fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013"

Transkript

1 fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog

2 KURSUS KATAlog Velkommen til AVkURSUS UddAnnelSeSkAtAlog for SkoleåRet indholdsfortegnelse AV CENTERs uddannelsesafdeling AVKURSUS er etableret med en målsætning om at skabe værdiskabende kurser inden for brugen af interaktive medier i undervisning og den private sektor. Alle instruktører hos AVKURSUS er uddannede lærere og fungerer dagligt som spydspidser på deres respektive arbejdspladser. Vi sikrer altid, at instruktørerne er klædt på til at kunne tilbyde vores samarbejdspartnere et meningsgivende og værdiskabende kursus. I kataloget kan du finde et omfattende kursustilbud inden for uddannelsessektoren. Alle kurser er personlige og udviklet af vores instruktører, som til dagligt har stor erfaring med gennemførsel og udvikling af de forskellige kursustilbud. Vores kursustilbud udvikler sig hele tiden og kan altid findes i nyeste form på AVKURSUS.dk. Alle kurser gennemføres efter følg mig princippet for at sikre, at alle kursisterne oplever værdi og udfordring ved kursets gennemførsel. Vi glæder os til at undervise jer. Uddannelsechef Nikolaj Thaysen Introkursus dansk med IT og medier gør tavlen interaktiv It og tosprogede elever dsa Aktiver eleverne ved tavlen - indskolingen It og specialpædagogik IWB i geografiundervisningen IWB i matematik 0-3 klasse IWB i matematik 4-6 klasse IWB i matematik 7-10 klasse Video i undervisningen IT for de læse- og skrivesvage Internettet som medspiller Brug af internettet i samfundsfag og historie Brug af tavlen i sprogfag Natur/teknik 2.0 Bestem selv dit kursusindhold i natur og science-fagene Web 2.0 i et demokrati-perspektiv (samfundsfag, dansk, historie, geografi) Microsoft onenote IWB som værdiskabende læringsværktøj (kompetenceløft) modul 1+2 Brug skoletube til at flippe din undervisning SIdE 2

3 introkursus VARIghEd: 1,5 TIMER Kursisterne bedes medbringe egen bærbar med software til den pågældende tavle installeret, for at opnå størst mulig forståelse for udstyret. Brugerne vil på dette kursus vil få forståelse for AV-udstyrets potentiale. Ved at opnå viden om de basale funktioner ved udstyret, vil brugerne være i stand til at tage udstyret i brug med det samme. At brugerne opnår basale færdigheder i brugen af deres udstyr. Kurset vil være tilrettelagt ud fra følg mig princippet, hvor alle kursisterne får det præsenterede i hænderne. der skal være mindst en computer pr. to deltager og adgang til en interaktiv tavle eller projektor. gerne flere. SIdE 4 SIdE 5

4 dansk med it og medier IT og medier er en del af danskfaget. Men ofte mangler læreren inspiration til at integrere det på en måde, hvor det er meningsfuldt og ikke føles som en ekstra byrde, han skal tage på sig. der findes efterhånden en lang række gratis ressourcer til brug på internettet, og skolerne har endvidere en masse programmer på computerne, hvis potentiale ikke bliver udnyttet. hvis lærerne bliver fortrolige med disse ressourcer, vil de opleve, at de kan understøtte de faglige og dannelsesmæssige mål i danskfaget, samtidig med at de giver eleverne IT-færdigheder. Ved selv at være skabende i forhold til medieproduktioner, kan eleverne end - videre udvide forståelsen for de virkemidler, som de benytter sig af. eksempler Blogging. Audioproduktion. filmproduktion. Kollaborative redskaber (f.eks. prezi og wisemapping). Animationer. Kildekritik på nettet. Kvalificeret anvendelse af IT-lærermidler. Brug af mobile enheder. At deltagerne bliver inspireret til nye måder at bruge IT og medier i danskundervisningen. At deltagerne oplever, at IT og medier spiller meningsfuldt sammen med fagets øvrige mål. At deltagerne går derfra med nogle konkrete værktøjer, som de kan tage i brug. der skal være mindst én computer pr. to deltager og adgang til en interaktiv tavle eller projektor. gerne adgang til flere. hvis man ønsker inspirationsoplægget skal der helst være bærbare computere, så deltagerne kan prøve tingene af efterhånden. At deltagerne er nogenlunde fortrolige med at bruge computere og navigere på nettet. Afhængig af behovet kan kurset enten gennemføres som: Workshop hvor deltagerne i grupper afprøver forskellige IT- og medieressourcer, og diskuterer deres anvendelighed i danskundervisningen. eller Inspirationsoplæg med begrænset deltagerinddragelse, hvor lærerne får introduceret en række idéer til at bruge IT og medier i danskfaget. eller En kombination af de to, hvilket kræver ekstra tid og en forudgående aftale om vægtningen af de to dele. SIdE 6 SIdE 7

5 gør tavlen interaktiv det kan være svært at komme i gang med at bruge den interaktive tavle som andet end lærerens redskab. Men som navnet antyder, er der masser af muligheder for at inddrage eleverne aktivt i undervisningen ved at bruge IWB. Ved at bruge tavlen interaktivt oplever man, at eleverne motiveres og aktiveres. de bliver skabende i deres egen læringsproces. Samtidig øger tavlen mulig - hederne for de elever, som lærer bedst, når de er i bevægelse og har taktile indgange til stoffet. Tavlen er endnu en farve i undervisningspaletten, og kan indgå i værksteds - arbejde, opgaveløsning, gruppearbejde, fælles brainstorming etc. ofte handler det ikke om at lave om på den interaktive undervisning, som allerede eksisterer, men om at se, hvordan IWB kan inddrages i den og skabe mere læringsværdi i den. også mange af de programmer og webtjenester, som bruges individuelt af eleverne kan åbne for nye muligheder, hvis de bruges på tavlen. det glæder såvel simple læringsspil, skriveprogrammer, og diktattjenester som uformelle læringsrum som Youtube, prezi og Wikipedia. det er en forudsætning at deltagerne er vant til at bruge den interaktive tavle i deres undervisning, og kan bruge de grundlæggende funktioner i det software, der hører til tavlen. der er mulighed for at differentiere kurset, hvis det er nødvendigt. Kurset foregår som en workshop, hvori deltagerne selv deltager i en række aktiviteter ved tavlen. løbende introduceres og diskuteres de didaktiske muligheder i de forskellige programmer og tjenester. det overordnede mål er, at tavlen bliver lige så meget elevernes redskab som den bliver lærerens. for at nå hertil vil læreren blive præsenteret for en række muligheder for at inddrage tavlen i under - visningen. Kurset vil tage udgangspunkt i nogle af de programmer og webtjenester, som deltagerne allerede er fortrolige med og vise, hvordan disse kan gøres interaktive og kollaborative. desuden vil enkelte nye blive introduceret til inspiration. Mindst hver anden deltager skal have en bærbar computer med til kurset. der skal være et lokale med fungerende interaktiv tavle for hver seks deltagere på kurset. SIdE 8 SIdE 9

6 it og tosprogede elever Brugen af IT og medier rummer særlige muligheder for de elever, som har et andet modersmål end dansk. Ikke blot fordi der findes sprogstøttende og kompensatoriske programmer på skolens computere og på nettet, men fordi IT og medier understøtter en lang række af de nøgleord, man arbejder med i dansk som andetsprogsundervisningen både den som foregår særskilt og den som foregår i den almindelige fagundervisning eksempler forforståelse. Begrebsarbejde. Anvendelse af modersmål. Sproglig opmærksomhed. Brug af uformelle skriftsprogsgenrer f.eks. chat. deltagerne skal være nogenlunde fortrolige med at bruge computere og oprette brugere på forskellige webtjenester. At deltagerne får nogle idéer til, hvordan IT og medier kan støtte sprogtilegnelsen. det vil sige, at de vil få præsenteret og prøvet programmer og web-ressourcer, som kan være formålstjenstlige. Kurset kan foregå enten som: Workshop: her udvælges to af nøgleordene (f.eks. forforståelse og begrebsarbejde) og deltagerne får selv mulighed for at prøve forskellige IT-ressourcer af og reflektere over deres anvendelsesmuligheder. eller inspirationsoplæg: her præsenteres en række forskellige muligheder inden for alle nøgleordene, og deltagerinddragelsen er begrænset. eller kombination af de to, men det kræver mere tid, og en forudgående aftale om vægtningen af de to dele. hvis kurset foregår som workshop skal hver gruppe have adgang til mindst en computer, og gerne tilkoblet en interaktiv tavle. hvis kurset foregår som inspirationsoplæg skal deltagerne helst have bærbare computere, så de kan prøve ting af undervejs. SIdE 10 SIdE 11

7 dsa har du nogle gange overvejet, hvorvidt du formår at give dine tosprogede elever nok udbytte i din daglige danskundervisning? har du brug for flere redskaber til, hvordan man kan støtte og hjælpe de tosprogede elever bedre på vej gennem brugen af den interaktive tavle? på kurset vil vi arbejde på at skabe et læringsrum, hvor man gennem brugen af den interaktive tavle kan give de tosprogede elever en større forståelse af bl.a. tekster, teksters opbygning, genrebevidsthed og meget mere. Vi vil lige - ledes arbejde med, hvorledes man kan drage nytte af barnets modersmål, f.eks. i form af de allerede eksisterende ordbilleder. deltagerne/grupperne skal have adgang til hver deres computere eller lokaler med interaktive tavler, da der afsættes tid til at arbejde i små work - shops. derudover skal der være installeret den nyeste tavlesoftware og man skal have adgang til nettet. det overordnede mål for kurset er at give kur sis - terne flere redskaber til hvordan de gennem brugen af den interaktive tavle, kan hjælpe deres tosprogede elever til at udvikle en bredere bevidsthed samt forståelse af dansksproget og dets mange facetter. Kurset vil være en vekslen mellem inspirations - oplæg og workshop. deltagerantal maks. 15. der skal være lokaler med fungerende interaktive tavler for hver fem deltager. SIdE 12 SIdE 13

8 AktiVeR eleverne V. tavlen - indskolingen hvordan kan man skabe et læringsrum, hvor det er eleverne, der er de aktive ved tavlen, og skabe fokus på, hvordan tavlen kan blive en aktiv del af værkstedsundervisningen. har kendskab til tavlesoftwarens basale funktioner. Målet er at deltagerne får kompetence og ideer til hvordan de selv kan skabe materiale, som kan aktivere eleverne ved tavlen. derudover er målet at introducere deltagerne til at bruge de mange gratis online ressourcer, som findes. Kurset vil være en workshop, med vekslen mellem oplæg og hands-on opgaver og ender med at deltagerne har konkret erfaringer og materiale, de kan anvende i undervisningen. hver deltager skal benytte en computer, hvor tavlesoftwaren er installeret på. Computerne skal derudover have adgang til nettet. SIdE 14 SIdE 15

9 it og SpeCiAlpædAgogik Kursisterne er nogenlunde fortrolige med brug af computere. IT og medier er en del af dagligdagen i det specialpædagogiske område. Men ofte mangler pædagogen eller læreren inspiration til at integrere det på en måde, hvor det er meningsfyldt for den enkelte elev. der findes efterhånden en lang række gode gratis programmer og apps på internettet, og skoler samt institutioner har endvidere en masse programmer på tablets og computerne, hvis fulde potentiale ikke bliver udnyttet. hvis pædagoger og lærer bliver fortrolige med nogle af disse ressourcer, vil de opleve, at de kan understøtte eleverne i de faglige og dannelsesmæssige mål i dagligdagen, samtidig med at den enkelte elev får nye IT-færdigheder. Med udgangspunkt i specialpædagogikken arbejder vi os igennem forskellige teknologiske muligheder, der kan støtte en kreativ, inkluderende og inspirerende undervisningsform. Målsætningen for kurset er, at kursisterne bliver inspireret til nye måder at bruge IT og medier i dagligdagen, samt at de får nogle nye konkrete værktøjer, som de kan tage i brug. Kurset tilrettelægges i samarbejder med den enkelte institution/skole, således at den enkelte institution/skole bestemme, om kurset skal afholdes som et foredrag eller som en workshop, hvor kursisterne får lov til at arbejde med de udvalgte programmer mm. der skal som minimum stilles en interaktiv tavle eller en projektor til rådighed. målgruppe pædagoger, lærere og andre i specialområdet, målrettet børne-/elevgrupper med generelle ind - læringsvanskeligheder, autismespektrumforstyr - relser og opmærksomhedsforstyrrelser. SIdE 16 SIdE 17

10 iwb i geografiundervisningen geografi er et syntesefag, der arbejder med store sammenhænge i såvel naturen som kulturen. den interaktive tavle kan være et nyttigt redskab i faget for såvel lærere som elever. Tavlen giver mulighed for at anskueliggøre fænomener og sammenhænge, som kan være fjerne og abstrakte for eleverne, og dens visuelle karakter åbner op for at arbejde med f.eks. kort og figurer på nye måder. deltagerne skal have basiskendskab til tavlens software. Kurset giver deltagerne en række konkrete idéer til brug af IWB i geografiundervisningen. Kurset tager udgangspunkt i konkrete eksempler på brug af tavlen i geografiundervisningen. Med udgangspunkt heri får deltagerne mulighed for selv at afprøve eksemplerne og udvikle egne idéer til brug i undervisningen. deltagerantal maks. 15. Mindst en interaktiv tavle pr. tre deltagere. deltagerne må gerne medbringe bærbare computere, hvorpå tavlesoftwaren er installeret. SIdE 18 SIdE 19

11 iwb i matematik klasse leg og læring kan være fantastisk motiverende med et interaktivt whiteboard. Kunsten er blot at vide hvordan og hvornår. Børn i indskolingen har en naturlig, men utrolig flagrende tilgang til It-medier. Udbyttet er ofte langt fra målet selv om man umiddelbart skulle tro at en elev med evner for at håndtere mediet også forstår indholdet. Styring og rutiner er derfor nødt til at gå hånd i hånd med den umiddelbare og fabulerende elevs ageren. Rutiner styrkes hvis man gang på gang kan fastholde aftaler. her kommer IWB på banen. Skabeloner til - rettet den enkelte klasse, er med til at skabe genkendelse og træne rutiner. få styr på tal og opstillinger, former, størrelse og beliggenhed samt mønstre- og datasortering. VARIghEd: 2-3 TIMER have basalt kendskab til den interaktive tavles software. Kurset kan afvikles som hands on Workshop såvel som et meget underviser styret kursus. I begge tilfælde vil der være oplæg fra instruktøren med eksempler til efterfølgelse som oplæg til egne metodiker og produkter. Styrke den enkelte kursists forståelse og anvendelse af IWB i deres daglige undervisning, samt at introducere andre net baserede undervisnings - midler på det for læreren aktuelle trin. Kurset understøtter undervisningsministeriets fælles mål for faget samt det enkelte trin. på kurset vil relevante IT-portaler blive inddraget sammen med andre net baserede undervisningsmidler som kan bestyrke kursets indhold og mål. Antal kursister: Maks. 15. Ved workshop-afvikling bør der være tavler til hold på tre. Samtlige computere som indgår i kurset afvikling bør have nyeste software installeret og afprøvet inden kursets afvikling. Kursisterne har enten bærbare computere med internetopkobling eller tavler tilknyttet til computer med nettilkobling. SIdE 20 SIdE 21

12 iwb i matematik klasse Strukturen fra tidligere år skal nu fastholdes og udbygges med nye metoder og indhold. har man overtaget eller viderefører man, så er udfordringerne der stadigvæk. Valget af metode og de læringsportaler som institutionen råder over, kan have betydning for undervisningens afvikling på boardet. Inddragelse af netbaserede undervisningsmidler er et lovkrav som skal efterleves. hvordan interaktioner på boardet mellem disse portaler og ens egen pædagogik og didaktik afvikles er jo udfordringen. Så struktur på talrækker og figurrækker samt multi plikation og division skal etableres. ligningsløsning ved uformelle metoder, koordinatsystemer samt procent sammenhænge skal introduceres og styrkes. Boardet er et rigtig godt middel i forbindelse med indsætning af figurer fra hverdagen, polygoner, cirkler og formler. på kurset gennemgås også indsamling samt tolkning af data. VARIghEd: 2-3 TIMER have bassalt kendskab til den interaktive tavles software. Kurset kan afvikles som hands on Workshop såvel som et meget underviser styret kursus. I begge tilfælde vil der være oplæg fra instruktøren med eksempler til efterfølgelse som oplæg til egne metodiker og produkter. Styrke den enkelte kursists forståelse og anvendelse af IWB i deres daglige undervisning, samt at introducere andre net baserede undervisnings - midler på det for læreren aktuelle trin. Kurset understøtter undervisningsministeriets fælles mål for faget samt det enkelte trin. på kurset vil relevante IT-portaler blive inddraget sammen med andre net baserede undervisningsmidler som kan bestyrke kursets indhold og mål. Antal kursister: Maks. 15. Ved workshop-afvikling bør der være tavler til hold på tre. Samtlige computere som indgår i kurset, bør have nyeste software installeret og afprøvet inden kursets afvikling. Kursisterne har enten bærbare computere med internetopkobling eller tavler tilknyttet til computer med nettilkobling. SIdE 22 SIdE 23

13 iwb i matematik klasse VARIghEd: 2-3 TIMER I denne fase skal gammelt konsolideres og afgørende metoder skal indprentes og implementeres. Som modtagende eller videreførende lærer, skal den afsluttende og endelige kurs udstikkes. IWB er for mange en integreret del af undervisningen, men ikke altid den styrkelse som var tiltænkt. på de sidste klassetrin kan indspilning af prøvesituationen som oplæg til god afvikling af selve afgangsprøven være meget inspirerende. Elevernes præstationer kan sammenstilles og diskuteres. Evalueringsprocesser er en vigtig del af det afsluttende arbejde hvorfor denne proces vil være vægtet på dette kursus. Inddragelse af regneark med skabeloner for afgangsprøve kan fremstilles til den enkelte lærers ønsker. Vidensdeling og erfaringer fra landet over inddrages i det at løse ligninger, reducere, arbejde med procentbegrebet samt anvende formler og udtryk med variable. Udarbejdelse af ligningssystemer som løses grafisk samt sammenhæng mellem tegnet objekt og model. pythagoras og enkle trigonometriske beregninger af sider og vinkler samt kombinatorik og sandsynlighed vil også indgå i kurset. have bassalt kendskab til den interaktive tavles software. Kurset kan afvikles som hands on Workshop såvel som et meget underviser styret kursus. I begge tilfælde vil der være oplæg fra instruktøren med eksempler til efterfølgelse som oplæg til egne metodiker og produkter. Styrke den enkelte kursists forståelse og anvendelse af IWB i deres daglige undervisning, samt at introducere andre net baserede undervisningsmidler på det for læreren aktuelle trin. Kurset understøtter undervisningsministeriets fælles mål for faget samt det enkelte trin. på kurset vil relevante IT-portaler blive inddraget sammen med andre net baserede undervisningsmidler som kan bestyrke kursets indhold og mål. Antal kursister: Maks. 15. Ved workshop-afvikling bør der være tavler til hold på tre. Samtlige computere som indgår i kurset, bør have nyeste software installeret og afprøvet inden kursets afvikling. Kursisterne har enten bærbare computere med internetopkobling eller tavler tilknyttet til computer med nettilkobling. SIdE 24 SIdE 25

14 Video i UndeRViSningen Brugen af video på nettet er eksploderet de seneste år. Man kan finde videoer af næsten alt med ganske få klik, og smartphones har gjort det nemt og hurtigt at optage og dele videoklip på nettet. Elever benytter i høj grad videoklip smartphones på sociale medier og har derfor stort kendskab til teknikken og dens anvendelsesmuligheder. der ligger en stor resource af viden om video som udtryksform hos eleverne, og den kan sagtens udnyttes i undervisningen. Kurset tager udgangspunkt i simple små gratis - programmer, der ikke gør brugen af video sværere end det behøver at være. Man behøver ikke være computerhaj for at være med, og mange af programmerne kan tages direkte til eleverne, så udviklingen i brugen af video sker i samarbejde mellem lærer og elever. dette kursus er tænkt som inspiration til lærere, der ønsker at integrere brugen af video i undervis nin - gen og forældresamarbejdet. det giver et lille indblik i, hvordan man med simple midler kan imøde komme eleverne og møde dem der hvor de er. Vi arbejder med små korte oplæg og eksempler fra egen praksis efterfulgt af masser af hands on øvelser. Maks. 15 personer pr. instruktør samt mindst én computer pr. to kursister. SIdE 26 SIdE 27

15 it for de læse- og SkRiVeSVAge deltagerne skal være fortrolige med at anvende computere, og kende almindelige programmer som Word og internetbrowsere. Kurset veksler mellem instruktioner og hands onøvelser, hvor deltagerne får mulighed for at afprøve forskellige redskaber og reflektere over deres muligheder og begrænsninger. IT kan være et godt redskab for både lærer og elever, når det gælder læse- og skrivevanskeligheder. dels findes der en lang række redskaber, som specifikt er udviklet til skrive- og læsestøtte. dels findes der en mange gode, gratis ressourcer på nettet, som kan støtte læse- og skrive svage elever. den interaktive tavle kan i kraft af sin visuelle, auditive og taktile karakter, også være en god hjælp for elever, som har vanskelig - heder med at læse og skrive. Efter kurset har deltagerne stiftet bekendtskab med forskellige redskaber, som kan støtte deres læse- og skrivesvage elever. deltagerantal maks. 15. Mindst en bærbar computer pr. to deltagere. Mindst ét lokale med interaktiv tavle - gerne flere. SIdE 28 SIdE 29

16 internettet Som medspiller Man oplever ofte som lærer, at adgangen til nettet besværliggør læreprocesserne for eleverne. Selvom eleverne er såkaldt digitale indfødte, er de ikke nødvendigvis i stand til at navigere kvalificeret i alle de informationer og redskaber, der findes på nettet. Kurset vil beskæftige sig med måder, hvorpå brugen af internettet kan kvalificeres og blive et aktiv i undervisningen og i elevernes læringsproces. eksempler Kvalificeret internetsøgning. Kildekritik på nettet. Brug af leksika og ordbøger f.eks. Wikipedia og googletranslate. Brug af sociale medier. Kvalificeret brug af opgavedatabaser og lign. deltagerne skal være hverdagsbrugere af computer og internet, men behøver ikke yderligere for udsætninger. At kursisterne går fra kurset med konkrete idéer til, hvordan de kan bruge internettet som en aktiv medspiller i undervisningen. Kurset vil foregå i en vekselvirkning mellem tavlegennemgang fra kursusholderen og hands - on-øvelser. Alle kursister skal medbringe en bærbar computer, og der skal være en interaktiv tavle til rådighed for kursusholderen. SIdE 30 SIdE 31

17 brug Af internettet i SAmfUndSfAg og historie deltagerne skal være fortrolige med at bruge internettet. Kurset vil bygge på koblingen af teori og praksis. der vil blive vist og arbejdet med eksempler som direkte kan overføres til undervisningen. deltagerne får endvidere selv mulighed for at udvikle ideer til brug i undervisningen. At inddrage tavlerne i undervisningen kan ofte virke meget besværligt. dette kursus vil give kursisterne værktøjer til let at kunne inddrage tavlen i undervisningen. Vi vil arbejde specifikt med enkelte programmer, der vil kunne genbruges til mange forskellige undervisnings situationer. der vil blive rig mulighed for at arbejde med det tekniske således, at I bliver i stand til at bruge det i praksis. Kurset giver deltagerne et indblik i hvordan man kan bruge tavlen til forløb i samfundsfag/historie med særlig brug af internettet og med fokus på faglig læsning. Samt at give nogle simple værktøjer som let kan bruges til, at gøre din under visning mere interaktiv. deltagerantal maks. 15. Mindst en bærbar med internetadgang, samt ActiveInspire installeret pr. to deltagere. Vi skal også arbejde med inddragelse af smartphones så det forventes at der er to smartphones til rådighed. Vi vil tage udgangspunkt i konkrete undervisningsforløb. Vi vil arbejde med integrering af internettet i undervisningen, og vi vil fokuserer på inddragelse af faglig læsning. SIdE 32 SIdE 33

18 brug Af tavlen i SpRogfAg I sprogfag er der gode traditioner for, at arbejde med varierende fremlæggelser, her kan tavlen inddrages. Vi vil arbejde med et undervisningsforløb bygget op omkring storyline-metoden. heri vil vi finde forskellige aktiviteter, hvor vi vil inddrage tavlen samt, det værktøj som eleverne altid har ved hånden, Smart - phones. Vi vil vise hvordan vi med lidt forberedelse kan skabe en platform hvorfra vi igen og igen kan inddrage elevernes smartphones til forskellige aktiviteter. Vi vil også arbejde med inddragelse af faglig læsning. deltagerne skal være fortrolige med at bruge internettet. Kurset giver deltagerne et indblik i hvordan man kan bruge tavlen til forløb i samfundsfag/historie med særlig brug af internettet og med fokus på faglig læsning. Samt at give nogle simple værktøjer som let kan bruges til, at gøre din under visning mere interaktiv. Kurset vil bygge på koblingen af teori og praksis. der vil blive vist og arbejdet med eksempler som direkte kan overføres til undervisningen. deltagerne får endvidere selv mulighed for at udvikle ideer til brug i undervisningen. deltagerantal maks. 15. Mindst en bærbar med internetadgang samt ActiveInspire installeret pr. to deltagere. Vi skal også arbejde med inddragelse af smartphones så det forventes at der er to smartphones til rådighed. SIdE 34 SIdE 35

19 natur/teknik 2.0 Basale IT-færdigheder. IT kan indgå som værktøj i mange af de naturvidenskabelige metoder og det er derfor vigtigt at læreren kender til de muligheder, IT giver i et fag som natur/teknik. på internettet findes mange programmer og onlineressourcer, der kan anvendes som støtte for elevernes læring og naturfaglige udvikling. IT kan hjælpe eleverne med at bygge bro mellem elevernes hverdagsforestillinger og naturfaglig viden, præsentere den opnåede viden på mange forskellige måder og samtidig udbygge deres viden om IT. Kurset beskæftiger sig med en udvalgt række programmer, onlineressourcer og værktøjer, der kan anvendes i undervisningen i natur/teknik. Vekslen mellem instruktion, hands-on øvelser og refleksion. At deltagerne får kendskab værktøjer, programmer og onlineressourcer, der nemt kan inddrages i natur/teknik-undervisningen. En computer pr. to deltagere. SIdE 36 SIdE 37

20 bestem SelV dit kursusindhold i natur og SCienCe-fAgene I vores verden skal et godt kursus indeholde det, som kunden efterspørger og så lidt mere til. det kræver indsigt og viden om fagområdets mål og intentioner, at kunne stille de rette spørgsmål og krav til et kursus indhold. Vi kan på forhånd tilbyde kurser i specifikke fagområder som vi mener, har relevans og interesse for den enkelte kursist. Ud over vores meget varierede kursusprogram for alle interaktive tavler på markedet, mener vi dog, at der også skal være plads til et mere detailorienteret kursus, med udgangspunkt i kundens specifikke ønsker. på dette kursus kan kunden i samarbejde med instruktøren skræddersy det kursusindhold som kunden ønsker. Vi står derudover gerne til disposition med vejledende input i forbindelse med kursets endelige planlægning og indhold. Kurset kan indeholde både årgangsrelateret som fagspecifikt område. Syrer og baser. Radioaktivitet. fotosyntese. geologi. dna. Økologi. geografi: Kortanalyse. Vejrsystemer. eksempler deltagerne skal som minimum have basalt kendskab til tavlesoftwaren. dette krav for at softwaren ikke skal være en barriere for det faglige indhold og dettes implementering i selve kurset. At kursisterne individuelt får det faglige udbytte, som det er dem muligt at tilegne sig, med baggrund i det af kursusudbyderen og kundens ønskede mål. Alt efter deltagerantal og lokaler med IWB samt IT der er til rådighed vil kurset bestå af oplæg og inspiration til efterfølgelse af selvstændigt arbejde. Regelmæssig opfølgning samt afsluttende eva - luering. Nyeste software skal være installeret. deltagerantal og tavler som der kan arbejdes ved skal være i et rimeligt forhold. SIdE 38 SIdE 39

21 Web 2.0 i et demokratiperspektiv (SAmfUndSfAg, dansk, historie, geografi) Internettet er fuld af brugergenereret indhold. de fleste elever kommunikerer dagligt på nettet og deltager i en lang række virtuelle sociale netværk. Nettet har åbnet nye muligheder for demokratisk deltagelse og dannelse af interesse - fællesskaber. det har på den ene side demokratiseret den offentlige debat, men også gjort det mere uoverskueligt at navigere i. Kurset beskæftiger sig med virtuelle rum og brugergenereret indhold både i teori og praksis. deltagerne skal have basiskendskab til brug af computere, og kende til forskellige sociale netværk. Kurset lægger både op til en diskussion af nye deltagelsesformer, og giver konkrete idéer til, hvordan man kan arbejde med Web 2.0 i et demokrati perspektiv i undervisningen. Kurset består af en introduktionsdel med en række konkrete eksempler til inspiration og en hands ondel, hvor deltagerne selv prøver idéer af. Undervejs lægges der op til diskussion af, hvilke særlige udfordringer de nye deltagelsesformer giver. deltagerantal maks. 15. Mindst én bærbar computer pr. to deltagere. SIdE 40 SIdE 41

22 microsoft onenote At tage noter er for de fleste en normal arbejdsgang i forhold til bl.a. at deltage i en forelæsning, klasseundervisning eller ved møder. Metoden er forskellig fra person til person. Værktøjet Microsoft onenote kan være en stor hjælp for alle, der tager noter. Værktøjet samler alle former for noter og gør dem digitale på en enkelt og hurtig måde. Kollabrative arbejdsmønstre sikres nemt gennem værktøjets mulighed for at dele noterne i skyen eller på en lokal server. Microsoft onenote er samtidig et særdeles brugbart tavleværktøj, som for mange vil kunne erstatte det medfølgende tavlesoftware til f.eks. en interaktiv tavle. Kurser i software er altid svære at planlægge. der kan store være forskelle på kursisterne ITforudsætninger, hvilket kan været svært for mange undervisere at takle. Vi har som ambition gennem differentieret undervisning, at ingen bliver glemt. Alle deltagerne skal dog have et basalt kendskab i Microsoft office-pakken. Kurset er tilrettelagt ud fra følg mig -metoden. det vil sige, at kursisterne under hele kurset prøver de forskellige aspekter i den rækkefølge, de præsenteres. At deltagerne oplever hvor nemt værktøjet samler alle noter på en nem og enkelt måde. Samtidig at deltagerne får opsat en konto i skyen, således de altid har adgang til deres noter og får muligheden for at dele noterne med andre notetagere. Alle kursister skal have adgang til en pc med Microsoft onenote 2010 installeret samt tilgængelig internet for alle. der kan med fordel anvendes tablet enheder for at opnå størst mulig forståelse for onenotes anvendelse som tavleprogram. SIdE 42 SIdE 43

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Matematik, sprog, kreativitet og programmering 2015 Lærervejledning Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Indhold Indledning... 2 CFU og kodning i undervisningen... 2 Læringsmål

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Dagens program. Velkommen og præsentation.

Dagens program. Velkommen og præsentation. Dagens program Velkommen og præsentation. Evt. udveksling af mailadresser. Forenklede Fælles Mål om geometri og dynamiske programmer. Screencast, hvordan og hvorfor? Opgave om polygoner i GeoGebra, løst

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Projektrapport Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet Drejebog for Pop Up Eksperimentariet - kildekritik og digitale forskere Aktivitetens mål: Kildekritik på nettet Dette Pop Up Eksperimentarium sætter fokus på kildekritik på nettet som en del af digital

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT NYT LÆRINGSKONCEPT NY EUD 2015 24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

Hvem er Jensens Kurser?

Hvem er Jensens Kurser? KURSUSKATALOG Hvem er Jensens Kurser? Jensens Kurser har igennem 25 år undervist og rådgivet indenfor IT, grafisk design, Office pakken, web- og mobile løsninger. Mange offentlige og private virksomheder

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere