fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013"

Transkript

1 fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog

2 KURSUS KATAlog Velkommen til AVkURSUS UddAnnelSeSkAtAlog for SkoleåRet indholdsfortegnelse AV CENTERs uddannelsesafdeling AVKURSUS er etableret med en målsætning om at skabe værdiskabende kurser inden for brugen af interaktive medier i undervisning og den private sektor. Alle instruktører hos AVKURSUS er uddannede lærere og fungerer dagligt som spydspidser på deres respektive arbejdspladser. Vi sikrer altid, at instruktørerne er klædt på til at kunne tilbyde vores samarbejdspartnere et meningsgivende og værdiskabende kursus. I kataloget kan du finde et omfattende kursustilbud inden for uddannelsessektoren. Alle kurser er personlige og udviklet af vores instruktører, som til dagligt har stor erfaring med gennemførsel og udvikling af de forskellige kursustilbud. Vores kursustilbud udvikler sig hele tiden og kan altid findes i nyeste form på AVKURSUS.dk. Alle kurser gennemføres efter følg mig princippet for at sikre, at alle kursisterne oplever værdi og udfordring ved kursets gennemførsel. Vi glæder os til at undervise jer. Uddannelsechef Nikolaj Thaysen Introkursus dansk med IT og medier gør tavlen interaktiv It og tosprogede elever dsa Aktiver eleverne ved tavlen - indskolingen It og specialpædagogik IWB i geografiundervisningen IWB i matematik 0-3 klasse IWB i matematik 4-6 klasse IWB i matematik 7-10 klasse Video i undervisningen IT for de læse- og skrivesvage Internettet som medspiller Brug af internettet i samfundsfag og historie Brug af tavlen i sprogfag Natur/teknik 2.0 Bestem selv dit kursusindhold i natur og science-fagene Web 2.0 i et demokrati-perspektiv (samfundsfag, dansk, historie, geografi) Microsoft onenote IWB som værdiskabende læringsværktøj (kompetenceløft) modul 1+2 Brug skoletube til at flippe din undervisning SIdE 2

3 introkursus VARIghEd: 1,5 TIMER Kursisterne bedes medbringe egen bærbar med software til den pågældende tavle installeret, for at opnå størst mulig forståelse for udstyret. Brugerne vil på dette kursus vil få forståelse for AV-udstyrets potentiale. Ved at opnå viden om de basale funktioner ved udstyret, vil brugerne være i stand til at tage udstyret i brug med det samme. At brugerne opnår basale færdigheder i brugen af deres udstyr. Kurset vil være tilrettelagt ud fra følg mig princippet, hvor alle kursisterne får det præsenterede i hænderne. der skal være mindst en computer pr. to deltager og adgang til en interaktiv tavle eller projektor. gerne flere. SIdE 4 SIdE 5

4 dansk med it og medier IT og medier er en del af danskfaget. Men ofte mangler læreren inspiration til at integrere det på en måde, hvor det er meningsfuldt og ikke føles som en ekstra byrde, han skal tage på sig. der findes efterhånden en lang række gratis ressourcer til brug på internettet, og skolerne har endvidere en masse programmer på computerne, hvis potentiale ikke bliver udnyttet. hvis lærerne bliver fortrolige med disse ressourcer, vil de opleve, at de kan understøtte de faglige og dannelsesmæssige mål i danskfaget, samtidig med at de giver eleverne IT-færdigheder. Ved selv at være skabende i forhold til medieproduktioner, kan eleverne end - videre udvide forståelsen for de virkemidler, som de benytter sig af. eksempler Blogging. Audioproduktion. filmproduktion. Kollaborative redskaber (f.eks. prezi og wisemapping). Animationer. Kildekritik på nettet. Kvalificeret anvendelse af IT-lærermidler. Brug af mobile enheder. At deltagerne bliver inspireret til nye måder at bruge IT og medier i danskundervisningen. At deltagerne oplever, at IT og medier spiller meningsfuldt sammen med fagets øvrige mål. At deltagerne går derfra med nogle konkrete værktøjer, som de kan tage i brug. der skal være mindst én computer pr. to deltager og adgang til en interaktiv tavle eller projektor. gerne adgang til flere. hvis man ønsker inspirationsoplægget skal der helst være bærbare computere, så deltagerne kan prøve tingene af efterhånden. At deltagerne er nogenlunde fortrolige med at bruge computere og navigere på nettet. Afhængig af behovet kan kurset enten gennemføres som: Workshop hvor deltagerne i grupper afprøver forskellige IT- og medieressourcer, og diskuterer deres anvendelighed i danskundervisningen. eller Inspirationsoplæg med begrænset deltagerinddragelse, hvor lærerne får introduceret en række idéer til at bruge IT og medier i danskfaget. eller En kombination af de to, hvilket kræver ekstra tid og en forudgående aftale om vægtningen af de to dele. SIdE 6 SIdE 7

5 gør tavlen interaktiv det kan være svært at komme i gang med at bruge den interaktive tavle som andet end lærerens redskab. Men som navnet antyder, er der masser af muligheder for at inddrage eleverne aktivt i undervisningen ved at bruge IWB. Ved at bruge tavlen interaktivt oplever man, at eleverne motiveres og aktiveres. de bliver skabende i deres egen læringsproces. Samtidig øger tavlen mulig - hederne for de elever, som lærer bedst, når de er i bevægelse og har taktile indgange til stoffet. Tavlen er endnu en farve i undervisningspaletten, og kan indgå i værksteds - arbejde, opgaveløsning, gruppearbejde, fælles brainstorming etc. ofte handler det ikke om at lave om på den interaktive undervisning, som allerede eksisterer, men om at se, hvordan IWB kan inddrages i den og skabe mere læringsværdi i den. også mange af de programmer og webtjenester, som bruges individuelt af eleverne kan åbne for nye muligheder, hvis de bruges på tavlen. det glæder såvel simple læringsspil, skriveprogrammer, og diktattjenester som uformelle læringsrum som Youtube, prezi og Wikipedia. det er en forudsætning at deltagerne er vant til at bruge den interaktive tavle i deres undervisning, og kan bruge de grundlæggende funktioner i det software, der hører til tavlen. der er mulighed for at differentiere kurset, hvis det er nødvendigt. Kurset foregår som en workshop, hvori deltagerne selv deltager i en række aktiviteter ved tavlen. løbende introduceres og diskuteres de didaktiske muligheder i de forskellige programmer og tjenester. det overordnede mål er, at tavlen bliver lige så meget elevernes redskab som den bliver lærerens. for at nå hertil vil læreren blive præsenteret for en række muligheder for at inddrage tavlen i under - visningen. Kurset vil tage udgangspunkt i nogle af de programmer og webtjenester, som deltagerne allerede er fortrolige med og vise, hvordan disse kan gøres interaktive og kollaborative. desuden vil enkelte nye blive introduceret til inspiration. Mindst hver anden deltager skal have en bærbar computer med til kurset. der skal være et lokale med fungerende interaktiv tavle for hver seks deltagere på kurset. SIdE 8 SIdE 9

6 it og tosprogede elever Brugen af IT og medier rummer særlige muligheder for de elever, som har et andet modersmål end dansk. Ikke blot fordi der findes sprogstøttende og kompensatoriske programmer på skolens computere og på nettet, men fordi IT og medier understøtter en lang række af de nøgleord, man arbejder med i dansk som andetsprogsundervisningen både den som foregår særskilt og den som foregår i den almindelige fagundervisning eksempler forforståelse. Begrebsarbejde. Anvendelse af modersmål. Sproglig opmærksomhed. Brug af uformelle skriftsprogsgenrer f.eks. chat. deltagerne skal være nogenlunde fortrolige med at bruge computere og oprette brugere på forskellige webtjenester. At deltagerne får nogle idéer til, hvordan IT og medier kan støtte sprogtilegnelsen. det vil sige, at de vil få præsenteret og prøvet programmer og web-ressourcer, som kan være formålstjenstlige. Kurset kan foregå enten som: Workshop: her udvælges to af nøgleordene (f.eks. forforståelse og begrebsarbejde) og deltagerne får selv mulighed for at prøve forskellige IT-ressourcer af og reflektere over deres anvendelsesmuligheder. eller inspirationsoplæg: her præsenteres en række forskellige muligheder inden for alle nøgleordene, og deltagerinddragelsen er begrænset. eller kombination af de to, men det kræver mere tid, og en forudgående aftale om vægtningen af de to dele. hvis kurset foregår som workshop skal hver gruppe have adgang til mindst en computer, og gerne tilkoblet en interaktiv tavle. hvis kurset foregår som inspirationsoplæg skal deltagerne helst have bærbare computere, så de kan prøve ting af undervejs. SIdE 10 SIdE 11

7 dsa har du nogle gange overvejet, hvorvidt du formår at give dine tosprogede elever nok udbytte i din daglige danskundervisning? har du brug for flere redskaber til, hvordan man kan støtte og hjælpe de tosprogede elever bedre på vej gennem brugen af den interaktive tavle? på kurset vil vi arbejde på at skabe et læringsrum, hvor man gennem brugen af den interaktive tavle kan give de tosprogede elever en større forståelse af bl.a. tekster, teksters opbygning, genrebevidsthed og meget mere. Vi vil lige - ledes arbejde med, hvorledes man kan drage nytte af barnets modersmål, f.eks. i form af de allerede eksisterende ordbilleder. deltagerne/grupperne skal have adgang til hver deres computere eller lokaler med interaktive tavler, da der afsættes tid til at arbejde i små work - shops. derudover skal der være installeret den nyeste tavlesoftware og man skal have adgang til nettet. det overordnede mål for kurset er at give kur sis - terne flere redskaber til hvordan de gennem brugen af den interaktive tavle, kan hjælpe deres tosprogede elever til at udvikle en bredere bevidsthed samt forståelse af dansksproget og dets mange facetter. Kurset vil være en vekslen mellem inspirations - oplæg og workshop. deltagerantal maks. 15. der skal være lokaler med fungerende interaktive tavler for hver fem deltager. SIdE 12 SIdE 13

8 AktiVeR eleverne V. tavlen - indskolingen hvordan kan man skabe et læringsrum, hvor det er eleverne, der er de aktive ved tavlen, og skabe fokus på, hvordan tavlen kan blive en aktiv del af værkstedsundervisningen. har kendskab til tavlesoftwarens basale funktioner. Målet er at deltagerne får kompetence og ideer til hvordan de selv kan skabe materiale, som kan aktivere eleverne ved tavlen. derudover er målet at introducere deltagerne til at bruge de mange gratis online ressourcer, som findes. Kurset vil være en workshop, med vekslen mellem oplæg og hands-on opgaver og ender med at deltagerne har konkret erfaringer og materiale, de kan anvende i undervisningen. hver deltager skal benytte en computer, hvor tavlesoftwaren er installeret på. Computerne skal derudover have adgang til nettet. SIdE 14 SIdE 15

9 it og SpeCiAlpædAgogik Kursisterne er nogenlunde fortrolige med brug af computere. IT og medier er en del af dagligdagen i det specialpædagogiske område. Men ofte mangler pædagogen eller læreren inspiration til at integrere det på en måde, hvor det er meningsfyldt for den enkelte elev. der findes efterhånden en lang række gode gratis programmer og apps på internettet, og skoler samt institutioner har endvidere en masse programmer på tablets og computerne, hvis fulde potentiale ikke bliver udnyttet. hvis pædagoger og lærer bliver fortrolige med nogle af disse ressourcer, vil de opleve, at de kan understøtte eleverne i de faglige og dannelsesmæssige mål i dagligdagen, samtidig med at den enkelte elev får nye IT-færdigheder. Med udgangspunkt i specialpædagogikken arbejder vi os igennem forskellige teknologiske muligheder, der kan støtte en kreativ, inkluderende og inspirerende undervisningsform. Målsætningen for kurset er, at kursisterne bliver inspireret til nye måder at bruge IT og medier i dagligdagen, samt at de får nogle nye konkrete værktøjer, som de kan tage i brug. Kurset tilrettelægges i samarbejder med den enkelte institution/skole, således at den enkelte institution/skole bestemme, om kurset skal afholdes som et foredrag eller som en workshop, hvor kursisterne får lov til at arbejde med de udvalgte programmer mm. der skal som minimum stilles en interaktiv tavle eller en projektor til rådighed. målgruppe pædagoger, lærere og andre i specialområdet, målrettet børne-/elevgrupper med generelle ind - læringsvanskeligheder, autismespektrumforstyr - relser og opmærksomhedsforstyrrelser. SIdE 16 SIdE 17

10 iwb i geografiundervisningen geografi er et syntesefag, der arbejder med store sammenhænge i såvel naturen som kulturen. den interaktive tavle kan være et nyttigt redskab i faget for såvel lærere som elever. Tavlen giver mulighed for at anskueliggøre fænomener og sammenhænge, som kan være fjerne og abstrakte for eleverne, og dens visuelle karakter åbner op for at arbejde med f.eks. kort og figurer på nye måder. deltagerne skal have basiskendskab til tavlens software. Kurset giver deltagerne en række konkrete idéer til brug af IWB i geografiundervisningen. Kurset tager udgangspunkt i konkrete eksempler på brug af tavlen i geografiundervisningen. Med udgangspunkt heri får deltagerne mulighed for selv at afprøve eksemplerne og udvikle egne idéer til brug i undervisningen. deltagerantal maks. 15. Mindst en interaktiv tavle pr. tre deltagere. deltagerne må gerne medbringe bærbare computere, hvorpå tavlesoftwaren er installeret. SIdE 18 SIdE 19

11 iwb i matematik klasse leg og læring kan være fantastisk motiverende med et interaktivt whiteboard. Kunsten er blot at vide hvordan og hvornår. Børn i indskolingen har en naturlig, men utrolig flagrende tilgang til It-medier. Udbyttet er ofte langt fra målet selv om man umiddelbart skulle tro at en elev med evner for at håndtere mediet også forstår indholdet. Styring og rutiner er derfor nødt til at gå hånd i hånd med den umiddelbare og fabulerende elevs ageren. Rutiner styrkes hvis man gang på gang kan fastholde aftaler. her kommer IWB på banen. Skabeloner til - rettet den enkelte klasse, er med til at skabe genkendelse og træne rutiner. få styr på tal og opstillinger, former, størrelse og beliggenhed samt mønstre- og datasortering. VARIghEd: 2-3 TIMER have basalt kendskab til den interaktive tavles software. Kurset kan afvikles som hands on Workshop såvel som et meget underviser styret kursus. I begge tilfælde vil der være oplæg fra instruktøren med eksempler til efterfølgelse som oplæg til egne metodiker og produkter. Styrke den enkelte kursists forståelse og anvendelse af IWB i deres daglige undervisning, samt at introducere andre net baserede undervisnings - midler på det for læreren aktuelle trin. Kurset understøtter undervisningsministeriets fælles mål for faget samt det enkelte trin. på kurset vil relevante IT-portaler blive inddraget sammen med andre net baserede undervisningsmidler som kan bestyrke kursets indhold og mål. Antal kursister: Maks. 15. Ved workshop-afvikling bør der være tavler til hold på tre. Samtlige computere som indgår i kurset afvikling bør have nyeste software installeret og afprøvet inden kursets afvikling. Kursisterne har enten bærbare computere med internetopkobling eller tavler tilknyttet til computer med nettilkobling. SIdE 20 SIdE 21

12 iwb i matematik klasse Strukturen fra tidligere år skal nu fastholdes og udbygges med nye metoder og indhold. har man overtaget eller viderefører man, så er udfordringerne der stadigvæk. Valget af metode og de læringsportaler som institutionen råder over, kan have betydning for undervisningens afvikling på boardet. Inddragelse af netbaserede undervisningsmidler er et lovkrav som skal efterleves. hvordan interaktioner på boardet mellem disse portaler og ens egen pædagogik og didaktik afvikles er jo udfordringen. Så struktur på talrækker og figurrækker samt multi plikation og division skal etableres. ligningsløsning ved uformelle metoder, koordinatsystemer samt procent sammenhænge skal introduceres og styrkes. Boardet er et rigtig godt middel i forbindelse med indsætning af figurer fra hverdagen, polygoner, cirkler og formler. på kurset gennemgås også indsamling samt tolkning af data. VARIghEd: 2-3 TIMER have bassalt kendskab til den interaktive tavles software. Kurset kan afvikles som hands on Workshop såvel som et meget underviser styret kursus. I begge tilfælde vil der være oplæg fra instruktøren med eksempler til efterfølgelse som oplæg til egne metodiker og produkter. Styrke den enkelte kursists forståelse og anvendelse af IWB i deres daglige undervisning, samt at introducere andre net baserede undervisnings - midler på det for læreren aktuelle trin. Kurset understøtter undervisningsministeriets fælles mål for faget samt det enkelte trin. på kurset vil relevante IT-portaler blive inddraget sammen med andre net baserede undervisningsmidler som kan bestyrke kursets indhold og mål. Antal kursister: Maks. 15. Ved workshop-afvikling bør der være tavler til hold på tre. Samtlige computere som indgår i kurset, bør have nyeste software installeret og afprøvet inden kursets afvikling. Kursisterne har enten bærbare computere med internetopkobling eller tavler tilknyttet til computer med nettilkobling. SIdE 22 SIdE 23

13 iwb i matematik klasse VARIghEd: 2-3 TIMER I denne fase skal gammelt konsolideres og afgørende metoder skal indprentes og implementeres. Som modtagende eller videreførende lærer, skal den afsluttende og endelige kurs udstikkes. IWB er for mange en integreret del af undervisningen, men ikke altid den styrkelse som var tiltænkt. på de sidste klassetrin kan indspilning af prøvesituationen som oplæg til god afvikling af selve afgangsprøven være meget inspirerende. Elevernes præstationer kan sammenstilles og diskuteres. Evalueringsprocesser er en vigtig del af det afsluttende arbejde hvorfor denne proces vil være vægtet på dette kursus. Inddragelse af regneark med skabeloner for afgangsprøve kan fremstilles til den enkelte lærers ønsker. Vidensdeling og erfaringer fra landet over inddrages i det at løse ligninger, reducere, arbejde med procentbegrebet samt anvende formler og udtryk med variable. Udarbejdelse af ligningssystemer som løses grafisk samt sammenhæng mellem tegnet objekt og model. pythagoras og enkle trigonometriske beregninger af sider og vinkler samt kombinatorik og sandsynlighed vil også indgå i kurset. have bassalt kendskab til den interaktive tavles software. Kurset kan afvikles som hands on Workshop såvel som et meget underviser styret kursus. I begge tilfælde vil der være oplæg fra instruktøren med eksempler til efterfølgelse som oplæg til egne metodiker og produkter. Styrke den enkelte kursists forståelse og anvendelse af IWB i deres daglige undervisning, samt at introducere andre net baserede undervisningsmidler på det for læreren aktuelle trin. Kurset understøtter undervisningsministeriets fælles mål for faget samt det enkelte trin. på kurset vil relevante IT-portaler blive inddraget sammen med andre net baserede undervisningsmidler som kan bestyrke kursets indhold og mål. Antal kursister: Maks. 15. Ved workshop-afvikling bør der være tavler til hold på tre. Samtlige computere som indgår i kurset, bør have nyeste software installeret og afprøvet inden kursets afvikling. Kursisterne har enten bærbare computere med internetopkobling eller tavler tilknyttet til computer med nettilkobling. SIdE 24 SIdE 25

14 Video i UndeRViSningen Brugen af video på nettet er eksploderet de seneste år. Man kan finde videoer af næsten alt med ganske få klik, og smartphones har gjort det nemt og hurtigt at optage og dele videoklip på nettet. Elever benytter i høj grad videoklip smartphones på sociale medier og har derfor stort kendskab til teknikken og dens anvendelsesmuligheder. der ligger en stor resource af viden om video som udtryksform hos eleverne, og den kan sagtens udnyttes i undervisningen. Kurset tager udgangspunkt i simple små gratis - programmer, der ikke gør brugen af video sværere end det behøver at være. Man behøver ikke være computerhaj for at være med, og mange af programmerne kan tages direkte til eleverne, så udviklingen i brugen af video sker i samarbejde mellem lærer og elever. dette kursus er tænkt som inspiration til lærere, der ønsker at integrere brugen af video i undervis nin - gen og forældresamarbejdet. det giver et lille indblik i, hvordan man med simple midler kan imøde komme eleverne og møde dem der hvor de er. Vi arbejder med små korte oplæg og eksempler fra egen praksis efterfulgt af masser af hands on øvelser. Maks. 15 personer pr. instruktør samt mindst én computer pr. to kursister. SIdE 26 SIdE 27

15 it for de læse- og SkRiVeSVAge deltagerne skal være fortrolige med at anvende computere, og kende almindelige programmer som Word og internetbrowsere. Kurset veksler mellem instruktioner og hands onøvelser, hvor deltagerne får mulighed for at afprøve forskellige redskaber og reflektere over deres muligheder og begrænsninger. IT kan være et godt redskab for både lærer og elever, når det gælder læse- og skrivevanskeligheder. dels findes der en lang række redskaber, som specifikt er udviklet til skrive- og læsestøtte. dels findes der en mange gode, gratis ressourcer på nettet, som kan støtte læse- og skrive svage elever. den interaktive tavle kan i kraft af sin visuelle, auditive og taktile karakter, også være en god hjælp for elever, som har vanskelig - heder med at læse og skrive. Efter kurset har deltagerne stiftet bekendtskab med forskellige redskaber, som kan støtte deres læse- og skrivesvage elever. deltagerantal maks. 15. Mindst en bærbar computer pr. to deltagere. Mindst ét lokale med interaktiv tavle - gerne flere. SIdE 28 SIdE 29

16 internettet Som medspiller Man oplever ofte som lærer, at adgangen til nettet besværliggør læreprocesserne for eleverne. Selvom eleverne er såkaldt digitale indfødte, er de ikke nødvendigvis i stand til at navigere kvalificeret i alle de informationer og redskaber, der findes på nettet. Kurset vil beskæftige sig med måder, hvorpå brugen af internettet kan kvalificeres og blive et aktiv i undervisningen og i elevernes læringsproces. eksempler Kvalificeret internetsøgning. Kildekritik på nettet. Brug af leksika og ordbøger f.eks. Wikipedia og googletranslate. Brug af sociale medier. Kvalificeret brug af opgavedatabaser og lign. deltagerne skal være hverdagsbrugere af computer og internet, men behøver ikke yderligere for udsætninger. At kursisterne går fra kurset med konkrete idéer til, hvordan de kan bruge internettet som en aktiv medspiller i undervisningen. Kurset vil foregå i en vekselvirkning mellem tavlegennemgang fra kursusholderen og hands - on-øvelser. Alle kursister skal medbringe en bærbar computer, og der skal være en interaktiv tavle til rådighed for kursusholderen. SIdE 30 SIdE 31

17 brug Af internettet i SAmfUndSfAg og historie deltagerne skal være fortrolige med at bruge internettet. Kurset vil bygge på koblingen af teori og praksis. der vil blive vist og arbejdet med eksempler som direkte kan overføres til undervisningen. deltagerne får endvidere selv mulighed for at udvikle ideer til brug i undervisningen. At inddrage tavlerne i undervisningen kan ofte virke meget besværligt. dette kursus vil give kursisterne værktøjer til let at kunne inddrage tavlen i undervisningen. Vi vil arbejde specifikt med enkelte programmer, der vil kunne genbruges til mange forskellige undervisnings situationer. der vil blive rig mulighed for at arbejde med det tekniske således, at I bliver i stand til at bruge det i praksis. Kurset giver deltagerne et indblik i hvordan man kan bruge tavlen til forløb i samfundsfag/historie med særlig brug af internettet og med fokus på faglig læsning. Samt at give nogle simple værktøjer som let kan bruges til, at gøre din under visning mere interaktiv. deltagerantal maks. 15. Mindst en bærbar med internetadgang, samt ActiveInspire installeret pr. to deltagere. Vi skal også arbejde med inddragelse af smartphones så det forventes at der er to smartphones til rådighed. Vi vil tage udgangspunkt i konkrete undervisningsforløb. Vi vil arbejde med integrering af internettet i undervisningen, og vi vil fokuserer på inddragelse af faglig læsning. SIdE 32 SIdE 33

18 brug Af tavlen i SpRogfAg I sprogfag er der gode traditioner for, at arbejde med varierende fremlæggelser, her kan tavlen inddrages. Vi vil arbejde med et undervisningsforløb bygget op omkring storyline-metoden. heri vil vi finde forskellige aktiviteter, hvor vi vil inddrage tavlen samt, det værktøj som eleverne altid har ved hånden, Smart - phones. Vi vil vise hvordan vi med lidt forberedelse kan skabe en platform hvorfra vi igen og igen kan inddrage elevernes smartphones til forskellige aktiviteter. Vi vil også arbejde med inddragelse af faglig læsning. deltagerne skal være fortrolige med at bruge internettet. Kurset giver deltagerne et indblik i hvordan man kan bruge tavlen til forløb i samfundsfag/historie med særlig brug af internettet og med fokus på faglig læsning. Samt at give nogle simple værktøjer som let kan bruges til, at gøre din under visning mere interaktiv. Kurset vil bygge på koblingen af teori og praksis. der vil blive vist og arbejdet med eksempler som direkte kan overføres til undervisningen. deltagerne får endvidere selv mulighed for at udvikle ideer til brug i undervisningen. deltagerantal maks. 15. Mindst en bærbar med internetadgang samt ActiveInspire installeret pr. to deltagere. Vi skal også arbejde med inddragelse af smartphones så det forventes at der er to smartphones til rådighed. SIdE 34 SIdE 35

19 natur/teknik 2.0 Basale IT-færdigheder. IT kan indgå som værktøj i mange af de naturvidenskabelige metoder og det er derfor vigtigt at læreren kender til de muligheder, IT giver i et fag som natur/teknik. på internettet findes mange programmer og onlineressourcer, der kan anvendes som støtte for elevernes læring og naturfaglige udvikling. IT kan hjælpe eleverne med at bygge bro mellem elevernes hverdagsforestillinger og naturfaglig viden, præsentere den opnåede viden på mange forskellige måder og samtidig udbygge deres viden om IT. Kurset beskæftiger sig med en udvalgt række programmer, onlineressourcer og værktøjer, der kan anvendes i undervisningen i natur/teknik. Vekslen mellem instruktion, hands-on øvelser og refleksion. At deltagerne får kendskab værktøjer, programmer og onlineressourcer, der nemt kan inddrages i natur/teknik-undervisningen. En computer pr. to deltagere. SIdE 36 SIdE 37

20 bestem SelV dit kursusindhold i natur og SCienCe-fAgene I vores verden skal et godt kursus indeholde det, som kunden efterspørger og så lidt mere til. det kræver indsigt og viden om fagområdets mål og intentioner, at kunne stille de rette spørgsmål og krav til et kursus indhold. Vi kan på forhånd tilbyde kurser i specifikke fagområder som vi mener, har relevans og interesse for den enkelte kursist. Ud over vores meget varierede kursusprogram for alle interaktive tavler på markedet, mener vi dog, at der også skal være plads til et mere detailorienteret kursus, med udgangspunkt i kundens specifikke ønsker. på dette kursus kan kunden i samarbejde med instruktøren skræddersy det kursusindhold som kunden ønsker. Vi står derudover gerne til disposition med vejledende input i forbindelse med kursets endelige planlægning og indhold. Kurset kan indeholde både årgangsrelateret som fagspecifikt område. Syrer og baser. Radioaktivitet. fotosyntese. geologi. dna. Økologi. geografi: Kortanalyse. Vejrsystemer. eksempler deltagerne skal som minimum have basalt kendskab til tavlesoftwaren. dette krav for at softwaren ikke skal være en barriere for det faglige indhold og dettes implementering i selve kurset. At kursisterne individuelt får det faglige udbytte, som det er dem muligt at tilegne sig, med baggrund i det af kursusudbyderen og kundens ønskede mål. Alt efter deltagerantal og lokaler med IWB samt IT der er til rådighed vil kurset bestå af oplæg og inspiration til efterfølgelse af selvstændigt arbejde. Regelmæssig opfølgning samt afsluttende eva - luering. Nyeste software skal være installeret. deltagerantal og tavler som der kan arbejdes ved skal være i et rimeligt forhold. SIdE 38 SIdE 39

21 Web 2.0 i et demokratiperspektiv (SAmfUndSfAg, dansk, historie, geografi) Internettet er fuld af brugergenereret indhold. de fleste elever kommunikerer dagligt på nettet og deltager i en lang række virtuelle sociale netværk. Nettet har åbnet nye muligheder for demokratisk deltagelse og dannelse af interesse - fællesskaber. det har på den ene side demokratiseret den offentlige debat, men også gjort det mere uoverskueligt at navigere i. Kurset beskæftiger sig med virtuelle rum og brugergenereret indhold både i teori og praksis. deltagerne skal have basiskendskab til brug af computere, og kende til forskellige sociale netværk. Kurset lægger både op til en diskussion af nye deltagelsesformer, og giver konkrete idéer til, hvordan man kan arbejde med Web 2.0 i et demokrati perspektiv i undervisningen. Kurset består af en introduktionsdel med en række konkrete eksempler til inspiration og en hands ondel, hvor deltagerne selv prøver idéer af. Undervejs lægges der op til diskussion af, hvilke særlige udfordringer de nye deltagelsesformer giver. deltagerantal maks. 15. Mindst én bærbar computer pr. to deltagere. SIdE 40 SIdE 41

22 microsoft onenote At tage noter er for de fleste en normal arbejdsgang i forhold til bl.a. at deltage i en forelæsning, klasseundervisning eller ved møder. Metoden er forskellig fra person til person. Værktøjet Microsoft onenote kan være en stor hjælp for alle, der tager noter. Værktøjet samler alle former for noter og gør dem digitale på en enkelt og hurtig måde. Kollabrative arbejdsmønstre sikres nemt gennem værktøjets mulighed for at dele noterne i skyen eller på en lokal server. Microsoft onenote er samtidig et særdeles brugbart tavleværktøj, som for mange vil kunne erstatte det medfølgende tavlesoftware til f.eks. en interaktiv tavle. Kurser i software er altid svære at planlægge. der kan store være forskelle på kursisterne ITforudsætninger, hvilket kan været svært for mange undervisere at takle. Vi har som ambition gennem differentieret undervisning, at ingen bliver glemt. Alle deltagerne skal dog have et basalt kendskab i Microsoft office-pakken. Kurset er tilrettelagt ud fra følg mig -metoden. det vil sige, at kursisterne under hele kurset prøver de forskellige aspekter i den rækkefølge, de præsenteres. At deltagerne oplever hvor nemt værktøjet samler alle noter på en nem og enkelt måde. Samtidig at deltagerne får opsat en konto i skyen, således de altid har adgang til deres noter og får muligheden for at dele noterne med andre notetagere. Alle kursister skal have adgang til en pc med Microsoft onenote 2010 installeret samt tilgængelig internet for alle. der kan med fordel anvendes tablet enheder for at opnå størst mulig forståelse for onenotes anvendelse som tavleprogram. SIdE 42 SIdE 43

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Den digitale erhvervsuddannelse. Inspirationskatalog

Den digitale erhvervsuddannelse. Inspirationskatalog Den digitale erhvervsuddannelse Inspirationskatalog Indhold Indledning 3 It-vokabularium 6 Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 8 Onlineundervisning og blended learning

Læs mere

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere