Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning"

Transkript

1 N O T A T Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. En ydelse er en sundhedsydelse udført og registreret i landspatientregisteret. Et udrednings- eller behandlingsforløb er et samlet forløb bestående af enkelte sundhedsydelser. 2. Leverandørens honorering afhænger af hvorvidt den virksomhedsansvarlige læge har et ydernummer eller ej. Leverandører hvor den virksomhedsansvarlige læge er tilsluttet overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger har et ydernummer. Taksterne der nævnes først i denne specialeaftale er for leverandører hvor den virksomhedsansvarlige læge ikke har et ydernummer. Taksterne anført i parentes er for leverandører, der har en virksomhedsansvarlig læge, som har et ydernummer. 3. De konkrete udrednings- og behandlingsforløb gælder kun for leverandører, som på har aftaler om de konkrete forløbskoder, så de fremgår af De udrednings- og behandlingsforløb, der er omfattet fremgår af og nogle fremgår også her. 4. De sundhedsydelser der evt. fremgår under afsnit B er forløbstakster, medmindre andet fremgår. En forløbstakst omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, herunder også sårskift, fjernelse af sutur, relevante bandager mv., anæstesi, udgifter til proteser, implantater, linser mv., med mindre andet fremgår, herunder genoptræning under indlæggelsen. Derudover gælder de generelle vilkår fra kontrakten. 5. Nødvendig medicin i relation til behandling, omfatter både medicin under indlæggelse, medicin til patientens hjemrejse samt til mindst to dages forbrug efter hjemkomst, er omfattet af kontrakten. 6. For udrednings- og behandlingsforløb er der aftalt en takst, hvor de enkelte behandlinger og konsultationer honoreres samlet som en del af forløbstaksten, og

2 der kan ikke honoreres særskilt for enkelte undersøgelser og behandlinger. Disse forløb inkluderer alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med forløbet, og der kan ikke opkræves yderligere betaling. Side 2 7. For nogle områder vil udredningen kunne afsluttes efter førstegangsbesøget AAF***, mens andre udredninger omfatter flere udredende undersøgelser. Det specificeres i nærværende specialeaftale, hvis udredningsforløbene omfatter flere undersøgelser og konsultationer. B. Særlige forhold under specialet psykiatri 1 Det fremgår i denne specialeaftale, at der er aftalt en takst, hvor behandling og konsultationer honoreres efter særlige vilkår, herunder hvis der er aftalt en takst for et samlet forløb, der inkluderer alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med udredningsforløbet. 1. Udredningsforløbet De takster, der er gældende for udredningsforløbene, fremgår nedenfor, samt kan ses på De konkrete undersøgelsesforløb, leverandøren har kontrakt på, fremgår af eller PV01 Afklarende samtale kr. (1.350 kr.) PV02 Standard udredningspakke kr. (2.250 kr.) PV03 Udvidet udredningspakke A: 4-6 timer kr. (4.500 kr.) B: 7-8 timer kr. (6.300 kr.) En ydelse er en sundhedsydelse udført og registreret i landspatientregisteret. Sundhedsydelserne i ovenstående er ydelse udført af sundhedsfagligt personale, mens patienten og/eller pårørende er til stede, og forefindes på denne liste: AAF21 Førstegangsbesøg ZZ0149AX Somatisk udredning ZZ4992 Semistruktureret diagnostisk interview ZZ4991 Psykologisk undersøgelse BVAA5 Samtale med pårørende BVAW2 Netværksmøde 1 Disse forhold var tidligere omtalt i relevante bilag til standardkontrakten og udredningskontrakten

3 Indholdet af de enkelte undersøgelsespakker er nærmere defineret nedenfor, og der henvises til Voksenspsykiatri Pakkeforløb til udredning fra Danske Regioner. Side 3 Målgruppe Målgruppen for de behandlinger, leverandøren kan tilbyde i henhold til denne specialeaftale, er begrænset af Sundhedsstyrelsens specialevejledninger. Det betyder bl.a., at: Der ikke kan behandles komplicerede psykiatriske problemstilling hos ældre. Der ikke kan behandles komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug samt gravide med affektive lidelser. Der ikke kan behandles komplicerede angst og tvangslidelser. Der ikke kan behandles komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser(liasions psykiatri). Der ikke kan behandles komplicerede personlighedsforstyrrelser. Der kan behandles sexologiske lidelser. Der ikke kan behandles oligofrene psykiatriske lidelser. Der ikke kan behandles transkulturelle psykiatriske patienter, herunder kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter. Der ikke kan behandles traumatiserede flygtninge. Der ikke kan behandles patienter i forbindelse med selvmordsforebyggelse hos ikke psykisk syge og psykisk syge. uden godkendelse til denne funktion af Sundhedsstyrelsen. Der eksisterer i specialeudmeldingen flere begrænsninger, som leverandøren er forpligtet til, at tage højde for. Målgruppen for denne specialeaftale er voksne der er fyldt 18 år på henvisningstidspunktet. Leverandørens afgrænsning på diagnoser, der kan behandles, og leverandørens særlig aldersafgrænsning, som begrænser patientgruppen skal fremgå af Denne specialeaftales målgruppe omfatter patienter henvist til udredning. Målsætning

4 Udredningen hos leverandøren skal afklare, om patienten har en psykisk lidelse, som patienten skal behandles for, og i givet fald hvilken behandling der skal iværksættes. Side 4 Udredningen har til formål at afklare hvilken endelig behandling, der evt. kan iværksættes, herunder om behandling foregår i sekundærsektoren (psykiatrisk sygehusregi), eller om problemstillingen mest hensigtsmæssigt kan håndteres i andet regi, f.eks. af det primære sundhedsvæsen, herunder speciallægepraksis, de sociale myndigheder, skolevæsenet mv. Det påhviler leverandøren at drage omsorg for, at udredningen lever op til almindeligt anerkendt faglig standard for specialet, herunder sikre deltagelse af speciallæge i psykiatri, samt at formidle udredningens resultat til relevante samarbejdspartnere, herunder kommunen, og regionen i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten og denne specialeaftale. Leverandøren skal endvidere om nødvendigt henvise til specialiseret behandling. Afslutning fra leverandøren Leverandøren skal som en del af udredningsforløbene forestå afslutning af patienten efter de vilkår, der fremgår af standardkontraktens afsnit Det anses som en afslutning på udredningsforløbet, hvis patienten udebliver eller meddeler afbud fra aftale tider i over en måned, dog minimum ved udeblivelse til tre på hinanden aftalte besøg i udredningsplan. Et forløb anses også for afbrudt i det øjeblik en patients tilstand forværres i en sådan grad, at patienten indlægges på et offentligt sygehus, det være sig frivilligt eller under tvang efter bestemmelserne i lov om tvang i psykiatrien. Den afklarende samtale og standard udredningsforløbet forventes afsluttet indenfor 1 måned, mens det udvidede udredningsforløb skal være afsluttet inden for 2 måneder. Hvis der i sjældne tilfælde skulle være behov for en længere udredningsperiode skal dette aftales særskilt med henvisende enhed, og der skal laves en udredningsplan. Forudsætning for at iværksætte behandlingsforløb. Ved afslutning af udredningen er det den henvisende enhed, der henviser til eventuel videre behandling hos leverandøren ud fra en lægefaglig vurdering. Det sker på baggrund af de vurderinger, der er foretaget af den eller de læger, som har forestået undersøgelsen af patienten, jf i standardkontrakten

5 Beskrivelse af undersøgelsesforløbene Hvert udredningsforløb er sammensat af forskellige ydelser, som er beskrevet nærmere nedenfor. Side 5 Førstegangsbesøg Førstegangsbesøget udgør 1. samtale svarende til journalføringsvejledningen. En grundig og systematisk anamnese-optagelse er grundlaget for beslutning om det videre undersøgelsesforløb. Under førstegangsbesøget gennemgås eventuelle psykologisk test mm., der måtte være udarbejdet i andet regi. Før førstegangsbesøget tilstræbes derfor, at der indhentes oplysninger hvor muligt. Somatisk undersøgelse Den somatiske undersøgelse udføres i henhold til vejledning herom, som omfatter gennemgang af patientens helbredsoplysninger samt almen somatisk undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er dels at foretage en almen screening, dels at vurdere specifikke somatiske symptomer samt at tage stilling til evt. behov for viderehenvisning og supplerende undersøgelser samt evt. vejledning omkring KRAM faktorer. Mindre kliniske undersøgelser som måling af BT, højde og vægt, kan ikke registreres som selvstændig ydelse, når de naturligt gennemføres i forbindelser med andre ydelser Individuel undersøgelse Den individuelle undersøgelse kan bestå af følgende elementer: Diagnostisk interview Det diagnostiske interview er et struktureret eller semistruktureret interview baseret på videnskabeligt anerkendt manual, som gennemføres med henblik på at afdække diagnostiske og differential-diagnostiske alternativer. De mest almindelig vil være PSE. Der kan også anvendes observation som ADOS. I interviewet kan der indgå optagelse/gennemgang af enklere ratingscales mv. (f.eks. Hamiltons test). Psykologisk undersøgelse Den psykologiske undersøgelse omfatter gennemførelse af anerkendte kognitive tests, hvor de mest almindelige vil være WAIS, udviklingstests eller projektive tests svarende til patientens alder, problemer og symptomer. Tilbagemelding

6 Alle undersøgelser afsluttes med en tilbagemelding omkring undersøgelsens resultater og anbefalinger. Side Undersøgelsesforløb PV01 Afklarende samtale Den afklarende samtale eller førstegangsbesøget omfatter en konsultation hos en speciallæge i psykiatri eller hos sundhedsfagligt personale under delegation af en speciallæge i psykiatri (jf. beskrivelsen ovenfor). Konsultationen kan indeholde en somatisk undersøgelse. Vurdering af det videre forløb. Fx om patienten skal udredes yderligere, om behandling skal påbegyndes eller patienten skal afsluttes, evt. til andet regi 1 afklarende samtale Antal timer 1 PV02 Standard udredningspakke Standardpakken kan benyttes til hovedparten af patienterne, som har behov for udredning ud over afklarende samtale. Patienten beskrives med en eller flere diagnoser, og der kan evt. være komplicerende sociale faktorer til stede. 1 førstegangsbesøg, hvis ikke PV01 er anvendt først. 2-3 diagnostiske interviews, psykologiske undersøgelser, tilbagemelding eller somatisk undersøgelse. Antal timer: 2-3 PV03 Udvidet udredningspakke Den udvidede pakke benyttes ved særligt komplicerede udredningsforløb, hvor det forventes, at der skal bruges ekstra tid på grund af tolkning, vanskeligt samarbejde med familien eller dårlig kooperation fra patienten. Ligeledes kan denne pakke være relevant, når der er behov for et udstrakt samarbejde med f.eks. kommunen eller somatisk afdeling. Patienten beskrives ofte med flere diagnoser og der er ofte komplicerende sociale faktorer til stede. 1 førstegangsbesøg, hvis ikke PV01 er anvendt først. 4-8 diagnostiske interviews, psykologiske undersøgelser, tilbagemelding eller somatisk undersøgelse. Antal timer: 4-8 Forløbstakster

7 Der er i henhold til denne specialeaftale indgået aftale om forløbstakster, dvs. leverandøren får én takst for det samlede udredningsforløb. Taksten omfatter hele forløbet, og der kan således ikke opkræves yderligere for eksempelvis supplerende undersøgelser eller kontrolbesøg. Side 7 De aftalte priser omfatter alle nødvendige undersøgelser i forbindelse med udredningen, herunder evt. observation, terapi, samtaler, eventuel undervisning, blodprøver, EKG, telefonkonsultationer samt udfærdigelse af rapporter/epikriser til sygehuse, privat praktiserende læge og bopælskommune mv. Der kan ikke opkræves betaling ved patienters udeblivelse fra undersøgelse eller andre aftaler hos leverandøren, jf. standardkontrakten. Afregning ved afbrydelse af forløb Såfremt et forløb afbrydes undervejs pga. forhold vedrørende patienten, det kan f.eks. være, fordi patienten selv ønsker at afbryde forløbet, eller fordi leverandøren vurderer, at patienten bør undersøges i et andet regi eller alternativt indlægges på et offentlig sygehus, honoreres leverandøren med 50 pct. af den aftalte forløbstakst, uanset hvor langt i forløbet patienten er nået. 2. Behandlinger De takster og de konkrete behandlingsforløb, der er gældende for behandlingsforløbene, fremgår nedenfor, samt kan ses på eller PV10 Behandlingsforløb for svær bipolar affektiv sindslidelse kr. ( kr.) PV11 Behandlingsforløb for svær Depressiv Enkeltepisode kr. ( kr.) PV12 Behandlingsforløb for svær Periodisk depression kr. ( kr.) PV13 Behandlingsforløb for svær OCD kr. ( kr.) PV13X Tillæg for 1 årig tilbagefaldsgaranti* kr. (1.260 kr.) Total kr. ( kr.) * Taksten gælder en gang for alle patienter som er færdigbehandlet.

8 PV14 Behandlingsforløb for svære belastnings- og tilpasningsreaktioner kr. ( kr.) Side 8 PV15 Behandlingsforløb for patienter med svær Anorexia kr. ( Nervosa eller Bulimia Nervosa kr.) PV16A Behandlingsforløb for svære emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelser hvor i der indgår: i) Hvor der anvendes gruppeterapi i 90 timer ii) Hvor der anvendes individuel terapi i 30 timer iii) Hvor der anvendes gruppe og individuel psykoterapi kr. ( kr.) kr. ( kr.) kr. ( kr.) PV16B Behandlingsforløb for svær evasiv personlighedsforstyrrelse hvor i der indgår: i) Hvor der anvendes gruppeterapi i 60 timer ii) Hvor der anvendes individuel terapi i 12 timer iii) Hvor der anvendes gruppe og individuel psykoterapi kr. ( kr.) kr. ( kr.) kr. ( kr.) PV17 Behandlingsstart for patienter med svær ADHD kr. (7.650 kr.) PV18 Behandlingsforløb for svær angst og svær social fobi kr. ( kr.) PV19 Behandlingsforløb for posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) kr. ( kr.) Indholdet af de enkelte behandlingsforløb er nærmere defineret nedenfor. 3. Målgruppe Målgruppen for de behandlinger, leverandøren kan tilbyde i henhold til denne specialeaftale, er begrænset af Sundhedsstyrelsens specialevejledninger. Det betyder bl.a., at uden godkendelse til denne funktion af Sundhedsstyrelsen kan der ikke:

9 behandles komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre. behandles komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug samt gravide med affektive lidelser. behandles komplicerede angst og tvangslidelser. behandles komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser(liasions psykiatri). behandles komplicerede personlighedsforstyrrelser. behandles sexologiske lidelser. behandles oligofrene psykiatriske lidelser. behandles transkulturelle psykiatriske patienter, herunder kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter. behandles traumatiserede flygtninge. behandles komplicerede spiseforstyrrelser. behandles patienter med kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent skizofreni, skizofreni i kombination med sværere misbrug samt gravide med skizofreni. behandles patienter i forbindelse med selvmordsforebyggelse hos ikke psykisk syge og psykisk syge. Side 9 Der eksisterer i specialeudmeldingen flere begrænsninger, som leverandøren er forpligtet til, at tage højde for. Når koden for behandlingsforløbet efterfølges af RF er det fordi forløbet anses for at foregå på et regionsfunktionsniveau. Disse er begrænset af højt specialiserede funktioner. Patienter, der normalt behandles i den primære sektor (praktiserende læge, praktiserende speciallæge mv.) og på højt specialiseret niveau falder uden for denne kontrakts målgruppe. Patienter med behov for akut behandling eller behov for tvangsforanstaltninger, som er hjemlet i psykiatriloven, behandles kun på et offentligt sygehus, og disse patienter er således heller ikke omfattet af denne kontrakts målgruppe. Målgruppen for denne specialeaftale er voksne der er fyldt 18 år på henvisningstidspunktet. Leverandøren kan have en særlig aldersafgrænsning, som begrænser patientgruppen. Dette vil fremgå af eller Målgruppen omfatter ikke patienter der i forvejen er i kommunal misbrugsbehandling.

10 Specialeaftalen omfatter ikke patienter, hvor der er indikation for tvangsforanstaltninger i henhold til Psykiatriloven, patienter med dom til behandling, eller patienter med suicidal eller homicidal farlighed. Side 10 Inden for den givne tidsramme påbegyndes behandlingen, der som hovedregel er tresporet bio-psyko-social. Der arbejdes parallelt med a) stabilisering/normalisering af den psykiske/psykotiske tilstand med psykofarmaka efter gældende standard retningslinjer, b) psykologisk/psykoedukativ/ psykoterapeutisk samtale/gruppe behandling og c) etablering af relevant, standard social intervention og stabilisering. Målsætning Det grundlæggende princip i psykiatrien er, at der tilbydes den behandling, der er effektiv, tilstrækkelig og mindst indgribende i patientens tilværelse og integritet. Det forudsættes, at behandlingen skal være hjemmehørende i den sekundære sundhedssektor, ellers viderehenvises der til det primære sundhedsvæsen, herunder speciallægepraksis, de sociale myndigheder mv. Det påhviler leverandøren at drage omsorg for, at behandlingen lever op til almindelig anerkendt faglig standard for specialet, herunder at sikre adgang til assistance fra speciallæge i psykiatri, at inddrage relevante kommunale samarbejdspartnere, den praktiserende læge mv. og om nødvendigt at henvise til specialiseret behandling. Der er i behandlingsforløbet for patienter med Anorexi Nervosa indlagt effektmål for behandlingen. Effektmålet er en vægtøgning på et halvt kilo om ugen for patienten i gennemsnit over forløbet. Det grundlæggende princip i psykiatrien er, at der tilbydes den behandling, der er effektiv, tilstrækkelig og mindst indgribende i patientens tilværelse og integritet. Afslutning fra leverandøren. Behandlingsforløbets afslutning indtænkes fra starten i tilrettelæggelsen af behandlingen, således at afslutningen er planlagt og behandlingen i øvrigt tilpasset forløbets længde og indhold. Som led i afslutning evalueres forløbet med patienten og evt. pårørende og der rådgives mht. forebyggelse af sygdomstilbagefald, ligesom evt. efterfølgende behandlingstiltag foreslås iværksat. Information om behandlingsforløbet og anbefalet efterbehandling videregives til henvisningssygehuset og egen læge i epikrise.

11 Leverandøren skal som en del af behandlingsforløbene forestå afslutning af patienten efter de vilkår, der fremgår af standardkontraktens afsnit Side 11 Det anses som en afslutning på behandlingsforløbet, hvis patienten udebliver eller meddeler afbud fra aftalte tider i over en måned, dog minimum ved udeblivelse til tre på hinanden aftalte besøg i behandlingsplanen. Et forløb anses, også for afbrudt i det øjeblik en patients tilstand forværres i en sådan grad, at patienten indlægges på et offentligt sygehus, det være sig frivilligt eller under tvang efter bestemmelserne i lov om tvang i psykiatrien. Returnering efter midlertidig afbrydelse Patienten kan, efter nærmere aftale mellem henvisende enhed og leverandøren, returnere til behandlingsforløbet, efter en midlertidig afbrydelse af forløbet som følge af akut indlæggelse. Dette beror på en lægefaglig vurdering fra henvisende enhed, hvor patientens tilstand skal vurderes så stabil, at der ikke er risiko for yderligere akut intervention eller tvangsanvendelse. Forudsætning for yderligere behandlingsforløb Der er som udgangspunkt ikke forudsætning for et ydereligere behandlingsforløb, men patienten kan tilbagehenvises med henblik på behandling på et højere funktionsniveau. Det er en forudsætning for en anmodning om endnu et behandlingsforløb for patienter med Anorexia Nervosa, at effektmål for behandlingen er mødt i det forudgående behandlingsforløb. Opnås denne vægtøgning ikke er der som hovedregel ikke basis for endnu et behandlingsforløb. Behandlingsforløb Inden behandlingsforløbet hos leverandøren er patientens sygdomstilstand (diagnostik/ udredning) afklaret, således at der kan udfærdiges en behandlingsplan inden for rammerne af de aftalte behandlingsforløb specificeret i denne specialeaftale eller andre gældende regler. Beslutningen om valget af psykiatrisk behandlingsforløb træffes af den henvisende enhed. Leverandøren skal udfærdige en individuel behandlingsplan for den enkelte patient på baggrund af de behandlingsforløb, der er nærmere beskrevet i denne specialeaftale. Med mindre andet er anført i denne specialeaftale, er alle behandlingsforløb afsluttede forløb, hvilket leverandøren skal tage højde for ved påbegyndelsen af

12 forløbet. Dette inkluderer blandt andet, at leverandøren sikrer det relevante tværsektorielle samarbejde med patientens bopælskommune mv. Det inkluderer derudover også, at patienten sikres den rette afslutning på forløbet og evt. viderehenvises til relevant efterbehandling i praksissektor, de sociale myndigheder mv. Side 12 Det gælder endvidere, at leverandøren skal sikre kontinuitet i behandlingen således at behandlingsforløbet afsluttes inden for den maksimale varighed beskrevet for hvert forløb. Det indebærer bl.a., at forløbet skal strække sig over en vis periode. Omvendt må det ikke strække sig over for lang en periode. Derved sikres det, at effekten af den enkelte ydelse/besøg ikke påvirkes negativt af den tidsmæssige udstrækning af forløbet. I tillæg til de faglige krav i selve kontrakten skal leverandøren udføre behandlingsforløbene i overensstemmelse med aktuelle officielle sundhedsfaglige anbefalinger (referenceprogrammer) og i øvrigt på baggrund af eksisterende evidens, samt optimalt tilrettelagt patientforløb. Det påhviler leverandøren at de udøvende behandlere har godkendte sundhedsfaglige grunduddannelser og specialiseret efteruddannelse til sikker varetagelse af behandlingsopgaverne med tilstrækkelig kvalitet. Beskrivelse af behandlingstilbuddene Hvert behandlingsforløb er sammensat af et eller flere forskellige elementer, som er beskrevet nærmere nedenfor. Patientens bopælskommune skal inddrages i behandlingsforløbet, hvor det er relevant, og dette skal noteres i journalen. Der må ikke foretages ECT-behandling i forbindelse med behandlingsforløbene beskrevet i denne specialeaftale. Specialeaftalen omfatter ikke behandling af traumatiserede flygtninge. Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse Indledende samtale er et klinisk interview med anamnese optag overvejelser vedr. KRAM og evt. somatisk undersøgelse. KRAM er screening vedrørende kost, rygning, alkohol og motion. Der træffes særskilt beslutning herom på baggrund af en individuel behovsvurdering. Det forudsættes, at intervention og opfølgning foregår i primær sektor og i kommunalt regi. Psykoterapi: Psykoterapi er en samtale med psykoterapeutisk behandlingssigte, i form af en aftalt og planlagt dialog mellem patient og behandler med et behandlingsmæssigt formål/sigte. Psykoterapi kan foregå i gruppe eller individuelt. Dialogen vil

13 foruden behandlingsmæssigt sigte også inkludere elementer af forebyggende karakter. Terapien kan have et kropsligt fokus. En behandlingsform med fokus på at styrke de kropslige ressourcer og øge patientens evne til at håndtere og mestre gener eller kropsligt ubehag. Terapien kan også bestå af adfærdstræning/adfærdseksperimenter/ eksponering der er centrale komponenter i behandling af angstlidelser som social fobi, OCD og PTSD. Side 13 Psykoedukation: Psykoedukation er en samtale med psykoedukativt behandlingssigte, i form af en aftalt og planlagt dialog mellem patient og behandler med et behandlingsmæssigt formål/sigte. Psykoedukation kan foregå i gruppe eller individuelt. Dialogen vil foruden behandlingsmæssigt sigte også inkludere elementer af forebyggende karakter. Adfærdstræning/adfærdseksperimenter/ eksponering er planlagte oplevelsesorienterede aktiviteter baseret på eksperimenter, som patienten foretager, i eller imellem sessioner. Eksperimenterne designes på baggrund af en problemformulering. Det primære mål er at opnå ny information, der kan hjælpe til at ændre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre/tænkning og begrænse symptomerne. Psykofarmakologi: Lægekonsultation vedr. psykofarmakologisk behandling er en samtale/undersøgelse med en læge, hvor fokus kan være behandling med lægemidler, der har en specifik indvirkning på psykiske funktioner. Formålet med behandlingen er at normalisere de psykobiologiske forstyrrelser, der karakteriserer en given psykisk sygdom. Før behandlingens start skal der foreligge en diagnose, der bygger på en psykiatrisk og evt. en somatisk undersøgelse (inkl. relevante parakliniske undersøgelser) samt en redegørelse for aktuel og tidligere farmakologisk behandling. Behandlingen skal følge de nationale kliniske retningsliner for de givne psykofarmaka. Under behandlingen skal jævnligt vurderes effekt, bivirkninger og compliance. Der kan til dette formål anvendes relevante standardiserede evalueringsskemaer (rating scales) og/eller serum monitoreringer.

14 Konsultationen har til formål, at monitorere patientens tilstand og behandling generelt med behandlingskoordinering og eventuel justering i forhold til bivirkninger. Side 14 Pårørende: Ydelsen indeholder pårørende samtale og sundhedsmæssig støtte og vejledning. Pårørendesamtalen er en planlagt samtale med patienten samt dennes pårørende (ægtefælle/samlever/børn/forældre eller andre) med henblik på at sikre en reel medinddragelse i behandlingen gennem videns udveksling, drøftelse og evaluering af forløbet. Gennem samtalen kan indhentes information om væsentlige forhold i patientens familie, netværk og arbejdsplads, som kan have betydning for behandlingsplanen. Sundhedsmæssig støtte og vejledning er en indsats for at støtte patienten i at håndtere komorbiditet og øvrige sundhedsmæssige problemer. Sammenhæng: At sikre sammenhæng og kontinuitet i fortsat behandling/indsat med patientdeltagelse omfatter samarbejde i form af koordination og dialog mellem flere sektorer, typisk sundhedsvæsenet, den almen praktiserende læge og den kommunale sociale sektor. Samarbejdets sigte er ofte at understøtte behandlingsplanen ved at sikre koordination mellem initiativer i de forskellige sektorer, samt sikre sammenhæng mellem behandlingsplan og andre initiativer, f.eks. social handleplan, aktiviteter på jobcenter mv. Samarbejdet kan være i skriftlig form, herunder erklæringer, men også i form af mødevirksomhed mv. Sikringen af sammenhæng og kontinuitet i fortsat behandling/indsat i samarbejde med kommunerne, hvori patienten deltager, skal foregå inden for rammerne af sundhedsaftalen indgået mellem patientens bopælsregion og bopælskommune. Psykometri: Psykometri er en måling af patientens mentale evner og færdigheder (psyken), hvor sundhedsfagligt personale gennem rating-scales eller andre evidensbaserede redskaber foretager en individuel vurdering af patienten. Det kan f.eks. være personens intelligensniveau, personlighedstræk, hukommelsesspændvidde eller andre for behandlingen relevante forhold. Behandling af komplicerende forhold Er en personlig behandling af patientens komplicerende forhold, hvor man forholder sig til sproglige, kulturelle eller andre barrierer der påvirker mulighederne for behandling. Diætistvejledning

15 Den diætiske vejledning af patienter med spiseforstyrrelser foretages af kliniske diætister eller personale med samme kvalifikationer som led i den tværfaglige somatiske og psykiatriske behandlingsindsats. Diætisten har følgende opgaver: Side 15 Optagelse af kostanamnese og uddybning af kostregistreringen Vurdering af patientens ernæringsbehov Udarbejdelse af individuel kostplan, med angivelse af totalt energi- og væskeindhold. Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale: Leverandøren skal fra starten indtænke behandlingsforløbets afslutning i tilrettelæggelsen af behandlingen, således at afslutningen er planlagt og behandlingen i øvrigt tilpasset forløbets længde og indhold. Afslutningen indeholder en klinisk og en afsluttende samtale hvor konklusion og anbefaling formidles til patient og evt. pårørende samt formidling til de behandlingsinstanser patienten evt. viderehenvises til. Der kan forekomme tilbagefaldsforebyggelse evt. i gruppe. Som led i afslutning evalueres forløbet med patienten og evt. pårørende, og der rådgives m.h.p. forebyggelse af sygdomstilbagefald, ligesom evt. efterfølgende behandlingstiltag foreslås iværksat. Information om behandlingsforløbet og anbefalet efterbehandling videregives til henvisningssygehuset og egen læge, jf. i øvrigt kravene i kontrakten. Opfølgning efter afslutning En individuel opfølgende samtale 6 til 9 måneder efter forløbets afslutning Ambulant behandlingsforløb PV10 Behandlingsforløb for svær bipolar affektiv sindslidelse. Behandlingsforløb for patienter med svær/vanskelig behandlelig alvorlig bipolar affektiv sindslidelse. Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes 18 timers direkte patientkontakt. De 18 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 2 timer Psykofarmakologisk 4 timer i alt Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Psykoedukation 7 timer Psykoedukation i gruppe med 28 sessioner a 1 time eller individuelt med 7 sessioner a 1 time

16 Pårørende 2 timer Pårørendesamtaler Sundhedsmæssig støtte og vejledning Sammenhæng 1 time Kontakt til almen praktiserende læge for at sikre eventuel fortsat behandling i primær sektor Kontakt til kommune for at sikre, at eventuel hjælp efter serviceloven vurderes, samt om eventuel uddannelses- og beskæftigelsesindsats Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale 1 time På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 måneder. Side 16 Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. PV11 Behandlingsforløb for svær Depressiv Enkeltepisode. Behandlingsforløb for patienter med svær/vanskelig behandlelig depressiv enkeltepisode. Der er tale om et samlet afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes 18 timers direkte patientkontakt. De 18 timer er fordelt på følgende: Indledende samtal, KRAM og somatisk undersøgelse 2 timer Psykoterapi Samtale terapi i gruppe f.eks. 12 sessioner af 2 timer eller individuelt i 6 timer Psykofarmakologi i alt 5 timer Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Pårørende 2 timer Pårørendesamtale Sundhedsmæssig støtte og vejledning Sammenhæng 1 time Kontakt til almen praktiserende læge for at sikre eventuel fortsat behandling i primær sektor Kontakt til kommune for at sikre, at eventuel hjælp efter serviceloven vurderes, samt om eventuel uddannelses- og beskæftigelsesindsats Psykometri 1 time

17 Tilbagefaldsforebyggelse og afslutning samtale 1 time På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 måneder. Side 17 Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. PV12 Behandlingsforløb for svær Periodisk depression. Behandlingsforløb for patienter med svær/vanskelig behandlelig periodisk depression. Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes mindst 18 timers direkte patientkontakt. De 18 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 2 timer Psykofarmakologi i alt 5 timer Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Psykoterapi Samtale terapi i gruppe f.eks. 12 sessioner af 2 timer eller individuelt i 6 timer Pårørende 2 timer Sundhedsmæssig støtte og vejledning Pårørendesamtale Sammenhæng 1 time Kontakt til almen praktiserende læge for at sikre eventuel fortsat behandling i primær sektor Kontakt til kommune for at sikre, at eventuel hjælp efter serviceloven vurderes, samt om eventuel uddannelses- og beskæftigelsesindsats Psykometri 1 time Afslutning 1 time På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 måneder. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser.

18 PV13 Behandlingsforløb for svær OCD. Behandlingsforløb for patienter med svær OCD. Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes 15 timers direkte patientkontakt. Side 18 De 15 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 2 timer Psykofarmakologi 1 time Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Samtale med behandlingssigte med psykoterapi og adfærdstræning 7 timer efter 1 indledende session a 1 time enten i gruppe med 10 sessioner a 2 timer og 8 sessioner af 30 minutter eller individuelt med 6 sessioner a 1 time Psykoedukation 1 time Pårørende 2 timer Sundhedsmæssig støtte og vejledning pårørende samtale Sammenhæng 1 time Kontakt til almen praktiserende læge for at sikre eventuel fortsat behandling i primær sektor Kontakt til kommune for at sikre, at eventuel hjælp efter serviceloven vurderes, samt om eventuel uddannelses- og beskæftigelsesindsats Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale 1 time På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 måneder. Samtale med behandlingssigte/psykoterapi kan med fordel foregå i gruppeterapi. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. Forsøgsordning på 1 års tilbagefaldsforebyggelse for patienter behandlet for OCD. I erkendelse af at en del patienter efter at være vurderet færdigbehandlet returnerer til behandlingsstedet for at få støtte, vejledning eller ændret medicinering relateret til den specifikke diagnose eller en allerede kendt komorbiditet, indgår Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler aftale om en forsøgsordning, som vil blive forsøgt udbredt til andre diagnoser. Samtidig ønsker parterne, at sikre en god overlevering til primær sektoren og koordination med kommunerne. Derfor afregnes for alle færdigbehandlede patienter en fast takst for at sikre

19 patienterne i en periode på et år efter behandlingsforløbet er afsluttet. Den private leverandør vurderer om patienten er færdig behandlet, og tilbagefaldsforebyggelsen træder i kraft. Er regionen på nogen måde uenig i, at patienten er færdigbehandlet, må regionen selv fortsætte behandlingen og tilbagefaldsforebyggelsesforløbet træder ikke i kraft. Det er den private leverandør, der vurderer om patienten er færdigbehandlet, f.s.v.a. hospitalsbehandling, og således klar til primær sektor, eller om patienten har brug for yderligere hospitalsbehandling, før forebyggelsesforløbet træder i kraft. Side 19 Tilbagefaldsforebyggelse for OCD Det er opfattelsen, at op mod 40 % af de patienter der bliver behandlet i et behandlingsforløb for OCD, returnerer til behandlingsstedet for at få ydereligere sundhedsydelser i form af medicinjustering, psykoterapi eller psykoedukation. Den private leverandør er her forpligtiget til at modtage og behandle patienten i forhold til diagnosen OCD eller eventuel komorbiditet allerede kendt under behandlingsforløbet. Det er parternes opfattelse at der primært vil være tale om medicinjustering, psykoterapi og rådgivning og vejledning af patienten og pårørende. I gennemsnit vurderes den andel af patienterne at får en lægebesøg og op til 4 møde med psykoterapi. Almindelig receptudskirvelse varetages i primær sektor. Aftalen omfatter ikke ny opståede problemstillinger inden for psykiatrien eller somatikken eller lidelser som bør varetages i primærsektor. Ønsker patienten at benytte sit frie valg til at søge behandling på en regional afdeling honoreres den private leverandør stadig, hvis der sker en overlevering til den regionale afdeling i form af fremsendelse af kopi af journal samt - hvis den regionale afdeling ønsker det - et netværksmøde. Indlægges patienten akut efter behandlingsforløbet grundet den psykiske lidelse (OCD) bortfalder halvdelen af ydelsens honorering, men der forventes stadig en ordentlig overlevering af journal og eventuelt et netværksmøde. Forsøgsordningen søges evalueret efter 6 måneder i februar 2015, såfremt parterne er enige om, at den har været benyttet tilstrækkeligt til den kan evalueres. PV14 Behandlingsforløb for svære tilpasningsreaktioner. Behandlingsforløb for patienter med svær belastning og tilpasningsreaktion. Der er tale om ICD diagnoserne 43.1 og Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes mindst 26 timers direkte patientkontakt. De 26 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 2 timer Psykoterapi

20 Traumefokuseret samtaleterapi i gruppe med 24 sessioner a 2½ time eller individuelt med 15 sessioner a 1 time Psykofarmakologi 1 time Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Psykoedukation 1 time Pårørende 2 timer Sundhedsmæssig støtte og vejledning Pårørendesamtaler Behandling af komplicerende forhold 2 timer Stress management, social færdighedstræning, misbrug mv. Sammenhæng 2 timer Kontakt til almen praktiserende læge for at sikre eventuel fortsat behandling i primær sektor Kontakt til kommune for at sikre, at eventuel hjælp efter serviceloven vurderes, samt om eventuel uddannelses- og beskæftigelsesindsats Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale1 time På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 måneder. Side 20 Samtale med behandlingssigte/psykoterapi kan med fordel foregå i gruppeterapi. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. PV15 Behandlingsforløb for patienter med svære spiseforstyrrelser (ambulant) Et behandlingsforløb for patienter med svær anoreksi eller bulimi, svarende til minimum Sundhedsstyrelsens grad 2. Det forudsættes 29 timers direkte patientkontakt. De 29 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 2 timer Psykoterapi Samtale terapi i gruppe f.eks. 24 sessioner af 2½ timer eller individuelt i 15 timer Psykofarmakologi 1 time Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger

21 Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Psykoedukation 1 time Diætistvejledning 2 timer Pårørende 3 timer Pårørendesamtale Sundhedsmæssig støtte og vejledning Sammenhæng 2 timer Kontakt til almen praktiserende læge for at sikre eventuel fortsat behandling i primær sektor Kontakt til kommune for at sikre, at eventuel hjælp efter serviceloven vurderes, samt om eventuel uddannelses- og beskæftigelsesindsats Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale 2 timer På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 7 måneder, dog maksimalt 14 måneder. Side 21 Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. PV16A Behandlingsforløb for svær emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse Behandlingsforløbet er for patienter med svære personlighedsforstyrrelser (emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelser). Der er tale om ICD diagnoserne 60.3 Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes op til 59 timers direkte patientkontakt. De 59 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 1 time Psykoterapi i) Gruppeterapi over 1½ år 60 sessioner af 1½ timer med 2 behandlere op til 8 patienter Eller/ iii) OG ii) Individuel psykoterapi i 1 år i 40 sessioner a 45 minutter Pårørendesamtale og sundhedsmæssig støtte og vejledning er inkluderet Psykofarmakologi 2 timer Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering

22 Psykoedukation 1 time evt. grupper med 8 sessioner a 2 timer med op til 16 patienter Sammenhæng 1 time Kontakt til almen praktiserende læge for at sikre eventuel fortsat behandling i primær sektor Kontakt til kommune for at sikre, at eventuel hjælp efter serviceloven vurderes, samt om eventuel uddannelses- og beskæftigelsesindsats Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale 1 time På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 24 måneder, dog maksimalt 30 måneder. Side 22 Psykoterapi kan med fordel foregå i gruppeterapi. Der forventes gennemsnitligt set afholdt 1 session om ugen. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. PV16B Behandlingsforløb for svære evasiv personlighedsforstyrrelse Behandlingsforløbet er for patienter med svære personlighedsforstyrrelser (og evasive personlighedsforstyrrelser). Der er tale om ICD diagnoserne Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes 34 timers direkte patientkontakt. De 34 timer er fordelt på følgende: Indledende, KRAM og somatisk undersøgelse 1 time Psykoterapi i) Gruppeterapi over 1 år 40 sessioner af 1½ timer med 2 behandlere op til 8 patienter Eller/ iii) OG ii) Individuel psykoterapi i 1 år i 16 sessioner a 45 minutter Sundhedsmæssig støtte og vejledning er inkluderet Pårørendesamtale og sundhedsmæssig støtte og vejledning er inkluderet Psykofarmakologi 2 timer Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Sammenhæng 1 time

23 Kontakt til almen praktiserende læge for at sikre eventuel fortsat behandling i primær sektor Kontakt til kommune for at sikre, at eventuel hjælp efter serviceloven vurderes, samt om eventuel uddannelses- og beskæftigelsesindsats Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale 1 time På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 18 måneder, dog maksimalt 24 måneder. Side 23 Psykoterapi kan med fordel foregå i gruppeterapi. Der forventes gennemsnitligt set afholdt 1 session om ugen. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. PV17 Behandlingsstart for patienter med svær ADHD. Behandlingsstart for patienter med svær ADHD med kompleksitet som følge af betydeligt misbrug, personlighedsforstyrelse eller anden alvorlig komorbiditet. Patienterne forventes stabiliseret medicinsk behandlingsmæssigt, før de tilbagehenvises til praktiserende læge for det videre behandlingsforløb. Der er tale om ICD diagnoserne 90.0 og Der er tale om et samlet afsluttet behandlingsforløb. Det forsættes 7 timers direkte patientkontakt. De 7timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, Kram og somatisk undersøgelse 1 time Lægekonsultation/Psykofarmakologisk behandling mindst 4 sessioner af 30 minutter Pårørende samtale Tværsektionelt samarbejde (netværksmøde) 3,5 timer Afslutning og opfølgning 2,5 timer På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 1 måned, dog maksimalt 3 måneder. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. PV18 Behandlingsforløb for svær angst og svær social fobi.

24 Behandlingsforløb for patienter med svær angst og/eller svær social fobi. Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes 15 timers direkte patientkontakt. Side 24 De 15 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 2 timer Psykoterapi Samtaleterapi i gruppe med adfærdstræning/eksponering f.eks. 10 sessioner a 2 timer samt 8 sessioner af 30 minutter eller Individuel samtaleterapi inkl. adfærdstræning og eksponering eks. 8 sessioner a 45 minutter Psykofarmakologisk 1 time Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Psykoedukation 1 time i gruppe med inddragelse af pårørende Pårørende 1½ timer Pårørendesamtale Sundhedsmæssig støtte og vejledning Sammenhæng 1 time Kontakt til almen praktiserende læge for at sikre eventuel fortsat behandling i primær sektor Kontakt til kommune for at sikre, at eventuel hjælp efter serviceloven vurderes, samt om eventuel uddannelses- og beskæftigelsesindsats Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse i gruppe og afsluttende samtale 11/2 timer På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 måneder. Samtale med behandlingssigte/psykoterapi kan med fordel foregå i gruppeterapi. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. PV19 Behandlingsforløb for svær PTSD. Behandlingsforløb for patienter med svær PTSD. Der er tale om et samlet, afsluttet behandlingsforløb. Det forudsættes 29 timers direkte patientkontakt.

25 De 29 timer er fordelt på følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse 2 timer Psykoterapi Traumefokuseret samtaleterapi i gruppe med 40 sessioner a 1½ time eller individuelt med 20 sessioner a 45 minutter Side 25 Psykofarmakologisk 2 timer Medicinopfølgning/evt. justering, monitorering af bivirkninger Monitorering af tilstand og behandling generelt Behandlingskoordinering Psykoedukation 1 time Pårørende 2 timer Pårørendesamtale Sundhedsmæssig støtte og vejledning Behandling af komplicerende forhold 2 timer Stress management, social færdighedstræning, misbrug mv. Sammenhæng 2 timer Kontakt til almen praktiserende læge for at sikre eventuel fortsat behandling i primær sektor Kontakt til kommune for at sikre, at eventuel hjælp efter serviceloven vurderes, samt om eventuel uddannelses- og beskæftigelsesindsats Psykometri 1 time Tilbagefaldsforebyggelse i gruppe og afsluttende samtale 1 time Opfølgning efter afslutning 1 time Individuel opfølgende samtale 6-9 måneder efter afslutning På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 6 måneder, dog maksimalt 9 måneder. Samtale med behandlingssigte/psykoterapi kan med fordel foregå i gruppeterapi. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser. PV35 Dagbehandlingsforløb for patienter med svær Anorexi Nervosa. Et behandlingsforløb for patienter med svær Anorexi Nervosa og med en kompleksitet som følge af betydeligt misbrug eller anden alvorlig coomorbiditet. Der forudsættes mindst 20 dages behandling med direkte patientkontakt fordelt på

26 1-5 dage om ugen. Dagbehandling skal indbefatte minimum 5 timers behandling per fremmøde. Side 26 De 20 dage indeholder minimum følgende: Indledende samtale, KRAM og somatisk undersøgelse Samtale med behandlingssigte overvejende i gruppesammenhæng Lægekonsultation/ Psykofarmakologisk behandling Pårørende samtale Diætistvejledning Terapi med kropsligt fokus/fysioterapi Sikre sammenhæng og kontinuitet i fortsat behandling/indsat: Afslutning På denne baggrund forventes forløbets varighed at være 1 måned, dog maksimalt 2 måneder. Andre behandlingsydelser kan indeholdes, hvis leverandøren lægefagligt vurderer, at dette er til gavn for patienten, men de kan ikke erstatte ovenstående ydelser og skal derfor tidsmæssigt lægges oven i disse. Taksterne for dagbehandling er angivet på forsiden Taksten for 35A er pr. dag ved første behandlingsforløb Taksten for 35B er pr. dag ved gentagne behandlingsforløb (for patienter, der allerede har gennemgået et behandlingsforløb hos leverandøren). Forløbstakster Der er i henhold til denne specialeaftale indgået kontrakt om forløbstakster, dvs. leverandøren får én takst for det samlede behandlingsforløb. Taksten omfatter hele forløbet, og der kan således ikke opkræves yderligere for eksempelvis supplerende undersøgelser eller kontrolbesøg. De aftalte priser omfatter alle nødvendige elementer i forbindelse med behandlingen, herunder evt. observation, terapi, samtaler, eventuel undervisning, blodprøver, EKG, telefonkonsultationer samt udfærdigelse af rapporter/epikriser til sygehuse, privat praktiserende læge og bopælskommune mv. Der kan ikke opkræves betaling ved patienters udeblivelse fra behandlingen eller andre aftaler på hos leverandøren, jf. standardkontrakten. Afregning under udvidet frit valg i voksenpsykiatrien Taksterne og principper i denne specialeaftale erstatter de takster og principper for patienter henvist eller forløb bevilliget efter den 1. september 2014

27 A.Løbende afregning Ordningen indebærer, at der på månedsbasis kan fremsendes faktura for den foretagne behandling, hvor den månedlige afregning baserer sig på den (dokumenteret) gennemførte behandling. Dokumentationen for behandlingen sker ved at medsende indberetning til LPR. Side 27 Den løbende honorering er baseret på, at der er fastsat en standardtakst for alle ydelser i alle relevante behandlingsforløb, dvs. at standardtaksten for ydelserne ikke varierer på tværs af behandlingsforløbene. Summen af de månedlige afregninger kan ikke overstige 90 % af taksten for det samlede behandlingsforløb. Ved behandlingens afslutning afregnes den resterende del af beløbet, således at det samlede, afregnede beløb for det pågældende behandlingsforløb svarer til den fastsatte takst for dette. Behandlingens længde kan variere, således at et behandlingsforløb kan have flere eller færre ydelser end den gennemsnitlige standard og alligevel afregnes til den samlede takst under forudsætning af, at patienten færdigbehandles og afsluttes i henhold til kontrakt og specialeaftale med fremsendelse af epikrise m.v. Ambulante behandlingsforløb Der kan ske løbende afregning inden for følgende ambulante behandlingsforløb: PV10 Behandlingsforløb for svær bipolar affektiv sindslidelse. PV11 Behandlingsforløb for svær Depressiv Enkeltepisode. PV12 Behandlingsforløb for svær Periodisk depression. PV13 Behandlingsforløb for svær OCD. PV14 Behandlingsforløb for reaktion for svære belastnings- og tilpasningsreaktioner. PV15 Behandlingsforløb for patienter med svær spiseforstyrrelse. PV16A Behandlingsforløb for svære emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse. PV16B Behandlingsforløb for svære evasiv personlighedsforstyrrelse. PV18 Behandlingsforløb for svær angst og social fobi PV19 Behandlingsforløb for svær PTSD. Ordningen gælder således ikke behandlingsstart for ADHD (PV17), idet dette afregnes efter endt forløb. For hver af nedenstående ydelser kan regnes 1 session, som honoreres med 700 kr. (630 kr.) i den løbende afregning.

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet gynækologi og obstetrik under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. døgnbehandling af patienter med skizofreni under specialet psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Læs mere

leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg

leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg N O T A T Bilag 11 til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg vedrørende voksenpsykiatrien 1.9.2014 1. Omfattede leverandører

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

N O T A T 01.05.2015

N O T A T 01.05.2015 N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for kompliceret spiseforstyrrelse under specialet psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for klinisk neurofysiologi på regionsfunktionsniveau under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet børne- og ungdomspsykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

PB10 Behandlingsforløb for svær depression 23.500 kr. PB11 Behandlingsforløb for svær OCD 26.500 kr.

PB10 Behandlingsforløb for svær depression 23.500 kr. PB11 Behandlingsforløb for svær OCD 26.500 kr. N O T A T Bilag 9 til kontrakten af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandling under udvidet frit sygehusvalg vedrørende børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 1. Omfattende

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens med botulinumtoksin A under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

Ansøgning til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Ansøgning til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Indplacering af patienter og spørgsmål vedr. Børne- og Ungdomspsykiatri. Overvej Indplacering efter 1.10.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Indplacering af patienter og spørgsmål vedr. Børne- og Ungdomspsykiatri. Overvej Indplacering efter 1.10. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 033-15 Indplacering af patienter og spørgsmål vedr. Børne-

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Udredningspakkeforløb:

Udredningspakkeforløb: Danske Regioner 06-02-2013 Børn og unge (PB01, PB02, PB03, PB04) Børne- og ungdomspsykiatri Udredningspakkeforløb: Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

25.11.2010. Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset 1599 København V. Sagsnr. 2010-86079. Dokumentnr. 2010-805610. Kære Henrik Appel Esbensen

25.11.2010. Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset 1599 København V. Sagsnr. 2010-86079. Dokumentnr. 2010-805610. Kære Henrik Appel Esbensen Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset 1599 København V. Kære Henrik Appel Esbensen 25.11.2010 Sagsnr. 2010-86079 Dokumentnr. 2010-805610 Tak for din henvendelse af 18. november 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Kursusbeskrivelse for ALMEN MEDICIN

Kursusbeskrivelse for ALMEN MEDICIN Almen medicin er en akademisk og videnskabelig disciplin, som udøves af praktiserende læger i almen praksis. Arbejdet i almen praksis har følgende karakteristika: Er almindeligvis borgerens første, frie

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Således inddeles gruppeundersøgelser i:

Således inddeles gruppeundersøgelser i: Gruppeundersøgelser Indledning En gruppeundersøgelse kan iværksættes med udgangspunkt i en patient, undersøgt på Arbejdsmedicinsk klinik, hvor man erfarer, at der er et generelt arbejdsmiljøproblem på

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning

Kvalitetsstandard for aflastning Kvalitetsstandard for aflastning 1 Kvalitetsstandard for aflastning Område Randers Kommune tilbyder aflastningsophold til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS Problemstilling/handling/kommentarer Inklusion & indberetning Skal en ydelse, f.eks. selvmordsscreening, der er registreret i et system (f.eks. Middelfart) registreres igen i et andet system (f.eks. Kolding-Vejle)

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Revideret specialevejledning for psykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for psykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for psykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 21-08-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af længevarende svimmelhed (kronisk svimmelhed) på regionsfunktionsniveau under specialet otorhino-laryngologi under det

Læs mere

Pakkeforløb for anorexi

Pakkeforløb for anorexi Danske Regioner Juni 2014 Anoreksi (DF50.0, DF50.1) Børn & Unge Samlet tidsforbrug: 43 timer Pakkeforløb for anorexi Børn og unge Indledning Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Forslag til fordeling af specialefunktioner i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri

Forslag til fordeling af specialefunktioner i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af:niels Aagaard/Jane V. Møller/Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Jane.Moeller@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/1597

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand Kvalitetsstandard Serviceloven 85 Socialpædagogisk bistand Godkendt i Byrådet den 22. november 2011 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap og Samstyrken Godkendelse 19 april 2016 Udvalget for Social og Sundhed Revidering

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Beskrivelse af klinisk undervisningssted kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Lokalpsykiatrien Vejle Juni 2016

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE Formålet med ordningen har været at undersøge, om en fast tilknyttet læge på et plejecenter kan skabe bedre kvalitet for den ældre. 1 Dokumenteret effekt af ordningen

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: reumatologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Dato: 25. august 2015 Brevid: 2579762 Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemmeside, hvor faktabokse og links

Læs mere

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 INDHOLD Mission, vision og værdier 8 Strategi 16 Fokusområder 18 3 Psykiatrien i Region Syddanmark ER TIL FOR PATIENTER & PÅRØRENDE 4 I ARBEJDET MED AT

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 19 Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af dysreguleret diabetes under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING

KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING FREDERIKSHAVN KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET KVALITETSSTANDARD I denne kvalitetsstandard beskrives det politisk fastsatte serviceniveau

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 2 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk vejledning efter 85 i Serviceloven:

Ydelseskatalog for socialpædagogisk vejledning efter 85 i Serviceloven: Ydelseskatalog for socialpædagogisk vejledning efter 85 i Serviceloven: Indledning: I dette ydelseskatalog beskrives de ydelser, Ishøj Kommune tilbyder inden for rammerne af Servicelovens (SEL) 85. Ydelseskataloget

Læs mere

Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen

Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen 1 Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen Sundhedsafdelingen 2 Indhold Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Vallensbæk Kommunes hjemmesygepleje... 3

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland Punkt 9. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland 2014-002157 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Læs mere

Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse

Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse 2 Hvad er ECT-behandling? Behandling med ECT anvendes ved forskellige typer af psykisk sygdom, specielt når patienterne har

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Maj 2014 1 Præsentation

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning - Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Indhold. 1. Rammer. Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Kvalitetsstandard Forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater Serviceloven 110 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Center Bøgely Godkendelse Udvalget for Social og Sundhed Revidering 2018

Læs mere

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient 2. oktober 2012. 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Forløbsoversigt for indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse... 4 3

Læs mere

Internetpsykiatrien. Internetbaseret behandling til panik, fobi og depression. De traditionelle behandlingsmuligheder

Internetpsykiatrien. Internetbaseret behandling til panik, fobi og depression. De traditionelle behandlingsmuligheder Internetpsykiatrien Internetbaseret behandling til panik, fobi og depression Psykolog Marie Drengsgaard Jørgensen Program Kort om panik, fobi og depression De traditionelle behandlingsmuligheder Hvorfor

Læs mere

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR ydelser Familierådgivningen Bestilling af ydelse Bestilling af ydelse sker ved at udfylde henvisningsskemaet som kan hentes på Handleguide.dk under Professionelle/skemaer

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson Den koordinerende indsatsplan Informationspjece til fagperson Tovholder Fagpersonen er tovholder på forløbet med en koordinerende indsatsplan og sikrer i samarbejde med borger, pårørende og relevante fagprofessionelle,

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Fagprofil social- og sundhedshjælper.

Fagprofil social- og sundhedshjælper. Odder Kommune. Fagprofil social- og sundhedshjælper. For social- og sundhedshjælpere ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

01.04.2016. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2016. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere