DANSK SOCIALPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SOCIALPOLITIK 1708-2008"

Transkript

1 DANSK SOCIALPOLITIK

2

3 Viggo Jonasen DANSK SOCIALPOLITIK Menneske, økonomi, samfund - og socialt arbejde

4 Viggo Jonasen DANSK SOCIALPOLITIK udgave, 1. oplag Udgivet af Viggo Jonasen Elektronisk udgave januar 2009 ISBN Papirudgave: Dansk Socialpolitik (2003) 7. udg. ISBN: plus Tillæg 2008 til 7. udg., kapitel (2009) ISBN: Gengivelse tilladt med angivelse af kilde udgaven er stort set lig med 2002 udgaven, med et tilføjet kapitel 9 og med ajourført indholdsfortegnelse m.v., kronologisk oversigt , litteraturliste og stikordsliste (kan downloades fra og fra ) 2002 udgaven samt et trykt tillæg, der indeholder kapitel 9, oversigt over alle sociale økonomiske ydelser, og den kronologiske oversigt kan bestilles ved henvendelse til: Pris for 2002 udgave + tillæg: 100 kr. + forsendelse. Pris for tillægget 30 kr. + forsendelse. Billeder i bogen med angiven ophavsmand er/kan være copyright-beskyttet. Såfremt de ønskes gengivet, må der ske henvendelse til Copy-Dan

5 INDHOLD - FORKORTELSER - FORLIG III 0 FORORD XIII 1. INDLEDNING 1 2. VELFÆRDSSTAT, SOCIALPOLITIK, SOCIALT ARBEJDE Samfund: normalitet - afvigelse Velfærd Velfærd: den enkeltes livsforløb. Personlig velfærd I Velfærd: arbejde => værdi => købekraft => personlig velfærd II Samfund: produktion, fordeling, lighed/ulighed - 11 rigdom/fattigdom 2.4 Stat: kollektiv velfærd - individuel velfærd. Velfærdsstat I Velfærdsstat II: hvem varetager velfærdsfunktionerne? Forsørgelsestrekanten Forsørgelsesfirkanten I Forsørgelsesfirkanten II Velfærdsstat III: etik og politik bag ordninger. Socialt 20 arbejdes etik 2.7 Mere om Arbejdet som socialpolitisk norm: pligt eller frihed? Mere om selvstændighed og frihed som socialpolitisk norm Socialt arbejde og social kontrol Modsætninger i og om velfærdsstaten Uenighed mellem grupper om, hvilke normer der bør gælde Uenighed om, hvem der er medlemmer af velfærdssamfundet Subkulturer Hurtigere og større produktion - flere tabere Typer af velfærdsstater LANDBRUGSSAMFUND MED MARGINAL 39 HANDEL - en kort oversigt DEN NYE BONDE: LANDBRUGSKAPITALIST 43 TILTAGENDE ARBEJDSDELING 4.1 Befolkningsstruktur og organisation Befolkningens størrelse og geografiske og faglige fordeling Uddannelse og social organisation 45 INDHOLDSFORTEGNELSE III

6 4.2 Produktionens omfang og distribution, på baggrund af æn- 48 dringer i teknologi, ejendomsforhold, arbejdsdeling og uddannelse Teknologiændring: omdrift, gødskning, jordbehandling Fra fæste til selveje - udskiftning Fra husøkonomi til markedsøkonomi Sammenfatning: tilsyneladende erhvervsstabilitet - 53 underliggende strukturændringer De sociale problemer Et relativt stabilt samfund Erhvervsstrukturændringer, øget levealder. Netværks- 56 opløsning Sociale institutioner Fattigvæsenet under betleriforordningen af og 1803 lovgivnin, den 1. socialreform: Nyere målsæt- 59 ninger for fattigvæsenet Socialpolitik under skatteyderindflydelse Fattigvæsenet - de fattiges kasse Arbejdshus og fattiggård Fattigvæsenets bestyrelse og finansiering Ordninger uden for det almindelige fattigvæsen sammenfatning FRA LANDBRUGSAMFUND TIL INDUSTRI- 81 SAMFUND Befolknings- og erhvervsudvikling, lidt om orga- 81 nisationsudvikling Levetidsforlængelse. Uddannelsesvækst. Organi- 81 sationerne grundlægges Afsvækket befolkningsvækst. Arbejderpartidominans Produktionsudvikling, på baggrund af ændringer 86 i teknologi, ejendomsforhold og arbejdsdeling Kriser og højkonjunktur. Industrialismens gennem- 86 brud. Handelskapitalen som motor Krige, svindende konjunkturer. Verdenskrise. Konso- 91 lidering. Bysamfundet Sociale problemer Arbejderproblemet. Børneproblemet. Pauperismen Sociale problemer. Urbanisering, faldende fødselstal Sociale instituioner Fattighjælp. Syge- og arbejdsløshedskasser. Velgø- 99 rende foreninger. Fattiggårde. Den 2. socialreform Socialpolitiske tiltag og institutioner 110 DANSK SOCIALPOLITIK IV

7 5.5 SAMMENFATNING FRA INDUSTRISAMFUND TIL SERVICE- 119 SAMFUND 6.1 Befolknings-, erhvervs- og uddannelsesudvikling Produktionsudvikling. Den 2. industrielle revolution og den 124 offentlige sektors vækst 6.3 Sociale problemer: voksende sårbarhed, tiltagende udstødning Sociale institutioner Solidaritetsprincippet slår igennem. Ordningerne vokser. 137 Kommunalreform og den 4. socialreform Ydelsesområderne: Ældre- og invalideforsørgelse og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, ledighedsbekæmpelse Sygedagpenge, syge(for)sikring m.v Kontanthjælp efter Lov om Offentlig Forsorg og efter Lov om 156 Social Bistand Institutionsydelser, service efter Forsorgslov og 157 Bistandslov Børn- og unge institutioner. Mødrehjælp. Erhvervshæmmede, handicappede, plejetrængende og andre Børnetilskud, børnebidrag Socialreformens styringssystem: organer, informationssystem, 162 godkendelse, normer, planer, refusion, maksimumsgrænser, ankesystem. Betalingsregler : afsluttende bemærkninger: højkonjunktur, vildvækst, 165 reformbehov. Socialreformen. Kritikken af socialreformen, og kritikken, der udeblev OPGØRET MED SOLIDARIETSPRINCIPPET 171 SOCIALPOLITIKKEN I DEN ØKONOMISKE KRISE. 7.1 Befolknings-, uddannelses- og erhvervsudvikling Produktionsudviklingen: de klemte kapitalister. Fra lav- 175 vækst med ledighed via opsving med ledighed til lavvækst med større ledighed. 7.3 Sociale problemer Sociale institutioner og ydelser. Sociallovgivning i skyggen 189 af krise og backlash Institutions- og ydelsesudviklingen Hovedlinier i sociallov-ændringerne Ydelsesområderne 196 INDHOLDSFORTEGNELSE V

8 Ældre- og invalideforsørgelse og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, ledigheds- 202 bekæmpelse, arbejdsskadeforsikring Syge- og barselsdagpenge, sygesiskring Forsørgelsesydelser inden for bistandslovområdet. 209 Opgøret med solidaritetsprincippet Institutionsudviklingen inden for bistandslov- og 214 administrationsområderne Børnetilskudsområdet Styring og finansiering. Forsøgsvirksomhed, puljer m.v SOCIALPOLITISK RÅDVILDHED. 223 LIBERALISMENS FREMMARCH 8.1 Befolknings-, uddannelses- og erhvervsudvikling Produktionsudvikling: lavvækst. Faldende og siden stigende 226 beskæftigelse i privat sektor. Stagnerende beskæftigelse i den offentlige sektor Sociale problemer: ledighed, udstødning. De store 233 udgifter. Afhængighedsskabelse og markedsforstyrrelser 8.4 Sociale institutioner og ydelser: AKTIV eller workfare ideologien. pakker, kampagner, forsøg. Nyliberalismen Diskussionstemaer, institutions- og ydelsesudvikling Ydelsesområderne Ældre- og invalideforsørgelse og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, aktivering, 257 arbejdsskadeforsikring Syge- og barselsdagpenge, sygesikring, sygebehandling Bistandslovområdet Ydelser, institutioner, administra- 262 tion. Forlængelse af ungdommen, pligt-aktivering. Loven opdeles Institutions- og ydelsesudviklingen Børnetilskuds- og børnefamilieydelsesområdet Styring og finansiering Neo-Liberalismens fremmarch - socialpolitisk perspektivering NEO-LIBERALISMENS KONSOLIDERING. 277 MARKED-GØRELSE 9.1 Befolknings-, uddannelses-, erhvervs- og organisations- 277 udvikling 9.2 Produktionsudvikling : Svag, siden stigende vækst. 281 Beskæftigelse: faldende, siden stigende i den private sektor. Offentlig sektor: konstant DANSK SOCIALPOLITIK VI

9 : Sociale problemer: (aftagende) ledighed, eksklusion 287 De store udgifter. 'Afhængighedsskabelse' og "markedsforstyrrelse".'de fremmede' som socialt problem. 9.4 Sociale institutioner og ydelser: 'Aktiv'-ideologien, 'pakker', 292 'kampagner', 'forsøg'. Neo-liberalismen: 'eget ansvar'. Strukturreform, kommunalreform Diskussionstemaer, lov-, institutions- og ydelsesudvikling. 292 Strukturreform - kommunalreform socialreform Ydelsesområderne Ældre- og invalideforsørgelse- og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, aktivering, 307 arbejdsskadeforsikring Syge- og barselsdagpenge, sygesikring, sygebehandling 'Bistandslovområdet' : Retssikkerhedslov (LRA), 310 Servicelov (LSS) og Aktivlov (LAS), Integrationslov (INT).: ydelser, institutioner, administration. Perspektiver, hovedmotiver, problemer. Lovudvikling Institutions- og ydelsesudviklingen Børnetilskuds- og familieydelsesudområdet Styring og finansiering Neo-liberalismens konsolidering i dansk socialpolitik EU og dansk socialpolitik - problemer og perspektiver 320 kap. 9 stikord, forkortelser, litt. 322 BILAG Sociale udgifter 325 Aftægtskontrakt 326 Socialpolitiske filtre - notat 330 Historiske oversigter 340 Kronologisk oversigt i 6 spalter 344 Politiske begivenheder - børnetilskudslovgivning - arbejdsløshedsforsikring, ledighedsbekæmpelse, aktivering m.v. - sygedagpengeog sygesikringslovgivning - bistandslovområdet - pension m.v. Stikordsliste - index 433 Litteraturliste 446 INDHOLDSFORTEGNELSE VII

10 TABELLER OG FIGURER Kap. 2 Tabel 2.1 Offentlige udgifter til overførselsindkomsterog kollektivt konsum 19 i Norden og EU-lande samt Japan og USA i % af BNP Figur 2.1 Livsbuen: mandens aldre 7 Figur 2.2 Livsbuen: Kvindens aldre 8 Figur 2.3 Forsørgelsestrekanten 15 Figur 2.4 Forsørgelsesfirkanten I 16 Figur 2.5 Forsørgelsesfirkanten II 17 Figur 2.6 Forsørgelsesfirkanten II 27 Kap Tabel 3.1 Kongeriget Danmarks (excl. Skåne) Befolkning Kap Tabel 4.1 Danmarks befolkning, hovedområder Tabel 4.2 Danmarks befolkning, erhverv Tabel 4.3 Bruttofaktorindkomst i de enkelte erhverv Tabel 4.4 Vækstrater totalt og i hovederhvervsgrupper Figur 4.1 Kongeriget Danmarks folketal Figur 4.2 Rytterskolen i Hørning ved Århus 46 Figur 4.3 Hjulplov, svingplov 49 Figur 4.4.a Aarslev by, Slagelse Herred Trevangsbrug 50 Figur 4.4.c Aarslev by, Slagelse Herred Kobbelbrug 51 Figur 4.4.c Aarslev by, Slagelse Herred Udskiftet 51 Figur 4.5 Fattighuset i Norring Hinnerup kommune Figur 4.6 Svendborg fattiggård 1872/ Kap Tabel 5.1 Danmarks folketal og erhvervsfordeling Tabel 5.2 Erhvervshovedgruppernes vækstrater Tabel 5.3 Produktionsudvikling, landbrug, industri Tabel 5.4 Produktionsudv. landbrug, industri, byg Tabel 5.5 Samme Tabel 5.6 Arbejderfamiliens udgiftsfordeling Figur 5.1 Andelsmejeriet, mælkecentrifugen 86 Figur 5.2 Jernbanenettet på Fyn Figur 5.3 Verdenshandelens kontraktion mill doll. 92 Figur 5.4 Børneproblemet 96 DANSK SOCIALPOLITIK VIII

11 Kap Tabel 6.1 Befolkningens bevægelser Tabel 6.2 Befolknings aldersfordeling Tabel 6.3 Personer i arbejdsstyrken Tabel 6.4 Landbrugs- og industriproduktion og produktivitet, index 124 Tabel 6.5 Nogle af økonomisk politiks hovedmål Tabel 6.6 Produktion, beskæftigelse og ledighed Tabel 6.7 Den private sektor. Funktionel indkomstfordeling Tabel 6.8 Forsyningsbalancen Tabel 6.9 Antal pensionister, efterlønsmodtagere, ledige, ledighedsberørte Tabel 6.10 Antal pladser og personale i sociale institutioner Figur 6.1 Skolesystemer Figur 6.2 Tildeling af invalide- og førtidspensioner Figur 6.3 Udstødningshjulet Figur ernes omlægning af de offentlige opgavers ledelse, 141 fordeling og finansiering Figur 6.5 En enklere vej til bistand 144 Kap Tabel 7.1 Befolkningens bevægelser 171 Tabel 7.2 Befolkningsudvikling, prognose 172 Tabel 7.3 Befolkning, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens og beskæftigelse 172 Tabel 7.4 Produktions-, beskæftigelses- og ledighedstal, samt væksttal 177 Tabel 7.5 Økonomisk politiks hovedmål, indikatorer 178 Tabel 7.6 Funktionel indkomstfordeling, privat sektor 179 Tabel 7.7 Forsyningsbalancen m.v. 180 Tabel 7.8 Statsregnskab m.v. 181 Tabel 7.9 Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige 185 Tabel 7.10 Antal pladser og personale i sociale institutioner 190 Tabel 7.11 Langtidsledige i jobtilbud 204 Tabel 7.12 Lære- og praktikpladser, ordinære, ekstraordinære 204 Tabel 7.13 Kontanthjælp, underkategorier 210 Figur 7.1 Lønkonkurrenceevne indenlandske lønomkostninger 178 pr. arbejdstime og pr. produceret enhed Figur 7.2 Tildelingskriterier for pension efter Figur 7.3 Pensionstypernes bestanddele og regulering Figur 7.4 Ledighedsforløb foranstaltninger (ult. 1990) 205 Figur 7.5 Socialkontoret arbejder med dagpengeloftet Kap Tabel 8.1 Befolkningens bevægelser 223 Tabel 8.2 Befolkningsudvikling, prognose 224 Tabel 8.3 Befolkning, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens og beskæftigelse 224 Tabel 8.4 Produktions-, beskæftigelses og ledighedstal, samt væksttal 227 INDHOLDSFORTEGNELSE IX

12 Tabel 8.5 Økonomisk politiks hovedmål, indikatorer 228 Tabel 8.6 Funktionel indkomstfordeling, privat sektor 228 Tabel 8.7 Forsyningsbalancen m.v. 230 Tabel 8.8 Statsregnskab m.v. 231 Tabel 8.9 Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige 252 Tabel 8.10 Antal pladser og personale i sociale institutioner 256 Tabel 8.11 Deltagere i nogle arbejdsmarkedsforanstaltninger 260 Tabel 8.12 Kontanthjælp, underkategorier 265 Figur 8.1 Anders Foghs opgør med forsørgerkulturen 235 Figur 8.2 Socialkommissionen: Det arbejdende menneske 239 Figur 8.3 Socialkommissionen: Tungt for de unge 248 Figur 8.4 Socialkommissionen: Folkepensionsforslag 249 Figur 8.5 Socialpensions tildelingsregler Figur 8.6 Pensionernes bestanddele m.v. 254 Figur 8.7 Bred enighed om løsningerne få modstandere 274 Figur 8.8 Dansk og europæisk socialpolitik sammenligning 275 Kap Tabel 9.1 Befolkningens bevægelser 277 Tabel 9.2 Befolkningsudvikling, prognose 278 Tabel 9.3 Befolkning, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens og beskæftigelse 278 Tabel 9.4 Produktions-, beskæftigelses og ledighedstal, samt væksttal 281 Tabel 9.5 Økonomisk politiks hovedmål, indikatorer 282 Tabel 9.6 Funktionel indkomstfordeling, privat sektor 282 Tabel 9.7 Forsyningsbalancen m.v. 283 Tabel 9.8 Statsregnskab m.v. 286 Tabel 9.9 Ledige, SDP modtagere, pensionister, efterlønsmodtagere m.fl. 301 Tabel 9.10 Antal pladser og personale i institutioner i den sociale sektor 306 Tabel 9.11 Deltagere i nogle arbejdsmarkedsforanstaltninger 308 Tabel 9.12 Kontanthjælp, underkategorier 313 Tabel 9.13 Handicapområdet - (nogle) daginstitutions- og bo-tilbud 315 Figur 9.1 Valgkæmpere - forskel/lighed 285 Figur 9.2 Problemet - regeringens løsning: "Rejs hjem"!" 289 Figur 9.3 Tildelingskriterier for pension , Figur 9.4 Førtidspensionists indtægt og rådighedsbeløb før / efter Figur 9.5 De enkelte pensionstypers bestanddele og disses størrelse og 304 regulering Figur 9.5.a Udvikling i nogle ydelsessatser , udv. u. fradrag til 305 Satspulje. Pia-check Figur 9.6 Regeringens håndsrækning til indvandreren 312 DANSK SOCIALPOLITIK X

13 Forkortelser 3F Fagligt Fælles Forbund ABI lov om aktiv beskæftigelsesindsats AFP almindelig førtidspension ADP arbejdsløshedsdagpenge AER arbejdsgivernes elevrefusion AF arbejdsformidlingen A-kasse arbejdsløshedskasse ALF arbejdsløshedsforsikring ALL arbejdsløshedsloven (lov om arbejdsløshedsforsikring og arbejdsformidling) AMBI arbejdsmarkedsbidrag AML arbejdsmiljøloven AMN arbejdsmarkedsnævn AMU arbejdsmarkedsuddannelser APW Average Production Worker ASL ankestyrelseslov ATL arbejdstilbudslov ATP arbejdsmarkedets tillægspension AUD arbejdsmarkedets uddannelsesfond BAL BeskæftigelsesAnsvarsLov BFI bruttofaktorindkomst BiL Bistandsloven Bkg. bekendtgørelse BNP bruttonationalprodukt BoY boligydelse BPOL BørnePasningsOrlovsLov BR Budgetredegørelse BST bedriftssundhedstjeneste BT børnetilskud BTL børnetilskudslov B&U børne- og ungeforsorg ( børneværn ) BUM Bestiller- /Udfører Model CASA Center for Alternativ Samfunds Analyse cirk. cirkulære DA Dansk Arbejdsgiverforening DAU (statens) Drifts-, Anlægs-, Udlånsbudget DAV Den Alternative Velfærdskommission DF Dansk Flygtningehjælp DONG Dansk Olie og NaturGas DP dagpenge DP-max. dagpengemaksimum DPL dagpengeloven (lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel) DS Danmarks Statistik DSF De Samvirkende Fagforbund DSP den sociale pensionsfond DØR Det økonomiske råd DSØ Det økonomiske sekretariat EF Europæiske Fællesskaber EFG erhvervsfaglige grunduddannelser EMS europæiske monetære samarbejde EPL enkepensionsloven FAFP forhøjet almindelig førtidspension FFP førtidig folkepension FIE folke-, invalide- og enkepension FlY fleksydelse ForTils Forsikringstilsynet FP folkepension FPL folkepensionsloven FT Folketinget HFP højeste førtidspension HIP højeste invalidepension HR højesteret ICSW International Council on Social Welfare INT integrationsloven IP invalidepension IPL invalidepensionsloven IY invaliditetsydelse JOB jobtilbudslov (ALL 97b) KA lov om kommunal aktivering KB kommunal beskæftigelsesindsats KL Kommunernes Landsforening KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomsattes organisation LAA lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik LAN Landsarbejdsnævnet LAS lov om aktiv socialpolitik Lbkg lovbekendtgørelse LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond LFP laveste førtidspension LG Lønmodtagerne Garantifond LIP laveste invalidepension LOF lov om offentlig forsorg LRA lov om retssikkerhed og social administration LSS lov om social service MFP mellemste førtidspension MIP mellemste invalidepension MOB mobilitetsfremmende ydelser MOMS merværdiafgift NAP National Action Plan (for beskæftigelse, mod fattigdom..) OECD Organisation for Economic Cooperation and Development PPI Perspektivplanredegørelse I PP II Perspektivplanredegørelse II R&P-nævn revaliderings- og pensionsnævn RV Det radikale Venstre RVK Regeringens Velfærds Kommission SASU Sammenslutningen af Sociale Udvalg INDHOLDSFORTEGNELSE XI

14 SDP sygedagpenge SDPL sygedagpengelov Forlig - indhold kan ses i kronologisk SE Statistiske Efterretninger oversigt. SF Socialistisk Folkeparti Aktiveringsforlig 1991 SFI Socialforskningsinstituttet Aktiveringsforlig dobbelt 1992 SPFL social pensionsfondslov Arbejdsmarkedsreform 1993, 2002 SIL Socialindkomstloven Augustforlig I 1976 SiStyr Sikringsstyrelsen Augustforlig II 1977 SoSL den sociale styrelseslov bl.a. beskæftigelsesforanstaltninger SPL social pensionslov (L488 m.fl.) SUM Socialministeriets Udviklings Augustforlig III 1978 Midler Bankpakke I 2008 SUVL Special Undervisning for Voksne Lov Bankpakke II 2009 SySi Sygesikring Bededagsforlig 1974 TPL tjenestemandspensionslov Bistandslov-forlig 1997 UKO Uvildig Konsulent Ordning Boligforlig 1973 UL ulykkesforsikringslov Decemberpakke 1979 UNHCR United Nations High Commissioner Dødepakke 1999 on Refugees Efterlønsforlig 1998 UY ungdomsydelse (NB 2 betydninger: , En ny chance til alle ) Februarforlig bl.a. beskæftigelsesforanstaltninger VISO Videns- og Specialrådgivnings Organisation Fleksjobforlig 2006 Politiske partier m.v. Flere i Arbejde 2002 Forlig, større 1982 A Socialdemokratiet u.'kælenavn' 1984x2 B Det radikale Venstre trafikpolitikforlig, 1997 C Det konservative Folkeparti økonomiforlig 1997 D Centrumsdemokraterne (tidligere: Venstre) Førtidspension 1997, 2000, 2001 E Danmarks Retsforbund Julepakken 1985 F Socialistisk Folkeparti Kartoffelkur 1986 G De grønne Kludetæppeforlig 1999 K Danmarks Kommunistiske Parti Konkurrenceevneforlig 1987 M Centrumsdemokraterne (indtil..) Majforlig 1980 N Folkebevægelsen mod EF Martsforlig 1975 O Dansk Folkeparti Martsforlig 1981 P Fælles Kurs Martspakke 1982 Q Kristeligt Folkeparti Mini-forlig 1983 S Slesvigsk Parti Nationalt kompromis 1992 T (ved en del kommunevalg: tvær-socialistiske Oktoberforlig 1982 lister) Pinsepakke 1998 U De Uafhængige Påskepakke 1986 V Venstre Rio Bravo forlig 1983 X noget man sætter på en stemmeseddel Satspuljeforlig 1990 Y Venstresocialisterne (og hvert år siden) Y Ny alliance / Liberal alliance (2007) Septemberforlig 1975 Z Fremskridtspartiet Skatteforlig 2007 Ø Enhedslisten De Rød-Grønne Skattereform 1993 Strukturreform 2005 Udlændingepakke 1998,2002,2006 Ungepakken 1990 Velfærdsforlig 2006 Voldspakke 1998 Ældrepakke 1987 DANSK SOCIALPOLITIK XII

15 0. FORORD Denne bog er udarbejdet til brug ved undervisningen i socialpolitik først og fremmest ved socialrådgiver og socialformidleruddannelserne. Idéen er at beskrive og forklare tilblivelsen af og nogle af sammenhængene mellem de samfundsinstitutioner, vi tilsammen betegner som velfærdsstaten. Inden for disse institutioner er det jo, at socialarbejderes og andre velfærdsstatsfunktionærers personlige og faglige engagement dagligt udfoldes. Det er mit håb, at bogen også kan findes nyttig ved pædagoguddannelserne og læreruddannelsen og i andre undervisningssammenhænge. Bogen er et - hasarderet kortfattet - forsøg på at beskrive nogle træk af dynamikken i den befolkningsmæssige, økonomiske og politiske udvikling, som ligger til grund for dels de sociale problemer, dels de socialpolitiske tiltag, som denne periode udviser. Den er tillige en - desperat kortfattet - beskrivelse af udviklingen i det socialpolitiske institutionsapparat i Danmark i små 300 år. Bogen er tillige et forsøg på at give et forholdsvis detaljeret overblik over socialpolitikændringerne siden den 4. Socialreform, 1970 ernes reform, og de modsigelsesfulde motiver, der hos politikerne har drevet lovgivning og institutionsudvikling. Ikke mindst forsøget på motivanalyse stiller nogle meget betydelige metodeproblemer: Når regeringen har bestemt socialministeriets budgetramme, eller kommunens økonomiudvalg har bestemt socialudvalgets budgetramme ( budgetrammestyring ), så hænder det, at ministeren må stille lovforslag om ændring af tildelings- og udmålingsregler, så udgifter mindskes, og socialud-valget må evt. beskære i institutionernes budget. Men ofte angives andre motiver end budgetrammeindsnævringen som begrundelse for regelændringerne. For politologen står da kildeproblemet tilbage: Var ministerens angivne lovmotiver the whole truth and nothing but the truth? Som det vil ses i kapitlerne 6-8 tillader jeg mig i en del analyser at vurdere om mulige motiver bag de offentligt fremførte lovmotiver. I forhold til de tidligere udgaver har jeg i denne 7. (nu10.) udgave foretaget 3 større ændringer: Den kronologiske oversigt over politisk-økonomiske og sociallovgivningsmæsige ændringer siden slutningen af 1960'erne er stadig i 6 spalter, men nu samlet på modstående sider. En forbedret stikordsliste, sammen med ændringen af den kronologiske oversigt, vil forhåbentlig øge bogens anvendelighed som opslagsbog. Der er indsat et nyt kapitel 2, et forsøg på samtænkning af begreberne velfærdsstat, socialpolitik, og socialt arbejde. Med dette nye kapitel 2, og med bogen i dens helhed, håber jeg at inspirere læserne - især kommende socialarbejdere - til et yderligere skærpet blik for det sociale arbejdes politiske karakter. Igennem bogen vil henvisninger til lovgivning altid være til dansk lovgivning, medmindre andet anføres pgld. sted. Jeg har ikke i denne revision af bogen gjort meget ud af internationale sammenligninger. Dog: I kap. 2 bringes en oversigt over velfærdsstatslige udgifter i en del lande. Og i kap. 7-8 inddrages enkelte aspekter af Den Europæiske Unions udvikling og indflydelse på dansk FORORD. XIII

16 socialpolitik. Her bringes også et appendix om litteratur om EU, EU-lande og dens/deres socialpolitik. Til genopfriskning af nogle økonomisk-politiske sammenhænge kan det være nyttigt at sammenholde f.eks. de enkelte elementer i nogle politiske kriseforlig som refereret i den kronologiske oversigt med den økonomiske situation og udvikling som vist igennem tabellerne 6.4-8, 7.4-8, og Det anbefales at bruge stikordslisten til videnskontrol ved repetition og eksamenslæsning. Tak til de venner, kolleger, medarbejdere og studerende ved Den Sociale Højskole i Århus, som med råd, dåd og tålmod har hjulpet mig i arbejdet med bogen i flere udgaver. Tak til Den Sociale Højskole, som via delvis undervisnings-frihed har givet mulighed for en mere omfattende revision end ellers muligt. Tak til Birte Krabbe, Niels Dalgaard, Palle Bruus, Søren Peter Olesen, Else Gloggengiesser, Aase Mygind Madsen, Svend Aage Andersen, Ole Nørgaard Madsen, Elisabeth Kragh Christensen, Susanne Hendriksen, Anna Koch, samt til fhv. socialinspektør Helge Andersen for gode forslag til bogens forbedring. Tak også til Claus Deleuran og bladet Arbejdsgiveren samt Socialkommissionen for tilladelse til brug af illustrationer. Århus, september 1998 Denne 7. udgave er en ajourføring af 6. udgave fra Især kap. 8 er omarbejdet, men der er også i andre kapitler mindre ændringer. Forkortelseslisten er suppleret med en alfabetisk oversigt over større politiske forlig, hvis indhold jo så kan spores i den kronologiske oversigt. Bogen foreligger i elektronisk form på Den Sociale Højskole, Århus hjemmeside: / bibliotek / publikationer. Her foretager jeg af og til opdatering. Århus, Januar 2003 Denne 10. udgave er en ajourføring af 7-9 udgaver fra 2002/2004/2006. Kap. 8 er let revideret, en del data for årene er flyttet til kap. 9. Oversigten over Socialpolitiske filtreringsmekanismer er udbygget med tabellarisk oversigt over hele kontantydelsessystemet, og. forsørgelsesydelsen sat i relation til Average Production Worker - muligvis af interesse for dem, der vil lave internationale sammenligninger. For brugeren er det muligt at downloade og udskrive kap. 9 og have det ved siden af den blåt indbundne. Eller bestille det som trykt tillæg for 30 kr. + porto, Den kronologiske oversigt er ført ajour til december Konsekvensrettelser i indholdsfortegnelse, stikordsliste m.v. Bogen planlægges ajourført årligt, i hvert fald i E-udgave. Genoptryk vil finde sted. Tabeller i kap. 9 vil ca. årligt blive opdateret. Stikordslisten: En del love og ydelsestyper er nævnt med årstal for lovgivningen. En del regerings-programmer er nævnt med årstal, også selvom de ikke nævnes i selve bogens tekst. En del socialpolitiske puljer er nævnt, om muligt med årstal. Det er ment som en service for læseren. Århus, januar 2009 Viggo Jonasen DANSK SOCIALPOLITIK XIV

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 Søren Kolstrup DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 - sporskifter, motiver, drivkræfter UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK Klit ZENTRALBIBLIOTHEK - Frydenlund Indhold Forord 11 Kapitel 1 Hvorfor universalisme 13 Den

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 159/2012 (2. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Ikast Betonvarefabrik A/S (tidligere IBF Ringe A/S) (advokat Marlene Gjedde) I tidligere instanser

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere