1. Godkendelse af dagsorden /4235 Orientering om legater og legatregnskaber /20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler..."

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /4235 Orientering om legater og legatregnskaber /20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler /3476 Udkast til referat fra politisk dialogmøde den 4. juni 2014 mellem Social- og Sundhedsudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget /28576 Styringsaftale /13611 Kommunernes forpligtelser over for borgere på kvindekrisecenter /19127 Genudmelding af puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet /18791 Behandling af praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2014 Godkendt. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. september Kl. 16:00 Assens Kommune, 1 af 9

2 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om Assens Kommunes håndtering og administration af legater. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget bestyrer Fælleslegatet for Værdigt Trængende gl. Assens, Fabrikant Poul Bertelsen og hustrus legat samt Købmand Poul Bertelsen og hustrus legat, jævnfør fundats og skal på den baggrund godkende legatregnskaber for årene 2011, 2012 og Den 7. november 2012 godkendte Social- og Sundhedsudvalget sammenlægning af de 3 ovennævnte legater, og den 4. juni 2013 godkendte Civilstyrelsen Assens Kommunes anmodning om sammenlægning. Administrationen orienterer på mødet om kommunens administration af legatmidler. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2014 Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning /20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at sagen drøftes. Beslutningstema: På baggrund af Innovations- og Medborgerskabsudvalgets beslutning den 11. august 2014 forelægges sagen for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på drøftelse. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af kompetencefordelingsplanen flyttes ressortansvaret for tildeling af 18 midler til Innovations- og Medborgerskabsudvalget. I den forbindelse anbefalede Social- og Sundhedsudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalget, at man i den fremadrettede proces fastholdt nedsættelsen af et Tildelingsudvalg. I forlængelse heraf har Innovations- og Medborgerskabsudvalget på sit møde den 11. august 2014 truffet følgende beslutning: Fordeling af 18 midler blev drøftet, herunder etablering af fælles Tildelingsudvalg mellem Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget har et ønske om, at tildelingsudvalget skal bestå af formandskaberne for de 2 udvalg. Desuden var holdningen, at fordelingen af 18 midler i 2014 bør foregå som hidtil og med en evaluering af området i Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. september Kl. 16:00 Assens Kommune, 2 af 9

3 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2014 Social- og Sundhedsudvalget drøftede sagen. Social- og Sundhedsudvalget imødekommer Innovations- og Medborgerskabsudvalgets ønske af den 11. august /3476 Udkast til referat fra politisk dialogmøde den 4. juni 2014 mellem Social- og Sundhedsudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, udkast til referat fra det politiske dialogmøde den 4. juni 2014 mellem Social- og Sundhedsudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget om sundhedsaftalen drøftes og godkendes. Beslutningstema: Udkast til referat fra det politiske dialogmøde den 4. juni 2014 mellem Social- og Sundhedsudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget om sundhedsaftalen forelægges udvalget med henblik på drøftelse og godkendelse. Sagsfremstilling: Region Syddanmark har den 8. august 2014 fremsendt udkast til referat fra dialogmødet den 4. juni 2014 mellem Assens Kommune og Sundhedskoordinationsudvalget om sundhedsaftalen til godkendelse. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Udkast til mødereferat fra politisk dialogmøde med Assens kommune, SA doc Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2014 Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender, udkast til referat fra det politiske dialogmøde den 4. juni 2014 mellem Social- og Sundhedsudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget om sundhedsaftalen Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at det i referatet ikke fremgår, at der fra Assens Kommunes side forsat efterspørges en større ensartethed i registreringen fra sygehusenes side /28576 Styringsaftale 2015 Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udkast til Styringsaftale 2015 for det sociale område samt specialundervisning i Syddanmark godkendes. Beslutningstema: Godkendelse af Styringsaftale 2015 for det sociale område samt specialundervisning i Syddanmark. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. september Kl. 16:00 Assens Kommune, 3 af 9

4 Sagsfremstilling: Formålet med Styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen skal sikre, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen genforhandles årligt. Herudover udarbejdes der årligt en Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi 2015 blev godkendt af Byrådet den 28. maj Styringsaftalen 2015 og Udviklingsstrategien 2015 har en fælles overordnet ambition: at det specialiserede område skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Styringsaftalen 2015 sætter fokus på tre temaer: 1. Styring af udgifterne Der vil i 2015 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet. 2. Koordinering af kapacitetsudviklingen Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region. Kommunerne og regionen vil udarbejde kapacitetsanalyser for at få et overblik over udviklingen af efterspurgte og udbudte pladser for forskellige målgrupper. 3. Sikring af effektiv drift Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud. Den enkelte udbyder af tilbuddene skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning. Der skal løbende arbejdes på at effektivisere driften som et redskab til at styre udgiftsudviklingen på området. Ved oprettelse af nye pladser, hvortil der skal hjemtages borgere, skal handlekommunen i så god tid som muligt meddele dette til de berørte udbydere. Særligt tema i 2015 Det opleves, at borgere med handicap og borgere med sindslidelser bliver ældre og får sygdomme og problematikker, som konsekvens af dette. Denne udvikling følges. Styringsaftalen har været til høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar er vedlagt. Styringsaftalen behandles også i Børne- og Uddannelsesudvalget. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Styringsaftale 2015 Bilag til Styringsaftale 2015 Høringssvar fra Handicaprådet til Styringsaftale 2015 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2014 Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udkast til Styringsaftale 2015 for det sociale område samt specialundervisning i Syddanmark godkendes. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. september Kl. 16:00 Assens Kommune, 4 af 9

5 6. 14/13611 Kommunernes forpligtelser over for borgere på kvindekrisecenter Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at ministerskrivelsen og orienteringen tages til efterretning. Beslutningstema: Skrivelse fra ministeren vedr. kommunernes forpligtelser over for borgere på kvindekrisecenter. Sagsfremstilling: Rigsrevisionen har i januar 2014 offentliggjort en undersøgelse med konklusioner om den indsats, som servicelovens 109 forpligter kommunerne til at yde over for volds- og kriseramte kvinder og børn. Rigsrevisionen peger blandt andet på, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at kvinder får den hjælp, som lovgivningen giver dem ret til i form af familierådgivning og psykologbehandling til børnene. I forbindelse med undersøgelsen har ministeren fremsendt en skrivelse til alle kommuner, hvori han bl.a. skriver, at det er afgørende, at kommunerne lever op til de fastsatte lovkrav, så kvinder på krisecenter får helhedsorienteret, koordineret og målrettet hjælp til at komme ud af volden og videre i livet. Ministeren vil følge udviklingen på området tæt, og i det fremadrettede arbejde lægge vægt på at inddrage de erfaringer og forslag, som fremgår af Rigsrevisionens beretning. Assens Kommune På anmodning sendte Assens Kommune i september 2013 en procesbeskrivelse vedr. implementering af servicelovens 109 til Socialstyrelsen. Efterfølgende blev Assens Kommune sammen med andre kommuner inviteret til temadag i Socialstyrelsen den 20. juni 2014 om familierådgivningsordningen, da Socialstyrelsen ikke fandt Assens Kommunes procedure tilstrækkelig. På baggrund af ovenstående nedsætter Assens Kommune en tværgående arbejdsgruppe, som skal udbygge og beskrive proceduren for rådgivning af kvinder på krisecenter. Kommunernes forpligtelser over for borgere på kvindekrisecenter behandles også i Børne- og Uddannelsesudvalget. Lovgrundlag: Lov om Social Service 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Skrivelse fra ministeren til alle kommuner Rigsrevisionens beretning om kvindekrisecentre Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. september Kl. 16:00 Assens Kommune, 5 af 9

6 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2014 Social- og Sundhedsudvalget tager ministerskrivelsen og orienteringen til efterretning /19127 Genudmelding af puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet Indstilling: Direktøren for Velværd indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt midler fra finanslovspuljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet skal søges til fortsættelse af nuværende indsats eller der skal ske en ny prioritering. Beslutningstema: Social- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt midlerne fra finanslovspuljen til løft af ældreplejen, skal søges med baggrund i nuværende ansøgning eller der skal ske en ny prioritering. Sagsfremstilling: I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. For 2014 og 2015 blev det besluttet at udmønte midlerne via en årlig ansøgningspulje. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Assens Kommune fik i ,5 mill. kr. og der er således i 2015 også reserveret 8,5 mill. kr. til Assens Kommune. Assens Kommune har i 2014 anvendt midlerne til: At øge serviceniveauet på praktisk hjælp der er her søgt om rengøring en gang om året, således at der kan gøres rent 26 gange om året mod 25 gange om året pt. ( kr.) Flere sociale aktiviteter i plejeboligerne herunder er der beskrevet bl.a. øget tilstedeværelse i ydertidspunkterne ( kr.) Daghjem åbent alle hverdage, således at der ikke holdes ferielukket ( kr.) Puljen for 2015 genudmeldes uden indholdsmæssige ændringer. Det er således den enkelte kommune, der afgør, hvorvidt midlerne skal søges til fortsættelse af nuværende indsats eller der vil søges om noget nyt. Der er ansøgningsfrist den 26. september Ældrerådet er blevet bedt om bemærkninger til ovenstående sagsfremstilling. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. september Kl. 16:00 Assens Kommune, 6 af 9

7 Bilag: Fordelingsnøgle.pdf Vejledning - Løft af ældreområdet.pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2014 Social- og Sundhedsudvalget godkender at midler fra finanslovspuljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet skal søges til fortsættelse af nuværende indsats /18791 Behandling af praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at kompetencefordelingsplanen henset til behandling af Ankestyrelsens praksisundersøgelser drøftes. Beslutningstema: Byrådet behandlede den 27. august 2014 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj Byrådet tilbagesendte samtidig stillingtagen til kompetencen til behandling af praksisundersøgelser fremadrettet. Dette spørgsmål forelægges til udvalgets stillingtagen. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget tog den 13. august 2014 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne fra maj 2014 til efterretning. Praksisundersøgelsen blev efterfølgende dagsordenssat til Byrådets orientering, idet retssikkerhedslovens 79a henlægger kompetencen til at behandle sådanne undersøgelser ved Byrådet og ikke i fagudvalget. Samme lovbestemmelses forarbejder beskriver, at behandling af Ankestyrelsens praksisundersøgelser kan delegeres til et stående udvalg. Kompetencen er ikke delegeret til Social- og Sundhedsudvalget i udvalgets kompetencefordelingsplan, men vil ved en særskilt beslutning i Byrådet kunne delegeres, hvis udvalg og Byråd ønsker dette. Lovgrundlag: Retssikkerhedslovens 79a. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget, hvis kompetencen ikke ønskes delegeret. Byrådet, hvis kompetencen anbefales delegeret. Bilag: Beslutningsark fra Byrådets møde den 27. august 2014 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2014 Social- og Sundhedsudvalget drøftede sagen. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. september Kl. 16:00 Assens Kommune, 7 af 9

8 9. Orientering Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2014 Taget til efterretning. 10. Eventuelt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2014 Drøftelse af studietur: Der udarbejdes udkast til studietur sammen med Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Social og Sundhedsudvalget ønsker et klart fokus på velfærdsteknologi, innovation og samskabelse. Malene Rye Andersen (Ø) ønsker at studieturen også indeholder inspiration i forhold til mad og måltider. Betina Signe Stick (O) og Henrik Hansen (A) orienterede om Dialogmødet med pårørende for de sociale bosteder, der blev afholdt torsdag d. 28. august 2014 på Pilebakken. På dialogmødet blev der orienteret om Socialtilsynets afgørelse om de omsorgsalarmer, der har været opsat på Pilebakken. På baggrund af Socialtilsynets afgørelse, opfordrer Betina og Henrik udvalget til at henvende sig til eget politiske bagland med henblik på at igangsætte en drøftelse af Servicelovens rammer for magtanvendelse i forhold til overvågning og sikring af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. september Kl. 16:00 Assens Kommune, 8 af 9

9 Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. september Kl. 16:00 Assens Kommune, 9 af 9

10 Bilag: 4.1. Udkast til mødereferat fra politisk dialogmøde med Assens kommune, SA doc Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 03. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

11 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/21810 Dato: 27. juni 2014 Udarbejdet af: Christine Lund Momme Telefon: Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Assens kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Tidspunkt: Onsdag den 4. juni 2014 kl Sted: Mødelokale 1-2, Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens Deltagere: Assens kommune Betina S. Stick, Formand for Social- og Sundhedsudvalget Henrik Hansen, medlem af Social- og Sundhedsudvalget Bodil Boesgaard, medlem af Social- og Sundhedsudvalget Malene Rye Andersen; medlem af Social- og Sundhedsudvalget Henning Jensen, medlem af Social- og Sundhedsudvalget Rie Nielsen, medlem af Social- og Sundhedsudvalget Lars Søgaard, medlem af Social- og Sundhedsudvalget Administrative: Henrik Juul Kjær, Velfærdsdirektør Michael Bjørn, Vicedirektør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked Signe Lund Walls, Afdelingsleder for Sundhed Kitt Lysen Pedersen, Afdelingsleder for plejeboliger, botilbud og aktivitet Lena Tofte Nielsen, Akademisk konsulent, Velfærdsstaben SKU m.fl. Bo Libergren, Formand for SKU (Regionen) Henning Ravn, Næstformand for SKU (Esbjerg kommune) Mads Haugaard, Afdelingschef, Afdelingen for Sundhedssamarbejde og kvalitet, Region Syddanmark Anette Bækgaard, Afdelingschef, Social- og Psykiatristaben, Region Syddanmark Judith Mølgaard, Direktør, Odense Universitetshospital Vibeke Andersen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Arne Vesth Pedersen, Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark

12 Praktiserende læger Erland Møss Christoffersen, Formand for PLO Assens Kirsten Dahl Andersen, Praksiskonsulent Helle Aarenstrup Jensen, KLU Assens Side 2 af 4

13 1) Velkomst og præsentation 2) Fælles Fremtidsbillede Bo Libergren pointerede mental sundhed som et særligt fokusområde, specielt de unge kvinder. Bo Libergren (BL) nævnte det arbejde, der er i Assens Kommune (AK) omkring en bred fælles indsats på tværs af sundhed og arbejdsmarked for at forbedre indsatsen for borgerne. De psykisk syge unge er et vigtigt område. Udfordringerne i forhold til privatpraktiserende psykologer (egenbetaling) og privatpraktiserende psykiatere (kapacitet og ventetid) drøftedes. AK har etableret en ungeenhed i forhold til unge med udfordringer i livet mhp en tidligere indsats. Desuden er der igangsat en særlig indsats for udsatte familier, hvor der er afsat 10 mio. kr. af puljemidler. 3) Den politiske vision og mål BL pointerede, at SKU er meget interesseret i alle input og indspark fra AK AK: Generelt er der mange gode fokuspunkter i den politiske vision. AK har følgende ønsker til politisk vision: - Psykiatri: Dobbeltdiagnosticerede - Forebyggelse: Overvægt - Rehabilitering: Sammenhæng - Medicinafhængighed Dobbeltdiagnosticerede: Det aftaltes, at der skal ske en opfølgning på indsatsen for dobbeltdiagnosticerede inden for 1 1/2 år til SKU. Overvægt: Det drejer sig om forebyggelsesindsatsen i forhold til overvægt. Der fremkom forslag om en regional forebyggelsespakke for overvægt. BL redegjorde for regionens rådgivningsforpligtelse og Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF). Det kan evt. drøftes i DAK eller forebyggelsesgruppen. Rehabilitering: AK: Der skal endnu mere fokus på den rehabiliterende tilgang. Medicinafhængighed: Muligheder/tilbud om udtrapning af afhængighedsskabende medicin blev drøftet. Det drejer sig meget om det behandlende sundhedsvæsen, dvs. praktiserende psykiatere og sygehuspsykiatrien. Derfor skal AKs ønske ses som et indspark til denne indsats. En anden vigtig vinkel er, om vi så har de relevante alternativer til medicinering. Det aftaltes, at Region Syddanmark laver et overblik over problemet og tilbud Telemedicin: Kommunerne er meget forskelligt stillet med udlægning af fibernet, så mulighederne for at rulle telemedicin og velfærdsteknologi ud til borgerne er vidt forskellige. BL nævnte samarbejdet omkring "Den digitale landevej". Region Syddanmark og kommunerne arbejder i andre regier med at udvikle den teknologiske infrastruktur, og regionen vil rigtig gerne udvikle telemedicin/velfærdsteknologi i samarbejde med de øvrige sektorer. Side 3 af 4

14 4) + 5) Udviklingsaftale og samarbejdsinitiativer på baggrund af økonomiaftalerne AK nævnte rygeforebyggelse og rollemodeller for borgerne som mulige områder. Det handler dog meget om den borgerrettede forebyggelse. 6) Den videre proces BL skitserede den videre proces. 7. Evt. Fødeplanen blev kort vendt i forhold til AKs bekymringer i forbindelse med implementeringen af fødeplanen. Intet tyder på særlige problemer. Placeringen af de kommunale rehabiliteringspladser i AK blev kort drøftet. De ligger uhensigtsmæssigt i forhold til almen praksis, idet der for flere praktiserende læger er mere end 15 km til kommunens aflastningspladser. Udfordringen for borgere i AK, der henvises til behandling på Svendborg Sygehus og den deraf følgende transportudfordring blev kort drøftet. Side 4 af 4

15 Bilag: 5.1. Styringsaftale 2015 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 03. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

16 STYRINGSAFTALE 2015

17 1. Indledning Tilbud omfattet af Styringsaftalen Fælles ambitioner og initiativer Ambitioner og initiativer Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske afdelinger Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden Ændring af kapacitet ved årsskifte Overtagelse af tilbud fra region/kommune Takstprincipper Opsigelsesvarsler Prisstruktur Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger Afregningsregler/betalingsaftaler Takstberegning... 12

18 1. Indledning Styringsaftalen 2015 deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien for Den overordnede ambition er: Det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen indgås i efteråret i forbindelse med færdiggørelsen af de kommunale budgetter. Styringsaftalen skal indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling Aftaler om prisstruktur Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser Aftaler om frister for afregning Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud Styringsaftalen gælder for 2015 og genforhandles årligt. Aftaler indgået i rammeaftaler kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at Styringsaftalen alene regulerer køb og salg inden for Syddanmark. I forhold til køb og salg uden for Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig derfor til, at der ved hvert køb fremadrettet udarbejdes en konkret og individuel betalingsaftale, der regulerer forpligtelsen for såvel køber som sælger. Betalingsaftalen skal tage udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark og skal indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning mm. Såfremt driftsherre ikke skriver i de fremadrettede købsaftaler, at det er takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark, der er gældende, vil der være 100 procents driftsherre ansvar ved en eventuel underskudsdækning for disse kommuner uden for regionen. 1

19 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen Alle tilbudstyper benævnt i bilag 1, der anvendes af andre kommuner end driftsherrens kommune, er omfattet af Styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud der, som følge af regionens status som udelukkende driftsherre, altid vil indeholde tilbud, der sælges til andre parter. Derudover er lokale tilbud delvist omfattet af Styringsaftalen, idet der skal orienteres om ændringer i normering, hvis det forventes at have en væsentlig indvirkning på andre kommuners tilbud, se afsnit om ændringer i Styringsaftaleperioden. Tilbuddene på det specialiserede socialområde er inddelt i tre kategorier: Højt specialiserede tilbud med regional betydning Tilbud, som af kommunerne i Syddanmark vurderes, at være de mest specialiserede tilbud- fordelt på målgrupper. Disse tilbud er omfattet af Styringsaftalen. 1 Klyngetilbud Tilbud hvor driftskommunen sælger pladser til en eller flere andre kommuner. Klyngetilbud er omfattet af Styringsaftalen. 2 Lokale tilbud Tilbud der er oprettet og drevet med sigte på egne borgere, men hvor der kan ske salg af enkelte pladser til andre kommuner (disse indgår i form af et udtræk fra Tilbudsportalen). De lokale tilbud er delvist omfattet af Styringsaftalen. Hvis der sælges pladser til andre kommuner skal takstprincipperne i Styringsaftalen anvendes. Tilbud kan ikke ændre kategori i løbet af året. Ændret kategorisering sker årligt i forbindelse med Styringsaftalen for det næstfølgende år. 1 Højt specialiserede tilbud med regional betydning: Tilbud med en takst på 2000 kr. eller derover, der sælger pladser til minimum 4 kommuner (udover udbyderkommunen) eller sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner. Derudover vurderer den enkelte kommune og Region Syddanmark kategoriseringen i forhold til andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet. 2 Klyngetilbud: Tilbud, der sælger pladser til andre kommuner samt har en takst under 2000 kr. og som ud fra andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet ikke vurderes som et højt specialiseret tilbud med regional betydning. 2

20 3. Fælles ambitioner og initiativer Kommunerne og Region Syddanmark vil sætte særligt fokus på temaer ved at formulere politiske ambitioner og konkretisere dem ved at indgå aftaler eller igangsætte initiativer, der har til formål at opnå ambitionerne. 3.1 Ambitioner og initiativer 2015 Styring af udgifterne Ambition: Kommunerne ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Aftale: Der vil i 2015 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet. I 2015 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab. Initiativer: Der udarbejdes en analyse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen. Der udarbejdes en analyse af udviklingen af særligt dyre sager 3 fra 2012 til Analysen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark. 3 Ved afgrænsning af særligt dyre sager tages der i analysen udgangspunkt i de samme grænseværdier og samme typer af tilbud, der udløser 50 % statsrefusion på en del af kommunens udgifter, jf. Bekendtgørelse om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service. Grænseværdierne er 1. januar 2014: Voksne: kr., Børn og unge: kr. Det skal bemærkes at voksne over 67 år også indgår i analysen, selvom der ikke kan opnås refusion for denne målgruppe. 3

21 Koordinering af kapacitetsudviklingen Ambition: Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region. Initiativer: Kommunerne og regionen vil udarbejde kapacitetsanalyser for at få et overblik over udviklingen af efterspurgte og udbudte pladser for forskellige målgrupper. Udnyttelsesgraden af klyngetilbud og de højt specialiserede tilbud med regional betydning skal løbende følges af Socialdirektørforum, og derfor skal kommunerne og regionen to gange årligt indberette belægningsprocenterne for at sikre et overblik over brugen af disse tilbud. Kommunerne og regionen i Syddanmark skal i denne forbindelse tilkendegive, såfremt der er udfordringer vedrørende belægningen på konkrete ydelser. Eksempelvis hvis den faktiske belægningsprocent afviger 5 procentpoint eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. 1. Kommunerne og Region Syddanmark skal senest den 1. maj 2015 indberette de gennemsnitlige belægningsprocenter for første kvartal Kommunerne og Region Syddanmark skal senest den 1. november 2015 indberette de gennemsnitlige belægningsprocenter for de første tre kvartaler i Sikring af effektiv drift Ambition: Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud. Aftaler: Den enkelte udbyder af tilbuddene skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning. Dette gøres for at minimere en eventuel efterregulering som følge af mindre belægning end forudsat ved udarbejdelsen af taksterne. Der skal også løbende arbejdes på at effektivisere driften som et redskab til at styre udgiftsudviklingen på området. Ved oprettelse af nye pladser, hvortil der skal hjemtages borgere, skal handlekommunerne i så god tid som muligt meddele dette til de berørte udbydere. Det vil give udbyderne mulighed for at foretage de fornødne driftstilpasninger. Ved revisitation af borgere til tilbud i egen kommune forpligter udbyderen sig til at arbejde positivt sammen med handlekommunen i forhold til dennes ønsker om at flytte borgeren. Særligt tema i 2015 Det opleves, at borgere med handicap og borgere med sindslidelser bliver ældre og får sygdomme og problematikker, som konsekvens af dette. Denne udvikling følges. 4

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland 0 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2013 Gældende for takstberegningen i budget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2015 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Punkt nr. 13 - Etablering af kræftrådgivning projekt livsrum ved Herlev Hospital

Punkt nr. 13 - Etablering af kræftrådgivning projekt livsrum ved Herlev Hospital Punkt nr. 13 - Etablering af kræftrådgivning projekt livsrum ved Herlev Hospital Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 14 - Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om varetagelse af kræftrådgivning i Region Hovedstaden

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere