2. semesters projektarbejde temakurser Foråret 2012, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. semesters projektarbejde temakurser Foråret 2012, København"

Transkript

1 2. semesters projektarbejde temakurser Foråret 2012, København Modulets titel Projektarbejde Niveau Bacheloruddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling. Valgfag Sted Det Informationsvidenskabelige Akademi, København Semester og år Forår 2012, 2. semester ECTS omfang 20 ECTS 2. semesters projektarbejde introducerer til projektarbejdsformen og problembaseret projektarbejde, herunder vidensproduktion og skriftlig formidling. Som afsæt for projektet udbydes der på dette semester en række temakurser, der tager udgangspunkt i 1. semesters tre moduler. Temakurserne giver mulighed for at tone uddannelsen i forskellige retninger. I de enkelte temakurser indgår teoretiske og metodiske kursuselementer af relevans for temaet. Projektarbejdet har på dette semester til formål, at den studerende arbejder med en selvstændigt valgt og relevant problemstilling inden for informationsvidenskab og kulturformidling med udgangspunkt i et af de udbudte temakurser. Den studerende skal i arbejdet med den valgte problemstilling tilegne sig såvel faglige kompetencer som kompetencer, der fremmer den studerendes evne til, alene eller i samarbejde med andre, at arbejde selvstændigt, kritisk og selvkritisk. Målet er endvidere at fremme den studerendes evne til selvstændigt at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og formidle et projekt. Målbeskrivelse Efter at modulet er afsluttet, skal den studerende: Viden have viden om og kunne forstå anvendte teorier og metoder Færdigheder kunne identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus kunne identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og analyse Kompetencer kunne planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette kunne indgå i samarbejdsrelationer og processer

2 Undervisnings og arbejdsformer Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og formulering, metodevalg og anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver, workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder. Litteratur Litteraturgrundlaget for projektarbejdet på 2. semester omfatter dels projektlitteratur, dels tekster og materiale der relaterer sig til det valgte temakursus samt selvvalgt litteratur i forbindelse med det konkrete projektarbejde. Omfanget af litteraturen opgives i antal sider (ca. 100 sider pr. ECTS). Litteraturgrundlaget er på ca sider i alt, fordelt med ca sider litteratur om projektarbejde, akademisk opgaveskrivning og metode, ca sider litteratur opgivet på temakurserne samt sider litteratur i relation til de selvvalgte projekter (valgt af de studerende i samråd med vejleder). Prøveform Modulet bedømmes ved en ekstern prøve. Prøven har form af en projektopgave med mundtlig fremlæggelse. Der gives en karakter efter 7 trins skalaen. Bedømmelseskriterier Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. Karakteren 12: Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende kan selvstændigt formulere en relevant problemstilling indenfor emnet af temakurset samt begrunde de anvendte teorier og metoder i projektets analyse Den studerende kan selvstændigt redegøre for videnskabsteoretiske positioner i relation til de anvendte teorier og metode samt diskutere metoder til dataindsamling og analyse Den studerende kan gennemføre, evaluere og formidle et projekt Karakteren 7: God præstation, der demonstrerer opfyldelse af modulets mål med en del mangler. Den studerende kan med en vis sikkerhed formulere en relevant problemstilling indenfor emnet af temakurset samt med visse begrænsninger begrunde de anvendte teorier og metoder i projektets analyse Den studerende kan med visse begrænsninger dels redegøre for videnskabsteoretiske positioner i relation til de anvendte teorier og metode samt dels diskutere metoder til dataindsamling og analyse Den studerende kan med visse begrænsninger gennemføre, evaluere og formidle et projekt

3 Karakteren 2: Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af modulets mål. Den studerende kan med store begrænsninger formulere en relevant problemstilling indenfor emnet af temakurset samt begrunde de anvendte teorier og metoder i projektets analyse Den studerende kan med store begrænsninger redegøre for videnskabsteoretiske positioner i relation til de anvendte teorier og metode samt diskutere metoder til dataindsamling og analyse Den studerende kan i et begrænset omfang gennemføre, evaluere og formidle et projekt

4 TEMAKURSUS Business Intelligence Undervisere: Carl Gustav Johannsen (www.iva.dk/cgj) Christine Nordentoft (www.iva.dk/cn) Undervisningssprog Dansk Appetizer Kurset sætter fokus på private erhvervsvirksomheders rolle i samfundet og fokuserer især på hvordan og hvilke informationer, der kan indhentes om konkurrenter. Vi sætter fokus på bevidste og systematiske metoder til at identificere, analysere, syntetisere og præsentere information om virksomheder herunder konkurrenter eller eventuelle underleverandører og samarbejdspartnere. Der undervises i teorier business intelligence og beslægtede analysemetoder med henblik på optimering af beslutninger i erhvervslivet. Valgfaget er særlig relevant for den,der ønsker at arbejde i en privat virksomhed eller med målrettet informationsservice til private virksomheder i et forskningsbibliotek eller et folkebibliotek med erhversservice Undervisningen vil bygge på realistiske virksomhedscases og søgeøvelser i indhentning af information. Udover informationsvidenskabelig teori og teori om informationssøgning og businesss eller competitive intelligence vil valgfaget konkret fokusere på, hvilke virksomhedsoplysninger, der er interessante f.eks. om markedsandele, regnskabstal,produktudvikling og andre mål for konkurrencemæssig styrke. Valgfaget vil også beskæftige sig med centrale kilder til business information såsom databaser, Internettet, søgemaskiner og sociale medier samt andre metoder til kreativ dataindsamling. Teknikker til fortolkning og vurdering af informationskvalitet, kildekritik og håndtering af bevidst misinformation vil også indgå i undervisningen. Det samme gælder for enkle metoder fx SWOT analyse til at transformere mængder af facts og meninger til valid og brugbar viden til støtte for beslutningsprocesser i virksomheder Ekskursion til virksomheder med stærke business intelligence enheder indgår som en integreret bestanddel af kurset. Undervisningsformer Holdundervisning, ekskursioner,workshop, øvelser, vejledning Toningsprofiler IAS Eksempler på litteratur i tilknytning til temakursets emne Murphy, C.(2005) Competitive Intelligence: Gathering,Analysing and Putting it to Work. Aldershot: Gower,273 s. Ingwersen, P., & Järvelin, K.(2005):The Turn: Integration of information seeking and retrieval in context.dordrecht: Springer. James, S.(2004) Adding Value.Business Information Review, 21(1),

5 TEMAKURSUS Litteratur, æstetisk viden og formidling Undervisere: Rune Eriksson, (www.iva.dk/re) Undervisningssprog Dansk Appetizer Dette temakursus handler i lige grad om æstetisk betonet litteratur, primært skønlitteratur, og litteraturformidling. Både litteraturen og formidlingen fremtræder i dag i stigende grad som komplekse størrelser. Litteraturen, fordi den trykte litteratur nu suppleres af diverse former for digital litteratur, men også fordi grænsen mellem skøn og faglitteratur af forskellige årsager er blevet mere flydende. Og litteraturformidlingen, fordi de traditionelle former aktuelt udbygges voldsomt med digitale formidlingsmetoder. Både i forhold til litteraturen og formidlingen har udviklingen stor betydning for, hvordan vi forstår begreber som æstetisk oplevelse og æstetisk viden. Med hensyn til litteraturen selv er udviklingen især kendetegnet ved to tendenser. Det ene er, at traditionel, trykt skønlitteratur i dag suppleres af forskellige former for digitalt født litteratur, som produktions, distributions og indholdsmæssigt kan adskille sig væsentligt fra den trykte. Og det andet er, at grænsen mellem fag og skønlitteratur er stadigt mere utydelig. På den ene side er noget skønlitteratur meget lidt fiktiv, fx autofiktion, eller der gøres på anden vis brug af teknikker, som primært forbindes med faglitteratur. På den anden side benytter dele af faglitteraturen sig af narrative greb, som tydeligt er inspireret af skønlitteraturen. Af disse årsager fokuserer kurset både på trykt skønlitteratur, digital litteratur og æstetisk udformet faglitteratur. Et overordnet spørgsmål er: Hvad betyder de aktuelle udviklingstendenser for vores forståelse af størrelser som æstetisk oplevelse og æstetisk viden? Men også formidlingen er i stigende grad et komplekst fænomen. Nogle formidlingsformer har naturligvis været kendt i mange årtier eller måske endda århundreder: Anmeldelsen, interviewet, håndbogen, den bibliografiske beskrivelse, forfatterarrangementet, blot for at nævne et udvalg. Men flere af de velkendte former udfolder sig nu på helt nye måder, fx læseklubben, og dertil kommer en lang række former, som kun er mulige i lyset af digital teknologi, fx bloggen, smsbeskeden, litteraturportalen, Web 2.0 sitet. Som helhed udspiller formidlingen sig altså i stadigt flere sammenhænge og på stadigt flere platforme. Imidlertid er det i mindst lige så høj grad den kvalitative udvikling, der er interessant, for er de nye formidlingsformer netop kun et spørgsmål om nye former eller giver de også mulighed for at formidle æstetisk betonet litteratur på mere tilfredsstillende vis? Undervisningsformer Holdundervisning, gruppeøvelser, evt. ekskursion. Toningsprofiler Med betoningen af æstetisk viden ligger temakurset i direkte forlængelse af Vidensformer, men jf. medieproblematikker og formidlingsformer inddrages også elementer fra Vidensmedier og IAS.

6 Eksempler på litteratur i tilknytning til temakursets emne Enghoff, C., & Rafn, S. (2007). Sæt litteraturen på spil som litteratur: Bibliotekarisk og litterær skønlitteraturformidling mellem tekst og læser. Dansk Biblioteksforskning, 3(3), Grøn, R. (2010). Oplevelsens rammer: Former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne på danske folkebiblioteker. Aalborg: Det Informationsvidenskabelige Akademi. Søndergaard, L. (Red.). (2003). Om litteratur: Metoder og perspektiver. Århus: Systime. Skøn og faglitterære tekster og tekstuddrag som eksempelmateriale.

7 TEMAKURSUS Møde i børnehøjde? Undervisere: Gitte Balling, (www.iva.dk/gb) Tove Roed, (www.iva.dk/tr ) Undervisningssprog Dansk Appetizer Børn ser TV, spiller spil, leger, hopper, læser bøger og har i det hele taget et stort kulturforbrug. Men hvad forstår vi egentlig ved kultur, når vi taler om børn? Hvordan tilrettelægger kulturinstitutionerne deres tilbud til børn? Gennem temakurset Møde i børnehøjde? finder vi sammen redskaber til at undersøge nærmere, hvad det er, der formidles til børn, og metoder til at arbejde med hvordan formidlingen kan vurderes og udvikles. Dette kursus vil fokusere på de kulturelle institutioner, der henvender sig til børn. Vi vil via et kort historisk tilbageblik indkredse, hvornår begrebet barndom opstår og hvorfor. Desuden skal vi undersøge, hvordan begrebet børnekultur har udviklet sig og kan defineres: hvordan forholder det sig til et mere generelt kulturbegreb? Er der skiftende syn på barndom og børnekultur i de seneste 25 år, og er det noget der kan aflæses i det kulturelle udbud for børn? Vi skal finde metoder og teorier til analyse af børns kultur og kulturtilbud, og undersøge om de adskiller sig fra de analyseredskaber, der kan anvendes på voksenkulturen. Kurset vil med særligt blik på børnekultur inddrage følgende: historik teorier og metoder kulturbegreber analyseformer formidlingsbegreber børnekulturelle genrer Undervisningsformer Holdundervisning, enkelte ekskursioner, gruppeoplæg fra studerende, workshops Toningsprofiler Temakurset bygger videre på Vidensformer og vidensmedier, med særlig henblik på at undersøge børnekulturbegrebet og børns kultur

8 Eksempler på litteratur i tilknytning til temakursets emne Balling, Gitte (2011). Det er i mødet, det sker om kulturpolitik og kulturformidling med børn i centrum, Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, In press. Digital kulturformidling børn og forskere har ordet. Kulturarvstyrelsen, 2007 Drotner, Kirsten (2006). Formidlingens kunst Formidlingsformer og børnekultur Børnekulturens netværk. Mouritsen, Flemming (1996). Legekultur essays om børnekultur, leg og fortælling. Odense Universitetsforlag.

9 TEMAKURSUS Strategisk kommunikation og formidling Undervisere: Lisbeth Worsøe Schmidt, (www.iva.dk/lws) Undervisningssprog Dansk Appetizer Hvordan formidler man viden? Hvilke medier egner sig? Hvilke informationer skal man bruge? Og hvor skal man finde dem? Med udgangspunkt i strategisk kommunikation vil kurset afsøge og diskutere forskellige perspektiver på og elementer i videns og kulturformidling. Vi vil bruge nogle af de nye teorier og metoder inden for feltet som kogebog og bl.a. komme ind på de sociale og politiske rammer for formidling; brugernes ønsker, behov og forudsætninger; formidlingsstrategier samt kommunikationsstrategier, herunder form og medier. Med udgangspunkt i strategisk kommunikation vil kurset afsøge og diskutere forskellige perspektiver på og elementer i videns og kulturformidling. Hvordan formidler man viden? Hvilke medier egner sig? Hvilke informationer skal man bruge? Og hvor skal man finde dem? Vi vil bruge nogle af de nye teorier og metoder inden for feltet som kogebog og bl.a. komme ind på de sociale og (fx kultur, uddannelses, erhvervs )politiske rammer for formidling; produktet der står i centrum for formidlingen og dets placering i samfundet/kulturen; brugernes ønsker, behov og forudsætninger; den formidlende institution/organisations og formidlerens ønsker, behov og forudsætninger; formidlingsstrategier samt kommunikationsstrategier, herunder form og medier. Undervisningen vil være baseret på en blanding af teori, øvelser og analyse/udformning af konkrete cases. Desuden kan ekskursioner og feltbesøg indgå. Projektarbejdet består i at udforme og reflektere over en selvvalgt (virkelig eller fiktiv) kommunikations eller formidlingsopgave. Følgende elementer vil indgå: Praktisk kommunikationsteori Forholdet mellem samfundsvidenskabeligt og humanistisk paradigme Case studie Identifikation af kommunikationsproblem Analyse af afsender Identifikation og analyse af modtager Identifikation af kommunikationspotentiale Medievalg Fastlæggelse af kommunikationsprodukt Kommunikationsetik Undervisningsformer Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, workshops med studenteroplæg, ekskursioner.

10 Toningsprofiler Kurset giver en praktisk dimension til alle tre fag på 1. semester. Strategisk kommunikation og formidling optimeres af kendskab til specifikke videns og brugerkulturer. Medievalg og udformning af kommunikationsproduktet forudsætter kendskab til mediernes karakteristika og deres appel/brug i forskellige målgrupper. Endelig får begreber som emnesøgning og facetanalyse en meget praktisk betydning i forbindelse med case studiet. Eksempler på litteratur i tilknytning til temakursets emne Dahl, H. (1997) Hvis din nabo var en bil. Akademisk Forlag. Kbh. Femø Nielsen, M. (2010) Strategisk kommunikation. Akademisk Forlag. Kbh. Foght Mikkelsen, J. (2002) Formidlingsetik. Roskilde Universitetsforlag. Roskilde. Sepstrup, P. m.fl. (2010) Tilrettelæggelse af information. Academica. Kbh.

11 TEMAKURSUS Videnformidlende institutioner Undervisere: Martin Dyrbye, (www.iva.dk/md) Undervisningssprog Dansk Appetizer. Temakurset omhandler institutioner, der formidler viden, primært med fokus på arkiver, biblioteker og museer (ABM institutionerne). Der er tale om en bred vifte af institutioner, lige fra fx Rigsarkivet til lokalhistoriske arkiver, nationalbiblioteker til folkebiblioteker, nationale museer til egnsmuseer. I temakurset danner en række cases udgangspunktet for analyser af, hvilke former for viden institutionerne formidler, hvorfor og hvordan de gør det, samt hvem, der står bag deres forskellige initiativer. Temakurset omhandler institutioner, der formidler viden, primært med fokus på arkiver, biblioteker og museer (ABM institutionerne). Der er tale om en bred vifte af institutioner, lige fra fx Rigsarkivet til lokalhistoriske arkiver, nationalbiblioteker til folkebiblioteker, nationale museer til egnsmuseer. I temakurset danner en række cases udgangspunktet for analyser af, hvilke former for viden institutionerne formidler, hvorfor og hvordan de gør det, samt hvem, der står bag deres forskellige initiativer. Temakurset forholder sig metodisk og teoretisk til de problemstillinger, der er karakteristiske for arbejdet med arkivalier, biblioteksmaterialer og museumsgenstande, og inddrager central metodisk litteratur, der bl.a. belyser cases inden for arkivvæsenets, kulturformidlingens og museologiens område. Der arbejdes også i praksis med cases, der belyser relationerne mellem heuristik, hermeneutik og formidling af viden inden for ABM institutionernes område. Diakrone og synkrone aspekter af temakursets problemstillinger indgår på lige fod i temakurset, og ved ekskursioner og feltarbejde belyses, hvorledes formidlingen i ABM institutionerne har ændret sig i tidsrummet fra renæssancen og helt frem til vor egen samtid. Begreber som kulturarv og kulturformidling, samt deres betydning diskuteres, lige som relationen mellem institutionerne og deres benyttere diskuteres med udgangspunkt i fx tekststudier, deltagerobservation og det kvalitative interview. Der vil være mulighed for gennem casestudier, dvs. de konkrete projektarbejder, at udarbejde fx et konkret forslag til formidling af en udstilling, en indsamlingsplan for et arkiv, og etablering af et nyt bibliotek i enten fysisk eller virtuel form. Undervisningsformer Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder holdundervisning, oplægsseminarer, vejledning og forelæsninger.. Undervisningen baserer sig desuden på brug af cases, ekskursioner og feltarbejde. Temakurset giver en introduktion til projektarbejde samt akademisk opgaveskrivning, herunder arbejdet med problemformulering, teoretiske og metodiske problemstillinger, analysestrategier m.m. Kursets undervisning understøtter dannelsen af gruppearbejde. En andel af vejledningstimerne er skemalagt.

12 Toningsprofiler Kulturformidling vidensformer og vidensmedier Eksempler på litteratur i tilknytning til temakursets emne Himmelstrup, K. (2004). Kulturens former og institutioner. H. Reitzel. Jensen, B.E. (2003). Historie livsverden og fag. Gyldendal Ingemann, B. & Hejlskov Larsen, A. (Red.) (2005) Ny dansk museologi. AUF. Andersen, J. et al. (Red.) (2008). At forstå biblioteket. En introduktion til teoretiske perspektiver. Danmarks Biblioteksskole

13 TEMAKURSUS Visuel kommunikation og kultur historisk og aktuelt Undervisere: Steffen Knak Nielsen, (www.iva.dk/skn) + ekstern lektor NN Undervisningssprog Dansk Appetizer Kurset skal primært beskæftige sig med billeder og billedbrug i den vestlige kultur med enkelte afstikkere til billedbrug i andre kulturer. Billeder skal forstås bredt, som alle former for visuelle udtryksformer, statiske og levende, i to eller flere dimensioner, i fast eller flydende form. Efter nærmere aftale med deltagerne i undervisningen om afgrænsning, vil den eksemplarisk beskæftige sig med: Æstetiske billeder (fx i billedkunst, film, tegneserier eller på internettet) Virkelighedsbilleder (i dokumentarbilleder fx om billeder og virkelighed) Faglitterære billeder (fx om visualisering, illustration og leksivisuel kommunikation) Interaktive/dialogiske billeder (i digital, multimodal kommunikation) Historisk vil kurset i brede linjer dække et tidsinterval fra hulemalerierne til film og musikvideoer; med nedslag i perioder, hvor billedbrugen i social kommunikation ændrer karakter, eller rolle. Kurset sigter på at give de studerende et dyberegående indblik i de forandringer, der gennem tiden er sket med både produktion og brug af billeder i den vestlige verden. Undervisningsformer Holdundervisning, gruppearbejde og forelæsninger. Temakurset danner grundlag for semesterets projektarbejde. Toningsprofiler Teoretisk vil vi i kurset betragte visuel kommunikation fra et semiotisk synspunkt, og kurset vil lægge sig i direkte forlængelse af den undervisning, de studerende modtager på 1. semester i både Vidensmedier og Vidensformer. Eksempler på litteratur i tilknytning til temakursets emne Et udvalg af eksempler på den litteratur, som bredt set knytter sig til undervisningens indhold ser ud som følger: o Bondebjerg, Ib. (2012). Virkelighedsbilleder. Forlaget Samfundslitteratur. o Elkins, James. (1999). The Domain of Images. Cornell University Press. o Kjørup, Søren. (2002). Semiotik. Samfundslitteratur. Roskilde Universitetsforlag. o Ørom, Anders. Materialevalg i kunst. I: Birger Hjørland (red.): Faglitteratur. Kvalitet, vurdering og selektion. Valfrid, Side

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER Efterår 2008 Danmarks Biblioteksskole Birketinget 6, 2300 København S Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg tlf. 32 58 60 66 tlf. 98 15 79 22 fax 32 84 02 01 fax 98 15 10

Læs mere

Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer

Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer Trine Schreiber, lektor ved Danmarks Biblioteksskole, og Herdis Toft, lektor ved Syddansk Universitet Indledning I de seneste

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere