Rapport fra Borgerrådgiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Borgerrådgiver"

Transkript

1 Rapport fra Borgerrådgiver Indledning. På baggrund af kritik af Jobcenter Silkeborgs sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og en periode med mangelfulde sagsbehandlingsressourcer, vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd Projekt Borgerrådgiver. Projektet havde til formål at gennemgå sygedagpengesager med borgere, der havde oplevet en utilstrækkelig sagsbehandling i løbet af Gennemgangen skulle dels resultere i forslag til Jobcenterchefen om tiltag, der kunne bringe den enkelte borger tilbage på arbejdsmarkedet, og dels skulle projektet udmunde i en afsluttende rapport med generelle anbefalinger til Jobcentrets sygedagpengeafdeling. Sisse Schaldemose blev ansat til at varetage funktionen som Borgerrådgiver. Som uddannet socialrådgiver og medlem af ankenævnet i Midtjylland har hun stor erfaring i sygedagpengesagsbehandling. Sisse Schaldemose har gennemført alle samtalerne med de borgere, der har henvendt sig, og har skrevet rapporten på de følgende sider. Projektet er nu afsluttet. En række borgere har givet udtryk for stor tilfredshed med at kunne tale med en uvildig person med faglig indsigt i de problemstillinger, som borgeren havde oplevet i forbindelse med Jobcentrets sagsbehandling. En række borgere har dog givet udtryk for utilfredshed med, at de kun kunne få anbefalinger og ikke konkrete aftaler med Borgerrådgiveren. Jobcenterets sygedagpengeafdeling har løbende inddraget Borgerrådgiverens rapporter i den løbende kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen. September 2011 Michael Maaløe Job- og Borgerservicechef 1

2 Tilbagemelding vedr. generelle tendenser i de gennemgåede sager Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af samtaler og gennemgang af journaler og sagsakter vedr. 55 borgere i perioden 31. maj 2011 til 20. september Hovedparten af borgerne har tilhørt målgruppen, idet kun 8 ikke har haft en aktiv sygedagpengesag i Af de gennemgåede sager har 45 været kvinder og 10 mænd. Sygdomsårsagerne har været forskellige men deler sig i tre overordnede hovedgrupper, hvoraf: - 18 har været sygemeldt pga. stress/depression - 12 pga. ryglidelser - 11 pga. piskesmæld (whip-lash) og andre funktionelle lidelser. De resterende har været sygemeldt af andre årsager, der ikke lader sig klassificere i de førnævnte grupper. Hovedparten af de sygemeldte, kommer fra arbejde, idet kun 7 har været sygemeldt fra deres a-kasse. Rapporten er delt op i generelle bemærkninger og en opsummering med en række anbefalinger. Problemstillingerne, der er nævnt i nærværende rapport, er valgt ud fra deres repræsentation i sagerne. Problemstillinger, der har givet anledning til bemærkninger, har således været forholdsvist hyppigt forekomne i sagerne. Dette er gjort for at fokusere på det generelle forbedringspotentiale i stedet for enkeltsagsbemærkninger. Kontakten til Jobcentret Generelt set virker det til at have været særdeles svært for både borgere samt samarbejdspartnere at komme i kontakt med Jobcentret. Det er gentagende gange konstateret, at borgere og samarbejdspartnere har måttet rykke indtil flere gange for at få svar på deres henvendelser samt at der er set eksempler på, at borgere har ventet i månedsvis på at få svar. Tilbuddene Der har generelt været stor ros til Quick Care og Jobkompagniet, som borgerne har oplevet som meget kompetente. Særligt kombinationen af flere faggrupper herunder fysioterapeuter og psykologer - har fået stor ros. Brug af tilbuddene 2

3 Jeg har i flere indkaldelsesbreve noteret mig følgende sætning: Er du på grund af sygdom ude af stand til aktuelt at indgå i nogen arbejdsmæssig sammenhæng, skal Jobcenteret give dig et aktiv tilbud på 10 timer pr. uge. Tilbuddet skal være tilpasset dine forudsætninger og helbredstilstand. Det fremgår ikke, med hvilken lovhjemmel dette krav stilles, hvilket formentlig skyldes, at der intet sted i sygedagpengeloven fremgår et sådant. Det fremgår heller ikke af indkaldelsesbrevet, om borgeren har haft ret til at sige nej og hvad konsekvenserne heraf vil være. Som formuleringen er angivet, kunne man forledes til at tro, at borgeren har haft pligt til at deltage. Der er ingen lovhjemmel til at stille krav om, at den sygemeldte deltager i et aktivt tilbud 10 timer om ugen. Der er mulighed for at iværksætte afklarende tilbud eller aktiviteter, der kan forbedre og/eller understøtte en raskmelding, men det skal da tydeligt være vurderet ud fra den enkelte sag, og det forekommer ikke at være tilfældet, når ovenstående passus er indført som standard i samtlige breve. Skift af sagsbehandler Flere borgere har oplyst, at de har bedt om at skifte sagsbehandler, men at dette ikke har kunnet imødekommes. Den hyppigste begrundelse har været ressourcemangel. Det er for mig at se svært at forsvare, at en borger ikke skulle kunne have ret til at skifte sagsbehandler og særligt af ressourcemæssige grunde. Sagsbehandling i denne type sager forudsætter et godt samspil borger og sagsbehandler imellem. Og så længe borgeren er indforstået med, at sager lovgivningsmæssigt behandles ens sagsbehandlerne imellem, ser jeg intet argument for ikke at imødekomme en borgers ønske om sagsbehandlerskift, hvis det kan gøre borgeren mere tryg ved sin situation. Derudover har mange borgere oplyst, at de har oplevet meget hyppige sagsbehandlerskift, begrundet i at deres sygedagpenge er nået en bestemt varighed. Disse skift opleves som utrygge og forvirrende. Det er min holdning, at sagsbehandlerskift skal holdes til et minimum og helst begrundes i borgerens ønske herom, da de rummer en risiko for tab af viden, tillid borger og sagsbehandler i mellem og dermed også rummer en meget stor risiko for, at sagerne forlænges unødigt. Kategoriseringer Et meget stort antal af de gennemgåede sager har været kategoriseret til enten kategori 1 eller 3, selvom det fremgår meget tydeligt af sagsmaterialet, at der burde være tale om en kategori 2 sag, idet der for de fleste sagers vedkommende, har været tale om sager, hvor der 3

4 er risiko, hvad angår arbejdsevnen. Det er nærliggende at antage, at kategoriseringerne er foretaget på denne måde for at sparre tid, formentlig pga. meget stort sagspres, idet der ikke er krav om nær så hyppig opfølgning på kategori 1 og 3 sager som på kategori 2. Desværre kan det få den konsekvens, at borgere som har brug for en tæt opfølgning, ikke får iværksat eller tilbudt den nødvendige hjælp i tide. Man må formode og håbe, at den ny match model medfører, at den hidtidige praksis er ophørt. Brug af lægekonsulent Generelt set er det min vurdering, at brugen af lægekonsulenten er blevet tillagt alt for stor betydning samt at lægekonsulenten i flere tilfælde har inddraget uvedkommende hensyn, samt udtalt sig om arbejdsevnen, hvilket er sagsbehandlerens ubestridte kompetence. Lægekonsulentens opgave er at fortolke og oversætte lægelige oplysninger og ikke at udtale sig om arbejdsevnen jf. skr. med orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension 1. Vurderingen af hvorvidt arbejdsevnen er varigt eller væsentligt nedsat skal bero på en samlet vurdering, hvori de lægelige oplysninger blot er én blandt mange (12), og vurderingen foretages af sagsbehandleren. Det er heller ikke lægekonsulenten, der skal eller kan vurdere, om der er forlængelsesgrundlag. Det er talrige gange observeret, at afgørelse om vurdering af sygedagpengeretten er blevet udsat med henvisning til, at der har manglet en vurdering fra kommunens lægekonsulent. Jeg vil stille mig yderst tvivlende overfor, om det er en væsentlig ny oplysning. Derudover kan det bekymre, at det i en afgørelse om afslag på fleksjob har været tillagt vægt, at kommunens lægekonsulent ikke vurderede, at arbejdsevnen var varigt og væsentligt nedsat som set i sag nr.: xx. Det er også flere gange set, at lægekonsulenten har udtalt sig på et for utilstrækkeligt grundlag faktisk af og til på lægelige oplysninger der har været op til et år gamle - uden at have fundet anledning til at påpege, at der burde indhentes noget nyt. I hovedparten af de sager der omhandler, hvad man kan kalde diffuse lidelser - så som smerter i bevægeapparatet uden objektive fund, whip-lash, fibromyalgi og til dels også stress relaterede sygdomme og stress udløste depressioner - har jeg noteret, at lægekonsulenterne har fokuseret meget ensidigt på de objektive fund, uden at skelne til klientens egen oplevelse af forholdene. Der synes at ligge en grundantagelse om, at hvis der ingen objektive fund er, er patienten ikke berettiget til at være uarbejdsdygtig uagtet at pågældende reelt oplever af 04/ Skr. Med orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension 4

5 smerter. Klientens smerteoplevelse inddrages ikke, hvis der ikke kan forefindes objektive fund, der kan understøtte disse. Jeg har haft talrige samtaler med borgere, der har oplevet sig mødt med mistro og mistænkeliggørelse i særdeleshed i vurderingerne fra lægekonsulenten. I flere sager er sagen blevet afsluttet, efter at lægekonsulenten har konkluderet, at der er diskrepans mellem de objektive fund og de subjektive lidelser og at patientens egen angivelse af symptomer ikke er tilstrækkeligt grundlag for sygemelding. Udover at det ikke er lægekonsulentens kompetence at vurdere berettigelsen til sygemelding, skal det hertil tilføjes, at for en meget stor andel af sygdomme, er der ikke anden dokumentation end patientens egen angivelse. Endelig har jeg bemærket, at i et meget stort antal sager, hvor der har været foretaget lægeskøn, har lægeskønnene langt fra været neutrale i deres sproglige udtryk men tværtimod værdiladede med egne personlige meninger. Det er f.eks. ikke ualmindeligt at læse, at lægekonsulenten har skrevet at det er overraskende at xx ikke for længst er raskmeldt eller hvordan det har lykkedes pgl. at forblive sygemeldt så længe må undre. Igen vidner disse udsagn om en manglende forståelse for sagernes kompleksitet og sammensathed. Herudover har jeg i flere af sagerne noteret, at lægekonsulenterne kommer til kort, når det drejer sig om psykiske sygdomme. Fx skriver lægekonsulenten i en af sagerne: XX er meget glad for sin arbejdsplads, og hun er meget vellidt, hvilket ikke stemmer overens med funktionshæmmende social fobi af væsentlig grad, hvilket vidner om en manglende forståelse for denne lidelse og endnu engang et udtryk for, at eksempler er taget ud af sammenhænge. Henset til at formentlig ca. 50 % af de langvarigt sygemeldte har en eller anden form for psykisk diagnose, kunne det overvejes, om man skulle ansætte en lægekonsulent med speciale i psykiatri i stedet. I flere sager har det været observeret en tendens til, at sagsbehandlerne ikke har indhentet oplysninger fra de primære specialister, men at den alment praktiserende læge har været spurgt til råds. Dette med den konsekvens, at egen læge - der jo er generalist og ikke specialist - kommer til at skulle udtale sig om forhold som f.eks. speciallægen på sygehuset, psykiateren etc. i langt højere grad kan udtale sig om. Jeg har endnu ikke set en statusattest fra en overlæge på et sygehus i nogen af de sager, jeg har gennemgået. Ex i sag: xx ville det have været oplagt at bede opererende overlæge på sygehuset om en vurdering af den helbredsmæssige tilstand frem for at have forladt sig på lægekonsulentens vurderinger. Specialisterne kan i langt højere grad udtale sig om langtidsfølgevirkninger, skånebehov etc. og det skriver de meget sjældent i journalerne. 5

6 Udskydelse af afgørelser I et meget stort antal af de gennemgåede sager er afgørelse om forlængelse af sygedagpengene udskudt med henvisning til principafgørelse D Jeg antager, at baggrunden for denne hyppigt forekommende praksis skal findes i et stort arbejdspres blandt sagsbehandlerne. Det bør her bemærkes, at udskydelse af afgørelser har undtagelsens karakter og derfor på ingen måde bør kunne registreres i det omfang, som har gjort sig gældende i de reviderede sager. Det er tillige registreret, at afgørelser af og til er udskudt i op til 6-7 måneder, hvilket er i strid med ankestyrelsens praksis på området, der angiver at udskydelse af afgørelser kun bør ske i kortere tidsrum, altså i op til 4 uger. Der kan i den forbindelse henvises til principafgørelse (der erstatter ). Den præciserer, at en kommune ikke kunne udskyde en afgørelse i op til 8 uger, idet udgangspunktet er, at kommunen skal tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges ved varighedsbegrænsningens indtræden, og at den administrative praksis, hvorefter en sag kan udsættes i et kortere tidsrum - ca. 1 måned - er en undtagelse. Den beskrevne praksis betyder i realiteten, at mange borgere står uden forsørgelse eller i hvert fald uden sygedagpenge i månedsvis uden mulighed for at anke, idet der formelt set ikke er truffet en afgørelse. Endvidere har jeg i flere sager noteret mig, at baggrunden for udsættelsen er, at kommunen mangler at anvende arbejdsevnemetoden/udarbejde ressourceprofil eller mangler lægekonsulentens udtalelse, hvilket tillige er i strid med Ankestyrelsens praksis. En afgørelse kan udskydes, når der mangler oplysninger, herunder undersøgelser eller andre udefra kommende oplysninger, der kan forbedre oplysningsgrundlaget væsentligt. Udarbejdelse af ressourceprofil og vurdering fra lægekonsulent kan ikke sidestilles hermed og er almindelige sagsbehandlingsskridt, der må forudsættes udført af kommunen inden varighedsbegrænsningens indtræden. Der kan desuden her henvises til principafgørelse , hvoraf det bl.a. fremgår, at: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at det var særdeles kritisabelt, at kommunen ikke havde anvendt arbejdsevnemetoden rettidigt forud for varighedsbegrænsningens indtræden, som foreskrevet i reglerne, så der kunne træffes rettidig afgørelse om forlængelse. Dertil kommer, at jeg i flere af sagerne har bemærket, at afgørelsen har været udskudt midt i en forlængelse. F.eks. en forlængelse iht der ikke har fastsat nogen tidsgrænse. Principafgørelse D-7-95 kan kun benyttes umiddelbart i forlængelse af en 6

7 varighedsbegrænsning, og hvor sygedagpengene står til at udløbe. Der er altså ikke mulighed for at stoppe udbetalingen af sygedagpenge midt i en forlængelse under sagens oplysning. Det svarer til at stoppe udbetalingen i de første 52 uger, mens det undersøges, om der fortsat et mulighed for at udbetale sygedagpenge. Ved denne praksis stilles borgeren meget dårligere, end loven tilsiger. Forvaltningslovens 21 Det er flere gange noteret, at sagsbehandleren har standset behandlingen af en sag med henvisning til FVL 21. Det er primært forekommet i sager, hvor afgørelse om evt. forlængelse af sygedagpenge har været udsat og hvor borgeren har rykket for en afgørelse. Borgeren er da blevet forelagt muligheden for, med henvisning til 21, selv at standse udsætningen med den konsekvens, at sagen vil blive afgjort på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Forvaltningslovens 21 foreskriver alene en udtale adgang, som i de fleste tilfælde må antages at være opfyldt ved partshøringen iht. FVL 19. Det er fortsat kommunens ansvar, at en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse og denne pligt kan ikke fraskrives. 21 hjemler således ikke mulighed for, at en kommune kan træffe afgørelse, uden at sagen er tilstrækkeligt oplyst men giver udelukkende en part i en sag mulighed for at udtale sig. Det fremgår af FVL 21: Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Afkortning af forlængelsesbestemmelser Jeg har noteret mig, at der i flere sager er sket en afkortning af den periode, som borgeren er berettiget til forlængelse i. F.eks. er der set talrige eksempler på, at perioden på 39 uger iht på forhånd er forkortet til f.eks. 15 eller 26 uger. Det samme gør sig gældende ved og Der er ikke lovhjemmel til på forhånd at afkorte en forlængelsesbestemmelses længde og dermed stille borgeren dårligere, end loven tilsiger. Skal en periode afkortes, og sygedagpengeudbetalingen dermed ophøre tidligere end den fastsatte periode, forudsætter det, at der er indtruffet væsentlige ændringer, der gør, at betingelserne for forlængelse ikke længere er opfyldte. Perioden kan ikke på forhånd gøres kortere end fastsat i loven. Der henvises i den forbindelse til principafgørelse Stop af sygedagpenge I visse sager er det observeret, at afgørelse om stop har været truffet med tilbagevirkende kraft. 7

8 Det følger af almindelige forvaltningsretlige principper, at en ugunstig afgørelse ikke kan træffes med tilbagevirkende kraft uden udtrykkelig hjemmel i lov. En afgørelse der er til ugunst, kan dermed først have virkning fra det tidspunkt, hvor den er modtaget af adressaten. Ifølge Ankestyrelsens praksis antages a-post sendt med Post Danmark at være fremme ved modtageren to dage efter afsendelse. Idet 27 i lov om sygedagpenge ikke giver hjemmel til at træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft, kan afgørelsen om stop af sygedagpenge først tillægges virkning to dage fra afsendelsestidspunktet. Det samme gør sig gældende vedr. udskydelse af afgørelsen af sygedagpenge. Det skal dog hertil bemærkes, at denne praksis kun er set forekomme meget sjældent i sager, der er afgjort i Revurdering af afgørelser iht. Retssikkerhedslovens 66 I flere sager er det noteret, at der i forbindelse med Jobcentrets revurdering har været benyttet en standardtekst som følgende: Afgørelsen er revurderet. Da der ikke er nye oplysninger i sagen, fastholdes afgørelsen. Det uanset om der rent faktisk er tilkommet en hel del bemærkninger både under partshøringen og i forbindelse med en anke. Selvom standardformuleringen formelt set opfylder kravet til en revurdering, kan denne meget nemt efterlade tvivl hos klageren om, hvorvidt dennes ankepunkter er taget til efterretning og inddraget eller ej. Det skal derfor anbefales, at Jobcentret fremover, i forbindelse med remonstration, inddrager de relevante ankepunkter, der måtte være fremkommet, og konkret forholder sig hertil, sådan at det tydeligt fremgår, hvorfor at Jobcentret ikke finder, at disse giver anledning til at ændre den tidligere trufne afgørelse. Dette vil tillige skabe en større gennemsigtighed i afgørelserne og forståelse for, hvilke hensyn og begrundelse afgørelsen hviler på Det er i 4 sager registreret, at kommunen har forlænget sygedagpengene iht (ordinært arbejde er udelukket, men der er tvivl om, hvorvidt den sygemeldte kan opnå fleksjob eller førtidspension), for derefter ved udløbet af de 26 uger, som bestemmelsen giver adgang til, at stoppe sygedagpengeudbetalingen med henvisning til, at ordinært arbejde ikke er udelukket og i samme ombæring give afslag på fleksjob. Bestemmelsen i sygedagpengelovens skal ses i sammenhæng med principafgørelse A Den fastsætter, at en sygedagpengemodtager - der ved varighedsbegrænsningens indtræden ikke kan fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår, men hvor der er tvivl om, hvorvidt arbejdsevnen er stor nok til at bestride et fleksjob - skal have tilkendt et fleksjob/overgå til ledighedsydelse. A er ikke ophævet med indførelsen af og må således forudsættes stadig at være gældende. Det forudsættes, at arbejdsevnen er varigt og 8

9 væsentligt nedsat og ordinært arbejde udelukket, for at kan finde anvendelse jf. principafgørelse I forbindelse med nærværende funktion har jeg rettet henvendelse til Beskæftigelsesankenævnet i to sager, der begge er genoptaget til fornyet behandling. Den ene har givet anledning til, at Beskæftigelsesankenævnet har ændret deres tidligere afgørelse og tilkendt borgeren fleksjob med henvisning til, at bestemmelsen skal forstås således, at hvis der træffes afgørelse om at forlænge efter denne bestemmelse, er der allerede truffet afgørelse om, at borgeren som minimum er berettiget til visitation til fleksjob, med mindre der i forlængelsesperioden sker en bedring at den helbredsmæssige tilstand eller forlængelsen har været ulovlig. Denne afgørelse er nu anket af Silkeborg kommune til Ankestyrelsen og afgørelse herfra afventes nu. Den anden sag er stadig under behandling i Beskæftigelsesankenævnet. Efter stop af sygedagpenge Der er i flere sager registreret, at der efter stop af sygedagpenge ikke har været foretaget yderligere i borgerens sag på trods af, at denne langt fra er klar til arbejdsmarkedet. Særligt borgere uden forsørgelse (såkaldte selvforsørgende) har oplevet, at stå meget magtesløse i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det gælder i særdeleshed i de sager, hvor borgeren (imod deres vilje) er blevet vurderet til at være arbejdsdygtige jf. 7. Uagtet om pågældende er arbejdsdygtig eller ej, kommer borgeren ikke nødvendigvis i arbejde, fordi Jobcentret vurderer. at de er arbejdsdygtige særligt ikke hvis a-kassen ikke vurderer dem som stående til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kan således anbefales, at der generelt etableres en mere sammenhængende/helhedsorienteret sagsbehandling i forbindelse med borgerens skift fra en ydelse til en anden/ingen. Mange af de borgere, jeg har talt med, har haft en oplevelse af, at der er vandtætte skodder mellem de forskellige afdelinger og at de så at sige skal starte forfra, når de kommer i en ny afdeling. Dette er uheldigt, da vigtig erfaring fra tidligere sagsforløb dermed går tabt og der er risiko for tidsspilde. Det anbefales derfor, at der i højere grad benyttes fællesmøder i forbindelse med oversendelse af en sag fra én afdeling til en anden. Jeg har endvidere noteret mig, at der i nogle sager, fra kommunens side ikke findes anledning til at iværksætte yderligere beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i de sager, hvor der fra lægekonsulenten er konstateret, at der er diskrepans mellem de objektive fund og de subjektive klager. Der skal i denne henseende henvises til Ankestyrelsen principafgørelse A , der omhandler en kommunes afslag på yderligere afklaring med henvisning til diskrepans mellem de objektive fund og de subjektive klager. Af A fremgå bl.a.: 9

10 Ansøger havde ret til at få flere tilbud om arbejdsprøvning med henblik på afklaring af sine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Kommunen havde ikke haft grundlag for at vurdere, at revalidering og fleksjob ikke var realistiske muligheder for ansøgers vedkommende. Der var heller ikke grundlag for at antage, at hun umiddelbart kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår. Det var ikke muligt at godtgøre, at ansøger ikke havde medvirket ved arbejdsprøvningen i det omfang hun kunne. Dette gjaldt uanset, at der var usikkerhed om årsagen til de helbredsmæssige gener. Det er således Ankestyrelsens praksis, at en borger skal hjælpes videre med en afklaring, uagtet at de objektive fund er små eller helt fraværende. Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet Jeg har i to sager noteret, at kommunen har modtaget afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet, hvor kommunens afgørelser er blevet ophævet eller hjemvist, uden at kommunen herefter har efterkommet dette. Således har jeg noteret mig i sag xx, at kommunen d. 9. november 2011 har modtaget afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet, der ophævede kommunens afgørelse, idet den er truffet af AS3, der ikke er kompetent myndighed. Kommunen har endnu ikke forholdt sig hertil nu godt ni måneder efter at have modtaget denne afgørelse. Ligeledes har jeg i sag nr. xx noteret, at kommunen d. 07. juli 2009 har modtaget afgørelse fra nævnet om ophævelse af den tidligere afgørelse. Denne afgørelse har kommunen heller ikke forholdt sig til. Jeg må i den henseende udtrykke min dybeste bekymring for borgerens retssikkerhed. Hvis afgørelser fra beskæftigelsesankenævnet ikke efterkommes, har borgeren reelt ingen rekursmulighed og borgerens retssikkerhed undermineres. Samlede anbefalinger Jeg vil anbefale, at man fra Jobcentrets side indfører generelle svarfrister på henvendelser fra borgerne, evt. maksimalt en uge på en mail-henvendelse og hvis dette allerede er implementeret, at det påses, at disse overholdes. Jeg skal endvidere foreslå, at man ligeledes indfører maksimale ventetider på samtaler med sagsbehandlerne og at ventetiderne ligger under en måned. Jeg vil anbefale, at der i hver enkelt sag tages stilling til behovet for tilbud/indsats og at denne vurdering beror på en socialfaglig konkret vurdering, sådan at borgeren ikke mødes med standarder om et bestemt timetal eller lignende. 10

11 Jeg vil foreslå, at det nøje overvejes om antallet af forudsete sagsbehandlingsskift kan minimeres, da det er min opfattelse, at det unødigt forlænger sagsbehandlingstiden og er til stor frustration for borgerne. Jeg har i flere sager noteret, at lægekonsulenten direkte spørges til vurdering af arbejdsevnen i oplægget til lægeskøn, hvilket naturligvis er med til at udviske grænsefladerne mellem sagsbehandlernes og lægekonsulentens opgaver og funktion. Jeg skal derfor tilråde, at den praksis bringes til ophør og at lægekonsulenten udelukkende forespørges til forhold, han er kompetent til at svare på og at praksis bringes i overensstemmelse med skr af 04/ Jeg vil anbefale, at man overvejer at ansætte/tilknytte en lægekonsulent med speciale i psykiatri henset til den meget store andel af psykiske sygdomme, der forekommer blandt de sygemeldte og kompleksiteten i disse. Som anført tidligere nærværende rapport, kan en meget stor del af de gennemgåede sager henføres under kategorien af såkaldte diffuse lidelser. Altså lidelser hvor der ikke nødvendigvis er objektive fund, der kan understøtte de subjektive klager eller hvor sagerne fremstår meget sammensatte og komplekse i deres udtryk. Jeg vil på den baggrund anbefale, at man har særlig opmærksomhed på denne gruppe evt. i form af en særlig indsats, gerne i tæt samarbejde med instanser med særlig viden om denne gruppe. I forbindelse med den registrerede praksis vedr. udskydelse af afgørelser vil jeg tilråde, at den registrerede praksis bringes i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Ankestyrelsens principafgørelser som skitseret ovenfor og god forvaltningsskik i almindelighed, således at afgørelser om forlængelse kun undtagelsesvist udskydes og kun i op til 4 uger. Jeg skal henstille til, at forlængelsesbestemmelser ikke på forhånd afkortes, som det er set i talrige sager. Jeg vil anbefale, at når der foretages revurdering af ankesager, at alle relevante kommentarer fra anken inddrages, så det fremgår gennemskueligt for borgeren, hvorfor deres ankepunkter ikke har givet anledning til at ændre afgørelsen. 11

12 Jeg skal anbefale, at der sikres en praksis, hvor afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet opsamles/registreres, således at det sikres, at Jobcentret får forholdt sig hertil. Jeg skal anbefale, at der etableres en praksis, der sikrer opsamling af de borgere, hvis sygedagpenge ophører og som ikke er berettiget til en ydelse fra det offentlige men fortsat har brug for hjælp. Sisse Schaldemose Borgerrådgiver 12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27

Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27 Side 1 af 13 CQZ1-5CCP-K3G6 Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27 Sagsnummer: Norddjurs-sag-1 Du starter besvarelsen

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

2. Arbejdsgiverens forpligtelser

2. Arbejdsgiverens forpligtelser N O TAT Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren 1. Arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion ved medarbejderens sygefravær Ifølge sygedagpengeloven

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob og ledighedsydelse KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob og ledighedsydelse Juni 2010 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Fleksjob og ledighedsydelse, juni 2010 Udgiver

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Samarbejde og udfordringer mellem aktører på sygedagpengeområdet. Ved Ph.d. Kristina Johansen CSA årsmøde 26. maj 2010

Samarbejde og udfordringer mellem aktører på sygedagpengeområdet. Ved Ph.d. Kristina Johansen CSA årsmøde 26. maj 2010 Samarbejde og udfordringer mellem aktører på sygedagpengeområdet Ved Ph.d. Kristina Johansen CSA årsmøde 26. maj 2010 Disposition Baggrund Undersøgelsen Datamateriale Fund Konklusioner Sporskifte i socialpolitikken

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere