DANSK SOCIALPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SOCIALPOLITIK 1708-2008"

Transkript

1 DANSK SOCIALPOLITIK

2

3 Viggo Jonasen DANSK SOCIALPOLITIK Menneske, økonomi, samfund - og socialt arbejde

4 Viggo Jonasen DANSK SOCIALPOLITIK udgave, 1. oplag Udgivet af Viggo Jonasen Elektronisk udgave januar 2009 ISBN Papirudgave: Dansk Socialpolitik (2003) 7. udg. ISBN: plus Tillæg 2008 til 7. udg., kapitel (2009) ISBN: Gengivelse tilladt med angivelse af kilde udgaven er stort set lig med 2002 udgaven, med et tilføjet kapitel 9 og med ajourført indholdsfortegnelse m.v., kronologisk oversigt , litteraturliste og stikordsliste (kan downloades fra og fra ) 2002 udgaven samt et trykt tillæg, der indeholder kapitel 9, oversigt over alle sociale økonomiske ydelser, og den kronologiske oversigt kan bestilles ved henvendelse til: Pris for 2002 udgave + tillæg: 100 kr. + forsendelse. Pris for tillægget 30 kr. + forsendelse. Billeder i bogen med angiven ophavsmand er/kan være copyright-beskyttet. Såfremt de ønskes gengivet, må der ske henvendelse til Copy-Dan

5 INDHOLD - FORKORTELSER - FORLIG III 0 FORORD XIII 1. INDLEDNING 1 2. VELFÆRDSSTAT, SOCIALPOLITIK, SOCIALT ARBEJDE Samfund: normalitet - afvigelse Velfærd Velfærd: den enkeltes livsforløb. Personlig velfærd I Velfærd: arbejde => værdi => købekraft => personlig velfærd II Samfund: produktion, fordeling, lighed/ulighed - 11 rigdom/fattigdom 2.4 Stat: kollektiv velfærd - individuel velfærd. Velfærdsstat I Velfærdsstat II: hvem varetager velfærdsfunktionerne? Forsørgelsestrekanten Forsørgelsesfirkanten I Forsørgelsesfirkanten II Velfærdsstat III: etik og politik bag ordninger. Socialt 20 arbejdes etik 2.7 Mere om Arbejdet som socialpolitisk norm: pligt eller frihed? Mere om selvstændighed og frihed som socialpolitisk norm Socialt arbejde og social kontrol Modsætninger i og om velfærdsstaten Uenighed mellem grupper om, hvilke normer der bør gælde Uenighed om, hvem der er medlemmer af velfærdssamfundet Subkulturer Hurtigere og større produktion - flere tabere Typer af velfærdsstater LANDBRUGSSAMFUND MED MARGINAL 39 HANDEL - en kort oversigt DEN NYE BONDE: LANDBRUGSKAPITALIST 43 TILTAGENDE ARBEJDSDELING 4.1 Befolkningsstruktur og organisation Befolkningens størrelse og geografiske og faglige fordeling Uddannelse og social organisation 45 INDHOLDSFORTEGNELSE III

6 4.2 Produktionens omfang og distribution, på baggrund af æn- 48 dringer i teknologi, ejendomsforhold, arbejdsdeling og uddannelse Teknologiændring: omdrift, gødskning, jordbehandling Fra fæste til selveje - udskiftning Fra husøkonomi til markedsøkonomi Sammenfatning: tilsyneladende erhvervsstabilitet - 53 underliggende strukturændringer De sociale problemer Et relativt stabilt samfund Erhvervsstrukturændringer, øget levealder. Netværks- 56 opløsning Sociale institutioner Fattigvæsenet under betleriforordningen af og 1803 lovgivnin, den 1. socialreform: Nyere målsæt- 59 ninger for fattigvæsenet Socialpolitik under skatteyderindflydelse Fattigvæsenet - de fattiges kasse Arbejdshus og fattiggård Fattigvæsenets bestyrelse og finansiering Ordninger uden for det almindelige fattigvæsen sammenfatning FRA LANDBRUGSAMFUND TIL INDUSTRI- 81 SAMFUND Befolknings- og erhvervsudvikling, lidt om orga- 81 nisationsudvikling Levetidsforlængelse. Uddannelsesvækst. Organi- 81 sationerne grundlægges Afsvækket befolkningsvækst. Arbejderpartidominans Produktionsudvikling, på baggrund af ændringer 86 i teknologi, ejendomsforhold og arbejdsdeling Kriser og højkonjunktur. Industrialismens gennem- 86 brud. Handelskapitalen som motor Krige, svindende konjunkturer. Verdenskrise. Konso- 91 lidering. Bysamfundet Sociale problemer Arbejderproblemet. Børneproblemet. Pauperismen Sociale problemer. Urbanisering, faldende fødselstal Sociale instituioner Fattighjælp. Syge- og arbejdsløshedskasser. Velgø- 99 rende foreninger. Fattiggårde. Den 2. socialreform Socialpolitiske tiltag og institutioner 110 DANSK SOCIALPOLITIK IV

7 5.5 SAMMENFATNING FRA INDUSTRISAMFUND TIL SERVICE- 119 SAMFUND 6.1 Befolknings-, erhvervs- og uddannelsesudvikling Produktionsudvikling. Den 2. industrielle revolution og den 124 offentlige sektors vækst 6.3 Sociale problemer: voksende sårbarhed, tiltagende udstødning Sociale institutioner Solidaritetsprincippet slår igennem. Ordningerne vokser. 137 Kommunalreform og den 4. socialreform Ydelsesområderne: Ældre- og invalideforsørgelse og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, ledighedsbekæmpelse Sygedagpenge, syge(for)sikring m.v Kontanthjælp efter Lov om Offentlig Forsorg og efter Lov om 156 Social Bistand Institutionsydelser, service efter Forsorgslov og 157 Bistandslov Børn- og unge institutioner. Mødrehjælp. Erhvervshæmmede, handicappede, plejetrængende og andre Børnetilskud, børnebidrag Socialreformens styringssystem: organer, informationssystem, 162 godkendelse, normer, planer, refusion, maksimumsgrænser, ankesystem. Betalingsregler : afsluttende bemærkninger: højkonjunktur, vildvækst, 165 reformbehov. Socialreformen. Kritikken af socialreformen, og kritikken, der udeblev OPGØRET MED SOLIDARIETSPRINCIPPET 171 SOCIALPOLITIKKEN I DEN ØKONOMISKE KRISE. 7.1 Befolknings-, uddannelses- og erhvervsudvikling Produktionsudviklingen: de klemte kapitalister. Fra lav- 175 vækst med ledighed via opsving med ledighed til lavvækst med større ledighed. 7.3 Sociale problemer Sociale institutioner og ydelser. Sociallovgivning i skyggen 189 af krise og backlash Institutions- og ydelsesudviklingen Hovedlinier i sociallov-ændringerne Ydelsesområderne 196 INDHOLDSFORTEGNELSE V

8 Ældre- og invalideforsørgelse og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, ledigheds- 202 bekæmpelse, arbejdsskadeforsikring Syge- og barselsdagpenge, sygesiskring Forsørgelsesydelser inden for bistandslovområdet. 209 Opgøret med solidaritetsprincippet Institutionsudviklingen inden for bistandslov- og 214 administrationsområderne Børnetilskudsområdet Styring og finansiering. Forsøgsvirksomhed, puljer m.v SOCIALPOLITISK RÅDVILDHED. 223 LIBERALISMENS FREMMARCH 8.1 Befolknings-, uddannelses- og erhvervsudvikling Produktionsudvikling: lavvækst. Faldende og siden stigende 226 beskæftigelse i privat sektor. Stagnerende beskæftigelse i den offentlige sektor Sociale problemer: ledighed, udstødning. De store 233 udgifter. Afhængighedsskabelse og markedsforstyrrelser 8.4 Sociale institutioner og ydelser: AKTIV eller workfare ideologien. pakker, kampagner, forsøg. Nyliberalismen Diskussionstemaer, institutions- og ydelsesudvikling Ydelsesområderne Ældre- og invalideforsørgelse og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, aktivering, 257 arbejdsskadeforsikring Syge- og barselsdagpenge, sygesikring, sygebehandling Bistandslovområdet Ydelser, institutioner, administra- 262 tion. Forlængelse af ungdommen, pligt-aktivering. Loven opdeles Institutions- og ydelsesudviklingen Børnetilskuds- og børnefamilieydelsesområdet Styring og finansiering Neo-Liberalismens fremmarch - socialpolitisk perspektivering NEO-LIBERALISMENS KONSOLIDERING. 277 MARKED-GØRELSE 9.1 Befolknings-, uddannelses-, erhvervs- og organisations- 277 udvikling 9.2 Produktionsudvikling : Svag, siden stigende vækst. 281 Beskæftigelse: faldende, siden stigende i den private sektor. Offentlig sektor: konstant DANSK SOCIALPOLITIK VI

9 : Sociale problemer: (aftagende) ledighed, eksklusion 287 De store udgifter. 'Afhængighedsskabelse' og "markedsforstyrrelse".'de fremmede' som socialt problem. 9.4 Sociale institutioner og ydelser: 'Aktiv'-ideologien, 'pakker', 292 'kampagner', 'forsøg'. Neo-liberalismen: 'eget ansvar'. Strukturreform, kommunalreform Diskussionstemaer, lov-, institutions- og ydelsesudvikling. 292 Strukturreform - kommunalreform socialreform Ydelsesområderne Ældre- og invalideforsørgelse- og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, aktivering, 307 arbejdsskadeforsikring Syge- og barselsdagpenge, sygesikring, sygebehandling 'Bistandslovområdet' : Retssikkerhedslov (LRA), 310 Servicelov (LSS) og Aktivlov (LAS), Integrationslov (INT).: ydelser, institutioner, administration. Perspektiver, hovedmotiver, problemer. Lovudvikling Institutions- og ydelsesudviklingen Børnetilskuds- og familieydelsesudområdet Styring og finansiering Neo-liberalismens konsolidering i dansk socialpolitik EU og dansk socialpolitik - problemer og perspektiver 320 kap. 9 stikord, forkortelser, litt. 322 BILAG Sociale udgifter 325 Aftægtskontrakt 326 Socialpolitiske filtre - notat 330 Historiske oversigter 340 Kronologisk oversigt i 6 spalter 344 Politiske begivenheder - børnetilskudslovgivning - arbejdsløshedsforsikring, ledighedsbekæmpelse, aktivering m.v. - sygedagpengeog sygesikringslovgivning - bistandslovområdet - pension m.v. Stikordsliste - index 433 Litteraturliste 446 INDHOLDSFORTEGNELSE VII

10 TABELLER OG FIGURER Kap. 2 Tabel 2.1 Offentlige udgifter til overførselsindkomsterog kollektivt konsum 19 i Norden og EU-lande samt Japan og USA i % af BNP Figur 2.1 Livsbuen: mandens aldre 7 Figur 2.2 Livsbuen: Kvindens aldre 8 Figur 2.3 Forsørgelsestrekanten 15 Figur 2.4 Forsørgelsesfirkanten I 16 Figur 2.5 Forsørgelsesfirkanten II 17 Figur 2.6 Forsørgelsesfirkanten II 27 Kap Tabel 3.1 Kongeriget Danmarks (excl. Skåne) Befolkning Kap Tabel 4.1 Danmarks befolkning, hovedområder Tabel 4.2 Danmarks befolkning, erhverv Tabel 4.3 Bruttofaktorindkomst i de enkelte erhverv Tabel 4.4 Vækstrater totalt og i hovederhvervsgrupper Figur 4.1 Kongeriget Danmarks folketal Figur 4.2 Rytterskolen i Hørning ved Århus 46 Figur 4.3 Hjulplov, svingplov 49 Figur 4.4.a Aarslev by, Slagelse Herred Trevangsbrug 50 Figur 4.4.c Aarslev by, Slagelse Herred Kobbelbrug 51 Figur 4.4.c Aarslev by, Slagelse Herred Udskiftet 51 Figur 4.5 Fattighuset i Norring Hinnerup kommune Figur 4.6 Svendborg fattiggård 1872/ Kap Tabel 5.1 Danmarks folketal og erhvervsfordeling Tabel 5.2 Erhvervshovedgruppernes vækstrater Tabel 5.3 Produktionsudvikling, landbrug, industri Tabel 5.4 Produktionsudv. landbrug, industri, byg Tabel 5.5 Samme Tabel 5.6 Arbejderfamiliens udgiftsfordeling Figur 5.1 Andelsmejeriet, mælkecentrifugen 86 Figur 5.2 Jernbanenettet på Fyn Figur 5.3 Verdenshandelens kontraktion mill doll. 92 Figur 5.4 Børneproblemet 96 DANSK SOCIALPOLITIK VIII

11 Kap Tabel 6.1 Befolkningens bevægelser Tabel 6.2 Befolknings aldersfordeling Tabel 6.3 Personer i arbejdsstyrken Tabel 6.4 Landbrugs- og industriproduktion og produktivitet, index 124 Tabel 6.5 Nogle af økonomisk politiks hovedmål Tabel 6.6 Produktion, beskæftigelse og ledighed Tabel 6.7 Den private sektor. Funktionel indkomstfordeling Tabel 6.8 Forsyningsbalancen Tabel 6.9 Antal pensionister, efterlønsmodtagere, ledige, ledighedsberørte Tabel 6.10 Antal pladser og personale i sociale institutioner Figur 6.1 Skolesystemer Figur 6.2 Tildeling af invalide- og førtidspensioner Figur 6.3 Udstødningshjulet Figur ernes omlægning af de offentlige opgavers ledelse, 141 fordeling og finansiering Figur 6.5 En enklere vej til bistand 144 Kap Tabel 7.1 Befolkningens bevægelser 171 Tabel 7.2 Befolkningsudvikling, prognose 172 Tabel 7.3 Befolkning, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens og beskæftigelse 172 Tabel 7.4 Produktions-, beskæftigelses- og ledighedstal, samt væksttal 177 Tabel 7.5 Økonomisk politiks hovedmål, indikatorer 178 Tabel 7.6 Funktionel indkomstfordeling, privat sektor 179 Tabel 7.7 Forsyningsbalancen m.v. 180 Tabel 7.8 Statsregnskab m.v. 181 Tabel 7.9 Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige 185 Tabel 7.10 Antal pladser og personale i sociale institutioner 190 Tabel 7.11 Langtidsledige i jobtilbud 204 Tabel 7.12 Lære- og praktikpladser, ordinære, ekstraordinære 204 Tabel 7.13 Kontanthjælp, underkategorier 210 Figur 7.1 Lønkonkurrenceevne indenlandske lønomkostninger 178 pr. arbejdstime og pr. produceret enhed Figur 7.2 Tildelingskriterier for pension efter Figur 7.3 Pensionstypernes bestanddele og regulering Figur 7.4 Ledighedsforløb foranstaltninger (ult. 1990) 205 Figur 7.5 Socialkontoret arbejder med dagpengeloftet Kap Tabel 8.1 Befolkningens bevægelser 223 Tabel 8.2 Befolkningsudvikling, prognose 224 Tabel 8.3 Befolkning, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens og beskæftigelse 224 Tabel 8.4 Produktions-, beskæftigelses og ledighedstal, samt væksttal 227 INDHOLDSFORTEGNELSE IX

12 Tabel 8.5 Økonomisk politiks hovedmål, indikatorer 228 Tabel 8.6 Funktionel indkomstfordeling, privat sektor 228 Tabel 8.7 Forsyningsbalancen m.v. 230 Tabel 8.8 Statsregnskab m.v. 231 Tabel 8.9 Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige 252 Tabel 8.10 Antal pladser og personale i sociale institutioner 256 Tabel 8.11 Deltagere i nogle arbejdsmarkedsforanstaltninger 260 Tabel 8.12 Kontanthjælp, underkategorier 265 Figur 8.1 Anders Foghs opgør med forsørgerkulturen 235 Figur 8.2 Socialkommissionen: Det arbejdende menneske 239 Figur 8.3 Socialkommissionen: Tungt for de unge 248 Figur 8.4 Socialkommissionen: Folkepensionsforslag 249 Figur 8.5 Socialpensions tildelingsregler Figur 8.6 Pensionernes bestanddele m.v. 254 Figur 8.7 Bred enighed om løsningerne få modstandere 274 Figur 8.8 Dansk og europæisk socialpolitik sammenligning 275 Kap Tabel 9.1 Befolkningens bevægelser 277 Tabel 9.2 Befolkningsudvikling, prognose 278 Tabel 9.3 Befolkning, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens og beskæftigelse 278 Tabel 9.4 Produktions-, beskæftigelses og ledighedstal, samt væksttal 281 Tabel 9.5 Økonomisk politiks hovedmål, indikatorer 282 Tabel 9.6 Funktionel indkomstfordeling, privat sektor 282 Tabel 9.7 Forsyningsbalancen m.v. 283 Tabel 9.8 Statsregnskab m.v. 286 Tabel 9.9 Ledige, SDP modtagere, pensionister, efterlønsmodtagere m.fl. 301 Tabel 9.10 Antal pladser og personale i institutioner i den sociale sektor 306 Tabel 9.11 Deltagere i nogle arbejdsmarkedsforanstaltninger 308 Tabel 9.12 Kontanthjælp, underkategorier 313 Tabel 9.13 Handicapområdet - (nogle) daginstitutions- og bo-tilbud 315 Figur 9.1 Valgkæmpere - forskel/lighed 285 Figur 9.2 Problemet - regeringens løsning: "Rejs hjem"!" 289 Figur 9.3 Tildelingskriterier for pension , Figur 9.4 Førtidspensionists indtægt og rådighedsbeløb før / efter Figur 9.5 De enkelte pensionstypers bestanddele og disses størrelse og 304 regulering Figur 9.5.a Udvikling i nogle ydelsessatser , udv. u. fradrag til 305 Satspulje. Pia-check Figur 9.6 Regeringens håndsrækning til indvandreren 312 DANSK SOCIALPOLITIK X

13 Forkortelser 3F Fagligt Fælles Forbund ABI lov om aktiv beskæftigelsesindsats AFP almindelig førtidspension ADP arbejdsløshedsdagpenge AER arbejdsgivernes elevrefusion AF arbejdsformidlingen A-kasse arbejdsløshedskasse ALF arbejdsløshedsforsikring ALL arbejdsløshedsloven (lov om arbejdsløshedsforsikring og arbejdsformidling) AMBI arbejdsmarkedsbidrag AML arbejdsmiljøloven AMN arbejdsmarkedsnævn AMU arbejdsmarkedsuddannelser APW Average Production Worker ASL ankestyrelseslov ATL arbejdstilbudslov ATP arbejdsmarkedets tillægspension AUD arbejdsmarkedets uddannelsesfond BAL BeskæftigelsesAnsvarsLov BFI bruttofaktorindkomst BiL Bistandsloven Bkg. bekendtgørelse BNP bruttonationalprodukt BoY boligydelse BPOL BørnePasningsOrlovsLov BR Budgetredegørelse BST bedriftssundhedstjeneste BT børnetilskud BTL børnetilskudslov B&U børne- og ungeforsorg ( børneværn ) BUM Bestiller- /Udfører Model CASA Center for Alternativ Samfunds Analyse cirk. cirkulære DA Dansk Arbejdsgiverforening DAU (statens) Drifts-, Anlægs-, Udlånsbudget DAV Den Alternative Velfærdskommission DF Dansk Flygtningehjælp DONG Dansk Olie og NaturGas DP dagpenge DP-max. dagpengemaksimum DPL dagpengeloven (lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel) DS Danmarks Statistik DSF De Samvirkende Fagforbund DSP den sociale pensionsfond DØR Det økonomiske råd DSØ Det økonomiske sekretariat EF Europæiske Fællesskaber EFG erhvervsfaglige grunduddannelser EMS europæiske monetære samarbejde EPL enkepensionsloven FAFP forhøjet almindelig førtidspension FFP førtidig folkepension FIE folke-, invalide- og enkepension FlY fleksydelse ForTils Forsikringstilsynet FP folkepension FPL folkepensionsloven FT Folketinget HFP højeste førtidspension HIP højeste invalidepension HR højesteret ICSW International Council on Social Welfare INT integrationsloven IP invalidepension IPL invalidepensionsloven IY invaliditetsydelse JOB jobtilbudslov (ALL 97b) KA lov om kommunal aktivering KB kommunal beskæftigelsesindsats KL Kommunernes Landsforening KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomsattes organisation LAA lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik LAN Landsarbejdsnævnet LAS lov om aktiv socialpolitik Lbkg lovbekendtgørelse LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond LFP laveste førtidspension LG Lønmodtagerne Garantifond LIP laveste invalidepension LOF lov om offentlig forsorg LRA lov om retssikkerhed og social administration LSS lov om social service MFP mellemste førtidspension MIP mellemste invalidepension MOB mobilitetsfremmende ydelser MOMS merværdiafgift NAP National Action Plan (for beskæftigelse, mod fattigdom..) OECD Organisation for Economic Cooperation and Development PPI Perspektivplanredegørelse I PP II Perspektivplanredegørelse II R&P-nævn revaliderings- og pensionsnævn RV Det radikale Venstre RVK Regeringens Velfærds Kommission SASU Sammenslutningen af Sociale Udvalg INDHOLDSFORTEGNELSE XI

14 SDP sygedagpenge SDPL sygedagpengelov Forlig - indhold kan ses i kronologisk SE Statistiske Efterretninger oversigt. SF Socialistisk Folkeparti Aktiveringsforlig 1991 SFI Socialforskningsinstituttet Aktiveringsforlig dobbelt 1992 SPFL social pensionsfondslov Arbejdsmarkedsreform 1993, 2002 SIL Socialindkomstloven Augustforlig I 1976 SiStyr Sikringsstyrelsen Augustforlig II 1977 SoSL den sociale styrelseslov bl.a. beskæftigelsesforanstaltninger SPL social pensionslov (L488 m.fl.) SUM Socialministeriets Udviklings Augustforlig III 1978 Midler Bankpakke I 2008 SUVL Special Undervisning for Voksne Lov Bankpakke II 2009 SySi Sygesikring Bededagsforlig 1974 TPL tjenestemandspensionslov Bistandslov-forlig 1997 UKO Uvildig Konsulent Ordning Boligforlig 1973 UL ulykkesforsikringslov Decemberpakke 1979 UNHCR United Nations High Commissioner Dødepakke 1999 on Refugees Efterlønsforlig 1998 UY ungdomsydelse (NB 2 betydninger: , En ny chance til alle ) Februarforlig bl.a. beskæftigelsesforanstaltninger VISO Videns- og Specialrådgivnings Organisation Fleksjobforlig 2006 Politiske partier m.v. Flere i Arbejde 2002 Forlig, større 1982 A Socialdemokratiet u.'kælenavn' 1984x2 B Det radikale Venstre trafikpolitikforlig, 1997 C Det konservative Folkeparti økonomiforlig 1997 D Centrumsdemokraterne (tidligere: Venstre) Førtidspension 1997, 2000, 2001 E Danmarks Retsforbund Julepakken 1985 F Socialistisk Folkeparti Kartoffelkur 1986 G De grønne Kludetæppeforlig 1999 K Danmarks Kommunistiske Parti Konkurrenceevneforlig 1987 M Centrumsdemokraterne (indtil..) Majforlig 1980 N Folkebevægelsen mod EF Martsforlig 1975 O Dansk Folkeparti Martsforlig 1981 P Fælles Kurs Martspakke 1982 Q Kristeligt Folkeparti Mini-forlig 1983 S Slesvigsk Parti Nationalt kompromis 1992 T (ved en del kommunevalg: tvær-socialistiske Oktoberforlig 1982 lister) Pinsepakke 1998 U De Uafhængige Påskepakke 1986 V Venstre Rio Bravo forlig 1983 X noget man sætter på en stemmeseddel Satspuljeforlig 1990 Y Venstresocialisterne (og hvert år siden) Y Ny alliance / Liberal alliance (2007) Septemberforlig 1975 Z Fremskridtspartiet Skatteforlig 2007 Ø Enhedslisten De Rød-Grønne Skattereform 1993 Strukturreform 2005 Udlændingepakke 1998,2002,2006 Ungepakken 1990 Velfærdsforlig 2006 Voldspakke 1998 Ældrepakke 1987 DANSK SOCIALPOLITIK XII

15 0. FORORD Denne bog er udarbejdet til brug ved undervisningen i socialpolitik først og fremmest ved socialrådgiver og socialformidleruddannelserne. Idéen er at beskrive og forklare tilblivelsen af og nogle af sammenhængene mellem de samfundsinstitutioner, vi tilsammen betegner som velfærdsstaten. Inden for disse institutioner er det jo, at socialarbejderes og andre velfærdsstatsfunktionærers personlige og faglige engagement dagligt udfoldes. Det er mit håb, at bogen også kan findes nyttig ved pædagoguddannelserne og læreruddannelsen og i andre undervisningssammenhænge. Bogen er et - hasarderet kortfattet - forsøg på at beskrive nogle træk af dynamikken i den befolkningsmæssige, økonomiske og politiske udvikling, som ligger til grund for dels de sociale problemer, dels de socialpolitiske tiltag, som denne periode udviser. Den er tillige en - desperat kortfattet - beskrivelse af udviklingen i det socialpolitiske institutionsapparat i Danmark i små 300 år. Bogen er tillige et forsøg på at give et forholdsvis detaljeret overblik over socialpolitikændringerne siden den 4. Socialreform, 1970 ernes reform, og de modsigelsesfulde motiver, der hos politikerne har drevet lovgivning og institutionsudvikling. Ikke mindst forsøget på motivanalyse stiller nogle meget betydelige metodeproblemer: Når regeringen har bestemt socialministeriets budgetramme, eller kommunens økonomiudvalg har bestemt socialudvalgets budgetramme ( budgetrammestyring ), så hænder det, at ministeren må stille lovforslag om ændring af tildelings- og udmålingsregler, så udgifter mindskes, og socialud-valget må evt. beskære i institutionernes budget. Men ofte angives andre motiver end budgetrammeindsnævringen som begrundelse for regelændringerne. For politologen står da kildeproblemet tilbage: Var ministerens angivne lovmotiver the whole truth and nothing but the truth? Som det vil ses i kapitlerne 6-8 tillader jeg mig i en del analyser at vurdere om mulige motiver bag de offentligt fremførte lovmotiver. I forhold til de tidligere udgaver har jeg i denne 7. (nu10.) udgave foretaget 3 større ændringer: Den kronologiske oversigt over politisk-økonomiske og sociallovgivningsmæsige ændringer siden slutningen af 1960'erne er stadig i 6 spalter, men nu samlet på modstående sider. En forbedret stikordsliste, sammen med ændringen af den kronologiske oversigt, vil forhåbentlig øge bogens anvendelighed som opslagsbog. Der er indsat et nyt kapitel 2, et forsøg på samtænkning af begreberne velfærdsstat, socialpolitik, og socialt arbejde. Med dette nye kapitel 2, og med bogen i dens helhed, håber jeg at inspirere læserne - især kommende socialarbejdere - til et yderligere skærpet blik for det sociale arbejdes politiske karakter. Igennem bogen vil henvisninger til lovgivning altid være til dansk lovgivning, medmindre andet anføres pgld. sted. Jeg har ikke i denne revision af bogen gjort meget ud af internationale sammenligninger. Dog: I kap. 2 bringes en oversigt over velfærdsstatslige udgifter i en del lande. Og i kap. 7-8 inddrages enkelte aspekter af Den Europæiske Unions udvikling og indflydelse på dansk FORORD. XIII

16 socialpolitik. Her bringes også et appendix om litteratur om EU, EU-lande og dens/deres socialpolitik. Til genopfriskning af nogle økonomisk-politiske sammenhænge kan det være nyttigt at sammenholde f.eks. de enkelte elementer i nogle politiske kriseforlig som refereret i den kronologiske oversigt med den økonomiske situation og udvikling som vist igennem tabellerne 6.4-8, 7.4-8, og Det anbefales at bruge stikordslisten til videnskontrol ved repetition og eksamenslæsning. Tak til de venner, kolleger, medarbejdere og studerende ved Den Sociale Højskole i Århus, som med råd, dåd og tålmod har hjulpet mig i arbejdet med bogen i flere udgaver. Tak til Den Sociale Højskole, som via delvis undervisnings-frihed har givet mulighed for en mere omfattende revision end ellers muligt. Tak til Birte Krabbe, Niels Dalgaard, Palle Bruus, Søren Peter Olesen, Else Gloggengiesser, Aase Mygind Madsen, Svend Aage Andersen, Ole Nørgaard Madsen, Elisabeth Kragh Christensen, Susanne Hendriksen, Anna Koch, samt til fhv. socialinspektør Helge Andersen for gode forslag til bogens forbedring. Tak også til Claus Deleuran og bladet Arbejdsgiveren samt Socialkommissionen for tilladelse til brug af illustrationer. Århus, september 1998 Denne 7. udgave er en ajourføring af 6. udgave fra Især kap. 8 er omarbejdet, men der er også i andre kapitler mindre ændringer. Forkortelseslisten er suppleret med en alfabetisk oversigt over større politiske forlig, hvis indhold jo så kan spores i den kronologiske oversigt. Bogen foreligger i elektronisk form på Den Sociale Højskole, Århus hjemmeside: / bibliotek / publikationer. Her foretager jeg af og til opdatering. Århus, Januar 2003 Denne 10. udgave er en ajourføring af 7-9 udgaver fra 2002/2004/2006. Kap. 8 er let revideret, en del data for årene er flyttet til kap. 9. Oversigten over Socialpolitiske filtreringsmekanismer er udbygget med tabellarisk oversigt over hele kontantydelsessystemet, og. forsørgelsesydelsen sat i relation til Average Production Worker - muligvis af interesse for dem, der vil lave internationale sammenligninger. For brugeren er det muligt at downloade og udskrive kap. 9 og have det ved siden af den blåt indbundne. Eller bestille det som trykt tillæg for 30 kr. + porto, Den kronologiske oversigt er ført ajour til december Konsekvensrettelser i indholdsfortegnelse, stikordsliste m.v. Bogen planlægges ajourført årligt, i hvert fald i E-udgave. Genoptryk vil finde sted. Tabeller i kap. 9 vil ca. årligt blive opdateret. Stikordslisten: En del love og ydelsestyper er nævnt med årstal for lovgivningen. En del regerings-programmer er nævnt med årstal, også selvom de ikke nævnes i selve bogens tekst. En del socialpolitiske puljer er nævnt, om muligt med årstal. Det er ment som en service for læseren. Århus, januar 2009 Viggo Jonasen DANSK SOCIALPOLITIK XIV

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Socialpolitik Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Indhold Forord 9 1. Det største socialpolitiske problem Stigende arbejdsmarkedsmarginalisering. Opgørelsesspørgsmål. Arbejdsmarkedsmarginalisering

Læs mere

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI De egnede - en konstant andel af danskerne? 100% 80% 60% 40% 20% Familieforsørgede Andel

Læs mere

Sygedagpenge, sygesikring Bistandslov-området Pension, ældreforsørgelse

Sygedagpenge, sygesikring Bistandslov-området Pension, ældreforsørgelse Sygedagpenge, sygesikring Bistandslov-området Pension, ældreforsørgelse 343 Politisk/økonomisk kalender År måned dag Redaktion sluttet 2009.01.20 (680202 Regering Baunsgaard - RKV). Arb.min.: Lauge Dalgaard

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 05

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 05 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste Litteraturliste Arbejdsdirektoratet (2004a), Rapport fra udvalget om modernisering af sygedagpengeloven, Arbejdsdirektoratet (2004b), Rådighedsstatistik for

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Folketingets mandatfordeling

Folketingets mandatfordeling Valget i tal 239 Folketingets mandatfordeling pr. 13. november 2007 Mandater 9 5 4 2 2 46 18 23 25 45 Venstre Socialistisk Folkeparti Ny Alliance Grønland 2) Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Det Socioøkonomiske Københavnerkort

Det Socioøkonomiske Københavnerkort ... 3... 5!... 7 " $ % " $... 9 &'... 11 " & "... 13 &... 14 " &( &( &( ) &( ) &! Side 1 af 17 Kortlægning af byens behov +, -. " / -0-0 - $ +$,- 12 3 4"$ 1+ - - 45 - - ''% ''% 6!'7$ -0 $ Side 2 af 17

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Christian Breinholt og Jørgen Christiansen. Retssikkerhedsloven. Socialreformen II. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Christian Breinholt og Jørgen Christiansen. Retssikkerhedsloven. Socialreformen II. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialreformen II Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 13. udgave Socialreformen FORORD Serviceloven, og Dagtilbudsloven Socialreformen

Læs mere

Offentlige udgifter, finanspolitisk holdbarhed. og indkomstfordeling blandt fremtidens pensionister

Offentlige udgifter, finanspolitisk holdbarhed. og indkomstfordeling blandt fremtidens pensionister Offentlige udgifter, finanspolitisk holdbarhed og indkomstfordeling blandt fremtidens pensionister Danish Rational Economic Agents Model, DREAM 11. februar 2003 3. version Indholdsfortegnelse!"# $!"#

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Velfærdsstaten i tal Register. Dansk Velfærdshistorie

Velfærdsstaten i tal Register. Dansk Velfærdshistorie Velfærdsstaten i tal Register Dansk Velfærdshistorie Velfærdsstaten i tal Register Dansk Velfærdshistorie Hans Chr. Johansen og Birgitte Holten Syddansk Universitetsforlag 2015 Forfatterne og Syddansk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Gunnar Viby Mogensen. Gyldendal. Tiden efter 1970. Bindi

Gunnar Viby Mogensen. Gyldendal. Tiden efter 1970. Bindi Gunnar Viby Mogensen Tiden efter 1970 Bindi Gyldendal Forord DEL I. VELFÆRDSSAMFUNDENES VERDEN FØR 1970 Kapitel 1. Velfærdssamfundet som begreb 15 1.1. De kommunistiske lande i Europa som velfærdssamfund?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord Læsevejledning... 12

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord Læsevejledning... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Læsevejledning... 12 Kapitel 1. Økonomisk vækst og velstand... 15 Flere har fået det bedre... 16 Den»samfundsøkonomiske kage«bnp set fra udbudssiden...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 50 Offentligt Folketingets Europaudvalg 15. december 2006 Økonomigruppen i Folketinget Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Til orientering:

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Det ny Danmark 1890=1985

Det ny Danmark 1890=1985 Harry Haue, Jørgen Olsen, Jørn Aarup-Kristensen Det ny Danmark 1890=1985 Udviklingslinjer og tendens 3. udgave Munksgaard Indhold Hovedlinien 9 Det danske samfund omkring 1890 13 Byvækst og udvandring

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Thomas Bredgaard, Henning Jørgensen, Per Kongshøj Madsen & Stine Rasmussen

Thomas Bredgaard, Henning Jørgensen, Per Kongshøj Madsen & Stine Rasmussen I denne reviderede udgave gives et opdateret og systematisk overblik over arbejdsmarkedspolitikken, både når det gælder teoretiske perspektiver, konkrete erfaringer og de kommende års udfordringer. Der

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 Søren Kolstrup DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 - sporskifter, motiver, drivkræfter UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK Klit ZENTRALBIBLIOTHEK - Frydenlund Indhold Forord 11 Kapitel 1 Hvorfor universalisme 13 Den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere