fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013"

Transkript

1 fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog

2 KURSUS KATAlog Velkommen til AVkURSUS UddAnnelSeSkAtAlog for SkoleåRet indholdsfortegnelse AV CENTERs uddannelsesafdeling AVKURSUS er etableret med en målsætning om at skabe værdiskabende kurser inden for brugen af interaktive medier i undervisning og den private sektor. Alle instruktører hos AVKURSUS er uddannede lærere og fungerer dagligt som spydspidser på deres respektive arbejdspladser. Vi sikrer altid, at instruktørerne er klædt på til at kunne tilbyde vores samarbejdspartnere et meningsgivende og værdiskabende kursus. I kataloget kan du finde et omfattende kursustilbud inden for uddannelsessektoren. Alle kurser er personlige og udviklet af vores instruktører, som til dagligt har stor erfaring med gennemførsel og udvikling af de forskellige kursustilbud. Vores kursustilbud udvikler sig hele tiden og kan altid findes i nyeste form på AVKURSUS.dk. Alle kurser gennemføres efter følg mig princippet for at sikre, at alle kursisterne oplever værdi og udfordring ved kursets gennemførsel. Vi glæder os til at undervise jer. Uddannelsechef Nikolaj Thaysen Introkursus dansk med IT og medier gør tavlen interaktiv It og tosprogede elever dsa Aktiver eleverne ved tavlen - indskolingen It og specialpædagogik IWB i geografiundervisningen IWB i matematik 0-3 klasse IWB i matematik 4-6 klasse IWB i matematik 7-10 klasse Video i undervisningen IT for de læse- og skrivesvage Internettet som medspiller Brug af internettet i samfundsfag og historie Brug af tavlen i sprogfag Natur/teknik 2.0 Bestem selv dit kursusindhold i natur og science-fagene Web 2.0 i et demokrati-perspektiv (samfundsfag, dansk, historie, geografi) Microsoft onenote IWB som værdiskabende læringsværktøj (kompetenceløft) modul 1+2 Brug skoletube til at flippe din undervisning SIdE 2

3 introkursus VARIghEd: 1,5 TIMER Kursisterne bedes medbringe egen bærbar med software til den pågældende tavle installeret, for at opnå størst mulig forståelse for udstyret. Brugerne vil på dette kursus vil få forståelse for AV-udstyrets potentiale. Ved at opnå viden om de basale funktioner ved udstyret, vil brugerne være i stand til at tage udstyret i brug med det samme. At brugerne opnår basale færdigheder i brugen af deres udstyr. Kurset vil være tilrettelagt ud fra følg mig princippet, hvor alle kursisterne får det præsenterede i hænderne. der skal være mindst en computer pr. to deltager og adgang til en interaktiv tavle eller projektor. gerne flere. SIdE 4 SIdE 5

4 dansk med it og medier IT og medier er en del af danskfaget. Men ofte mangler læreren inspiration til at integrere det på en måde, hvor det er meningsfuldt og ikke føles som en ekstra byrde, han skal tage på sig. der findes efterhånden en lang række gratis ressourcer til brug på internettet, og skolerne har endvidere en masse programmer på computerne, hvis potentiale ikke bliver udnyttet. hvis lærerne bliver fortrolige med disse ressourcer, vil de opleve, at de kan understøtte de faglige og dannelsesmæssige mål i danskfaget, samtidig med at de giver eleverne IT-færdigheder. Ved selv at være skabende i forhold til medieproduktioner, kan eleverne end - videre udvide forståelsen for de virkemidler, som de benytter sig af. eksempler Blogging. Audioproduktion. filmproduktion. Kollaborative redskaber (f.eks. prezi og wisemapping). Animationer. Kildekritik på nettet. Kvalificeret anvendelse af IT-lærermidler. Brug af mobile enheder. At deltagerne bliver inspireret til nye måder at bruge IT og medier i danskundervisningen. At deltagerne oplever, at IT og medier spiller meningsfuldt sammen med fagets øvrige mål. At deltagerne går derfra med nogle konkrete værktøjer, som de kan tage i brug. der skal være mindst én computer pr. to deltager og adgang til en interaktiv tavle eller projektor. gerne adgang til flere. hvis man ønsker inspirationsoplægget skal der helst være bærbare computere, så deltagerne kan prøve tingene af efterhånden. At deltagerne er nogenlunde fortrolige med at bruge computere og navigere på nettet. Afhængig af behovet kan kurset enten gennemføres som: Workshop hvor deltagerne i grupper afprøver forskellige IT- og medieressourcer, og diskuterer deres anvendelighed i danskundervisningen. eller Inspirationsoplæg med begrænset deltagerinddragelse, hvor lærerne får introduceret en række idéer til at bruge IT og medier i danskfaget. eller En kombination af de to, hvilket kræver ekstra tid og en forudgående aftale om vægtningen af de to dele. SIdE 6 SIdE 7

5 gør tavlen interaktiv det kan være svært at komme i gang med at bruge den interaktive tavle som andet end lærerens redskab. Men som navnet antyder, er der masser af muligheder for at inddrage eleverne aktivt i undervisningen ved at bruge IWB. Ved at bruge tavlen interaktivt oplever man, at eleverne motiveres og aktiveres. de bliver skabende i deres egen læringsproces. Samtidig øger tavlen mulig - hederne for de elever, som lærer bedst, når de er i bevægelse og har taktile indgange til stoffet. Tavlen er endnu en farve i undervisningspaletten, og kan indgå i værksteds - arbejde, opgaveløsning, gruppearbejde, fælles brainstorming etc. ofte handler det ikke om at lave om på den interaktive undervisning, som allerede eksisterer, men om at se, hvordan IWB kan inddrages i den og skabe mere læringsværdi i den. også mange af de programmer og webtjenester, som bruges individuelt af eleverne kan åbne for nye muligheder, hvis de bruges på tavlen. det glæder såvel simple læringsspil, skriveprogrammer, og diktattjenester som uformelle læringsrum som Youtube, prezi og Wikipedia. det er en forudsætning at deltagerne er vant til at bruge den interaktive tavle i deres undervisning, og kan bruge de grundlæggende funktioner i det software, der hører til tavlen. der er mulighed for at differentiere kurset, hvis det er nødvendigt. Kurset foregår som en workshop, hvori deltagerne selv deltager i en række aktiviteter ved tavlen. løbende introduceres og diskuteres de didaktiske muligheder i de forskellige programmer og tjenester. det overordnede mål er, at tavlen bliver lige så meget elevernes redskab som den bliver lærerens. for at nå hertil vil læreren blive præsenteret for en række muligheder for at inddrage tavlen i under - visningen. Kurset vil tage udgangspunkt i nogle af de programmer og webtjenester, som deltagerne allerede er fortrolige med og vise, hvordan disse kan gøres interaktive og kollaborative. desuden vil enkelte nye blive introduceret til inspiration. Mindst hver anden deltager skal have en bærbar computer med til kurset. der skal være et lokale med fungerende interaktiv tavle for hver seks deltagere på kurset. SIdE 8 SIdE 9

6 it og tosprogede elever Brugen af IT og medier rummer særlige muligheder for de elever, som har et andet modersmål end dansk. Ikke blot fordi der findes sprogstøttende og kompensatoriske programmer på skolens computere og på nettet, men fordi IT og medier understøtter en lang række af de nøgleord, man arbejder med i dansk som andetsprogsundervisningen både den som foregår særskilt og den som foregår i den almindelige fagundervisning eksempler forforståelse. Begrebsarbejde. Anvendelse af modersmål. Sproglig opmærksomhed. Brug af uformelle skriftsprogsgenrer f.eks. chat. deltagerne skal være nogenlunde fortrolige med at bruge computere og oprette brugere på forskellige webtjenester. At deltagerne får nogle idéer til, hvordan IT og medier kan støtte sprogtilegnelsen. det vil sige, at de vil få præsenteret og prøvet programmer og web-ressourcer, som kan være formålstjenstlige. Kurset kan foregå enten som: Workshop: her udvælges to af nøgleordene (f.eks. forforståelse og begrebsarbejde) og deltagerne får selv mulighed for at prøve forskellige IT-ressourcer af og reflektere over deres anvendelsesmuligheder. eller inspirationsoplæg: her præsenteres en række forskellige muligheder inden for alle nøgleordene, og deltagerinddragelsen er begrænset. eller kombination af de to, men det kræver mere tid, og en forudgående aftale om vægtningen af de to dele. hvis kurset foregår som workshop skal hver gruppe have adgang til mindst en computer, og gerne tilkoblet en interaktiv tavle. hvis kurset foregår som inspirationsoplæg skal deltagerne helst have bærbare computere, så de kan prøve ting af undervejs. SIdE 10 SIdE 11

7 dsa har du nogle gange overvejet, hvorvidt du formår at give dine tosprogede elever nok udbytte i din daglige danskundervisning? har du brug for flere redskaber til, hvordan man kan støtte og hjælpe de tosprogede elever bedre på vej gennem brugen af den interaktive tavle? på kurset vil vi arbejde på at skabe et læringsrum, hvor man gennem brugen af den interaktive tavle kan give de tosprogede elever en større forståelse af bl.a. tekster, teksters opbygning, genrebevidsthed og meget mere. Vi vil lige - ledes arbejde med, hvorledes man kan drage nytte af barnets modersmål, f.eks. i form af de allerede eksisterende ordbilleder. deltagerne/grupperne skal have adgang til hver deres computere eller lokaler med interaktive tavler, da der afsættes tid til at arbejde i små work - shops. derudover skal der være installeret den nyeste tavlesoftware og man skal have adgang til nettet. det overordnede mål for kurset er at give kur sis - terne flere redskaber til hvordan de gennem brugen af den interaktive tavle, kan hjælpe deres tosprogede elever til at udvikle en bredere bevidsthed samt forståelse af dansksproget og dets mange facetter. Kurset vil være en vekslen mellem inspirations - oplæg og workshop. deltagerantal maks. 15. der skal være lokaler med fungerende interaktive tavler for hver fem deltager. SIdE 12 SIdE 13

8 AktiVeR eleverne V. tavlen - indskolingen hvordan kan man skabe et læringsrum, hvor det er eleverne, der er de aktive ved tavlen, og skabe fokus på, hvordan tavlen kan blive en aktiv del af værkstedsundervisningen. har kendskab til tavlesoftwarens basale funktioner. Målet er at deltagerne får kompetence og ideer til hvordan de selv kan skabe materiale, som kan aktivere eleverne ved tavlen. derudover er målet at introducere deltagerne til at bruge de mange gratis online ressourcer, som findes. Kurset vil være en workshop, med vekslen mellem oplæg og hands-on opgaver og ender med at deltagerne har konkret erfaringer og materiale, de kan anvende i undervisningen. hver deltager skal benytte en computer, hvor tavlesoftwaren er installeret på. Computerne skal derudover have adgang til nettet. SIdE 14 SIdE 15

9 it og SpeCiAlpædAgogik Kursisterne er nogenlunde fortrolige med brug af computere. IT og medier er en del af dagligdagen i det specialpædagogiske område. Men ofte mangler pædagogen eller læreren inspiration til at integrere det på en måde, hvor det er meningsfyldt for den enkelte elev. der findes efterhånden en lang række gode gratis programmer og apps på internettet, og skoler samt institutioner har endvidere en masse programmer på tablets og computerne, hvis fulde potentiale ikke bliver udnyttet. hvis pædagoger og lærer bliver fortrolige med nogle af disse ressourcer, vil de opleve, at de kan understøtte eleverne i de faglige og dannelsesmæssige mål i dagligdagen, samtidig med at den enkelte elev får nye IT-færdigheder. Med udgangspunkt i specialpædagogikken arbejder vi os igennem forskellige teknologiske muligheder, der kan støtte en kreativ, inkluderende og inspirerende undervisningsform. Målsætningen for kurset er, at kursisterne bliver inspireret til nye måder at bruge IT og medier i dagligdagen, samt at de får nogle nye konkrete værktøjer, som de kan tage i brug. Kurset tilrettelægges i samarbejder med den enkelte institution/skole, således at den enkelte institution/skole bestemme, om kurset skal afholdes som et foredrag eller som en workshop, hvor kursisterne får lov til at arbejde med de udvalgte programmer mm. der skal som minimum stilles en interaktiv tavle eller en projektor til rådighed. målgruppe pædagoger, lærere og andre i specialområdet, målrettet børne-/elevgrupper med generelle ind - læringsvanskeligheder, autismespektrumforstyr - relser og opmærksomhedsforstyrrelser. SIdE 16 SIdE 17

10 iwb i geografiundervisningen geografi er et syntesefag, der arbejder med store sammenhænge i såvel naturen som kulturen. den interaktive tavle kan være et nyttigt redskab i faget for såvel lærere som elever. Tavlen giver mulighed for at anskueliggøre fænomener og sammenhænge, som kan være fjerne og abstrakte for eleverne, og dens visuelle karakter åbner op for at arbejde med f.eks. kort og figurer på nye måder. deltagerne skal have basiskendskab til tavlens software. Kurset giver deltagerne en række konkrete idéer til brug af IWB i geografiundervisningen. Kurset tager udgangspunkt i konkrete eksempler på brug af tavlen i geografiundervisningen. Med udgangspunkt heri får deltagerne mulighed for selv at afprøve eksemplerne og udvikle egne idéer til brug i undervisningen. deltagerantal maks. 15. Mindst en interaktiv tavle pr. tre deltagere. deltagerne må gerne medbringe bærbare computere, hvorpå tavlesoftwaren er installeret. SIdE 18 SIdE 19

11 iwb i matematik klasse leg og læring kan være fantastisk motiverende med et interaktivt whiteboard. Kunsten er blot at vide hvordan og hvornår. Børn i indskolingen har en naturlig, men utrolig flagrende tilgang til It-medier. Udbyttet er ofte langt fra målet selv om man umiddelbart skulle tro at en elev med evner for at håndtere mediet også forstår indholdet. Styring og rutiner er derfor nødt til at gå hånd i hånd med den umiddelbare og fabulerende elevs ageren. Rutiner styrkes hvis man gang på gang kan fastholde aftaler. her kommer IWB på banen. Skabeloner til - rettet den enkelte klasse, er med til at skabe genkendelse og træne rutiner. få styr på tal og opstillinger, former, størrelse og beliggenhed samt mønstre- og datasortering. VARIghEd: 2-3 TIMER have basalt kendskab til den interaktive tavles software. Kurset kan afvikles som hands on Workshop såvel som et meget underviser styret kursus. I begge tilfælde vil der være oplæg fra instruktøren med eksempler til efterfølgelse som oplæg til egne metodiker og produkter. Styrke den enkelte kursists forståelse og anvendelse af IWB i deres daglige undervisning, samt at introducere andre net baserede undervisnings - midler på det for læreren aktuelle trin. Kurset understøtter undervisningsministeriets fælles mål for faget samt det enkelte trin. på kurset vil relevante IT-portaler blive inddraget sammen med andre net baserede undervisningsmidler som kan bestyrke kursets indhold og mål. Antal kursister: Maks. 15. Ved workshop-afvikling bør der være tavler til hold på tre. Samtlige computere som indgår i kurset afvikling bør have nyeste software installeret og afprøvet inden kursets afvikling. Kursisterne har enten bærbare computere med internetopkobling eller tavler tilknyttet til computer med nettilkobling. SIdE 20 SIdE 21

12 iwb i matematik klasse Strukturen fra tidligere år skal nu fastholdes og udbygges med nye metoder og indhold. har man overtaget eller viderefører man, så er udfordringerne der stadigvæk. Valget af metode og de læringsportaler som institutionen råder over, kan have betydning for undervisningens afvikling på boardet. Inddragelse af netbaserede undervisningsmidler er et lovkrav som skal efterleves. hvordan interaktioner på boardet mellem disse portaler og ens egen pædagogik og didaktik afvikles er jo udfordringen. Så struktur på talrækker og figurrækker samt multi plikation og division skal etableres. ligningsløsning ved uformelle metoder, koordinatsystemer samt procent sammenhænge skal introduceres og styrkes. Boardet er et rigtig godt middel i forbindelse med indsætning af figurer fra hverdagen, polygoner, cirkler og formler. på kurset gennemgås også indsamling samt tolkning af data. VARIghEd: 2-3 TIMER have bassalt kendskab til den interaktive tavles software. Kurset kan afvikles som hands on Workshop såvel som et meget underviser styret kursus. I begge tilfælde vil der være oplæg fra instruktøren med eksempler til efterfølgelse som oplæg til egne metodiker og produkter. Styrke den enkelte kursists forståelse og anvendelse af IWB i deres daglige undervisning, samt at introducere andre net baserede undervisnings - midler på det for læreren aktuelle trin. Kurset understøtter undervisningsministeriets fælles mål for faget samt det enkelte trin. på kurset vil relevante IT-portaler blive inddraget sammen med andre net baserede undervisningsmidler som kan bestyrke kursets indhold og mål. Antal kursister: Maks. 15. Ved workshop-afvikling bør der være tavler til hold på tre. Samtlige computere som indgår i kurset, bør have nyeste software installeret og afprøvet inden kursets afvikling. Kursisterne har enten bærbare computere med internetopkobling eller tavler tilknyttet til computer med nettilkobling. SIdE 22 SIdE 23

13 iwb i matematik klasse VARIghEd: 2-3 TIMER I denne fase skal gammelt konsolideres og afgørende metoder skal indprentes og implementeres. Som modtagende eller videreførende lærer, skal den afsluttende og endelige kurs udstikkes. IWB er for mange en integreret del af undervisningen, men ikke altid den styrkelse som var tiltænkt. på de sidste klassetrin kan indspilning af prøvesituationen som oplæg til god afvikling af selve afgangsprøven være meget inspirerende. Elevernes præstationer kan sammenstilles og diskuteres. Evalueringsprocesser er en vigtig del af det afsluttende arbejde hvorfor denne proces vil være vægtet på dette kursus. Inddragelse af regneark med skabeloner for afgangsprøve kan fremstilles til den enkelte lærers ønsker. Vidensdeling og erfaringer fra landet over inddrages i det at løse ligninger, reducere, arbejde med procentbegrebet samt anvende formler og udtryk med variable. Udarbejdelse af ligningssystemer som løses grafisk samt sammenhæng mellem tegnet objekt og model. pythagoras og enkle trigonometriske beregninger af sider og vinkler samt kombinatorik og sandsynlighed vil også indgå i kurset. have bassalt kendskab til den interaktive tavles software. Kurset kan afvikles som hands on Workshop såvel som et meget underviser styret kursus. I begge tilfælde vil der være oplæg fra instruktøren med eksempler til efterfølgelse som oplæg til egne metodiker og produkter. Styrke den enkelte kursists forståelse og anvendelse af IWB i deres daglige undervisning, samt at introducere andre net baserede undervisningsmidler på det for læreren aktuelle trin. Kurset understøtter undervisningsministeriets fælles mål for faget samt det enkelte trin. på kurset vil relevante IT-portaler blive inddraget sammen med andre net baserede undervisningsmidler som kan bestyrke kursets indhold og mål. Antal kursister: Maks. 15. Ved workshop-afvikling bør der være tavler til hold på tre. Samtlige computere som indgår i kurset, bør have nyeste software installeret og afprøvet inden kursets afvikling. Kursisterne har enten bærbare computere med internetopkobling eller tavler tilknyttet til computer med nettilkobling. SIdE 24 SIdE 25

14 Video i UndeRViSningen Brugen af video på nettet er eksploderet de seneste år. Man kan finde videoer af næsten alt med ganske få klik, og smartphones har gjort det nemt og hurtigt at optage og dele videoklip på nettet. Elever benytter i høj grad videoklip smartphones på sociale medier og har derfor stort kendskab til teknikken og dens anvendelsesmuligheder. der ligger en stor resource af viden om video som udtryksform hos eleverne, og den kan sagtens udnyttes i undervisningen. Kurset tager udgangspunkt i simple små gratis - programmer, der ikke gør brugen af video sværere end det behøver at være. Man behøver ikke være computerhaj for at være med, og mange af programmerne kan tages direkte til eleverne, så udviklingen i brugen af video sker i samarbejde mellem lærer og elever. dette kursus er tænkt som inspiration til lærere, der ønsker at integrere brugen af video i undervis nin - gen og forældresamarbejdet. det giver et lille indblik i, hvordan man med simple midler kan imøde komme eleverne og møde dem der hvor de er. Vi arbejder med små korte oplæg og eksempler fra egen praksis efterfulgt af masser af hands on øvelser. Maks. 15 personer pr. instruktør samt mindst én computer pr. to kursister. SIdE 26 SIdE 27

15 it for de læse- og SkRiVeSVAge deltagerne skal være fortrolige med at anvende computere, og kende almindelige programmer som Word og internetbrowsere. Kurset veksler mellem instruktioner og hands onøvelser, hvor deltagerne får mulighed for at afprøve forskellige redskaber og reflektere over deres muligheder og begrænsninger. IT kan være et godt redskab for både lærer og elever, når det gælder læse- og skrivevanskeligheder. dels findes der en lang række redskaber, som specifikt er udviklet til skrive- og læsestøtte. dels findes der en mange gode, gratis ressourcer på nettet, som kan støtte læse- og skrive svage elever. den interaktive tavle kan i kraft af sin visuelle, auditive og taktile karakter, også være en god hjælp for elever, som har vanskelig - heder med at læse og skrive. Efter kurset har deltagerne stiftet bekendtskab med forskellige redskaber, som kan støtte deres læse- og skrivesvage elever. deltagerantal maks. 15. Mindst en bærbar computer pr. to deltagere. Mindst ét lokale med interaktiv tavle - gerne flere. SIdE 28 SIdE 29

16 internettet Som medspiller Man oplever ofte som lærer, at adgangen til nettet besværliggør læreprocesserne for eleverne. Selvom eleverne er såkaldt digitale indfødte, er de ikke nødvendigvis i stand til at navigere kvalificeret i alle de informationer og redskaber, der findes på nettet. Kurset vil beskæftige sig med måder, hvorpå brugen af internettet kan kvalificeres og blive et aktiv i undervisningen og i elevernes læringsproces. eksempler Kvalificeret internetsøgning. Kildekritik på nettet. Brug af leksika og ordbøger f.eks. Wikipedia og googletranslate. Brug af sociale medier. Kvalificeret brug af opgavedatabaser og lign. deltagerne skal være hverdagsbrugere af computer og internet, men behøver ikke yderligere for udsætninger. At kursisterne går fra kurset med konkrete idéer til, hvordan de kan bruge internettet som en aktiv medspiller i undervisningen. Kurset vil foregå i en vekselvirkning mellem tavlegennemgang fra kursusholderen og hands - on-øvelser. Alle kursister skal medbringe en bærbar computer, og der skal være en interaktiv tavle til rådighed for kursusholderen. SIdE 30 SIdE 31

17 brug Af internettet i SAmfUndSfAg og historie deltagerne skal være fortrolige med at bruge internettet. Kurset vil bygge på koblingen af teori og praksis. der vil blive vist og arbejdet med eksempler som direkte kan overføres til undervisningen. deltagerne får endvidere selv mulighed for at udvikle ideer til brug i undervisningen. At inddrage tavlerne i undervisningen kan ofte virke meget besværligt. dette kursus vil give kursisterne værktøjer til let at kunne inddrage tavlen i undervisningen. Vi vil arbejde specifikt med enkelte programmer, der vil kunne genbruges til mange forskellige undervisnings situationer. der vil blive rig mulighed for at arbejde med det tekniske således, at I bliver i stand til at bruge det i praksis. Kurset giver deltagerne et indblik i hvordan man kan bruge tavlen til forløb i samfundsfag/historie med særlig brug af internettet og med fokus på faglig læsning. Samt at give nogle simple værktøjer som let kan bruges til, at gøre din under visning mere interaktiv. deltagerantal maks. 15. Mindst en bærbar med internetadgang, samt ActiveInspire installeret pr. to deltagere. Vi skal også arbejde med inddragelse af smartphones så det forventes at der er to smartphones til rådighed. Vi vil tage udgangspunkt i konkrete undervisningsforløb. Vi vil arbejde med integrering af internettet i undervisningen, og vi vil fokuserer på inddragelse af faglig læsning. SIdE 32 SIdE 33

18 brug Af tavlen i SpRogfAg I sprogfag er der gode traditioner for, at arbejde med varierende fremlæggelser, her kan tavlen inddrages. Vi vil arbejde med et undervisningsforløb bygget op omkring storyline-metoden. heri vil vi finde forskellige aktiviteter, hvor vi vil inddrage tavlen samt, det værktøj som eleverne altid har ved hånden, Smart - phones. Vi vil vise hvordan vi med lidt forberedelse kan skabe en platform hvorfra vi igen og igen kan inddrage elevernes smartphones til forskellige aktiviteter. Vi vil også arbejde med inddragelse af faglig læsning. deltagerne skal være fortrolige med at bruge internettet. Kurset giver deltagerne et indblik i hvordan man kan bruge tavlen til forløb i samfundsfag/historie med særlig brug af internettet og med fokus på faglig læsning. Samt at give nogle simple værktøjer som let kan bruges til, at gøre din under visning mere interaktiv. Kurset vil bygge på koblingen af teori og praksis. der vil blive vist og arbejdet med eksempler som direkte kan overføres til undervisningen. deltagerne får endvidere selv mulighed for at udvikle ideer til brug i undervisningen. deltagerantal maks. 15. Mindst en bærbar med internetadgang samt ActiveInspire installeret pr. to deltagere. Vi skal også arbejde med inddragelse af smartphones så det forventes at der er to smartphones til rådighed. SIdE 34 SIdE 35

19 natur/teknik 2.0 Basale IT-færdigheder. IT kan indgå som værktøj i mange af de naturvidenskabelige metoder og det er derfor vigtigt at læreren kender til de muligheder, IT giver i et fag som natur/teknik. på internettet findes mange programmer og onlineressourcer, der kan anvendes som støtte for elevernes læring og naturfaglige udvikling. IT kan hjælpe eleverne med at bygge bro mellem elevernes hverdagsforestillinger og naturfaglig viden, præsentere den opnåede viden på mange forskellige måder og samtidig udbygge deres viden om IT. Kurset beskæftiger sig med en udvalgt række programmer, onlineressourcer og værktøjer, der kan anvendes i undervisningen i natur/teknik. Vekslen mellem instruktion, hands-on øvelser og refleksion. At deltagerne får kendskab værktøjer, programmer og onlineressourcer, der nemt kan inddrages i natur/teknik-undervisningen. En computer pr. to deltagere. SIdE 36 SIdE 37

20 bestem SelV dit kursusindhold i natur og SCienCe-fAgene I vores verden skal et godt kursus indeholde det, som kunden efterspørger og så lidt mere til. det kræver indsigt og viden om fagområdets mål og intentioner, at kunne stille de rette spørgsmål og krav til et kursus indhold. Vi kan på forhånd tilbyde kurser i specifikke fagområder som vi mener, har relevans og interesse for den enkelte kursist. Ud over vores meget varierede kursusprogram for alle interaktive tavler på markedet, mener vi dog, at der også skal være plads til et mere detailorienteret kursus, med udgangspunkt i kundens specifikke ønsker. på dette kursus kan kunden i samarbejde med instruktøren skræddersy det kursusindhold som kunden ønsker. Vi står derudover gerne til disposition med vejledende input i forbindelse med kursets endelige planlægning og indhold. Kurset kan indeholde både årgangsrelateret som fagspecifikt område. Syrer og baser. Radioaktivitet. fotosyntese. geologi. dna. Økologi. geografi: Kortanalyse. Vejrsystemer. eksempler deltagerne skal som minimum have basalt kendskab til tavlesoftwaren. dette krav for at softwaren ikke skal være en barriere for det faglige indhold og dettes implementering i selve kurset. At kursisterne individuelt får det faglige udbytte, som det er dem muligt at tilegne sig, med baggrund i det af kursusudbyderen og kundens ønskede mål. Alt efter deltagerantal og lokaler med IWB samt IT der er til rådighed vil kurset bestå af oplæg og inspiration til efterfølgelse af selvstændigt arbejde. Regelmæssig opfølgning samt afsluttende eva - luering. Nyeste software skal være installeret. deltagerantal og tavler som der kan arbejdes ved skal være i et rimeligt forhold. SIdE 38 SIdE 39

21 Web 2.0 i et demokratiperspektiv (SAmfUndSfAg, dansk, historie, geografi) Internettet er fuld af brugergenereret indhold. de fleste elever kommunikerer dagligt på nettet og deltager i en lang række virtuelle sociale netværk. Nettet har åbnet nye muligheder for demokratisk deltagelse og dannelse af interesse - fællesskaber. det har på den ene side demokratiseret den offentlige debat, men også gjort det mere uoverskueligt at navigere i. Kurset beskæftiger sig med virtuelle rum og brugergenereret indhold både i teori og praksis. deltagerne skal have basiskendskab til brug af computere, og kende til forskellige sociale netværk. Kurset lægger både op til en diskussion af nye deltagelsesformer, og giver konkrete idéer til, hvordan man kan arbejde med Web 2.0 i et demokrati perspektiv i undervisningen. Kurset består af en introduktionsdel med en række konkrete eksempler til inspiration og en hands ondel, hvor deltagerne selv prøver idéer af. Undervejs lægges der op til diskussion af, hvilke særlige udfordringer de nye deltagelsesformer giver. deltagerantal maks. 15. Mindst én bærbar computer pr. to deltagere. SIdE 40 SIdE 41

22 microsoft onenote At tage noter er for de fleste en normal arbejdsgang i forhold til bl.a. at deltage i en forelæsning, klasseundervisning eller ved møder. Metoden er forskellig fra person til person. Værktøjet Microsoft onenote kan være en stor hjælp for alle, der tager noter. Værktøjet samler alle former for noter og gør dem digitale på en enkelt og hurtig måde. Kollabrative arbejdsmønstre sikres nemt gennem værktøjets mulighed for at dele noterne i skyen eller på en lokal server. Microsoft onenote er samtidig et særdeles brugbart tavleværktøj, som for mange vil kunne erstatte det medfølgende tavlesoftware til f.eks. en interaktiv tavle. Kurser i software er altid svære at planlægge. der kan store være forskelle på kursisterne ITforudsætninger, hvilket kan været svært for mange undervisere at takle. Vi har som ambition gennem differentieret undervisning, at ingen bliver glemt. Alle deltagerne skal dog have et basalt kendskab i Microsoft office-pakken. Kurset er tilrettelagt ud fra følg mig -metoden. det vil sige, at kursisterne under hele kurset prøver de forskellige aspekter i den rækkefølge, de præsenteres. At deltagerne oplever hvor nemt værktøjet samler alle noter på en nem og enkelt måde. Samtidig at deltagerne får opsat en konto i skyen, således de altid har adgang til deres noter og får muligheden for at dele noterne med andre notetagere. Alle kursister skal have adgang til en pc med Microsoft onenote 2010 installeret samt tilgængelig internet for alle. der kan med fordel anvendes tablet enheder for at opnå størst mulig forståelse for onenotes anvendelse som tavleprogram. SIdE 42 SIdE 43

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

IPAD AKADEMIET. IPAD AKADEMIET v. EVA TRYDE. Holtug Strandvej Store Heddinge. Tlf

IPAD AKADEMIET. IPAD AKADEMIET v. EVA TRYDE. Holtug Strandvej Store Heddinge. Tlf IPAD AKADEMIET KURSUSKATALOG 2016 IPAD AKADEMIET IPAD AKADEMIET v. EVA TRYDE Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 info@ipad-akademiet.dk www.ipad-akademiet.dk www.evatryde.dk i IPAD

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Sprog SPROG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Matematik, sprog, kreativitet og programmering 2015 Lærervejledning Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Indhold Indledning... 2 CFU og kodning i undervisningen... 2 Læringsmål

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Dagens program. Velkommen og præsentation.

Dagens program. Velkommen og præsentation. Dagens program Velkommen og præsentation. Evt. udveksling af mailadresser. Forenklede Fælles Mål om geometri og dynamiske programmer. Screencast, hvordan og hvorfor? Opgave om polygoner i GeoGebra, løst

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, Retningslinjerne for holddannelse på Finderuphøj Skole har til formål at understøtte hvor

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

It didaktik i filosofi

It didaktik i filosofi It didaktik i filosofi Fagdidaktisk kursus i filosofi, tirsdag den 26. november 2013 Plan for oplægget: Generelle it-didaktiske betragtninger IT og filosofi Film om videnskabsteori Hjemmeside om politisk

Læs mere

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus.

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus. Læringprojekt multimodalitet, 4.årgang - et samarbejde mellem Hatting skole, Torsted skole og Pædagogiske UdviklingsCenter BØRN OG UNGE Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Jyllandsgade 16 8700 Horsens

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

International Computer and Information Literacy Study. Lærerspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013

International Computer and Information Literacy Study. Lærerspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013 International Computer and Information Literacy Study Lærerspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013 FORTROLIGT ICILS-MATERIALE MÅ IKKE CITERES ELLER REFERERES Secretariat The Australian Council for Educational

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Ledernetværksmøde. d.2/12-2013. fredag den 20. december 13

Ledernetværksmøde. d.2/12-2013. fredag den 20. december 13 Ledernetværksmøde d.2/12-2013 1) 13.00-13.10: Velkomst, kort om netværkets mål og struktur, samt intro til dagens tema: ledelse af elevaktiverende undervisningsprocesser. Kan e-tavler/projektorer medvirke

Læs mere

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at klæde læreren

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy. Alle fortjener at kunne programmere

Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy. Alle fortjener at kunne programmere Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy Alle fortjener at kunne programmere App Academy Jernbanegade 27 6000 Kolding +45 51 922 722 info@appacademy.dk www.appacademy.dk Programmering på skemaet

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT Til Vision og strategi for digital daginstitution Indledning For noget tid siden blev der talt meget om it, og om hvilke muligheder

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT VI TILBYDER RÅDGIVNING, KURSER OG STØRRE KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB MED FOKUS PÅ LÆRING OG LEDELSE Vi brænder for læring og kan omsætte den

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer?

Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer? Blackboard og andre digitale værktøjer 1 Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer? Som led i Aarhus BSS blended learning strategi tilbyder Center for Undervisning

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere