Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering"

Transkript

1 Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere Effektevaluering

2 Evaluering Bent Saabye Jensen Februar

3 Indhold Resume... 5 Baggrund... 5 Kursusrammen... 6 Evalueringsmål... 6 Metode... 6 Deltagerne... 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen... 8 Deltagernes fortrolighed med it Ændringer fra før til efter kurserne... 9 Fortrolighed med NemID Fortrolighed med Borger.dk Fortrolighed med bibliotekernes tilbud Resultater af den kvalitative undersøgelse Deltagerne Borger.dk Hvor går det galt? It kompetencer Teknologi Læsning og skrivning Semantik Læse- og skriveteknologi Problemløsning Sammenfatning

4 4

5 Resume Projektet Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere har til hensigt at fremme at unge og voksne med utilstrækkelige læsefærdigheder, bliver kompetente digitale borgere via særlig tilrettelagte kurser i digital selvbetjening. Mere end 150 deltagere fra forberedende voksen undervisning og voksen ordblindeundervisning har deltaget i et kursusforløb som er afviklet i samarbejde mellem biblioteker og skoler. Projektet er evalueret af Nationalt Videncenter for Læsning. I projektet opnår de kursister, som var mest fremmede over for it, en større fortrolighed og sikkerhed i forhold til at anvende digitale selvbetjeningsløsninger. De færdes lettere og med større sikkerhed på deres computer. De er efter kurset betydeligt mere motiveret for at arbejde med it, og de kan i højere grad se nytten i at anvende it. De mest it kyndige deltagere er tilsyneladende ikke blevet mere sikre. Efter kursusforløbet oplever ca. 2/3 af kursisterne, at det er nemt at logge på med NemID, at de ved hvor de kan bruge NemID og at de kan bruge det på en sikker måde. Evalueringen peger på begrænsninger ved it kompetencer, teknologien, læse- og skrivefærdigheder, læse- og skriveteknologi, viden om omverdenen og problemløsning som afgørende barrierer for deltagernes tilgang til digitale selvbetjeningsløsninger. For fremadrettet at optimere effekten af lignende kurser, anbefaler evalueringen: - at kursernes omfang øges, - at kurserne rettes mod de mest it fremmede borgere, - at afstemme undervisningens mål mere præcist til målgruppen, - at usikre læsere er optimal kompenseret med læse- og skrivestøttende it inden kurset - at differentiere undervisningen i forhold til de enkelte deltageres behov. Baggrund Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 til 2015 tilsigter at 80 % af kommunikationen mellem borgerne og det offentlige vil være digital fra Vi ved, fra internationale læseundersøgelser, at knap 1/5 af voksne danskere har vanskeligheder med at læse og anvende de tekster, som de møder i deres hverdag. Vi ved også fra undersøgelser fra Danmarks Statistik fra 2011, at 12 % af befolkningen aldrig har brugt internettet. Projektet Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere har fokus på disse to områder. Dels borgernes vanskeligheder med at læse, og dels borgernes vanskeligheder med at anvende digital selvbetjening. Vanskeligheder, som sammen og hver for sig, kan vise sig at være væsentlige barrierer for målet for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Projektet har til hensigt at fremme at unge og voksne med utilstrækkelige læsefærdigheder, bliver kompetente digitale borgere via særlig tilrettelagte kurser i digital selvbetjening. Projektet ledes af Horsens kommunes biblioteker i samarbejde med biblioteker, uddannelsessteder og Netværkslokomotivet i Fredericia, Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg kommuner. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen. Nationalt Videncenter for Læsning har, som ekstern evaluator, fået til opgave at evaluere effekten af dette tiltag. Projektet har herudover til hensigt at udvikle modeller for lokalt partnerskab mellem aktører i forhold til fremme af 5

6 læsekompetencer. Evaluering af denne proces ligger uden for denne rapports område, men vil blive evalueret af parterne selv. Kursusrammen Kurserne har et omfang på 6 lektioner af 45 minutter svarende til 4½ klokketime. Undervisningen gennemføres over 4 moduler. I alle modulerne deltager en eller flere lærere og en eller flere bibliotekarer. Inden første modul introduceres deltagerne til projektet. Første modul sigter på at motivere deltagerne, afdække deres forudsætninger og introducere dem til NemID. I andet og tredje modul arbejder deltagerne med NemID, sikker adfærd på nettet, og hjemkommunens hjemmeside. De første tre moduler afvikles på undervisningsinstitutionen. Fjerde modul afvikles på biblioteket. På dette modul evalueres kursusforløbet og kursisterne informeres om, hvad de kan bruge bibliotekerne til. Evalueringsmål Evalueringen af de særlige tilrettelagte kurser tager udgangspunkt i følgende undervisningsmål, som er beskrevet af partnerskabet i en kursusrammebeskrivelse. Undervisningsmål: Deltagerne bliver fortrolige med brug af NemID og udvalgte digitale selvbetjeningsløsninger, samt med bibliotekernes tilbud, både i forhold til digital selvbetjening og generelt. Deltagerne opøver sikker adfærd i forhold til digital selvbetjening Deltagerne bliver gjort bekendt med og prøver i praksis forskellige læsemåder, som er relevante ved læsning af multimodale tekster, og som kan fremme deltagernes digitale kompetencer. De to første undervisningsmål lægger op til at deltagerne skal opnå henholdsvis fortrolighed og sikker adfærd på beskrevne områder. Dette forudsætter, at kurserne har en effekt, at deltagerne har fået tilført eller udvidet nogle færdigheder eller kompetencer og at der er sket ændringer, som deltagerne tager med sig efter kursusforløbet. Det tredje undervisningsmål sigter mod at deltagerne er blevet bekendt med og har prøvet forskellige læsemåder. Indfrielse af dette undervisningsmål forudsætter ikke, at der er sket en egentlig ændring af deltagernes læsestrategier. Der forventes således ikke en egentlig effekt. Denne evaluering vil derfor blive rettet mod effekten af de to første undervisningsmål og følgende succeskriterier kan opstilles for kursusforløbene. Kursusdeltagerne bliver fortrolige med brugen af Nem ID. Kursusdeltagerne bliver fortrolige med udvalgte digitale selvbetjeningsløsninger. Kursusdeltagerne bliver fortrolige med bibliotekernes tilbud. Deltagerne opøver sikker adfærd i forhold til digital selvbetjening Metode For at undersøge i hvor høj grad det er lykkedes projektet at indfri de opstillede succeskriterier, har vi som metode anvendt to forskellige evalueringsværktøjer. Dels en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige deltagende kursister og dels en kvalitativ analyse af 6 kursisters adfærd på en eksemplarisk offentlig hjemmeside. 6

7 Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. En præ-spørgeskemaundersøgelse blev gennemført på første undervisningsmodul blandt alle deltagende kursister. Undersøgelsen handlede om kursisternes anvendelse af hjemmesider, adfærd på hjemmesider, hyppighed i brugen, typer af sider, vanskeligheder med brug af offentlige hjemmesider, m.v. Der blev endvidere spurgt til kursisternes generelle forhold til mediet og deres eventuelle oplevelse af vanskeligheder med at læse de tekster, de møder på internettet. Kursisterne skulle på en skala fra 1 til 5 vurdere, hvorvidt de var enige eller uenige i en række forhold, som beskriver deres fortrolighed med digital selvbetjening. Deres samlede score i besvarelsen udtrykte således en relativ høj fortrolighed i forhold til it (F5) eller en relativ lav fortrolighed (F1). Undersøgelsen foregik gruppevis på undervisningsinstitutionen. Spørgeskemaerne var udformet digitalt og kursisterne havde mulighed for at anvende oplæsningsværktøjer ved besvarelsen. I præ-spørgeskemaundersøgelsen skulle kursisterne tage stilling til i alt 46 forhold. Der indgik 165 kursister i præundersøgelsen. En måned efter sidste kursusmodul gennemførtes en post-spørgeskemaundersøgelse. Spørgsmålene her var igen rettet mod kursisternes anvendelse af hjemmesider, adfærd på hjemmesider, hyppighed i brugen, typer af sider, vanskeligheder med brug af offentlige hjemmesider, m.v. Der blev også her spurgt til kursisternes generelle forhold til mediet, deres eventuelle oplevelse af vanskeligheder med at læse de tekster, de møder på internettet. Postundersøgelsen indsamlede endvidere oplysninger om deltagernes brug af NemID, deres brug af faciliteter på og bibliotekernes digitale og generelle tilbud i den måned der var gået, siden kurset blev afsluttet. Disse spørgsmål indgik kun i post-undersøgelsen. Der var således ikke mulighed for en sammenligning med baseline. I post - spørgeskemaundersøgelsen skulle kursisterne tage stilling til i alt 70 forhold. Der indgik 102 kursister i postundersøgelsen. 14 spørgsmål som havde fokus på deltagernes forhold til mediet og 22 spørgsmål som havde fokus på deltagernes adfærd på internettet, indgik i både præ - og postundersøgelsen. Det var derfor muligt at sammenligne besvarelserne, og at få et indtryk af ændringer i de to fokusområder efter kursusforløbet. Den kvalitative analyse af 6 kursisters adfærd på en eksemplarisk offentlig hjemmeside. I analysen blev deltagerne, inden kursusforløbet påbegyndtes, bedt om at finde oplysninger om seks forskellige forhold på hjemmesiden borger.dk. Deltagerne havde mulighed for at bruge oplæsningslæseprogrammer og staveprædiktion ved løsningen af opgaverne. Et screencapture program optog seancen og der var samtidig aktiveret et webkamera rettet mod deltageren. Det var således muligt at optage både hvad deltageren lavede på skærmen og samtidig se og høre deltagerens reaktioner på det, der skete på skærmen. Undersøgelsen blev gentaget ved kursusforløbets afslutning, med 5 andre opgaver på samme hjemmeside. Det var tanken at indfange eventuelle ændringer ved deltagernes fortrolighed med at benytte en eksemplarisk digital selvbetjeningsløsning, ved at registrere og analysere de enkelte kursisters arbejde med opgaverne, de resultater de opnåede og deres reaktioner, ved at sammenligne iagttagelserne før kurserne med iagttagelserne efter kurserne. Deltagerne Projektet Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere er rettet mod unge og voksne med svage læsekompetencer. Projektets inklusionskriterier har været deltagere i den forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning for voksne (OBU). Deltagernes generelle it-færdigheder eller hvorvidt deltagerne har vanskeligheder med at anvende digitale selvbetjeningsløsninger, har ikke været en del af inklusionskriteriet. I evalueringen er projektets resultater relateret til fire forhold blandt deltagerne, som kunne tænkes at have betydning for indfrielse af succeskriterierne. 7

8 Aldersfordeling Køns fordeling Undervisningsform Modersmål < >70 Kvinder Mænd 37 % 63 % FVU OBU 62 % 38 % Dansk 26 % 74 % Ej dansk Aldersfordeling. Gennemsnitsalderen for deltagerne er 41,6 år. Yngste deltager er 18 år og ældste er 74 år. Der ses tilnærmelsesvis en normalfordeling, hvor aldersgruppen år optræder hyppigst. Køn. Knap 2/3 af deltagerne er kvinder, og lidt mere end 1/3 er mænd. Der ses en overrepræsentation af kvinder blandt de yngste deltagere og en overrepræsentation af mænd blandt de ældste deltagere. Undervisningsform Knap 2/3 af kursisterne modtager FVU undervisning, hvorimod lidt mere end 1/3 modtager OBU undervisning. OBU kursisterne er visiteret til tilbuddet på baggrund af en ordblindescreening. Et af visitationskriterierne til OBU undervisning er, at screeningen afdækker så store fonematiske vanskeligheder hos kursisterne, at der er tale om egentlig dysleksi. Disse vanskeligheder betragtes som varige. FVU kursisterne visiteres på grundlag af konstaterede funktionelle læsevanskeligheder i forhold til de læsekrav de møder i deres dagligdag. Vanskelighederne er ikke nødvendigvis varige og sjældent lige så omfattende, som de vanskeligheder der ses blandt OBU kursisterne. OBU kursisterne må som gruppe betragtes som mere usikre læsere end FVU kursisterne. På FVU holdene ses der en større hyppighed af yngre deltagere, kvinder og kursister med andet modersmål end dansk end på OBU holdene. Modersmål. 26 % af deltagerne har andet modersmål end dansk. Der er en tendens til at deltagere med andet modersmål end dansk er hyppigst repræsenteret blandt de yngste aldersgrupper. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Deltagernes fortrolighed med it. Et af projektets fokuspunkter er borgernes vanskeligheder med digital selvbetjening. I evalueringen har vi derfor brug for at kunne beskrive og vurdere deltagernes fortrolighed med it ud fra nogle beskrevne kriterier. Digitaliseringsstyrelsen har i en rapport 1 beskrevet fire forskellige fortrolighedsniveauer til beskrivelse af borgernes forhold til it. I denne rapport betegnes grupperne som NIRAS gruppe 1, 2, 3 og 4.(Ng 1,2,3,4) NIRAS gruppe 1 Personer som aldrig selv har tændt en computer og som ikke har personlige erfaringer med internettet. De har ikke interesse for it, og de oplever ikke et behov for at anvende it. 1 It barrierer, motivation og læring. Digitaliseringsstyrelsen

9 NIRAS gruppe 2 It-fremmede som typisk selv har prøvet at tænde og bruge en computer. De er blevet introduceret til internettet. De har set internettet, men ikke selv brugt det. NIRAS gruppe 3 Er kommet i gang med at bruge computeren og internettet på egen hånd, men holder sig til faste spor og bestemte baner. Det er de samme funktioner og sider på internettet, der benyttes. De kendte indgange giver sikkerhed, men de bevæger sig på et meget begrænset område. NIRAS gruppe 4 It-fremmede som er nået til at prøve sig frem på egen hånd. Internettet er ikke længere noget ukendt og besværligt, men en hjælper. Den it-fremmede er blevet meget mere it-fortrolig og tør nu prøve mere. Usikkerheden er begrænset. Ca. 3/4 af kursisterne både på FVU og OBU tilhører Ng 4. Både Ng 2 og Ng 3 rummer knap 10 % af deltagerne og Ng 1 udgør knap 5%. 100,0 80,0 % fordeling i NIRAS-grupper Evalueringen tyder således ikke på, at der er sammenhæng mellem projektets to fokuspunkter: usikker i forhold til it og usikkerhed i forhold til læsning. Deltagerne i Ng. 1,2,3 er i gennemsnit 5 år ældre end i Ng 4 og der er lidt flere kvinder og lidt flere deltagere med andet modersmål end dansk. 60,0 40,0 20,0 0,0 Ng1 Ng2 Ng3 Ng4 FVU OBU Ud fra beskrivelsen af Ng 4, kan det ikke forventes at denne gruppe har større vanskeligheder med at anvende digital selvbetjening af offentlige hjemmesider. Hvorimod ¼ af deltagerne må anses at have moderate til store vanskeligheder. En mindre gruppe har massive vanskeligheder. Knap 15 % har ikke en mailadresse eller adgang til internettet hjemme. Der ses også stor variation i tidsforbruget ved computeren. 12 % bruger it 10 min. dagligt eller aldrig. 88 % bruger den mere end ½ time om dagen Dagligt tidsforbrug ved computeren aldrig 10 min 30 min 1 tim fl. Timer Ændringer fra før til efter kurserne Fortrolighed med it Som tidligere nævnt, resulterede kursisternes besvarelse af spørgeskemaet i en samlet F-score, som udtryk for deres fortrolighed med it, således at score F5 angav en relativ høj grad af fortrolighed i forhold til it og F1 angav en relativ lav fortrolighed. Kursisterne havde en middel score på F3,6 ved kursernes begyndelse. Der var ikke forskel på scoren i forhold til køn, ligesom modersmål tilsyneladende heller ikke havde betydning for deres F score. Deltagere som modtager FVU undervisning scorer noget højere (F 3,8) end deltagere som modtager OBU undervisning (F 3,4). 9

10 Ng 1,2,3 forbedrer deres F score fra 3,0 til 3,3 i løbet af kurset. Deres mere positive holdninger til it var især påvirket i af, at de efter kurset i højere grad kunne se nytten i at anvende it og at de færdes lettere og mere trygt på computeren. Tid Den tid som kursisterne i Ng 1,2,3 bruger på computeren er øget. Der er betydelig færre som aldrig bruger computeren. Der er en tendens til, at det især er de som brugte computeren mindst, der har øget tidsforbruget bag skærmen mest. Den samme tendens ses ikke i Ng 4. Læsning 17,2 % af FVU kursisterne oplever at teksterne på internettet er svære at læse og forstå. 28,1 % af disse, oplyser at de anvender oplæsningsprogrammer. Dobbelt så mange (37,1 %) af OBU kursister oplever lignende vanskeligheder. Knapt 2/3 af denne gruppe (58,6 %) oplyser at de bruger oplæsningsprogrammer. 30,0 20,0 10,0 0,0 Dagligt brug Ng 1,2,3 aldrig 10 min30 min 1 tim fl. Timer Før Efter Både FVU og OBU kursisternes gennemsnitlige F score på spørgsmål som: Teksterne på hjemmesiderne er svære at læse og det er svært at forstå det jeg læser på hjemmesiderne, ændres svagt i positiv retning efter kurserne. 6,0 4,0 2,0 0,0 F score ved vanskelighed med at læse på nettet FVU OBU Efter Før Hvilke tjenester benyttes? I spørgeskemaundersøgelsen har deltagerne oplyst hvilke tjenester de benytter på internettet. Søgning, mails og netbank er topscorere. Kursisterne anvender i høj grad internettet til informationssøgning, underholdning og kommunikation. Mønsteret og hyppigheden i anvendelse af de forskellige tjenester, ser ikke ud til at ændre sig i forbindelse med kurserne Hvilke tjenester benyttes Podcast Kalender TV Skype Biletter Spil Foto Aviser m.v. Sociale Musik Find vej You tube Netbank Mails Søgning Før Efter Fortrolighed med NemID Efter kursusforløbet oplever ca. 2/3 af kursisterne, at det er nemt at logge på med NemID, at de ved hvor de kan bruge NemID og at de kan bruge det på en sikker måde. Mellem 10 og 15 % føler dog stadig usikkerhed på dette. Lidt under halvdelen ved, hvordan de skal spærre deres nøglekort, mens 1/3 er usikre på dette. 10

11 Deltagerne i Ng 4 har større tillid til at de kan anvende NemID på en hensigtsmæssig måde end deltagerne i Ng 1,2,3 - idet deres gennemsnitsscore i de spørgsmål som handler om NemID er på F 3,9 i modsætning til deltagere fra Ng 1,2,3 hvor gennemsnitsscoren er F 3,5. Fortrolighed med Borger.dk I perioden fra afslutningen af kurserne og en måned frem, har lidt over 1/3 slet ikke brugt borger.dk. Der er flere blandt Ng 1,2,3 der aldrig har brugt sitet end blandt Ng 4. Over halvdelen af alle kursister har været inde på borger.dk en gang om ugen og ca. 10 % har været på borger.dk flere gange ugentligt eller dagligt. Deltagere fra Ng 4 er flittigere brugere af borger.dk end de øvrige deltagere. Når deltagerne klikker ind på borger.dk, søger de først og fremmest oplysninger om sundhed og sygdom. Lidt over halvdelen har søgt oplysninger flere gange i løbet af måneden efter afslutningen af kurset. Der er næststørst søgning om økonomi, skat og SU, hvor 1/3 af deltagerne har søgt oplysninger. Andre foretrukne links på borger.dk er arbejde, dagpenge, familie og børn, pension og efterløn samt skole og uddannelse. Der har været færrest søgninger om forhold vedrørende ældre, handicap, miljø og energi. Halvdelen har én eller flere gange læst digital post på borger.dk og knap 1/3 har én eller flere gange skrevet digital post. 60,0 40,0 20,0 0,0 % anvendelse af Borger.dk Aldrig En g. ugl. Flere g. Dagligt ugl. Ng 1,2,3 Ng 4 Fortrolighed med bibliotekernes tilbud Mønsteret for deltagernes anvendelse af bibliotekernes digitale tilbud, synes at være nogenlunde ens uanset om det drejer sig om lån af musik, e-bøger, film, lydbøger, lydaviser, eller søgning efter bøger til udlån. For alle søgetyper gælder det, at mere end 2/3 aldrig har benyttet tilbuddet en måned efter at kurset er afsluttet. Mellem 10 og 15 % har benyttet tjenesterne en eller et par gange. Søgningen til bibliotekernes generelle tilbud er tilsyneladende noget større idet ¼-del af kursisterne fysisk har været på biblioteket i løbet af måneden efter afslutning af undervisningen. Kun 5 % har prøvet at ringe til biblioteket. Resultater af den kvalitative undersøgelse. Deltagerne I den kvalitative undersøgelse se deltog 6 kursister. Alle var valgt blandt OBU kursisterne idet et af projektets fokuspunkter netop er usikre læsere. Deltagernes navne er anonymiseret. 11

12 Lisa 22 år. Tilhører NIRAS gruppe 4 og er således forholdsvis fortrolig med at anvende it. Dette afspejler sig også i hendes F score, som er på 4,1 ud af de 5 mulige. Lisa oplyser, at hun bruger computer til at sende og modtage mails, læse aviser eller tidsskrifter, søge efter ting som interesserer hende, spille spil, høre musik, se TV, sociale medier, f.eks. Facebook, netbank, finde vej, YouTube, og Skype. Lisa bruger sin computer flere timer hver dag. Lisa oplever ikke større vanskeligheder med at læse de tekster hun møder på internettet. På spørgsmål der handler om vanskeligheder med at læse de tekster hun møder på internettet, scorer hun F3. Lisa angiver at hun bruger CD-ORD, men bruger det ikke i undersøgelsen. Lone 46 år. Tilhører NIRAS gruppe 4 og er således forholdsvis fortrolig med at anvende it. Dette afspejler sig også i hendes F score, som er på 4,5 af de 5 mulige. Lone oplyser, at hun bruger computer til at sende og modtage mails, læse aviser eller tidsskrifter, søge efter ting som interesserer hende, spille spil, se TV, sociale medier, f.eks. Facebook, netbank, podcast, finde vej, YouTube, opbevare billeder, Skype, og købe billetter. Lone bruger flere timer dagligt på sin computer. Lone oplever ingen vanskeligheder med at læse de tekster hun møder på internettet. På spørgsmål der handler om vanskeligheder med at læse de tekster hun møder scorer hun F4. Lone angiver at hun bruger CD-ORD som stavestøtte når hun skal skrive længere tekster, men bruger det ikke i undersøgelsen. Lone bruger ikke oplæsningsstøtte. Dan 26 år. Tilhører NIRAS gruppe 4 og er således forholdsvis fortrolig med at anvende it. Dette afspejler sig også i hans F score som er på 3,7 af de 5 mulige. Dan bruger computer til at søge efter ting som interesserer ham, sociale medier, herunder Facebook, netbank, YouTube, og til at købe billetter. Dan oplever ikke vanskeligheder med at læse de tekster han møder på internettet. Spørgsmål der handler om vanskeligheder med at læse de tekster han møder scorer han F5. Han fortæller at han bruger CD-ORD, men bruger kun stavehjælpen i undersøgelsen. Dan bruger dagligt ca. 30 minutter ved computeren. Jan 27 år. Tilhører NIRAS gruppe 4 og er således forholdsvis fortrolig med at anvende it. Dette afspejler sig dog ikke i hans F score som er på 2,2 af de 5 mulige. Jan bruger computeren til at læse aviser eller tidsskrifter, søge efter ting som interesserer ham, spille spil, høre musik, netbank, YouTube og opbevare billeder. Han bruger ca. 30 minutter dagligt på sin computer. Jan har indtil for kort tid siden været analfabet. OBU undervisningen har så småt fået ham i gang med læsning. Spørgsmål der handler om vanskeligheder med at læse de tekster han møder scorer han F1 ud af de 5 mulige. Han har ikke læse- og skrivestøttende hjælpemidler til sin rådighed. Han er ikke blevet vejledt i, hvordan han kan søge om offentlig hjælp til dette. Palle 49 år. Tilhører NIRAS gruppe 2, og er således meget fremmed over for at anvende it. Dette afspejler sig også i hans F score, som er på 2,7 af de 5 mulige. Palle bruger stort set aldrig sin computer og hvis han gør det, er det kun for at søge efter ting som interesserer ham. På trods af at Palle har relativt gode læsekompetencer, oplever han alligevel, at det er vanskeligt at læse de tekster han møder på internettet. På spørgsmål om dette, scorer han F3 ud af 5 mulige. Han bruger ikke oplæsningsprogrammer som støtte for læsning på hjemmesider. Karen 60 år. Tilhører NIRAS gruppe 3 og er således meget fremmed over for at anvende it. Dette afspejler sig også i hendes F score, som er på 2,1 af de 5 mulige. Karen bruger aldrig computer, men har prøvet at sende mails, finde steder på et kort og opbevare billeder. På trods af at Karen har relativ gode læsekompetencer oplever hun alligevel, at det er vanskeligt at læse de tekster hun møder på internettet. På spørgsmål om dette scorer hun F2 uf af 5 mulige. Hun bruger ikke oplæsningsprogrammer som støtte for læsningen på hjemmesider. 12

13 Skemaet viser en forenklet fremstilling af de 6 kursisters relation til projektets fokuspunkter it og læsning, hvor + angiver relativ sikkerhed og angiver relativ usikkerhed. It Lisa og Lone + Dan og Jan + Palle og Karen - Læsning Både Lisa og Lone tilhører NIRAS gr. 4 og har på trods af deres ordblindhed, relativt gode funktionelle læsekompetencer. De placerede sig, allerede inden kursusstart, positivt i forhold til projektets to fokuspunkter usikkerhed over for læsning og usikkerhed overfor it. Den kvalitative undersøgelse kan ikke påvise at kursusforløbet har haft nogen egentlig effekt på de to områder for Lisa og Lone. De klarede alle opgaver uden nogen form for problemer både før og efter kurset. Det var også deres egen oplevelse, at kursusforløbet ikke havde øget deres muligheder for at anvende digital selvbetjening. - Det var selvfølgelig godt at de fortalte, at der var noget der hed borger.dk og sundhed.dk, for det vidste jeg ikke. Men jeg kunne sagtens finde ud af at bruge dem, hvis jeg havde kendt dem. (Lone) Dan og Jan tilhører ligeledes NIRAS gr. 4. De oplever sig imidlertid mere fremmede e over for it end Lisa og Lone. Samtidig har Dan svært ved at læse de tekster han møder og Jan kan slet ikke anvende læsning til at hente information ud af en tekst. Karen og Palle tilhører henholdsvis NIRAS gr. 3 og 2. Begge oplever de sig meget fremmede over for at bruge it. På trods af deres ordblindhed oplever de, at deres funktionelle læsning slår til, i forhold til de læsekrav de møder på nettet. Heller ikke for Dan og Jan, samt Palle og Karen kan den kvalitative undersøgelse påvise en egentlig udvikling i deres adfærd over for digitale selvbetjeningsløsninger over kursusforløbet. Dette betyder imidlertid ikke, at kurset ikke har haft en egentlig effekt. Til gengæld tegner undersøgelsen et tydeligt billede af nogle af de barrierer, som disse fire kursister møder, når de færdes på internettets hjemmesider. Den kvalitative evaluering vil forsøge at beskrive de vanskeligheder som de fire kursister, der enten er usikre over for it eller er usikre læsere, møder. Analysen vil kunne give et billede af deres undervisningsbehov. De 4 kursisters løsning af opgaverne er registreret og brugt som grundlag for en analyse. Borger.dk Borger.dk indeholder en uendelig stor mængde af informationer og er linket op til andre offentlige sites, som også hver især rummer et utal af informationer. Det er ikke hensigten med denne evaluering at beskrive eller vurdere sidens opbygning og hensigtsmæssighed i forhold til målgruppen. Figuren viser nogle af de funktioner som omtales i analysen. Link tilbage til forsiden. Søgefelt Link til post Emneoversigt Genveje 13

14 Bag sitets display ligger alle oplysningerne ordnet i en hierarkisk semantisk struktur. Et mindre udsnit af denne struktur ses afbilledet herunder. De orange områder viser stierne til løsning af de 6 opgaver som kursisterne blev stillet over for ved kursets begyndelse. Figuren viser kun dele af de valgmuligheder kursisterne kunne møde på vej mod svaret. Hvor går det galt? De barrierer som kursisterne møder i arbejdet med at finde svarene på de seks opgaver ved hjælp af borger.dk, kan deles op i et antal temaer. It kompetencer Karen ved ikke, at skærmbilledet i nogle tilfælde omfatter hele siden, men i andre tilfælde vises kun en del af siden. Hun er ikke klar over, at hun selv skal navigere ved at trække navigationsbjælken op og ned eller ved at scrolle med musen. Karen ser det hun ser, som var det en tv skærm. Når hun bliver gjort opmærksom på det, volder det hende store vanskeligheder både at styre musen, betjene bjælken og at orientere sig på siden samtidig. 14

15 Karen er ligeledes usikker på, hvilke dele af teksten der er links og hvor hun i givet fald skal klikke med musen. - Hvad sker der hvis jeg trykker her? Skal jeg klikke her eller på krydset? Praktisk har det ingen betydning, for hun kan klikke begge steder, men det viser, at der lægges beslag på Karens opmærksomhed til meget andet end den egentlige problemløsning. Karen bruger curseren til at pege med når hun læser. Her får hun til tider klikket utilsigtet på et link og kommer derved på afveje. Karen finder ikke linket tilbage til forsiden, men benytter browserens navigationspile og får derved lukket borger.dk og havner på Google, hvorpå hun må starte forfra med at søge efter borger.dk. Karen bliver ked af det og mister modet i løbet af undersøgelsen. - Jeg vil jo så gerne, så jeg kan bruge min computer mere derhjemme. Men det er bare så surt. Jeg vil ikke mere. Karen gennemfører efterfølgende undervisningen, men ønsker ikke at deltage i undersøgelsen efter kursusforløbet. I Palles forsøg på at se efter post bliver han i før-undersøgelsen bedt om at logge sig på Nem ID. Palle bruger kun it til helt specifikke opgaver, f.eks. til kontakt med hans fagforening. Han er ikke vidende om, at Nem ID også bruges i andre situationer og han tror derfor, at han er kommet på vildspor. Palle har en klar strategi når tingene ikke lykkes for ham. Han går eksempelvis i stå ved spørgsmålet om flytning. På spørgsmålet om, hvad han nu vil gøre, svarer han: - Det ved jeg faktisk ikke. Så ville jeg nok lukke den ned og så køre ned til dem. Da Palle leder efter oplysninger om hittegods, ser han politiets telefonnummer og siger: - Jeg kunne jo også bare ringe og spørge. Teknologi I prøvesituationen møder deltagerne ikke mange tekniske vanskeligheder. Udstyret er sat op og undersøgeren er tæt på deltagerne. Enkelte tekniske problemer opleves dog. Når Karen har klikket på et link, gør en langsom internetforbindelse hende i tvivl om hvorvidt det er hende selv, der ikke er lykkedes med at klikke. Palle støder på en fejl i sidens funktionalitet, hvor han ved at klikke på POLITI ryger tilbage til forsiden. Hver gang deltagerne møder uforskyldte tekniske vanskeligheder, oplever de at det er dem, som ikke lever op til de krav de møder. Læsning og skrivning Mange af de tekster brugerne møder på borger.dk, er links som læseren skal afkode uden hjælp fra ydre ledetråde. Når brugeren når frem til svaret på det spørgsmål han sidder med, er der ofte længere informerende tekster han skal forholde sig til. Dan søger efter oplysninger om, hvad han skal gøre, når hans affald ikke er blevet hentet. Han når frem til en tekst, som stiller for store krav til hans læseforståelse. Han afkoder teksten korrekt og der er næppe nogle ord, som han ikke kender, men han forstår ikke indholdet. Han kan ikke knytte de nødvendige tekstbånd, og drage relevante følgeslutninger. Vi bestræber os på at give dig den bedste service, når dit affald skal hentes. Men det kan selvfølgelig ske, at skraldemanden glemmer at hente dit affald, eller der kan være noget galt, som gør, at skraldemanden ikke tager det med. Det kan være, at: 15

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Evalueringsrapport for projekt MIL Multimodal læring på arbejdspladsen

Evalueringsrapport for projekt MIL Multimodal læring på arbejdspladsen 1 M u l t i m o d a l L æ r i n g Multimodal læring på arbejdspladsen 2 Multimodal læring på arbejdspladsen Af: Bent Saabye Jensen, Aase Holmgaard og Erik Arendal Layout og opsætning: Brian Langhoff, TimeLine

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere