I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19"

Transkript

1 SSP årsrapport 2012

2 Indhold 1. Indledning Samarbejder Forebyggelseskonsulenter Det Kriminalpræventive Råd (DKR) Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) SSP Samrådet Indsatser SSP ungegruppe Ungdomsundersøgelse/livsstilsundersøgelse Kriminalitetsforebyggende Plan Pot og pande projekt Ungdomsboligerne i Skibby Natteravnene Gadeteamet Den Kriminalpræventive plan for skoleområdet Buresø På tværs Vej-, Skole-, og Politi-samarbejde (VSP) Kurser Inddrag Nu kursus Fyrværkeri SSP-lærere Teenageliv Lokalgrupper SSP lokalgruppemøder SSP lærergruppen Orienteringsmøder, samtaler og hjemmebesøg Orienteringsmøder SSP-samtaler og Kriminalpræventive hjemmebesøg Kriminalstatistik for Frederikssund Kommune Kriminalstatistik Kriminalstatistik Udvikling i kriminalstatistikken fra /19

3 1. Indledning I det forgangne år har SSP, udover at fastholde og videreudvikle det generelle opbyggende og forbyggende arbejde i den nuværende organisation, haft fokus på oprettelse af en ny SSP ungegruppe, gennemført den første ungdomsundersøgelse samt indgået i arbejdet med Den Kriminalitetsforebyggende Plan I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

4 2. Samarbejder Det forebyggende arbejde i SSP-regi er et samarbejde mellem mange parter. De tre oprindelige parter politi, skole, socialforvaltning er stadig rygraden i SSP-arbejdet, men i dag indgår der mange aktører i det daglige SSP-arbejde. Samarbejdet i Frederikssund er præget af en høj grad af uformelhed sammenholdt med stor faglighed fra alle parter. Der er ofte kontakt mellem parterne. Der ventes ikke på formelle møder, men tages direkte og hurtig kontakt til hinanden hvis en situation opstår og alle byder velvilligt ind med hjælp til løsning. 2.1 Forebyggelseskonsulenter Det forebyggende arbejde er, også i SSP-regi, blevet styrket i 2012 med forebyggelseskonsulenterne under SIIF (Sociale Intensive Indsatser i Familieafdelingen). Et rigtigt godt tiltag i det forebyggende arbejde i overbygningen på skolerne. Forebyggelseskonsulenterne deltager i lokalgrupperne og der er et stort samarbejde i det daglige SSP-arbejde. SSP har, udover de mange interne samarbejdsparter, også i 2012 haft en del samarbejde med eksterne parter. 2.2 Det Kriminalpræventive Råd (DKR) SSP arbejder tæt sammen med DKR-konsulenter på alle områder. F.eks. er samtlige Frederikssunds skoler med i DKR-evalueringsforskning af undervisningsmaterialet Alle andre gør det, målrettet 6.klasserne. Endvidere har SSPkonsulent Kjeld Pedersen været med i udviklingsarbejdet af rapporten Mentor og Fritidsindsatser. 2.3 Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen. SSP har et bredt samarbejde med VISO og har i 2012 trukket på deres viden og konsulentbistand ved flere projekter. VISO har bistået ved analyse af problemer med hash mm. i Skibby området centreret omkring ungdomsboligerne og mulige puljeansøgninger i den forbindelse. VISO er ligeledes inde i arbejdet med Den kriminalitetsforebyggende Plan, udviklingsprojekt i Skibby om kriminalitetstruede børn og unge samt en evt. indsat vedr. problematikker i Heimdalsvej kvarteret. 2.4 SSP Samrådet SSP Frederikssund indgår i det nationale SSP-netværk samt lokale SSP-samråd i Nordsjællands politikreds. 4/19

5 3. Indsatser SSP ungegruppe I 2012 er der blevet oprettet en SSP ungegruppe. Det er en samarbejdsgruppe på linje med de andre SSP lokalgrupper. De øvrige grupper er i sammensætningen afgrænset af et geografisk område. SSP ungegruppen er for institutioner der har elever over folkeskolealderen. Gruppen dækker således hele kommunen geografisk. I ungegruppen er gymnasiet, handelsskolen, Center 10, PFFU, VUC, ungdomsskolen, UU vest, PPR, Politiet og Familie afdelingen p.t. repræsenteret. I arbejdet skelnes der generelt ikke om de er under eller over 18 år. Dog i forhold til myndighedsloven mv. Den indledende arbejdsindsats har haft til formål at gøre det enkelte uddannelsessted proaktivt i det forebyggende arbejde. Det første konkrete samlende arbejde er udviklingen af en fælles rusmiddel/ misbrugspolitik for Campus Frederikssund. Arbejdet blev iværksat 11. december i samarbejde med Socialstyrelsen. Udviklingen af den fælles rusmiddelpolitik har samtidigt givet en stor indsigt i hinandens forskellighed og ligheder, hvormed projektet styrker de indledende faser i etableringen af den nye samarbejdsgruppe. I Frederikssund kommune er der ikke etableret et SSP+ (SSP for over 18-årige). Da uddannelsesstederne i ungegruppen har unge over 18 år er etableringen af SSP ungegruppen er en light udgave og kan ses som første skridt mod etablering af et egentligt SSP+. Det påtænkes at fremkomme med et forslag om etablering af et SSP+ til politisk beslutning i Ungdomsundersøgelse/livsstilsundersøgelse SSP fik i efteråret foretaget en livsstilsundersøgelse blandt alle 8. og 9. klasser i Frederikssund kommunes folkeskoler. Ca. 800 elever indgik i undersøgelsen. Undersøgelsen blev lavet på baggrund af et ønske fra SSP om en mere evidensbaseret, faktuel viden om de unges risikoadfærd som grundlag for den fremtidige kriminalpræventive indsats. Oprindeligt var det hensigten at lave undersøgelsen blandt 8. klasserne, men Opvækst og Uddannelsesudvalget ønskede, for at give et bredere grundlag, undersøgelsen udvidet til også at omfatte 9. klasserne. Undersøgelsen blev gennemført som en selvrapporteringsundersøgelse i internetbaseret spørgeskemaform. Besvarelserne var anonyme og eleverne udfyldte spørgeskemaet på skolerne. Undersøgelsens resultater ligger i særskilt rapport. Rapporten forelægges det politiske udvalg og resultaterne gennemgås særskilt med ledelserne på de enkelte skoler. Generelt viser undersøgelsens resultater et positivt billede af kommunens unge hvor 81% betegnes som lovlydige og gennemsnitlige. 5/19

6 En tilsvarende undersøgelse blev i 2012 iværksat på ungdomsuddannelserne. Undersøgelsen tager sit afsæt i undersøgelsen på klassetrin. Der blev nedsat en fokusgruppe af unge på ungdomsuddannelserne som i samarbejde med konsulenten gennemgik spørgsmålene og derved opkvalificerede dem, såvel indholdsmæssigt som sprogligt, til relevante for unge på en ungdomsuddannelse. Undersøgelsens resultater foreligger endnu ikke. 3.3 Kriminalitetsforebyggende Plan Gennem hele 2012 har udarbejdelse af den Kriminalpræventive Plan været på dagsordenen. Arbejdet har været forankret i Projektgruppe vedr. forebyggelse af kriminalitet med Sanne Dan Jensen (DEU) som tovholder. Gruppe blev i forbindelse med dette arbejde, i anden halvdel af 2012 udvidet væsentligt med medlemmer fra job og arbejdsmarkedet, kulturområdet samt UU. Arbejdet forventes afsluttet primo Pot og pande projekt SSP ansøgte sammen med Produktionsskolen om 1,4 mio. kr. til et fireårigt projekt med formål at få unge med et (dagligt) forbrug af hash til at reducere deres forbrug eller helt ophøre med forbruget, samt styrke deres mestring af sociale og faglige udfordringer. Baggrunden var at SSP i Skibby-området havde konstateret en større gruppe af unge som var i stor fare for at miste kontakten til arbejdsmarkedet eller deres uddannelse. SSP kontakte VISO for hjælp. Der blev udarbejdet en ansøgning til Social- og integrationsministeriet Forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet og projektet kunne ikke gennemføres indenfor egne midler. I samarbejde med VISO er der nu iværksat et forløb vedr. kriminalitetstruede unge i Skibby. Projektstart primo Ungdomsboligerne i Skibby Ungdomsboligerne i Skibby var i 2012 præget af mange problemer. En beboersammensætning, hvor mange havde forskellige problemer gjorde, at der var en del uro, mange udefra kommende gæster og der foregik et delvis åbenlyst forbrug og salg af ulovlige stoffer. SSP var tidligt opmærksom på problemer i tilknytning til ungdomsboligerne (se projekt Pot og pande). SSP inviterede SSP medarbejdere, politi, og repræsentanter fra distriktspsykiatrien til møde om situationen. Bestyrelsen for ungdomsboligerne blev ligeledes orienteret. Der var enighed om at forsøge at få afhjulpet problemet og der blev aftalt en møde række og flere initiativer blev iværksat. Som noget af det første blev der inviteret til et beboermøde for at høre de unges mening om situationen og forslag til at afhjælpe problemerne. Det blev hurtigt klart at en stor del af problemerne centreret om én til to personer og ikke mindst gæster der kom i boligerne (inviteret eller ej). Udfordringerne i ungdomsboligerne var så massive at 6/19

7 nogle af de iværksatte initiativer ikke kunne gennemføres. Samtidig var der en hurtig fraflytning fra boligerne og ingen ønskede at flytte ind. Bestyrelsen besluttede derfor at lukke ungdomsboligerne og de forventes helt afviklet medio Natteravnene Natteravnene i Frederikssund by og SSP lavede i fællesskab et åbent arrangement på Elværket, Frederikssund, for forældre/ voksne og dem der arbejder med børn & uge. Niels Jægerum holdte foredraget Livet skal mærkes for ca. 40 deltager, en øjenåbner om vores syn på børn og unges liv eller manglende liv. SSP vil prioritere at være mere offensiv i forhold til det gode samarbejde til de lokale Natteravns-afdelinger i kommunen. SSP vil gerne understøtte den gode energi og ansvarlighed, som Natteravnene udviser i nattelivet, og støtte det forbilledlige i at voksne og forældre tager aktiv del i det offentlige rum efter mørkets frembrud. Endvidere er Natteravnene et godt supplement til SSP Gadeteam. 3.7 Gadeteamet SSP gadeteam er SSPs opsøgende medarbejdere i nattelivet. Gadeteamet har i en årrække været på gaden hver fredag aften/nat. I slutningen af 2012 udvidede SSP ordningen til også at dække lørdag aften/nat. Gadeteamteam medarbejderne kører rundt i byen og opserverer samt intervenerer ved kritiske situationer. Gadeteamet har ofte unge med i minibussen der skal køres hjem eller andet. Gadeteamet får i disse situationer mange gode informationer fra de unge når snakken går i bussen. Gadeteamet fik igen i år mange henvendelser fra unge og /eller forældre forud for afholdelse af større fester. Gadeteamet er således orienteret om hvad der foregår og kikker ofte forbi og hilser på. SSP Gadeteam har også været aktive i forbindelse med byfester og lign. større arrangementer. I forbindelse med Jægerspris festen havde SSP også i 2012 en fast stand/telt på markedet. Teltet var meget velbesøgt af såvel unge som forældre. De unges besøg dækkede såvel hyggebesøg, som unge der havde brug for lidt hjælp. Gadeteamet dækker hele kommunen, men indsatsen var på almindelige fredag lørdage primært centreret om Frederikssund by området. 3.8 Den Kriminalpræventive plan for skoleområdet Implementeringen af den Kriminalpræventive Plan på de enkelte skoler, årgange og konkrete klasser er stadig meget forskellig og for enkelte skoler og klasser er der udviklingsmuligheder inden for planen. DKR evalueringsforskning af 6. klassernes Alle andre gør det, foregår stadig. Det har været/er rigtigt godt at have eksterne samarbejdspartnere til at kigge på os og vores arbejde. Det har også virket befordrende for arbejdet med den 7/19

8 kriminalpræventive plan på skolerne. SSP-konsulent Kjeld Pedersen har iht. den kriminalpræventive plan afholdt forældreoplæg i 5. klasserne på alle skoler (på nær én). Ligeledes har SSPkonsulenten og andre SSP-medarbejdere deltaget i en del forældremøder på diverse klassetrin efter behov og ønske fra lærere og forældre. 3.9 Buresø SSP konsulenterne fra Allerød, Egedal og Frederikssund kommuner holdt i foråret et møde for at være proaktive omkring de unges brug af Buresøs rekreative område i sommerperioden. Området benyttes af unge fra alle tre kommune. Det blev aftalt at vore gadeteams skulle supplere hinanden ved kontinuerlige besøg i området og orientere hinanden tilfælde af de unge ville dominere for meget i området. Sommeren gik fint for de unge og forløb roligt På tværs I samarbejde med SSPs pædagogiske projekt åben sejlads har ungekonsulenter fra familieafdelingen lavet projekt På tværs for deres tilknyttede unge og disses omgangskreds. Projekt På tværs har til formål at skabe et fælles tredje i form af konkrete aktiviteter som den unge kan indgå i sammen med sin omgangskreds. Det åbne tilbud om sejlads giver gode muligheder for de unge at mødes omkring sociale og fysiske aktiviteter, såsom lejrbålshygge, sejlads, klatring, dykning og teaterture etc. Familieafdelingen udarbejder en evalueringsrapport over samarbejdet og forløbet Vej-, Skole-, og Politi-samarbejde (VSP) SSP deltager i kommunens VSP-samarbejde idet trafikken er en stor risikofaktor i de unges liv. SSP konsulenten deltog i Rådet for Sikker Trafiks årsmøde. På årsmødet blev der blandt andet fremlagt nye forskningsresultater der dokumenterer, at forældre har meget større indflydelse på unges færden og ageren i trafikken, end man tidligere har regnet med. 8/19

9 4. Kurser 4.1 Inddrag Nu kursus I samarbejde med Socialstyrelsen har SSP afholdt to kurser i Inddrag Nu med hhv. 35 og 31 deltagere fra bl.a. fritidsklubberne, sundhedsplejerskerne, ungdomsklubberne/skole og SIIF forebyggelseskonsulenter. Der skønnes at disse kurser giver en væsentlig ballast for det tværfaglige, forebyggende samarbejde i felten hvorfor der forventes en styrkelse af dette fremadrettet. I 2012 deltog der desværre, pga. af anden prioritering af resurser, ikke sagsbehandlere fra børne- og ungeteamet på Inddrag Nu kurserne. SSP håber at det vil være muligt på fremtidige kurser. 4.2 Fyrværkeri SSP har fået uddannet to afdelingsledere således at SSP nu kan afholde fyrværkerikampagner på kommunens skoler. Kampagnerne indeholder vejledning i sikkerhedsregler, korrekt affyring af fyrværkeri og farer ved fyrværkeri. Skolerne er på nuværende tidspunkt orienteret om kampagnen, tid på egen skole mv. Kampagnen er for elever på 5. klassetrin. 4.3 SSP-lærere Fra januar 2013 har samtlige nuværende SSP-lærere været på intro kursus. Kurset afholdes af SSP samrådet og giver SSP-lærerne et godt indblik i SSPsamarbejdets indhold, muligheder og begrænsninger. 4.4 Teenageliv SSP har, baggrund af opfordring fra lærere og ledelse, afholdt kurser for 8. klasser på Jægerspris skole. Teenageliv er en nylancering af tidligere stop volden og SIV kurser. Kurset afholdes for den enkelte klasse og der afsættes en skoledag på 6 timer. Kurset afvikles af den lokale SSP-medarbejder og en politiassistent fra Politiets Forebyggelsesafdeling. 9/19

10 5. Lokalgrupper 5.1 SSP lokalgruppemøder Der er afholdt 36 lokalgruppemøder, fordelt på 5 lokalgrupper, hhv. Jægerspris, Slangerup, Skibby og Nord og syd i Frederikssund by, samt ungegruppen. En væsentlig udvikling i lokalgruppernes arbejde i 2012 er, at indholdet på møderne har flyttet sig fra at være her og nu brandslukning til mere fremadrettede forebyggende indsatser. Samtlige lokalgrupper har nu det opbyggende og forebyggende arbejde på dagsordnerne. Fremmødet er ligeledes blevet markant bedre. SSP lokalgrupperne arbejdede aktivt med forældreinddragelse. Målrettede forældremøder er afholdt i lokalområderne med forskellige personalesammensætninger, ud fra emnets karakter. Ud fra lokale analyser er der lavet målrettede undervisningsforløb i enkelte klasser. 5.2 SSP lærergruppen Der er afholdt fire SSP-lærermøder i Det ene som et minikursus i Den Kriminalpræventive plan. Heri deltog også 6. klassernes matematik og klasselærere. Der er gennem året sket et kraftigt engagement i forhold til udvikling af SSPlærerfunktion og benyttelse af SSP-lærernetværket til vidensdeling, på, udenfor og på tværs af møderne. Desværre var der på nogle af møderne et dårligt fremmøde. Mødedatoer og tidspunkt var udmeldt før skemaplanlægningen på de enkelte skoler, alligevel måtte en del melde afbud. Der arbejdes videre med at finde en indkaldelsesform der sikrer et stort fremmøde. 10/19

11 6. Orienteringsmøder, samtaler og hjemmebesøg 6.1 Orienteringsmøder Der afholdes orienteringsmøder hos Nordsjællands Politi Frederikssund hver tirsdag formiddag. Her gennemgås ugens døgnrapport, og der tages stilling til, om der skal afholdes SSP bekymringssamtaler med de unge og deres familier, enten på politistationen eller andet relevant sted, eller om der skal laves Kriminalpræventive hjemmebesøg. Ligeledes kan Ungekonsulenterne følge op på de unge, som har sager hos politiet. I orienteringsmøderne deltager Politiets Forebyggende Gruppe, Ungekonsulenterne med SSP ansvar, og én SSP-medarbejder. 6.2 SSP-samtaler og Kriminalpræventive hjemmebesøg Der har i 2012 været afholdt i alt 27 SSP-samtaler og hjemmebesøg. SSP-samtaler foregår normalt på Politistationen, hvor der udover forældrene og de/den unge deltager Politiets Forebyggende Gruppe, Ungekonsulenterne fra Familieafdelingens Ungeteam samt evt. den lokale SSP-medarbejder fra ungdomsskolen. Her drøftes den unges forhold for at sikre forebyggelse af, at den unge ikke kommer ud i yderligere forhold, der kan føre til mistrivsel og kriminalitet. Kriminalpræventive hjemmebesøg forgår i hjemme hos den unge og familien. Hjemmebesøgene sker ved begået førstegangs kriminalitet. Heri deltager politiets forebyggende gruppe, ungekonsulenterne fra Familieafdelingens Ungeteam, og den lokale SSP medarbejder fra Ungdomsskolen. Under hjemmebesøgene drøftes den unges forhold i hjemmet, skolen og fritiden. Det drøftes, om der er behov for hjælp til den unge og familien for at sikre en positiv udvikling i den unges liv. 11/19

12 7. Kriminalstatistik for Frederikssund Kommune Statistikken omfatter børn og unge mellem år med bopæl i Frederikssund kommune som har været afhørt med en sigtets rettigheder. Statistikken bygger på de oplysninger som Familieafdelingen har med baggrund i socialrepræsentationen ved afhøring af børn og unge under 18 år. Disse oplysninger holdes op mod de oplysninger som politiet har for at sikre, at alle unge der er afhørt med en sigtets rettigheder indgår i statistikken. Statistikken er dermed udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Familieafdelingens Ungekonsulent/SSP og Nordsjællands Politi Frederikssunds Forebyggende Gruppe. Statistikken opgøres dels i aldersgrupperne år og år, dels i køn (drenge og piger), dels i områder der er tilsvarende de fire Ungdomsskoledistrikter der stort set svarer til de fire gamle kommuner som Frederikssund Kommune blev sammenlagt af i Kriminalstatistik 2012 Årets statistik holder sig indenfor den gennemsnitlige ramme for samlet antal af unge der er afhørt med en sigtets rettigheder nemlig 42 unge (gennemsnittet for perioden er 45 unge pr. år). Udslaget i forhold til gennemsnittet giver ikke anledning til særlige tiltag. 12/19

13 Tabel 1: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2012 (fordelt på lokalområder) 2012 Slangerup Frederikssund Jægerspris Skibby år år Total Total Piger Drenge Total Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Total Alene Med andre Total forhold forhold Over 3 forhold 1 1 Total Grov kriminalitet: Røveri 1 1 Brandstiftelse 1 1 Seksuelle krænkelser 1 1 Indbrud 1 1 Tyveri Bedrageri / dok.falsk Vold / trusler Groft hærværk 0 Hæleri 1 1 Ulovlig omg. med hitteg. 0 Våbenloven 1 1 Euforiserende stoffer Mindre grov kriminalitet: Butikstyveri Hærværk 0 Brugstyveri 1 1 Anden kriminalitet 0 Total /19

14 Tabel 2: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2012 (procentandele og udvikling) 2012 Antal Procentdel af de unge i aldersgruppen Procentdel af den begåede kriminalitet Antal 2011 Udvikling i antal fra 2011 til år 14 0,45 % 33,3 % år 28 1,52 % 66,7 % 37-9 Total 42 0,85 % 100 % 43-1 Piger 10 0,42 % 23,8 % 17-7 Drenge 32 1,26 % 76,2 % Total 42 0,85 % 100 % 43-1 De fire kriminalitetsområder, hvor børn og unge oftest har været afhørt med en sigtets rettigheder i 2012, er markeret med rødt i statistikken: Butikstyveri. Denne form for kriminalitet er oftest en engangsforeteelse der stopper, når de unge tages herfor. Den forebygges på skoler og i klubberne ved bl.a. at oplyse om strafattesternes betydning, når de unge skal søge fritidsjob og uddannelser. Derudover opleves det ofte pinligt, når deres forældre informeres om sagen ved afhøringer og de efterfølgende forebyggende hjemmebesøg ved begået førstegangs kriminalitet, hvor Familieafdelingens Ungekonsulenter/SSP, politiet og den lokale SSP ansvarlige fra Ungdomsskolen kommer på besøg i hjemmet, og hvor trekanten Familien Skolen og Fritiden gennemgås med den unge og forældrene. Euforiserende stoffer. Stigningen i sigtelser indenfor dette kriminalitetsområde afspejler bl.a. at politiet har styrket sin indsats på dette område i både 2011 og 2012, og dette fokus fastholdes i Denne styrkede indsats sker ikke mindst ud fra, at dette område er gennemsyret af organiseret kriminalitet, foruden at indsatsen skal forebygge et større forbrug af euforiserende stoffer ved at mindske adgangen hertil. Vold og trusler. Her er der udover almindelige volds- eller trusselssager tilfælde af trusler der videregives via sociale medier som Facebook og SMS er. Her bliver mange unge overraskede over det alvorlige i disse trusler, hvilket har medført øget fokus herpå i både skolernes og klubbernes forebyggelse heraf. Tyveri. Nogle af tyverierne kan være startet som brugstyverier af knallerter, der så skilles ad og sælges som dele, motorer der flyttes til andre stel osv. Dette flytter sigtelsen fra brugstyveri til tyveri. Der er også tilfælde af tyveri fra den sigtedes arbejdsplads. Udover de Kriminalitetsforebyggende hjemmebesøg, sker der undervisning på skolerne herom, og det tages op som temaer i både Frederikssund Klubberne og i Ungdomsskolens Klubber. Statistikken drøftes indenfor det forebyggende arbejde på skolerne og i klubberne gennem deres deltagelse i SSP-samarbejdet i kommunen. Her kan specifikke kriminalitetsområder føre til justeringer i den generelle forbyggende undervisning i skolerne som en del af den forebyggende undervisningsplan. Der- 14/19

15 udover påvirker statistikken også hvilke temaer, der arbejdes med i både Frederikssund Klubberne og i Ungdomsskolens klubber. 7.2 Kriminalstatistik 2011 Statistikken omfatter børn og unge mellem år med bopæl i Frederikssund kommune som i 2011 har været afhørt med en sigtets rettigheder. 15/19

16 Tabel 3: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2011 (fordelt på lokalområder) 2011 Slangerup Frederikssund Jægerspris Skibby Total år år Total Piger Drenge Total Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Total Alene Med andre Total forhold forhold Over 3 forhold 1 1 Total Grov kriminalitet: Røveri Brandstiftelse 0 Seksuelle krænkelser 1 1 Indbrud 3 3 Tyveri 0 Bedrageri / dok.falsk Vold / trusler Groft hærværk 0 Hæleri 1 1 Ulovlig omg. med hitteg. 0 Våbenloven 1 1 Euforiserende stoffer Mindre grov kriminalitet: Butikstyveri Hærværk Brugstyveri 1 1 Anden kriminalitet 1 1 Total /19

17 Tabel 4: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2011 (procentandele og udvikling) 2011 Antal Procentdel af de unge i aldersgruppen Procentdel af den begåede kriminalitet Antal 2011 Udvikling i antal fra 2011 til år 6 0,19 14,0 % år 37 2,06 86,0 % Total 43 0, % Piger 17 0,72 39,5 % Drenge 26 1,05 60,5 % Total 43 0, % De fire kriminalitetsområder, hvor børn og unge oftest har været afhørt med en sigtets rettigheder i 2011, er markeret med rødt i statistikken: Bedrageri/ Dokumentfalsk. Her er der væsentligst tale om at unge snyder med billetter i den offentlige transport i forbindelse med mobiltelefon billetter. Noget de fleste ikke er klar over er bedrageri og dokumentfalsk når de begår denne form for kriminalitet. Vold og trusler. Her er der udover almindelige volds- eller trusselssager tilfælde af trusler der videregives via sociale medier som Facebook og SMS er. Her bliver mange unge overraskede over det alvorlige i disse trusler, hvilket har medført øget fokus herpå i både skolernes og klubbernes forebyggelse heraf. Euforiserende stoffer. Stigningen i sigtelser indenfor dette kriminalitetsområde afspejler bl.a. at politiet har styrket sin indsats på dette område i både 2011 og 2012, og dette fokus fastholdes i Ikke mindst ud fra at dette område er gennemsyret af organiseret kriminalitet, foruden at indsatsen skal forebygge et større forbrug af euforiserende stoffer ved at mindske adgangen hertil. Butikstyveri. Denne form for kriminalitet er oftest en engangsforeteelse der stopper når de unge tages herfor. Den forebygges på skoler og i klubberne ved bl.a. at oplyse om strafattesternes betydning, når de unge skal søge fritidsjob og uddannelser. Derudover opleves det ofte pinligt, når deres forældre informeres om sagen ved afhøringer og de efterfølgende forebyggende hjemmebesøg ved begået førstegangs kriminalitet, hvor Familieafdelingens Ungekonsulenter/SSP, politiet og den lokale SSP ansvarlige fra Ungdomsskolen kommer på besøg i hjemmet, og hvor trekanten Familien Skolen og Fritiden gennemgås med den unge og forældrene. 7.3 Udvikling i kriminalstatistikken fra Som noget nyt er statistikken sammenholdt i to statistikker som opfatter perioden , altså hele den periode hvor der er udarbejdet statistik for. Statistikken opgøres over unge under 18 år med bopæl i Frederikssund kommune der er afhørt som sigtede. Samme ung kan være afhørt som sigtet i flere forhold, men statistikken omfatter kun antallet af unge der er afhørt som sigte- 17/19

18 de. Statistikken er fremkommet ved gennemgang af Familieafdelingens dokumentation ved socialrepræsentation ved afhøringer, samt sammenholdelse med politiets opgørelser over sigtede unge under 18 år. Resultatet er derfor opstået i et tæt samarbejde mellem Nordsjællands Politi Frederikssunds Forbyggende Gruppe og Familieafdelingens SSP medarbejdere. Tabel 5 er opdelt i aldersgrupper og køn for hele kommunen og tabel 6 er opdelt i lokalområder. Denne sammenholdelse viser, at ungdomskriminaliteten gennemsnitligt berører 0,94 % af kommunens børn og unge hvilket ikke i sig selv er alarmerende. Det svarer til gennemsnitligt 45,16 person ud af gennemsnitlig population af børn og unge i aldersgruppen år på 4.824,6 personer. Generelt kan det siges, at pigernes andel af den begåede kriminalitet har været stigende i forhold til opgørelsesperioden I 2007 udgjorde pigerne 8 ud af i alt 44 unge. I 2011 udgjorde pigerne 17 af i alt 43 unge. Og det er ikke kun butikstyverier pigerne deltager i med også voldssager. Årsagerne til denne ændring er svær at dokumentere, men forskere peger bl.a. på den meget kønsmæssigt ens opdragelse børn modtager i både daginstitutioner og skole gennem deres opvækst. Dette skulle således medføre en ens ageren mellem kønnene. Tabel 5: Sammenligning af kriminalstatistikken fra (antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune fordelt på alder og køn) År år år Drenge Piger Total Udvikling i antal fra år til år Procentdel af unge ,00 % ,98 % ,23 % ,74 % ,88 % ,85 % Gennemsnit ,94 % 18/19

19 Tabel 6: Sammenligning af kriminalstatistikken fra (antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune fordelt på lokalområder) År Slangerup Jægerspris Skibby Total Frederikssund Procentdel af unge ,00 % ,98 % ,23 % ,74 % ,88 % ,85 % Gennemsnit 6,33 22,33 9,16 7,33 45,2 0,94 % Kriminalstatistikken er udarbejdet af Per Larsen Ungekonsulent/ Familieafdelingens Ungeteam. 19/19

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

RAPPORT. SSP Årsrapport 2013

RAPPORT. SSP Årsrapport 2013 RAPPORT SSP Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Organisationen 2.4 SSP-møderne side 4 2.2 Gadeteam side 5 3. Den opbyggende/ forebyggende indsats side 5 3.1 Plan for indsatsen mod

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008 Notat SSP-struktur i Albertslund Kommune Dato: 24. september 2008 Sags nr.: 08/9682 Sagsbehandler: MCA Revideret sommer 2008 Baggrund I foråret 2007 tegnede Børne- og Undervisningsforvaltningen en ny struktur

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune. Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune. Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 13. november 2014 kl. 9.30 15.30 Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsorden: Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere Jørgen, Mikael,

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune SSP-handlingsplan Børne- og Fritidsforvaltningen 2010-2012 SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen SSP-handlingsplan

Læs mere

SSP-samarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune

SSP-samarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune 1RT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE SSP-samarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune Indholdsfortegnelse: SSP-samarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune side 2 Bilag 1. SSP arbejdsstruktur side 9 Bilag 2. SSP-vejledning 2011

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr.

Indholdsfortegnelse. AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr. 1 DET CENTRALE SSP-UDVALG AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr. 99 31 41 05 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Samarbejdet.... 4 Generelt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET i Brøndby Kommune

INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET i Brøndby Kommune INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET i Brøndby Kommune Indsats mod ungdomskriminalitet i Brøndby Kommune en sammenhængende plan FORORD Ungdomskriminaliteten har været faldende igennem en årrække både på landsplan

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Projektgruppen består af:

Projektgruppen består af: Forord Der er et helt grundlæggende behov for dialog, der bygger på tillid og tryghed, såfremt man skal have mulighed for at få taleret i andre menneskers liv. En bekymringssamtale kan gennemført under

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187

REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187 REFERAT 1 fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187 Sendt til: Mogens Poort, Midt og Vestjyllands Politi Svend Ørgaard, Direktør Holstebro Handelsskole Mona Stougaard, Fællessekretariatet

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13

SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13 SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13 Indhold: Forebyggelse af kriminalitet side 2 SSP-struktur side 5 SSP berøringsflade (Samarbejdspartnere) side 5 Forebyggende undervisning side 6 Kontakt med unge og forældre

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis De inddragende metoder inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis Bytur? Neglede lige 500 J Få inspiration og gode råd! Book en konsulent det er gratis! Har du brug for inspiration til arbejdet

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere

Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet

Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet 1. Sund opvækst Aabenraa Kommune vedtog i 2012 den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik Sund Opvækst. Sund Opvækst

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7.

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. 28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen LOKALPOLITIET I KØGE Telefon: 2323 9175 E-mail: jje004@politi.dk Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. april 2014 Til stede:

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet Plan for indsats imod ungdomskriminalitet lndledning Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Forebyggelse på Frederiksberg: STRUKTUR, OVERVEJELSER OG ERFARINGER

Forebyggelse på Frederiksberg: STRUKTUR, OVERVEJELSER OG ERFARINGER STOF nr. 4, 2004 Forebyggelse Forebyggelse på Frederiksberg: STRUKTUR, OVERVEJELSER OG ERFARINGER Hvis forebyggelse skal virke, kræver det samarbejde når man skal nå de unge, inddrage forældrene, udvikle

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere