Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune."

Transkript

1 .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: Sagsnr.: Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. I Byrådets kvalitetskontrakt for 2012 fremgår det af mål 8: Der skal arbejdes på at samle bygningsvedligeholdelsen i en central ejendomsadministration, med henblik på at sikre optimal prioritering af de afsatte ressourcer. Økonomiudvalget har på sit møde den 28. november 2012 besluttet at forslaget om etablering af en central ejendomsadministrationsenhed fra budgetår 2014, i overensstemmelse med de vedlagte principper, sendes i høring i institutionsbestyrelser og fagudvalg. Holstebro Kommune står med en udfordring om at de økonomiske ressourcer skal prioriteres og række længere, og vi skal samtidig forsøge at sikre de værdier, som kommunens ejendomme udgør. Værdien af kommunens bygninger udgør mere end 1/3 af kommunens samlede aktiver og repræsenterer en værdi på ca. 1,4 mia. kr. Der er i årene 2007 til 2010 anvendt gennemsnitligt 96,5 mio. årligt til ejendomsdrift (gruppering til ) i Holstebro Kommune, hvoraf ca. 27 mio. vedrører forbrugsafgifter for el, vand og varme. Det svarer til et gennemsnitligt årligt merforbrug i forhold til budgettet på 5½ mio. kr., hvoraf merforbrug på forbrugsafgifter udgør ca. 2 mio. kr. Det vurderes at en samlet central ejendomsadministration efter ejer/lejer modellen, med de nuværende udfordringer vil være mest hensigtsmæssig i forhold til fremadrettet at sikre en høj faglighed omkring prioriteringen af midler til bygningsvedligeholdelse. Der er derfor udarbejdet et udkast til nye retningslinier for administration af kommunale ejendomme. Forslaget indebærer at der sker en samling af væsentlige dele af vedligeholdelsesaktiviteterne i en ny fælles ejendomsadministration, forankret i Teknik og Miljø. Såfremt en samling af ejendomsadministrationen gennemføres vil det ske forvaltningsvis, således at der laves en opgørelse for hver enkelt ejendom baseret på det faktiske forbrug, som grundlag for overførsel af budgetansvar fra institutionen/fagforvaltningen til den centrale ejendomsadministrationsenhed. TEKNIK OG MILJØ Information og Service Rådhuset, lokale Holstebro - Tlf: Fax: Hjemmeside: - E-post: CVR:

2 Forslaget til retningslinier for central ejendomsadministration udsendes hermed i høring bland alle fagforvaltninger, og jeres bemærkninger til forslaget bedes fremsendt til Teknik og Miljø inden den 8. februar 2013 for institutionsbestyrelsernes vedkommende og inden den 5. marts for fagudvalgenes vedkommende. Institutionsbestyrelserne anmodes om at indsende høringssvar pr. mail til: og skrive ejendomshøring i emnefeltet. TEKNIK OG MILJØ Information og Service Rådhuset, lokale Holstebro - Tlf: Fax: Hjemmeside: - E-post: CVR:

3 Principper for central administration af ejendomme, ejet af Holstebro Kommune. Formål: De kommunale ejendomme udgør mere end 1/3 af kommunens samlede aktiver, og skal derfor vedligeholdes med henblik på at sikre disse værdier. Etablering af en central bygningsvedligeholdelsesenhed forventes samlet set at kunne frigøre og/eller omprioritere nogle at de til rådighed værende ressourcer, med henblik på begyndende indhentning af det vedligeholdelsesefterslæb, der samlet set er på kommunens bygningsmasse. Det vurderes at der vil være rationaliseringsgevinster ved at samle styring og udbud af vedligeholdelsesopgaver, bl.a. i forhold til IT-installationer og låsesystemer, energioptimeringer, serviceaftaler for tekniske installationer og renoveringsopgaver. Der oprettes en central ejendomsadministration, som et særligt bevillingsområde, hvor fagudvalget ikke kan foretage budgetomlægninger til og fra uden forudgående godkendelse i Byrådet, med henblik på at sikre at ressourcerne anvendes til prioriteret vedligeholdelse for at sikre ejendommenes aktivværdi. De kommunale ejendomme fungerer i vid udstrækning som ramme for udførelse af de kommunale kernefunktioner i forhold til servicering af borgere og erhvervsliv. En central ejendomsadministration skal medvirke til at frigøre decentrale ressourcer til kernefunktionerne. En central ejendomsadministration skal sikre fokus på energioptimeringer og investeringer i energisparetiltag, udarbejde CO 2 -regnskab og sikre udnyttelse af adgang til lånefinansiering og eventuelle tilskudsordninger. Organisering: Den centrale ejendomsadministration oprettes i Teknik og Miljø hvor der i forvejen er at fagligt miljø vedrørende byggeri og ejendomsvedligeholdelse. De decentrale servicemedarbejdere/pedeller bevarer deres nuværende tilhørsforhold i fagforvaltningerne, men modellen indebærer at der bliver indgået faste aftaler med de decentrale enheder om tilsyns- og vedligeholdelsesopgaver, som fremadrettet udføres for den centrale ejendomsadministration. Opgavefordelingen opbygges efter ejer/lejer princippet, som er uddybet i vedhæftede bilag, men i hovedtræk går ud på at ejer tager sig af: bygningens udvendige vedligeholdelse og tekniske installationer, herunder, låsesystemer og bygningens forsikring. Afregning af forbrug til El, vand, varme, spildevand og afholdelse af investeringer i energisparetiltag.

4 Og lejer tager sig af: Bygningens indvendige vedligeholdelse, rengøring og vinduespudsning (både ud- og indvendigt), samt løsøreforsikring. Vedligeholdelse af ydre arealer, herunder snerydning og glatførebekæmpelse, inkl. grundejerforpligtigelse efter vejloven. Der kan indgås frivillige aftaler mellem ejer og lejer om at ejer varetager alle, eller dele af, lejers forpligtigelser. Det foreslåede administrationsgrundlag vil medføre at begrebet særlig bygningsvedligeholdelse bortfalder, og at de forvaltninger, som efterfølgende selv administrerer visse ejendomme, har det fulde faglige og budgetmæssige ansvar for ejendommen.

5 Forslag til: Retningslinier for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. (gældende fra 1. januar 2014) Generelt: Kommunale ejendomme, for hvilke der er indgået særskilte administrationsaftaler med boligselskaber eller lignende, samt selvejende institutioner, er ikke omfattet af disse retningslinier. Formålet med disse retningslinier er, med udgangspunkt i de afsatte økonomiske rammer, at sikre vedligeholdelsen af kommunens ejendomme under hensyn til opfyldelse af deres primære funktioner. Ejendomsadministrationen indrettes efter ejer-lejer model, hvor Teknik og Miljø varetager funktionen som bygningsejer for hele kommunen og de decentrale enheder indgår lejeaftale med Teknik og Miljø. Ved ejendomsadministration forstås i denne sammenhæng vedligeholdelsesog driftsopgaver på kommunalt ejede anlægsaktiver, i form af bygninger og tilhørende arealer. Disse retningslinier vedrører aktiviteter, som skal henføres til følgende autoriserede grupperinger i kontoplanen. 705 Indvendig vedligeholdelse 706 Udvendig vedligeholdelse, bygninger 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 708 Bygningsforsikring 710 Forbrugsafgifter EL 711 Forbrugsafgifter VAND 712 Forbrugsafgifter VARME 713 Renovation 715 Ressourcebesparende foranstaltninger Aktiviteterne opdeles endvidere i lejers ansvar og vedligeholdelsesopgaver og ejers ansvar og opgaver jf. vedhæftede bilag 1. Alle omkostninger vedrørende huslejeudgift og lejers vedligeholdelsesopgaver budgetteres under de fagudvalg/forvaltninger, hvorunder ejendommens primære funktion henhører. Under Teknisk Udvalg/Teknik og Miljø budgetteres på den enkelte ejendom en huslejeindtægt og ejers omkostninger til vedligeholdelse For vedligeholdelsesopgaver, som Byrådet har besluttet at udbyde, vil de enkelte ejendomme være forpligtet i henhold til de indgåede kontrakter. Der er

6 pt. Indgået kontrakter vedrørende rengøring, renovation og vedligeholdelse af ydre arealer. Model for indgåelse af kontrakt om drifts- og vedligeholdelsesopgaver: Der kan mellem den enkelte fagforvaltning og Teknik og Miljø indgås aftale om at Teknik og Miljø også varetager lejers vedligeholdelsesopgaver. Aftalen indgås forvaltningsvis for minimum et helt regnskabsår ad gangen, og omfatter gennemførelse af vedligeholdelsesaktiviteter inden for den økonomiske ramme, som er afsat på fagforvaltningens område. Det er fagforvaltningen, som - i forbindelse med budgetlægningsproceduren - er ansvarlig for at fremføre evt. ønsker om rammeændringer. Serviceassistenter: For de ejendomme hvortil der er tilknyttet serviceassistenter fastlægges det i forbindelse med indgåelse af huslejeaftalen hvilke opgaver disse fortsat skal løse, ligesom der indgås aftale om serviceassistenternes kompetence til at handle på ejers vegne. Serviceassistenterne forbliver organisatorisk tilknyttet lejer.

7 700 Grunde og bygninger Lejers ansvar Ejers ansvar 705 Indvendig vedligeholdelse Alle arbejder vedrørende indvendige gulve, vægge, lofter, døre og vinduer Vaske, kummer og armaturer. Lyskilder, hårde hvidevarer. Fastmonterede lysarmaturer Termostatventiler på radiatorer. Låsesystemer 071 Rengøring Al rengøring, også udvendig vinduesvask og renholdelse af murventiler o.l. 072 Tekniske installationer. Stikledninger og afløbssystem i jorden. Tilslutning til automatisk fjernaflæsning energiforbrug Vedligeholdelse af ventilationsanlæg/genindvindingsanlæg, serviceabonnement, udskiftning af filtre o.l. Vedligeholdelse af varmeinstallation inkl. radiatorer og varmestyringsautomatik/ctsanlæg. Vandinstallation for så vidt angår skjulte rør og varmtvandsbeholdere. Faste elinstallationer inkl. hoved- og gruppetavler, og lys- og stikkontakter

8 Lejers ansvar Ejers ansvar 706 Udvendig vedligeholdelse Tagrender, tagbrønde og nedløbsrør. Udvendige maling af vinduer, døre, skure o.l. Udvendige trapper og fritstående mure. Tag og tagbelægning. Ydervægge, yderdøre og vinduer inkl. fugning. Fundamenter. 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer Grønne områder, legeplads o.l. Belægninger inkl. snerydning og glatførebekæmpelse. Udvendige belysningsanlæg Hegn og låger. Snerydning og glatførebekæmpelse på fortov og sti mod offentlig vej og privat fællesvej. Institutionerne i Holstebro er fortsat omfattet af kontrakten med Kaj Bech. 708 Forsikring Indboforsikring Bygningsforsikring 710 Forbrugsafgifter el, vand og varme Betales via husleje Afregner med forsyningsselskaberne og - og renovation Institutioner uden automatisk forestår energibesparende tiltag. 714 forbrugsregistrering skal én gang pr. måned indrapportere forbrugstal til Teknik og Miljøs energistyreprogram.

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Den statslige huslejeordning - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 KUNDERÅDGIVNING 6 BYGNINGSSTYRELSEN SOM LOKALELEVERANDØR 7 ADMINISTRATION 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Læs mere

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV 2014-11-14 Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV Indledning Dette notat er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre og illustrere den styringsmodel og de styringsprincipper, der gælder for 60 fællesskabet

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

Analyse af kommunal ejendomsdrift

Analyse af kommunal ejendomsdrift Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1 1. Hvordan var/er

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

At optimere, fastholde og bevare den bygningsmæssige værdi, funktionalitet og energianvendelse.

At optimere, fastholde og bevare den bygningsmæssige værdi, funktionalitet og energianvendelse. AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE TAKSTFINANSIEREDE INSTIUTIONER/SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE doc. 10/3134 Formål At optimere, fastholde og bevare

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere