Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering"

Transkript

1 Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere Effektevaluering

2 Evaluering Bent Saabye Jensen Februar

3 Indhold Resume... 5 Baggrund... 5 Kursusrammen... 6 Evalueringsmål... 6 Metode... 6 Deltagerne... 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen... 8 Deltagernes fortrolighed med it Ændringer fra før til efter kurserne... 9 Fortrolighed med NemID Fortrolighed med Borger.dk Fortrolighed med bibliotekernes tilbud Resultater af den kvalitative undersøgelse Deltagerne Borger.dk Hvor går det galt? It kompetencer Teknologi Læsning og skrivning Semantik Læse- og skriveteknologi Problemløsning Sammenfatning

4 4

5 Resume Projektet Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere har til hensigt at fremme at unge og voksne med utilstrækkelige læsefærdigheder, bliver kompetente digitale borgere via særlig tilrettelagte kurser i digital selvbetjening. Mere end 150 deltagere fra forberedende voksen undervisning og voksen ordblindeundervisning har deltaget i et kursusforløb som er afviklet i samarbejde mellem biblioteker og skoler. Projektet er evalueret af Nationalt Videncenter for Læsning. I projektet opnår de kursister, som var mest fremmede over for it, en større fortrolighed og sikkerhed i forhold til at anvende digitale selvbetjeningsløsninger. De færdes lettere og med større sikkerhed på deres computer. De er efter kurset betydeligt mere motiveret for at arbejde med it, og de kan i højere grad se nytten i at anvende it. De mest it kyndige deltagere er tilsyneladende ikke blevet mere sikre. Efter kursusforløbet oplever ca. 2/3 af kursisterne, at det er nemt at logge på med NemID, at de ved hvor de kan bruge NemID og at de kan bruge det på en sikker måde. Evalueringen peger på begrænsninger ved it kompetencer, teknologien, læse- og skrivefærdigheder, læse- og skriveteknologi, viden om omverdenen og problemløsning som afgørende barrierer for deltagernes tilgang til digitale selvbetjeningsløsninger. For fremadrettet at optimere effekten af lignende kurser, anbefaler evalueringen: - at kursernes omfang øges, - at kurserne rettes mod de mest it fremmede borgere, - at afstemme undervisningens mål mere præcist til målgruppen, - at usikre læsere er optimal kompenseret med læse- og skrivestøttende it inden kurset - at differentiere undervisningen i forhold til de enkelte deltageres behov. Baggrund Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 til 2015 tilsigter at 80 % af kommunikationen mellem borgerne og det offentlige vil være digital fra Vi ved, fra internationale læseundersøgelser, at knap 1/5 af voksne danskere har vanskeligheder med at læse og anvende de tekster, som de møder i deres hverdag. Vi ved også fra undersøgelser fra Danmarks Statistik fra 2011, at 12 % af befolkningen aldrig har brugt internettet. Projektet Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere har fokus på disse to områder. Dels borgernes vanskeligheder med at læse, og dels borgernes vanskeligheder med at anvende digital selvbetjening. Vanskeligheder, som sammen og hver for sig, kan vise sig at være væsentlige barrierer for målet for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Projektet har til hensigt at fremme at unge og voksne med utilstrækkelige læsefærdigheder, bliver kompetente digitale borgere via særlig tilrettelagte kurser i digital selvbetjening. Projektet ledes af Horsens kommunes biblioteker i samarbejde med biblioteker, uddannelsessteder og Netværkslokomotivet i Fredericia, Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg kommuner. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen. Nationalt Videncenter for Læsning har, som ekstern evaluator, fået til opgave at evaluere effekten af dette tiltag. Projektet har herudover til hensigt at udvikle modeller for lokalt partnerskab mellem aktører i forhold til fremme af 5

6 læsekompetencer. Evaluering af denne proces ligger uden for denne rapports område, men vil blive evalueret af parterne selv. Kursusrammen Kurserne har et omfang på 6 lektioner af 45 minutter svarende til 4½ klokketime. Undervisningen gennemføres over 4 moduler. I alle modulerne deltager en eller flere lærere og en eller flere bibliotekarer. Inden første modul introduceres deltagerne til projektet. Første modul sigter på at motivere deltagerne, afdække deres forudsætninger og introducere dem til NemID. I andet og tredje modul arbejder deltagerne med NemID, sikker adfærd på nettet, og hjemkommunens hjemmeside. De første tre moduler afvikles på undervisningsinstitutionen. Fjerde modul afvikles på biblioteket. På dette modul evalueres kursusforløbet og kursisterne informeres om, hvad de kan bruge bibliotekerne til. Evalueringsmål Evalueringen af de særlige tilrettelagte kurser tager udgangspunkt i følgende undervisningsmål, som er beskrevet af partnerskabet i en kursusrammebeskrivelse. Undervisningsmål: Deltagerne bliver fortrolige med brug af NemID og udvalgte digitale selvbetjeningsløsninger, samt med bibliotekernes tilbud, både i forhold til digital selvbetjening og generelt. Deltagerne opøver sikker adfærd i forhold til digital selvbetjening Deltagerne bliver gjort bekendt med og prøver i praksis forskellige læsemåder, som er relevante ved læsning af multimodale tekster, og som kan fremme deltagernes digitale kompetencer. De to første undervisningsmål lægger op til at deltagerne skal opnå henholdsvis fortrolighed og sikker adfærd på beskrevne områder. Dette forudsætter, at kurserne har en effekt, at deltagerne har fået tilført eller udvidet nogle færdigheder eller kompetencer og at der er sket ændringer, som deltagerne tager med sig efter kursusforløbet. Det tredje undervisningsmål sigter mod at deltagerne er blevet bekendt med og har prøvet forskellige læsemåder. Indfrielse af dette undervisningsmål forudsætter ikke, at der er sket en egentlig ændring af deltagernes læsestrategier. Der forventes således ikke en egentlig effekt. Denne evaluering vil derfor blive rettet mod effekten af de to første undervisningsmål og følgende succeskriterier kan opstilles for kursusforløbene. Kursusdeltagerne bliver fortrolige med brugen af Nem ID. Kursusdeltagerne bliver fortrolige med udvalgte digitale selvbetjeningsløsninger. Kursusdeltagerne bliver fortrolige med bibliotekernes tilbud. Deltagerne opøver sikker adfærd i forhold til digital selvbetjening Metode For at undersøge i hvor høj grad det er lykkedes projektet at indfri de opstillede succeskriterier, har vi som metode anvendt to forskellige evalueringsværktøjer. Dels en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige deltagende kursister og dels en kvalitativ analyse af 6 kursisters adfærd på en eksemplarisk offentlig hjemmeside. 6

7 Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. En præ-spørgeskemaundersøgelse blev gennemført på første undervisningsmodul blandt alle deltagende kursister. Undersøgelsen handlede om kursisternes anvendelse af hjemmesider, adfærd på hjemmesider, hyppighed i brugen, typer af sider, vanskeligheder med brug af offentlige hjemmesider, m.v. Der blev endvidere spurgt til kursisternes generelle forhold til mediet og deres eventuelle oplevelse af vanskeligheder med at læse de tekster, de møder på internettet. Kursisterne skulle på en skala fra 1 til 5 vurdere, hvorvidt de var enige eller uenige i en række forhold, som beskriver deres fortrolighed med digital selvbetjening. Deres samlede score i besvarelsen udtrykte således en relativ høj fortrolighed i forhold til it (F5) eller en relativ lav fortrolighed (F1). Undersøgelsen foregik gruppevis på undervisningsinstitutionen. Spørgeskemaerne var udformet digitalt og kursisterne havde mulighed for at anvende oplæsningsværktøjer ved besvarelsen. I præ-spørgeskemaundersøgelsen skulle kursisterne tage stilling til i alt 46 forhold. Der indgik 165 kursister i præundersøgelsen. En måned efter sidste kursusmodul gennemførtes en post-spørgeskemaundersøgelse. Spørgsmålene her var igen rettet mod kursisternes anvendelse af hjemmesider, adfærd på hjemmesider, hyppighed i brugen, typer af sider, vanskeligheder med brug af offentlige hjemmesider, m.v. Der blev også her spurgt til kursisternes generelle forhold til mediet, deres eventuelle oplevelse af vanskeligheder med at læse de tekster, de møder på internettet. Postundersøgelsen indsamlede endvidere oplysninger om deltagernes brug af NemID, deres brug af faciliteter på og bibliotekernes digitale og generelle tilbud i den måned der var gået, siden kurset blev afsluttet. Disse spørgsmål indgik kun i post-undersøgelsen. Der var således ikke mulighed for en sammenligning med baseline. I post - spørgeskemaundersøgelsen skulle kursisterne tage stilling til i alt 70 forhold. Der indgik 102 kursister i postundersøgelsen. 14 spørgsmål som havde fokus på deltagernes forhold til mediet og 22 spørgsmål som havde fokus på deltagernes adfærd på internettet, indgik i både præ - og postundersøgelsen. Det var derfor muligt at sammenligne besvarelserne, og at få et indtryk af ændringer i de to fokusområder efter kursusforløbet. Den kvalitative analyse af 6 kursisters adfærd på en eksemplarisk offentlig hjemmeside. I analysen blev deltagerne, inden kursusforløbet påbegyndtes, bedt om at finde oplysninger om seks forskellige forhold på hjemmesiden borger.dk. Deltagerne havde mulighed for at bruge oplæsningslæseprogrammer og staveprædiktion ved løsningen af opgaverne. Et screencapture program optog seancen og der var samtidig aktiveret et webkamera rettet mod deltageren. Det var således muligt at optage både hvad deltageren lavede på skærmen og samtidig se og høre deltagerens reaktioner på det, der skete på skærmen. Undersøgelsen blev gentaget ved kursusforløbets afslutning, med 5 andre opgaver på samme hjemmeside. Det var tanken at indfange eventuelle ændringer ved deltagernes fortrolighed med at benytte en eksemplarisk digital selvbetjeningsløsning, ved at registrere og analysere de enkelte kursisters arbejde med opgaverne, de resultater de opnåede og deres reaktioner, ved at sammenligne iagttagelserne før kurserne med iagttagelserne efter kurserne. Deltagerne Projektet Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere er rettet mod unge og voksne med svage læsekompetencer. Projektets inklusionskriterier har været deltagere i den forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning for voksne (OBU). Deltagernes generelle it-færdigheder eller hvorvidt deltagerne har vanskeligheder med at anvende digitale selvbetjeningsløsninger, har ikke været en del af inklusionskriteriet. I evalueringen er projektets resultater relateret til fire forhold blandt deltagerne, som kunne tænkes at have betydning for indfrielse af succeskriterierne. 7

8 Aldersfordeling Køns fordeling Undervisningsform Modersmål < >70 Kvinder Mænd 37 % 63 % FVU OBU 62 % 38 % Dansk 26 % 74 % Ej dansk Aldersfordeling. Gennemsnitsalderen for deltagerne er 41,6 år. Yngste deltager er 18 år og ældste er 74 år. Der ses tilnærmelsesvis en normalfordeling, hvor aldersgruppen år optræder hyppigst. Køn. Knap 2/3 af deltagerne er kvinder, og lidt mere end 1/3 er mænd. Der ses en overrepræsentation af kvinder blandt de yngste deltagere og en overrepræsentation af mænd blandt de ældste deltagere. Undervisningsform Knap 2/3 af kursisterne modtager FVU undervisning, hvorimod lidt mere end 1/3 modtager OBU undervisning. OBU kursisterne er visiteret til tilbuddet på baggrund af en ordblindescreening. Et af visitationskriterierne til OBU undervisning er, at screeningen afdækker så store fonematiske vanskeligheder hos kursisterne, at der er tale om egentlig dysleksi. Disse vanskeligheder betragtes som varige. FVU kursisterne visiteres på grundlag af konstaterede funktionelle læsevanskeligheder i forhold til de læsekrav de møder i deres dagligdag. Vanskelighederne er ikke nødvendigvis varige og sjældent lige så omfattende, som de vanskeligheder der ses blandt OBU kursisterne. OBU kursisterne må som gruppe betragtes som mere usikre læsere end FVU kursisterne. På FVU holdene ses der en større hyppighed af yngre deltagere, kvinder og kursister med andet modersmål end dansk end på OBU holdene. Modersmål. 26 % af deltagerne har andet modersmål end dansk. Der er en tendens til at deltagere med andet modersmål end dansk er hyppigst repræsenteret blandt de yngste aldersgrupper. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Deltagernes fortrolighed med it. Et af projektets fokuspunkter er borgernes vanskeligheder med digital selvbetjening. I evalueringen har vi derfor brug for at kunne beskrive og vurdere deltagernes fortrolighed med it ud fra nogle beskrevne kriterier. Digitaliseringsstyrelsen har i en rapport 1 beskrevet fire forskellige fortrolighedsniveauer til beskrivelse af borgernes forhold til it. I denne rapport betegnes grupperne som NIRAS gruppe 1, 2, 3 og 4.(Ng 1,2,3,4) NIRAS gruppe 1 Personer som aldrig selv har tændt en computer og som ikke har personlige erfaringer med internettet. De har ikke interesse for it, og de oplever ikke et behov for at anvende it. 1 It barrierer, motivation og læring. Digitaliseringsstyrelsen

9 NIRAS gruppe 2 It-fremmede som typisk selv har prøvet at tænde og bruge en computer. De er blevet introduceret til internettet. De har set internettet, men ikke selv brugt det. NIRAS gruppe 3 Er kommet i gang med at bruge computeren og internettet på egen hånd, men holder sig til faste spor og bestemte baner. Det er de samme funktioner og sider på internettet, der benyttes. De kendte indgange giver sikkerhed, men de bevæger sig på et meget begrænset område. NIRAS gruppe 4 It-fremmede som er nået til at prøve sig frem på egen hånd. Internettet er ikke længere noget ukendt og besværligt, men en hjælper. Den it-fremmede er blevet meget mere it-fortrolig og tør nu prøve mere. Usikkerheden er begrænset. Ca. 3/4 af kursisterne både på FVU og OBU tilhører Ng 4. Både Ng 2 og Ng 3 rummer knap 10 % af deltagerne og Ng 1 udgør knap 5%. 100,0 80,0 % fordeling i NIRAS-grupper Evalueringen tyder således ikke på, at der er sammenhæng mellem projektets to fokuspunkter: usikker i forhold til it og usikkerhed i forhold til læsning. Deltagerne i Ng. 1,2,3 er i gennemsnit 5 år ældre end i Ng 4 og der er lidt flere kvinder og lidt flere deltagere med andet modersmål end dansk. 60,0 40,0 20,0 0,0 Ng1 Ng2 Ng3 Ng4 FVU OBU Ud fra beskrivelsen af Ng 4, kan det ikke forventes at denne gruppe har større vanskeligheder med at anvende digital selvbetjening af offentlige hjemmesider. Hvorimod ¼ af deltagerne må anses at have moderate til store vanskeligheder. En mindre gruppe har massive vanskeligheder. Knap 15 % har ikke en mailadresse eller adgang til internettet hjemme. Der ses også stor variation i tidsforbruget ved computeren. 12 % bruger it 10 min. dagligt eller aldrig. 88 % bruger den mere end ½ time om dagen Dagligt tidsforbrug ved computeren aldrig 10 min 30 min 1 tim fl. Timer Ændringer fra før til efter kurserne Fortrolighed med it Som tidligere nævnt, resulterede kursisternes besvarelse af spørgeskemaet i en samlet F-score, som udtryk for deres fortrolighed med it, således at score F5 angav en relativ høj grad af fortrolighed i forhold til it og F1 angav en relativ lav fortrolighed. Kursisterne havde en middel score på F3,6 ved kursernes begyndelse. Der var ikke forskel på scoren i forhold til køn, ligesom modersmål tilsyneladende heller ikke havde betydning for deres F score. Deltagere som modtager FVU undervisning scorer noget højere (F 3,8) end deltagere som modtager OBU undervisning (F 3,4). 9

10 Ng 1,2,3 forbedrer deres F score fra 3,0 til 3,3 i løbet af kurset. Deres mere positive holdninger til it var især påvirket i af, at de efter kurset i højere grad kunne se nytten i at anvende it og at de færdes lettere og mere trygt på computeren. Tid Den tid som kursisterne i Ng 1,2,3 bruger på computeren er øget. Der er betydelig færre som aldrig bruger computeren. Der er en tendens til, at det især er de som brugte computeren mindst, der har øget tidsforbruget bag skærmen mest. Den samme tendens ses ikke i Ng 4. Læsning 17,2 % af FVU kursisterne oplever at teksterne på internettet er svære at læse og forstå. 28,1 % af disse, oplyser at de anvender oplæsningsprogrammer. Dobbelt så mange (37,1 %) af OBU kursister oplever lignende vanskeligheder. Knapt 2/3 af denne gruppe (58,6 %) oplyser at de bruger oplæsningsprogrammer. 30,0 20,0 10,0 0,0 Dagligt brug Ng 1,2,3 aldrig 10 min30 min 1 tim fl. Timer Før Efter Både FVU og OBU kursisternes gennemsnitlige F score på spørgsmål som: Teksterne på hjemmesiderne er svære at læse og det er svært at forstå det jeg læser på hjemmesiderne, ændres svagt i positiv retning efter kurserne. 6,0 4,0 2,0 0,0 F score ved vanskelighed med at læse på nettet FVU OBU Efter Før Hvilke tjenester benyttes? I spørgeskemaundersøgelsen har deltagerne oplyst hvilke tjenester de benytter på internettet. Søgning, mails og netbank er topscorere. Kursisterne anvender i høj grad internettet til informationssøgning, underholdning og kommunikation. Mønsteret og hyppigheden i anvendelse af de forskellige tjenester, ser ikke ud til at ændre sig i forbindelse med kurserne Hvilke tjenester benyttes Podcast Kalender TV Skype Biletter Spil Foto Aviser m.v. Sociale Musik Find vej You tube Netbank Mails Søgning Før Efter Fortrolighed med NemID Efter kursusforløbet oplever ca. 2/3 af kursisterne, at det er nemt at logge på med NemID, at de ved hvor de kan bruge NemID og at de kan bruge det på en sikker måde. Mellem 10 og 15 % føler dog stadig usikkerhed på dette. Lidt under halvdelen ved, hvordan de skal spærre deres nøglekort, mens 1/3 er usikre på dette. 10

11 Deltagerne i Ng 4 har større tillid til at de kan anvende NemID på en hensigtsmæssig måde end deltagerne i Ng 1,2,3 - idet deres gennemsnitsscore i de spørgsmål som handler om NemID er på F 3,9 i modsætning til deltagere fra Ng 1,2,3 hvor gennemsnitsscoren er F 3,5. Fortrolighed med Borger.dk I perioden fra afslutningen af kurserne og en måned frem, har lidt over 1/3 slet ikke brugt borger.dk. Der er flere blandt Ng 1,2,3 der aldrig har brugt sitet end blandt Ng 4. Over halvdelen af alle kursister har været inde på borger.dk en gang om ugen og ca. 10 % har været på borger.dk flere gange ugentligt eller dagligt. Deltagere fra Ng 4 er flittigere brugere af borger.dk end de øvrige deltagere. Når deltagerne klikker ind på borger.dk, søger de først og fremmest oplysninger om sundhed og sygdom. Lidt over halvdelen har søgt oplysninger flere gange i løbet af måneden efter afslutningen af kurset. Der er næststørst søgning om økonomi, skat og SU, hvor 1/3 af deltagerne har søgt oplysninger. Andre foretrukne links på borger.dk er arbejde, dagpenge, familie og børn, pension og efterløn samt skole og uddannelse. Der har været færrest søgninger om forhold vedrørende ældre, handicap, miljø og energi. Halvdelen har én eller flere gange læst digital post på borger.dk og knap 1/3 har én eller flere gange skrevet digital post. 60,0 40,0 20,0 0,0 % anvendelse af Borger.dk Aldrig En g. ugl. Flere g. Dagligt ugl. Ng 1,2,3 Ng 4 Fortrolighed med bibliotekernes tilbud Mønsteret for deltagernes anvendelse af bibliotekernes digitale tilbud, synes at være nogenlunde ens uanset om det drejer sig om lån af musik, e-bøger, film, lydbøger, lydaviser, eller søgning efter bøger til udlån. For alle søgetyper gælder det, at mere end 2/3 aldrig har benyttet tilbuddet en måned efter at kurset er afsluttet. Mellem 10 og 15 % har benyttet tjenesterne en eller et par gange. Søgningen til bibliotekernes generelle tilbud er tilsyneladende noget større idet ¼-del af kursisterne fysisk har været på biblioteket i løbet af måneden efter afslutning af undervisningen. Kun 5 % har prøvet at ringe til biblioteket. Resultater af den kvalitative undersøgelse. Deltagerne I den kvalitative undersøgelse se deltog 6 kursister. Alle var valgt blandt OBU kursisterne idet et af projektets fokuspunkter netop er usikre læsere. Deltagernes navne er anonymiseret. 11

12 Lisa 22 år. Tilhører NIRAS gruppe 4 og er således forholdsvis fortrolig med at anvende it. Dette afspejler sig også i hendes F score, som er på 4,1 ud af de 5 mulige. Lisa oplyser, at hun bruger computer til at sende og modtage mails, læse aviser eller tidsskrifter, søge efter ting som interesserer hende, spille spil, høre musik, se TV, sociale medier, f.eks. Facebook, netbank, finde vej, YouTube, og Skype. Lisa bruger sin computer flere timer hver dag. Lisa oplever ikke større vanskeligheder med at læse de tekster hun møder på internettet. På spørgsmål der handler om vanskeligheder med at læse de tekster hun møder på internettet, scorer hun F3. Lisa angiver at hun bruger CD-ORD, men bruger det ikke i undersøgelsen. Lone 46 år. Tilhører NIRAS gruppe 4 og er således forholdsvis fortrolig med at anvende it. Dette afspejler sig også i hendes F score, som er på 4,5 af de 5 mulige. Lone oplyser, at hun bruger computer til at sende og modtage mails, læse aviser eller tidsskrifter, søge efter ting som interesserer hende, spille spil, se TV, sociale medier, f.eks. Facebook, netbank, podcast, finde vej, YouTube, opbevare billeder, Skype, og købe billetter. Lone bruger flere timer dagligt på sin computer. Lone oplever ingen vanskeligheder med at læse de tekster hun møder på internettet. På spørgsmål der handler om vanskeligheder med at læse de tekster hun møder scorer hun F4. Lone angiver at hun bruger CD-ORD som stavestøtte når hun skal skrive længere tekster, men bruger det ikke i undersøgelsen. Lone bruger ikke oplæsningsstøtte. Dan 26 år. Tilhører NIRAS gruppe 4 og er således forholdsvis fortrolig med at anvende it. Dette afspejler sig også i hans F score som er på 3,7 af de 5 mulige. Dan bruger computer til at søge efter ting som interesserer ham, sociale medier, herunder Facebook, netbank, YouTube, og til at købe billetter. Dan oplever ikke vanskeligheder med at læse de tekster han møder på internettet. Spørgsmål der handler om vanskeligheder med at læse de tekster han møder scorer han F5. Han fortæller at han bruger CD-ORD, men bruger kun stavehjælpen i undersøgelsen. Dan bruger dagligt ca. 30 minutter ved computeren. Jan 27 år. Tilhører NIRAS gruppe 4 og er således forholdsvis fortrolig med at anvende it. Dette afspejler sig dog ikke i hans F score som er på 2,2 af de 5 mulige. Jan bruger computeren til at læse aviser eller tidsskrifter, søge efter ting som interesserer ham, spille spil, høre musik, netbank, YouTube og opbevare billeder. Han bruger ca. 30 minutter dagligt på sin computer. Jan har indtil for kort tid siden været analfabet. OBU undervisningen har så småt fået ham i gang med læsning. Spørgsmål der handler om vanskeligheder med at læse de tekster han møder scorer han F1 ud af de 5 mulige. Han har ikke læse- og skrivestøttende hjælpemidler til sin rådighed. Han er ikke blevet vejledt i, hvordan han kan søge om offentlig hjælp til dette. Palle 49 år. Tilhører NIRAS gruppe 2, og er således meget fremmed over for at anvende it. Dette afspejler sig også i hans F score, som er på 2,7 af de 5 mulige. Palle bruger stort set aldrig sin computer og hvis han gør det, er det kun for at søge efter ting som interesserer ham. På trods af at Palle har relativt gode læsekompetencer, oplever han alligevel, at det er vanskeligt at læse de tekster han møder på internettet. På spørgsmål om dette, scorer han F3 ud af 5 mulige. Han bruger ikke oplæsningsprogrammer som støtte for læsning på hjemmesider. Karen 60 år. Tilhører NIRAS gruppe 3 og er således meget fremmed over for at anvende it. Dette afspejler sig også i hendes F score, som er på 2,1 af de 5 mulige. Karen bruger aldrig computer, men har prøvet at sende mails, finde steder på et kort og opbevare billeder. På trods af at Karen har relativ gode læsekompetencer oplever hun alligevel, at det er vanskeligt at læse de tekster hun møder på internettet. På spørgsmål om dette scorer hun F2 uf af 5 mulige. Hun bruger ikke oplæsningsprogrammer som støtte for læsningen på hjemmesider. 12

13 Skemaet viser en forenklet fremstilling af de 6 kursisters relation til projektets fokuspunkter it og læsning, hvor + angiver relativ sikkerhed og angiver relativ usikkerhed. It Lisa og Lone + Dan og Jan + Palle og Karen - Læsning Både Lisa og Lone tilhører NIRAS gr. 4 og har på trods af deres ordblindhed, relativt gode funktionelle læsekompetencer. De placerede sig, allerede inden kursusstart, positivt i forhold til projektets to fokuspunkter usikkerhed over for læsning og usikkerhed overfor it. Den kvalitative undersøgelse kan ikke påvise at kursusforløbet har haft nogen egentlig effekt på de to områder for Lisa og Lone. De klarede alle opgaver uden nogen form for problemer både før og efter kurset. Det var også deres egen oplevelse, at kursusforløbet ikke havde øget deres muligheder for at anvende digital selvbetjening. - Det var selvfølgelig godt at de fortalte, at der var noget der hed borger.dk og sundhed.dk, for det vidste jeg ikke. Men jeg kunne sagtens finde ud af at bruge dem, hvis jeg havde kendt dem. (Lone) Dan og Jan tilhører ligeledes NIRAS gr. 4. De oplever sig imidlertid mere fremmede e over for it end Lisa og Lone. Samtidig har Dan svært ved at læse de tekster han møder og Jan kan slet ikke anvende læsning til at hente information ud af en tekst. Karen og Palle tilhører henholdsvis NIRAS gr. 3 og 2. Begge oplever de sig meget fremmede over for at bruge it. På trods af deres ordblindhed oplever de, at deres funktionelle læsning slår til, i forhold til de læsekrav de møder på nettet. Heller ikke for Dan og Jan, samt Palle og Karen kan den kvalitative undersøgelse påvise en egentlig udvikling i deres adfærd over for digitale selvbetjeningsløsninger over kursusforløbet. Dette betyder imidlertid ikke, at kurset ikke har haft en egentlig effekt. Til gengæld tegner undersøgelsen et tydeligt billede af nogle af de barrierer, som disse fire kursister møder, når de færdes på internettets hjemmesider. Den kvalitative evaluering vil forsøge at beskrive de vanskeligheder som de fire kursister, der enten er usikre over for it eller er usikre læsere, møder. Analysen vil kunne give et billede af deres undervisningsbehov. De 4 kursisters løsning af opgaverne er registreret og brugt som grundlag for en analyse. Borger.dk Borger.dk indeholder en uendelig stor mængde af informationer og er linket op til andre offentlige sites, som også hver især rummer et utal af informationer. Det er ikke hensigten med denne evaluering at beskrive eller vurdere sidens opbygning og hensigtsmæssighed i forhold til målgruppen. Figuren viser nogle af de funktioner som omtales i analysen. Link tilbage til forsiden. Søgefelt Link til post Emneoversigt Genveje 13

14 Bag sitets display ligger alle oplysningerne ordnet i en hierarkisk semantisk struktur. Et mindre udsnit af denne struktur ses afbilledet herunder. De orange områder viser stierne til løsning af de 6 opgaver som kursisterne blev stillet over for ved kursets begyndelse. Figuren viser kun dele af de valgmuligheder kursisterne kunne møde på vej mod svaret. Hvor går det galt? De barrierer som kursisterne møder i arbejdet med at finde svarene på de seks opgaver ved hjælp af borger.dk, kan deles op i et antal temaer. It kompetencer Karen ved ikke, at skærmbilledet i nogle tilfælde omfatter hele siden, men i andre tilfælde vises kun en del af siden. Hun er ikke klar over, at hun selv skal navigere ved at trække navigationsbjælken op og ned eller ved at scrolle med musen. Karen ser det hun ser, som var det en tv skærm. Når hun bliver gjort opmærksom på det, volder det hende store vanskeligheder både at styre musen, betjene bjælken og at orientere sig på siden samtidig. 14

15 Karen er ligeledes usikker på, hvilke dele af teksten der er links og hvor hun i givet fald skal klikke med musen. - Hvad sker der hvis jeg trykker her? Skal jeg klikke her eller på krydset? Praktisk har det ingen betydning, for hun kan klikke begge steder, men det viser, at der lægges beslag på Karens opmærksomhed til meget andet end den egentlige problemløsning. Karen bruger curseren til at pege med når hun læser. Her får hun til tider klikket utilsigtet på et link og kommer derved på afveje. Karen finder ikke linket tilbage til forsiden, men benytter browserens navigationspile og får derved lukket borger.dk og havner på Google, hvorpå hun må starte forfra med at søge efter borger.dk. Karen bliver ked af det og mister modet i løbet af undersøgelsen. - Jeg vil jo så gerne, så jeg kan bruge min computer mere derhjemme. Men det er bare så surt. Jeg vil ikke mere. Karen gennemfører efterfølgende undervisningen, men ønsker ikke at deltage i undersøgelsen efter kursusforløbet. I Palles forsøg på at se efter post bliver han i før-undersøgelsen bedt om at logge sig på Nem ID. Palle bruger kun it til helt specifikke opgaver, f.eks. til kontakt med hans fagforening. Han er ikke vidende om, at Nem ID også bruges i andre situationer og han tror derfor, at han er kommet på vildspor. Palle har en klar strategi når tingene ikke lykkes for ham. Han går eksempelvis i stå ved spørgsmålet om flytning. På spørgsmålet om, hvad han nu vil gøre, svarer han: - Det ved jeg faktisk ikke. Så ville jeg nok lukke den ned og så køre ned til dem. Da Palle leder efter oplysninger om hittegods, ser han politiets telefonnummer og siger: - Jeg kunne jo også bare ringe og spørge. Teknologi I prøvesituationen møder deltagerne ikke mange tekniske vanskeligheder. Udstyret er sat op og undersøgeren er tæt på deltagerne. Enkelte tekniske problemer opleves dog. Når Karen har klikket på et link, gør en langsom internetforbindelse hende i tvivl om hvorvidt det er hende selv, der ikke er lykkedes med at klikke. Palle støder på en fejl i sidens funktionalitet, hvor han ved at klikke på POLITI ryger tilbage til forsiden. Hver gang deltagerne møder uforskyldte tekniske vanskeligheder, oplever de at det er dem, som ikke lever op til de krav de møder. Læsning og skrivning Mange af de tekster brugerne møder på borger.dk, er links som læseren skal afkode uden hjælp fra ydre ledetråde. Når brugeren når frem til svaret på det spørgsmål han sidder med, er der ofte længere informerende tekster han skal forholde sig til. Dan søger efter oplysninger om, hvad han skal gøre, når hans affald ikke er blevet hentet. Han når frem til en tekst, som stiller for store krav til hans læseforståelse. Han afkoder teksten korrekt og der er næppe nogle ord, som han ikke kender, men han forstår ikke indholdet. Han kan ikke knytte de nødvendige tekstbånd, og drage relevante følgeslutninger. Vi bestræber os på at give dig den bedste service, når dit affald skal hentes. Men det kan selvfølgelig ske, at skraldemanden glemmer at hente dit affald, eller der kan være noget galt, som gør, at skraldemanden ikke tager det med. Det kan være, at: 15

16 affaldssækken/affaldsbeholderen er overfyldt affaldet ikke er forsvarligt indpakket affaldssækken er revnet affaldsstativet/affaldscontaineren ikke står fri og tilgængelig for skraldemanden I så fald udleverer skraldemanden blot nye affaldssække, der bliver afhentet den følgende uge. Hvis den manglende afhentning af dit affald ikke skyldes en af ovenstående grunde, kan du sende besked gennem vores selvbetjeningsblanket. Klik her. Dan konkluderer: - Nå, han henter det nok bare, når han kommer næste gang! Der er flere multimodale tekstelementer på borger.dk: Afsnit, overskrifter, forskellige farver, billeder, figurative og nonfigurative symboler m.v. Internetsider betjener sig i højere grad af multimodale elementer end tekster på papir. Læsevanskeligheder i forhold til en hjemmeside er derfor også noget andet end læsevanskeligheder i forhold til en skreven tekst. Karen, som ikke har større vanskeligheder i forhold til skreven tekst, har store vanskeligheder med at afkode og forstå denne genres multimodale symboler. Hun har ikke kendskab til at overskrifter ikke er links og at symboler som V foran et link betyder, at det vil bringe hende til et nyt site om dette emne, hvorimod symbolet > foran et link viser hen til teksten på den aktuelle side. Hun har heller ikke kendskab til, at tekstens farve rummer information om tekstens funktionalitet. Semantik En positiv kompetence når man læser hjemmesider er, at læseren er i stand til at forestille sig, hvad det er for en tekst han kan finde bag et link. Dette kræver en god semantisk forståelse for indholdet af det ord som udgør linket, at læseren kan associere til relevante emner og at disse emner optræder i en hensigtsmæssig struktur i læserens indre leksikon og forståelsesskabeloner. Dan skal finde ud af, hvad det koster at få nyt pas. Han associerer både til linket Politi,, til linket dansker i udlandet og til linket transport og rejser.. Det kræver ofte en meget præcis forståelse af kategorier for at finde den rette sti. Dan skelner ikke mellem begrebet navngivning og begrebet navneregler og lykkes derfor ikke med at finde den ønskede oplysning. Palle går galt fordi han ikke skelner mellem det at gå til køreprøve og det at forny sit kørekort. Læse- og skriveteknologi Dan oplever, at han godt kan læse de tekster han har brug for. Derfor bruger han ikke et oplæsningsprogram. Som tidligere nævnt, slog hans læseforståelsesstrategier ikke til, i forhold til den tekst han skulle læse, da han søgte oplysninger om affaldsafhentning. Man kunne forestille sig, at han, hvis han anvendte et oplæsningsprogram, ville få frigjort noget energi til forståelsesprocessen. Dan bruger imidlertid stavestøttende teknologi, når han færdes på internettet. Han anvender emnesøgning i søgefeltet som den primære strategi, og har derfor brug for at stave korrekt. Da han skulle søge oplysninger om lokal ordblindeundervisning, skrev han ordblind i to ord. Dette var tilstrækkeligt til at søgning ikke gav noget resultat. Dan er ikke øvet i at bruge CD-ord. F.eks. er han ikke fortrolig med at anvende jokertegn. Derved kan han ikke få effektiv hjælp til at stave vanskelige ord som f. eks. vaccination. Først da han får vist jokertegnets funktion, lykkes det ham at finde den ønskede oplysning. 16

17 John har stærkt brug for at benytte et oplæsningsprogram. Heller ikke han er fortrolig med programmets basale funktioner. Han kender kun til at få læst teksten op gennem udklipsholder ved at mærke den af. Han kender ikke skærmlæsningsfunktionen. Han kan således ikke få læst links op. Jeg viser ham, hvordan han kan få læst de links han peger på højt ved hjælp af funktionen oplæsning fra udklipsholder. Nu lykkes det for ham at finde et relevant link. Det er imidlertid en langsommelig affære. Han kan ikke skimme læse med et oplæsningsprogram. Det tager ham derfor 1 minut og 40 sekunder at læse emnelistens 18 emner igennem. Hans eneste mulige strategi er at læse hele siden systematisk fra start til slut, for at kunne træffe et valg. Der er flere eksempler på, at Jan træffer et forkert valg, alene fordi processen er uoverkommelig. I en af opgaverne når han frem til den rette tekst, og læser højt, men processen har tappet al hans energi. Resultatet er, at han fejlfortolker budskabet. Da Dan skal finde oplysninger om valg af læge, siger han: - Det ville jeg bare aldrig have udsat mig selv for. Så havde jeg bare taget den læge jeg kunne få! Problemløsning Når man læser en bog er læsevejen typisk anvist. Man starter i øverste venstre hjørne og slutter i nederste højre. Sådan er det ikke på hjemmesider. Her skal læseren selv bane læsevejen. Det kræver opmærksomhed og engagement. Læseren må have en aktiv læseholdning. Palle finder i en opgave et langt stykke den rette vej mod målet, men går så i stå. På trods af at den relevante oplysning står på skærmen lige foran ham, siger han: - Nej! Det kan jeg sør me ikke finde ud af. Dette er udtryk for en noget inaktiv læseholdning, selv om man ikke kan forvente samme motivation fra deltagere i en undersøgelse, som hvis søgningen var foregået i en funktionel kontekst. Læseren skal besidde eksekutive kompetencer. Det vil sige, at han selv skal opstille sine mål, vælge hensigtsmæssige strategier, evaluere forløbet undervejs og justere strategierne i forhold til evalueringen, for at kunne finde de rette oplysninger. Dan skal finde oplysninger om prisen for influenzavaccination. Begge ord er vanskelige at skrive i søgefeltet. Han vælger derfor at søge på ordet - læge. Han får derved 123 hits. Han evaluerer ikke resultatet af denne strategi førend han har skimmelæst sig langt ned blandt de 123 hits. Sammenfatning I forhold til de opstillede succeskriterier tyder evalueringen på, at alle kursister efter kurset er fortrolige med at anvende NemID. De, som var mest fremmede over for it, har opnået en større fortrolighed og sikkerhed i forhold til at anvende digitale selvbetjeningsløsninger. De færdes lettere og med større sikkerhed på deres computer. Gruppen virker betydeligt mere motiveret for at arbejde med it. De kan i højere grad se nytten i at anvende it og det giver sig konkret til udtryk ved at de bruger deres computer mere efter kurset end inden. De mest it kyndige deltagere er tilsyneladende ikke blevet mere sikre. Dette skyldes antageligt, at de inden kursets start allerede var fortrolige med at anvende digitale selvbetjeningsløsninger. Denne gruppe udgjorde ¾ af samtlige kursister. Dette tyder på, at inklusionskriteriet for kurserne ikke har været tilstrækkeligt præcist. Flere kursister er blevet inkluderet i undervisningen uden et egentligt behov for tilbuddet. Ved eventuelt kommende kurser kan det derfor anbefales, i højere grad at afstemme undervisningsmålene til målgruppen eller målgruppen til undervisningsmålene. Man kan ikke forvente at målgruppen usikre læsere er sammenfaldende med gruppen med usikre it-færdigheder. Interventionen over for henholdsvis usikre læsere og it fremmede bør være forskellige. Det er klart at usikre læsere vil opleve større vanskeligheder end andre med at færdes på offentlige hjemmesider, da disse ofte er teksttunge. Deres behov er i så tilfælde læse- og skriveteknologisk støtte og/eller læse- og skriveundervisning, ikke nødvendigvis undervisning i at anvende it. På baggrund af resultaterne af denne evaluering, kan forhold som alder, køn eller modersmål have større betydning for behovet for at deltage i et kursusforløb om it, end ringe læsekompetence. 17

18 Evalueringen tyder endvidere på, at der er en ganske lille gruppe, som er særlig hårdt ramt. De har stort set ingen it færdigheder og bruger stort set aldrig en computer. I forhold til denne gruppe er der en væsentlig og nødvendig opgave at løse, for at bringe dem i stand til at benytte digitale selvbetjeningsløsninger. Det kan anbefales, i højere grad at anvende tilgængelige resurser til undervisning af netop denne gruppe. Dette projekt har vist, at det nytter. Undervisningen har en positiv effekt på deltagere som er mest usikre overfor it. En stor del af kursisterne har svært ved at læse og forstå de tekster de møder på internettet, men langt fra alle bruger de muligheder som læse- og skriveteknologien giver dem. Disse elever bør udredes og vejledes om muligheder for tildeling af hjælpemidler og grundig undervisning i anvendelsen, for at kunne få optimal støtte. En del af de kursister som oplyser at de bruger it støtte, bruger det tilsyneladende kun i undervisningen. De fravælger det i funktionelle situationer. Der ligger et klart metakognitivt mål for OBU og FVU undervisningen for at få kursisterne til at overføre hensigtsmæssige strategier fra undervisningssituationerne til den funktionelle hverdag. Det kan anbefales at kursister forud for et kursus om digital selvbetjening, er optimalt kompenseret med læse- og skrivestøttende it. Evalueringen har identificeret flere barrierer for tilgængelighed til digitale selvbetjeningsløsninger. Barriererne virker med forskellig styrke blandt de forskellige kursister. Hermed er deres behov for undervisning også forskellige. Det kan anbefales at kommende undervisningstilbud i højere grad specificeres og differentieres i forhold til den enkelte deltagers behov. En del af kurserne var rettet mod at gøre deltagerne fortrolige med bibliotekernes digitale og generelle tilbud. Da evalueringen ikke har afdækket en baseline, vides det ikke om der er sket ændringer i deltagernes brug af bibliotekernes tilbud. Evalueringen tyder imidlertid på, at deltagerne efter kurset vælger den fysiske kontakt til biblioteket frem for den digitale. Den samlede effekt af kurset skal selvfølgelig ses i forhold til at kurset har haft et omfang på 4½ klokketime. En del af tiden blev brugt til introduktion af forløbet. Der blev reelt anvendt 3 timer på undervisning i digitale selvbetjeningsløsninger og ¾ time på undervisning i bibliotekernes tilbud. Effekten af kurserne vil forventeligt kunne øges hvis undervisningstiden øges. Det kan anbefales, at kursernes forløb øges og til gengæld rettes mod en mere afgrænset gruppe. 18

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2016 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på følgende emner: Grundlæggende IT Begynder-internet

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Læse- og skriveteknologi for alle

Læse- og skriveteknologi for alle Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder. Sofielundskolen I samarbejde med Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder.

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Plejebørns computerforhold

Plejebørns computerforhold Antal sider 1 af 6 Plejebørns computerforhold En kvantitativ undersøgelse af hvor mange børn anbragt i plejefamilie i alderen 0-17 år, der har deres egen bærbare computer. Plejebørns computerforhold -

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Oversigt over sommerkurser

Oversigt over sommerkurser Sommerkurser 2017 Oversigt over sommerkurser Kursus Underviser Dato Kl Tilmeld 1. It for begyndere Trine Frederiksen 19/6-22/6 9:30-14:00 1/6 4 Side 2. Lyd og tryk på engelsk Søren Storm og Margretha Eyðfinnsdóttir

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk Windows Vista NemID og Borger.dk side 1 af9 1) Gå ind på www.borger.dk I adresselinjen Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på Log på (øverst) Denne boks kommer frem: Hvis du klikker i den lille boks

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Elev-manual til Køreklar e-læring

Elev-manual til Køreklar e-læring Version 2.0 September 2016 Elev-manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere