Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger"

Transkript

1 Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om deres frokostpauser samt om uddannelse og seniorstillinger. 1 Rapportens hovedkonklusioner er: Halvdelen af de medlemmer, der arbejder steder, hvor man bruger private vikarbureauer, mener, at det forringer kvaliteten for borgerne og/eller betyder ekstra arbejde for dem og deres kolleger. 3 ud af 4 medlemmer har ret til betalt frokost. Det er kun 5 procent, der aldrig bliver forstyrret i deres arbejdspause. 7 procent af FOAs medlemmer har arbejde i et vikarbureau som hoved- eller bibeskæftigelse. 11 procent af de øvrige medlemmer overvejer at tage arbejde i et vikarbureau. Næsten 4 ud af 5 FOA-medlemmer i undersøgelsen har en faglig relevant uddannelse. To tredjedele af dem, som i dag ikke har en relevant faglig uddannelse, siger ja eller måske til, at de vil benytte trepartsaftalens mulighed for at tage en uddannelse. Det er især en PGU (pædagogisk grunduddannelse), som er relevant for de adspurgte. Hvert fjerde FOA-medlem, der er 55 år eller derover, har snakket med ledelsen om trepartsaftalens muligheder for at oprette særlige stillinger til seniorer. 7 procent af FOAs medlemmer arbejder eller har et bijob hos et vikarbureau. 1 procent af FOA-medlemmerne i undersøgelsen arbejder i et vikarbureau som hovedbeskæftigelse. 6 procent arbejder i et vikarbureau som bijob. Se tabellen nedenfor. Langt hovedparten af FOA-medlemmerne i undersøgelsen 92 procent - siger, at de ikke arbejder i et vikarbureau. Tabel 1. Arbejder du i dag for et vikarbureau? Daginstitution/ SFO eller lign. Handicap- Institution ol. Sygehus Samlet Ja, som hovedbeskæftigelse 5 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 1 % 1 % Ja, som et bijob 6 % 0 % 0 % 6 % 11 % 7 % 13 % 6 % Nej 89 % 100 % 100 % 92 % 89 % 93 % 86 % 92 % Antal Antal respondenter: 2105 (alle). De fleste der arbejder i vikarbureau gør det af økonomiske grunde De FOA-medlemmer, som arbejder i et vikarbureau, gør det primært af økonomiske grunde: De fleste peger enten på, at de ønsker at supplere den indtægt, de har fra deres faste job, eller at de får en bedre løn. Se figuren nedenfor. 1 FOAs Medlemspuls er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer. Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. september til 26. september. I alt har fået tilsendt spørgeskemaet. 207 havde ugyldige mailadresser. Dermed fik medlemmer en invitation til at deltage har deltaget i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 55. 1

2 Figur 1. Hvad er den vigtigste grund til, at du arbejder i et vikarbureau? 4 35% 25% 15% 1 5% 34% 28% 15% 1 6% Jeg ønsker at supplere den indtægt, jeg har fra mit faste job Jeg får en bedre løn Jeg kan i højere grad selv bestemme mine arbejdstider Jeg trives med afveksling Antal respondenter: 160 (alle der har angivet at de har arbejde i et vikarbureau, som bijob eller hovedbeskæftigelse) Hvert tiende FOA-medlem, som ikke arbejder i et vikarbureau, overvejer det Samlet set overvejer 11 procent af de FOA-medlemmer, der ikke arbejder i et vikarbureau at tage arbejde i et vikarbureau. Se tabellen nedenfor. Ansatte i ældreomsorgen (hjemmepleje og plejehjem), samt ansatte på sygehuse overvejer det mest (13-16 %). Tabel 2. Overvejer du at tage arbejde i et vikarbureau? Daginstitution /SFO ell. lign. Handicapinstitution ol. Sygehus Samlet Ja 8 % 7 % 3 % 16 % 8 % 14 % 13 % 11 % Nej 83 % 83 % 87 % 69 % 79 % 74 % 75 % 77 % Ved ikke 9 % 10 % 10 % 15 % 13 % 12 % 13 % 12 % Antal Antal respondenter: 1945 (alle, der ikke arbejder for et vikarbureau) Dem der overvejer vikarbureauer gør det pga. lønnen De medlemmer, som overvejer at tage arbejde i et vikarbureau, peger mest på muligheden for at få en bedre løn (81 procent). Se figuren nedenfor. Mange (61 procent) peger også, at de gerne selv i højere grad vil bestemme arbejdstiderne. Figur 2. Hvad er baggrunden for, at du overvejer at tage arbejde i et vikarbureau? (sæt gerne flere krydser) 2

3 % 61% 32% 26% 15% Jeg kan få en bedre løn Jeg vil gerne i højere grad selv kunne bestemme mine arbejdstider Jeg ønsker at supplere den indtægt, jeg har fra mit faste job Jeg vil gerne have mere afvekslende arbejde Jeg vil gerne have mindre papirarbejde Antal respondenter: 210 (alle som svarede Ja på spørgsmål 7) 17 procent bruger næsten aldrig vikarer på arbejdspladsen Alle deltagere i undersøgelsen blev efterfølgende spurgt om hvilke typer af vikarer, de benytter på deres arbejdsplads. Flest angiver, at de bruger løst tilknyttede vikarer (39 %) og vikarer fra et eller flere private vikarbureauer (38 %). 17 % bruger næsten aldrig vikarer på arbejdspladsen. Se tabellen nedenfor. Det er især ansatte i daginstitutionerne (21 procent) og dagplejen (32 procent), der siger, at de næsten aldrig bruger vikarer. Tabel 5. Hvilke former for vikarer bruger I på din arbejdsplads ved sygdom, ferie og lignende? (sæt gerne flere krydser) Andel Vi bruger nogle løst tilknyttede vikarer 39 % Vi bruger vikarer fra ét eller flere private vikarbureauer 38 % Vi bruger vikarer/afløsere, som i forvejen er fastansatte i kommunen/regionen (merarbejde mv.) 30 % Vi bruger næsten aldrig vikarer på min arbejdsplads 17 % Vi bruger både kommunalt/regionalt ansatte og vikarer fravikar bureauer 13 % Vi bruger vikarer fra et internt vikarkorps, som er bemandet med fastansatte medarbejdere 13 % 11 % Antal adspurgte 2103 Antal respondenter: 2103 (alle) Hvert andet FOA-medlem, hvis arbejdsplads benytter private vikarer, mener, at brugen af vikarer betyder ekstra arbejde for dem og deres kolleger og/eller forringer kvaliteten for borgerne De FOA-medlemmer i undersøgelsen, som siger, at de bruger private vikarbureauer på deres arbejdsplads er blevet spurgt om deres holdning til dem: 54 procent af dem har en oplevelse af, at brugen af private vikarer betyder ekstra arbejde for dem. 52 procent mener, at brugen af private vikarer forringer kvaliteten for borgerne. 30 procent mener, at brugen af private vikarer fungerer fint. Figur 5. Hvad er din holdning til, at der arbejder vikarer fra private vikarbureauer på din arbejdsplads? (sæt evt. flere krydser) 3

4 % 52% 7% Det fungerer fint Det betyder ekstra arbejde for mig og mine kolleger Det forringer kvaliteten for borgerne Antal respondenter 468 (de, der har svaret Vi bruger både kommunalt/regionalt ansatte og vikarer fravikar bureauer og/eller Vi bruger vikarer fra ét eller flere private vikarbureauer ). 3 ud af 4 FOA medlemmer har ret til betalt frokost Tre ud af fire FOA-medlemmer i undersøgelsen har ret til betalt frokost. Flest har ret til betalt frokost i hjemmeplejen (84 %), mens færrest har det i blandt dagplejerne (56 %). rne er også den gruppe, der tilsyneladende er mest i tvivl om hvor vidt de har ret til betalt frokost. Hver 6. svarer ved ikke til spørgsmålet. Tabel 6. Har du ret til betalt frokostpause på din arbejdsplads? Daginstitution/ SFO ell. lign. Handicapinstitution ol. Sygehus Samlet Ja 74 % 78 % 56 % 84 % 77 % 74 % 80 % 75 % Nej 22 % 14 % 27 % 11 % 13 % 15 % 17 % 17 % Ved ikke 4 % 7 % 17 % 5 % 10 % 11 % 3 % 8 % Adspurgte Antal respondenter 2094 (alle) Hver fjerde på plejehjemmene holder aldrig hele deres frokostpause Dem der i det foregående spørgsmål svarede, at de har ret til betalt frokostpause på deres arbejde, blev efterfølgende spurgt om hvor ofte de holder hele denne pause. 17 procent holder altid hele deres frokostpause. 39 procent svarer som regel. 31 procent siger sjældent og 13 procent siger, at de aldrig holder deres frokostpause. Se tabellen nedenfor. På plejehjemmene holder næsten hver fjerde (23 procent) aldrig hele sin frokostpause. Tabel 7. Hvis ja, hvor ofte holder du hele din frokostpause? Daginstitution /SFO ell. lign. Handicapinstitution ol. Sygehus Samlet Altid 19 % 26 % 26 % 18 % 20 % 12 % 9 % 17 % Som regel 39 % 44 % 38 % 48 % 38 % 30 % 39 % 39 % 4

5 Sjældent 31 % 20 % 24 % 29 % 26 % 36 % 40 % 31 % Aldrig 12 % 10 % 12 % 6 % 16 % 23 % 12 % 13 % Adspurgte Kun 1 ud af 20 FOA-medlemmer bliver aldrig kaldt tilbage på sit arbejde i løbet af sin frokostpause. 21 procent af FOA-medlemmerne i undersøgelsen siger, at frokostpausen altid bliver afbrudt, fordi de bliver kaldt tilbage på arbejdet. 44 procent siger som regel og 30 procent sjældent. Se tabellen nedenfor. Kun 5 procent af FOAs medlemmer oplever aldrig, at deres frokostpause bliver afbrudt. Det er især FOA-medlemmerne på plejehjemmene, der altid oplever, at de bliver kaldt tilbage på arbejde i deres frokostpause (36 procent). Tabel 8. Bliver din frokostpause ind imellem afbrudt, fordi du bliver kaldt tilbage på arbejdet? Daginstitution /SFO ell. lign. Handicapinstitutioner Sygehus Samlet Altid 21 % 7 % 20 % 8 % 18 % 36 % 27 % 21 % Som regel 39 % 29 % 50 % 45 % 41 % 46 % 49 % 44 % Sjældent 32 % 55 % 27 % 43 % 34 % 15 % 20 % 30 % Aldrig 8 % 9 % 4 % 3 % 7 % 3 % 5 % 5 % Adspurgte Antal respondenter: 2047 (alle) Opfølgning på trepartsaftalen Hvert fjerde FOA-medlem, der er 55 år eller derover, har snakket med ledelsen om mulighederne for at oprette særlige stillinger til seniorer Som led i trepartsaftalen fra juni 2007 er der afsat en pulje til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer i job, herunder til oprettelse af stillinger til seniorer. En stilling til en senior kan f.eks. være en stilling på nedsat tid med hel eller delvis lønkompensation. Hvert fjerde FOA-medlem, der er 55 år eller derover har ifølge undersøgelsen snakket med ledelsen om mulighederne for at oprette særlige stillinger til seniorer. 63 procent svarer nej og 14 procent ved ikke. Det er mest dagplejerne og de ansatte på sygehusene, der har snakket med ledelsen om det (41 og 34 procent). Mens det kun er 15 procent blandt dem, der er over 55 år på plejehjemmene, der har snakket med ledelsen om seniorstillinger. Tabel 9. Har du og dine kolleger talt med ledelsen på din arbejdsplads om mulighederne for at oprette særlige stillinger til seniorer? Daginst./ SFO Hjemmepl el.lign. Sygehus Inst. el.lign. for handicap. Ja 17 % 15 % 18 % 41 % 34 % 22 % 25 % 24 % Nej 71 % 69 % 79 % 39 % 51 % 74 % 61 % 63 % Ved ikke 12 % 15 % 3 % 20 % 14 % 4 % 14 % 14 % I alt Antal respondenter: 489 (alle i alderskategorien 55 år og derover) I alt 5

6 Næsten 4 ud af 5 FOA-medlemmer i undersøgelsen har en faglig relevant uddannelse 78 procent af de adspurgte medlemmer har en faglig relevant uddannelse, mens de resterende 22 procent ikke har, se figur 7 nedenfor. I ældreplejen (i denne undersøgelse ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem), samt sygehusansatte er det flere end 9 ud af 10, der har en faglig relevant uddannelse. Samtidigt er det 1 ud af 4 dagplejere, der har en relevant uddannelse. Hos ansatte i daginstitutioner er det ca. 2 ud af 5, der har en uddannelse relevant for deres arbejde. Der skal tages et vist forbehold for undersøgelsens resultater vedr. uddannelse. Undersøgelsen er gennemført i FOAs elektroniske Medlemspuls, hvilket forudsætter, at svarpersonerne har adgang til - og en del træning i brug af computer. Alt andet lige må man derfor regne med, at svarpersonerne i højere grad har uddannelse i forhold til FOAs medlemsskare som helhed. Det generelle uddannelsesniveau blandt FOAs medlemmer kan derfor være noget lavere end undersøgelsens resultater her tyder på. Figur 7. Har du en faglig uddannelse, der er relevant i forhold til det job du har? Nej Ja 21% 58% 75% 7% 23% 7% 8% 22% 79% 42% 25% 93% 77% 93% 92% 78% Daginstitution/SFO eller lignende Handicapinstitutioner ell. lign. Sygehus Gennemsnit Antal adspurgte: 2117 medlemmer. 2 F.eks. en social- og sundhedsuddannelse, en PGU, en serviceassistentuddannelse eller en håndværksmæssig uddannelse. 6

7 2 ud af 3 medlemmer uden en faglig relevant uddannelse er åbne overfor at tage en sådan. Trepartsaftalen af juni 2007 indebærer, at der er flere af de ansatte i hjemmeplejen, dagtilbud mv., der ikke har en faglig relevant uddannelse, der skal have mulighed for tage en sådan uddannelse. F.eks. en social- og sundhedsuddannelse, en PGU, en serviceassistentuddannelse eller en håndværksmæssig uddannelse. To tredjedele af dem, som i dag ikke har en relevant faglig uddannelse, siger ja eller måske til, at de vil benytte trepartsaftalens mulighed for at tage en uddannelse, se tabellen nedenfor. 24 procent siger ja, og 42 procent siger måske. Især dagplejerne og FOAs medlemmer i daginstitutionerne er interesserede i at tage en uddannelse (PGU). Da grupperne af ansatte uden uddannelse i hjemmeplejen, på plejehjem, handicapinstitutioner og på sygehuse er så små, at det ikke giver mening at tolke på dem separat, er de i tabel 1 samlet i gruppen øvrige. Tabel 10. Vil du benytte muligheden for at tage en faglig relevant uddannelse, som du kan bruge i dit arbejde? Daginstitution/ SFO ell. lign. Øvrige Gennemsnit Ja 21 % 25 % 26 % 23 % 24 % Måske 37 % 45 % 53 % 23 % 42 % Nej 31 % 24 % 17 % 43 % 27 % Ved ikke 11 % 5 % 4 % 11 % 7 % Adspurgte Antal respondenter: 474 (alle, der har angivet de ikke har en faglig relevant uddannelse) Over FOA-medlemmer vil tage en PGU De FOA-medlemmer, som ikke har en relevant faglig uddannelse, men som er interesserede i en sådan, siger især, at den pædagogiske grunduddannelse (PGU) er relevant for dem, se tabellen nedenfor. Det er ikke overraskende, da det især er FOA-medlemmerne på det pædagogiske område, som ikke har en relevant faglig uddannelse i dag. Antallet af FOA-medlemmer i den pædagogiske sektor, som siger ja til at benytte muligheden for en relevant faglig uddannelse udgør i alt 17 procent 3. Det svarer til, at FOA-medlemmer ønsker at tage en PGU-uddannelse. Dertil kommer dem, som siger, at de måske vil benytte muligheden. Tabel 11. Hvilken uddannelse vil være den relevante for dig i forhold til det job, du har? Hovedtotal Anden uddannelse 16 % Den pædagogiske grunduddannelse (PGU) 64 % En håndværksmæssig uddannelse 2 % 3 25 procent af de ca. 300, der siger at de ikke har en relevant faglig uddannelse på det pædagogiske område, siger at de vil benytte muligheden for at tage en uddannelse. Det er 75. I alt deltog 435 fra den pædagogiske sektor i undersøgelsen. 75 svarer til 17 procent af % af den pædagogiske sektor, som har ca medlemmer, er (50.000*0,17). 7

8 Serviceassistentuddannelsen 12 % Social- og sundhedshjælperuddannelsen 5 % Adspurgte 314 Antal respondenter: 374 (alle, der har svaret Ja eller Måske til spm 2.) Hver fjerde af dem som vil/måske vil benytte sig af muligheden for at tage en uddannelse, har talt med deres leder om det Det er kun hver fjerde af dem, som siger ja eller måske til at de vil benytte muligheden for at tage en uddannelse, som har talt med deres leder om det. Se figuren nedenfor. Det er mest dem i daginstitutionerne, som har talt med deres leder. Figur 8. Har du talt med din leder om muligheden for at tage en sådan uddannelse? % 87% 65% 76% Nej Ja 38% 13% 35% 24% Daginstitution/SFO eller lignende Øvrige Gennemsnit Antal respondenter: 313 (alle, der har svaret Ja eller Måske til spm. ovenfor.) 8

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse 26. august 2010 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA har i perioden 13.-23. august 2010 gennemført en undersøgelse om sommerens debat om

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Louise Kryspin Sørensen Februar 2015 Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Sygeplejerskerne på hospitalerne bruger i 2015 dagligt 109 minutter i gennemsnit på dokumentationsopgaver.

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen 20. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen De vigtigste konklusioner er: 86 % af FOAs medlemmer oplever, at deres arbejde i nogen eller høj grad er styret af tillid.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Jakob Sølvhøj Formand, Pædagogisk Sektor Det er din fagforening, som råber højt, når

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælpere Pædagogiske assistenter Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Mogens Bech Madsen Formand, Pædagogisk Sektor Det er din fagforening, som råber højt,

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord 2015 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 Indholdsfortegnelse 1. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens ekspertpanel om revisors syn

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert Tryghed også hvis jobbet er usikkert Giv dig selv lidt mere tryghed i hverdagen DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. når

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere Rundspørge om tilbagetrækning blandt De Erfarne Ledere Resumé af rundspørge til medlemmer af 13 faglige organisationer foretaget for Væksthus for ledelse i perioden 13. januar.-1. marts 2011 Indhold Om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf Ref. MSL/- 28.07.2016 Advokateksamen Juni 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand KOST-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Gina Liisborg Formand, Kost- og Servicesektoren Nedslidning er et stort problem, hvis man fx. arbejder i et køkken eller med rengøring

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand KOST-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Gina Liisborg Formand, Kost- og Servicesektoren Nedslidning er et stort problem, hvis man f.eks. arbejder i et køkken eller med

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet ikke for alle en fordel for foa-medlemmer Kan man sætte en pris på tryghed? er et særligt tilbud til dig, der er medlem af både FOA og FOAs A-kasse,

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sådan ser du svarprocenten og rykker for eller tilbagekalder besvarelser I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan følge arbejdspladsens svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 100 Offentligt SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Projekt Rådgivning til virksomheder om fleksjobansatte med psykiske lidelser Kunde

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om personalemangel

Det siger FOAs medlemmer om personalemangel 9. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om personalemangel Dette papir er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel i

Læs mere

Bilag 7. August 2011. Tilfredshedsmåling. Borgermøde i Nordhavn. August 2011

Bilag 7. August 2011. Tilfredshedsmåling. Borgermøde i Nordhavn. August 2011 Bilag 7 August 211 Tilfredshedsmåling Borgermøde i Nordhavn August 211 Tilfredshedsmåling Borgermøde i Nordhavn Onsdag den 31. August afholdt Københavns Kommune et borgermøde om udviklingen af fremtidens

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere