Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Flemming Madsen (FM), Kim Hansen (KH), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Bjarne Jørgensen (BJ), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Torben Christensen Skov (TCS), Mogens Lorentzen (ML). Afbud: Ricky Bennetzen (RB) og Minna Riis (MR) Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen, Peter Houlberg Salomonsen (PHS) referent Temadel: Hornstrup Kursuscenter. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalg A. OK13 herunder: - Arbejdstidsundersøgelse - Kravene på vores område - Vores interne overvejelser - Konfliktudtag B. Indstilling om bilag til HB møder C. Indstilling om HKC D. Indstilling om medlem nr Organisationsudvalg 4. Arbejdsmiljøudvalg A. Indstilling om afholdelse af fyraftensmødet om vold og chikane 5. Uddannelsespolitisk udvalg 6. Kursusudvalg 7. Strukturudvalget 8. Flere i Fællesskab 9. Indkomne forslag A. Indstilling om DK indsamling B. Ansøgning om kursus fra THM C. Ansøgning om viden for alle 1

2 10. Foreningens økonomi 11. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand B. Øvrige HB-medlemmer C. Sekretariatet 12. Personsager 13. Eventuelt Beslutningsprotokollen blev gennemgået. Eksternt referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Forretningsudvalg A. OK13 herunder: - Arbejdstidsundersøgelse - Kravene på vores område - Vores interne overvejelser - Konfliktudtag Formanden nævnte indledningsvist, at de fire underpunkter ikke nødvendigvis skal behandles hver for sig. Der har 8. januar været afholdt et indledende OK-forhandlingsmøde i Finansministeriet, hvor de udvekslede krav fra begge sider er blevet nærmere præsenteret og uddybet. Finansministeriet ønsker helt overordnet det, de kalder normalisering af lærernes arbejdstidsregler og et opgør med kassetænkning, dvs. fjernelse af akkorder såsom den faste egentid, tid til samarbejde mv. Der ønskes afskaffelse af tillidsrepræsentantens aftaleret ift. den lokale arbejdstid. Herudover er det på arbejdsgiverside stillet krav om, at ledere på frie skoler ikke skal have ret til at undervise. Ministeriet ønsker, at det fremover alene skal være op til den lokale bestyrelse at beslutte, om skolelederen skal undervise. Der blev opnået enighed om oprettelse af to grupper, en løngruppe (statistik falder ind under denne) og en arbejdstidsgruppe. Næste forhandlingsmøde er 25. januar. De to arbejdsgrupper skal fremlægge materiale til dette næste forhandlingsmøde. OK 13-forhandlingssituationen blev drøftet indgående. Også arbejdstidsundersøgelserne blev kort vendt, og et HB-medlem spurgte ind til resultaterne vedr. skoleassistenter. Der er tilsyneladende nogen forvirring blandt tillidsrepræsentanter, for blandt andet 2

3 pædagogiske assistenter er blevet forvekslet med skoleassistenter. Formanden mente, at netop spørgsmålet om skoleassistenter illustrerer problemet med undersøgelsen ganske fint. Det har været alt for svært for tillidsrepræsentanterne at finde ud af at besvare spørgsmålene, og derfor er brugbarheden af undersøgelsen stærkt begrænset. Oplægget til konfliktudtag er præsenteret i LC, og formanden orienterede om LC s svar. OK-møderne var egentlig tænkt som dialog-møder, men pga. det store antal tilmeldte vil der i højere grad være tale om orientering. Formanden laver indledning om forhandlingssystemet og ridser den aktuelle situation op, hvorefter HLH orienterer om konflikt. Der vil være spisning undervejs og dermed mulighed for, at deltagerne kan tale med hinanden om de berørte emner. B. Indstilling om bilag til HB møder Spørgsmålet er, hvor meget materiale, der skal være tilgængeligt for kredsene. Ulempen ved at gøre alt materiale tilgængeligt kan siges at være, at forberedende materiale langt fra altid flugter med den efterfølgende beslutning i HB. Nogle HB-medlemmer er af den mening, at åbenhed om bilag vil styrke den politiske proces i kredsene. Et HB-medlem foreslog, at man kunne lave en mellemmodel, hvor det bliver vurderet fra bilag til bilag, om det skal lægges ud til KB. Formanden argumenterede for en model, hvor vi fastholder det høje antal arbejdspapirer, men hvor materialet alene er tilgængeligt skriftligt for HB-medlemmerne. Det højere antal arbejdspapirer ift. tidligere har styrket den politiske proces i HB, idet HB-medlemmerne nu i højere grad er forberedte på indholdet i hvert dagsordenspunkt. Næstformanden mente, at der er grænser for, hvilke emner, kredsbestyrelserne skal deltage i, hvorfor kredsene ikke vurderes at have brug for alle arbejdspapirer op til HB-møderne. Formanden forklarede, at kredsformanden mundtligt kan orientere om arbejdspapirer. Formanden foreslog afstemning om indstillingen, hvor arbejdspapirer alene er for HB-medlemmer. Der blev stemt om det mest vidtgående forslag først, hvilket var indstillingen fra FU- 8 stemmer for indstillingen og 5 imod. Hermed borfaldt forslaget om mellemmodellen. Det udarbejdede oplæg vedr. bilag til HB møderne se bilag til HB mødet. Vedtaget. C. Indstilling om HKC Der er fra HKC ved flere lejligheder ytret ønske om mere systematisk sparring ift. ledelsen på centret. Forslaget om en bestyrelseskonstruktion er lavet ud fra dels dette ønske, dels ud fra ønsket om klarere beslutningsveje og en mere entydig styringsmodel. Formanden ønsker en debat om, hvorvidt forslaget er værd at arbejde videre med. 3

4 Et HB-medlem efterlyste en tydeliggørelse i oplægget af ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og direktøren. Det skal i den endelige version af oplægget formuleres, at de 3 interne bestyrelsesmedlemmer ikke nødvendigvis er HB-medlemmer. HB udpeger som ene-ejer alle bestyrelsens medlemmer. Formanden orienterede om, at der er brug for en stillingtagen til et forslag til ansættelse af en sælger, der har som indsatsområde i et år at køre rundt til potentielle kunder. Det er besluttet at bede direktøren konkretisere forslaget, så HB senere kan vurdere og beslutte. Vurdering og beslutning sker hurtigst muligt pr. mail i HB. Det udarbejdede forslag til en bestyrelseskonstruktion for HKC se bilag til HB mødet. Vedtaget. Der kommer senere et forslag til den endelige udformning af en bestyrelseskonstruktion. Vedtaget. D. Indstilling om medlem nr Beslutning: Der overrækkes blomster på skolen enten af formand eller af kredsformand. 3. Organisationsudvalg 4. Arbejdsmiljøudvalg A. Indstilling om afholdelse af fyraftensmødet om vold og chikane Undersøgelser og rapporter fra efteråret 2012 viser store problemer med vold og chikane. Det foreslås, at et indsatsområde i 2013 bliver vold og chikane. Et HB-medlem spurgte, om undersøgelserne behandler lærere på frie skoler særskilt, eller om der blot er tale om fx FTF-området samlet set. Et medlem af udvalget oplyste, at der ikke er lavet undersøgelser målrettet de frie skolers område, men at det er erfaringen på sekretariatet, at problemet er stigende. Et HB-medlem oplyste, at problemet sandsynligvis er størst på kostskoler. Formanden konkluderede, at der er brug for mere information, før HB kan tage stilling til forslaget. Arbejdsmiljøudvalget indstiller, at der bliver arrangeret fire eller fem fyraftensmøder i september/oktober om forebyggelse af vold og chikane. Kredsene dækker udgifterne efter en på forhånd aftalt fordelingsnøgle. Den praktiske planlægning varetages af sekretariatet i samarbejde med deltagerne på arbejdsmiljøudvalgets inspirationsdag i marts. Ikke vedtaget. Udvalget konkretiserer forslaget til næste HB-møde og laver en ny indstilling. 4

5 5. Uddannelsespolitisk udvalg Næstformanden oplyste, at der er høring ift. ny læreruddannelse. 6. Kursusudvalg 7. Strukturudvalget 8. Flere i Fællesskab 9. Indkomne forslag A. Indstilling om DK indsamling Der er tradition for, at foreningen yder et bidrag, og der er deadline her i starten af februar. Foreningen yder til Danmarksindsamlingen den 8. februar Vedtaget. B. Ansøgning om kursus fra THM THM oplyser, at kurset handler om sociale medier og er et et-dagskursus. Bevilget. C. Ansøgning om viden for alle Fra Odder er kommet en ansøgning, der vurderes at ligge uden for det, som foreningen normalt yder støtte til. Ikke bevilget. 10. Foreningens økonomi HWI arbejder på et forventet regnskab for 2012 og et udkast til budget for Meddelelser fra: A. Formand/næstformand B. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: TR 4 er afholdt med succes. Kreds 2: TR 4 er afholdt med succes. 5

6 Kreds 3: Der ser ud til at blive kampvalg om formandsposten i kredsen. Kreds 4: Der har været afholdt et godt intromøde i kredsen på en nyoprettet friskole. Kreds 5: Intet Kreds 6: Kreds 7: Merchandise er lavet og bliver uddelt. Netværksmøderne fungerer fint i kredsen. Kreds 8: Kreds 9: TR 4 er afholdt. Kreds 10: Kreds 11: Frie Skolers Ledere: Dansk Industri har lavet en undersøgelse, der viser, hvor mange spild-år, de danske unge har, og de økonomiske konsekvenser heraf. I undersøgelsen figurerer 10. klasse som et spildår. C. Sekretariatet 12. Personsager 13. Eventuelt Intet Referat: Peter Houlberg Salomonsen 6

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve TIL STEDE Nina Monrad Boel Fatima Madsen Kristoffer Nilaus Olsen Sophie Jo Rytter Oliver de Mylius Louise Bonnevie

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere