VISS.dk/aarsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISS.dk/aarsrapport 2013"

Transkript

1 VISS.dk/aarsrapport

2 Forord Årsrapporten fra VISS.dk 2013 vil på kort tid kunne skaffe dig en oversigt over udviklingen i VISS.dk herunder hvilke udviklings- og driftsopgaver, der har været fremtrædende i Det har været glædeligt at konstatere, at der fortsat er efterspørgsel på VISS.dks kurser, temadage, efteruddannelser og konferencer, selvom økonomien er stram i kommuner og regioner. VISS.dk har i 2013 bl.a. barslet med kursus og efteruddannelsestilbud til demensområdet, og vi tilbyder nu kurser, temadage, efteruddannelse i neuropædagogik samt konsulentbistand til denne målgruppe. I 2013 afholdt VISS.dk den anden neuropædagogiske konference med stort fremmøde, og som grundet sin høje faglige kvalitet igen tiltrak sig megen opmærksomhed, Efteruddannelsesvirksomheden samt samarbejdet med Landsbyen Sølund om VISO leverancen har tilsammen udgjort den største del af indtægten. Efterspørgslen på kurser og uddannelser er værdifuld for fagligheden på såvel det specialpædagogiske som det sundhedfaglige område uanset målgruppe, ligesom det er afgørende for, at vi kan leve op til værdigrundlaget og målsætningen for VISS.dk. I 2013 har VISS.dk arbejdet med markedsføringen. I første omgang har vi med virkning fra november 2013 ændret på vores direct mails, således at kunderne fremover møder VISS.dk fire gange pr. år via bladet VISS.dk, som samtidig ændrer profil og indhold, så vi fremover bedre kan tilrette vores tilbud efter udviklingen. Den digitalte markedsføringsprofil vil i løbet af 2014 ligeledes ændre profil i form af en ny hjemmeside samtidig med, at VISS.dk får en profil på Facebook. Med udgangen af 2013 kunne VISS.dk byde velkommen til Thomas Kruuse-Andersen, som pr. 1. December tiltrådte som leder af VISS.dk. Godt Nytår! Venlig hilsen Trine Schierff Vicelandsbyleder Landsbyen Sølund Thomas Kruuse-Andersen Leder VISS.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Udviklings perspektiv... 4 Hvad vil vi med VISS.dk?... 4 Et nyt efteruddannelsestilbud... 4 Nye Kurser... 4 Efteruddannelser... 5 Neuropædagogik & demens... 6 Samarbejdet med VIA og nyt diplom modul med inddragelse af Snoezelen... 7 Neuropædagogisk konference april Projekter... 9 Hjemmesiden og sociale medier... 9 VISO... 9 Drift Kurser og efteruddannelse Status for Den neuropædagogiske efteruddannelse: En status Konferencer og temadage Markedsføring Konsulentydelser

4 Udviklings perspektiv I dette afsnit kan du læse om de udviklingsinitiativer, der er taget i Hvad vil vi med VISS.dk? I sommeren 2013 var medarbejdere og ledere samlet til temadage om VISS.dk s vision og mål. Temadagene blev tilrettelagt og afholdt i samarbejde med en ekstern konsulent. Resultatet af temadagene er efterfølgende foldet ud, hvilket både kommer til udtryk i VISS.dks arbejde med konkrete mål, men også i aktiviteter og planer for fremtiden, hvoraf flere allerede er ved at blive implementeret. I 2013 er der arbejdet videre med målgruppen medarbejdere, som arbejder med mennesker med demens, både via samarbejdet med Skanderborg kommunes ældre- og handicapsekretariat om udviklingen af VISS.dk s efteruddannelsestilbud til denne målgruppe, et pilotprojekt med fokus på neuropædagogik og demens på plejecentre i Skanderborg kommune og en fortsat udvikling af Atlasmodellen. Atlasmodellen Den rette indsats hurtigst muligt er et særligt materiale, som er inspireret af Tom Kitwoods teorier. Materialet kan købes via VISS.dk, hvor der ligeledes udbydes kurser i modellen, se mere på hjemmesiden under siden Demens. Det forventes, at VISS.dk fortsat udvikler omfanget og indholdet af tilbuddene i Et nyt efteruddannelsestilbud Nye Kurser VISS.dk s kursusudbud revideres hvert år med udgangspunkt i aktuelle temaer, efterspørgslen på markedet og på baggrund af evalueringen af kurserne. Ofte arbejder det pædagogiske og sundhedsfaglige personale tæt sammen, hvorfor vi i arbejdet med kursusudbuddet for 2013 har søgt efter temaer, som kunne forene det tværfaglige perspektiv og dermed kombinere kompetencer fra det pædagog- og sundhedsfaglige område. I 2013 er der udviklet helt nye temaer og kurser inspireret af den samfundsmæssige udvikling og debat omkring sundhed og udeliv, og af medarbejdere og specialister med særlige faglige kompetencer. Vi har søgt inspiration i samarbejdet med Skanderborg kommunes demens- og udviklingskonsulenter, og hos det sundhedsfaglige personale i Landsbyen Sølund og ved pædagoger, der arbejder på området. Et andet nyt tema, som VISS.dk tog hul på er Demens, som udsprang af, at VISS.dk udbyder efteruddannelse til medarbejdere på demensområdet. 4

5 Efteruddannelser Den neuropædagogiske efteruddannelse er en af VISS.dk s kerneydelser, som løbende har gennemgået en udvikling. Derudover har VISS.dk i 2013 fortsat udviklet samarbejdet med VIAUC om en efteruddannelse i pædagogisk praksis med fokus på sansebarbejdning og sansebearbejdningsforstyrrelser, herunder inddragelse af Snoezelen. Vi har de seneste år oplevet efterspørgsel på undervisning i psykiatri. I 2013 udbød VISS.dk således en efteruddannelse, der bidrager med en grundlæggende forståelse af psykiatri, og som samtidig giver medarbejderne redskaber til at anskue og håndtere opgaven pædagogisk. Uddannelsens første hold har afsluttet efteruddannelsen og har udtrykt tilfredshed med indhold og mål. Uddannelsen udbydes igen i Undervisningsmaterialet til efteruddannelsen i neuropædagogik bearbejdes løbende. Der ses i den forbindelse på teorigrundlaget samt aktualiteten af de enkelte temaer. Dette sker både på baggrund af kursusdeltagernes evalueringer, ny viden, erfaringer og tidens strømninger. Samtidig er vi bevidste om at fastholde en rød tråd og et pålideligt grundmateriale, der i første omgang henvender sig til pædagogisk personale og arbejdet med mennesker med udviklingshæmning. Der er en vis efterspørgsel på opfølgende forløb i forbindelse med den neuropædagogiske efteruddannelse, hvilket vi i 2014 imødekommer med et kursus, der tilbyder at genopfriske en tidligere gennemført neuropædagogisk efteruddannelse. Helt overordnet kan vi på baggrund af erfaringerne fra 2013 konkludere, at den neuropædagogiske efteruddannelse på samme tid er indholdsmæssigt aktuel og i en god og fremadrettet udvikling, der peger på fleksibilitet i forhold til udformning og lokalitet. Det afholder os dog ikke fra fortsat at udvikle på form og indhold af den neuropædagogiske efteruddannelse. Da der har været søgning fra mange dele af landet, og der især opleves en vækst i efterspørgslen på efteruddannelse på Sjælland, har VISS.dk i 2014 valgt også at udbyde den neuropædagogiske efteruddannelse i Hvidovre både i efteråret og i foråret. I 2013 har vi imødekommet ønsket om at få den neuropædagogiske efteruddannelse tilpasset en specifik arbejdsplads eller målgruppe ved at tilrettelægge den grundlæggende efteruddannelse som et arbejdspladskursus med relevante temaer, der peger ind i arbejdet med den ak- 5

6 tuelle borgergruppe. På samme måde har vi i 2013 i højere grad været fleksible med hensyn til tidsrammen, således at de fire moduler i nogle tilfælde har været fordelt på anden vis, enten splittet op i mindre enheder eller fordelt over længere tid. Vi oplever også stor interesse for, at en hel personalegruppe eller en større del af en arbejdsplads (som et team) får mulighed for at opnå fælles viden og pædagogisk tilgang og derfor vælger arbejdspladsudgaven, ligesom det kan give mening, at en hel personalegruppe deltager på et neuropædagogisk introduktionskursus for at kunne støtte op om en mindre gruppe, der efterfølgende deltager på den neuropædagogiske efteruddannelse. Neuropædagogik & demens Den ledelsesmæssige sammenlægning af ældre- og handicapområdet i Skanderborg kommune medførte et tættere samarbejde mellem VISS.dk og ældreområdets demenskonsulenter. Dette udmøntede sig i, at der i 2012 blev bevilget et pilotprojekt, der havde til formål at undersøge, i hvor stort et omfang den neuropædagogiske forståelsesramme med fordel kunne anvendes indenfor demensområdet. På denne baggrund blev der etableret et neuropædagogisk efteruddannelsesforløb for en gruppe medarbejdere med forskellig faglig baggrund, men med det fælles udgangspunkt, at de alle arbejdede med borgere med en demenssygdom. I alt deltog 20 personer, hvoraf de 16 kom fra Skanderborg kommune og resten fra omkringliggende kommuner. Forløbet strakte sig over perioden fra oktober 2012 til maj 2013 og bestod af 8 moduler af 2 dage. Underviserne kom fra VISS.dk, repræsenteret ved hhv. en specialpædagogisk og en psykologisk pædagogisk konsulent. Forinden havde vi på baggrund af vores erfaringer med denne tilgang en forestilling om, at det neuropædagogiske grundlag ville være relevant at anvende inden for et omsorgsområde, hvor målgruppen netop oplever funktionstab, der relaterer sig til sprogredigerende neurologiske sygdomstilstande. Forståelsesrammen har rod i neuropsykologien i et relationelt perspektiv og sætter især fokus på en fælles forståelse for borgerens ressourcer og behov set i relation til de samspil og sammenhænge, borgeren indgår i. Altså et helhedsperspektiv, hvor borgerens neurologiske forudsætninger og kontekstuelle vilkår spiller sammen. Denne kobling mellem det pædagogiske og det sundhedsfaglige viste sig at være særdeles meningsfuld, og da deltagerne på forhånd havde viden om selve sygdommen og de konsekvenser, en demenstilstand kan få for borgeren, var dels den supplerende viden om neuropsykologi, sanseintegration 6

7 mm., og dels nye redskaber til observation, beskrivelse og pædagogisk planlægning meget brugbare. I evalueringen af pilotprojektet fremgik det, at deltagerne havde opnået en viden og forståelse i forhold til neuropædagogiske begreber og hjernen generelt. Pilotprojektet tilførte således en teoretisk baggrund/base for den praktiske indsats, der i forvejen tilbydes. Der gav nye positive måder at tænke omkring borgeren på, samt nye metoder til den strukturerede udredning af borgeren. Der er blevet tilført ny viden og flere handlemuligheder i arbejdet med udfordrende adfærd, hvor det netop var den pædagogiske tilgang, der gjorde en forskel i mødet med borgeren. Grundlæggende fremgik det tydeligt, at koblingen mellem de forskellige fagområder bidrog med ny indsigt og viden til begge parter, og dette gælder både det faglige indhold og værdigrundlaget. Erfaringerne fra pilotprojektet har givet grobund for at etablere en efteruddannelse i neuropædagogik rettet til mennesker, der arbejder inden for demensområdet, primært demenskoordinatorer, demenskonsulenter, demensnøglepersoner m.fl. Efteruddannelsen har opstart i januar 2014 og består af 6 moduler á 2 dage. Samarbejdet med VIA og nyt diplom modul med inddragelse af Snoezelen Partnerskabsaftalen mellem VISS.dk og VIAUC forsætter. I 2011 blev det første spadestik taget til etableringen af en Snoezelefteruddannelse i form af nedsættelsen af en udviklings- og planlægningsgruppe bestående af konsulenter fra VISS.dk, præsidenten for ISNA, medarbejdere fra Landsbyen Sølund samt fagfolk fra Solbo, og Snoezelhusene i Gentofte og Maribo, der er aktive i Det danske Snoezelnetværk. I løbet af 2012 er der arbejdet i udviklings- og planlægningsgruppen, og fra 2013 er udviklings- og planlægningsgruppen nedlagt og der arbejdes fremover i to fora. I 2013 blev der oprettet en uddannelsesgruppe bestående af medlemmer af det danske Snoezelennetværk, præsidenten for ISNA og en repræsentant fra VISS.dk. Gennem partnerskabsaftalen med VIA UC har VISS.dk i 2013 samarbejdet om beskrivelse og planlægning af et nyt specialpædagogisk modul: "Sansemæssige vanskeligheder, som blev 7

8 udbudt i efteråret 2013 i samarbejde med VIA. VISS.dk`s repræsentant var tovholder på modulet. Opstarten på modulet var sat til august Der har været stor interesse og mange henvendelser angående modulet, men pga. for få tilmeldte ved fristens udløb i juni 2013, tog VIAUC og VISS.dk en fælles beslutning om aflysning af modulet. Modulet vil naturligvis blive genopslået senere, hvis der viser sig interesse herfor. Neuropædagogisk konference april 2013 Tema: Stress og psykisk sårbarhed VISS.dk afholdt for anden gang Neuropædagogisk konference, som igen trak mange deltagere og blev rost for at give masser af inspiration til at gå videre med at arbejde inden for en neuropædagogisk referenceramme. Der var denne gang også en del deltagere fra ældresektoren, som var begejstrede og kunne se muligheder for at bruge tilgangen også i forhold til deres målgrupper herunder ældre med demens. Hovedoplægsholderne var Kjeld Fredens: om stressens bio-psykosociale samspil, Peter Vuust: om stress og musik, Trine Uhrskov: om stress, psykisk sårbarhed og konfliktforståelse, Allan Hvolby: om stress og søvn samt Dorte Birkmose: om fortolkninger af andres adfærd. Derudover var der workshops med forskellige indfaldsvinkler til temaet af eksperter, heraf en enkelt fra Norge. Interesserede kan orientere sig nærmere her: Klik på konferencer afholdte konferencer. Der blev debatteret og networket ivrigt ved konferencen, hvor der om aftenen udover festmiddag var tilbud om sanseoplevelser: Snoezelen, klangkoncert og vaskeægte gospel! Næste konference finder sted den 22. til 23. april 2015 i Skanderborg. Tema og oplægsholdere bliver offentliggjort på hjemmesiden. 8

9 Projekter Landsbyen Sølund indgår hvert år kontraktmål med Skanderborg Kommune. Det fjerde mål i Landsbyen Sølunds udviklingskontrakt 2013 omhandler specialpædagogiske indsatser og dokumentation af disse. Målet kan ses i sin fulde længde på under fanen Hvem er vi -> Kontraktmål I den forbindelse har VISS.dk stået for et evalueringsprojekt, hvis formål har været at generere viden om, hvordan viden og kompetencer erhvervet på den neuropædagogiske efteruddannelse implementeres i praksis. Den genererede viden skal blandt andet bruges didaktisk, men også i forhold til at lave en mere omfattende justering af den neuropædagogiske efteruddannelse. Målgruppen for evalueringen har bestået af i alt 229 nuværende og tidligere kursister på forskellige neuropædagogiske forløb. Undersøgelsens data er indhentet gennem spørgeskemaer, to kvalitative fokusgruppeinterviews samt evalueringer. Undersøgelsens resultater viser en generel stor tilfredshed med forløbet og sammenhængen mellem teori og praksis. Der peges på, at det kan være svært at implementere den nye viden i kursisternes praksis, hvilket der er både faglige og organisatoriske forklaringer på. Undersøgelsen har mundet ud i en række anbefalinger, som kan bidrage til at forbedre det læringsmæssige udbytte samt implementeringen i praksis. Hjemmesiden og sociale medier VISS.dk s hjemmeside blev etableret i 2007 med udgangspunkt i datidens designmæssige tendenser og funktionalitet herunder behov for interaktion. Det er nu tid til at give hjemmesiden en modernisering, hvorfor VISS.dk gennem det sidste år har barslet med ideer, som kan give hjemmesiden et nyt look udadtil og med nye funktioner, således at hjemmesiden igen bliver tidssvarende. I løbet af 2014 vil du kunne se ind gennem nye vinduer, ligesom vi vil blive aktive på de sociale medier. VISO Fra VISS.dk s etablering i 2007 fik Landsbyen Sølund kontrakt med VISO, og der startede samarbejdet med VISO (Den nationale videns og specialrådgivningsorganisation, Socialstyrel- 9

10 sen). Qua VISS.dk s placering i, og som en del af, Landsbyen Sølund, er efterspørgslen på den specialpædagogiske konsulentbistand vokset støt. I 2013 modtog Landsbyen Sølund således 58 nye opgaver fra VISO. I VISS.dk indgår 7 med specialpædagogiske konsulenter i VISOsamarbejdet, hvoraf 2 konsulenter står for hovedparten af det administrative samarbejde med VISO-konsulenter i Socialstyrelsen i Odense. Opgavernes karakter er meget varierende med overvægt på målgruppen voksne mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicaps, mens ca. 10 % af henvendelserne retter sig mod børn og unge med særlige behov. De, der henvender sig, er oftest kommunale og regionale instanser fordelt over hele landet, hvor sagsbehandlere eller boenhedsledere efterspørger specialistrådgivning og vejledning i løsningen af særlige pædagogiske udfordringer med en borger. Kendetegnende for arbejdet med opgaverne er, at de alle har et islæt af udredning; en del af henvendelserne indeholder desuden gennemgribende udredning af borgerens funktionsniveau som basis for den efterfølgende rådgivningsproces. Tendensen er, at flere af henvendelserne indeholder behov for rådgivning i samarbejdet med borgerens familie eller bistand i det flerfaglige samarbejde omkring en borger. Desuden har vi overtaget opgaver, som andre af VISO s leverandører ikke har kunnet fuldføre. Som et led i en samlet afdækning af landets leverandører gennemarbejdede VISO i 2013 en deklaration af Landsbyen Sølund. Deklarationen er baseret på interview af ledelsen og en specialpædagogisk konsulent fra VISS.dk og indeholder beskrivelser af hele organisationen, pædagogisk tilgang, faglighed, tværfagligt samarbejde mm. Se den her på ->VISO. 10

11 Drift I dette afsnit kan du læse om de driftsmæssige resultater for VISS.dk i Kurser og efteruddannelse Formålet med VISS.dk s efteruddannelses- og kursusvirksomhed er at supplere den uddannelse som personalet, der arbejder indenfor målgruppeområderne mennesker med demens og eller udviklingshæmning, er i besiddelse af. De fleste uddannelser er generalistuddannelser, hvilket fx også gælder pædagoguddannelsen, der spænder over forskellige faglige indsatsområder. Der er blevet udbudt 33 kurser og 6 efteruddannelser i 2013, hvis indhold spænder over et bredt spektrum af relevante temaer i forhold til mennesker med demens og eller udviklingshæmning. Det samlede antal kursister og den samlede omsætning af ordinære kurser og efteruddannelser er vokset i Samtidig er indsatsen forstærket i forhold til at udbyde og formidle arbejdspladskurser, hvilket har båret frugt. Tendensen fra 2012 med at efterspørge en særlig tilrettelagt neuropædagogisk efteruddannelse, som arbejdspladskursus er fortsat i Der er således afholdt 4 efteruddannelser i neuropædagogik som arbejdspladskurser. Status for 2013 Samlet set er ca. 50 % af de udbudte kurser blevet afholdt. Tendensen er tydelig, de kurser, der efterspørges, har et konkret indhold som umiddelbart kan omsættes i praksis, hvilket medicinkurset og introduktion til neuropædagogik er eksempler på. De kurser, som har haft svært ved at slå an på markedet, er de nye med en sundhedsmæssig profil fx naturpatruljen. Ligeledes er der endnu ikke kommet rigtig gang i demensområdet, det er vores klare forventning, at det vil ske i løbet af VISS.dk fastholder sin markedsandel, som ser ud til at være svagt stigende, til trods for, at der fortsat er et massivt økonomisk pres på kommuner og regioner. I 2013 har der været et mindre fald i omsætningen for de ordinære kurser, mens der for arbejdspladskurserne har været tale om en vækst i omsætningen på 22 %. Kursisterne er generelt meget tilfredse både med kursernes indhold, undervisningen, gennemførelse samt de fysiske rammer og forplejningen. Det fremgår også af VISS.dk s evaluering af kurserne. Alt i alt angiver over 80 % kursisterne, at kurserne i høj grad lever op til forventningerne, og 95 % vil anbefale venner og kolleger at deltage i kurser formidlet af VISS.dk i fremtiden, hvilket vi naturligvis er meget tilfredse med. 11

12 Den neuropædagogiske efteruddannelse: En status I 2013 gennemførte VISS.dk fire planlagte neuropædagogiske efteruddannelser, som var udbudt via kursuskataloget og internt afsluttedes fire forløb i tre boenheder i Landsbyen Sølund. Derudover gennemførtes tre eksterne forløb, et som et tilbud til medarbejdere på bosteder i Region Midt, et som arbejdspladskursus for en større institution på Sjælland samt et særligt tilrettelagt forløb inden for demensområdet. Der er stor søgning til den neuropædagogiske efteruddannelse. Især ses et øget behov for at boenhederne internt og eksternt får mulighed for at tilrettelægge forløbet inden for en længere tidsmæssig ramme. Uddannelserne evalueres via et skema, som giver en umiddelbar vurdering af kursisternes tilfredshed med forløbet. Her ses en stor tilfredshed med uddannelsen og de positive tilbagemeldinger handler her om koblingen mellem teori og praksis, undervisningsform, undervisernes kompetencer og det høje faglige niveau. Som noget nyt er Delphi evalueringsmetoden afprøvet i flere af de afviklede forløb, og svarene her peger ligeledes på en stor tilfredshed med forløbet. Delphi metoden giver samtidig mulighed for, at kursisterne kommer med udsagn, som handler om hvordan, uddannelsesforløbet samt deres individuelle læring kan fremmes. Disse udsagn rummer ofte konstruktive forslag, som kan anvendes i en justering af fremtidige forløb. I efteråret 2013 blev arbejdet med en tilpasning af den neuropædagogiske efteruddannelse påbegyndt. Implementeringen heraf forventes gennemført fra efteråret Tilpasningen tager udgangspunkt i undervisernes egne erfaringer, ny viden inden for området, de løbende evalueringer, samt det evalueringsprojektet omtalt side 9, der har været gennemført i 2013, som et af de kontraktmål Landsbyen Sølund har med Skanderborg kommune. Konferencer og temadage VISS.dk har i 2013 udbudt fire temadage og en konference. Af de fire udbudte temadage blev de tre afholdt, ligesom den Neuropædagogiske konference blev afholdt i april Temaerne på de fire temadage var Seksualitet på dagsordnen, Et støttende kommunikativt miljø, Sundhed og trivsel i livet og Tilknytningsforstyrrelser. I 2014 udbydes tre temadage, mens den Neuropædagogiske konference udbydes for tredje gang i 2015, læs mere s. 8. Markedsføring VISS.dk markedsfører sig både gennem digitale og analoge medier. Hjemmesiden er en vigtig digitalkanal for VISS.dk og det daglige udstillingsvindue. Vi har oplevet et stigende antal besøgende på hjemmesiden. Det er her vi formidler kurser, temadage og 12

13 konferencer, men samtidig er den også en informationskilde til ca besøgende pr. måned, som udover ovennævnte bl.a. finder artikler og links til mere viden. Derudover sendes nyhedsmailen VISS.dk/ -noget at tale om til ca mailadresser 6-8 gange om året. Databasen vokser fortsat, både på området for mennesker med demens og for området udviklingshæmning. Ved udsendelse af nyhedsmails kan vi samtidig konstatere, at besøgene på hjemmesiden vokser. Kursuskataloget for 2013 blev distribueret i oktober 2012 sammen med folderen for temadage 2013 og den neuropædagogiske konference I november blev såvel kursuskatalog, temadagsfolder som VISS.dk Nyt slået sammen til det nye blad VISS.dk, som fremover indeholder alle tre elementer. Bladet udgives 4 gange pr. år, og distribueres uden beregning til ca arbejdsadresser via sorteret Magasinpostforsendelse. VISS.dk bladet er sendt ud i 3000 eksemplarer i marts og september måned. Bladene har været temaorienterede, temaet i nr. 11, som udkom i marts, var Sundhedstemaet, mens det 12. nummer, som udkom i september, havde temaet Psykisk Arbejdsmiljø. Det nye blad VISS.dk, som udkom i november, havde temaet Neuropædagogik & Demens. Temaerne er alle gange behandlet ud fra flere forskellige synsvinkler. Klik på billedet eller besøg ->viden om -> publikationer -> Bladet VISS.dk Konsulentydelser I 2013 har vi valgt at tilbyde konsulentydelser på linje med efteruddannelsesvirksomheden. Konsulentydelserne dækker over vejledning, rådgivning og supervision. Denne udvikling har medført, at vi i 2013 har registreret en tredobling i antallet af eksterne konsulentopgaver. En udvikling, vi forventer, vil fortsætte i

VISS.dk/aarsrapport 2012

VISS.dk/aarsrapport 2012 VISS.dk/aarsrapport 2012 1 Forord Årsrapporten fra VISS.dk 2012 vil på kort tid kunne skaffe dig en oversigt over, hvilke udviklings- og driftsopgaver, der har været fremtrædende i 2012. Det har været

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

VISS.dk/aarsrapport 2008

VISS.dk/aarsrapport 2008 VISS.dk/aarsrapport 2008 VISS.dk/ Den lige vej til mere viden Side 1 af 15 Forord Succesen fortsætter! Vi glæder os over, at mange har haft glæde af vores kurser, specialrådgivning og konferencer i 2008.

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne UCSJ tilbyder samarbejde 2 Som uddannelsesinstitution for professionelle på uddannelses- social- og sundhedsområdet

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Adresse: Lyngby Hovedgade 15 D, 2800 Kgs Lyngby

Adresse: Lyngby Hovedgade 15 D, 2800 Kgs Lyngby Aftenskolens foreningsnummer: 66020 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: IT certifikat for undervisere i bevægelsesfag og kreative fag

Læs mere

Konsultativ støtte til elever og skoler

Konsultativ støtte til elever og skoler Konsultativ støtte til elever og skoler Et tilbud fra Specialpædagogisk Afdeling til skolerne i Middelfart Kommune Hjælp til lærere, klasser og elever Hvor der er brug for ideer til nye handlemuligheder

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis De inddragende metoder inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis Bytur? Neglede lige 500 J Få inspiration og gode råd! Book en konsulent det er gratis! Har du brug for inspiration til arbejdet

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer

Retningslinjer for individuelle planer Retningslinjer for individuelle planer Dokumenttype: Lokal tilføjelse til regionale retningslinier for udarbejdelse af individuelle planer for borgere på Kingstrup Anvendelsesområde: Voksne med en erhvervet

Læs mere

Neuropædagogisk efterudddannelse, VISS.dk, Landsbyen Sølund

Neuropædagogisk efterudddannelse, VISS.dk, Landsbyen Sølund 2013 - Viden i fællesskab Neuropædagogisk efterudddannelse, VISS.dk, Landsbyen Sølund Begrebet neuropædagogik er en konstruktion af begreberne neuro, som henviser til nerve og pædagogik, der henviser til

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil Platanhaven Platanhavens pædagogiske profil 1 I forbindelse med ansættelser, afskedigelser, medarbejdersamtaler mm. har Platanhaven i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter udarbejdet en Pædagogisk

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

VISS.dk. Nr. 13 november 2013 årgang 7. Artikler: Neuropædagogisk tilgang i arbejdet med mennesker med demens Der er åbnet en dør Forankring i praksis

VISS.dk. Nr. 13 november 2013 årgang 7. Artikler: Neuropædagogisk tilgang i arbejdet med mennesker med demens Der er åbnet en dør Forankring i praksis VISS.dk Nr. 13 november 2013 årgang 7 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Konsulentydelser Udbud foråret 2014 Bagsiden Artikler: Neuropædagogisk tilgang i arbejdet med mennesker

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Årsrapport 2010 for Løvdalen

Årsrapport 2010 for Løvdalen Årsrapport 2010 for Løvdalen 1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang blev der lagt en 3-årig strategiplan,

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet STOF NR. 13, 2009 Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet 300 kursuspladser var ikke nok til at dække behovet for efteruddannelse. - I efteråret 2009 oprettes der derfor to nye kurser.

Læs mere

INDLEDNING. Hvis du vil læse mere om vores arbejde og fokusområder, kan du læse centerstrategien. Den er på vores hjemmeside:

INDLEDNING. Hvis du vil læse mere om vores arbejde og fokusområder, kan du læse centerstrategien. Den er på vores hjemmeside: OM CSP INDLEDNING Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) er et centerfællesskab under Københavns Kommunes Socialforvaltning (SOF). Centret rummer Københavns Kommunes specialiserede tilbud til børn

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov 2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov A. HAKL har truffet en strategisk beslutning om at skabe større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i kursusudbuddet: Digital læring skal gøre

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente Udviklingsprocessen samt resultater DemensDagene 2015 Teresa Malmskov BA OT, Karen-M. Lund BA OT & Mette Andresen OT & PhD. Disposition Kort præsentation af

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2016

Kompetenceudviklingsplan for 2016 Kompetenceudviklingsplan for 2016 Platangårdens kompetenceudviklingsplan beskriver fokusområder for medarbejdernes kompetenceudvikling i 2016. Planen tager afsæt i Platangårdens Politik for kompetenceudvikling,

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Video Action Learning

Video Action Learning www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Projektrapport Uddannelsesaktiviteter 2016 Video Action Learning

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

VISS.dk. Nr. 15 maj 2014 årgang 8. Artikler: Efteruddannelse og implementering i praksis Fra generalist til specialist Studerende i praktik

VISS.dk. Nr. 15 maj 2014 årgang 8. Artikler: Efteruddannelse og implementering i praksis Fra generalist til specialist Studerende i praktik VISS.dk Nr. 15 maj 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Konsulentydelser Udbud sommer 2014 Artikler: Efteruddannelse og implementering i praksis Fra generalist

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 23. august, 2010 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Tid: 1. Modul: 23. -27. aug., 2. Modul: 4.

Læs mere

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige WWW.VIAUC.DK/VIDEREUDDANNELSE kursusudbud til ledige 02 VIA udbyder nu et unikt koncept, Læg spor til dit næste job, for dig, der er ledig og har ret

Læs mere