet om at bibliotekernes borger-undervisningsprogrammer indeholder kurser om digital dannelse, er det svært at afgøre om dette er tilfældet, idet der kun er information omkring et antal konferencer og workshops, der er afholdt. Der har imidlertid været en stor interesse for emnet på de forskellige konferencer, hvor en lang række biblioteker har været repræsenteret og givet udtryk for deres interesse. Allerede nu har Gladsaxe bibliotek har afholdt en intern workshop om digital dannelse for deres ansatte. KOMMUNIKATION TIL BIBLOTEKER OG BRUGERE Kommunikation og videreformidling af projektet til biblioteker og brugere er i høj grad foregået igennem bibliotekernes egne netværk. Således er systemet blevet formidlet til centralbiblioteker, der igen har formidlet systemet til

13 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE 13 KOMMUNIKATION DIREKTE TIL BRUGERE Et område som ikke er blevet prioriteret så højt i projektforløbet har været den direkte kommunikation til potentielle brugere. Dette fremhæver projektleder Lise Johannsen som en væsentlig forklaring på den lave grad af aktivitet på E-læringsmodulet, som beskrevet i afsnittet brugerstatistik. Forklaringen på den lave grad af promovering skal ses lyset af forsinkelser med at få en endelig version af systemet klar. Styregruppen har ikke ønsket at udbrede E-læringsmodulet, før der har ligget en fuld funktionel version klar. Der forventes dog at komme en stigning af brugere i 2013 i kraft af udbredelsen af E-læringsmodulet til bibliotekerne, der vil sikre at potentielle brugere bliver gjort opmærksom på det nye tilbud. Der er samtidig afsat midler til kommunikation omkring E-læringsmodulet, hvor en ansat vil bruge 2 måneder på kommunikation og udbredelse af modulet. Desuden er der planlagt konferencer om digital dannelse og E-læringsmodulet. På den baggrund forventes det at udbredelsen og anvendelsen af modulet vil stige i løbet af Det er imidlertid svært at estimere om projektet når målsætningen om 5000 brugere pr. 31. december viste det sig at der ligger en udfordring i at gøre begreber om digital dannelse tilgængelige for ansatte på biblioteker, idet mange ikke har en forståelse for de udfordringer borgere bliver stillet overfor på de sociale medier. DELKONKLUSION På baggrund af evalueringen af den interne læring kan det konkluderes at projektet i en vid udstrækning er lykkedes med at udbrede E-læringsmodulet til bibliotekerne, men der er ikke nogle præcise oplysninger om hvor mange biblioteker, der rent faktisk har videreformidlet E-læringsmodulet til borgere. Ligeledes forholder det sig med succeskriteriet om at bibliotekerne skal afholde kurser om digital dannelse for borgerne, idet faglige diskussioner om digital dannelse har fundet sted på konferencer og workshops, men der er ikke data på afholdte borgerkurser. Samtidig

14 14 EVALUERINGSRAPPORT - FRA IT-FÆRDIGHEDER TIL DIGITAL DANNELSE Konklusion og Fremtidsperspektiver KONKLUSION Det kan på baggrund af evalueringen konkluderes at der i vidt omfang er udviklet et E-læringsmodul der opfylder ambitionen om at være af høj kvalitet. Det mangler imidlertid gamifications-delen, hvilket skønnes at have været for ambitiøst i forhold til størrelsen af de ansøgte midler. Antallet af brugere som har gennemført E-læringsmodulet ligger på nuværende tidspunkt ikke så højt, hvilket i nogen grad kan tilskrives forsinkelser i udviklingen af systemet. Det forventes imidlertid at stige betydeligt i løbet af 2013 i kraft af planlagte kommunikationsindsatser og initiativer. Kriteriet om at bibliotekerne formidler modulet kan i vidt omfang siges at være opfyldt, idet E-læringsmodulet er sendt ud til alle centralbiblioteker, der videreformidler det til deres biblioteker. Der findes imidlertid ikke information om hvorvidt bibliotekerne har lagt E-læringsmodulet ud på deres websites. Det sidste kriterium om at bibliotekerne skulle afholde kurser om digital dannelse er svært at vurdere, fordi det ikke er muligt at indsamle informationen. Der er imidlertid afholdt konferencer, hvor der har været stor interesse for emnet fra bibliotekernes side, og det skønnes derfor at emnet vil blive inkorporeret i fremtidige kurser. FREMTIDSPERSPEKTIVER Der er allerede lagt spor ud for videreførelsen af projektet qua afsatte kommunikationsmidler, planlagte konferencer i foråret 2013 og bibliotekernes interesse for emnet digital dannelse. Fremadrettet vil det være oplagt at arbejde videre med gamifications-elementet i E-læringsmodulet, fordi det har været udover de økonomiske rammer at udvikle et så ambitiøst system. Det kan være med til at sikre at læringen for individuelle brugere stiger, fordi det legende element bliver inkluderet i projektet. DIN DIGITALE IDENTITET Det konkluderes derfor at projektet langt hen ad vejen er kommet i mål. Der er afholdt mange relevante aktiviteter, og der er udviklet et ambitiøst E-læringsmodul, som er funktionelt og tilbagemeldingen fra brugerne er overvejende positiv. De succeskriterier, der er delvist opfyldte er der også gode forklaringer på, hvorfor ikke er nået. Der er desuden opsamlet og udbredt meget ny viden om digital dannelse i bibliotekerne, hvilket rækker udover det konkrete E-læringsmodul.

15 KnowledgeWorker a.m.b.a Pustervig København Ø Tel: Fax:

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere