Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND RESUME PROCES OG METODE Proces Metode Deskresearch Benchmark BTP-måling Interviews Vagtplansanalyse og kørselsanalyse BENCHMARK Indledning og baggrund Indledende om kommunerne Samlede udgifter til sundhed og ældre Modtagerandele Visiterede timer Borgere i frit valgs-området og udgifter hertil Visiterede borgere til sygepleje Visiterede borger til hverdagsrehabilitering Pladser på plejehjem, i plejeboliger og i friplejeboliger Frit valgs-takster Årsværk til visitation af pleje og praktisk hjælp, boliger og omsorgstandpleje Normering til hjemmesygepleje inkl. centersygeplejersker Medarbejderoplysninger Hjælpemidler og hjælpemiddeldepot Plejevederlag og ledsageordning Udgifter til Hospice og færdigbehandlede patienter BRUTTOLISTE MED BESPARELSEPOTENTIALER Ændret serviceniveau på plejecentre Analyse af hjemmeplejen og sygeplejen Omlægninger i myndighedsafdelingen samt en vurdering af mulighederne for at styrke rehabiliteringsindsatsen Vurdering af mulighederne for at styrke rehabiliteringsindsatsen UDDYBBENDE ANALYSER Hjemmeplejen og sygeplejen BTP-måling Tidsforbrug for de enkelte opgavetyper Mødeaktivitet Biler og logistik Planlægning: Vagtplaner, lønforbrug og kørelister Styring og ledelsesinformation

3 6.1.2 konkrete og realiserbare besparelsespotentialer for hjemmeplejen og sygeplejen Plejecentre BTP måling Mødeaktivitet Reduktion i normeringen på plejecentre Planlægning: vagtplaner og løn Snitflader og sammenhæng Styring og ledelsesinformation Anbefalinger Konkrete og realiserbare besparelsespotentialer plejecentre Myndighed og rehabilitering Sagsgennemgang BTP Måling Overordnet BTP Visitationsformål Myndighed driftsbetingelser og arbejdsgange Dokumentation og snitflader Skitse til pakkemodel Rehabiliteringsindsatsen Anbefalinger Konkrete og realiserbare besparelsespotentialer for myndighed og rehabiliteringsindsatsen Opsamling på konkrete besparelsespotentialer Bilag 1 Noter til benchmark af plejebolignormering FORUDSÆTNINGER FOR POTENTIALEBEREGNING... 1 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten medarbejdere i 135 lande. 3

4 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag til væsentlige budgetreduktioner på ældreområdet. Flere nøgletalsundersøgelser indikerer, at Hillerød Kommune i sammenligning med andre kommuner bruger flere ressourcer på ældreområdet pr årig borger. Dette er baggrunden for, at der i budgetforliget for indgår følgende formulering; nøgletal giver forventning om mulighed for budgetforbedringer på ældreområdet. Derfor vil der blive gennemført en nærmere analyse af ældreområdet, som der kan handles på. Byrådet vil i foråret 2015 tage stilling til serviceniveauet og eventuelle ændringer på det samlede ældreområde. Direktionen forelægger byrådet en redegørelse for hvilke økonomiske og administrative ressourcer, der vil medgå til analysen og et forslag til kommissorium for den. Det overordnede formål med analysen er således at identificere de områder inden for ældreområdet, hvor det vurderes, at der kan opnås større besparelsespotentialer. Budgetreduktionerne på ældreområdet i Hillerød skal kunne findes over en kort årrække. Konsekvenserne af forslagene for borgere og medarbejdere er beskrevet. Nærværende rapport er en samlet afrapportering af de undersøgelser og analyser, som BDO har gennemført i forbindelse med afdækning af besparelsespotentialer og konkrete besparelsesforslag. Forud for nærværende rapport har BDO udarbejdet fire delrapporter, som er afleveret til Hillerød Kommune. Delrapporterne omfatter en afrapportering på afdækkende interviews, en afrapportering på sagsgennemgange, en benchmarkanalyse samt præsentation af resultaterne fra BTP-målingen. Disse delrapporter har været afsæt for udarbejdelse af en bruttoliste over besparelsespotentialer. I nærværende rapport indgår dele af disse delrapporter i redigeret form, for at skabe sammenhæng og tydeliggøre analysernes kontekst. 2 RESUME BDO har for at belyse ældreområdet i Hillerød Kommune så omfattende som muligt arbejdet i tre faser; i den indledende fase udarbejdedes de omtalte fire delrapporter og på baggrund heraf blev 15 besparelsespotentialer opstillet. Heraf udvalgte Styregruppen tre potentialer som dannede udgangspunkt for processens anden fase, hvor de udvalgte potentialer analyseredes dybdegående. Processens tredje fase har omfattet afrapportering af de konkrete besparelsespotentialer. De tre udvalgte potentialer fokuserer på en nærmere analyse af hjemmeplejen og sygeplejen, serviceniveauet på plejecentre samt en nærmere analyse af myndighedsafdelingen herunder en vurdering af rehabiliteringsindsatsen. Det estimerede besparelsespotentiale for disse forslag var efter den indledende afdækning mellem 12,05 og 33,26 mio. På baggrund af en uddybende analyse af hjemmeplejen og sygeplejen finder BDO følgende konkrete besparelsespotentialer: øget BTP ved en reduktion af tiden anvendt på transport, sygefravær i hjemmeplejen bringes på niveau med sygeplejen og plejecentre samt reduktion af udgifterne til eksterne vikarer gennem planlægning. Tilsammen kan disse udløse et bespa- 4

5 relsespotentiale på 5,0 mio. I forbindelse med analysen fremhæves en række anbefalinger, der kan medvirke til at realiserer dette besparelsespotentiale. Analysen af plejecentrene viser at der her er et væsentligt besparelsespotentiale. Konkret finder BDO et potentiale på 14,3 mio. ved reduktion i normering på plejecentrene samt forbedret vagtplanlægning. Endvidere vurderes det, at ændret forflytningsteknik og udstyr vil kunne bidrage yderligere til besparelsespotentialet. I relation til besparelsespotentialet for plejecentre har BDO beskrevet en række anbefalinger, der kan medvirke til at realisere besparelsespotentialet. For analysen vedrørende myndighedsafdelingen vurderer BDO, at der kan findes besparelsespotentialer på omkring kr. og vurderer yderligere, at der ved styrket rehabiliteringsindsats kan opnås et besparelsespotentiale på op imod 4,3 mio. For myndighedsafdelingen handler det primært om at sikre en god og effektiv sagsbehandling og tildeling af ydelser. I relation til rehabilitering har BDO vurderet og er kommet med anbefalinger i forhold til en tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb. Samlet peger BDO således, efter en uddybende gennemgang af de udvalgte områder, på et besparelsespotentiale på op imod 23,9 mio., der er understøttet at konkrete anbefalinger, der vil kunne medvirke til en realisering heraf. 3 PROCES OG METODE 3.1 PROCES Hillerød Kommune har bedt BDO om at gennemføre en omfattende analyse af ældreområdet med henblik på at finde besparelsespotentialer, som skal være konkrete, væsentlige og realiserbare. BDO Consulting har valgt en tilgang til opgaven, som skal sikre en så omfattende afdækning af behovet, som muligt. Analysen har derfor været inddelt i tre faser. I løbet af analysens faser har BDO både anvendt en kvantitativ og en kvalitativ metodisk tilgang. 5

6 Hvor Hvordan Hvilke konsekvenser Møder Kortlæggende interviews Indsamling og gennemgang af data Deskresearch BTP-måling Identifikation af forslag Analyse Fase 1: Åben kortlægning og analyse af besparelsespotentiale Udvælgelse af besparelsespotentialer Fremlæggelse af bruttoliste med besparelsespotentialer i styregruppen Prioritering og udvælgelse af besparelsespotentialer til videre analyse Interviews Indhentning af suppl. information Vagtplansanalyse Workshop Fase 2: Udarbejdelse af konkrete besparelsespotentialer Fase 3: Konsekvenser, beskrivelser og præsentation Afrapportering og præsentationer Udarbejdelse af og beregninger til besparelseskatalog Beskrivelse af konsekvenser Processen for fase 1 blev indledt med en bred og åben kortlægning af hele ældreområdet, hvorved der var mulighed for at identificere alle relevante områder med besparelsespotentiale. BDO anvendte kortlæggende interviews samt kvantitativ materiale til deskresearch tilsendt af Hillerød Kommune til at afdække relevante bruttopotentialer i den indledende analyse. På baggrund af indledende interviews, BTP-målingen samt gennemgang af data via deskresearch blev fokusområder for effektivisering og besparelsespotentialer identificeret. I fase 1 foregik selve udvælgelsen af fokusområder for den efterfølgende nærmere analyse, som er sket i en tæt dialog med Hillerød Kommune, således at prioriteringen af områder med besparelsespotentiale tager afsæt i kriterier om væsentlighed, politisk og praktisk realiserbarhed samt risiko. I overskrifter er de udvalgte fokusområder nedenstående: Ændret serviceniveau på plejecentre (1) Nærmere analyse af hjemmeplejen og sygeplejen (8) Omlægninger i myndighedsafdelingen samt en vurdering af mulighederne for at styrke rehabiliteringsindsatsen (9 + 7) De udvalgte områder indgår i analyseprocessens fase 2. I den forbindelse har BDO gennemført specifikke analyser for de udvalgte potentialeområder. Disse analyser afdækker i hvilket omfang fokusområderne har potentiale og klarlægger, hvordan disse kan omsættes til budgetreduktioner. I denne fase foretages en supplerende fokuseret dataindsamling med både kvantitative og kvalitative datamateriale. I denne fase har bl.a. været afholdt interview med grupper af medarbejdere fra de udvalgte områder På den baggrund er fokus i fase 3 rettet mod afrapporteringen af de konkrete identificerede besparelsespotentialer. Analysernes resultater omregnes til potentialer og konsekvenserne ved forslagene beskrives. 6

7 3.2 METODE DESKRESEARCH BDO har modtaget en række oplysninger og materiale fra Hillerød Kommune. BDO har nærstuderet disse oplysninger, for herigennem at sikre sig et tilstrækkeligt baggrundskendskab til organisationen, økonomi og arbejdsgange på ældreområdet i Hillerød Kommune. Denne deskresearch er et vigtigt afsæt for de videre analyser og dataindsamling BENCHMARK Udgangspunktet for benchmarking-analysen er en vurdering af Hillerød Kommunes serviceniveau og serviceadgang sammenlignet med kommuner, der er tilnærmelsesvis ens på en række parametre. Foruden at sammenligne de eksisterende nøgletal, er mere detaljerede benchmarkdata inddraget for at sikre et tilstrækkeligt grundigt grundlag for at vurdere bruttopotentialet. De nøgletal, der anvendes i benchmarkingen, giver et billede af de forskellige områders relative økonomi og aktiviteter og er derfor velegnet til at identificere opmærksomhedsområder og formulere relevante spørgsmål til kommunens nuværende opgaveløsning, ligesom benchmarking kan medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser kan være nyttige. Hillerød er sammenlignet med Frederikssund Kommune og Hedensted Kommune. Benchmarking-analysen er baseret på økonomi- og aktivitetsdata for perioden Data er udvalgt af Hillerød Kommune i dialog med BDO ved projektets opstart. Benchmarking-analysen afdækker følgende områder: Regnskab 2013 og budget 2014 Modtagerandele Visiterede timer Antal borgere i frit valgs-området Antal borgere i kommunale botilbud for ældre Organisations- og medarbejderoplysninger Budget- og regnskabsoplysninger er hentet hos Danmarks Statistik og valideret hos sammenligningskommunerne BTP-MÅLING Som et led i analysen har Hillerød Kommune ønsket at få foretaget en BTP-måling for sygeplejen, hjemmeplejen og i plejecentre. BTP-målet (Bruger-Tids-Procent) dækker over den direkte brugertids-andel af medarbejdernes samlede fremmødetid, der anvendes til levering af ydelser mv. direkte til borgerne. Medarbejdernes fremmødetid inddeles overordnet i tre kategorier; direkte tid, indirekte tid og øvrig tid. Evt. fravær indgår som følge af måling på fremmødetid ikke i beregningen af BTP. 7

8 Denne definition af BTP svarer til den nyeste definition anvendt af Socialstyrelsen og KL. Beregningen af BTP er gennemført ud fra principperne og metodikken i Socialministeriets model til beregning af kommunale leverandørers BTP. Selve registreringen i Hillerød Kommune er gennemført fra mandag den 12. januar 2015 til mandag den 25. januar 2015 kl 7:00 ved nattevagtens ophør. BDO har efterfølgende indsamlet, indtastet og beregnet BTP for tre områder i Hillerød Kommune. BDO har derudover beregnet BTP-værdier for de respektive distrikter, samt for dag-, aften- og nattevagten INTERVIEWS BDO har gennemført interviews af to omgange i forbindelse med analysen. Indledningsvis er 14 interviews foretaget med relevante ledere og medarbejdere i Hillerød Kommune. Baggrunden for disse interview har været at få identificeret besparelsespotentialer og uhensigtsmæssige arbejdsgange. Interviewpersoner i fase 1 Direktør Afdelingschef Ledelse af hjemmeplejen Budgetkonsulent Rep. fra myndighed Ledelse fra plejecentrene Administrativ medarbejder Souschef Rep. fra områdelederne Rep. fra daglige ledere Medarbejder fra terapeuterne Rep. fra TR Rep. fra Ældrerådet Som en del af fase 2 har BDO gennemført 10 fokusgruppeinterviews med relevante medarbejdere på ældreområdet. Formålet med interviewene har været at kvalificere og afdække, hvor relevante og praktisk realiserbare de udvalgte fokusområder for besparelsespotentialerne er. Interviewpersoner i fase 2 Hjemmeplejen Vest og Midt Hjemmeplejen Øst og Syd Hjemmeplejen Vest 1 og Vest 2 Sygeplejen To interviews med myndighed Plejecenter Lions Park, Ålholmhjemmet, Sophienborg, Bauneparken, Skanselyet og Skovhuset Trænende terapeuter VAGTPLANSANALYSE OG KØRSELSANALYSE I vagtplansanalysen har BDO gennemgået fire ugers realiseret vagtplaner for dags- og aftenvagter for henholdsvis to teams i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og to plejecentre. Derudover indgår fire ugers fremtidig grundplan også i analysen for samme udvalgte teams i hjemmeplejen og plejecentre. Formålet med at analysere de realiserede vagtplaner er at vurdere forbruget af overarbejdstimer, ekstra vagter og andre dyre timer, som er opstået i løbet af perioden. Derudover vil de realiserede vagtplaner give et indblik i, hvor stor forskel der er mellem den oprindelige planlagte grundplan, og hvordan dagene endte med at blive struktureret. 8

9 Vagtplansanalyse 8 uger er udvalgt i samarbejde med Hillerød Kommune. BDO har haft vagtplaner udleveret for uge De første fire uger er analyseret som realiseret, mens de sidste fire uger er analyseret som planlagt. Gennemgang af kodede vagtplaner I analysen indgår kun personale på fast timetal Hillerød har vinterferie i uge 7. Formålet med at analysere fire ugers fremtidig grundplan er at vurdere, hvor stor variation der er mellem planlægning af de enkelte uger. Det er BDO s erfaring, at manglende kontinuitet i forhold til planlægning ikke understøtter en effektiv ressourceudnyttelse. 4 BENCHMARK 4.1 INDLEDNING OG BAGGRUND Som et led i den samlede analyse af ældreområdet, har BDO foretaget en indledende benchmarking-analyse, hvor Hillerød Kommune på en række parametre er sammenlignet med Hedensted Kommune og Frederikssund Kommune. Det var Hillerød Kommunes ønske at blive sammenlignet med en yderligere kommune, men på grund af frafald fra denne kommune, har det ikke været muligt at gennemføre benchmarkanalysen med tre sammenligningskommuner. Budget- og regnskabsoplysninger samt øvrige oplysninger er hentet hos Danmarks Statistik og valideret hos sammenligningskommunerne. Derudover har kommunerne suppleret med oplysninger, der ikke er tilgængelige via Danmarks Statistik INDLEDENDE OM KOMMUNERNE Nedenstående tabel viser udvalgte nøgletal for hhv. Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune og Hedensted Kommune. Tabel 1: Nøgletal for Hillerød Kommune og sammenligningskommunerne, 2014 Kommune Andel 65+ årige Areal, km 2 indb/km 2 bymæssig beboelse Befolkningstæthed, Befolkningsandel i Hillerød 17,9 % 213, ,1 % Frederikssund 21,1 % 250, ,8 % Hedensted 18,3 % 551, ,8 % Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kommunerne har en tilnærmelsesvist ensartet andel borgere over 65 år. Areal og befolkningstæthed varierer, hvilket kan få indflydelse på kørsels- og vagtplanlægning. Hillerød Kommune har blandt sammenligningskommunerne det mindste areal, den højeste befolkningstæthed og den højeste urbaniseringsgrad. Af nedenstående tabel fremgår kommunernes samlede indbyggertal samt antallet af indbyggere over 65 år. 9

10 Tabel 2: Indbyggertal for Hillerød Kommune og sammenligningskommunerne Kommune Indbyggertal Indbyggertal Hillerød Frederikssund Hedensted Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1, indbyggertal pr. 4. kvartal SAMLEDE UDGIFTER TIL SUNDHED OG ÆLDRE Nedenstående tabel viser det overordnede udgiftsniveau for de tre sammenligningskommuner, hvor de samlede udgifter til pleje og omsorg på 5.32 samt udgifter til de forebyggende indsatser målrettet ældre på 5.33 indgår. Heraf fremgår, at Hillerød Kommune har de største udgifter pr. indbygger over 65 år. Tabel 3: Samlede udgifter på og (grp ) pr. indbygger 65+, regnskab 2013 Udgifter pleje og omsorg samt forebyggende indsats pr. indbygger 65+ Kilde: Danmarks Statistik, REGK53. Hillerød Frederikssund Hedensted Nedenfor gennemgås kommunernes udgifter på funktion Udgifterne fremgår pr. indbygger over 65 år for hhv. regnskab 2013 og korrigeret budget Udgifterne er opgjort på grupperingsniveau og omfatter udgifter til frit valgs-området, hjemmesygepleje, plejecentre og friplejeboliger. Senere i benchmarking-analysen behandles enkeltdelene i dybden. Tabellen viser kommunernes udgifter til ældrepleje i regnskab 2013 pr. indbygger over 65 år. Det ses, at Hillerød Kommune ift. hjemmepleje (gruppering 001 og 009) skiller sig positivt ud ved at have et relativt lavt udgiftsniveau pr. indbygger over 65 år. Til gengæld har kommunen relativt høje udgifter til plejehjem, plejeboliger mv. (gruppering 011 og 012). Tabel 4: Udgifter på Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede pr. indbygger 65+, regnskab 2013 Hillerød Frederikssund Hedensted Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Plejecentre Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i friplejeboliger Sum af uautoriserede grupperinger Hjemmepleje i alt Plejehjem mv. i alt Kilde: Danmarks Statistik, REGK53. Tallene er valideret hos kommunerne. Da konteringen af rehabiliterings- og midlertidige pladser varierer imellem kommuner, er det valgt også at medtage udvalgte grupperinger på Hillerød Kommune adskiller sig ved at have væsentligt flere udgifter konteret på 5.33 grp. 003 der omfatter tilbud efter 84. Det 10

11 skyldes, at udgifter til drift af Rehabiliteringsafdelingen i Hillerød Kommune, i modsætning til Frederikssund Kommune, afholdes her. Tabel 5: Udgifter på Forebyggende indsats for ældre og handicappede, pr. indbygger 65+, regnskab 2013 Hillerød Frederikssund Hedensted grp. 001 Forebyggende hjemmebesøg grp. 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 79 grp. 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens 84) grp. 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Udgifter til Forebyggende indsats grp Kilde: Danmarks Statistik, REGK53 Tabellen nedenfor viser kommunernes udgifter til ældrepleje i budget 2014 pr. indbygger over 65 år. Hillerød Kommune og sammenligningskommunerne har alle bidraget med korrektioner af de oprindeligt udmeldte budgetter for 2014 med henblik på at sikre retvisende og valide data. Det fremgår, at Hillerød Kommune også i 2014 budgetterer med en relativt billigere hjemmepleje end sammenligningskommunerne. Samtidig er Hillerød Kommunes budget til plejecentre, plejeboliger mv. dog steget, og Hillerød Kommune forventer også i 2014 at afholde de højeste udgifter hertil pr. indbygger over 65 år. Det bemærkes, at stigningen i Hillerød bl.a. kan tilskrives, at der er åbnet et nyt plejecenter i Der opleves således en helårseffekt af 45 nye plejeboliger 11

12 Tabel 6: Udgifter på Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede pr. indbygger 65+, budget 2014 Hillerød Frederikssund Hedensted Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i friplejeboliger Sum af uautoriserede grupperinger Hjemmepleje i alt Plejehjem mv. i alt Kilde: Danmarks Statistik, BUDK53. Tallene er valideret hos kommunerne MODTAGERANDELE Modtagerandele siger noget om serviceadgang i kommunerne. En høj modtagerandel kan således indikere en relativt let adgang til service i en kommune, men skal dog ses i sammenhæng med omfanget af denne service. Omfang behandles i det følgende afsnit i form af antal visiterede timer. Hillerød Kommune har samlet set i perioden oplevet et kontinuerligt fald i det samlede antal modtagere af hjemmeplejeydelser, og som følge heraf også i kommunens modtagerandel i gruppen af borgere over 65 år. Tendensen ses tilsvarende i sammenligningskommunerne. Den faldende modtagerandel kan have sammenhæng med kommunernes hverdagsrehabiliteringsindsatser, da kommunerne alle oplever et stigende antal borgere over 65 år i perioden. Det er dog ikke muligt, med de tilgængelige data, at drage en endelig konklusion herom. Figur 1: Modtagere af hjemmehjælp i alt pr indbyggere over 65 år Modtagere af hjemmehjælp i alt pr indbyggere ,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 121,51 114,35 110,97 105, Frederikssund Hillerød Hedensted Kilde: Danmarks Statistik, AED06 12

13 Hillerød Kommune har i perioden generelt oplevet en stigning på ca. 40 % af antallet af borgere, der udelukkende modtager personlig pleje. Hillerød Kommune har siden 2011 samtidig oplevet et betydeligt fald i andelen af borgere, der modtager praktisk hjælp. Der er således to modrettede tendenser, hvilket påvirker kommunens samlede modtagerandel på hjemmeplejeområdet, der fremgår af figur 1. Hillerød Kommune har den næsthøjeste modtagerandel blandt sammenligningskommunerne VISITEREDE TIMER Et højt antal visiterede timer pr. borger over 65 år kan indikere et relativt højt serviceniveau i en kommune. Det skal dog bemærkes, at visiterede timer kan afvige fra de reelt leverede timer. Antallet af visiterede timer vil i den forbindelse typisk være højere end antallet af leverede timer. Der er ikke et ensartet mønster blandt sammenligningskommunerne i forhold til udviklingen i antallet af visiterede timer pr. indbygger over 65 år i perioden I Hillerød Kommune og Hedensted Kommune ses et betydeligt fald fra 2010 til 2011, hvilket potentielt kan skyldes en større revisitationsindsats eller lignende. Hillerød Kommune har dog siden 2011 igen oplevet en stigning i antallet af visiterede timer. Figur 2: Visiterede timer i alt pr. uge pr. indbygger 65+ 0,70 0,60 Visiterede timer i alt pr. uge pr. indbygger 65+ 0,50 0,48 0,40 0,30 0,20 0,33 0,36 0,36 Frederikssund Hillerød Hedensted 0,10 0, Kilde: Danmarks Statistik, AED022 Årsagen til den stigning, Hillerød Kommune oplever fra 2011 til 2013 skal primært findes i antallet af visiterede timer til modtagere af udelukkende personlig pleje. I perioden sker der en stigning heri svarende til ca. 10 % eller 0,03 timer pr. indbygger over 65 år. For borgere over 65 år, der udelukkende modtog praktisk hjælp har kommunerne alle oplevet et fald i perioden Dette kan potentielt tilskrives succes med hverdagsrehabilitering. I Hillerød Kommune ses samlet set et fald i perioden på 0,01 time pr. uge pr. borger over 65 år, svarende til 70 timer pr. uge i alt. Hillerød Kommune ligger under niveauet i Hedensted Kommune, men over niveauet i Frederikssund Kommune. Såfremt Hillerød Kommune lå på niveau med Frederikssund Kommune, ville Hillerød Kommune kunne spare 43 timer pr. 13

14 uge i direkte tid. Med en intern timepris på praktisk hjælp på 312 kr. 1 for praktisk hjælp svarer dette på årsbasis til kr BORGERE I FRIT VALGS-OMRÅDET OG UDGIFTER HERTIL Kommunerne har endvidere opgjort antallet af unikke borgere i frit valgs-området i henholdsvis 2013 og første halvår af Da der er tale om unikke borgere kan der ikke helt sammenlignes mellem 2013 og første halvår af 2014, hvorfor det ikke entydigt kan konkluderes, om der er tale om et fald eller en stigning. Der kan dog sammenlignes på tværs af kommunerne. Afsnittet om modtagerandele viste, at der for Hillerød Kommunes vedkommende i perioden er sket en mindre stigning i antallet af modtagere. Tabel 7: Antal borgere i frit valgs-området Januar december 2013 Januar juni 2014 Hillerød Kommune Frederikssund Kommune Hedensted Kommune Kilde: Hillerød, Frederikssund og Hedensted Kommune I tabellen nedenfor fremgår en gennemsnitspris pr. borger i frit valgs-området i Til beregningen er kommunernes regnskabsdata for 2013 på gruppering 001 og 009 anvendt. Det fremgår, som det også tidligere er fremhævet, at Hillerød Kommune skiller sig ud ved at bruge en forholdsvis mindre andel af de samlede udgifter til ældreområdet på fritvalgsområdet end sammenligningskommunerne. Tabel 8: Udgift pr. borger i frit valgs-området. Regnskab 2013 Udgift pr. borger i frit valgsområdet, 2013 Andel af samlede udgifter til ældreområdet på , 2013 Hillerød Kommune ,8 % Frederikssund Kommune ,9 % Hedensted Kommune ,3 % Kilde: Kilde: Danmarks Statistik, REGK53, udgiftsdata på funktion , gruppering 001 og VISITEREDE BORGERE TIL SYGEPLEJE Kommunerne har opgjort antallet af borgere visiteret til sygeplejeydelser i henholdsvis 2013 og første halvår af I tabellen nedenfor fremgår dette opgjort pr indbyggere over 65 år: Tabel 9: Borgere visiteret til sygepleje pr indbyggere Januar december 2013 Januar juni 2014 Hillerød Kommune 159,51 116,95 Frederikssund Kommune 185,50 154,46 Hedensted Kommune 265,66 207,02 Kilde: Hillerød, Frederikssund og Hedensted Kommune 1 Hillerød Kommune anvendte i 2013 en regnskabstimepris på 312 kr., distrikt Lions Park undtaget, hvor timeprisen grundet reduceret vejtid og bortfald af kørselsudgifter var 297 kr. Anvendes denne timepris for beregningen er potentialet kr. 14

15 Det fremgår af tabellen, at Hillerød Kommune har relativt færrest borgere, der er visiteret til sygepleje. Hillerød Kommune har blandt sammenligningskommunerne også de relativt laveste udgifter til sygeplejeområdet. Da tallene er opgjort af kommunerne, og da der hersker forskellig praksis omkring håndtering af sygepleje på plejecentre samt delegering af sygepleje, skal tallene læses med dette in mente. Hedensted medtager således sygepleje på plejecentre og delegerede ydelser VISITEREDE BORGER TIL HVERDAGSREHABILITERING Kommunerne har opgjort antallet af borgere visiteret til hverdagsrehabilitering efter Fredericia-modellen i henholdsvis 2013 og første halvår af I tabellen nedenfor fremgår dette opgjort pr indbyggere over 65 år: Tabel 10: Borgere visiteret til hverdagsrehabilitering efter Fredericia-modellen pr indbyggere Januar december 2013 Januar juni 2014 Hillerød Kommune 14,67 7,80 Frederikssund Kommune 28,11 26,06 Hedensted Kommune 57,12 26,67 Kilde: Hillerød, Frederikssund og Hedensted Kommune Det fremgår af tabellen, at Hillerød Kommune har relativt færrest borgere, der er visiteret til hverdagsrehabilitering. Det er ikke muligt, som for sygeplejen, at opgøre kommunernes udgifter knyttet til hverdagsrehabiliteringsforløb og indsatser med de tilgængelige data. Tabel 10 ovenfor indikerer dog, at der er et potentiale for at øge brugen af hverdagsrehabilitering i Hillerød Kommune, særligt når man sammenholder dette med, at Hillerød Kommune blandt sammenligningskommunerne har flest borgere i frit valgs-området PLADSER PÅ PLEJEHJEM, I PLEJEBOLIGER OG I FRIPLEJE- BOLIGER Kapaciteten af plejeboliger er ofte beskrevet ved dækningsgrad. Nedenstående tabel viser dækningsgraden i de tre kommuner. Heraf fremgår det, at Hillerød har det største antal plejeboliger i forhold til antallet af indbyggere over 80 år. Tabel 11: Dækningsgrad - boliger pr. 100 ældre over 80 år Hillerød Frederikssund Hedensted Dækningsgrad (plejeboliger ifht årige) 18,9 16,3 17,5 Kilde: Danmarks Statistik, RESP01 og FOLK1 Nedenstående tabel viser kommunernes beregnede nettodriftsudgifter til plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger pr. plejebolig. Udgiftsdata stammer fra kommunernes regnskabstal for 2013, funktion , gruppering 011 og 012, mens antal pladser stammer fra Danmarks Statistik. Tabel 12: Udgift pr. plads på plejehjem, i plejeboliger og friplejeboliger. Regnskab 2013 Andel af samlede udgifter til ældreområdet Udgift pr. plads, 2013 på , 2013 Hillerød Kommune 1) ,8 % Frederikssund Kommune 2) ,5 % Hedensted Kommune 3) ,5 % 15

16 Kilde: Danmarks Statistik, REGK53, udgiftsdata på funktion , gruppering 011 og 012 og RESP01. 1) 370 pladser, 2) 279 pladser, 3) 356 pladser. Hillerød Kommune og Frederikssund Kommune har relativt høje udgifter pr. plads på plejeboligområdet også ift. hvad BDO har kendskab til fra andre analyser. Plejeboligområdet udgør i Hillerød Kommune en betydeligt større andel af udgifterne på grupperingerne til ældreområdet på Hedensted Kommune har de laveste udgifter til plejecenterområdet pr. plads, svarende til, at Hedensted Kommune også har de relativt laveste udgifter til plejecentrene, jf., tabel 12. Til gengæld har Hedensted Kommune relativt høje udgifter til frit valgsområdet. Det er vigtigt at bemærke, at tallene i tabel 12 ikke er renset for eventuelle udgifter konteret under grp. 011, som ikke vedrører plejeboliger, såvel som udgifter med en eventuel sammenhæng med 5.33 ikke er medtaget FRIT VALGS-TAKSTER Hillerød Kommune arbejder i 2014 med seks timepriser: Praktisk hjælp Personlig pleje, hverdagstimer Personlig pleje, øvrig tid Praktisk hjælp i distrikt Lions Park Personlig pleje, hverdagstimer i distrikt Lions Park Personlig pleje, øvrig tid i distrikt Lions Park Tre af timepriserne er således særskilt knyttet til leverancer i distrikt Lions Park. Prisberegningen er langt hen ad vejen lovbestemt, mens der nogle få steder er mulighed for at anlægge et skøn og som kommune selv træffe nogle valg (bl.a. leveret eller visiteret tid). Tabellen nedenfor illustrerer de tre kommuners frit valgs-takster for Priserne er ekskl. moms. Tabel 13: Frit valgs-takster, december 2014 Praktisk hjælp Personlig pleje, hverdagstimer Personlig pleje, øvrig tid Hillerød Kommune Hillerød Kommune, distrikt Lions Park Frederikssund Kommune Hedensted Kommune Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune Hillerød Kommune ekskl. distrikt Lions Park ligger 5,67 % under gennemsnittet i sammenligningskommunerne for praktisk hjælp. For personlig pleje i hverdagstimer ligger Hillerød Kommune modsat 19,8 % over gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Også for personlig pleje i øvrig tid har Hillerød Kommune i 2014 den højeste frit valgs-timepris. Hillerød Kommune har tilsendt BDO nye frit valgs-priser gældende fra 1. januar Det fremgår her, at der sker betydelige fald. Kommunens timepris for praktisk hjælp falder således til 304 kr., timeprisen for personlig pleje i hverdagstimer falder til 410 kr. og personlig pleje i øvrig tid falder til 474 kr. 16

17 ÅRSVÆRK TIL VISITATION AF PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP, BOLIGER OG OMSORGSTANDPLEJE Kommunerne har opgjort antal årsværk i visitationen, som varetager visitation af pleje og praktisk hjælp. Antallet af årsværk fremgår af tabellen nedenfor både i absolutte tal og opgjort pr indbyggere over 65 år. Tabel 14: Årsværk i visitationen, som varetager visitation af pleje og praktisk hjælp, 2014 Årsværk Pr borgere 65+ Hillerød Kommune 10,34 0,21 Frederikssund Kommune 13 0,29 Hedensted Kommune 6,5 0,14 Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune Opgørelsen pr borgere over 65 giver det bedst mulige sammenlignelige billede af normeringen i visitationen af praktisk hjælp og personlig pleje. Frederikssund Kommune har blandt sammenligningskommunerne den højeste normering pr. indbygger og Hedensted Kommune har den laveste normering. Hillerød Kommune ligger ca. midt imellem de to sammenligningskommuner NORMERING TIL HJEMMESYGEPLEJE INKL. CENTERSYGE- PLEJERSKER Kommunerne har opgjort deres normering til hjemmesygepleje inkl. centersygeplejersker tilknyttet kommunernes plejecentre. Antallet af årsværk fremgår af tabellen nedenfor både i absolutte tal og pr indbyggere over 65 år. Tabel 15: Årsværk i sygeplejen, 2014 Årsværk Pr borgere 65+ Hillerød Kommune* 24,29** 2,74 Frederikssund Kommune 43,83*** 4,59 Hedensted Kommune 62,5 7,31 Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune *Note: Hillerød Kommune her er center sygeplejersker ikke inkluderet **Note: Hillerød Kommune har indeholdt i de 24,29 årsværk 0,42 årsværk sosu-assistenter ansat i sygeplejen. ***Note: Frederikssund Kommune har indeholdt i de 43,83 årsværk 1,15 årsværk sosu-assistenter ansat i sygeplejen. Der er tale om årsværk ansat i sygeplejen. Frederikssund Kommune har eksempelvis ansat 1,15 årsværk sosu-assistenter i sygeplejen, og Hillerød Kommune har ansat 0,42 årsværk sosuassistenter, der således ikke indgår i tabellen ovenfor. Hedensted Kommune har den højeste normering til sygepleje, og har også, jf. tabel 15, de højeste udgifter til sygepleje blandt kommunerne i analysen. Hillerød Kommune har de laveste udgifter til sygepleje blandt sammenligningskommunerne, men har pr borgere over 65 år også en betydeligt lavere normering end sammenligningskommunerne. Forklaringen på de ovenstående udsving kan potentielt findes i omfanget af delegerede sygeplejeydelser, der løses af typisk sosu-assistenter i hjemmeplejen, hvorfor en kommune som udgangspunkt vil have tilsvarende færre sygeplejersker ansat. Udgifterne til delegerede sundhedsydelser konteres på grp Forskellen kan skyldes, at Hillerød delegerer mere 17

18 end de øvrige. Der er ikke til analysen indsamlet aktivitetsdata på omfanget af delegerede sygeplejeydelser MEDARBEJDEROPLYSNINGER Nedenfor ses den procentvise fordeling af faggrupper i sammenligningskommunerne. De er opgjort efter medarbejdertyperne sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere. Tabel 16: Procentvis fordeling af faggrupper på plejecentre, 2014 Sygeplejersker Sosu-assistenter Sosu-hjælpere Andre Hillerød* 7,90 % 30,79 % 25,47 % 23,79 % Frederikssund 2,15 % 31,68 % 39,34 % 26,83 % Hedensted 2,26 % 27,17 % 46,04 % 24,53 % Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune *da centersygeplejersker ikke indgår i sygeplejen, jf. ovenfor, vil andelen af sygeplejersker på plejecentre være højere i Hillerød Hillerød Kommune har en relativt højere andel af sygeplejersker og sosu-assistenter på plejecentrene end sammenligningskommunerne. Den højere andel sosu-assistenter og lavere andel sosu-hjælpere og andet personale kan være en del af årsagen til, at Hillerød Kommune også har relativt høje udgifter til plejecenterområdet, jf. tabel 16. Tabel 17: Procentvis fordeling af faggrupper i hjemmeplejen, 2014 Sygeplejersker Sosu-assistenter Sosu-hjælpere Andre Hillerød 0,91 % 26,14 % 55,50 % 17,44 % Frederikssund 0 % 14,39 % 71,05 % 14,56 % Hedensted 0 % 15,08 % 69,35 % 15,57 % Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune Hillerød Kommune har i hjemmeplejen ansat relativt flere sosu-assistenter og relativt færre sosu-hjælpere, hvilket kan være en af årsagerne til, at timepriserne ligger på et lidt højere niveau end de øvrige to kommuner. MEDARBEJDERE PR. LEDER I UDFØRERORGANISATIONEN Kommunerne har opgjort antallet af medarbejdere pr. leder for hhv. plejecentrene, hjemmeplejen og sygeplejen. Ledere, der indgår i optællingen, afgrænses ved at have personaleansvar. Tallene er aktuelle for Tabel 18: Medarbejdere pr. leder, 2014 Plejecentre Hjemmeplejen Sygeplejen Hillerød 22,11 32,40 23,30 Frederikssund 16,41 17,34 21,92 Hedensted 42,75 40,40 21,67 Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune Kommunerne definerer ledelsesopgaver forskelligt fra hinanden, hvilket påvirker ovenstående opgørelse. Hedensted Kommune anvender en flad organisationsstruktur i hjemmeplejen og på plejecentrene, og har derfor ikke teamledere eller lign. med personaleansvar. Dette medfører et naturligt højere antal medarbejdere pr. leder. 18

19 MEDARBEJDERE PR. PLANLÆGGER/DISPONATOR Kommunerne har opgjort antallet af medarbejdere pr. planlægger/disponator for hhv. plejecentrene, hjemmeplejen og sygeplejen. Tallene er aktuelle for Tabel 19: Medarbejdere pr. planlægger/disponator, 2014 Plejecentre Hjemmeplejen Sygeplejen Hillerød 30,89 24,80 34,60 Frederikssund 16,41 17,34 10,96 Hedensted 26,50 28,43 21,69 Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune Note: opgørelse af antal planlæggere i forhold til antal årsværk, kan dog være vanskeligt da medarbejderne er ansat på meget variabel timeantal. Hillerød Kommune anvender på plejecentrene og i sygeplejen færre planlæggere set i forhold til sammenligningskommunerne. I hjemmeplejen anvender Hillerød Kommune færre planlæggere end Frederikssund Kommune, men flere end Hedensted Kommune. Det er ikke muligt på baggrund af data at vurdere antallet af timer anvendt til planlægningsaktiviteter. Dog vil en samling af planlæggerfunktioner på færrest mulige hænder, der kan fokusere på opgaven, typisk medføre effektiviseringsforbedringer HJÆLPEMIDLER OG HJÆLPEMIDDELDEPOT Udgifter til hjælpemidler på 5.35 er opgjort uden udgifter til lønning, hvorfor sammenligningen alene dækker udgifter til produkter. Der er ikke den store spredning mellem kommunerne, men Hillerød brugte i 2013 en anelse mere end både Frederikssund og Hedensted, på dette område. Tabel 20 Udgifter på Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, pr. indbygger 65+, regnskab 2013 Hillerød Frederikssund Hedensted Udgifter til - Hjælpemidler (excl. Art 1) NB: art 1 er udeladt således at eventuelle kontering af sagsbehandlende medarbejdere o.l. ikke indgå, idet det er BDO s erfaring at der kan være forskelle på konteringspraksis. Interne medarbejdere der foretager boligtilretninger o.l. medgår dog ikke, mens køb af ekstern bistand til tilsvarende vil indgå. I sammenhæng med udgifterne til hjælpemidler er også udgifterne til hjælpemiddeldepot 5.40 medtaget. Her er Hillerød Kommunes udgifter omvendt noget lavere. Depotet i Hillerød drives af tekniske område med Visitation og Hjælpemidler som bestiller. Tabel 21 Udgifter på Rådgivning og rådgivningsinstitutioner gr. 001 og 200, pr. indbygger 65+, regnskab 2013 Hillerød Frederikssund Hedensted Udgifter til - Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter.(excl. Art 1) Udgifter til - Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter.(incl. Art 1) NB: kun gruppering 001 og 200 er medtaget, da 001 vedr. hjælpemiddelcentraler, hjælpemiddeldepot og indkøb af hjælpemidler omfatter herudover også rådgivning og rådgivningsinstitutioner på bl.a. børn og unge, hvorfor disse er udeladt. Der kan dog være konterings- og driftsforskelle 19

20 4.1.2 PLEJEVEDERLAG OG LEDSAGEORDNING Udgifter til plejevederlag er, som det fremgår af tabellen nedenfor, forholdsvis ens hos de tre kommuner. Plejevederlag er dog en lovbestemt ydelse, hvorfor mulighederne for at påvirke udgifterne er forholdsvist begrænsede. Tabel 22: Udgifter på Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget Hillerød Frederikssund Hedensted Udgifter til plejevederlag pr. indbygger Udgifterne til ledsageordningen fremgår af tabel 21. Det er dog ikke umiddelbart muligt at adskille udgifterne til hhv. 45 (børn mellem 12 og 18 år) og 97 (19 til 67 år). Sammenligningen viser dog, at Hillerød Kommunes udgifter er mere end dobbelt så høje som Frederikssund Kommunes. Tabel 23: Udgifter på Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97), regnskab 2013 (pr årig) Hillerød Frederikssund Hedensted Udgifter til ledsageordning ( 47 og 95) grp ,4 36, UDGIFTER TIL HOSPICE OG FÆRDIGBEHANDLEDE PATIEN- TER For udgifterne til hospice og færdigbehandlede patienter er det valgt at foretage benchmark med de øvrige kommuner i Nordsjællands Hospitals optageområde, idet dette giver det mest sammenlignelige billede. For udgifter til hospice ligger Hillerød under gennemsnittet. For udgifter til færdigbehandlede patienter er der meget stor spredning mellem Hillerød Kommune og de kommuner, der primært har patienter på Nordsjællands Hospital, og hvor Hillerød har de største udgifter pr. indbygger over 65 år. Tabel 24: Udgifter på Andre sundhedsudgifter, pr. indbygger 65+, regnskab 2013 grp. 001 Kommunale grp. 003 Plejetakst for færdig- udgifter til hospiceopholbehandlede patienter Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Frederikssund Halsnæs Gribskov

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Syddjurs Kommune Januar 2012 Notat til Syddjurs Kommune Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen Januar 2012 WWW.BDO.DK 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Formål... 3 3 Hjemmesygeplejen

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner.

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Kommunernes administrative produktivitet En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Administrationsanalyse af udgifts- og personaleforbrug samt produktivitet og ledersammensætning

Læs mere

Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet. 12. december 2008

Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet. 12. december 2008 Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet 12. december 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Et øjebliksbillede... 6 3. En organisation i bevægelse... 8 4. Anbefalinger og besparelsespotentiale...

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune Bilag 1 til revisionsberetning nr. 21 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN.

HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN. Bilag 23: Beboerråd Åløkkeparken HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN. A. FAGSEKRETARIATET FORDELE: ULEMPER: Der er mulighed for faglig inspiration.

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Notatet indeholder: Baggrund for evaluering side 1 Resultat fra medarbejderinterview side 2 Forslag til fremtidig organisering side 4 Understøttelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING

BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING Til Slagelse Kommune Dokumenttype Business case Dato Februar 2013 BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING BUSINESS CASE VIKARPLANLÆGNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Byrådets budgetkonference 28-29. august 2014. Ældreområdet plejecenterstruktur i Viborg Kommune / v. direktør Leif G. Christensen, Job & Velfærd

Byrådets budgetkonference 28-29. august 2014. Ældreområdet plejecenterstruktur i Viborg Kommune / v. direktør Leif G. Christensen, Job & Velfærd Byrådets budgetkonference 28-29. august 2014 Ældreområdet plejecenterstruktur i Viborg Kommune / v. direktør Leif G. Christensen, Job & Velfærd Plejetyngden bliver større og større på plejecentrene: Kommunerne

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Leder af Bestillerfunktionen Hanne Rasmussen Udgangspunkt BUM model siden 2003 på praktiskog personlig hjælp, træning og

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Organisering af hjemmeplejen

Organisering af hjemmeplejen 27-09-2007 Organisering af hjemmeplejen I dette notat beskrives et forslag til organiseringen af hjemmeplejen. Notatet er bygget op omkring følgende struktur: Sagsnr. 2007-73207 Dokumentnr. 2007-348830

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere