Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik"

Transkript

1 Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter og valutakurser Forbrugerpriser Offentlige finanser Flere tal Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske indikatorer. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik, men i visse tilfælde er andre kilder også anvendt. Du kan finde mere information på Konjunkturstatistik :11 9

2 Nationalregnskab Nationalregnskabets hovedstørrelser. Sæsonkorrigerede værdier i 199-priser Indeks 1. kvartal =1 TILGANG Import BNP ANVENDELSE Offentligt forbrug Eksport Faste bruttoinvesteringer Privat forbrug Høj økonomisk vækst BNP steg 1, pct. Bruttonationalproduktet (BNP) steg 1, pct. fra 1. til. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Efter en tøvende begyndelse på året med en vækst på kun, pct. i 1. kvartal, kom der fuld fart på økonomien i. kvartal. Privatforbruget fortsatte fremgangen og bidrog sammen med investeringerne mest til den økonomiske vækst i. kvartal. I første halvår voksede BNP med, pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 37, 11. oktober Betalingsbalance Hovedposter, nettoindtægter, tremåneders glidende gennemsnit Varer og tjenester J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Løbende poster i alt Øvrige løbende poster i alt Stort overskud på betalingsbalancen Overskud på 9, mia. kr. i september Betalingsbalancen viste i september et overskud på 9, mia. kr. på de løbende poster efter den foreløbige opgørelse. Stigningen fra august til september på,9 mia. kr. hænger primært sammen med en stigning i varehandlen på, mia. kr. Små fald i underskuddet for både løn- og formueindkomster samt løbende overførsler har også bidraget til den positive udvikling. Derimod udviste udviklingen i tjenestehandlen et lille fald på, mia. kr. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 8, 9. november Udenrigshandel Import og eksport samt handelsbalance, ekskl. skibe mv. Sæsonkorrigerede tal Handelsbalance (højre akse) Import (venstre akse) Eksport (venstre akse) Øget overskud på handelsbalancen Stigning i eksporten og fald i importen i september Handelsbalancens overskud for september er på,8 mia. kr. (ekskl. skibe mv., sæsonkorrigeret), hvilket er, mia. kr. mere end i august. Stigningen i overskuddet skyldes, at eksporten steg med 3,8 pct. og at importen faldt med,1 pct. fra august til september. I tredje kvartal er importen steget med 3,8 pct. og eksporten med, pct. i forhold til andet kvartal. Det gennemsnitlige månedlige overskud på handelsbalancen er,9 mia. kr. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 8, 9. november Bruttonationalprodukt Årlig realvækst i BNP (pct.) Konjunkturstatistik :11

3 Stigning i den private sektor Stigning på 1. fuldtidsbeskæftigede Den sæsonkorrigerede beskæftigelse steg med 1. fuldtidsbeskæftigede fra 1. kvartal til. kvartal. Stigningen er hovedsageligt sket i den private sektor. De største stigninger i den private sektor er inden for brancherne finansiering, handel, hotel og restauration samt bygge og anlæg med hhv. 3.7, 3.3 og. fuldtidsbeskæftigede. Inden for branchen industri faldt beskæftigelsen med 1.9. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 37, 31. august Beskæftigelse Beskæftigelsesopgørelse på grundlag af ATP-indbetalinger fuldtidspersoner Sæsonkorrigeret antal fuldtidsbeskæftigede Antal fuldtidsbeskæftigede Fortsat fald i ledigheden Ledighedsprocenten faldt til, pct.. Den sæsonkorrigerede ledighed faldt med.3 fuldtidsledige fra august til september. Hermed var ledigheden i september 11., svarende til en ledighedsprocent på, pct. af arbejdsstyrken. Den sæsonkorrigerede ledighed har været jævnt faldende siden december 3, hvor den toppede med 18. fuldtidsledige. Det nuværende ledighedsniveau er det laveste siden december, hvor ledigheden var på 19.. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 7. oktober Ledighed Antal personer Personer. 18. Sæsonkorrigeret Ukorrigeret 1. J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND Mindre lønstigninger i den private sektor Årsstigning på,9 pct. Ansatte i den private sektor havde en årlig lønstigning på,9 pct. i. kvartal, hvilket er,1 procentpoint mindre end årsstigningen var i 1. kvartal. Lønindekset for statsansatte viste i. kvartal en årsstigning på 3, pct. mod 3, pct. i 1. kvartal. For ansatte i kommuner og amter var årsstigningen i. kvartal,7 pct. mod, pct. i 1. kvartal. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 31, 1. august og nr. 37, 3. august Lønudvikling Lønudviklingen, årsstigning Pct. 7 Kommune Stat 3 Privat Bygge og anlæg 1 Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. 3 Ledighed Pct. af arbejdsstyrken Anm. Tallene er beregnet på baggrund af det ikke reviderede nationalregnskab. Kilde: ADAMs Databank, Danmarks Statistik Konjunkturstatistik :11 11

4 Sammensatte konjunkturindikatorer Forventninger for industri, byggeri, serviceerhverv, samt forbrugertillidsindikator Nettotal Forbrugertillid Bygge og anlæg Industri J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 3 Serviceerhverv Stigning i byggesektorens forventninger Voksende optimisme i serviceerhvervene Bygge- og anlægssektorens forventninger til de kommende tre mdr. er steget med 1 procentpoint fra i september til 1 i oktober. Også serviceerhvervenes forventninger er steget nemlig fra i september til i oktober. Ligeledes er industriens forventninger steget procentpoint fra 1 til 3 fra september til oktober. Tallene er korrigeret for sæsonudsving. Den samlede forbrugertillidsindikator steg fra 9,7 i september til 11,1 i oktober. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr.,. oktober og nr. 1-3, 31. oktober Industriens produktion Sæsonkorrigeret produktionsindeks. Råstofudvinding og Industri Indeks = Øget industriproduktion Stigning i produktionen på 3, pct. Industriproduktionen steg med 3, pct. fra august til september, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving. Produktionsindekset faldt i august med 1,8 pct. og i juli med, pct. Dermed har faldet i august vist sig at være mindre end ved forrige offentliggørelse, hvor det blev anført til,7 pct. Produktionsindekset steg i alle industrisektorer på nær fremstilling af energiprodukter. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 7, 7. november Byggeriet Påbegyndte boliger, første og seneste indberetning, samt seneste offentliggørelse Antal boliger Første offentliggørelse Stor stigning i det påbegyndte byggeri Stigning i både etageareal og boliger Tusinde m Vurderingen af udviklingen i byggeaktiviteten vanskeliggøres af et usikkert datagrundlag, især som følge af forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Med dette forbehold viser tallene, at der har været store stigninger i. kvartal i det påbegyndte byggeri. Målt i forhold til det først offentliggjorte tal for. kvartal er det påbegyndte etageareal steget med pct., mens antallet af påbegyndte boliger er steget med 1 pct. Seneste offentliggørelse Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 37, 18. august Det samlede påbegyndte boligbyggeri Antal boliger Konjunkturstatistik :11

5 Husholdningernes bilkøb uændret Det faktiske faktiske køb 13 pct. højere end sidste år Husholdningernes køb af personbiler lå i perioden august-oktober på samme niveau som i perioden maj-juli, mens erhvervenes køb lå 9 pct. højere. Tallene er baseret på de foreliggende nyregistreringer og er korrigeret for sæsonudsving. De private husholdninger fik i faktiske tal nyregistreret 7.3 personbiler i oktober. Det er 13 pct. flere end sidste år. Erhvervene fik nyregistreret 3.8 personbiler, og det er pct. færre end sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 88, 11. oktober Biler Nyregistrerede personbiler i husholdningerne Antal personbiler, 1. stk. Faktisk Sæsonkorrigeret Virksomhedernes salg fortsat i højt gear Salget steg 11,9 pct. i september i forhold til året før De danske virksomheder fastholder den stigende tendens i omsætningen. I september var de momsregistrerede firmaers samlede salg 11,9 pct. højere end i samme måned sidste år. Hvis man alene ser på det indenlandske salg, altså uden eksportsalget, er stigningen lidt mindre, nemlig 1, pct. Målt over hele tredje kvartal i år er det samlede salg steget 13, pct. sammenlignet med samme kvartal. Firmaernes samlede køb steg 13, pct. fra september til september. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 87, 11. november Firmaernes køb og salg Firmaers køb og salg, mia. kr. Salg 18 1 Køb Svag stigning i detailsalget Salget inden for detailhandel er steget i september Det går frem for detailhandlen. Niveauet i september er, trods den svage stigning, på det højeste niveau inden for de seneste år. Det viser det sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailhandel i alt, som er steget med,3 pct. fra august til september. Fødevarer og andre dagligvarer gik frem med, pct. og andre forbrugsvarer steg med, pct. Varegruppen beklædning mv. faldt derimod med 1, pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 1. november Detailomsætning Indeks for solgte mængder i detailhandlen = 1 Sæsonkorrigeret Detailhandel i alt Nyregistrerede personbiler 197- Antal personbiler, 1. stk Konjunkturstatistik :11 13

6 Offentlige finanser Det offentlige forbrug (løbende priser) Stigning i det offentlige overskud Vækst i de offentlige indtægter på, pct. Den offentlige sektor havde indtægter på 18,9 mia. kr. i. kvartal i år. Det er en stigning på 11, mia. kr. eller, pct. i løbende priser i forhold til samme kvartal sidste år. Stigningen skyldes primært en øget indtægt fra løbende indkomst- og formueskatter, der er steget med,8 mia. kr. til 1 mia. kr. Det svarer til en stigning på pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Afgifter på varer og tjenester, herunder moms, steg til 3, mia. kr. i. kvartal. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 7. september Konkurser Erklærede konkurser, sæsonkorrigeret Antal J FMAMJ J ASONDJ FMAMJ J ASONDJ FMAMJ J ASOND Erklærede konkurser Tremåneders glidende gennemsnit Lidt flere konkurser 3 pct. flere konkurser i oktober I oktober var der konkurserklæringer mod 7 måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er en stigning på 3 pct. I faktiske tal var der konkurserklæringer i oktober mod 19 måneden før. Sammenlignet med samme måned sidste år er det faktiske antal konkurserklæringer steget med 1 pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 79, 8. november Tvangsauktioner Kundgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret Antal J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND Tvangsauktioner Tremåneders glidende gennemsnit Laveste niveau for tvangsauktioner i år Fald på pct. i oktober I oktober var der 1 kundgjorte tvangsauktioner mod 17 måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Det svarer til et fald på pct i forhold til september. Niveauet er det laveste siden Danmarks Statistik begyndte at registrere antallet af tvangsauktioner i I faktiske tal var der 13 kundgjorte tvangsauktioner i oktober mod 1 måneden før. Sammenlignet med samme måned sidste år er det faktiske antal tvangsauktioner faldet med pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 8, 8. november Konkurser og tvangsauktioner Anta.. Konkurser Tvangsauktioner Konjunkturstatistik :11

7 Inflationen i EU stiger Inflationen i EU steg til, pct. I september var inflationen i EU, pct., hvilket er en stigning fra, pct. måneden før. For de 1 eurolande var inflationen i september, pct., hvilket er en stigning fra, pct. i august måned. Inflationen i Danmark steg en anelse til, pct. i september fra,3 pct. den foregående måned. Inflationen beregnes som udviklingen i det EUharmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over de seneste 1 måneder. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 7, 1. oktober Forbrugerpriser Prisstigning over 1 måneder for EU1/EU, Danmark, USA og Japan Pct. EU1/EU Danmark USA Japan Alle tre renter er steget Obligationsrenten er steget og er nu 3, Den gennemsnitlige effektive obligationsrente er steget, nemlig fra 3,9 i september til 3,9 i oktober. Også den 1-årige statsobligationsrente er steget fra 3, i september til 3, i oktober. Ligeledes er den korte rente (3-mdr. eurorente DK) steget fra,13 i september til,17 i oktober. For alle tre renter gælder det, at de historisk set ligger på et meget lavt niveau. Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Renter Korte og lange renter 3 Pct. Gnsntl. effektiv obligationsrente 1-årige statsobligationer DK 3-mdr. eurorenter DK J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND Kronekursen er faldet lidt Den effektive kronekurs er nu 1,9 Kronekursen har i de seneste måneder ligget på et meget stabilt niveau, og denne tendens fortsatte i oktober, hvor den er faldet ganske svagt til 1,9 mod 11, i september. Den effektive kronekurs er en geometrisk sammenvejning af udviklingen i af Danmarks vigtigste handelspartneres valutaer over for den danske krone. Vægtgrundlaget er pt. baseret på industrivarehandelen i 199. Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Valutakurser Effektiv kronekurs Indeks 198= J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND OMXC, totalindeks for samtlige aktier opgjort til markedsværdi. Januar oktober Indeks ultimo dec. 199 = Konjunkturstatistik :11 1

8 Bruttonationalprodukt, sæsonkorrigeret,. kvt., -priser,, 1, 1,,, -, -1, -1, -, 1, Kvartalsvis vækstrate, 1,3-1, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien,,,1,7 1, Frankrig Italien Nederlandene,8,8,3, USA Japan EU1 EU Kilde: Eurostat. EU-harmoniserede arbejdsløshedsprocenter, sæsonkorrigeret, marts 1, 1, 8,,,,, Pct.,1,3,7 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien 8, 9,8, 9, 7,8 Frankrig Italien Nederlandene,9,, 8, 8,9 USA Japan EU1 EU Kilde: Eurostat. EU-harmoniserede forbrugerpriser, september,,, 3,, 1,, -1, -, Årlig vækstrate, 1,1,1 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien 1,1,,,, 1,7 Frankrig Italien Nederlandene,7,, -, USA Japan EU1 EU Kilde: Eurostat. Offentlig forvaltning og service, saldo (netto) i pct. af BNP, 1, 1,,, -, -1, -1, Pct. af BNP,3 1, 11, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien,1-3,7-3,1-3, -3, -,1 Frankrig Italien Nederlandene -, -, -, -, USA Japan EU1 EU Kilde: Eurostat. Anm.: Ifølge EU s konvergenskriterier må et evt. underskud på de offentlige finanser ikke overstige 3 pct. af BNP. 1 Konjunkturstatistik :11

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år DI ANALYSE Februar 1 Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år Efter et lille fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i ventes fremgang i år og næste år. Særligt det lave nybyggeri

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stabilisering af konjunkturerne Dansk økonomi lever op til EU's konvergenskrav

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Sæsonkorrigeret beskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret beskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal februar 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling 215 sluttede af med stigende beskæftigelse og en lille stigning i vareeksporten efter et kedeligt eksportefterår. Privatforbruget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal primo juli 2010

Status på udvalgte nøgletal primo juli 2010 Status på udvalgte nøgletal primo juli 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Ledigheden falder igen Fra april til maj faldt den registrerede ledighed med 2. personer, hvilket bragte

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION Februar 2002 Af Jakob Legård Jakobsen DEN ØKONOMISKE SITUATION Resumé: Notatet undersøger internationale konjunkturindikatorer, forbrugertillidsindikatoren for husholdningerne, antal nyregistreringer af

Læs mere

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Aktuel Statistik 3/2012 14. september 2012 Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Sommerens nøgletal tegner et billede af fortsat stilstand i dansk økonomi, om end med en stabilisering

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. maj ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET 7. 5. juni oktober 20062001 Journal 0203 Af Lise Nielsen ad pkt. Resumé: NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET Der er nu kommet tal for den økonomiske udvikling i første halvår af 2001 fra nationalregnskabet.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51, 14. december 18. december 29 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Lav men stigende langtidsledighed

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE SITUATION

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE SITUATION 5.marts 24/FIP Af Frederik I. Pedersen, direkte tlf. 33 55 77 12 Resumé: DEN SAMFUNDSØKONOMISKE SITUATION De informationer vedr. dansk økonomi, der er offentliggjort siden udarbejdelsen af AErådets prognose

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Uændret bruttoledighed i marts 211 Ugens analyse Ugens tendenser Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Høj faglig mobilitet på det danske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Danmark skal have en ny beskæftigelsespolitik Det nye beskæftigelsesudvalg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 7. november. november Danmark Højere beskæftigelse og lidt højere ledighed i. kvartal ifølge AKU Forbrugertilliden faldt lidt i november Stigning i detailomsætningen i oktober efter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Mænd er ude for flere arbejdsulykker end kvinder Ugens tendenser Svagt fald i lønvæksten på DA-området i. kvt. Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47, 211 Indhold: Ugens tema Beskæftigelsesfrekvensen er faldet mere for mænd Ugens nyhed Ændringer på beskæftigelsesområdet i Finanslov for 212 Ugens tendens Flere danskere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 20 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser 2020-planen: Hvor skal væksten komme fra? Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Lille fald i antallet af jobannoncer Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 16 (18.-21. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 16 (18.-21. april 2016) KonjunkturNyt Uge 6 (8.-. april 6) KonjunkturNyt Uge 6, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7. november. november Danmark Lidt lavere ledighed og lidt højere beskæftigelse i. kvartal ifølge AKU Lidt højere lønstigninger i. kvartal (DA s KonjunkturStatistik) Forbrugertilliden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 260 Offentligt Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark 1 4. H A L V Å R S R A P P O R T F E B R U A R 2 0 1 1 Det Internationale Sekretariat Den økonomiske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere