Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping"

Transkript

1 Kontrakt 2014 Kontrakt Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger og dispositioner bedst træffes tæt på borgerne og brugerne. Det indebærer som overordnet styringsprincip, at det er tilstræbt at tillægge institutionsledelse mv. så store kompetencer det findes muligt og realiserbart i forhold til balance mellem decentral styring og centralt overblik. Formålet med kontraktstyring er: At brugeren/borgeren sættes i centrum for den kommunale opgaveløsning. At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. At tildelingen af fuld kompetence indenfor budgetrammen og de givne politikker til kontraktholder omsættes til levering af de bedste løsninger på institutionsniveau. At sikre en optimal ressourceanvendelse og økonomisk tankegang i organisationen ved at etablere en tæt sammenhæng mellem ansvar, kompetence og konsekvens i de daglige dispositioner. At styrke den decentrale ledelse og medarbejdertilfredsheden, ved at tydeliggøre kontraktholderens ansvar for den enkelte institutions mål, rammer og udvikling. At indarbejde kvalitetsstyring i den daglige dialog mellem politikere, forvaltning og institution, og på den måde at bidrage til den forsatte udvikling af den kommunale service. Side 1 af 7

2 Grundlæggende værdisæt for kontraktstyringen Del af helheden i Rebild Kommune er alle en del af en helhed. På den baggrund forventes det, at institutionerne arbejder sammen for at nå kommunens prioriterede kontraktmål og de ønskede kommunale serviceydelser inden for den fælles økonomiske ramme. Prioriteret fokus på effekt mere fokus på effekt frem for proces fremmer innovation og nytænkning. De overordnede politiske målsætninger for kommunen har første prioritet, men de procesrelaterede ideer og innovative tiltag, der skabes ud fra kontraktstyringens metodefrihed i de enkelte institutioner, deles til gavn for hele organisationen. Decentral ledelse styrkelse af medarbejdernes kompetencer ved at tildele ansvaret for den daglige drift til de enkelte institutioner. Dialogbaseret kontraktstyring tæt dialog mellem det politiske niveau og driftsniveauet. Det tætte samarbejde gør det muligt for politikerne at følge med i den løbende udvikling for kontraktmålene, og under hvilke vilkår de udføres i de enkelte institutioner. Dynamiske kontrakter mulighed for differentierede kontraktmål efter områder, og løbende justeringer af disse i løbet af kontraktperioden. Udvidet kontraktstyring effekten af indsatsen prioriteres og følges løbende via kontraktmålene. Dette hierarki af kontraktmål har til formål at tydeliggøre kontraktholders primære ansvarsområde og sætte fokus på udviklingen heraf. Hvis det er muligt, inddrages eksisterende kvalitetsrapporteringer (f.eks. kvalitetskontrakter) i forbindelse med kontraktmålene. Økonomisk ramme Budgetmæssig ramme (1 år) Sted Art Budgetramme Institution Lønninger Øvrig drift Indtægter statstilskud Samlet ramme Side 2 af 7

3 Delstrategi og kontraktmål Strategiområde A: Samarbejdet med folkeskolen. Samarbejdet med folkeskolen skal styrkes Mål Indsats og handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A1: -at få øget samarbejde og øget synergi. -at få skabt forbindelse imellem kompetencerne i Folkeskolen og i Kulturskolen, og derigennem løfte kompetencerne begge steder. A1.1 Det musikteoretiske fag Music Mind Games gøres til fælles fagsprog for folkeskolernes og kulturskolens musikundervisere. Der arbejdes tæt sammen med skolerne omkring udmøntning af A P Møller fondens bevilling til indsatsområdet. Der afholdes kurser for folkeskolens undervisere i Music Mind Games. Folkeskolernes ledelser og musikundervisere. Kulturskoleledelsen og de enkelte faglærere. Besøg på skoleledermøde i foråret 2015 Igangsætning af kurser fra august 2015, afsluttende temadag om MMG efter 2 år. A1.2 Deltagelse i understøttende undervisning, aktivitetsbånd og projektforløb. Der gennemføres projekter med eleverne, hvor folkeskolens undervisere og kulturskolens undervisere samarbejder om realiseringen. f.eks. sang- og korprojekter på tværs imellem skolerne, danseprojekter, teater, opdyrkning af bands osv. Igangsættes løbende. Evalueres ved undervisnings årenes afslutning i juni. A1: internt mål: Kulturskolens egne medarbejdere skal være klædt på til fremtidens udfordringer Kompetenceløft af kulturskolens medarbejdere med udgangspunkt i kulturskolens kompetenceudviklings strategi. Medarbejdere, der har potentialet til at arbejde i folkeskoleregi, på tværs og i projektform, efteruddannes f.eks. inden for de pædagogiske diplomfag og MMG. Der arrangeres kollegial sparring medarbejderne imellem. den enkelte medarbejder. Forår 2015 Medarbejdernes profiler og behov kortlægges, kurser igangsættes løbende. Tiltag evalueres og opgøres ved udgangen af hvert af de to kontrakt år. Side 3 af 7

4 Strategiområde B: Styrkelse af kulturskolefagene Dans, Teater og Billedkunst Mål Indsats og handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering B1: -at styrke kulturskolefagene Dans, teater og billedkunst, i tæt samarbejde med aktiviteter i folkeskole- og foreningsregi. B1.1: Teater undervisningen udvikles i samspil med, og koordineres med lokale initiativer, som f.eks. Alle Tiders Familieteater. Der etableres et teaterhold i kulturskole regi i forårssemestrene, hvor Alletiders Familie Teater er færdig med deres produktion. I efterårs perioden understøttes ATFT s arbejde. Kulturskolens Teaterunderviser og Kulturskolens ledelse. Igangsættes i foråret 2015 Evalueres løbende. B1.2: Faget dans skal styrkes både som kunst disciplin fag, og som proces fag. f.eks. lanceres Irsk dans som kunstfag, og der indgås et samarbejde med de regionale Dansekonsulenter om igangsættende aktiviteter inden for Dans som fysisk æstetisk læring. Kulturskolens Danseunderviser og Kulturskolens ledelse Nye vinkler på faget Dans afprøves i projektform i foråret Tiltag, der viser sig holdbare igangsættes som fag. B1.3: Billedkunst faget skal styrkes. Billedkunstfaget styrkes ved at synliggøre de nuværende aktiviteter. Indholdets kunstneriske niveau højnes og fagets samlede profil skærpes. B1:4 Der arbejdes i projektform på tværs imellem Kulturskolefagene. Der udvikles projekter, som udforsker grænsefladerne imellem kulturskolefagene. f.eks. Dans og Billedkunst eller Musik og Teater. Der hentes inspiration fra projektarbejder i BMMK regi og folkeskolen og foreninger inddrages som samarbejdspartnere. Kulturskolens Billedkunst underviser og Kulturskolens ledelse Underviserne i kulturskolefagene og Kulturskolens ledelse. Fagets synlighed på de sociale medier styrkes og der igangsættes flere projekter i foråret 2015 Igangsættes løbende Evalueres ved undervisnings årenes afslutning i juni. Side 4 af 7

5 Strategiområde C: Samarbejde på tværs i Kultur- og Fritids forvaltningen Mål Indsats og handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering C1: Et stærkt samarbejde på tværs i kultur- og fritid. = Sikring af Rebild kommune som en attraktiv bosætnings kommune. C1:1 Kulturskolen medvirker til styrkelse af samarbejdet og den fælles opgaveløsning i Kultur- og Fritid. Ungdomsskole, Naturskole, Bibliotek, Kulturskole og forvaltning samarbejder om udvikling og realisering af fælles tiltag. samarbejdspartnere Evaluering ultimo 2014 C1:2 Der arbejdes med tværgående projekter i løbet af året. Rebild Kulturskole er en aktiv medspiller i arbejdet med bl.a. Kulturugerne i Rebild, Aftryk Festival og lignende arrangementer. samarbejdspartnere Evaluering ultimo 2014 Side 5 af 7

6 Strategiområde D: De musiske fags positive betydning for fysisk og mental sundhed Mål Indsats Ansvarlig Plan for proces og evaluering D1: At udnytte potentialerne i de musiske fag i forhold til fysisk og mental sundhed. D1:1 Kulturskolen tilbyder musikterapiforløb til institutioner eller til enkelt personer, som har behov for sådanne forløb. Musikterapi forløbene annonceres via hjemmesiden og ved direkte henvendelse til institutioner i kommunen. Der skabes debat og opmærksomhed omkring fagets potentialer gennem synliggørelse af både aktiviteter og effekt. fagpersoner indenfor faget. Evaluering ultimo 2016 D1:2 Der arbejdes med de musiske fags sundhedsfremmende egenskaber både for den enkelte og i familien. De musiske fags potentiale i forhold til et helt og sundt liv tydeliggøres og synliggøres via hjemmeside og sociale medier. Der arbejdes med udvikling af fag typer, hvor både den enkeltes og familiens sundhed er i fokus. Eksempelvis undervisningstilbud hvor familien er sammen om en aktivitet. undervisere. Evaluering ultimo 2016 Generelle og specielle kontraktvilkår Kontraktområdets formål: Kulturskolen tilbyder undervisning i musik, billedkunst, drama, dans og andre musiske aktiviteter. Kulturskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Kontraktområdets målgruppe: Børn og unge mellem 0 25 år bosat i Rebild Kommune. Kulturskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne. Side 6 af 7

7 Rebild Kulturskoles bestyrelse, medarbejdere og ledelse har udarbejdet følgende værdigrundlag for Rebild Kulturskole: Synlighed tæt på brugerne i Rebild kommune Kulturskolen skal være et miljøskabende kulturelt kraftcenter. Kulturskolen skal understøtte det lokale udøvende musikmiljø og kulturliv. For borgerne i Rebild Kommune skal Kulturskolen være kendt for inspirerende og involverende arrangementer. Kulturskolen skal arbejde for, at flest mulig børn og unge i Rebild Kommune møder et kulturskoletilbud. Kulturskolens arrangementer og undervisning skal skabe lyst til aktiv deltagelse i kommunens kulturliv. Kvalitet, oplevelse og udvikling Kulturskolen er en levende og dynamisk institution, der står for udvikling og fornyelse, bredde og talentpleje. Kulturskolen skal sikre en professionel undervisning, så brugeren oplever glæde ved kreativ udfoldelse. Der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent. Gennem deltagelse i den kunstneriske proces lærer eleven personligt og i fællesskab med andre at sætte nye mål for sin kulturelle udfoldelse. Kulturskolen skal være en god og inspirerende arbejdsplads. Ledelsens ansvar og kompetence Lederen har det personalemæssige ansvar, ansættelseskompetencen i forhold til Kulturskolens personale og det økonomisk ansvar for Kulturskolens drift. Det er lederens ansvar at sikre at arbejdet i kulturskolen lever op til skolens værdigrundlag og at der arbejdes for opfyldelse af de opstillede kontraktmål. Side 7 af 7

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere