VISS.dk/aarsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISS.dk/aarsrapport 2013"

Transkript

1 VISS.dk/aarsrapport

2 Forord Årsrapporten fra VISS.dk 2013 vil på kort tid kunne skaffe dig en oversigt over udviklingen i VISS.dk herunder hvilke udviklings- og driftsopgaver, der har været fremtrædende i Det har været glædeligt at konstatere, at der fortsat er efterspørgsel på VISS.dks kurser, temadage, efteruddannelser og konferencer, selvom økonomien er stram i kommuner og regioner. VISS.dk har i 2013 bl.a. barslet med kursus og efteruddannelsestilbud til demensområdet, og vi tilbyder nu kurser, temadage, efteruddannelse i neuropædagogik samt konsulentbistand til denne målgruppe. I 2013 afholdt VISS.dk den anden neuropædagogiske konference med stort fremmøde, og som grundet sin høje faglige kvalitet igen tiltrak sig megen opmærksomhed, Efteruddannelsesvirksomheden samt samarbejdet med Landsbyen Sølund om VISO leverancen har tilsammen udgjort den største del af indtægten. Efterspørgslen på kurser og uddannelser er værdifuld for fagligheden på såvel det specialpædagogiske som det sundhedfaglige område uanset målgruppe, ligesom det er afgørende for, at vi kan leve op til værdigrundlaget og målsætningen for VISS.dk. I 2013 har VISS.dk arbejdet med markedsføringen. I første omgang har vi med virkning fra november 2013 ændret på vores direct mails, således at kunderne fremover møder VISS.dk fire gange pr. år via bladet VISS.dk, som samtidig ændrer profil og indhold, så vi fremover bedre kan tilrette vores tilbud efter udviklingen. Den digitalte markedsføringsprofil vil i løbet af 2014 ligeledes ændre profil i form af en ny hjemmeside samtidig med, at VISS.dk får en profil på Facebook. Med udgangen af 2013 kunne VISS.dk byde velkommen til Thomas Kruuse-Andersen, som pr. 1. December tiltrådte som leder af VISS.dk. Godt Nytår! Venlig hilsen Trine Schierff Vicelandsbyleder Landsbyen Sølund Thomas Kruuse-Andersen Leder VISS.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Udviklings perspektiv... 4 Hvad vil vi med VISS.dk?... 4 Et nyt efteruddannelsestilbud... 4 Nye Kurser... 4 Efteruddannelser... 5 Neuropædagogik & demens... 6 Samarbejdet med VIA og nyt diplom modul med inddragelse af Snoezelen... 7 Neuropædagogisk konference april Projekter... 9 Hjemmesiden og sociale medier... 9 VISO... 9 Drift Kurser og efteruddannelse Status for Den neuropædagogiske efteruddannelse: En status Konferencer og temadage Markedsføring Konsulentydelser

4 Udviklings perspektiv I dette afsnit kan du læse om de udviklingsinitiativer, der er taget i Hvad vil vi med VISS.dk? I sommeren 2013 var medarbejdere og ledere samlet til temadage om VISS.dk s vision og mål. Temadagene blev tilrettelagt og afholdt i samarbejde med en ekstern konsulent. Resultatet af temadagene er efterfølgende foldet ud, hvilket både kommer til udtryk i VISS.dks arbejde med konkrete mål, men også i aktiviteter og planer for fremtiden, hvoraf flere allerede er ved at blive implementeret. I 2013 er der arbejdet videre med målgruppen medarbejdere, som arbejder med mennesker med demens, både via samarbejdet med Skanderborg kommunes ældre- og handicapsekretariat om udviklingen af VISS.dk s efteruddannelsestilbud til denne målgruppe, et pilotprojekt med fokus på neuropædagogik og demens på plejecentre i Skanderborg kommune og en fortsat udvikling af Atlasmodellen. Atlasmodellen Den rette indsats hurtigst muligt er et særligt materiale, som er inspireret af Tom Kitwoods teorier. Materialet kan købes via VISS.dk, hvor der ligeledes udbydes kurser i modellen, se mere på hjemmesiden under siden Demens. Det forventes, at VISS.dk fortsat udvikler omfanget og indholdet af tilbuddene i Et nyt efteruddannelsestilbud Nye Kurser VISS.dk s kursusudbud revideres hvert år med udgangspunkt i aktuelle temaer, efterspørgslen på markedet og på baggrund af evalueringen af kurserne. Ofte arbejder det pædagogiske og sundhedsfaglige personale tæt sammen, hvorfor vi i arbejdet med kursusudbuddet for 2013 har søgt efter temaer, som kunne forene det tværfaglige perspektiv og dermed kombinere kompetencer fra det pædagog- og sundhedsfaglige område. I 2013 er der udviklet helt nye temaer og kurser inspireret af den samfundsmæssige udvikling og debat omkring sundhed og udeliv, og af medarbejdere og specialister med særlige faglige kompetencer. Vi har søgt inspiration i samarbejdet med Skanderborg kommunes demens- og udviklingskonsulenter, og hos det sundhedsfaglige personale i Landsbyen Sølund og ved pædagoger, der arbejder på området. Et andet nyt tema, som VISS.dk tog hul på er Demens, som udsprang af, at VISS.dk udbyder efteruddannelse til medarbejdere på demensområdet. 4

5 Efteruddannelser Den neuropædagogiske efteruddannelse er en af VISS.dk s kerneydelser, som løbende har gennemgået en udvikling. Derudover har VISS.dk i 2013 fortsat udviklet samarbejdet med VIAUC om en efteruddannelse i pædagogisk praksis med fokus på sansebarbejdning og sansebearbejdningsforstyrrelser, herunder inddragelse af Snoezelen. Vi har de seneste år oplevet efterspørgsel på undervisning i psykiatri. I 2013 udbød VISS.dk således en efteruddannelse, der bidrager med en grundlæggende forståelse af psykiatri, og som samtidig giver medarbejderne redskaber til at anskue og håndtere opgaven pædagogisk. Uddannelsens første hold har afsluttet efteruddannelsen og har udtrykt tilfredshed med indhold og mål. Uddannelsen udbydes igen i Undervisningsmaterialet til efteruddannelsen i neuropædagogik bearbejdes løbende. Der ses i den forbindelse på teorigrundlaget samt aktualiteten af de enkelte temaer. Dette sker både på baggrund af kursusdeltagernes evalueringer, ny viden, erfaringer og tidens strømninger. Samtidig er vi bevidste om at fastholde en rød tråd og et pålideligt grundmateriale, der i første omgang henvender sig til pædagogisk personale og arbejdet med mennesker med udviklingshæmning. Der er en vis efterspørgsel på opfølgende forløb i forbindelse med den neuropædagogiske efteruddannelse, hvilket vi i 2014 imødekommer med et kursus, der tilbyder at genopfriske en tidligere gennemført neuropædagogisk efteruddannelse. Helt overordnet kan vi på baggrund af erfaringerne fra 2013 konkludere, at den neuropædagogiske efteruddannelse på samme tid er indholdsmæssigt aktuel og i en god og fremadrettet udvikling, der peger på fleksibilitet i forhold til udformning og lokalitet. Det afholder os dog ikke fra fortsat at udvikle på form og indhold af den neuropædagogiske efteruddannelse. Da der har været søgning fra mange dele af landet, og der især opleves en vækst i efterspørgslen på efteruddannelse på Sjælland, har VISS.dk i 2014 valgt også at udbyde den neuropædagogiske efteruddannelse i Hvidovre både i efteråret og i foråret. I 2013 har vi imødekommet ønsket om at få den neuropædagogiske efteruddannelse tilpasset en specifik arbejdsplads eller målgruppe ved at tilrettelægge den grundlæggende efteruddannelse som et arbejdspladskursus med relevante temaer, der peger ind i arbejdet med den ak- 5

6 tuelle borgergruppe. På samme måde har vi i 2013 i højere grad været fleksible med hensyn til tidsrammen, således at de fire moduler i nogle tilfælde har været fordelt på anden vis, enten splittet op i mindre enheder eller fordelt over længere tid. Vi oplever også stor interesse for, at en hel personalegruppe eller en større del af en arbejdsplads (som et team) får mulighed for at opnå fælles viden og pædagogisk tilgang og derfor vælger arbejdspladsudgaven, ligesom det kan give mening, at en hel personalegruppe deltager på et neuropædagogisk introduktionskursus for at kunne støtte op om en mindre gruppe, der efterfølgende deltager på den neuropædagogiske efteruddannelse. Neuropædagogik & demens Den ledelsesmæssige sammenlægning af ældre- og handicapområdet i Skanderborg kommune medførte et tættere samarbejde mellem VISS.dk og ældreområdets demenskonsulenter. Dette udmøntede sig i, at der i 2012 blev bevilget et pilotprojekt, der havde til formål at undersøge, i hvor stort et omfang den neuropædagogiske forståelsesramme med fordel kunne anvendes indenfor demensområdet. På denne baggrund blev der etableret et neuropædagogisk efteruddannelsesforløb for en gruppe medarbejdere med forskellig faglig baggrund, men med det fælles udgangspunkt, at de alle arbejdede med borgere med en demenssygdom. I alt deltog 20 personer, hvoraf de 16 kom fra Skanderborg kommune og resten fra omkringliggende kommuner. Forløbet strakte sig over perioden fra oktober 2012 til maj 2013 og bestod af 8 moduler af 2 dage. Underviserne kom fra VISS.dk, repræsenteret ved hhv. en specialpædagogisk og en psykologisk pædagogisk konsulent. Forinden havde vi på baggrund af vores erfaringer med denne tilgang en forestilling om, at det neuropædagogiske grundlag ville være relevant at anvende inden for et omsorgsområde, hvor målgruppen netop oplever funktionstab, der relaterer sig til sprogredigerende neurologiske sygdomstilstande. Forståelsesrammen har rod i neuropsykologien i et relationelt perspektiv og sætter især fokus på en fælles forståelse for borgerens ressourcer og behov set i relation til de samspil og sammenhænge, borgeren indgår i. Altså et helhedsperspektiv, hvor borgerens neurologiske forudsætninger og kontekstuelle vilkår spiller sammen. Denne kobling mellem det pædagogiske og det sundhedsfaglige viste sig at være særdeles meningsfuld, og da deltagerne på forhånd havde viden om selve sygdommen og de konsekvenser, en demenstilstand kan få for borgeren, var dels den supplerende viden om neuropsykologi, sanseintegration 6

7 mm., og dels nye redskaber til observation, beskrivelse og pædagogisk planlægning meget brugbare. I evalueringen af pilotprojektet fremgik det, at deltagerne havde opnået en viden og forståelse i forhold til neuropædagogiske begreber og hjernen generelt. Pilotprojektet tilførte således en teoretisk baggrund/base for den praktiske indsats, der i forvejen tilbydes. Der gav nye positive måder at tænke omkring borgeren på, samt nye metoder til den strukturerede udredning af borgeren. Der er blevet tilført ny viden og flere handlemuligheder i arbejdet med udfordrende adfærd, hvor det netop var den pædagogiske tilgang, der gjorde en forskel i mødet med borgeren. Grundlæggende fremgik det tydeligt, at koblingen mellem de forskellige fagområder bidrog med ny indsigt og viden til begge parter, og dette gælder både det faglige indhold og værdigrundlaget. Erfaringerne fra pilotprojektet har givet grobund for at etablere en efteruddannelse i neuropædagogik rettet til mennesker, der arbejder inden for demensområdet, primært demenskoordinatorer, demenskonsulenter, demensnøglepersoner m.fl. Efteruddannelsen har opstart i januar 2014 og består af 6 moduler á 2 dage. Samarbejdet med VIA og nyt diplom modul med inddragelse af Snoezelen Partnerskabsaftalen mellem VISS.dk og VIAUC forsætter. I 2011 blev det første spadestik taget til etableringen af en Snoezelefteruddannelse i form af nedsættelsen af en udviklings- og planlægningsgruppe bestående af konsulenter fra VISS.dk, præsidenten for ISNA, medarbejdere fra Landsbyen Sølund samt fagfolk fra Solbo, og Snoezelhusene i Gentofte og Maribo, der er aktive i Det danske Snoezelnetværk. I løbet af 2012 er der arbejdet i udviklings- og planlægningsgruppen, og fra 2013 er udviklings- og planlægningsgruppen nedlagt og der arbejdes fremover i to fora. I 2013 blev der oprettet en uddannelsesgruppe bestående af medlemmer af det danske Snoezelennetværk, præsidenten for ISNA og en repræsentant fra VISS.dk. Gennem partnerskabsaftalen med VIA UC har VISS.dk i 2013 samarbejdet om beskrivelse og planlægning af et nyt specialpædagogisk modul: "Sansemæssige vanskeligheder, som blev 7

8 udbudt i efteråret 2013 i samarbejde med VIA. VISS.dk`s repræsentant var tovholder på modulet. Opstarten på modulet var sat til august Der har været stor interesse og mange henvendelser angående modulet, men pga. for få tilmeldte ved fristens udløb i juni 2013, tog VIAUC og VISS.dk en fælles beslutning om aflysning af modulet. Modulet vil naturligvis blive genopslået senere, hvis der viser sig interesse herfor. Neuropædagogisk konference april 2013 Tema: Stress og psykisk sårbarhed VISS.dk afholdt for anden gang Neuropædagogisk konference, som igen trak mange deltagere og blev rost for at give masser af inspiration til at gå videre med at arbejde inden for en neuropædagogisk referenceramme. Der var denne gang også en del deltagere fra ældresektoren, som var begejstrede og kunne se muligheder for at bruge tilgangen også i forhold til deres målgrupper herunder ældre med demens. Hovedoplægsholderne var Kjeld Fredens: om stressens bio-psykosociale samspil, Peter Vuust: om stress og musik, Trine Uhrskov: om stress, psykisk sårbarhed og konfliktforståelse, Allan Hvolby: om stress og søvn samt Dorte Birkmose: om fortolkninger af andres adfærd. Derudover var der workshops med forskellige indfaldsvinkler til temaet af eksperter, heraf en enkelt fra Norge. Interesserede kan orientere sig nærmere her: Klik på konferencer afholdte konferencer. Der blev debatteret og networket ivrigt ved konferencen, hvor der om aftenen udover festmiddag var tilbud om sanseoplevelser: Snoezelen, klangkoncert og vaskeægte gospel! Næste konference finder sted den 22. til 23. april 2015 i Skanderborg. Tema og oplægsholdere bliver offentliggjort på hjemmesiden. 8

9 Projekter Landsbyen Sølund indgår hvert år kontraktmål med Skanderborg Kommune. Det fjerde mål i Landsbyen Sølunds udviklingskontrakt 2013 omhandler specialpædagogiske indsatser og dokumentation af disse. Målet kan ses i sin fulde længde på under fanen Hvem er vi -> Kontraktmål I den forbindelse har VISS.dk stået for et evalueringsprojekt, hvis formål har været at generere viden om, hvordan viden og kompetencer erhvervet på den neuropædagogiske efteruddannelse implementeres i praksis. Den genererede viden skal blandt andet bruges didaktisk, men også i forhold til at lave en mere omfattende justering af den neuropædagogiske efteruddannelse. Målgruppen for evalueringen har bestået af i alt 229 nuværende og tidligere kursister på forskellige neuropædagogiske forløb. Undersøgelsens data er indhentet gennem spørgeskemaer, to kvalitative fokusgruppeinterviews samt evalueringer. Undersøgelsens resultater viser en generel stor tilfredshed med forløbet og sammenhængen mellem teori og praksis. Der peges på, at det kan være svært at implementere den nye viden i kursisternes praksis, hvilket der er både faglige og organisatoriske forklaringer på. Undersøgelsen har mundet ud i en række anbefalinger, som kan bidrage til at forbedre det læringsmæssige udbytte samt implementeringen i praksis. Hjemmesiden og sociale medier VISS.dk s hjemmeside blev etableret i 2007 med udgangspunkt i datidens designmæssige tendenser og funktionalitet herunder behov for interaktion. Det er nu tid til at give hjemmesiden en modernisering, hvorfor VISS.dk gennem det sidste år har barslet med ideer, som kan give hjemmesiden et nyt look udadtil og med nye funktioner, således at hjemmesiden igen bliver tidssvarende. I løbet af 2014 vil du kunne se ind gennem nye vinduer, ligesom vi vil blive aktive på de sociale medier. VISO Fra VISS.dk s etablering i 2007 fik Landsbyen Sølund kontrakt med VISO, og der startede samarbejdet med VISO (Den nationale videns og specialrådgivningsorganisation, Socialstyrel- 9

10 sen). Qua VISS.dk s placering i, og som en del af, Landsbyen Sølund, er efterspørgslen på den specialpædagogiske konsulentbistand vokset støt. I 2013 modtog Landsbyen Sølund således 58 nye opgaver fra VISO. I VISS.dk indgår 7 med specialpædagogiske konsulenter i VISOsamarbejdet, hvoraf 2 konsulenter står for hovedparten af det administrative samarbejde med VISO-konsulenter i Socialstyrelsen i Odense. Opgavernes karakter er meget varierende med overvægt på målgruppen voksne mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicaps, mens ca. 10 % af henvendelserne retter sig mod børn og unge med særlige behov. De, der henvender sig, er oftest kommunale og regionale instanser fordelt over hele landet, hvor sagsbehandlere eller boenhedsledere efterspørger specialistrådgivning og vejledning i løsningen af særlige pædagogiske udfordringer med en borger. Kendetegnende for arbejdet med opgaverne er, at de alle har et islæt af udredning; en del af henvendelserne indeholder desuden gennemgribende udredning af borgerens funktionsniveau som basis for den efterfølgende rådgivningsproces. Tendensen er, at flere af henvendelserne indeholder behov for rådgivning i samarbejdet med borgerens familie eller bistand i det flerfaglige samarbejde omkring en borger. Desuden har vi overtaget opgaver, som andre af VISO s leverandører ikke har kunnet fuldføre. Som et led i en samlet afdækning af landets leverandører gennemarbejdede VISO i 2013 en deklaration af Landsbyen Sølund. Deklarationen er baseret på interview af ledelsen og en specialpædagogisk konsulent fra VISS.dk og indeholder beskrivelser af hele organisationen, pædagogisk tilgang, faglighed, tværfagligt samarbejde mm. Se den her på ->VISO. 10

11 Drift I dette afsnit kan du læse om de driftsmæssige resultater for VISS.dk i Kurser og efteruddannelse Formålet med VISS.dk s efteruddannelses- og kursusvirksomhed er at supplere den uddannelse som personalet, der arbejder indenfor målgruppeområderne mennesker med demens og eller udviklingshæmning, er i besiddelse af. De fleste uddannelser er generalistuddannelser, hvilket fx også gælder pædagoguddannelsen, der spænder over forskellige faglige indsatsområder. Der er blevet udbudt 33 kurser og 6 efteruddannelser i 2013, hvis indhold spænder over et bredt spektrum af relevante temaer i forhold til mennesker med demens og eller udviklingshæmning. Det samlede antal kursister og den samlede omsætning af ordinære kurser og efteruddannelser er vokset i Samtidig er indsatsen forstærket i forhold til at udbyde og formidle arbejdspladskurser, hvilket har båret frugt. Tendensen fra 2012 med at efterspørge en særlig tilrettelagt neuropædagogisk efteruddannelse, som arbejdspladskursus er fortsat i Der er således afholdt 4 efteruddannelser i neuropædagogik som arbejdspladskurser. Status for 2013 Samlet set er ca. 50 % af de udbudte kurser blevet afholdt. Tendensen er tydelig, de kurser, der efterspørges, har et konkret indhold som umiddelbart kan omsættes i praksis, hvilket medicinkurset og introduktion til neuropædagogik er eksempler på. De kurser, som har haft svært ved at slå an på markedet, er de nye med en sundhedsmæssig profil fx naturpatruljen. Ligeledes er der endnu ikke kommet rigtig gang i demensområdet, det er vores klare forventning, at det vil ske i løbet af VISS.dk fastholder sin markedsandel, som ser ud til at være svagt stigende, til trods for, at der fortsat er et massivt økonomisk pres på kommuner og regioner. I 2013 har der været et mindre fald i omsætningen for de ordinære kurser, mens der for arbejdspladskurserne har været tale om en vækst i omsætningen på 22 %. Kursisterne er generelt meget tilfredse både med kursernes indhold, undervisningen, gennemførelse samt de fysiske rammer og forplejningen. Det fremgår også af VISS.dk s evaluering af kurserne. Alt i alt angiver over 80 % kursisterne, at kurserne i høj grad lever op til forventningerne, og 95 % vil anbefale venner og kolleger at deltage i kurser formidlet af VISS.dk i fremtiden, hvilket vi naturligvis er meget tilfredse med. 11

12 Den neuropædagogiske efteruddannelse: En status I 2013 gennemførte VISS.dk fire planlagte neuropædagogiske efteruddannelser, som var udbudt via kursuskataloget og internt afsluttedes fire forløb i tre boenheder i Landsbyen Sølund. Derudover gennemførtes tre eksterne forløb, et som et tilbud til medarbejdere på bosteder i Region Midt, et som arbejdspladskursus for en større institution på Sjælland samt et særligt tilrettelagt forløb inden for demensområdet. Der er stor søgning til den neuropædagogiske efteruddannelse. Især ses et øget behov for at boenhederne internt og eksternt får mulighed for at tilrettelægge forløbet inden for en længere tidsmæssig ramme. Uddannelserne evalueres via et skema, som giver en umiddelbar vurdering af kursisternes tilfredshed med forløbet. Her ses en stor tilfredshed med uddannelsen og de positive tilbagemeldinger handler her om koblingen mellem teori og praksis, undervisningsform, undervisernes kompetencer og det høje faglige niveau. Som noget nyt er Delphi evalueringsmetoden afprøvet i flere af de afviklede forløb, og svarene her peger ligeledes på en stor tilfredshed med forløbet. Delphi metoden giver samtidig mulighed for, at kursisterne kommer med udsagn, som handler om hvordan, uddannelsesforløbet samt deres individuelle læring kan fremmes. Disse udsagn rummer ofte konstruktive forslag, som kan anvendes i en justering af fremtidige forløb. I efteråret 2013 blev arbejdet med en tilpasning af den neuropædagogiske efteruddannelse påbegyndt. Implementeringen heraf forventes gennemført fra efteråret Tilpasningen tager udgangspunkt i undervisernes egne erfaringer, ny viden inden for området, de løbende evalueringer, samt det evalueringsprojektet omtalt side 9, der har været gennemført i 2013, som et af de kontraktmål Landsbyen Sølund har med Skanderborg kommune. Konferencer og temadage VISS.dk har i 2013 udbudt fire temadage og en konference. Af de fire udbudte temadage blev de tre afholdt, ligesom den Neuropædagogiske konference blev afholdt i april Temaerne på de fire temadage var Seksualitet på dagsordnen, Et støttende kommunikativt miljø, Sundhed og trivsel i livet og Tilknytningsforstyrrelser. I 2014 udbydes tre temadage, mens den Neuropædagogiske konference udbydes for tredje gang i 2015, læs mere s. 8. Markedsføring VISS.dk markedsfører sig både gennem digitale og analoge medier. Hjemmesiden er en vigtig digitalkanal for VISS.dk og det daglige udstillingsvindue. Vi har oplevet et stigende antal besøgende på hjemmesiden. Det er her vi formidler kurser, temadage og 12

13 konferencer, men samtidig er den også en informationskilde til ca besøgende pr. måned, som udover ovennævnte bl.a. finder artikler og links til mere viden. Derudover sendes nyhedsmailen VISS.dk/ -noget at tale om til ca mailadresser 6-8 gange om året. Databasen vokser fortsat, både på området for mennesker med demens og for området udviklingshæmning. Ved udsendelse af nyhedsmails kan vi samtidig konstatere, at besøgene på hjemmesiden vokser. Kursuskataloget for 2013 blev distribueret i oktober 2012 sammen med folderen for temadage 2013 og den neuropædagogiske konference I november blev såvel kursuskatalog, temadagsfolder som VISS.dk Nyt slået sammen til det nye blad VISS.dk, som fremover indeholder alle tre elementer. Bladet udgives 4 gange pr. år, og distribueres uden beregning til ca arbejdsadresser via sorteret Magasinpostforsendelse. VISS.dk bladet er sendt ud i 3000 eksemplarer i marts og september måned. Bladene har været temaorienterede, temaet i nr. 11, som udkom i marts, var Sundhedstemaet, mens det 12. nummer, som udkom i september, havde temaet Psykisk Arbejdsmiljø. Det nye blad VISS.dk, som udkom i november, havde temaet Neuropædagogik & Demens. Temaerne er alle gange behandlet ud fra flere forskellige synsvinkler. Klik på billedet eller besøg ->viden om -> publikationer -> Bladet VISS.dk Konsulentydelser I 2013 har vi valgt at tilbyde konsulentydelser på linje med efteruddannelsesvirksomheden. Konsulentydelserne dækker over vejledning, rådgivning og supervision. Denne udvikling har medført, at vi i 2013 har registreret en tredobling i antallet af eksterne konsulentopgaver. En udvikling, vi forventer, vil fortsætte i

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED Fleksible kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i leve-bo miljøer gennem kompetenceudvikling af undervisere fra to uddannelsesinstitutioner i fælles

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere