Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik"

Transkript

1 Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter og valutakurser Forbrugerpriser Offentlige finanser Flere tal Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske indikatorer. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik, men i visse tilfælde er andre kilder også anvendt. Du kan finde mere information på Konjunkturstatistik 7:11 9

2 Nationalregnskab Kvartalsvis realvækst i USA, EU og Danmark, 1,5 1,,5, -, USA EU Danmark BNP faldt i andet kvartal BNP faldt, pct. i. kvt. Bruttonationalproduktet (BNP) faldt i andet kvartal med, pct. efter at være steget,3 pct. i første kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Andet kvartal var præget af fald i de fleste hovedkomponenter, mens det private og offentlige forbrug havde svage positive vækstrater i kvartalet. I forhold til andet kvartal sidste år voksede BNP med, pct., mens væksten i første halvår i år var 1, pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 37, 3. august 7 Betalingsbalance Hovedposter, nettoindtægter, tremåneders glidende gennemsnit Løbende poster i alt Øvrige løbende poster i alt 5 Varer og tjenester 7 Overskud på betalingsbalancen Overskud på 5, mia. kr. i september I september var der et overskud på 5, mia. kr. på betalingsbalancens løbende poster. Varer og tjenester gav et samlet overskud på,7 mia. kr. Heraf udgjorde varer,1 mia. kr., mens tjenester udgjorde, mia. kr. De løbende overførsler gav et underskud på 1,7 mia. kr., mens der på løn- og formueindkomst var et underskud på,1 mia. kr. I juli-september var der et overskud på 13,9 mia. på de løbende poster, mens der i samme periode for et år siden var et overskud på,3 mia. kr. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 71, 9. november 7 Udenrigshandel Import og eksport samt handelsbalance, ekskl. skibe mv. Sæsonkorrigerede tal 3 3 Handelsbalance (højre akse) Import (venstre akse) Eksport (venstre akse) 1 1 Stigning i både import og eksport af varer Eksporten steg 5, pct. i september Eksporten af varer steg 5, pct. fra august til september, mens importen steg 1,1 pct. Det var især eksporten af industriprodukter og brændselsstoffer, som steg i september. Overskuddet på handelsbalancen blev på,7 mia. kr., hvilket er 1, mia. kr. mere end i august. Udenrigshandelen er her angivet eksklusive skibe og fly, mv. og sæsonkorrigeret. Importen og eksporten steg fra andet kvartal til tredje kvartal med hhv.,9 pct. og 3, pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 9, 9. november 7 Bruttonationalprodukt Årlig realvækst i BNP (pct.) Konjunkturstatistik 7:11

3 Fortsat stigning i præsterede arbejdstimer Fald i gennemsnitlig præsteret arbejdstid De præsterede arbejdstimer steg med 1,3 pct. i andet kvartal 7 i forhold til samme kvartal året før, så der i alt blev præsteret 1.97 mio. timer i kvartalet. Beskæftigelsen er i samme periode steget med, pct. og er opgjort til, mio. personer. Når det samlede antal præsterede arbejdstimer er steget mindre end beskæftigelsen, er det udtryk for, at den gennemsnitlige præsterede arbejdstid pr. beskæftiget er faldet. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 39, 1. september 7 Beskæftigelse for lønmodtagere Gnsntl. beskæftigelse og præsterede arbejdstimer på grundlag af ATR Indeks 1. kvartal 1995=1 Præsterede arbejdstimer Gnsntl. beskæftigede Ledigheden falder Ledigheden er faldet til 3,1 pct. af arbejdsstyrken Fra august til september faldt ledigheden med.3, korrigeret for sæsonudsving og omregnet til fuldtidspersoner. Det betyder, at ledigheden nu ligger på. fuldtidspersoner, hvilket svarer til 3,1 pct. af arbejdsstyrken. Ser man på udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed over de seneste tre måneder, er ledigheden faldet med 1.9 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 3. fuldtidspersoner i gennemsnit pr. måned siden juni. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 5, 1. november 7 Ledighed Antal personer Fuldtidspersoner I alt 1.. Forsikrede. 5 7 Højere lønstigning i den private sektor Lønstigning i staten på 3, pct. I den private sektor steg lønnen 3,7 pct. fra andet kvartal til andet kvartal i år. Det er, procentpoint mere end i første kvartal. Lønstigningen var størst inden for bygge og anlæg med,7 pct. og mindst inden for energi- og vandforsyning (, pct.). I staten steg lønnen 3, pct. i andet kvartal i år i forhold til samme kvartal sidste år, mens ansatte i kommunerne og regionerne steg, pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 371, 9. august 7 og nr. 3, 5. september 7 Lønudvikling Lønudviklingen, årsstigning 5 Kommune Bygge og anlæg Privat 3 Stat 1 Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. 5 7 Ledighed af arbejdsstyrken Kilde: ADAMs Databank, Danmarks Statistik Konjunkturstatistik 7:11 11

4 Sammensatte konjunkturindikatorer Forventninger for industri, byggeri, serviceerhverv, samt forbrugertillidsindikator Nettotal Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv 5 7 Forbrugertillid Fortsat stigning i serviceerhvervene Lille stigning i forventningerne i industrien Serviceerhvervenes forventninger til de kommende tre måneder steg fra pct. i september til 1 pct. i oktober. Ligeledes steg industriens forventninger nemlig fra pct. i september til 3 pct. i oktober. Bygge- og anlægssektorens forventninger forblev uændret pct. fra september til oktober. Tallene er korrigeret for sæsonudsving. Den samlede indikator for forbrugertilliden faldt en smule fra 5,7 i september til 5, i oktober. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr.,. oktober 7 og nr. 9-51, 31. oktober 7 Industriens produktion Produktionsindeks for industri i alt, eksklusive skibsværfter, sæsonkorrigeret Indeks = Lille fald i industriens produktion Fald på, pct. i industriproduktionen Industriproduktionen eksklusive skibe faldt, pct. fra august til september, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving. Det største fald var i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder (3, pct.). Fremstilling af varige forbrugsgoder og fremstilling af mellemprodukter faldt henholdsvis 3,1 pct. og 1,5 pct. Fremstilling af investeringsgoder eksklusive skibe steg,5 pct. Heraf var det især elektronikindustrien, der bidrog til stigningen. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr.,. november 7 Byggeriet Påbegyndte boliger, første og seneste indberetning, samt seneste offentliggørelse Antal boliger Første offentliggørelse Tusinde m Seneste offentliggørelse Stort fald i det påbegyndte byggeri...men stigning i fuldførelserne af boliger En sammenligning af byggevirksomheden i tredje kvartal i år med den første offentliggørelse af tredje kvartal, viser et stort fald i det påbegyndte byggeri og en stigning i det fuldførte byggeri. Tallene, der skal tages med forbehold, viser på den ene side markante fald i påbegyndelsen af såvel etageareal som boliger, mens der på den anden side er sket en stigning i det fuldførte boligbyggeri, især af boliger i etagebyggeri. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 7, 13. november 7 Det samlede påbegyndte boligbyggeri Antal boliger Konjunkturstatistik 7:11

5 Det private bilkøb tilbage på det normale Husholdningernes købelyst vendte tilbage i 3. kvartal De private husholdningers køb af biler er nu igen oppe på det niveau, som det har ligget på de seneste tre år. De afgiftsændringer, som trådte i kraft sidst i april, fik de private husholdninger til at se situationen an i andet kvartal, men de har taget revanche i tredje kvartal med et 15 pct. højere bilkøb end i andet kvartal opgjort i sæsonkorrigerede tal. Udviklingen ligner dermed det, man så i forbindelse med de tidligere afgiftsindgreb i bl.a. 199 og Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 39,. oktober 7 Biler Nyregistrerede personbiler i husholdningerne Antal personbiler, 1. stk. Faktisk Sæsonkorrigeret Stigning i virksomhedernes salg Det samlede salg steg 1, pct. fra august til september De danske virksomheders salg steg 1, pct. eller 3,7 mia. kr. fra august til september. Derved opvejes det meste af faldet fra juli til august. Det viser de sæsonkorrigerede tal baseret på virksomhedernes momsindberetninger. Fremgangen skyldes, at salget til de danske kunder steg,9 pct., og at salget til udlandet steg,7 pct. Hjemmemarkedet aftager næsten tre fjerdedele af det samlede salg. Selv om firmaerne solgte mere i september, købte de ikke tilsvarende mere. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 1, 5. november 7 Firmaernes køb og salg Firmaers køb og salg sæsonkorrigeret sæsonkorrigeret Salg Køb Igen stigning i detailsalget Detailsalget er steget Efter et fald i august steg detailsalget igen i september måned. Det sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailhandlen i alt gik 1,1 pct. frem fra august til september. Der var stigning inden for alle hovedvaregrupper. Den største stigning i detailhandelen fandt sted inden for beklædning mv., som steg med 5,1 pct. fra august til september. Salget af fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer steg med henholdsvis, pct. og,7 pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 53, 1. november 7 Detailomsætning Indeks for solgte mængder i detailhandlen = 1 Sæsonkorrigeret Detailhandel i alt Nyregistrerede personbiler 197- Antal personbiler, 1. stk Konjunkturstatistik 7:11 13

6 Offentlige finanser Det offentlige forbrug (løbende priser) Forbrugsudgiften steg med, pct. Færre udgifter til arbejdsløshedsdagpenge Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge faldt i andet kvartal med 1 pct. i forhold til kvartalet før. Overskuddet på de offentlige finanser var 1, mia. kr. i andet kvartal. Det var lidt større end overskuddet i første kvartal, som var på 19, mia. kr. Sammenlignes overskuddet i andet kvartal med samme kvartal sidste år var der tale om et fald på, mia. kr. Den offentlige forbrugsudgift steg med, mia. kr. i løbende priser fra første til andet kvartal, hvilket svarer til, pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 1, 7. september 7 Konkurser Erklærede konkurser, sæsonkorrigeret Antal J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND Erklærede konkurser Sæsonkorrigeret Uændret niveau for konkurser Uændret antal konkurser i oktober I oktober var der konkurserklæringer, hvilket er uændret i forhold til måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. I faktiske tal var der konkurserklæringer i oktober mod 19 måneden før. Det faktiske antal konkurserklæringer er steget med pct. i forhold til oktober sidste år. Niveauet af konkurser har siden 1979 bevæget sig i en spændvidde fra det laveste månedlige gennemsnit på 9 konkurser i 1979 til det højeste gennemsnit på 9 konkurser pr. måned i Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 5,. november 7 Tvangsauktioner Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret Antal Tvangsauktioner Sæsonkorrigeret Uændret niveau for tvangsauktioner 1 pct. færre tvangsauktioner i oktober I oktober blev der bekendtgjort 13 tvangsauktioner mod 13 måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Det svarer til et fald på 1 pct. I faktiske tal var der 13 tvangsauktioner i oktober mod 1 måneden før. Sammenlignet med oktober sidste år er det faktiske antal tvangsauktioner steget med 5 pct. Med et gennemsnit på 13 bekendtgjorte tvangsauktioner pr. måned var året med det laveste antal tvangsauktioner siden statistikkens start i Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr.,. november 7 Konkurser og tvangsauktioner 191- Antal 5.. Tvangsauktioner Konkurser Konjunkturstatistik 7:11

7 Priserne stiger i EU og falder i Norge Stigende inflation i EU I september var inflationen i EU, pct., hvilket er en stigning fra 1,9 pct. måneden før. For de lande, som har indført euroen som fælles valuta, var inflationen i september,1 pct., hvilket er en stigning fra 1,7 pct. måneden før. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks for Danmark steg til 1, pct. i september fra,9 pct. den foregående måned. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr oktober 7 Forbrugerpriser Prisstigning over 1 måneder for EU15/EU5, Danmark, USA og Japan Danmark EU15/EU5 USA Japan Alle tre renter steg i oktober Den effektive obligationsrente steg mest i oktober Den gennemsnitlige effektive obligationsrente steg fra,1 i september til, i oktober. Også den korte obligationsrente (3-mdr. eurorente DK) steg i oktober, nemlig fra, i september til,3 i oktober. Ligeledes steg den 1-årige statsobligationsrente fra,3 i september til,39 i oktober. Selv om de tre renter er steget igennem den seneste tid, ligger de fortsat på et lavt niveau. Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Renter Korte og lange renter årige statsobligationer DK Gnsntl. effektiv obligationsrente 3-mdr. eurorenter DK Den effektive kronekurs steg en smule Kronekursen er i oktober på 13,7 Den effektive kronekurs er steget siden starten af, men har de seneste måneder ligget på et stabilt niveau. Denne tendens fortsatte i oktober, hvor den steg en smule fra 13, i september til 13,7 i oktober. Den effektive kronekurs er en sammenvejning af udviklingen i 5 af Danmarks vigtigste handelspartneres valutaer over for den danske krone. Vægtgrundlaget er pt. baseret på industrivarehandelen i Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Valutakurser Effektiv kronekurs Indeks 19= OMXC, totalindeks for samtlige aktier opgjort til markedsværdi. Januar september 7 Indeks ultimo dec = Konjunkturstatistik 7:11 15

8 Bruttonationalprodukt, sæsonkorrigeret,. kvt. 7, -priser, Kvartalsvis vækstrate i pct. 1,5 1,,5, -,5-1, -,,9,9,9 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien,3,,3,1,3 Frankrig Italien Nederlandene,9,,5 -,3 USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat EU-harmoniserede arbejdsløshedsprocenter, sæsonkorrigeret, juni 7 1,,,, 3,7 5,,5,9, 5,3,7 5,9 3,3,5 3,7 7, 7,,, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien Frankrig Italien Nederlandene USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat EU-harmoniserede forbrugerpriser, august 7 3,, 1, Årlig vækstrate,9 1,, 1,3, 1,7 1,3 1,7 1,1,1 1,9, -1, -, -, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien Frankrig Italien Nederlandene USA Japan EU5 Kilde: Eurostat Offentlig forvaltning og service, saldo (netto) i pct. af BNP, 5 15, 1, 5,, -5, -1, -15, af BNP,9,9 11,5 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien, -3,3-3, -,9 -,1 -,3 Frankrig Italien Nederlandene -,3 -,3 -, -,5 USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat. Anm.: Ifølge EU s konvergenskriterier må et evt. underskud på de offentlige finanser ikke overstige 3 pct. af BNP 1 Konjunkturstatistik 7:11

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal primo juli 2010

Status på udvalgte nøgletal primo juli 2010 Status på udvalgte nøgletal primo juli 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Ledigheden falder igen Fra april til maj faldt den registrerede ledighed med 2. personer, hvilket bragte

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år DI ANALYSE Februar 1 Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år Efter et lille fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i ventes fremgang i år og næste år. Særligt det lave nybyggeri

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stabilisering af konjunkturerne Dansk økonomi lever op til EU's konvergenskrav

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION Februar 2002 Af Jakob Legård Jakobsen DEN ØKONOMISKE SITUATION Resumé: Notatet undersøger internationale konjunkturindikatorer, forbrugertillidsindikatoren for husholdningerne, antal nyregistreringer af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Sæsonkorrigeret beskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret beskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal februar 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling 215 sluttede af med stigende beskæftigelse og en lille stigning i vareeksporten efter et kedeligt eksportefterår. Privatforbruget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Aktuel Statistik 3/2012 14. september 2012 Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Sommerens nøgletal tegner et billede af fortsat stilstand i dansk økonomi, om end med en stabilisering

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. maj ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51, 14. december 18. december 29 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Lav men stigende langtidsledighed

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE SITUATION

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE SITUATION 5.marts 24/FIP Af Frederik I. Pedersen, direkte tlf. 33 55 77 12 Resumé: DEN SAMFUNDSØKONOMISKE SITUATION De informationer vedr. dansk økonomi, der er offentliggjort siden udarbejdelsen af AErådets prognose

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Uændret bruttoledighed i marts 211 Ugens analyse Ugens tendenser Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Høj faglig mobilitet på det danske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

International lønstatistik 2. kvartal 2014

International lønstatistik 2. kvartal 2014 . september 214 International lønstatistik 2. kvartal 214 Revideret udgave Lønnen er tæt på at stige i samme takt i danmark som i udlandet Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 16 (18.-21. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 16 (18.-21. april 2016) KonjunkturNyt Uge 6 (8.-. april 6) KonjunkturNyt Uge 6, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Danmark skal have en ny beskæftigelsespolitik Det nye beskæftigelsesudvalg

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 20 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser 2020-planen: Hvor skal væksten komme fra? Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Lille fald i antallet af jobannoncer Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere