Rapport fra Borgerrådgiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Borgerrådgiver"

Transkript

1 Rapport fra Borgerrådgiver Indledning. På baggrund af kritik af Jobcenter Silkeborgs sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og en periode med mangelfulde sagsbehandlingsressourcer, vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd Projekt Borgerrådgiver. Projektet havde til formål at gennemgå sygedagpengesager med borgere, der havde oplevet en utilstrækkelig sagsbehandling i løbet af Gennemgangen skulle dels resultere i forslag til Jobcenterchefen om tiltag, der kunne bringe den enkelte borger tilbage på arbejdsmarkedet, og dels skulle projektet udmunde i en afsluttende rapport med generelle anbefalinger til Jobcentrets sygedagpengeafdeling. Sisse Schaldemose blev ansat til at varetage funktionen som Borgerrådgiver. Som uddannet socialrådgiver og medlem af ankenævnet i Midtjylland har hun stor erfaring i sygedagpengesagsbehandling. Sisse Schaldemose har gennemført alle samtalerne med de borgere, der har henvendt sig, og har skrevet rapporten på de følgende sider. Projektet er nu afsluttet. En række borgere har givet udtryk for stor tilfredshed med at kunne tale med en uvildig person med faglig indsigt i de problemstillinger, som borgeren havde oplevet i forbindelse med Jobcentrets sagsbehandling. En række borgere har dog givet udtryk for utilfredshed med, at de kun kunne få anbefalinger og ikke konkrete aftaler med Borgerrådgiveren. Jobcenterets sygedagpengeafdeling har løbende inddraget Borgerrådgiverens rapporter i den løbende kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen. September 2011 Michael Maaløe Job- og Borgerservicechef 1

2 Tilbagemelding vedr. generelle tendenser i de gennemgåede sager Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af samtaler og gennemgang af journaler og sagsakter vedr. 55 borgere i perioden 31. maj 2011 til 20. september Hovedparten af borgerne har tilhørt målgruppen, idet kun 8 ikke har haft en aktiv sygedagpengesag i Af de gennemgåede sager har 45 været kvinder og 10 mænd. Sygdomsårsagerne har været forskellige men deler sig i tre overordnede hovedgrupper, hvoraf: - 18 har været sygemeldt pga. stress/depression - 12 pga. ryglidelser - 11 pga. piskesmæld (whip-lash) og andre funktionelle lidelser. De resterende har været sygemeldt af andre årsager, der ikke lader sig klassificere i de førnævnte grupper. Hovedparten af de sygemeldte, kommer fra arbejde, idet kun 7 har været sygemeldt fra deres a-kasse. Rapporten er delt op i generelle bemærkninger og en opsummering med en række anbefalinger. Problemstillingerne, der er nævnt i nærværende rapport, er valgt ud fra deres repræsentation i sagerne. Problemstillinger, der har givet anledning til bemærkninger, har således været forholdsvist hyppigt forekomne i sagerne. Dette er gjort for at fokusere på det generelle forbedringspotentiale i stedet for enkeltsagsbemærkninger. Kontakten til Jobcentret Generelt set virker det til at have været særdeles svært for både borgere samt samarbejdspartnere at komme i kontakt med Jobcentret. Det er gentagende gange konstateret, at borgere og samarbejdspartnere har måttet rykke indtil flere gange for at få svar på deres henvendelser samt at der er set eksempler på, at borgere har ventet i månedsvis på at få svar. Tilbuddene Der har generelt været stor ros til Quick Care og Jobkompagniet, som borgerne har oplevet som meget kompetente. Særligt kombinationen af flere faggrupper herunder fysioterapeuter og psykologer - har fået stor ros. Brug af tilbuddene 2

3 Jeg har i flere indkaldelsesbreve noteret mig følgende sætning: Er du på grund af sygdom ude af stand til aktuelt at indgå i nogen arbejdsmæssig sammenhæng, skal Jobcenteret give dig et aktiv tilbud på 10 timer pr. uge. Tilbuddet skal være tilpasset dine forudsætninger og helbredstilstand. Det fremgår ikke, med hvilken lovhjemmel dette krav stilles, hvilket formentlig skyldes, at der intet sted i sygedagpengeloven fremgår et sådant. Det fremgår heller ikke af indkaldelsesbrevet, om borgeren har haft ret til at sige nej og hvad konsekvenserne heraf vil være. Som formuleringen er angivet, kunne man forledes til at tro, at borgeren har haft pligt til at deltage. Der er ingen lovhjemmel til at stille krav om, at den sygemeldte deltager i et aktivt tilbud 10 timer om ugen. Der er mulighed for at iværksætte afklarende tilbud eller aktiviteter, der kan forbedre og/eller understøtte en raskmelding, men det skal da tydeligt være vurderet ud fra den enkelte sag, og det forekommer ikke at være tilfældet, når ovenstående passus er indført som standard i samtlige breve. Skift af sagsbehandler Flere borgere har oplyst, at de har bedt om at skifte sagsbehandler, men at dette ikke har kunnet imødekommes. Den hyppigste begrundelse har været ressourcemangel. Det er for mig at se svært at forsvare, at en borger ikke skulle kunne have ret til at skifte sagsbehandler og særligt af ressourcemæssige grunde. Sagsbehandling i denne type sager forudsætter et godt samspil borger og sagsbehandler imellem. Og så længe borgeren er indforstået med, at sager lovgivningsmæssigt behandles ens sagsbehandlerne imellem, ser jeg intet argument for ikke at imødekomme en borgers ønske om sagsbehandlerskift, hvis det kan gøre borgeren mere tryg ved sin situation. Derudover har mange borgere oplyst, at de har oplevet meget hyppige sagsbehandlerskift, begrundet i at deres sygedagpenge er nået en bestemt varighed. Disse skift opleves som utrygge og forvirrende. Det er min holdning, at sagsbehandlerskift skal holdes til et minimum og helst begrundes i borgerens ønske herom, da de rummer en risiko for tab af viden, tillid borger og sagsbehandler i mellem og dermed også rummer en meget stor risiko for, at sagerne forlænges unødigt. Kategoriseringer Et meget stort antal af de gennemgåede sager har været kategoriseret til enten kategori 1 eller 3, selvom det fremgår meget tydeligt af sagsmaterialet, at der burde være tale om en kategori 2 sag, idet der for de fleste sagers vedkommende, har været tale om sager, hvor der 3

4 er risiko, hvad angår arbejdsevnen. Det er nærliggende at antage, at kategoriseringerne er foretaget på denne måde for at sparre tid, formentlig pga. meget stort sagspres, idet der ikke er krav om nær så hyppig opfølgning på kategori 1 og 3 sager som på kategori 2. Desværre kan det få den konsekvens, at borgere som har brug for en tæt opfølgning, ikke får iværksat eller tilbudt den nødvendige hjælp i tide. Man må formode og håbe, at den ny match model medfører, at den hidtidige praksis er ophørt. Brug af lægekonsulent Generelt set er det min vurdering, at brugen af lægekonsulenten er blevet tillagt alt for stor betydning samt at lægekonsulenten i flere tilfælde har inddraget uvedkommende hensyn, samt udtalt sig om arbejdsevnen, hvilket er sagsbehandlerens ubestridte kompetence. Lægekonsulentens opgave er at fortolke og oversætte lægelige oplysninger og ikke at udtale sig om arbejdsevnen jf. skr. med orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension 1. Vurderingen af hvorvidt arbejdsevnen er varigt eller væsentligt nedsat skal bero på en samlet vurdering, hvori de lægelige oplysninger blot er én blandt mange (12), og vurderingen foretages af sagsbehandleren. Det er heller ikke lægekonsulenten, der skal eller kan vurdere, om der er forlængelsesgrundlag. Det er talrige gange observeret, at afgørelse om vurdering af sygedagpengeretten er blevet udsat med henvisning til, at der har manglet en vurdering fra kommunens lægekonsulent. Jeg vil stille mig yderst tvivlende overfor, om det er en væsentlig ny oplysning. Derudover kan det bekymre, at det i en afgørelse om afslag på fleksjob har været tillagt vægt, at kommunens lægekonsulent ikke vurderede, at arbejdsevnen var varigt og væsentligt nedsat som set i sag nr.: xx. Det er også flere gange set, at lægekonsulenten har udtalt sig på et for utilstrækkeligt grundlag faktisk af og til på lægelige oplysninger der har været op til et år gamle - uden at have fundet anledning til at påpege, at der burde indhentes noget nyt. I hovedparten af de sager der omhandler, hvad man kan kalde diffuse lidelser - så som smerter i bevægeapparatet uden objektive fund, whip-lash, fibromyalgi og til dels også stress relaterede sygdomme og stress udløste depressioner - har jeg noteret, at lægekonsulenterne har fokuseret meget ensidigt på de objektive fund, uden at skelne til klientens egen oplevelse af forholdene. Der synes at ligge en grundantagelse om, at hvis der ingen objektive fund er, er patienten ikke berettiget til at være uarbejdsdygtig uagtet at pågældende reelt oplever af 04/ Skr. Med orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension 4

5 smerter. Klientens smerteoplevelse inddrages ikke, hvis der ikke kan forefindes objektive fund, der kan understøtte disse. Jeg har haft talrige samtaler med borgere, der har oplevet sig mødt med mistro og mistænkeliggørelse i særdeleshed i vurderingerne fra lægekonsulenten. I flere sager er sagen blevet afsluttet, efter at lægekonsulenten har konkluderet, at der er diskrepans mellem de objektive fund og de subjektive lidelser og at patientens egen angivelse af symptomer ikke er tilstrækkeligt grundlag for sygemelding. Udover at det ikke er lægekonsulentens kompetence at vurdere berettigelsen til sygemelding, skal det hertil tilføjes, at for en meget stor andel af sygdomme, er der ikke anden dokumentation end patientens egen angivelse. Endelig har jeg bemærket, at i et meget stort antal sager, hvor der har været foretaget lægeskøn, har lægeskønnene langt fra været neutrale i deres sproglige udtryk men tværtimod værdiladede med egne personlige meninger. Det er f.eks. ikke ualmindeligt at læse, at lægekonsulenten har skrevet at det er overraskende at xx ikke for længst er raskmeldt eller hvordan det har lykkedes pgl. at forblive sygemeldt så længe må undre. Igen vidner disse udsagn om en manglende forståelse for sagernes kompleksitet og sammensathed. Herudover har jeg i flere af sagerne noteret, at lægekonsulenterne kommer til kort, når det drejer sig om psykiske sygdomme. Fx skriver lægekonsulenten i en af sagerne: XX er meget glad for sin arbejdsplads, og hun er meget vellidt, hvilket ikke stemmer overens med funktionshæmmende social fobi af væsentlig grad, hvilket vidner om en manglende forståelse for denne lidelse og endnu engang et udtryk for, at eksempler er taget ud af sammenhænge. Henset til at formentlig ca. 50 % af de langvarigt sygemeldte har en eller anden form for psykisk diagnose, kunne det overvejes, om man skulle ansætte en lægekonsulent med speciale i psykiatri i stedet. I flere sager har det været observeret en tendens til, at sagsbehandlerne ikke har indhentet oplysninger fra de primære specialister, men at den alment praktiserende læge har været spurgt til råds. Dette med den konsekvens, at egen læge - der jo er generalist og ikke specialist - kommer til at skulle udtale sig om forhold som f.eks. speciallægen på sygehuset, psykiateren etc. i langt højere grad kan udtale sig om. Jeg har endnu ikke set en statusattest fra en overlæge på et sygehus i nogen af de sager, jeg har gennemgået. Ex i sag: xx ville det have været oplagt at bede opererende overlæge på sygehuset om en vurdering af den helbredsmæssige tilstand frem for at have forladt sig på lægekonsulentens vurderinger. Specialisterne kan i langt højere grad udtale sig om langtidsfølgevirkninger, skånebehov etc. og det skriver de meget sjældent i journalerne. 5

6 Udskydelse af afgørelser I et meget stort antal af de gennemgåede sager er afgørelse om forlængelse af sygedagpengene udskudt med henvisning til principafgørelse D Jeg antager, at baggrunden for denne hyppigt forekommende praksis skal findes i et stort arbejdspres blandt sagsbehandlerne. Det bør her bemærkes, at udskydelse af afgørelser har undtagelsens karakter og derfor på ingen måde bør kunne registreres i det omfang, som har gjort sig gældende i de reviderede sager. Det er tillige registreret, at afgørelser af og til er udskudt i op til 6-7 måneder, hvilket er i strid med ankestyrelsens praksis på området, der angiver at udskydelse af afgørelser kun bør ske i kortere tidsrum, altså i op til 4 uger. Der kan i den forbindelse henvises til principafgørelse (der erstatter ). Den præciserer, at en kommune ikke kunne udskyde en afgørelse i op til 8 uger, idet udgangspunktet er, at kommunen skal tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges ved varighedsbegrænsningens indtræden, og at den administrative praksis, hvorefter en sag kan udsættes i et kortere tidsrum - ca. 1 måned - er en undtagelse. Den beskrevne praksis betyder i realiteten, at mange borgere står uden forsørgelse eller i hvert fald uden sygedagpenge i månedsvis uden mulighed for at anke, idet der formelt set ikke er truffet en afgørelse. Endvidere har jeg i flere sager noteret mig, at baggrunden for udsættelsen er, at kommunen mangler at anvende arbejdsevnemetoden/udarbejde ressourceprofil eller mangler lægekonsulentens udtalelse, hvilket tillige er i strid med Ankestyrelsens praksis. En afgørelse kan udskydes, når der mangler oplysninger, herunder undersøgelser eller andre udefra kommende oplysninger, der kan forbedre oplysningsgrundlaget væsentligt. Udarbejdelse af ressourceprofil og vurdering fra lægekonsulent kan ikke sidestilles hermed og er almindelige sagsbehandlingsskridt, der må forudsættes udført af kommunen inden varighedsbegrænsningens indtræden. Der kan desuden her henvises til principafgørelse , hvoraf det bl.a. fremgår, at: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at det var særdeles kritisabelt, at kommunen ikke havde anvendt arbejdsevnemetoden rettidigt forud for varighedsbegrænsningens indtræden, som foreskrevet i reglerne, så der kunne træffes rettidig afgørelse om forlængelse. Dertil kommer, at jeg i flere af sagerne har bemærket, at afgørelsen har været udskudt midt i en forlængelse. F.eks. en forlængelse iht der ikke har fastsat nogen tidsgrænse. Principafgørelse D-7-95 kan kun benyttes umiddelbart i forlængelse af en 6

7 varighedsbegrænsning, og hvor sygedagpengene står til at udløbe. Der er altså ikke mulighed for at stoppe udbetalingen af sygedagpenge midt i en forlængelse under sagens oplysning. Det svarer til at stoppe udbetalingen i de første 52 uger, mens det undersøges, om der fortsat et mulighed for at udbetale sygedagpenge. Ved denne praksis stilles borgeren meget dårligere, end loven tilsiger. Forvaltningslovens 21 Det er flere gange noteret, at sagsbehandleren har standset behandlingen af en sag med henvisning til FVL 21. Det er primært forekommet i sager, hvor afgørelse om evt. forlængelse af sygedagpenge har været udsat og hvor borgeren har rykket for en afgørelse. Borgeren er da blevet forelagt muligheden for, med henvisning til 21, selv at standse udsætningen med den konsekvens, at sagen vil blive afgjort på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Forvaltningslovens 21 foreskriver alene en udtale adgang, som i de fleste tilfælde må antages at være opfyldt ved partshøringen iht. FVL 19. Det er fortsat kommunens ansvar, at en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse og denne pligt kan ikke fraskrives. 21 hjemler således ikke mulighed for, at en kommune kan træffe afgørelse, uden at sagen er tilstrækkeligt oplyst men giver udelukkende en part i en sag mulighed for at udtale sig. Det fremgår af FVL 21: Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Afkortning af forlængelsesbestemmelser Jeg har noteret mig, at der i flere sager er sket en afkortning af den periode, som borgeren er berettiget til forlængelse i. F.eks. er der set talrige eksempler på, at perioden på 39 uger iht på forhånd er forkortet til f.eks. 15 eller 26 uger. Det samme gør sig gældende ved og Der er ikke lovhjemmel til på forhånd at afkorte en forlængelsesbestemmelses længde og dermed stille borgeren dårligere, end loven tilsiger. Skal en periode afkortes, og sygedagpengeudbetalingen dermed ophøre tidligere end den fastsatte periode, forudsætter det, at der er indtruffet væsentlige ændringer, der gør, at betingelserne for forlængelse ikke længere er opfyldte. Perioden kan ikke på forhånd gøres kortere end fastsat i loven. Der henvises i den forbindelse til principafgørelse Stop af sygedagpenge I visse sager er det observeret, at afgørelse om stop har været truffet med tilbagevirkende kraft. 7

8 Det følger af almindelige forvaltningsretlige principper, at en ugunstig afgørelse ikke kan træffes med tilbagevirkende kraft uden udtrykkelig hjemmel i lov. En afgørelse der er til ugunst, kan dermed først have virkning fra det tidspunkt, hvor den er modtaget af adressaten. Ifølge Ankestyrelsens praksis antages a-post sendt med Post Danmark at være fremme ved modtageren to dage efter afsendelse. Idet 27 i lov om sygedagpenge ikke giver hjemmel til at træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft, kan afgørelsen om stop af sygedagpenge først tillægges virkning to dage fra afsendelsestidspunktet. Det samme gør sig gældende vedr. udskydelse af afgørelsen af sygedagpenge. Det skal dog hertil bemærkes, at denne praksis kun er set forekomme meget sjældent i sager, der er afgjort i Revurdering af afgørelser iht. Retssikkerhedslovens 66 I flere sager er det noteret, at der i forbindelse med Jobcentrets revurdering har været benyttet en standardtekst som følgende: Afgørelsen er revurderet. Da der ikke er nye oplysninger i sagen, fastholdes afgørelsen. Det uanset om der rent faktisk er tilkommet en hel del bemærkninger både under partshøringen og i forbindelse med en anke. Selvom standardformuleringen formelt set opfylder kravet til en revurdering, kan denne meget nemt efterlade tvivl hos klageren om, hvorvidt dennes ankepunkter er taget til efterretning og inddraget eller ej. Det skal derfor anbefales, at Jobcentret fremover, i forbindelse med remonstration, inddrager de relevante ankepunkter, der måtte være fremkommet, og konkret forholder sig hertil, sådan at det tydeligt fremgår, hvorfor at Jobcentret ikke finder, at disse giver anledning til at ændre den tidligere trufne afgørelse. Dette vil tillige skabe en større gennemsigtighed i afgørelserne og forståelse for, hvilke hensyn og begrundelse afgørelsen hviler på Det er i 4 sager registreret, at kommunen har forlænget sygedagpengene iht (ordinært arbejde er udelukket, men der er tvivl om, hvorvidt den sygemeldte kan opnå fleksjob eller førtidspension), for derefter ved udløbet af de 26 uger, som bestemmelsen giver adgang til, at stoppe sygedagpengeudbetalingen med henvisning til, at ordinært arbejde ikke er udelukket og i samme ombæring give afslag på fleksjob. Bestemmelsen i sygedagpengelovens skal ses i sammenhæng med principafgørelse A Den fastsætter, at en sygedagpengemodtager - der ved varighedsbegrænsningens indtræden ikke kan fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår, men hvor der er tvivl om, hvorvidt arbejdsevnen er stor nok til at bestride et fleksjob - skal have tilkendt et fleksjob/overgå til ledighedsydelse. A er ikke ophævet med indførelsen af og må således forudsættes stadig at være gældende. Det forudsættes, at arbejdsevnen er varigt og 8

9 væsentligt nedsat og ordinært arbejde udelukket, for at kan finde anvendelse jf. principafgørelse I forbindelse med nærværende funktion har jeg rettet henvendelse til Beskæftigelsesankenævnet i to sager, der begge er genoptaget til fornyet behandling. Den ene har givet anledning til, at Beskæftigelsesankenævnet har ændret deres tidligere afgørelse og tilkendt borgeren fleksjob med henvisning til, at bestemmelsen skal forstås således, at hvis der træffes afgørelse om at forlænge efter denne bestemmelse, er der allerede truffet afgørelse om, at borgeren som minimum er berettiget til visitation til fleksjob, med mindre der i forlængelsesperioden sker en bedring at den helbredsmæssige tilstand eller forlængelsen har været ulovlig. Denne afgørelse er nu anket af Silkeborg kommune til Ankestyrelsen og afgørelse herfra afventes nu. Den anden sag er stadig under behandling i Beskæftigelsesankenævnet. Efter stop af sygedagpenge Der er i flere sager registreret, at der efter stop af sygedagpenge ikke har været foretaget yderligere i borgerens sag på trods af, at denne langt fra er klar til arbejdsmarkedet. Særligt borgere uden forsørgelse (såkaldte selvforsørgende) har oplevet, at stå meget magtesløse i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det gælder i særdeleshed i de sager, hvor borgeren (imod deres vilje) er blevet vurderet til at være arbejdsdygtige jf. 7. Uagtet om pågældende er arbejdsdygtig eller ej, kommer borgeren ikke nødvendigvis i arbejde, fordi Jobcentret vurderer. at de er arbejdsdygtige særligt ikke hvis a-kassen ikke vurderer dem som stående til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kan således anbefales, at der generelt etableres en mere sammenhængende/helhedsorienteret sagsbehandling i forbindelse med borgerens skift fra en ydelse til en anden/ingen. Mange af de borgere, jeg har talt med, har haft en oplevelse af, at der er vandtætte skodder mellem de forskellige afdelinger og at de så at sige skal starte forfra, når de kommer i en ny afdeling. Dette er uheldigt, da vigtig erfaring fra tidligere sagsforløb dermed går tabt og der er risiko for tidsspilde. Det anbefales derfor, at der i højere grad benyttes fællesmøder i forbindelse med oversendelse af en sag fra én afdeling til en anden. Jeg har endvidere noteret mig, at der i nogle sager, fra kommunens side ikke findes anledning til at iværksætte yderligere beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i de sager, hvor der fra lægekonsulenten er konstateret, at der er diskrepans mellem de objektive fund og de subjektive klager. Der skal i denne henseende henvises til Ankestyrelsen principafgørelse A , der omhandler en kommunes afslag på yderligere afklaring med henvisning til diskrepans mellem de objektive fund og de subjektive klager. Af A fremgå bl.a.: 9

10 Ansøger havde ret til at få flere tilbud om arbejdsprøvning med henblik på afklaring af sine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Kommunen havde ikke haft grundlag for at vurdere, at revalidering og fleksjob ikke var realistiske muligheder for ansøgers vedkommende. Der var heller ikke grundlag for at antage, at hun umiddelbart kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår. Det var ikke muligt at godtgøre, at ansøger ikke havde medvirket ved arbejdsprøvningen i det omfang hun kunne. Dette gjaldt uanset, at der var usikkerhed om årsagen til de helbredsmæssige gener. Det er således Ankestyrelsens praksis, at en borger skal hjælpes videre med en afklaring, uagtet at de objektive fund er små eller helt fraværende. Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet Jeg har i to sager noteret, at kommunen har modtaget afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet, hvor kommunens afgørelser er blevet ophævet eller hjemvist, uden at kommunen herefter har efterkommet dette. Således har jeg noteret mig i sag xx, at kommunen d. 9. november 2011 har modtaget afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet, der ophævede kommunens afgørelse, idet den er truffet af AS3, der ikke er kompetent myndighed. Kommunen har endnu ikke forholdt sig hertil nu godt ni måneder efter at have modtaget denne afgørelse. Ligeledes har jeg i sag nr. xx noteret, at kommunen d. 07. juli 2009 har modtaget afgørelse fra nævnet om ophævelse af den tidligere afgørelse. Denne afgørelse har kommunen heller ikke forholdt sig til. Jeg må i den henseende udtrykke min dybeste bekymring for borgerens retssikkerhed. Hvis afgørelser fra beskæftigelsesankenævnet ikke efterkommes, har borgeren reelt ingen rekursmulighed og borgerens retssikkerhed undermineres. Samlede anbefalinger Jeg vil anbefale, at man fra Jobcentrets side indfører generelle svarfrister på henvendelser fra borgerne, evt. maksimalt en uge på en mail-henvendelse og hvis dette allerede er implementeret, at det påses, at disse overholdes. Jeg skal endvidere foreslå, at man ligeledes indfører maksimale ventetider på samtaler med sagsbehandlerne og at ventetiderne ligger under en måned. Jeg vil anbefale, at der i hver enkelt sag tages stilling til behovet for tilbud/indsats og at denne vurdering beror på en socialfaglig konkret vurdering, sådan at borgeren ikke mødes med standarder om et bestemt timetal eller lignende. 10

11 Jeg vil foreslå, at det nøje overvejes om antallet af forudsete sagsbehandlingsskift kan minimeres, da det er min opfattelse, at det unødigt forlænger sagsbehandlingstiden og er til stor frustration for borgerne. Jeg har i flere sager noteret, at lægekonsulenten direkte spørges til vurdering af arbejdsevnen i oplægget til lægeskøn, hvilket naturligvis er med til at udviske grænsefladerne mellem sagsbehandlernes og lægekonsulentens opgaver og funktion. Jeg skal derfor tilråde, at den praksis bringes til ophør og at lægekonsulenten udelukkende forespørges til forhold, han er kompetent til at svare på og at praksis bringes i overensstemmelse med skr af 04/ Jeg vil anbefale, at man overvejer at ansætte/tilknytte en lægekonsulent med speciale i psykiatri henset til den meget store andel af psykiske sygdomme, der forekommer blandt de sygemeldte og kompleksiteten i disse. Som anført tidligere nærværende rapport, kan en meget stor del af de gennemgåede sager henføres under kategorien af såkaldte diffuse lidelser. Altså lidelser hvor der ikke nødvendigvis er objektive fund, der kan understøtte de subjektive klager eller hvor sagerne fremstår meget sammensatte og komplekse i deres udtryk. Jeg vil på den baggrund anbefale, at man har særlig opmærksomhed på denne gruppe evt. i form af en særlig indsats, gerne i tæt samarbejde med instanser med særlig viden om denne gruppe. I forbindelse med den registrerede praksis vedr. udskydelse af afgørelser vil jeg tilråde, at den registrerede praksis bringes i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Ankestyrelsens principafgørelser som skitseret ovenfor og god forvaltningsskik i almindelighed, således at afgørelser om forlængelse kun undtagelsesvist udskydes og kun i op til 4 uger. Jeg skal henstille til, at forlængelsesbestemmelser ikke på forhånd afkortes, som det er set i talrige sager. Jeg vil anbefale, at når der foretages revurdering af ankesager, at alle relevante kommentarer fra anken inddrages, så det fremgår gennemskueligt for borgeren, hvorfor deres ankepunkter ikke har givet anledning til at ændre afgørelsen. 11

12 Jeg skal anbefale, at der sikres en praksis, hvor afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet opsamles/registreres, således at det sikres, at Jobcentret får forholdt sig hertil. Jeg skal anbefale, at der etableres en praksis, der sikrer opsamling af de borgere, hvis sygedagpenge ophører og som ikke er berettiget til en ydelse fra det offentlige men fortsat har brug for hjælp. Sisse Schaldemose Borgerrådgiver 12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægebehandling - træning på egen hånd

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægebehandling - træning på egen hånd KEN nr 10445 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-31687 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15 KEN nr 11324 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-40140 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 B 95 Bilag 1 Offentligt HK/Danmark Arbejdsliv og analyseafdelingen 9. februar 2010 Sygedagpengesager 2010 Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Sagerne illustrerer

Læs mere

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni 2012 Kontorchef Marianne Sinding Disponering af oplæg Baggrund for undersøgelsen i 2012, tidligere undersøgelser om brug af lægekonsulenter,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Principafgørelse hjemviste sager

Principafgørelse hjemviste sager Principafgørelse 101-15 hjemviste sager Hvis Ankestyrelsen hjemviser en afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge efter 24, stk. 1, jf. 27, stk. 1, til fornyet behandling med den retsvirkning, at

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 2 1.1 Hovedresultater fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER SOCIALR ET L IG KONFERENC E 27-28. SEPTEMBER 2016 HOTEL NYBORG STRAND TRINE SCHULTZ OG JOHN KLAUSEN JURIDISK INSTITUT AALBORG UNIVERSITET Baggrunden

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen 18-07-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Vedrørende generel egendriftsundersøgelse i sager om førtidspension. Ved breve af 28. september 2009 og 31. august 2009 til henholdsvis

Vedrørende generel egendriftsundersøgelse i sager om førtidspension. Ved breve af 28. september 2009 og 31. august 2009 til henholdsvis Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen & Socialforvaltningen Fremsendt dags dato pr. mail: 31-7-2012 Sagsnr. 2010-180807 2009-61698 Dokumentnr. 2012-581420 Vedrørende generel egendriftsundersøgelse

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse

Praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse Praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af arbejdsevnemetoden i sager om længerevarende sygedagpenge Beskæftigelsesankenævnet i Nordjylland 2009 Indhold 1. Resumé, baggrund, formål og gennemførelse...

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension Udgiver

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01)

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 24-02-2014 - Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) 1 FORUDSÆTNINGER FOR AT FÅ ET GODT SAGSFORLØB VED BEHANDLING AF SYGEDAGPENGESAGER,

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger

Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger En mand var sygemeldt og modtog sygedagpenge. Efter 1 år vurderede kommunen at ingen af de særlige grunde for at forlænge sygedagpengene ud over 1 år var

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere