DANSK SOCIALPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SOCIALPOLITIK 1708-2008"

Transkript

1 DANSK SOCIALPOLITIK

2

3 Viggo Jonasen DANSK SOCIALPOLITIK Menneske, økonomi, samfund - og socialt arbejde

4 Viggo Jonasen DANSK SOCIALPOLITIK udgave, 1. oplag Udgivet af Viggo Jonasen Elektronisk udgave januar 2009 ISBN Papirudgave: Dansk Socialpolitik (2003) 7. udg. ISBN: plus Tillæg 2008 til 7. udg., kapitel (2009) ISBN: Gengivelse tilladt med angivelse af kilde udgaven er stort set lig med 2002 udgaven, med et tilføjet kapitel 9 og med ajourført indholdsfortegnelse m.v., kronologisk oversigt , litteraturliste og stikordsliste (kan downloades fra og fra ) 2002 udgaven samt et trykt tillæg, der indeholder kapitel 9, oversigt over alle sociale økonomiske ydelser, og den kronologiske oversigt kan bestilles ved henvendelse til: Pris for 2002 udgave + tillæg: 100 kr. + forsendelse. Pris for tillægget 30 kr. + forsendelse. Billeder i bogen med angiven ophavsmand er/kan være copyright-beskyttet. Såfremt de ønskes gengivet, må der ske henvendelse til Copy-Dan

5 INDHOLD - FORKORTELSER - FORLIG III 0 FORORD XIII 1. INDLEDNING 1 2. VELFÆRDSSTAT, SOCIALPOLITIK, SOCIALT ARBEJDE Samfund: normalitet - afvigelse Velfærd Velfærd: den enkeltes livsforløb. Personlig velfærd I Velfærd: arbejde => værdi => købekraft => personlig velfærd II Samfund: produktion, fordeling, lighed/ulighed - 11 rigdom/fattigdom 2.4 Stat: kollektiv velfærd - individuel velfærd. Velfærdsstat I Velfærdsstat II: hvem varetager velfærdsfunktionerne? Forsørgelsestrekanten Forsørgelsesfirkanten I Forsørgelsesfirkanten II Velfærdsstat III: etik og politik bag ordninger. Socialt 20 arbejdes etik 2.7 Mere om Arbejdet som socialpolitisk norm: pligt eller frihed? Mere om selvstændighed og frihed som socialpolitisk norm Socialt arbejde og social kontrol Modsætninger i og om velfærdsstaten Uenighed mellem grupper om, hvilke normer der bør gælde Uenighed om, hvem der er medlemmer af velfærdssamfundet Subkulturer Hurtigere og større produktion - flere tabere Typer af velfærdsstater LANDBRUGSSAMFUND MED MARGINAL 39 HANDEL - en kort oversigt DEN NYE BONDE: LANDBRUGSKAPITALIST 43 TILTAGENDE ARBEJDSDELING 4.1 Befolkningsstruktur og organisation Befolkningens størrelse og geografiske og faglige fordeling Uddannelse og social organisation 45 INDHOLDSFORTEGNELSE III

6 4.2 Produktionens omfang og distribution, på baggrund af æn- 48 dringer i teknologi, ejendomsforhold, arbejdsdeling og uddannelse Teknologiændring: omdrift, gødskning, jordbehandling Fra fæste til selveje - udskiftning Fra husøkonomi til markedsøkonomi Sammenfatning: tilsyneladende erhvervsstabilitet - 53 underliggende strukturændringer De sociale problemer Et relativt stabilt samfund Erhvervsstrukturændringer, øget levealder. Netværks- 56 opløsning Sociale institutioner Fattigvæsenet under betleriforordningen af og 1803 lovgivnin, den 1. socialreform: Nyere målsæt- 59 ninger for fattigvæsenet Socialpolitik under skatteyderindflydelse Fattigvæsenet - de fattiges kasse Arbejdshus og fattiggård Fattigvæsenets bestyrelse og finansiering Ordninger uden for det almindelige fattigvæsen sammenfatning FRA LANDBRUGSAMFUND TIL INDUSTRI- 81 SAMFUND Befolknings- og erhvervsudvikling, lidt om orga- 81 nisationsudvikling Levetidsforlængelse. Uddannelsesvækst. Organi- 81 sationerne grundlægges Afsvækket befolkningsvækst. Arbejderpartidominans Produktionsudvikling, på baggrund af ændringer 86 i teknologi, ejendomsforhold og arbejdsdeling Kriser og højkonjunktur. Industrialismens gennem- 86 brud. Handelskapitalen som motor Krige, svindende konjunkturer. Verdenskrise. Konso- 91 lidering. Bysamfundet Sociale problemer Arbejderproblemet. Børneproblemet. Pauperismen Sociale problemer. Urbanisering, faldende fødselstal Sociale instituioner Fattighjælp. Syge- og arbejdsløshedskasser. Velgø- 99 rende foreninger. Fattiggårde. Den 2. socialreform Socialpolitiske tiltag og institutioner 110 DANSK SOCIALPOLITIK IV

7 5.5 SAMMENFATNING FRA INDUSTRISAMFUND TIL SERVICE- 119 SAMFUND 6.1 Befolknings-, erhvervs- og uddannelsesudvikling Produktionsudvikling. Den 2. industrielle revolution og den 124 offentlige sektors vækst 6.3 Sociale problemer: voksende sårbarhed, tiltagende udstødning Sociale institutioner Solidaritetsprincippet slår igennem. Ordningerne vokser. 137 Kommunalreform og den 4. socialreform Ydelsesområderne: Ældre- og invalideforsørgelse og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, ledighedsbekæmpelse Sygedagpenge, syge(for)sikring m.v Kontanthjælp efter Lov om Offentlig Forsorg og efter Lov om 156 Social Bistand Institutionsydelser, service efter Forsorgslov og 157 Bistandslov Børn- og unge institutioner. Mødrehjælp. Erhvervshæmmede, handicappede, plejetrængende og andre Børnetilskud, børnebidrag Socialreformens styringssystem: organer, informationssystem, 162 godkendelse, normer, planer, refusion, maksimumsgrænser, ankesystem. Betalingsregler : afsluttende bemærkninger: højkonjunktur, vildvækst, 165 reformbehov. Socialreformen. Kritikken af socialreformen, og kritikken, der udeblev OPGØRET MED SOLIDARIETSPRINCIPPET 171 SOCIALPOLITIKKEN I DEN ØKONOMISKE KRISE. 7.1 Befolknings-, uddannelses- og erhvervsudvikling Produktionsudviklingen: de klemte kapitalister. Fra lav- 175 vækst med ledighed via opsving med ledighed til lavvækst med større ledighed. 7.3 Sociale problemer Sociale institutioner og ydelser. Sociallovgivning i skyggen 189 af krise og backlash Institutions- og ydelsesudviklingen Hovedlinier i sociallov-ændringerne Ydelsesområderne 196 INDHOLDSFORTEGNELSE V

8 Ældre- og invalideforsørgelse og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, ledigheds- 202 bekæmpelse, arbejdsskadeforsikring Syge- og barselsdagpenge, sygesiskring Forsørgelsesydelser inden for bistandslovområdet. 209 Opgøret med solidaritetsprincippet Institutionsudviklingen inden for bistandslov- og 214 administrationsområderne Børnetilskudsområdet Styring og finansiering. Forsøgsvirksomhed, puljer m.v SOCIALPOLITISK RÅDVILDHED. 223 LIBERALISMENS FREMMARCH 8.1 Befolknings-, uddannelses- og erhvervsudvikling Produktionsudvikling: lavvækst. Faldende og siden stigende 226 beskæftigelse i privat sektor. Stagnerende beskæftigelse i den offentlige sektor Sociale problemer: ledighed, udstødning. De store 233 udgifter. Afhængighedsskabelse og markedsforstyrrelser 8.4 Sociale institutioner og ydelser: AKTIV eller workfare ideologien. pakker, kampagner, forsøg. Nyliberalismen Diskussionstemaer, institutions- og ydelsesudvikling Ydelsesområderne Ældre- og invalideforsørgelse og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, aktivering, 257 arbejdsskadeforsikring Syge- og barselsdagpenge, sygesikring, sygebehandling Bistandslovområdet Ydelser, institutioner, administra- 262 tion. Forlængelse af ungdommen, pligt-aktivering. Loven opdeles Institutions- og ydelsesudviklingen Børnetilskuds- og børnefamilieydelsesområdet Styring og finansiering Neo-Liberalismens fremmarch - socialpolitisk perspektivering NEO-LIBERALISMENS KONSOLIDERING. 277 MARKED-GØRELSE 9.1 Befolknings-, uddannelses-, erhvervs- og organisations- 277 udvikling 9.2 Produktionsudvikling : Svag, siden stigende vækst. 281 Beskæftigelse: faldende, siden stigende i den private sektor. Offentlig sektor: konstant DANSK SOCIALPOLITIK VI

9 : Sociale problemer: (aftagende) ledighed, eksklusion 287 De store udgifter. 'Afhængighedsskabelse' og "markedsforstyrrelse".'de fremmede' som socialt problem. 9.4 Sociale institutioner og ydelser: 'Aktiv'-ideologien, 'pakker', 292 'kampagner', 'forsøg'. Neo-liberalismen: 'eget ansvar'. Strukturreform, kommunalreform Diskussionstemaer, lov-, institutions- og ydelsesudvikling. 292 Strukturreform - kommunalreform socialreform Ydelsesområderne Ældre- og invalideforsørgelse- og -omsorg Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, aktivering, 307 arbejdsskadeforsikring Syge- og barselsdagpenge, sygesikring, sygebehandling 'Bistandslovområdet' : Retssikkerhedslov (LRA), 310 Servicelov (LSS) og Aktivlov (LAS), Integrationslov (INT).: ydelser, institutioner, administration. Perspektiver, hovedmotiver, problemer. Lovudvikling Institutions- og ydelsesudviklingen Børnetilskuds- og familieydelsesudområdet Styring og finansiering Neo-liberalismens konsolidering i dansk socialpolitik EU og dansk socialpolitik - problemer og perspektiver 320 kap. 9 stikord, forkortelser, litt. 322 BILAG Sociale udgifter 325 Aftægtskontrakt 326 Socialpolitiske filtre - notat 330 Historiske oversigter 340 Kronologisk oversigt i 6 spalter 344 Politiske begivenheder - børnetilskudslovgivning - arbejdsløshedsforsikring, ledighedsbekæmpelse, aktivering m.v. - sygedagpengeog sygesikringslovgivning - bistandslovområdet - pension m.v. Stikordsliste - index 433 Litteraturliste 446 INDHOLDSFORTEGNELSE VII

10 TABELLER OG FIGURER Kap. 2 Tabel 2.1 Offentlige udgifter til overførselsindkomsterog kollektivt konsum 19 i Norden og EU-lande samt Japan og USA i % af BNP Figur 2.1 Livsbuen: mandens aldre 7 Figur 2.2 Livsbuen: Kvindens aldre 8 Figur 2.3 Forsørgelsestrekanten 15 Figur 2.4 Forsørgelsesfirkanten I 16 Figur 2.5 Forsørgelsesfirkanten II 17 Figur 2.6 Forsørgelsesfirkanten II 27 Kap Tabel 3.1 Kongeriget Danmarks (excl. Skåne) Befolkning Kap Tabel 4.1 Danmarks befolkning, hovedområder Tabel 4.2 Danmarks befolkning, erhverv Tabel 4.3 Bruttofaktorindkomst i de enkelte erhverv Tabel 4.4 Vækstrater totalt og i hovederhvervsgrupper Figur 4.1 Kongeriget Danmarks folketal Figur 4.2 Rytterskolen i Hørning ved Århus 46 Figur 4.3 Hjulplov, svingplov 49 Figur 4.4.a Aarslev by, Slagelse Herred Trevangsbrug 50 Figur 4.4.c Aarslev by, Slagelse Herred Kobbelbrug 51 Figur 4.4.c Aarslev by, Slagelse Herred Udskiftet 51 Figur 4.5 Fattighuset i Norring Hinnerup kommune Figur 4.6 Svendborg fattiggård 1872/ Kap Tabel 5.1 Danmarks folketal og erhvervsfordeling Tabel 5.2 Erhvervshovedgruppernes vækstrater Tabel 5.3 Produktionsudvikling, landbrug, industri Tabel 5.4 Produktionsudv. landbrug, industri, byg Tabel 5.5 Samme Tabel 5.6 Arbejderfamiliens udgiftsfordeling Figur 5.1 Andelsmejeriet, mælkecentrifugen 86 Figur 5.2 Jernbanenettet på Fyn Figur 5.3 Verdenshandelens kontraktion mill doll. 92 Figur 5.4 Børneproblemet 96 DANSK SOCIALPOLITIK VIII

11 Kap Tabel 6.1 Befolkningens bevægelser Tabel 6.2 Befolknings aldersfordeling Tabel 6.3 Personer i arbejdsstyrken Tabel 6.4 Landbrugs- og industriproduktion og produktivitet, index 124 Tabel 6.5 Nogle af økonomisk politiks hovedmål Tabel 6.6 Produktion, beskæftigelse og ledighed Tabel 6.7 Den private sektor. Funktionel indkomstfordeling Tabel 6.8 Forsyningsbalancen Tabel 6.9 Antal pensionister, efterlønsmodtagere, ledige, ledighedsberørte Tabel 6.10 Antal pladser og personale i sociale institutioner Figur 6.1 Skolesystemer Figur 6.2 Tildeling af invalide- og førtidspensioner Figur 6.3 Udstødningshjulet Figur ernes omlægning af de offentlige opgavers ledelse, 141 fordeling og finansiering Figur 6.5 En enklere vej til bistand 144 Kap Tabel 7.1 Befolkningens bevægelser 171 Tabel 7.2 Befolkningsudvikling, prognose 172 Tabel 7.3 Befolkning, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens og beskæftigelse 172 Tabel 7.4 Produktions-, beskæftigelses- og ledighedstal, samt væksttal 177 Tabel 7.5 Økonomisk politiks hovedmål, indikatorer 178 Tabel 7.6 Funktionel indkomstfordeling, privat sektor 179 Tabel 7.7 Forsyningsbalancen m.v. 180 Tabel 7.8 Statsregnskab m.v. 181 Tabel 7.9 Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige 185 Tabel 7.10 Antal pladser og personale i sociale institutioner 190 Tabel 7.11 Langtidsledige i jobtilbud 204 Tabel 7.12 Lære- og praktikpladser, ordinære, ekstraordinære 204 Tabel 7.13 Kontanthjælp, underkategorier 210 Figur 7.1 Lønkonkurrenceevne indenlandske lønomkostninger 178 pr. arbejdstime og pr. produceret enhed Figur 7.2 Tildelingskriterier for pension efter Figur 7.3 Pensionstypernes bestanddele og regulering Figur 7.4 Ledighedsforløb foranstaltninger (ult. 1990) 205 Figur 7.5 Socialkontoret arbejder med dagpengeloftet Kap Tabel 8.1 Befolkningens bevægelser 223 Tabel 8.2 Befolkningsudvikling, prognose 224 Tabel 8.3 Befolkning, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens og beskæftigelse 224 Tabel 8.4 Produktions-, beskæftigelses og ledighedstal, samt væksttal 227 INDHOLDSFORTEGNELSE IX

12 Tabel 8.5 Økonomisk politiks hovedmål, indikatorer 228 Tabel 8.6 Funktionel indkomstfordeling, privat sektor 228 Tabel 8.7 Forsyningsbalancen m.v. 230 Tabel 8.8 Statsregnskab m.v. 231 Tabel 8.9 Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige 252 Tabel 8.10 Antal pladser og personale i sociale institutioner 256 Tabel 8.11 Deltagere i nogle arbejdsmarkedsforanstaltninger 260 Tabel 8.12 Kontanthjælp, underkategorier 265 Figur 8.1 Anders Foghs opgør med forsørgerkulturen 235 Figur 8.2 Socialkommissionen: Det arbejdende menneske 239 Figur 8.3 Socialkommissionen: Tungt for de unge 248 Figur 8.4 Socialkommissionen: Folkepensionsforslag 249 Figur 8.5 Socialpensions tildelingsregler Figur 8.6 Pensionernes bestanddele m.v. 254 Figur 8.7 Bred enighed om løsningerne få modstandere 274 Figur 8.8 Dansk og europæisk socialpolitik sammenligning 275 Kap Tabel 9.1 Befolkningens bevægelser 277 Tabel 9.2 Befolkningsudvikling, prognose 278 Tabel 9.3 Befolkning, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens og beskæftigelse 278 Tabel 9.4 Produktions-, beskæftigelses og ledighedstal, samt væksttal 281 Tabel 9.5 Økonomisk politiks hovedmål, indikatorer 282 Tabel 9.6 Funktionel indkomstfordeling, privat sektor 282 Tabel 9.7 Forsyningsbalancen m.v. 283 Tabel 9.8 Statsregnskab m.v. 286 Tabel 9.9 Ledige, SDP modtagere, pensionister, efterlønsmodtagere m.fl. 301 Tabel 9.10 Antal pladser og personale i institutioner i den sociale sektor 306 Tabel 9.11 Deltagere i nogle arbejdsmarkedsforanstaltninger 308 Tabel 9.12 Kontanthjælp, underkategorier 313 Tabel 9.13 Handicapområdet - (nogle) daginstitutions- og bo-tilbud 315 Figur 9.1 Valgkæmpere - forskel/lighed 285 Figur 9.2 Problemet - regeringens løsning: "Rejs hjem"!" 289 Figur 9.3 Tildelingskriterier for pension , Figur 9.4 Førtidspensionists indtægt og rådighedsbeløb før / efter Figur 9.5 De enkelte pensionstypers bestanddele og disses størrelse og 304 regulering Figur 9.5.a Udvikling i nogle ydelsessatser , udv. u. fradrag til 305 Satspulje. Pia-check Figur 9.6 Regeringens håndsrækning til indvandreren 312 DANSK SOCIALPOLITIK X

13 Forkortelser 3F Fagligt Fælles Forbund ABI lov om aktiv beskæftigelsesindsats AFP almindelig førtidspension ADP arbejdsløshedsdagpenge AER arbejdsgivernes elevrefusion AF arbejdsformidlingen A-kasse arbejdsløshedskasse ALF arbejdsløshedsforsikring ALL arbejdsløshedsloven (lov om arbejdsløshedsforsikring og arbejdsformidling) AMBI arbejdsmarkedsbidrag AML arbejdsmiljøloven AMN arbejdsmarkedsnævn AMU arbejdsmarkedsuddannelser APW Average Production Worker ASL ankestyrelseslov ATL arbejdstilbudslov ATP arbejdsmarkedets tillægspension AUD arbejdsmarkedets uddannelsesfond BAL BeskæftigelsesAnsvarsLov BFI bruttofaktorindkomst BiL Bistandsloven Bkg. bekendtgørelse BNP bruttonationalprodukt BoY boligydelse BPOL BørnePasningsOrlovsLov BR Budgetredegørelse BST bedriftssundhedstjeneste BT børnetilskud BTL børnetilskudslov B&U børne- og ungeforsorg ( børneværn ) BUM Bestiller- /Udfører Model CASA Center for Alternativ Samfunds Analyse cirk. cirkulære DA Dansk Arbejdsgiverforening DAU (statens) Drifts-, Anlægs-, Udlånsbudget DAV Den Alternative Velfærdskommission DF Dansk Flygtningehjælp DONG Dansk Olie og NaturGas DP dagpenge DP-max. dagpengemaksimum DPL dagpengeloven (lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel) DS Danmarks Statistik DSF De Samvirkende Fagforbund DSP den sociale pensionsfond DØR Det økonomiske råd DSØ Det økonomiske sekretariat EF Europæiske Fællesskaber EFG erhvervsfaglige grunduddannelser EMS europæiske monetære samarbejde EPL enkepensionsloven FAFP forhøjet almindelig førtidspension FFP førtidig folkepension FIE folke-, invalide- og enkepension FlY fleksydelse ForTils Forsikringstilsynet FP folkepension FPL folkepensionsloven FT Folketinget HFP højeste førtidspension HIP højeste invalidepension HR højesteret ICSW International Council on Social Welfare INT integrationsloven IP invalidepension IPL invalidepensionsloven IY invaliditetsydelse JOB jobtilbudslov (ALL 97b) KA lov om kommunal aktivering KB kommunal beskæftigelsesindsats KL Kommunernes Landsforening KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomsattes organisation LAA lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik LAN Landsarbejdsnævnet LAS lov om aktiv socialpolitik Lbkg lovbekendtgørelse LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond LFP laveste førtidspension LG Lønmodtagerne Garantifond LIP laveste invalidepension LOF lov om offentlig forsorg LRA lov om retssikkerhed og social administration LSS lov om social service MFP mellemste førtidspension MIP mellemste invalidepension MOB mobilitetsfremmende ydelser MOMS merværdiafgift NAP National Action Plan (for beskæftigelse, mod fattigdom..) OECD Organisation for Economic Cooperation and Development PPI Perspektivplanredegørelse I PP II Perspektivplanredegørelse II R&P-nævn revaliderings- og pensionsnævn RV Det radikale Venstre RVK Regeringens Velfærds Kommission SASU Sammenslutningen af Sociale Udvalg INDHOLDSFORTEGNELSE XI

14 SDP sygedagpenge SDPL sygedagpengelov Forlig - indhold kan ses i kronologisk SE Statistiske Efterretninger oversigt. SF Socialistisk Folkeparti Aktiveringsforlig 1991 SFI Socialforskningsinstituttet Aktiveringsforlig dobbelt 1992 SPFL social pensionsfondslov Arbejdsmarkedsreform 1993, 2002 SIL Socialindkomstloven Augustforlig I 1976 SiStyr Sikringsstyrelsen Augustforlig II 1977 SoSL den sociale styrelseslov bl.a. beskæftigelsesforanstaltninger SPL social pensionslov (L488 m.fl.) SUM Socialministeriets Udviklings Augustforlig III 1978 Midler Bankpakke I 2008 SUVL Special Undervisning for Voksne Lov Bankpakke II 2009 SySi Sygesikring Bededagsforlig 1974 TPL tjenestemandspensionslov Bistandslov-forlig 1997 UKO Uvildig Konsulent Ordning Boligforlig 1973 UL ulykkesforsikringslov Decemberpakke 1979 UNHCR United Nations High Commissioner Dødepakke 1999 on Refugees Efterlønsforlig 1998 UY ungdomsydelse (NB 2 betydninger: , En ny chance til alle ) Februarforlig bl.a. beskæftigelsesforanstaltninger VISO Videns- og Specialrådgivnings Organisation Fleksjobforlig 2006 Politiske partier m.v. Flere i Arbejde 2002 Forlig, større 1982 A Socialdemokratiet u.'kælenavn' 1984x2 B Det radikale Venstre trafikpolitikforlig, 1997 C Det konservative Folkeparti økonomiforlig 1997 D Centrumsdemokraterne (tidligere: Venstre) Førtidspension 1997, 2000, 2001 E Danmarks Retsforbund Julepakken 1985 F Socialistisk Folkeparti Kartoffelkur 1986 G De grønne Kludetæppeforlig 1999 K Danmarks Kommunistiske Parti Konkurrenceevneforlig 1987 M Centrumsdemokraterne (indtil..) Majforlig 1980 N Folkebevægelsen mod EF Martsforlig 1975 O Dansk Folkeparti Martsforlig 1981 P Fælles Kurs Martspakke 1982 Q Kristeligt Folkeparti Mini-forlig 1983 S Slesvigsk Parti Nationalt kompromis 1992 T (ved en del kommunevalg: tvær-socialistiske Oktoberforlig 1982 lister) Pinsepakke 1998 U De Uafhængige Påskepakke 1986 V Venstre Rio Bravo forlig 1983 X noget man sætter på en stemmeseddel Satspuljeforlig 1990 Y Venstresocialisterne (og hvert år siden) Y Ny alliance / Liberal alliance (2007) Septemberforlig 1975 Z Fremskridtspartiet Skatteforlig 2007 Ø Enhedslisten De Rød-Grønne Skattereform 1993 Strukturreform 2005 Udlændingepakke 1998,2002,2006 Ungepakken 1990 Velfærdsforlig 2006 Voldspakke 1998 Ældrepakke 1987 DANSK SOCIALPOLITIK XII

15 0. FORORD Denne bog er udarbejdet til brug ved undervisningen i socialpolitik først og fremmest ved socialrådgiver og socialformidleruddannelserne. Idéen er at beskrive og forklare tilblivelsen af og nogle af sammenhængene mellem de samfundsinstitutioner, vi tilsammen betegner som velfærdsstaten. Inden for disse institutioner er det jo, at socialarbejderes og andre velfærdsstatsfunktionærers personlige og faglige engagement dagligt udfoldes. Det er mit håb, at bogen også kan findes nyttig ved pædagoguddannelserne og læreruddannelsen og i andre undervisningssammenhænge. Bogen er et - hasarderet kortfattet - forsøg på at beskrive nogle træk af dynamikken i den befolkningsmæssige, økonomiske og politiske udvikling, som ligger til grund for dels de sociale problemer, dels de socialpolitiske tiltag, som denne periode udviser. Den er tillige en - desperat kortfattet - beskrivelse af udviklingen i det socialpolitiske institutionsapparat i Danmark i små 300 år. Bogen er tillige et forsøg på at give et forholdsvis detaljeret overblik over socialpolitikændringerne siden den 4. Socialreform, 1970 ernes reform, og de modsigelsesfulde motiver, der hos politikerne har drevet lovgivning og institutionsudvikling. Ikke mindst forsøget på motivanalyse stiller nogle meget betydelige metodeproblemer: Når regeringen har bestemt socialministeriets budgetramme, eller kommunens økonomiudvalg har bestemt socialudvalgets budgetramme ( budgetrammestyring ), så hænder det, at ministeren må stille lovforslag om ændring af tildelings- og udmålingsregler, så udgifter mindskes, og socialud-valget må evt. beskære i institutionernes budget. Men ofte angives andre motiver end budgetrammeindsnævringen som begrundelse for regelændringerne. For politologen står da kildeproblemet tilbage: Var ministerens angivne lovmotiver the whole truth and nothing but the truth? Som det vil ses i kapitlerne 6-8 tillader jeg mig i en del analyser at vurdere om mulige motiver bag de offentligt fremførte lovmotiver. I forhold til de tidligere udgaver har jeg i denne 7. (nu10.) udgave foretaget 3 større ændringer: Den kronologiske oversigt over politisk-økonomiske og sociallovgivningsmæsige ændringer siden slutningen af 1960'erne er stadig i 6 spalter, men nu samlet på modstående sider. En forbedret stikordsliste, sammen med ændringen af den kronologiske oversigt, vil forhåbentlig øge bogens anvendelighed som opslagsbog. Der er indsat et nyt kapitel 2, et forsøg på samtænkning af begreberne velfærdsstat, socialpolitik, og socialt arbejde. Med dette nye kapitel 2, og med bogen i dens helhed, håber jeg at inspirere læserne - især kommende socialarbejdere - til et yderligere skærpet blik for det sociale arbejdes politiske karakter. Igennem bogen vil henvisninger til lovgivning altid være til dansk lovgivning, medmindre andet anføres pgld. sted. Jeg har ikke i denne revision af bogen gjort meget ud af internationale sammenligninger. Dog: I kap. 2 bringes en oversigt over velfærdsstatslige udgifter i en del lande. Og i kap. 7-8 inddrages enkelte aspekter af Den Europæiske Unions udvikling og indflydelse på dansk FORORD. XIII

16 socialpolitik. Her bringes også et appendix om litteratur om EU, EU-lande og dens/deres socialpolitik. Til genopfriskning af nogle økonomisk-politiske sammenhænge kan det være nyttigt at sammenholde f.eks. de enkelte elementer i nogle politiske kriseforlig som refereret i den kronologiske oversigt med den økonomiske situation og udvikling som vist igennem tabellerne 6.4-8, 7.4-8, og Det anbefales at bruge stikordslisten til videnskontrol ved repetition og eksamenslæsning. Tak til de venner, kolleger, medarbejdere og studerende ved Den Sociale Højskole i Århus, som med råd, dåd og tålmod har hjulpet mig i arbejdet med bogen i flere udgaver. Tak til Den Sociale Højskole, som via delvis undervisnings-frihed har givet mulighed for en mere omfattende revision end ellers muligt. Tak til Birte Krabbe, Niels Dalgaard, Palle Bruus, Søren Peter Olesen, Else Gloggengiesser, Aase Mygind Madsen, Svend Aage Andersen, Ole Nørgaard Madsen, Elisabeth Kragh Christensen, Susanne Hendriksen, Anna Koch, samt til fhv. socialinspektør Helge Andersen for gode forslag til bogens forbedring. Tak også til Claus Deleuran og bladet Arbejdsgiveren samt Socialkommissionen for tilladelse til brug af illustrationer. Århus, september 1998 Denne 7. udgave er en ajourføring af 6. udgave fra Især kap. 8 er omarbejdet, men der er også i andre kapitler mindre ændringer. Forkortelseslisten er suppleret med en alfabetisk oversigt over større politiske forlig, hvis indhold jo så kan spores i den kronologiske oversigt. Bogen foreligger i elektronisk form på Den Sociale Højskole, Århus hjemmeside: / bibliotek / publikationer. Her foretager jeg af og til opdatering. Århus, Januar 2003 Denne 10. udgave er en ajourføring af 7-9 udgaver fra 2002/2004/2006. Kap. 8 er let revideret, en del data for årene er flyttet til kap. 9. Oversigten over Socialpolitiske filtreringsmekanismer er udbygget med tabellarisk oversigt over hele kontantydelsessystemet, og. forsørgelsesydelsen sat i relation til Average Production Worker - muligvis af interesse for dem, der vil lave internationale sammenligninger. For brugeren er det muligt at downloade og udskrive kap. 9 og have det ved siden af den blåt indbundne. Eller bestille det som trykt tillæg for 30 kr. + porto, Den kronologiske oversigt er ført ajour til december Konsekvensrettelser i indholdsfortegnelse, stikordsliste m.v. Bogen planlægges ajourført årligt, i hvert fald i E-udgave. Genoptryk vil finde sted. Tabeller i kap. 9 vil ca. årligt blive opdateret. Stikordslisten: En del love og ydelsestyper er nævnt med årstal for lovgivningen. En del regerings-programmer er nævnt med årstal, også selvom de ikke nævnes i selve bogens tekst. En del socialpolitiske puljer er nævnt, om muligt med årstal. Det er ment som en service for læseren. Århus, januar 2009 Viggo Jonasen DANSK SOCIALPOLITIK XIV

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler m.v. især siden 1945

Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler m.v. især siden 1945 DSH-Å. 1999.08.25 Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler m.v. især siden 1945 Indhold: 1 Indledende bemærkninger, om metodeproblemer og politikermotiver 3 Arbejds-ulykkesforsikring

Læs mere

1 Højkonjunkturens socialpolitiske dagsorden for 1970'er socialreformen: FOREBYGGELSE - REVALIDERING - TRYGHED - TRIVSEL

1 Højkonjunkturens socialpolitiske dagsorden for 1970'er socialreformen: FOREBYGGELSE - REVALIDERING - TRYGHED - TRIVSEL ÆNDRINGER I DEN SOCIALPOLITISKE DAGSORDEN FRA 1960 TIL 2003 Af Viggo Jonasen Kap. 19 i Jørgen Elm Larsen & Iver Hornemann Møller (1998/2004): SOCIALPOLITIK 1 Højkonjunkturens socialpolitiske dagsorden

Læs mere

DANSK SOCIALPOLITIK 1708-2008

DANSK SOCIALPOLITIK 1708-2008 STIKORDSLISTE 800 kr. reglen (1989) 262 1799 28 1803-fattiglovgivningen 9 1814-skoleanordningen 86 1864-krigen 88 1899-loven 106 1953-Grundloven 24 26 ugers reglen 154,202,256,295 52 ugers reglen 309 300

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Forfatter Merethe Lindblad Johansen Vejleder Niels Westergård-Nielsen Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Med fokus på om modellen lever op til sit gode ry også i krisetider! BA Økonomi

Læs mere

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ 6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ Social Årsrapport 2004 Socialpolitisk Forening Dortheavej 61 2400 København NV Tlf.: 35 82 83 50 www.socialpolitisk-forening.dk

Læs mere

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK Kontanthjælp Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK European Minimum Income Network December 2013 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Panorama.

Læs mere

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft Den Danske Model - en europæisk succeshistorie Mogens Lykketoft Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlovsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77 11 E-mail: ae@ae.dk www.ae.dk

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 10. Beskæftigelsesindsats

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 10. Beskæftigelsesindsats FARUM-KOMMISSIONEN Bind 10 Beskæftigelsesindsats Bind 10 Beskæftigelsesindsats Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution

Læs mere

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen CASA Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen Center

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Social Årsrapport 2002

Social Årsrapport 2002 Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Omslag Grafisk

Læs mere

DE SOCIALE UDGIFTER 1890-1990

DE SOCIALE UDGIFTER 1890-1990 22 ARBEJDERHISTORIE NR. 4 1996 DE SOCIALE UDGIFTER 1890-1990 Af Jacob Christensen I de 100 år, der er gået siden indførelsen af moderne sociale sikringsordninger i Danmark, har socialpolitikken udviklet

Læs mere

Den danske ESSPROS-opgørelse i 2012

Den danske ESSPROS-opgørelse i 2012 Arbejdsnotat: Den danske ESSPROS-opgørelse i 2012 Preben Etwil Statistikken over Udgifter til og finansiering af sociale ydelser Den danske statistik over Udgifter til sociale ydelser bygger i dag udelukkende

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 2 Forord Nalakkersuisut har i oktober 2009 nedsat en Skatte- og Velfærdskommission med den opgave at

Læs mere

Det offentlige Danmark

Det offentlige Danmark KAPITEL 4 Det offentlige Danmark Det offentlige system 23 Socialpolitikkens udvikling 24 Første bølge: 1890 erne 25 Anden bølge: Mellemkrigstiden 25 Tredje bølge: 1960 erne 26 Fjerde bølge: 1990 erne 26

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Aktivering Disciplinering til arbejde

Aktivering Disciplinering til arbejde Aktivering Disciplinering til arbejde Januar 2008 Iver Hornemann Møller, Jens Lind & Henning Hansen Aktivering Disciplinering til arbejde CASA, Februar, Januar 2008 ISBN 978-87-91795-73-2 Elektronisk udgave:

Læs mere

uden for [nummer] PETER BUNDESEN På vej mod en tvedelt socialpolitik? MERETE WATT BOOLSEN Evidensbaseret forskning hvorfor og hvad er det?

uden for [nummer] PETER BUNDESEN På vej mod en tvedelt socialpolitik? MERETE WATT BOOLSEN Evidensbaseret forskning hvorfor og hvad er det? 10 PETER BUNDESEN På vej mod en tvedelt socialpolitik? < MERETE WATT BOOLSEN Evidensbaseret forskning hvorfor og hvad er det? LEIF JACOBSEN Dokumentation som en magtkamp om effektivitet i socialt arbejde

Læs mere

kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser

kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser 2011 Ulighed i Sundhed årsager og indsatser Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Strukturkommissionens betænkning. Bind II. Bilag Baggrundskapitler

Strukturkommissionens betænkning. Bind II. Bilag Baggrundskapitler Strukturkommissionens betænkning Bind II Bilag Baggrundskapitler Betænkning nr. 1434 Strukturkommissionen Januar 2004 Strukturkommissionens betænkning, nr. 1434, januar 2004 Publikationen kan bestilles

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Social indsigt for pædagoger

Social indsigt for pædagoger Social indsigt for pædagoger Grit Niklasson (red.) Social indsigt for pædagoger Frydenlund Social indsigt for pædagoger Frydenlund og forfatterne, 2002 2. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 987-87-7887-583-9

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

SKAT, STAT, SKATTEPOLITIK og SAMFUNDETS INDRETNING. Med særligt henblik på finansiering af sociale ydelser. VIGGO JONASEN

SKAT, STAT, SKATTEPOLITIK og SAMFUNDETS INDRETNING. Med særligt henblik på finansiering af sociale ydelser. VIGGO JONASEN SKAT, STAT, SKATTEPOLITIK og SAMFUNDETS INDRETNING Med særligt henblik på finansiering af sociale ydelser. af VIGGO JONASEN 2001 DEN SOCIALE HØJSKOLE, ÅRHUS Nobelparken, Jens Chr. Skousvej 2, DK 8000 Århus

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 2006 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden

Læs mere