I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19"

Transkript

1 SSP årsrapport 2012

2 Indhold 1. Indledning Samarbejder Forebyggelseskonsulenter Det Kriminalpræventive Råd (DKR) Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) SSP Samrådet Indsatser SSP ungegruppe Ungdomsundersøgelse/livsstilsundersøgelse Kriminalitetsforebyggende Plan Pot og pande projekt Ungdomsboligerne i Skibby Natteravnene Gadeteamet Den Kriminalpræventive plan for skoleområdet Buresø På tværs Vej-, Skole-, og Politi-samarbejde (VSP) Kurser Inddrag Nu kursus Fyrværkeri SSP-lærere Teenageliv Lokalgrupper SSP lokalgruppemøder SSP lærergruppen Orienteringsmøder, samtaler og hjemmebesøg Orienteringsmøder SSP-samtaler og Kriminalpræventive hjemmebesøg Kriminalstatistik for Frederikssund Kommune Kriminalstatistik Kriminalstatistik Udvikling i kriminalstatistikken fra /19

3 1. Indledning I det forgangne år har SSP, udover at fastholde og videreudvikle det generelle opbyggende og forbyggende arbejde i den nuværende organisation, haft fokus på oprettelse af en ny SSP ungegruppe, gennemført den første ungdomsundersøgelse samt indgået i arbejdet med Den Kriminalitetsforebyggende Plan I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

4 2. Samarbejder Det forebyggende arbejde i SSP-regi er et samarbejde mellem mange parter. De tre oprindelige parter politi, skole, socialforvaltning er stadig rygraden i SSP-arbejdet, men i dag indgår der mange aktører i det daglige SSP-arbejde. Samarbejdet i Frederikssund er præget af en høj grad af uformelhed sammenholdt med stor faglighed fra alle parter. Der er ofte kontakt mellem parterne. Der ventes ikke på formelle møder, men tages direkte og hurtig kontakt til hinanden hvis en situation opstår og alle byder velvilligt ind med hjælp til løsning. 2.1 Forebyggelseskonsulenter Det forebyggende arbejde er, også i SSP-regi, blevet styrket i 2012 med forebyggelseskonsulenterne under SIIF (Sociale Intensive Indsatser i Familieafdelingen). Et rigtigt godt tiltag i det forebyggende arbejde i overbygningen på skolerne. Forebyggelseskonsulenterne deltager i lokalgrupperne og der er et stort samarbejde i det daglige SSP-arbejde. SSP har, udover de mange interne samarbejdsparter, også i 2012 haft en del samarbejde med eksterne parter. 2.2 Det Kriminalpræventive Råd (DKR) SSP arbejder tæt sammen med DKR-konsulenter på alle områder. F.eks. er samtlige Frederikssunds skoler med i DKR-evalueringsforskning af undervisningsmaterialet Alle andre gør det, målrettet 6.klasserne. Endvidere har SSPkonsulent Kjeld Pedersen været med i udviklingsarbejdet af rapporten Mentor og Fritidsindsatser. 2.3 Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen. SSP har et bredt samarbejde med VISO og har i 2012 trukket på deres viden og konsulentbistand ved flere projekter. VISO har bistået ved analyse af problemer med hash mm. i Skibby området centreret omkring ungdomsboligerne og mulige puljeansøgninger i den forbindelse. VISO er ligeledes inde i arbejdet med Den kriminalitetsforebyggende Plan, udviklingsprojekt i Skibby om kriminalitetstruede børn og unge samt en evt. indsat vedr. problematikker i Heimdalsvej kvarteret. 2.4 SSP Samrådet SSP Frederikssund indgår i det nationale SSP-netværk samt lokale SSP-samråd i Nordsjællands politikreds. 4/19

5 3. Indsatser SSP ungegruppe I 2012 er der blevet oprettet en SSP ungegruppe. Det er en samarbejdsgruppe på linje med de andre SSP lokalgrupper. De øvrige grupper er i sammensætningen afgrænset af et geografisk område. SSP ungegruppen er for institutioner der har elever over folkeskolealderen. Gruppen dækker således hele kommunen geografisk. I ungegruppen er gymnasiet, handelsskolen, Center 10, PFFU, VUC, ungdomsskolen, UU vest, PPR, Politiet og Familie afdelingen p.t. repræsenteret. I arbejdet skelnes der generelt ikke om de er under eller over 18 år. Dog i forhold til myndighedsloven mv. Den indledende arbejdsindsats har haft til formål at gøre det enkelte uddannelsessted proaktivt i det forebyggende arbejde. Det første konkrete samlende arbejde er udviklingen af en fælles rusmiddel/ misbrugspolitik for Campus Frederikssund. Arbejdet blev iværksat 11. december i samarbejde med Socialstyrelsen. Udviklingen af den fælles rusmiddelpolitik har samtidigt givet en stor indsigt i hinandens forskellighed og ligheder, hvormed projektet styrker de indledende faser i etableringen af den nye samarbejdsgruppe. I Frederikssund kommune er der ikke etableret et SSP+ (SSP for over 18-årige). Da uddannelsesstederne i ungegruppen har unge over 18 år er etableringen af SSP ungegruppen er en light udgave og kan ses som første skridt mod etablering af et egentligt SSP+. Det påtænkes at fremkomme med et forslag om etablering af et SSP+ til politisk beslutning i Ungdomsundersøgelse/livsstilsundersøgelse SSP fik i efteråret foretaget en livsstilsundersøgelse blandt alle 8. og 9. klasser i Frederikssund kommunes folkeskoler. Ca. 800 elever indgik i undersøgelsen. Undersøgelsen blev lavet på baggrund af et ønske fra SSP om en mere evidensbaseret, faktuel viden om de unges risikoadfærd som grundlag for den fremtidige kriminalpræventive indsats. Oprindeligt var det hensigten at lave undersøgelsen blandt 8. klasserne, men Opvækst og Uddannelsesudvalget ønskede, for at give et bredere grundlag, undersøgelsen udvidet til også at omfatte 9. klasserne. Undersøgelsen blev gennemført som en selvrapporteringsundersøgelse i internetbaseret spørgeskemaform. Besvarelserne var anonyme og eleverne udfyldte spørgeskemaet på skolerne. Undersøgelsens resultater ligger i særskilt rapport. Rapporten forelægges det politiske udvalg og resultaterne gennemgås særskilt med ledelserne på de enkelte skoler. Generelt viser undersøgelsens resultater et positivt billede af kommunens unge hvor 81% betegnes som lovlydige og gennemsnitlige. 5/19

6 En tilsvarende undersøgelse blev i 2012 iværksat på ungdomsuddannelserne. Undersøgelsen tager sit afsæt i undersøgelsen på klassetrin. Der blev nedsat en fokusgruppe af unge på ungdomsuddannelserne som i samarbejde med konsulenten gennemgik spørgsmålene og derved opkvalificerede dem, såvel indholdsmæssigt som sprogligt, til relevante for unge på en ungdomsuddannelse. Undersøgelsens resultater foreligger endnu ikke. 3.3 Kriminalitetsforebyggende Plan Gennem hele 2012 har udarbejdelse af den Kriminalpræventive Plan været på dagsordenen. Arbejdet har været forankret i Projektgruppe vedr. forebyggelse af kriminalitet med Sanne Dan Jensen (DEU) som tovholder. Gruppe blev i forbindelse med dette arbejde, i anden halvdel af 2012 udvidet væsentligt med medlemmer fra job og arbejdsmarkedet, kulturområdet samt UU. Arbejdet forventes afsluttet primo Pot og pande projekt SSP ansøgte sammen med Produktionsskolen om 1,4 mio. kr. til et fireårigt projekt med formål at få unge med et (dagligt) forbrug af hash til at reducere deres forbrug eller helt ophøre med forbruget, samt styrke deres mestring af sociale og faglige udfordringer. Baggrunden var at SSP i Skibby-området havde konstateret en større gruppe af unge som var i stor fare for at miste kontakten til arbejdsmarkedet eller deres uddannelse. SSP kontakte VISO for hjælp. Der blev udarbejdet en ansøgning til Social- og integrationsministeriet Forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet og projektet kunne ikke gennemføres indenfor egne midler. I samarbejde med VISO er der nu iværksat et forløb vedr. kriminalitetstruede unge i Skibby. Projektstart primo Ungdomsboligerne i Skibby Ungdomsboligerne i Skibby var i 2012 præget af mange problemer. En beboersammensætning, hvor mange havde forskellige problemer gjorde, at der var en del uro, mange udefra kommende gæster og der foregik et delvis åbenlyst forbrug og salg af ulovlige stoffer. SSP var tidligt opmærksom på problemer i tilknytning til ungdomsboligerne (se projekt Pot og pande). SSP inviterede SSP medarbejdere, politi, og repræsentanter fra distriktspsykiatrien til møde om situationen. Bestyrelsen for ungdomsboligerne blev ligeledes orienteret. Der var enighed om at forsøge at få afhjulpet problemet og der blev aftalt en møde række og flere initiativer blev iværksat. Som noget af det første blev der inviteret til et beboermøde for at høre de unges mening om situationen og forslag til at afhjælpe problemerne. Det blev hurtigt klart at en stor del af problemerne centreret om én til to personer og ikke mindst gæster der kom i boligerne (inviteret eller ej). Udfordringerne i ungdomsboligerne var så massive at 6/19

7 nogle af de iværksatte initiativer ikke kunne gennemføres. Samtidig var der en hurtig fraflytning fra boligerne og ingen ønskede at flytte ind. Bestyrelsen besluttede derfor at lukke ungdomsboligerne og de forventes helt afviklet medio Natteravnene Natteravnene i Frederikssund by og SSP lavede i fællesskab et åbent arrangement på Elværket, Frederikssund, for forældre/ voksne og dem der arbejder med børn & uge. Niels Jægerum holdte foredraget Livet skal mærkes for ca. 40 deltager, en øjenåbner om vores syn på børn og unges liv eller manglende liv. SSP vil prioritere at være mere offensiv i forhold til det gode samarbejde til de lokale Natteravns-afdelinger i kommunen. SSP vil gerne understøtte den gode energi og ansvarlighed, som Natteravnene udviser i nattelivet, og støtte det forbilledlige i at voksne og forældre tager aktiv del i det offentlige rum efter mørkets frembrud. Endvidere er Natteravnene et godt supplement til SSP Gadeteam. 3.7 Gadeteamet SSP gadeteam er SSPs opsøgende medarbejdere i nattelivet. Gadeteamet har i en årrække været på gaden hver fredag aften/nat. I slutningen af 2012 udvidede SSP ordningen til også at dække lørdag aften/nat. Gadeteamteam medarbejderne kører rundt i byen og opserverer samt intervenerer ved kritiske situationer. Gadeteamet har ofte unge med i minibussen der skal køres hjem eller andet. Gadeteamet får i disse situationer mange gode informationer fra de unge når snakken går i bussen. Gadeteamet fik igen i år mange henvendelser fra unge og /eller forældre forud for afholdelse af større fester. Gadeteamet er således orienteret om hvad der foregår og kikker ofte forbi og hilser på. SSP Gadeteam har også været aktive i forbindelse med byfester og lign. større arrangementer. I forbindelse med Jægerspris festen havde SSP også i 2012 en fast stand/telt på markedet. Teltet var meget velbesøgt af såvel unge som forældre. De unges besøg dækkede såvel hyggebesøg, som unge der havde brug for lidt hjælp. Gadeteamet dækker hele kommunen, men indsatsen var på almindelige fredag lørdage primært centreret om Frederikssund by området. 3.8 Den Kriminalpræventive plan for skoleområdet Implementeringen af den Kriminalpræventive Plan på de enkelte skoler, årgange og konkrete klasser er stadig meget forskellig og for enkelte skoler og klasser er der udviklingsmuligheder inden for planen. DKR evalueringsforskning af 6. klassernes Alle andre gør det, foregår stadig. Det har været/er rigtigt godt at have eksterne samarbejdspartnere til at kigge på os og vores arbejde. Det har også virket befordrende for arbejdet med den 7/19

8 kriminalpræventive plan på skolerne. SSP-konsulent Kjeld Pedersen har iht. den kriminalpræventive plan afholdt forældreoplæg i 5. klasserne på alle skoler (på nær én). Ligeledes har SSPkonsulenten og andre SSP-medarbejdere deltaget i en del forældremøder på diverse klassetrin efter behov og ønske fra lærere og forældre. 3.9 Buresø SSP konsulenterne fra Allerød, Egedal og Frederikssund kommuner holdt i foråret et møde for at være proaktive omkring de unges brug af Buresøs rekreative område i sommerperioden. Området benyttes af unge fra alle tre kommune. Det blev aftalt at vore gadeteams skulle supplere hinanden ved kontinuerlige besøg i området og orientere hinanden tilfælde af de unge ville dominere for meget i området. Sommeren gik fint for de unge og forløb roligt På tværs I samarbejde med SSPs pædagogiske projekt åben sejlads har ungekonsulenter fra familieafdelingen lavet projekt På tværs for deres tilknyttede unge og disses omgangskreds. Projekt På tværs har til formål at skabe et fælles tredje i form af konkrete aktiviteter som den unge kan indgå i sammen med sin omgangskreds. Det åbne tilbud om sejlads giver gode muligheder for de unge at mødes omkring sociale og fysiske aktiviteter, såsom lejrbålshygge, sejlads, klatring, dykning og teaterture etc. Familieafdelingen udarbejder en evalueringsrapport over samarbejdet og forløbet Vej-, Skole-, og Politi-samarbejde (VSP) SSP deltager i kommunens VSP-samarbejde idet trafikken er en stor risikofaktor i de unges liv. SSP konsulenten deltog i Rådet for Sikker Trafiks årsmøde. På årsmødet blev der blandt andet fremlagt nye forskningsresultater der dokumenterer, at forældre har meget større indflydelse på unges færden og ageren i trafikken, end man tidligere har regnet med. 8/19

9 4. Kurser 4.1 Inddrag Nu kursus I samarbejde med Socialstyrelsen har SSP afholdt to kurser i Inddrag Nu med hhv. 35 og 31 deltagere fra bl.a. fritidsklubberne, sundhedsplejerskerne, ungdomsklubberne/skole og SIIF forebyggelseskonsulenter. Der skønnes at disse kurser giver en væsentlig ballast for det tværfaglige, forebyggende samarbejde i felten hvorfor der forventes en styrkelse af dette fremadrettet. I 2012 deltog der desværre, pga. af anden prioritering af resurser, ikke sagsbehandlere fra børne- og ungeteamet på Inddrag Nu kurserne. SSP håber at det vil være muligt på fremtidige kurser. 4.2 Fyrværkeri SSP har fået uddannet to afdelingsledere således at SSP nu kan afholde fyrværkerikampagner på kommunens skoler. Kampagnerne indeholder vejledning i sikkerhedsregler, korrekt affyring af fyrværkeri og farer ved fyrværkeri. Skolerne er på nuværende tidspunkt orienteret om kampagnen, tid på egen skole mv. Kampagnen er for elever på 5. klassetrin. 4.3 SSP-lærere Fra januar 2013 har samtlige nuværende SSP-lærere været på intro kursus. Kurset afholdes af SSP samrådet og giver SSP-lærerne et godt indblik i SSPsamarbejdets indhold, muligheder og begrænsninger. 4.4 Teenageliv SSP har, baggrund af opfordring fra lærere og ledelse, afholdt kurser for 8. klasser på Jægerspris skole. Teenageliv er en nylancering af tidligere stop volden og SIV kurser. Kurset afholdes for den enkelte klasse og der afsættes en skoledag på 6 timer. Kurset afvikles af den lokale SSP-medarbejder og en politiassistent fra Politiets Forebyggelsesafdeling. 9/19

10 5. Lokalgrupper 5.1 SSP lokalgruppemøder Der er afholdt 36 lokalgruppemøder, fordelt på 5 lokalgrupper, hhv. Jægerspris, Slangerup, Skibby og Nord og syd i Frederikssund by, samt ungegruppen. En væsentlig udvikling i lokalgruppernes arbejde i 2012 er, at indholdet på møderne har flyttet sig fra at være her og nu brandslukning til mere fremadrettede forebyggende indsatser. Samtlige lokalgrupper har nu det opbyggende og forebyggende arbejde på dagsordnerne. Fremmødet er ligeledes blevet markant bedre. SSP lokalgrupperne arbejdede aktivt med forældreinddragelse. Målrettede forældremøder er afholdt i lokalområderne med forskellige personalesammensætninger, ud fra emnets karakter. Ud fra lokale analyser er der lavet målrettede undervisningsforløb i enkelte klasser. 5.2 SSP lærergruppen Der er afholdt fire SSP-lærermøder i Det ene som et minikursus i Den Kriminalpræventive plan. Heri deltog også 6. klassernes matematik og klasselærere. Der er gennem året sket et kraftigt engagement i forhold til udvikling af SSPlærerfunktion og benyttelse af SSP-lærernetværket til vidensdeling, på, udenfor og på tværs af møderne. Desværre var der på nogle af møderne et dårligt fremmøde. Mødedatoer og tidspunkt var udmeldt før skemaplanlægningen på de enkelte skoler, alligevel måtte en del melde afbud. Der arbejdes videre med at finde en indkaldelsesform der sikrer et stort fremmøde. 10/19

11 6. Orienteringsmøder, samtaler og hjemmebesøg 6.1 Orienteringsmøder Der afholdes orienteringsmøder hos Nordsjællands Politi Frederikssund hver tirsdag formiddag. Her gennemgås ugens døgnrapport, og der tages stilling til, om der skal afholdes SSP bekymringssamtaler med de unge og deres familier, enten på politistationen eller andet relevant sted, eller om der skal laves Kriminalpræventive hjemmebesøg. Ligeledes kan Ungekonsulenterne følge op på de unge, som har sager hos politiet. I orienteringsmøderne deltager Politiets Forebyggende Gruppe, Ungekonsulenterne med SSP ansvar, og én SSP-medarbejder. 6.2 SSP-samtaler og Kriminalpræventive hjemmebesøg Der har i 2012 været afholdt i alt 27 SSP-samtaler og hjemmebesøg. SSP-samtaler foregår normalt på Politistationen, hvor der udover forældrene og de/den unge deltager Politiets Forebyggende Gruppe, Ungekonsulenterne fra Familieafdelingens Ungeteam samt evt. den lokale SSP-medarbejder fra ungdomsskolen. Her drøftes den unges forhold for at sikre forebyggelse af, at den unge ikke kommer ud i yderligere forhold, der kan føre til mistrivsel og kriminalitet. Kriminalpræventive hjemmebesøg forgår i hjemme hos den unge og familien. Hjemmebesøgene sker ved begået førstegangs kriminalitet. Heri deltager politiets forebyggende gruppe, ungekonsulenterne fra Familieafdelingens Ungeteam, og den lokale SSP medarbejder fra Ungdomsskolen. Under hjemmebesøgene drøftes den unges forhold i hjemmet, skolen og fritiden. Det drøftes, om der er behov for hjælp til den unge og familien for at sikre en positiv udvikling i den unges liv. 11/19

12 7. Kriminalstatistik for Frederikssund Kommune Statistikken omfatter børn og unge mellem år med bopæl i Frederikssund kommune som har været afhørt med en sigtets rettigheder. Statistikken bygger på de oplysninger som Familieafdelingen har med baggrund i socialrepræsentationen ved afhøring af børn og unge under 18 år. Disse oplysninger holdes op mod de oplysninger som politiet har for at sikre, at alle unge der er afhørt med en sigtets rettigheder indgår i statistikken. Statistikken er dermed udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Familieafdelingens Ungekonsulent/SSP og Nordsjællands Politi Frederikssunds Forebyggende Gruppe. Statistikken opgøres dels i aldersgrupperne år og år, dels i køn (drenge og piger), dels i områder der er tilsvarende de fire Ungdomsskoledistrikter der stort set svarer til de fire gamle kommuner som Frederikssund Kommune blev sammenlagt af i Kriminalstatistik 2012 Årets statistik holder sig indenfor den gennemsnitlige ramme for samlet antal af unge der er afhørt med en sigtets rettigheder nemlig 42 unge (gennemsnittet for perioden er 45 unge pr. år). Udslaget i forhold til gennemsnittet giver ikke anledning til særlige tiltag. 12/19

13 Tabel 1: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2012 (fordelt på lokalområder) 2012 Slangerup Frederikssund Jægerspris Skibby år år Total Total Piger Drenge Total Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Total Alene Med andre Total forhold forhold Over 3 forhold 1 1 Total Grov kriminalitet: Røveri 1 1 Brandstiftelse 1 1 Seksuelle krænkelser 1 1 Indbrud 1 1 Tyveri Bedrageri / dok.falsk Vold / trusler Groft hærværk 0 Hæleri 1 1 Ulovlig omg. med hitteg. 0 Våbenloven 1 1 Euforiserende stoffer Mindre grov kriminalitet: Butikstyveri Hærværk 0 Brugstyveri 1 1 Anden kriminalitet 0 Total /19

14 Tabel 2: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2012 (procentandele og udvikling) 2012 Antal Procentdel af de unge i aldersgruppen Procentdel af den begåede kriminalitet Antal 2011 Udvikling i antal fra 2011 til år 14 0,45 % 33,3 % år 28 1,52 % 66,7 % 37-9 Total 42 0,85 % 100 % 43-1 Piger 10 0,42 % 23,8 % 17-7 Drenge 32 1,26 % 76,2 % Total 42 0,85 % 100 % 43-1 De fire kriminalitetsområder, hvor børn og unge oftest har været afhørt med en sigtets rettigheder i 2012, er markeret med rødt i statistikken: Butikstyveri. Denne form for kriminalitet er oftest en engangsforeteelse der stopper, når de unge tages herfor. Den forebygges på skoler og i klubberne ved bl.a. at oplyse om strafattesternes betydning, når de unge skal søge fritidsjob og uddannelser. Derudover opleves det ofte pinligt, når deres forældre informeres om sagen ved afhøringer og de efterfølgende forebyggende hjemmebesøg ved begået førstegangs kriminalitet, hvor Familieafdelingens Ungekonsulenter/SSP, politiet og den lokale SSP ansvarlige fra Ungdomsskolen kommer på besøg i hjemmet, og hvor trekanten Familien Skolen og Fritiden gennemgås med den unge og forældrene. Euforiserende stoffer. Stigningen i sigtelser indenfor dette kriminalitetsområde afspejler bl.a. at politiet har styrket sin indsats på dette område i både 2011 og 2012, og dette fokus fastholdes i Denne styrkede indsats sker ikke mindst ud fra, at dette område er gennemsyret af organiseret kriminalitet, foruden at indsatsen skal forebygge et større forbrug af euforiserende stoffer ved at mindske adgangen hertil. Vold og trusler. Her er der udover almindelige volds- eller trusselssager tilfælde af trusler der videregives via sociale medier som Facebook og SMS er. Her bliver mange unge overraskede over det alvorlige i disse trusler, hvilket har medført øget fokus herpå i både skolernes og klubbernes forebyggelse heraf. Tyveri. Nogle af tyverierne kan være startet som brugstyverier af knallerter, der så skilles ad og sælges som dele, motorer der flyttes til andre stel osv. Dette flytter sigtelsen fra brugstyveri til tyveri. Der er også tilfælde af tyveri fra den sigtedes arbejdsplads. Udover de Kriminalitetsforebyggende hjemmebesøg, sker der undervisning på skolerne herom, og det tages op som temaer i både Frederikssund Klubberne og i Ungdomsskolens Klubber. Statistikken drøftes indenfor det forebyggende arbejde på skolerne og i klubberne gennem deres deltagelse i SSP-samarbejdet i kommunen. Her kan specifikke kriminalitetsområder føre til justeringer i den generelle forbyggende undervisning i skolerne som en del af den forebyggende undervisningsplan. Der- 14/19

15 udover påvirker statistikken også hvilke temaer, der arbejdes med i både Frederikssund Klubberne og i Ungdomsskolens klubber. 7.2 Kriminalstatistik 2011 Statistikken omfatter børn og unge mellem år med bopæl i Frederikssund kommune som i 2011 har været afhørt med en sigtets rettigheder. 15/19

16 Tabel 3: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2011 (fordelt på lokalområder) 2011 Slangerup Frederikssund Jægerspris Skibby Total år år Total Piger Drenge Total Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Total Alene Med andre Total forhold forhold Over 3 forhold 1 1 Total Grov kriminalitet: Røveri Brandstiftelse 0 Seksuelle krænkelser 1 1 Indbrud 3 3 Tyveri 0 Bedrageri / dok.falsk Vold / trusler Groft hærværk 0 Hæleri 1 1 Ulovlig omg. med hitteg. 0 Våbenloven 1 1 Euforiserende stoffer Mindre grov kriminalitet: Butikstyveri Hærværk Brugstyveri 1 1 Anden kriminalitet 1 1 Total /19

17 Tabel 4: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2011 (procentandele og udvikling) 2011 Antal Procentdel af de unge i aldersgruppen Procentdel af den begåede kriminalitet Antal 2011 Udvikling i antal fra 2011 til år 6 0,19 14,0 % år 37 2,06 86,0 % Total 43 0, % Piger 17 0,72 39,5 % Drenge 26 1,05 60,5 % Total 43 0, % De fire kriminalitetsområder, hvor børn og unge oftest har været afhørt med en sigtets rettigheder i 2011, er markeret med rødt i statistikken: Bedrageri/ Dokumentfalsk. Her er der væsentligst tale om at unge snyder med billetter i den offentlige transport i forbindelse med mobiltelefon billetter. Noget de fleste ikke er klar over er bedrageri og dokumentfalsk når de begår denne form for kriminalitet. Vold og trusler. Her er der udover almindelige volds- eller trusselssager tilfælde af trusler der videregives via sociale medier som Facebook og SMS er. Her bliver mange unge overraskede over det alvorlige i disse trusler, hvilket har medført øget fokus herpå i både skolernes og klubbernes forebyggelse heraf. Euforiserende stoffer. Stigningen i sigtelser indenfor dette kriminalitetsområde afspejler bl.a. at politiet har styrket sin indsats på dette område i både 2011 og 2012, og dette fokus fastholdes i Ikke mindst ud fra at dette område er gennemsyret af organiseret kriminalitet, foruden at indsatsen skal forebygge et større forbrug af euforiserende stoffer ved at mindske adgangen hertil. Butikstyveri. Denne form for kriminalitet er oftest en engangsforeteelse der stopper når de unge tages herfor. Den forebygges på skoler og i klubberne ved bl.a. at oplyse om strafattesternes betydning, når de unge skal søge fritidsjob og uddannelser. Derudover opleves det ofte pinligt, når deres forældre informeres om sagen ved afhøringer og de efterfølgende forebyggende hjemmebesøg ved begået førstegangs kriminalitet, hvor Familieafdelingens Ungekonsulenter/SSP, politiet og den lokale SSP ansvarlige fra Ungdomsskolen kommer på besøg i hjemmet, og hvor trekanten Familien Skolen og Fritiden gennemgås med den unge og forældrene. 7.3 Udvikling i kriminalstatistikken fra Som noget nyt er statistikken sammenholdt i to statistikker som opfatter perioden , altså hele den periode hvor der er udarbejdet statistik for. Statistikken opgøres over unge under 18 år med bopæl i Frederikssund kommune der er afhørt som sigtede. Samme ung kan være afhørt som sigtet i flere forhold, men statistikken omfatter kun antallet af unge der er afhørt som sigte- 17/19

18 de. Statistikken er fremkommet ved gennemgang af Familieafdelingens dokumentation ved socialrepræsentation ved afhøringer, samt sammenholdelse med politiets opgørelser over sigtede unge under 18 år. Resultatet er derfor opstået i et tæt samarbejde mellem Nordsjællands Politi Frederikssunds Forbyggende Gruppe og Familieafdelingens SSP medarbejdere. Tabel 5 er opdelt i aldersgrupper og køn for hele kommunen og tabel 6 er opdelt i lokalområder. Denne sammenholdelse viser, at ungdomskriminaliteten gennemsnitligt berører 0,94 % af kommunens børn og unge hvilket ikke i sig selv er alarmerende. Det svarer til gennemsnitligt 45,16 person ud af gennemsnitlig population af børn og unge i aldersgruppen år på 4.824,6 personer. Generelt kan det siges, at pigernes andel af den begåede kriminalitet har været stigende i forhold til opgørelsesperioden I 2007 udgjorde pigerne 8 ud af i alt 44 unge. I 2011 udgjorde pigerne 17 af i alt 43 unge. Og det er ikke kun butikstyverier pigerne deltager i med også voldssager. Årsagerne til denne ændring er svær at dokumentere, men forskere peger bl.a. på den meget kønsmæssigt ens opdragelse børn modtager i både daginstitutioner og skole gennem deres opvækst. Dette skulle således medføre en ens ageren mellem kønnene. Tabel 5: Sammenligning af kriminalstatistikken fra (antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune fordelt på alder og køn) År år år Drenge Piger Total Udvikling i antal fra år til år Procentdel af unge ,00 % ,98 % ,23 % ,74 % ,88 % ,85 % Gennemsnit ,94 % 18/19

19 Tabel 6: Sammenligning af kriminalstatistikken fra (antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune fordelt på lokalområder) År Slangerup Jægerspris Skibby Total Frederikssund Procentdel af unge ,00 % ,98 % ,23 % ,74 % ,88 % ,85 % Gennemsnit 6,33 22,33 9,16 7,33 45,2 0,94 % Kriminalstatistikken er udarbejdet af Per Larsen Ungekonsulent/ Familieafdelingens Ungeteam. 19/19

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

RAPPORT. SSP Årsrapport 2010/2011

RAPPORT. SSP Årsrapport 2010/2011 RAPPORT SSP Årsrapport 2010/2011 Forord. Idet dette er den første SSP årsberetning der forelægges Opvækst og Uddannelsesudvalget, er der medtaget en beskrivelse af opbygningen af SSP arbejdet i Frederikssund

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

SSP-samarbejdet Skanderborg kommune

SSP-samarbejdet Skanderborg kommune SSP-samarbejdet Skanderborg kommune Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler - Socialforvaltning - Politi Formål: At sikre de bedst mulige livsvilkår for børn og unge uden kriminalitet, misbrug og mistrivsel.

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE.

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. Samarbejdet mellem Nordfyns kommune og Fyns Politi, bør indebære et standardiseret, skriftligt

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Oversigt over høringssvar vedrørende ny SSP-Struktur

Oversigt over høringssvar vedrørende ny SSP-Struktur Oversigt over høringssvar vedrørende ny SSP-Struktur Bilag Datering Afsender Kort resume Bemærkninger 1 Aug. 2011 MED-udvalget ved Søbakkeskolen 2 20. Sept. (Efter aftale) MED-udvalget ved Hobro Søndre

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014.

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. 1 Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. Til stede: John Jensen, Kaj Schmidt, Søren Sørensen, Claus Darling Hansen Bjarne Andersen, Pia Borg, Ulf Larsen Nielsen. Fraværende: Mogens Pejtersen, Helle

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

SSP-samarbejdet i Halsnæs Kommune

SSP-samarbejdet i Halsnæs Kommune SSP-samarbejdet i Halsnæs Kommune Forår 2014 1 Indhold Indhold... 2 1. Om dette papir... 3 2. Formål... 3 3. Mål og målgruppe... 3 3.1. Mål for SSP-samarbejdet generelt... 3 3.2. Målgruppe for SSP-samarbejdet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ringsted kommune Årsrapport 2012

Ringsted kommune Årsrapport 2012 Ringsted kommune Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 20 Side 21 Indledning med hovedtendenser Ungdomskriminaliteten

Læs mere

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde 1 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

SSP-handleplan 12. december 2013.

SSP-handleplan 12. december 2013. SSP-handleplan 12. december 2013. Indholdsfortegnelse Baggrund Formål Perspektiver og indsatsområder Fremadrettede tiltag Opfølgning Bilag Baggrund SSP-handleplanen er udarbejdet dels på baggrund af SSP-analysen,

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli 2012 Overordnet er udviklingen indenfor ungdomskriminalitet gået den helt rigtige vej over de sidste 20 år. Der er færre der registreres for kriminalitet, og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

SSP-Samrådets værdier

SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådet bygger på disse værdier: Ligeværdighed, som betyder at SSP-Samrådets samarbejde med kommunale og statslige organisationer og øvrige samarbejdspartnere foregår ved, at

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

SSP årsrapport for skoleåret 2013/14

SSP årsrapport for skoleåret 2013/14 SSP årsrapport 2013-2014 SSP årsrapport for skoleåret 2013/14 Årsrapporterne for SSP-indsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år vist et stabilt fald i ungdomskriminaliteten. Og fra 2011 er

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

28. November 13. Sagsbehandler: John Jensen

28. November 13. Sagsbehandler: John Jensen 28. November 13 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: jje004@politi.dk Dagsorden

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. Referat Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder + Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE De boligsociale

Læs mere

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn Redskaber målrettet SSP-samarbejdet Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge Viden til gavn Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37

Læs mere

RAPPORT. SSP Årsrapport 2013

RAPPORT. SSP Årsrapport 2013 RAPPORT SSP Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Organisationen 2.4 SSP-møderne side 4 2.2 Gadeteam side 5 3. Den opbyggende/ forebyggende indsats side 5 3.1 Plan for indsatsen mod

Læs mere