FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier."

Transkript

1 På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave anderledes og nyt børne- og ungearbejde: orienteringsløb på Facebook eller video-hjemme-møder. Og billeder kan deles nemt med medlemskab til et socialt medie. FDFs vejledende retningslinjer for brug af sociale medier FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. Generelt så gælder FDFs øvrige samværsregler som altid også i de sociale medier. Men som tillæg til disse er nedenstående vedtaget. Retningslinjerne er vedtaget af FDFs hovedbestyrelse, 2012 Kontakt må kun etableres af barnet selv. Ledere må ikke opsøge kredsens børn gennem sociale medier. Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF- leder også uden for FDF aktiviteter, og forventes derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og samværsregler. Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF- leder også uden for FDF-aktiviteter, og forventes derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. Afstande bliver kortere Afstanden mellem mennesker bliver ganske enkelt kortere, når ny teknologi integreres i dagligdagen og FDF-arbejdet. Det er dejligt, men der er også faldgruber. Derfor er det vigtigt, at man som kreds har et fælles standpunkt omkring brugen af sociale medier. På den måde kan man forhåbentlig undgå misforståelser og sammen sende et klart signal til forældre, medledere og omverdenen.

2 Nye etiske dilemmaer Når børn og ledere kommer nærmere hinanden via elektronisk kontakt, vil det automatisk også medføre, at de kommer nærmere hinandens privatsfære. Især unge vil have mulighed for at følge med og kontakte den enkelte leder elektronisk. Det er ikke i sig selv et problem, men det kan stille lederen i situation, hvor han skal overveje både sin elektroniske opførelse og etiske integritet. Er det eksempelvis i orden at seniorerne har adgang til at se sin leders Facebook-billeder? Svarene er ikke lette, og hver situation er forskellig. Lederen er dog, også ved sin elektroniske opførelse, en rollemodel, hvad der også stiller krav til lederen om, at han har overvejet sine handlinger. Tag snakken i kredsen FDF Dronninglund har besluttet at afsætte tid på et fællesmøde for Bestyrelsen og lederne 1 gang årligt for at diskutere materialet, så alle kan stå inde for de retningslinier, som bliver fastlagt. Vi vil holde øje med udviklingen på medierne og opdater retningslinierne, så de passer til virkeligheden og FDF Dronninglund. Retningslinierne kan tages op med mellemrum til revision, hvis behovet opstår.

3 FDFs datapolitik for digital håndtering af personlysninger 1. Ansvarlig for korrekt og lovlig håndtering af personoplysninger på alle digitale tjenester udbudt af FDFs landsforbund og dets kredse er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Rysensteensgade København V Tlf CVR-nr.: Ansvarlig hos FDF er den til enhver tid ansatte Administrations- og Udviklingschef. 3. FDF anvender alene personoplysninger til at levere de tjenester, som følger af aktiviteter under foreningens vedtægtsbestemte formål eller som iøvrigt er bestilt af enten FDFs medlemmer, FDFs kredse eller øvrige brugere af FDFs tjenester. 4. Oplysninger bliver gemt teknisk forsvarligt, og adgang til dem bliver overvåget. 5. FDF overholder den til enhver tid relevante lovgivning for håndtering af personoplysninger og foretager herunder regelmæssig kontrol ved stikprøver af, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. 6. FDF oplyser samtlige registrerede oplysninger på henvendelse fra den registrerede. 7. Såfremt FDF ikke har et behov for personoplysningerne for at gøre et retsligt krav gældende over for trediepart kan den registrerede altid efter anmodning herom få sine oplysninger slettet.

4 Det kan måske virke overflødigt at sige, at vi i FDF tager skarpt afstand fra enhver form for seksuelt misbrug. Men det gør vi. Og med siderne her sætter vi emnet pædofili endnu højere på dagsordenen, så alle FDFere og FDF-kredse kan gøre en aktiv indsats for, at sådanne overgreb ikke finder sted. Hverken hos FDF eller andre steder i samfundet. Seksuelt misbrug kan have mange forskellige ansigter. Det kan være et ubevidst, krænkende udsagn, blufærdighedskrænkende situationer, uønskede berøringer eller at være ufrivilligt vidne til andres seksuelle adfærd. Disse sider handler om forebyggelse mod pædofili og giver blandt andet råd og vejledning til, hvad kredsen skal gøre i tilfælde af en voksens seksuelle misbrug af og overgreb mod børn og unge under 18 år. Alle der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år, og som selv er fyldt 15 år, skal ifølge loven tjekkes i Det Centrale Kriminalregister på den måde, at der indhentes og udfyldes en børneattest. Det gælder hvad enten du er frivillig leder, hjælper eller lønnet ansat. Hvad siger FDFs grundlov og forbundsvedtægter om indhentelse af børneattester. Der skal indhentes børneattest: senest 3 uger efter en person har været tilknyttet FDFs arbejde mere end 3 gange på 3 måneder straks hvis en person har direkte kontakt med børn under 15 år i en sammenhængende periode af mere end 4 dages varighed Alle kredse skal mindst hvert 3. år genindsende børneattest for alle ledere og andre fast tilknyttede medhjælpere. Ved skift til en ny FDF kreds, skal personer der har direkte kontakt med børn under 15 år udfylde en ny børneattest. Personer, der er dømt efter straffelovens 210, 222, 224, 225, 232 og 235, kan ikke være medlem af FDF. For at beskytte børn og unge mest muligt, skal ledere, der sigtes efter en af ovenstående paragraffer, straks suspenderes. Suspensionen kan ophæves, hvis sigtelsen frafaldes, eller sigtede frifindes. Fra 1. januar 2010 blev lovene om børneattester og folkeoplysning ændret, hvilket betyder, at FDF-kredse fremover skal underskrive en erklæring, der over for kommunen bekræfter, at de indhenter børneattester på alle ledere og fasttilknyttede medhjælpere. Det er alene kredsens ansvar, at alle ledere er tjekket på det tidspunkt, hvor erklæringen underskrives, og kredsen kan risikere at miste det kommunale tilskud, hvis ikke erklæringen udfyldes. Ansvar mellem kreds og landsforbund i forhold til indhentelse af børneattester:

5 FDFs kredse har selv ansvaret for at indhente de nødvendige børneattester både når der indhentes børneattest for første gang, og når den skal fornyes. Jf. lovgivningen både i og udenfor FDF. Landsforbundet modtager børneattesten retur fra politiet, når tjekket er foretaget, og fører et centralt register på datoerne for samtlige tjekkede personer. Landsforbundet reagerer øjeblikkeligt overfor en FDF kreds, såfremt en børneattest kommer retur fra politiet, med et positivt svar. FDFs kredse kan til hver en tid rekvirere en oversigt med datoer, for hvornår medlemmerne af kredsen senest har udfyldt en børneattest. Det gøres via Carla. Landsforbundet opbevarer attesterne fysisk til brug for situationer, hvor dokumentation er nødvendig, og i øvrigt af hensyn til persondata- og registerlovgivningen. Praksis vedrørende indhentelse af børneattester Børneattesten hentes på fdf.dk. Udfyldes online, og derefter printe den eller printe først, og derefter udfylde blanketten i hånden. Husk at udfylde alle påkrævede felter, og at underskrive attesten, inden du sender den. Det er både folk over og under 18 år der selv skal underskrive attesten. Send de korrekt udfyldte og underskrevne attester direkte til: Rigspolitiet Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børneattester, Polititorvet København V Landsforbundet, ved generalsekretær Ulrich Piltoft, modtager herefter svar fra politiets register, og forbundskontoret opdaterer de relevante oplysninger i Carla.

6 Landsforbundets alkoholpolitik Vi drikker ikke alkohol på kurser, stævner og lejre, arrangeret af landsforbundet. Hovedbestyrelsen mener, at det stigende alkoholforbrug blandt børn og unge skal tages meget alvorligt. Vi mener, at børn og unge har ret til at opleve verden uden at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler, og at FDF må hjælpe børn og unge med at vælge alkohol fra. Kredsens alkoholpolitik FDF Dronninglund ønsker at efterleve Landsforbundets alkoholpolitik. På Sommerlejre, weekendlejrture og overnatningsture, hvor vi er ansvarlige for børn og unge, drikker vi ikke alkohol. har forældrearrangementer??? skal give gaver til foredragsholdere o. lign.??? Til den årlige leder- og bestyrelseshygge i kredshus tillades alkohol

7 Målet med landsforbundets rygepolitik er: At ingen deltagere eller medarbejdere (ansatte og frivillige) i landsforbundets arrangementer må udsættes for passiv rygning mod deres vilje, og at ikke-rygerkulturen fremmes. For at nå målet kræves det, at alle skal kunne bevæge sig frit på centre, kurser og lejre uden at blive generet af tobaksrøg. Det betyder følgende: 1. Der må ikke ryges indendørs i landsforbundets lokaler. Denne regel er gældende uanset hvad lokalerne anvendes til. 2. Rygning er alene tilladt i det fri. Rygning i det fri skal foregå på en sådan måde, så andre ikke udsættes for tobaksrøgen. 3. Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn og unge heller ikke i det fri. Medarbejdere, der arbejder med børn og unge, fungerer som forbilleder. Rygning i samvær med børn og unge er derfor ikke tilladt. 4. Deltagere på ungdomskurser (7.-8. klassekurser og seniorkurser) og landsforbundets øvrige kurser, lejre og arrangementer, der vil ryge, kan gøre det inden for fastlagte rammer. Deltagere, der ikke ryger, skal føle så lidt tilskyndelse til at ryge som muligt. Deltagere under 18 år skal på tilmeldingen anføre om de er rygere eller ikke-rygere. 5. I forbindelse med arrangementer i landsforbundet sælges der ikke tobak og cigaretter i boder m.v. 6. Det er et ledelsesansvar, at rygepolitikken overholdes. Lederen at et kursus, arrangement, lejr m.v. har ansvaret for at de gældende regler overholdes. Lederen har derfor pligt til at skride ind overfor deltagere og medarbejdere der ikke overholder ovenstående Kursuspolitik i FDF Dronninglund

8 FDF Dronninglund støtter op om Sammen om et stærkt FDF, kredsen i centrum, uddannelse til alle, oplevelser FDFs handleplan for 2013/15 FDF Dronninglunds bestyrelse ønsker at styrke kredslederens uddannelse. Lederne skal tilbydes de bedste redskaber til håndtering af udfordringer og udvikling af FDFarbejdeti form at uddannelse. Ledernes engagement og nærvær er afgørende for FDFarbejdet i kredsen. Lederuddannelse skal give lyst til løbende udvikling og motivation. Følgende er besluttet: FDFkurser: FDF Dronninglund betaler kursusafgiften + transport. Ved deltagelse i kursus udenfor FDFregi ansøger den pågældende leder bestyrelse om refusion. FDF Dronninglunds bestyrelse finder det yderst vigtigt, at kredsens unge FDFere deltager i kurser. Følgende er besluttet: FDF kurser: klasse kursus, Seniorkursus, Seniorkursus +, Lederskole NORD betaler FDF Dronninglund kursusafgiften samt transport. I nogle tilfælde kan deltagerne blive pålagt selv at betale tilskud til transporten. Ved deltagelse i andre kurser ansøger den pågældende unge bestyrelsen om refusion.

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere