VISS.dk/aarsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISS.dk/aarsrapport 2013"

Transkript

1 VISS.dk/aarsrapport

2 Forord Årsrapporten fra VISS.dk 2013 vil på kort tid kunne skaffe dig en oversigt over udviklingen i VISS.dk herunder hvilke udviklings- og driftsopgaver, der har været fremtrædende i Det har været glædeligt at konstatere, at der fortsat er efterspørgsel på VISS.dks kurser, temadage, efteruddannelser og konferencer, selvom økonomien er stram i kommuner og regioner. VISS.dk har i 2013 bl.a. barslet med kursus og efteruddannelsestilbud til demensområdet, og vi tilbyder nu kurser, temadage, efteruddannelse i neuropædagogik samt konsulentbistand til denne målgruppe. I 2013 afholdt VISS.dk den anden neuropædagogiske konference med stort fremmøde, og som grundet sin høje faglige kvalitet igen tiltrak sig megen opmærksomhed, Efteruddannelsesvirksomheden samt samarbejdet med Landsbyen Sølund om VISO leverancen har tilsammen udgjort den største del af indtægten. Efterspørgslen på kurser og uddannelser er værdifuld for fagligheden på såvel det specialpædagogiske som det sundhedfaglige område uanset målgruppe, ligesom det er afgørende for, at vi kan leve op til værdigrundlaget og målsætningen for VISS.dk. I 2013 har VISS.dk arbejdet med markedsføringen. I første omgang har vi med virkning fra november 2013 ændret på vores direct mails, således at kunderne fremover møder VISS.dk fire gange pr. år via bladet VISS.dk, som samtidig ændrer profil og indhold, så vi fremover bedre kan tilrette vores tilbud efter udviklingen. Den digitalte markedsføringsprofil vil i løbet af 2014 ligeledes ændre profil i form af en ny hjemmeside samtidig med, at VISS.dk får en profil på Facebook. Med udgangen af 2013 kunne VISS.dk byde velkommen til Thomas Kruuse-Andersen, som pr. 1. December tiltrådte som leder af VISS.dk. Godt Nytår! Venlig hilsen Trine Schierff Vicelandsbyleder Landsbyen Sølund Thomas Kruuse-Andersen Leder VISS.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Udviklings perspektiv... 4 Hvad vil vi med VISS.dk?... 4 Et nyt efteruddannelsestilbud... 4 Nye Kurser... 4 Efteruddannelser... 5 Neuropædagogik & demens... 6 Samarbejdet med VIA og nyt diplom modul med inddragelse af Snoezelen... 7 Neuropædagogisk konference april Projekter... 9 Hjemmesiden og sociale medier... 9 VISO... 9 Drift Kurser og efteruddannelse Status for Den neuropædagogiske efteruddannelse: En status Konferencer og temadage Markedsføring Konsulentydelser

4 Udviklings perspektiv I dette afsnit kan du læse om de udviklingsinitiativer, der er taget i Hvad vil vi med VISS.dk? I sommeren 2013 var medarbejdere og ledere samlet til temadage om VISS.dk s vision og mål. Temadagene blev tilrettelagt og afholdt i samarbejde med en ekstern konsulent. Resultatet af temadagene er efterfølgende foldet ud, hvilket både kommer til udtryk i VISS.dks arbejde med konkrete mål, men også i aktiviteter og planer for fremtiden, hvoraf flere allerede er ved at blive implementeret. I 2013 er der arbejdet videre med målgruppen medarbejdere, som arbejder med mennesker med demens, både via samarbejdet med Skanderborg kommunes ældre- og handicapsekretariat om udviklingen af VISS.dk s efteruddannelsestilbud til denne målgruppe, et pilotprojekt med fokus på neuropædagogik og demens på plejecentre i Skanderborg kommune og en fortsat udvikling af Atlasmodellen. Atlasmodellen Den rette indsats hurtigst muligt er et særligt materiale, som er inspireret af Tom Kitwoods teorier. Materialet kan købes via VISS.dk, hvor der ligeledes udbydes kurser i modellen, se mere på hjemmesiden under siden Demens. Det forventes, at VISS.dk fortsat udvikler omfanget og indholdet af tilbuddene i Et nyt efteruddannelsestilbud Nye Kurser VISS.dk s kursusudbud revideres hvert år med udgangspunkt i aktuelle temaer, efterspørgslen på markedet og på baggrund af evalueringen af kurserne. Ofte arbejder det pædagogiske og sundhedsfaglige personale tæt sammen, hvorfor vi i arbejdet med kursusudbuddet for 2013 har søgt efter temaer, som kunne forene det tværfaglige perspektiv og dermed kombinere kompetencer fra det pædagog- og sundhedsfaglige område. I 2013 er der udviklet helt nye temaer og kurser inspireret af den samfundsmæssige udvikling og debat omkring sundhed og udeliv, og af medarbejdere og specialister med særlige faglige kompetencer. Vi har søgt inspiration i samarbejdet med Skanderborg kommunes demens- og udviklingskonsulenter, og hos det sundhedsfaglige personale i Landsbyen Sølund og ved pædagoger, der arbejder på området. Et andet nyt tema, som VISS.dk tog hul på er Demens, som udsprang af, at VISS.dk udbyder efteruddannelse til medarbejdere på demensområdet. 4

5 Efteruddannelser Den neuropædagogiske efteruddannelse er en af VISS.dk s kerneydelser, som løbende har gennemgået en udvikling. Derudover har VISS.dk i 2013 fortsat udviklet samarbejdet med VIAUC om en efteruddannelse i pædagogisk praksis med fokus på sansebarbejdning og sansebearbejdningsforstyrrelser, herunder inddragelse af Snoezelen. Vi har de seneste år oplevet efterspørgsel på undervisning i psykiatri. I 2013 udbød VISS.dk således en efteruddannelse, der bidrager med en grundlæggende forståelse af psykiatri, og som samtidig giver medarbejderne redskaber til at anskue og håndtere opgaven pædagogisk. Uddannelsens første hold har afsluttet efteruddannelsen og har udtrykt tilfredshed med indhold og mål. Uddannelsen udbydes igen i Undervisningsmaterialet til efteruddannelsen i neuropædagogik bearbejdes løbende. Der ses i den forbindelse på teorigrundlaget samt aktualiteten af de enkelte temaer. Dette sker både på baggrund af kursusdeltagernes evalueringer, ny viden, erfaringer og tidens strømninger. Samtidig er vi bevidste om at fastholde en rød tråd og et pålideligt grundmateriale, der i første omgang henvender sig til pædagogisk personale og arbejdet med mennesker med udviklingshæmning. Der er en vis efterspørgsel på opfølgende forløb i forbindelse med den neuropædagogiske efteruddannelse, hvilket vi i 2014 imødekommer med et kursus, der tilbyder at genopfriske en tidligere gennemført neuropædagogisk efteruddannelse. Helt overordnet kan vi på baggrund af erfaringerne fra 2013 konkludere, at den neuropædagogiske efteruddannelse på samme tid er indholdsmæssigt aktuel og i en god og fremadrettet udvikling, der peger på fleksibilitet i forhold til udformning og lokalitet. Det afholder os dog ikke fra fortsat at udvikle på form og indhold af den neuropædagogiske efteruddannelse. Da der har været søgning fra mange dele af landet, og der især opleves en vækst i efterspørgslen på efteruddannelse på Sjælland, har VISS.dk i 2014 valgt også at udbyde den neuropædagogiske efteruddannelse i Hvidovre både i efteråret og i foråret. I 2013 har vi imødekommet ønsket om at få den neuropædagogiske efteruddannelse tilpasset en specifik arbejdsplads eller målgruppe ved at tilrettelægge den grundlæggende efteruddannelse som et arbejdspladskursus med relevante temaer, der peger ind i arbejdet med den ak- 5

6 tuelle borgergruppe. På samme måde har vi i 2013 i højere grad været fleksible med hensyn til tidsrammen, således at de fire moduler i nogle tilfælde har været fordelt på anden vis, enten splittet op i mindre enheder eller fordelt over længere tid. Vi oplever også stor interesse for, at en hel personalegruppe eller en større del af en arbejdsplads (som et team) får mulighed for at opnå fælles viden og pædagogisk tilgang og derfor vælger arbejdspladsudgaven, ligesom det kan give mening, at en hel personalegruppe deltager på et neuropædagogisk introduktionskursus for at kunne støtte op om en mindre gruppe, der efterfølgende deltager på den neuropædagogiske efteruddannelse. Neuropædagogik & demens Den ledelsesmæssige sammenlægning af ældre- og handicapområdet i Skanderborg kommune medførte et tættere samarbejde mellem VISS.dk og ældreområdets demenskonsulenter. Dette udmøntede sig i, at der i 2012 blev bevilget et pilotprojekt, der havde til formål at undersøge, i hvor stort et omfang den neuropædagogiske forståelsesramme med fordel kunne anvendes indenfor demensområdet. På denne baggrund blev der etableret et neuropædagogisk efteruddannelsesforløb for en gruppe medarbejdere med forskellig faglig baggrund, men med det fælles udgangspunkt, at de alle arbejdede med borgere med en demenssygdom. I alt deltog 20 personer, hvoraf de 16 kom fra Skanderborg kommune og resten fra omkringliggende kommuner. Forløbet strakte sig over perioden fra oktober 2012 til maj 2013 og bestod af 8 moduler af 2 dage. Underviserne kom fra VISS.dk, repræsenteret ved hhv. en specialpædagogisk og en psykologisk pædagogisk konsulent. Forinden havde vi på baggrund af vores erfaringer med denne tilgang en forestilling om, at det neuropædagogiske grundlag ville være relevant at anvende inden for et omsorgsområde, hvor målgruppen netop oplever funktionstab, der relaterer sig til sprogredigerende neurologiske sygdomstilstande. Forståelsesrammen har rod i neuropsykologien i et relationelt perspektiv og sætter især fokus på en fælles forståelse for borgerens ressourcer og behov set i relation til de samspil og sammenhænge, borgeren indgår i. Altså et helhedsperspektiv, hvor borgerens neurologiske forudsætninger og kontekstuelle vilkår spiller sammen. Denne kobling mellem det pædagogiske og det sundhedsfaglige viste sig at være særdeles meningsfuld, og da deltagerne på forhånd havde viden om selve sygdommen og de konsekvenser, en demenstilstand kan få for borgeren, var dels den supplerende viden om neuropsykologi, sanseintegration 6

7 mm., og dels nye redskaber til observation, beskrivelse og pædagogisk planlægning meget brugbare. I evalueringen af pilotprojektet fremgik det, at deltagerne havde opnået en viden og forståelse i forhold til neuropædagogiske begreber og hjernen generelt. Pilotprojektet tilførte således en teoretisk baggrund/base for den praktiske indsats, der i forvejen tilbydes. Der gav nye positive måder at tænke omkring borgeren på, samt nye metoder til den strukturerede udredning af borgeren. Der er blevet tilført ny viden og flere handlemuligheder i arbejdet med udfordrende adfærd, hvor det netop var den pædagogiske tilgang, der gjorde en forskel i mødet med borgeren. Grundlæggende fremgik det tydeligt, at koblingen mellem de forskellige fagområder bidrog med ny indsigt og viden til begge parter, og dette gælder både det faglige indhold og værdigrundlaget. Erfaringerne fra pilotprojektet har givet grobund for at etablere en efteruddannelse i neuropædagogik rettet til mennesker, der arbejder inden for demensområdet, primært demenskoordinatorer, demenskonsulenter, demensnøglepersoner m.fl. Efteruddannelsen har opstart i januar 2014 og består af 6 moduler á 2 dage. Samarbejdet med VIA og nyt diplom modul med inddragelse af Snoezelen Partnerskabsaftalen mellem VISS.dk og VIAUC forsætter. I 2011 blev det første spadestik taget til etableringen af en Snoezelefteruddannelse i form af nedsættelsen af en udviklings- og planlægningsgruppe bestående af konsulenter fra VISS.dk, præsidenten for ISNA, medarbejdere fra Landsbyen Sølund samt fagfolk fra Solbo, og Snoezelhusene i Gentofte og Maribo, der er aktive i Det danske Snoezelnetværk. I løbet af 2012 er der arbejdet i udviklings- og planlægningsgruppen, og fra 2013 er udviklings- og planlægningsgruppen nedlagt og der arbejdes fremover i to fora. I 2013 blev der oprettet en uddannelsesgruppe bestående af medlemmer af det danske Snoezelennetværk, præsidenten for ISNA og en repræsentant fra VISS.dk. Gennem partnerskabsaftalen med VIA UC har VISS.dk i 2013 samarbejdet om beskrivelse og planlægning af et nyt specialpædagogisk modul: "Sansemæssige vanskeligheder, som blev 7

8 udbudt i efteråret 2013 i samarbejde med VIA. VISS.dk`s repræsentant var tovholder på modulet. Opstarten på modulet var sat til august Der har været stor interesse og mange henvendelser angående modulet, men pga. for få tilmeldte ved fristens udløb i juni 2013, tog VIAUC og VISS.dk en fælles beslutning om aflysning af modulet. Modulet vil naturligvis blive genopslået senere, hvis der viser sig interesse herfor. Neuropædagogisk konference april 2013 Tema: Stress og psykisk sårbarhed VISS.dk afholdt for anden gang Neuropædagogisk konference, som igen trak mange deltagere og blev rost for at give masser af inspiration til at gå videre med at arbejde inden for en neuropædagogisk referenceramme. Der var denne gang også en del deltagere fra ældresektoren, som var begejstrede og kunne se muligheder for at bruge tilgangen også i forhold til deres målgrupper herunder ældre med demens. Hovedoplægsholderne var Kjeld Fredens: om stressens bio-psykosociale samspil, Peter Vuust: om stress og musik, Trine Uhrskov: om stress, psykisk sårbarhed og konfliktforståelse, Allan Hvolby: om stress og søvn samt Dorte Birkmose: om fortolkninger af andres adfærd. Derudover var der workshops med forskellige indfaldsvinkler til temaet af eksperter, heraf en enkelt fra Norge. Interesserede kan orientere sig nærmere her: Klik på konferencer afholdte konferencer. Der blev debatteret og networket ivrigt ved konferencen, hvor der om aftenen udover festmiddag var tilbud om sanseoplevelser: Snoezelen, klangkoncert og vaskeægte gospel! Næste konference finder sted den 22. til 23. april 2015 i Skanderborg. Tema og oplægsholdere bliver offentliggjort på hjemmesiden. 8

9 Projekter Landsbyen Sølund indgår hvert år kontraktmål med Skanderborg Kommune. Det fjerde mål i Landsbyen Sølunds udviklingskontrakt 2013 omhandler specialpædagogiske indsatser og dokumentation af disse. Målet kan ses i sin fulde længde på under fanen Hvem er vi -> Kontraktmål I den forbindelse har VISS.dk stået for et evalueringsprojekt, hvis formål har været at generere viden om, hvordan viden og kompetencer erhvervet på den neuropædagogiske efteruddannelse implementeres i praksis. Den genererede viden skal blandt andet bruges didaktisk, men også i forhold til at lave en mere omfattende justering af den neuropædagogiske efteruddannelse. Målgruppen for evalueringen har bestået af i alt 229 nuværende og tidligere kursister på forskellige neuropædagogiske forløb. Undersøgelsens data er indhentet gennem spørgeskemaer, to kvalitative fokusgruppeinterviews samt evalueringer. Undersøgelsens resultater viser en generel stor tilfredshed med forløbet og sammenhængen mellem teori og praksis. Der peges på, at det kan være svært at implementere den nye viden i kursisternes praksis, hvilket der er både faglige og organisatoriske forklaringer på. Undersøgelsen har mundet ud i en række anbefalinger, som kan bidrage til at forbedre det læringsmæssige udbytte samt implementeringen i praksis. Hjemmesiden og sociale medier VISS.dk s hjemmeside blev etableret i 2007 med udgangspunkt i datidens designmæssige tendenser og funktionalitet herunder behov for interaktion. Det er nu tid til at give hjemmesiden en modernisering, hvorfor VISS.dk gennem det sidste år har barslet med ideer, som kan give hjemmesiden et nyt look udadtil og med nye funktioner, således at hjemmesiden igen bliver tidssvarende. I løbet af 2014 vil du kunne se ind gennem nye vinduer, ligesom vi vil blive aktive på de sociale medier. VISO Fra VISS.dk s etablering i 2007 fik Landsbyen Sølund kontrakt med VISO, og der startede samarbejdet med VISO (Den nationale videns og specialrådgivningsorganisation, Socialstyrel- 9

10 sen). Qua VISS.dk s placering i, og som en del af, Landsbyen Sølund, er efterspørgslen på den specialpædagogiske konsulentbistand vokset støt. I 2013 modtog Landsbyen Sølund således 58 nye opgaver fra VISO. I VISS.dk indgår 7 med specialpædagogiske konsulenter i VISOsamarbejdet, hvoraf 2 konsulenter står for hovedparten af det administrative samarbejde med VISO-konsulenter i Socialstyrelsen i Odense. Opgavernes karakter er meget varierende med overvægt på målgruppen voksne mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicaps, mens ca. 10 % af henvendelserne retter sig mod børn og unge med særlige behov. De, der henvender sig, er oftest kommunale og regionale instanser fordelt over hele landet, hvor sagsbehandlere eller boenhedsledere efterspørger specialistrådgivning og vejledning i løsningen af særlige pædagogiske udfordringer med en borger. Kendetegnende for arbejdet med opgaverne er, at de alle har et islæt af udredning; en del af henvendelserne indeholder desuden gennemgribende udredning af borgerens funktionsniveau som basis for den efterfølgende rådgivningsproces. Tendensen er, at flere af henvendelserne indeholder behov for rådgivning i samarbejdet med borgerens familie eller bistand i det flerfaglige samarbejde omkring en borger. Desuden har vi overtaget opgaver, som andre af VISO s leverandører ikke har kunnet fuldføre. Som et led i en samlet afdækning af landets leverandører gennemarbejdede VISO i 2013 en deklaration af Landsbyen Sølund. Deklarationen er baseret på interview af ledelsen og en specialpædagogisk konsulent fra VISS.dk og indeholder beskrivelser af hele organisationen, pædagogisk tilgang, faglighed, tværfagligt samarbejde mm. Se den her på ->VISO. 10

11 Drift I dette afsnit kan du læse om de driftsmæssige resultater for VISS.dk i Kurser og efteruddannelse Formålet med VISS.dk s efteruddannelses- og kursusvirksomhed er at supplere den uddannelse som personalet, der arbejder indenfor målgruppeområderne mennesker med demens og eller udviklingshæmning, er i besiddelse af. De fleste uddannelser er generalistuddannelser, hvilket fx også gælder pædagoguddannelsen, der spænder over forskellige faglige indsatsområder. Der er blevet udbudt 33 kurser og 6 efteruddannelser i 2013, hvis indhold spænder over et bredt spektrum af relevante temaer i forhold til mennesker med demens og eller udviklingshæmning. Det samlede antal kursister og den samlede omsætning af ordinære kurser og efteruddannelser er vokset i Samtidig er indsatsen forstærket i forhold til at udbyde og formidle arbejdspladskurser, hvilket har båret frugt. Tendensen fra 2012 med at efterspørge en særlig tilrettelagt neuropædagogisk efteruddannelse, som arbejdspladskursus er fortsat i Der er således afholdt 4 efteruddannelser i neuropædagogik som arbejdspladskurser. Status for 2013 Samlet set er ca. 50 % af de udbudte kurser blevet afholdt. Tendensen er tydelig, de kurser, der efterspørges, har et konkret indhold som umiddelbart kan omsættes i praksis, hvilket medicinkurset og introduktion til neuropædagogik er eksempler på. De kurser, som har haft svært ved at slå an på markedet, er de nye med en sundhedsmæssig profil fx naturpatruljen. Ligeledes er der endnu ikke kommet rigtig gang i demensområdet, det er vores klare forventning, at det vil ske i løbet af VISS.dk fastholder sin markedsandel, som ser ud til at være svagt stigende, til trods for, at der fortsat er et massivt økonomisk pres på kommuner og regioner. I 2013 har der været et mindre fald i omsætningen for de ordinære kurser, mens der for arbejdspladskurserne har været tale om en vækst i omsætningen på 22 %. Kursisterne er generelt meget tilfredse både med kursernes indhold, undervisningen, gennemførelse samt de fysiske rammer og forplejningen. Det fremgår også af VISS.dk s evaluering af kurserne. Alt i alt angiver over 80 % kursisterne, at kurserne i høj grad lever op til forventningerne, og 95 % vil anbefale venner og kolleger at deltage i kurser formidlet af VISS.dk i fremtiden, hvilket vi naturligvis er meget tilfredse med. 11

12 Den neuropædagogiske efteruddannelse: En status I 2013 gennemførte VISS.dk fire planlagte neuropædagogiske efteruddannelser, som var udbudt via kursuskataloget og internt afsluttedes fire forløb i tre boenheder i Landsbyen Sølund. Derudover gennemførtes tre eksterne forløb, et som et tilbud til medarbejdere på bosteder i Region Midt, et som arbejdspladskursus for en større institution på Sjælland samt et særligt tilrettelagt forløb inden for demensområdet. Der er stor søgning til den neuropædagogiske efteruddannelse. Især ses et øget behov for at boenhederne internt og eksternt får mulighed for at tilrettelægge forløbet inden for en længere tidsmæssig ramme. Uddannelserne evalueres via et skema, som giver en umiddelbar vurdering af kursisternes tilfredshed med forløbet. Her ses en stor tilfredshed med uddannelsen og de positive tilbagemeldinger handler her om koblingen mellem teori og praksis, undervisningsform, undervisernes kompetencer og det høje faglige niveau. Som noget nyt er Delphi evalueringsmetoden afprøvet i flere af de afviklede forløb, og svarene her peger ligeledes på en stor tilfredshed med forløbet. Delphi metoden giver samtidig mulighed for, at kursisterne kommer med udsagn, som handler om hvordan, uddannelsesforløbet samt deres individuelle læring kan fremmes. Disse udsagn rummer ofte konstruktive forslag, som kan anvendes i en justering af fremtidige forløb. I efteråret 2013 blev arbejdet med en tilpasning af den neuropædagogiske efteruddannelse påbegyndt. Implementeringen heraf forventes gennemført fra efteråret Tilpasningen tager udgangspunkt i undervisernes egne erfaringer, ny viden inden for området, de løbende evalueringer, samt det evalueringsprojektet omtalt side 9, der har været gennemført i 2013, som et af de kontraktmål Landsbyen Sølund har med Skanderborg kommune. Konferencer og temadage VISS.dk har i 2013 udbudt fire temadage og en konference. Af de fire udbudte temadage blev de tre afholdt, ligesom den Neuropædagogiske konference blev afholdt i april Temaerne på de fire temadage var Seksualitet på dagsordnen, Et støttende kommunikativt miljø, Sundhed og trivsel i livet og Tilknytningsforstyrrelser. I 2014 udbydes tre temadage, mens den Neuropædagogiske konference udbydes for tredje gang i 2015, læs mere s. 8. Markedsføring VISS.dk markedsfører sig både gennem digitale og analoge medier. Hjemmesiden er en vigtig digitalkanal for VISS.dk og det daglige udstillingsvindue. Vi har oplevet et stigende antal besøgende på hjemmesiden. Det er her vi formidler kurser, temadage og 12

13 konferencer, men samtidig er den også en informationskilde til ca besøgende pr. måned, som udover ovennævnte bl.a. finder artikler og links til mere viden. Derudover sendes nyhedsmailen VISS.dk/ -noget at tale om til ca mailadresser 6-8 gange om året. Databasen vokser fortsat, både på området for mennesker med demens og for området udviklingshæmning. Ved udsendelse af nyhedsmails kan vi samtidig konstatere, at besøgene på hjemmesiden vokser. Kursuskataloget for 2013 blev distribueret i oktober 2012 sammen med folderen for temadage 2013 og den neuropædagogiske konference I november blev såvel kursuskatalog, temadagsfolder som VISS.dk Nyt slået sammen til det nye blad VISS.dk, som fremover indeholder alle tre elementer. Bladet udgives 4 gange pr. år, og distribueres uden beregning til ca arbejdsadresser via sorteret Magasinpostforsendelse. VISS.dk bladet er sendt ud i 3000 eksemplarer i marts og september måned. Bladene har været temaorienterede, temaet i nr. 11, som udkom i marts, var Sundhedstemaet, mens det 12. nummer, som udkom i september, havde temaet Psykisk Arbejdsmiljø. Det nye blad VISS.dk, som udkom i november, havde temaet Neuropædagogik & Demens. Temaerne er alle gange behandlet ud fra flere forskellige synsvinkler. Klik på billedet eller besøg ->viden om -> publikationer -> Bladet VISS.dk Konsulentydelser I 2013 har vi valgt at tilbyde konsulentydelser på linje med efteruddannelsesvirksomheden. Konsulentydelserne dækker over vejledning, rådgivning og supervision. Denne udvikling har medført, at vi i 2013 har registreret en tredobling i antallet af eksterne konsulentopgaver. En udvikling, vi forventer, vil fortsætte i

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

VISS.dk. Nr. 13 november 2013 årgang 7. Artikler: Neuropædagogisk tilgang i arbejdet med mennesker med demens Der er åbnet en dør Forankring i praksis

VISS.dk. Nr. 13 november 2013 årgang 7. Artikler: Neuropædagogisk tilgang i arbejdet med mennesker med demens Der er åbnet en dør Forankring i praksis VISS.dk Nr. 13 november 2013 årgang 7 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Konsulentydelser Udbud foråret 2014 Bagsiden Artikler: Neuropædagogisk tilgang i arbejdet med mennesker

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

VISS.dk. Nr. 15 maj 2014 årgang 8. Artikler: Efteruddannelse og implementering i praksis Fra generalist til specialist Studerende i praktik

VISS.dk. Nr. 15 maj 2014 årgang 8. Artikler: Efteruddannelse og implementering i praksis Fra generalist til specialist Studerende i praktik VISS.dk Nr. 15 maj 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Konsulentydelser Udbud sommer 2014 Artikler: Efteruddannelse og implementering i praksis Fra generalist

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Uddannelseskatalog Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Indhold Indledning... 3 Priseksempler... Error! Bookmark not defined. Grundkursus

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Landsbyen Sølund. Dato for deklaration 1.10.2013

Landsbyen Sølund. Dato for deklaration 1.10.2013 Landsbyen Sølund Dato for deklaration 1.10.2013 Ejerforhold Geografi Ydelser Skanderborg Kommune Skanderborg Landsbyen Sølund består af 14 selvstændige boenheder, der drives efter Servicelovens 107 og

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis De inddragende metoder inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis Bytur? Neglede lige 500 J Få inspiration og gode råd! Book en konsulent det er gratis! Har du brug for inspiration til arbejdet

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere