I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19"

Transkript

1 SSP årsrapport 2012

2 Indhold 1. Indledning Samarbejder Forebyggelseskonsulenter Det Kriminalpræventive Råd (DKR) Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) SSP Samrådet Indsatser SSP ungegruppe Ungdomsundersøgelse/livsstilsundersøgelse Kriminalitetsforebyggende Plan Pot og pande projekt Ungdomsboligerne i Skibby Natteravnene Gadeteamet Den Kriminalpræventive plan for skoleområdet Buresø På tværs Vej-, Skole-, og Politi-samarbejde (VSP) Kurser Inddrag Nu kursus Fyrværkeri SSP-lærere Teenageliv Lokalgrupper SSP lokalgruppemøder SSP lærergruppen Orienteringsmøder, samtaler og hjemmebesøg Orienteringsmøder SSP-samtaler og Kriminalpræventive hjemmebesøg Kriminalstatistik for Frederikssund Kommune Kriminalstatistik Kriminalstatistik Udvikling i kriminalstatistikken fra /19

3 1. Indledning I det forgangne år har SSP, udover at fastholde og videreudvikle det generelle opbyggende og forbyggende arbejde i den nuværende organisation, haft fokus på oprettelse af en ny SSP ungegruppe, gennemført den første ungdomsundersøgelse samt indgået i arbejdet med Den Kriminalitetsforebyggende Plan I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

4 2. Samarbejder Det forebyggende arbejde i SSP-regi er et samarbejde mellem mange parter. De tre oprindelige parter politi, skole, socialforvaltning er stadig rygraden i SSP-arbejdet, men i dag indgår der mange aktører i det daglige SSP-arbejde. Samarbejdet i Frederikssund er præget af en høj grad af uformelhed sammenholdt med stor faglighed fra alle parter. Der er ofte kontakt mellem parterne. Der ventes ikke på formelle møder, men tages direkte og hurtig kontakt til hinanden hvis en situation opstår og alle byder velvilligt ind med hjælp til løsning. 2.1 Forebyggelseskonsulenter Det forebyggende arbejde er, også i SSP-regi, blevet styrket i 2012 med forebyggelseskonsulenterne under SIIF (Sociale Intensive Indsatser i Familieafdelingen). Et rigtigt godt tiltag i det forebyggende arbejde i overbygningen på skolerne. Forebyggelseskonsulenterne deltager i lokalgrupperne og der er et stort samarbejde i det daglige SSP-arbejde. SSP har, udover de mange interne samarbejdsparter, også i 2012 haft en del samarbejde med eksterne parter. 2.2 Det Kriminalpræventive Råd (DKR) SSP arbejder tæt sammen med DKR-konsulenter på alle områder. F.eks. er samtlige Frederikssunds skoler med i DKR-evalueringsforskning af undervisningsmaterialet Alle andre gør det, målrettet 6.klasserne. Endvidere har SSPkonsulent Kjeld Pedersen været med i udviklingsarbejdet af rapporten Mentor og Fritidsindsatser. 2.3 Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen. SSP har et bredt samarbejde med VISO og har i 2012 trukket på deres viden og konsulentbistand ved flere projekter. VISO har bistået ved analyse af problemer med hash mm. i Skibby området centreret omkring ungdomsboligerne og mulige puljeansøgninger i den forbindelse. VISO er ligeledes inde i arbejdet med Den kriminalitetsforebyggende Plan, udviklingsprojekt i Skibby om kriminalitetstruede børn og unge samt en evt. indsat vedr. problematikker i Heimdalsvej kvarteret. 2.4 SSP Samrådet SSP Frederikssund indgår i det nationale SSP-netværk samt lokale SSP-samråd i Nordsjællands politikreds. 4/19

5 3. Indsatser SSP ungegruppe I 2012 er der blevet oprettet en SSP ungegruppe. Det er en samarbejdsgruppe på linje med de andre SSP lokalgrupper. De øvrige grupper er i sammensætningen afgrænset af et geografisk område. SSP ungegruppen er for institutioner der har elever over folkeskolealderen. Gruppen dækker således hele kommunen geografisk. I ungegruppen er gymnasiet, handelsskolen, Center 10, PFFU, VUC, ungdomsskolen, UU vest, PPR, Politiet og Familie afdelingen p.t. repræsenteret. I arbejdet skelnes der generelt ikke om de er under eller over 18 år. Dog i forhold til myndighedsloven mv. Den indledende arbejdsindsats har haft til formål at gøre det enkelte uddannelsessted proaktivt i det forebyggende arbejde. Det første konkrete samlende arbejde er udviklingen af en fælles rusmiddel/ misbrugspolitik for Campus Frederikssund. Arbejdet blev iværksat 11. december i samarbejde med Socialstyrelsen. Udviklingen af den fælles rusmiddelpolitik har samtidigt givet en stor indsigt i hinandens forskellighed og ligheder, hvormed projektet styrker de indledende faser i etableringen af den nye samarbejdsgruppe. I Frederikssund kommune er der ikke etableret et SSP+ (SSP for over 18-årige). Da uddannelsesstederne i ungegruppen har unge over 18 år er etableringen af SSP ungegruppen er en light udgave og kan ses som første skridt mod etablering af et egentligt SSP+. Det påtænkes at fremkomme med et forslag om etablering af et SSP+ til politisk beslutning i Ungdomsundersøgelse/livsstilsundersøgelse SSP fik i efteråret foretaget en livsstilsundersøgelse blandt alle 8. og 9. klasser i Frederikssund kommunes folkeskoler. Ca. 800 elever indgik i undersøgelsen. Undersøgelsen blev lavet på baggrund af et ønske fra SSP om en mere evidensbaseret, faktuel viden om de unges risikoadfærd som grundlag for den fremtidige kriminalpræventive indsats. Oprindeligt var det hensigten at lave undersøgelsen blandt 8. klasserne, men Opvækst og Uddannelsesudvalget ønskede, for at give et bredere grundlag, undersøgelsen udvidet til også at omfatte 9. klasserne. Undersøgelsen blev gennemført som en selvrapporteringsundersøgelse i internetbaseret spørgeskemaform. Besvarelserne var anonyme og eleverne udfyldte spørgeskemaet på skolerne. Undersøgelsens resultater ligger i særskilt rapport. Rapporten forelægges det politiske udvalg og resultaterne gennemgås særskilt med ledelserne på de enkelte skoler. Generelt viser undersøgelsens resultater et positivt billede af kommunens unge hvor 81% betegnes som lovlydige og gennemsnitlige. 5/19

6 En tilsvarende undersøgelse blev i 2012 iværksat på ungdomsuddannelserne. Undersøgelsen tager sit afsæt i undersøgelsen på klassetrin. Der blev nedsat en fokusgruppe af unge på ungdomsuddannelserne som i samarbejde med konsulenten gennemgik spørgsmålene og derved opkvalificerede dem, såvel indholdsmæssigt som sprogligt, til relevante for unge på en ungdomsuddannelse. Undersøgelsens resultater foreligger endnu ikke. 3.3 Kriminalitetsforebyggende Plan Gennem hele 2012 har udarbejdelse af den Kriminalpræventive Plan været på dagsordenen. Arbejdet har været forankret i Projektgruppe vedr. forebyggelse af kriminalitet med Sanne Dan Jensen (DEU) som tovholder. Gruppe blev i forbindelse med dette arbejde, i anden halvdel af 2012 udvidet væsentligt med medlemmer fra job og arbejdsmarkedet, kulturområdet samt UU. Arbejdet forventes afsluttet primo Pot og pande projekt SSP ansøgte sammen med Produktionsskolen om 1,4 mio. kr. til et fireårigt projekt med formål at få unge med et (dagligt) forbrug af hash til at reducere deres forbrug eller helt ophøre med forbruget, samt styrke deres mestring af sociale og faglige udfordringer. Baggrunden var at SSP i Skibby-området havde konstateret en større gruppe af unge som var i stor fare for at miste kontakten til arbejdsmarkedet eller deres uddannelse. SSP kontakte VISO for hjælp. Der blev udarbejdet en ansøgning til Social- og integrationsministeriet Forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet og projektet kunne ikke gennemføres indenfor egne midler. I samarbejde med VISO er der nu iværksat et forløb vedr. kriminalitetstruede unge i Skibby. Projektstart primo Ungdomsboligerne i Skibby Ungdomsboligerne i Skibby var i 2012 præget af mange problemer. En beboersammensætning, hvor mange havde forskellige problemer gjorde, at der var en del uro, mange udefra kommende gæster og der foregik et delvis åbenlyst forbrug og salg af ulovlige stoffer. SSP var tidligt opmærksom på problemer i tilknytning til ungdomsboligerne (se projekt Pot og pande). SSP inviterede SSP medarbejdere, politi, og repræsentanter fra distriktspsykiatrien til møde om situationen. Bestyrelsen for ungdomsboligerne blev ligeledes orienteret. Der var enighed om at forsøge at få afhjulpet problemet og der blev aftalt en møde række og flere initiativer blev iværksat. Som noget af det første blev der inviteret til et beboermøde for at høre de unges mening om situationen og forslag til at afhjælpe problemerne. Det blev hurtigt klart at en stor del af problemerne centreret om én til to personer og ikke mindst gæster der kom i boligerne (inviteret eller ej). Udfordringerne i ungdomsboligerne var så massive at 6/19

7 nogle af de iværksatte initiativer ikke kunne gennemføres. Samtidig var der en hurtig fraflytning fra boligerne og ingen ønskede at flytte ind. Bestyrelsen besluttede derfor at lukke ungdomsboligerne og de forventes helt afviklet medio Natteravnene Natteravnene i Frederikssund by og SSP lavede i fællesskab et åbent arrangement på Elværket, Frederikssund, for forældre/ voksne og dem der arbejder med børn & uge. Niels Jægerum holdte foredraget Livet skal mærkes for ca. 40 deltager, en øjenåbner om vores syn på børn og unges liv eller manglende liv. SSP vil prioritere at være mere offensiv i forhold til det gode samarbejde til de lokale Natteravns-afdelinger i kommunen. SSP vil gerne understøtte den gode energi og ansvarlighed, som Natteravnene udviser i nattelivet, og støtte det forbilledlige i at voksne og forældre tager aktiv del i det offentlige rum efter mørkets frembrud. Endvidere er Natteravnene et godt supplement til SSP Gadeteam. 3.7 Gadeteamet SSP gadeteam er SSPs opsøgende medarbejdere i nattelivet. Gadeteamet har i en årrække været på gaden hver fredag aften/nat. I slutningen af 2012 udvidede SSP ordningen til også at dække lørdag aften/nat. Gadeteamteam medarbejderne kører rundt i byen og opserverer samt intervenerer ved kritiske situationer. Gadeteamet har ofte unge med i minibussen der skal køres hjem eller andet. Gadeteamet får i disse situationer mange gode informationer fra de unge når snakken går i bussen. Gadeteamet fik igen i år mange henvendelser fra unge og /eller forældre forud for afholdelse af større fester. Gadeteamet er således orienteret om hvad der foregår og kikker ofte forbi og hilser på. SSP Gadeteam har også været aktive i forbindelse med byfester og lign. større arrangementer. I forbindelse med Jægerspris festen havde SSP også i 2012 en fast stand/telt på markedet. Teltet var meget velbesøgt af såvel unge som forældre. De unges besøg dækkede såvel hyggebesøg, som unge der havde brug for lidt hjælp. Gadeteamet dækker hele kommunen, men indsatsen var på almindelige fredag lørdage primært centreret om Frederikssund by området. 3.8 Den Kriminalpræventive plan for skoleområdet Implementeringen af den Kriminalpræventive Plan på de enkelte skoler, årgange og konkrete klasser er stadig meget forskellig og for enkelte skoler og klasser er der udviklingsmuligheder inden for planen. DKR evalueringsforskning af 6. klassernes Alle andre gør det, foregår stadig. Det har været/er rigtigt godt at have eksterne samarbejdspartnere til at kigge på os og vores arbejde. Det har også virket befordrende for arbejdet med den 7/19

8 kriminalpræventive plan på skolerne. SSP-konsulent Kjeld Pedersen har iht. den kriminalpræventive plan afholdt forældreoplæg i 5. klasserne på alle skoler (på nær én). Ligeledes har SSPkonsulenten og andre SSP-medarbejdere deltaget i en del forældremøder på diverse klassetrin efter behov og ønske fra lærere og forældre. 3.9 Buresø SSP konsulenterne fra Allerød, Egedal og Frederikssund kommuner holdt i foråret et møde for at være proaktive omkring de unges brug af Buresøs rekreative område i sommerperioden. Området benyttes af unge fra alle tre kommune. Det blev aftalt at vore gadeteams skulle supplere hinanden ved kontinuerlige besøg i området og orientere hinanden tilfælde af de unge ville dominere for meget i området. Sommeren gik fint for de unge og forløb roligt På tværs I samarbejde med SSPs pædagogiske projekt åben sejlads har ungekonsulenter fra familieafdelingen lavet projekt På tværs for deres tilknyttede unge og disses omgangskreds. Projekt På tværs har til formål at skabe et fælles tredje i form af konkrete aktiviteter som den unge kan indgå i sammen med sin omgangskreds. Det åbne tilbud om sejlads giver gode muligheder for de unge at mødes omkring sociale og fysiske aktiviteter, såsom lejrbålshygge, sejlads, klatring, dykning og teaterture etc. Familieafdelingen udarbejder en evalueringsrapport over samarbejdet og forløbet Vej-, Skole-, og Politi-samarbejde (VSP) SSP deltager i kommunens VSP-samarbejde idet trafikken er en stor risikofaktor i de unges liv. SSP konsulenten deltog i Rådet for Sikker Trafiks årsmøde. På årsmødet blev der blandt andet fremlagt nye forskningsresultater der dokumenterer, at forældre har meget større indflydelse på unges færden og ageren i trafikken, end man tidligere har regnet med. 8/19

9 4. Kurser 4.1 Inddrag Nu kursus I samarbejde med Socialstyrelsen har SSP afholdt to kurser i Inddrag Nu med hhv. 35 og 31 deltagere fra bl.a. fritidsklubberne, sundhedsplejerskerne, ungdomsklubberne/skole og SIIF forebyggelseskonsulenter. Der skønnes at disse kurser giver en væsentlig ballast for det tværfaglige, forebyggende samarbejde i felten hvorfor der forventes en styrkelse af dette fremadrettet. I 2012 deltog der desværre, pga. af anden prioritering af resurser, ikke sagsbehandlere fra børne- og ungeteamet på Inddrag Nu kurserne. SSP håber at det vil være muligt på fremtidige kurser. 4.2 Fyrværkeri SSP har fået uddannet to afdelingsledere således at SSP nu kan afholde fyrværkerikampagner på kommunens skoler. Kampagnerne indeholder vejledning i sikkerhedsregler, korrekt affyring af fyrværkeri og farer ved fyrværkeri. Skolerne er på nuværende tidspunkt orienteret om kampagnen, tid på egen skole mv. Kampagnen er for elever på 5. klassetrin. 4.3 SSP-lærere Fra januar 2013 har samtlige nuværende SSP-lærere været på intro kursus. Kurset afholdes af SSP samrådet og giver SSP-lærerne et godt indblik i SSPsamarbejdets indhold, muligheder og begrænsninger. 4.4 Teenageliv SSP har, baggrund af opfordring fra lærere og ledelse, afholdt kurser for 8. klasser på Jægerspris skole. Teenageliv er en nylancering af tidligere stop volden og SIV kurser. Kurset afholdes for den enkelte klasse og der afsættes en skoledag på 6 timer. Kurset afvikles af den lokale SSP-medarbejder og en politiassistent fra Politiets Forebyggelsesafdeling. 9/19

10 5. Lokalgrupper 5.1 SSP lokalgruppemøder Der er afholdt 36 lokalgruppemøder, fordelt på 5 lokalgrupper, hhv. Jægerspris, Slangerup, Skibby og Nord og syd i Frederikssund by, samt ungegruppen. En væsentlig udvikling i lokalgruppernes arbejde i 2012 er, at indholdet på møderne har flyttet sig fra at være her og nu brandslukning til mere fremadrettede forebyggende indsatser. Samtlige lokalgrupper har nu det opbyggende og forebyggende arbejde på dagsordnerne. Fremmødet er ligeledes blevet markant bedre. SSP lokalgrupperne arbejdede aktivt med forældreinddragelse. Målrettede forældremøder er afholdt i lokalområderne med forskellige personalesammensætninger, ud fra emnets karakter. Ud fra lokale analyser er der lavet målrettede undervisningsforløb i enkelte klasser. 5.2 SSP lærergruppen Der er afholdt fire SSP-lærermøder i Det ene som et minikursus i Den Kriminalpræventive plan. Heri deltog også 6. klassernes matematik og klasselærere. Der er gennem året sket et kraftigt engagement i forhold til udvikling af SSPlærerfunktion og benyttelse af SSP-lærernetværket til vidensdeling, på, udenfor og på tværs af møderne. Desværre var der på nogle af møderne et dårligt fremmøde. Mødedatoer og tidspunkt var udmeldt før skemaplanlægningen på de enkelte skoler, alligevel måtte en del melde afbud. Der arbejdes videre med at finde en indkaldelsesform der sikrer et stort fremmøde. 10/19

11 6. Orienteringsmøder, samtaler og hjemmebesøg 6.1 Orienteringsmøder Der afholdes orienteringsmøder hos Nordsjællands Politi Frederikssund hver tirsdag formiddag. Her gennemgås ugens døgnrapport, og der tages stilling til, om der skal afholdes SSP bekymringssamtaler med de unge og deres familier, enten på politistationen eller andet relevant sted, eller om der skal laves Kriminalpræventive hjemmebesøg. Ligeledes kan Ungekonsulenterne følge op på de unge, som har sager hos politiet. I orienteringsmøderne deltager Politiets Forebyggende Gruppe, Ungekonsulenterne med SSP ansvar, og én SSP-medarbejder. 6.2 SSP-samtaler og Kriminalpræventive hjemmebesøg Der har i 2012 været afholdt i alt 27 SSP-samtaler og hjemmebesøg. SSP-samtaler foregår normalt på Politistationen, hvor der udover forældrene og de/den unge deltager Politiets Forebyggende Gruppe, Ungekonsulenterne fra Familieafdelingens Ungeteam samt evt. den lokale SSP-medarbejder fra ungdomsskolen. Her drøftes den unges forhold for at sikre forebyggelse af, at den unge ikke kommer ud i yderligere forhold, der kan føre til mistrivsel og kriminalitet. Kriminalpræventive hjemmebesøg forgår i hjemme hos den unge og familien. Hjemmebesøgene sker ved begået førstegangs kriminalitet. Heri deltager politiets forebyggende gruppe, ungekonsulenterne fra Familieafdelingens Ungeteam, og den lokale SSP medarbejder fra Ungdomsskolen. Under hjemmebesøgene drøftes den unges forhold i hjemmet, skolen og fritiden. Det drøftes, om der er behov for hjælp til den unge og familien for at sikre en positiv udvikling i den unges liv. 11/19

12 7. Kriminalstatistik for Frederikssund Kommune Statistikken omfatter børn og unge mellem år med bopæl i Frederikssund kommune som har været afhørt med en sigtets rettigheder. Statistikken bygger på de oplysninger som Familieafdelingen har med baggrund i socialrepræsentationen ved afhøring af børn og unge under 18 år. Disse oplysninger holdes op mod de oplysninger som politiet har for at sikre, at alle unge der er afhørt med en sigtets rettigheder indgår i statistikken. Statistikken er dermed udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Familieafdelingens Ungekonsulent/SSP og Nordsjællands Politi Frederikssunds Forebyggende Gruppe. Statistikken opgøres dels i aldersgrupperne år og år, dels i køn (drenge og piger), dels i områder der er tilsvarende de fire Ungdomsskoledistrikter der stort set svarer til de fire gamle kommuner som Frederikssund Kommune blev sammenlagt af i Kriminalstatistik 2012 Årets statistik holder sig indenfor den gennemsnitlige ramme for samlet antal af unge der er afhørt med en sigtets rettigheder nemlig 42 unge (gennemsnittet for perioden er 45 unge pr. år). Udslaget i forhold til gennemsnittet giver ikke anledning til særlige tiltag. 12/19

13 Tabel 1: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2012 (fordelt på lokalområder) 2012 Slangerup Frederikssund Jægerspris Skibby år år Total Total Piger Drenge Total Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Total Alene Med andre Total forhold forhold Over 3 forhold 1 1 Total Grov kriminalitet: Røveri 1 1 Brandstiftelse 1 1 Seksuelle krænkelser 1 1 Indbrud 1 1 Tyveri Bedrageri / dok.falsk Vold / trusler Groft hærværk 0 Hæleri 1 1 Ulovlig omg. med hitteg. 0 Våbenloven 1 1 Euforiserende stoffer Mindre grov kriminalitet: Butikstyveri Hærværk 0 Brugstyveri 1 1 Anden kriminalitet 0 Total /19

14 Tabel 2: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2012 (procentandele og udvikling) 2012 Antal Procentdel af de unge i aldersgruppen Procentdel af den begåede kriminalitet Antal 2011 Udvikling i antal fra 2011 til år 14 0,45 % 33,3 % år 28 1,52 % 66,7 % 37-9 Total 42 0,85 % 100 % 43-1 Piger 10 0,42 % 23,8 % 17-7 Drenge 32 1,26 % 76,2 % Total 42 0,85 % 100 % 43-1 De fire kriminalitetsområder, hvor børn og unge oftest har været afhørt med en sigtets rettigheder i 2012, er markeret med rødt i statistikken: Butikstyveri. Denne form for kriminalitet er oftest en engangsforeteelse der stopper, når de unge tages herfor. Den forebygges på skoler og i klubberne ved bl.a. at oplyse om strafattesternes betydning, når de unge skal søge fritidsjob og uddannelser. Derudover opleves det ofte pinligt, når deres forældre informeres om sagen ved afhøringer og de efterfølgende forebyggende hjemmebesøg ved begået førstegangs kriminalitet, hvor Familieafdelingens Ungekonsulenter/SSP, politiet og den lokale SSP ansvarlige fra Ungdomsskolen kommer på besøg i hjemmet, og hvor trekanten Familien Skolen og Fritiden gennemgås med den unge og forældrene. Euforiserende stoffer. Stigningen i sigtelser indenfor dette kriminalitetsområde afspejler bl.a. at politiet har styrket sin indsats på dette område i både 2011 og 2012, og dette fokus fastholdes i Denne styrkede indsats sker ikke mindst ud fra, at dette område er gennemsyret af organiseret kriminalitet, foruden at indsatsen skal forebygge et større forbrug af euforiserende stoffer ved at mindske adgangen hertil. Vold og trusler. Her er der udover almindelige volds- eller trusselssager tilfælde af trusler der videregives via sociale medier som Facebook og SMS er. Her bliver mange unge overraskede over det alvorlige i disse trusler, hvilket har medført øget fokus herpå i både skolernes og klubbernes forebyggelse heraf. Tyveri. Nogle af tyverierne kan være startet som brugstyverier af knallerter, der så skilles ad og sælges som dele, motorer der flyttes til andre stel osv. Dette flytter sigtelsen fra brugstyveri til tyveri. Der er også tilfælde af tyveri fra den sigtedes arbejdsplads. Udover de Kriminalitetsforebyggende hjemmebesøg, sker der undervisning på skolerne herom, og det tages op som temaer i både Frederikssund Klubberne og i Ungdomsskolens Klubber. Statistikken drøftes indenfor det forebyggende arbejde på skolerne og i klubberne gennem deres deltagelse i SSP-samarbejdet i kommunen. Her kan specifikke kriminalitetsområder føre til justeringer i den generelle forbyggende undervisning i skolerne som en del af den forebyggende undervisningsplan. Der- 14/19

15 udover påvirker statistikken også hvilke temaer, der arbejdes med i både Frederikssund Klubberne og i Ungdomsskolens klubber. 7.2 Kriminalstatistik 2011 Statistikken omfatter børn og unge mellem år med bopæl i Frederikssund kommune som i 2011 har været afhørt med en sigtets rettigheder. 15/19

16 Tabel 3: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2011 (fordelt på lokalområder) 2011 Slangerup Frederikssund Jægerspris Skibby Total år år Total Piger Drenge Total Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Total Alene Med andre Total forhold forhold Over 3 forhold 1 1 Total Grov kriminalitet: Røveri Brandstiftelse 0 Seksuelle krænkelser 1 1 Indbrud 3 3 Tyveri 0 Bedrageri / dok.falsk Vold / trusler Groft hærværk 0 Hæleri 1 1 Ulovlig omg. med hitteg. 0 Våbenloven 1 1 Euforiserende stoffer Mindre grov kriminalitet: Butikstyveri Hærværk Brugstyveri 1 1 Anden kriminalitet 1 1 Total /19

17 Tabel 4: Antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune 2011 (procentandele og udvikling) 2011 Antal Procentdel af de unge i aldersgruppen Procentdel af den begåede kriminalitet Antal 2011 Udvikling i antal fra 2011 til år 6 0,19 14,0 % år 37 2,06 86,0 % Total 43 0, % Piger 17 0,72 39,5 % Drenge 26 1,05 60,5 % Total 43 0, % De fire kriminalitetsområder, hvor børn og unge oftest har været afhørt med en sigtets rettigheder i 2011, er markeret med rødt i statistikken: Bedrageri/ Dokumentfalsk. Her er der væsentligst tale om at unge snyder med billetter i den offentlige transport i forbindelse med mobiltelefon billetter. Noget de fleste ikke er klar over er bedrageri og dokumentfalsk når de begår denne form for kriminalitet. Vold og trusler. Her er der udover almindelige volds- eller trusselssager tilfælde af trusler der videregives via sociale medier som Facebook og SMS er. Her bliver mange unge overraskede over det alvorlige i disse trusler, hvilket har medført øget fokus herpå i både skolernes og klubbernes forebyggelse heraf. Euforiserende stoffer. Stigningen i sigtelser indenfor dette kriminalitetsområde afspejler bl.a. at politiet har styrket sin indsats på dette område i både 2011 og 2012, og dette fokus fastholdes i Ikke mindst ud fra at dette område er gennemsyret af organiseret kriminalitet, foruden at indsatsen skal forebygge et større forbrug af euforiserende stoffer ved at mindske adgangen hertil. Butikstyveri. Denne form for kriminalitet er oftest en engangsforeteelse der stopper når de unge tages herfor. Den forebygges på skoler og i klubberne ved bl.a. at oplyse om strafattesternes betydning, når de unge skal søge fritidsjob og uddannelser. Derudover opleves det ofte pinligt, når deres forældre informeres om sagen ved afhøringer og de efterfølgende forebyggende hjemmebesøg ved begået førstegangs kriminalitet, hvor Familieafdelingens Ungekonsulenter/SSP, politiet og den lokale SSP ansvarlige fra Ungdomsskolen kommer på besøg i hjemmet, og hvor trekanten Familien Skolen og Fritiden gennemgås med den unge og forældrene. 7.3 Udvikling i kriminalstatistikken fra Som noget nyt er statistikken sammenholdt i to statistikker som opfatter perioden , altså hele den periode hvor der er udarbejdet statistik for. Statistikken opgøres over unge under 18 år med bopæl i Frederikssund kommune der er afhørt som sigtede. Samme ung kan være afhørt som sigtet i flere forhold, men statistikken omfatter kun antallet af unge der er afhørt som sigte- 17/19

18 de. Statistikken er fremkommet ved gennemgang af Familieafdelingens dokumentation ved socialrepræsentation ved afhøringer, samt sammenholdelse med politiets opgørelser over sigtede unge under 18 år. Resultatet er derfor opstået i et tæt samarbejde mellem Nordsjællands Politi Frederikssunds Forbyggende Gruppe og Familieafdelingens SSP medarbejdere. Tabel 5 er opdelt i aldersgrupper og køn for hele kommunen og tabel 6 er opdelt i lokalområder. Denne sammenholdelse viser, at ungdomskriminaliteten gennemsnitligt berører 0,94 % af kommunens børn og unge hvilket ikke i sig selv er alarmerende. Det svarer til gennemsnitligt 45,16 person ud af gennemsnitlig population af børn og unge i aldersgruppen år på 4.824,6 personer. Generelt kan det siges, at pigernes andel af den begåede kriminalitet har været stigende i forhold til opgørelsesperioden I 2007 udgjorde pigerne 8 ud af i alt 44 unge. I 2011 udgjorde pigerne 17 af i alt 43 unge. Og det er ikke kun butikstyverier pigerne deltager i med også voldssager. Årsagerne til denne ændring er svær at dokumentere, men forskere peger bl.a. på den meget kønsmæssigt ens opdragelse børn modtager i både daginstitutioner og skole gennem deres opvækst. Dette skulle således medføre en ens ageren mellem kønnene. Tabel 5: Sammenligning af kriminalstatistikken fra (antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune fordelt på alder og køn) År år år Drenge Piger Total Udvikling i antal fra år til år Procentdel af unge ,00 % ,98 % ,23 % ,74 % ,88 % ,85 % Gennemsnit ,94 % 18/19

19 Tabel 6: Sammenligning af kriminalstatistikken fra (antal afhøringer med en sigtets rettigheder af børn og unge mellem år bosiddende i Frederikssund kommune fordelt på lokalområder) År Slangerup Jægerspris Skibby Total Frederikssund Procentdel af unge ,00 % ,98 % ,23 % ,74 % ,88 % ,85 % Gennemsnit 6,33 22,33 9,16 7,33 45,2 0,94 % Kriminalstatistikken er udarbejdet af Per Larsen Ungekonsulent/ Familieafdelingens Ungeteam. 19/19

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Unge og hash i Viby Syd

Unge og hash i Viby Syd Unge og hash i Viby Syd Kortlægning og samarbejde på tværs HKH-rapport udarbejdet i et samarbejde mellem: Sundhedscaféerne, Det Boligsociale Fællessekretariat SSP HotSpot Folkesundhed Aarhus og Ungdomscentret,

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Projekt: Mere effektiv indsats til unge med massive problemstillinger i Ølgod.

Projekt: Mere effektiv indsats til unge med massive problemstillinger i Ølgod. Evaluering af Projekt: Mere effektiv indsats til unge med massive problemstillinger i Ølgod. Evalueringen er gennemført af: Konsulent Anne Katrine Sjørslev Nielsen, SPUK Chefkonsulent Peter Jensen, SPUK

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere