Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Socialstyrelsen Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

2 Analyse af forebyggelsesarbejdet vedr. børne- og ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Dorte Laursen Stigaard Tlf Anette Stamer Ørsted Tlf Aarhus: Region Midtjylland, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Kvalitetsudvikling Social, Børn og Unge, 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Børn og Unge Olof Palmes Allé Aarhus N Hjemmeside: 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 Baggrund og formål...1 Metode og datagrundlag...2 Journalanalyse... 2 Interview... 3 Workshop... 3 Desk research... 4 Vurdering af datagrundlaget... 4 SAGSFORLØB: MEKANISMER OG FAGLIGE UDFORDRINGER 5 De kortlagte sagsforløb...5 Mekanismer bag de unges kriminalitets adfærd...11 Potentiale i den kriminalpræventive indsats...12 Tidlig indsats Sagsbehandling TVÆRSEKTORIEL KOORDINATION OG SAMARBEJDE 18 Den systemiske tilgang som grundlag for det sociale arbejde...18 Det systemiske perspektiv i skoleregi Det systemiske perspektiv på myndighedsarbejdet Det systemiske perspektiv på tildeling af indsatser Fagpersoners vurderinger af implementeringen af ICS Det tværsektorielle samarbejde...21 Formelle strukturer for samarbejde Udfordringer for det tværfaglige samarbejde Potentiale for samarbejdet VURDERING OG UDVIKLING AF INDSATSVIFTEN 25 Kortlægning og vurdering af eksisterende forebyggelsesindsatser...25 Primær forebyggelse Sekundær forebyggelse Tertiær forebyggelse Behov for udvikling af indsatsviften...32 Kortlægningen af indsatser mod ungdomskriminalitet Effekter af kommunernes forebyggende foranstaltninger Hvad betyder resultaterne for anvendelsen af indsatser i Aabenraa Kommune? PERSPEKTIVERING 38 BILAG: EMPIRISK AFSØGNING AF BEGREBET LUKKEDE FAMILIER 41 Manglende vished om barnets eksistens - Garagebarnet...41 Samarbejdsproblemer...42 Nomadefamilier og mediesager om omsorgssvigt...42 Fagpersoners betragtninger over samarbejdet med lukkede familier...43 Opsamling på den empiriske afsøgning af lukkede familier...44 LITTERATURLISTE 45 3

4 4

5 INDLEDNING Med lovgivningsinitiativet "Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge" fra 2010 er kommunerne blevet pålagt at udarbejde en plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge. I Aabenraa Kommune udmøntes planen som en forebyggelsesstrategi med en tilknyttet implementeringsplan. På denne baggrund er der aftalt et rådgivningsforløb mellem Aabenraa Kommune og den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) i Socialstyrelsen, hvor CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (CFK) indtræder som rådgivere. Rådgivningsforløbets formål er at bidrage til at lægge et videns- og analysegrundlag for planarbejdet. Baggrund og formål Baggrunden for rådgivningsforløbet i Aabenraa Kommune er, at en strategisk kriminalitetsanalyse udarbejdet af Syd- og Sønderjyllands Politikreds konstaterer, at omfanget af børne- og ungdomskriminaliteten i Aabenraa Kommune ligger betydelig over de øvrige kommuner i Syd- og Sønderjyllands Politikreds. Set i forhold til indbyggertallet i kommunen i aldersgruppen fra 15 år til og med det 18. år har Aabenraa Kommune i perioden det højeste kriminalitetsniveau blandt de otte kommuner i politikredsen. Særligt fremhæver kommunen en stigning i antallet af domsanbringelser fra én domsanbringelse i 2010 til otte domsanbringelser i Udover denne problemstilling har Aabenraa Kommune gjort opmærksom på, at de løbende står med en udfordring i form af dysfunktionelle familier, hvor familiens børn mistrives i form af misbrugsproblemer samt socioøkonomiske belastningsfaktorer. På denne baggrund blev følgende overordnede målsætninger for projektet formuleret: 1. Etablering af en gyldig, opdateret og handlingsorienteret viden om arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge i Aabenraa Kommune og om de aktuelle udfordringer på området. Der skal tilvejebringes viden om a. målgruppen af børn og unge med kriminalitetsadfærd; herunder specifikt unge, som har begået kriminalitet af en vis alvorlighed og på baggrund heraf er blevet domsanbragt. b. kommunens opsøgende arbejde med lukkede familier, hvor den socialfaglige indsats vanskeliggøres af, at familien ikke umiddelbart ønsker at samarbejde med kommunen. c. kommunens tværsektorielle koordination, afstemning og vidensdeling mellem de forskellige aktører, der arbejder med forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i alment og specialiseret regi. d. Aabenraa Kommunes eksisterende kriminalpræventive tiltag og foranstaltninger med henblik på en helhedsmæssig vurdering af indsatsviften i lyset af erfaringer med de enkelte indsatsers virkning. 2. Udarbejdelse af en konkret og operationel plan for udvikling og implementering af en sammenhængende præventiv indsats for kriminalitetstruede børn og unge i Aabenraa Kommune, som er afstemt med kommunens sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik. 1

6 Det var intentionen, at ovenstående målsætninger 1a-1d skulle belyses ud fra omfattende sagsanalyser, hvor Aabenraa Kommune skulle fremfinde otte sager med unge, som havde begået kriminalitet af alvorlig karakter, herunder skulle fire af de otte sager involvere domsanbringelse og de resterende fire skulle være karakteriseret ved at være lukkede familier. Det er imidlertid ikke lykkes, at tilvejebringe de relevante familiers samtykke til at deltage i projektet. Dette har betydet udeladelse af analysetemaerne: Viden om unge med domsanbringelse samt viden om kommunens opsøgende arbejde med lukkede familier (jf. pkt.1a-1b). Vi afdækker dog begrebet om lukkede familier i en tillempet form, hvor vi anskuer begrebet via faglitteratur og lovgivning samt fagpersoners udsagn om lukkede familier. Dermed begribes begrebet ikke empirisk ud fra de udvalgte sager (jf. Kapitlet Kategorisering af lukkede familier ). I forhold til punkt 1a vil projektet give viden om målgruppen af unge med kriminalitetsadfærd; herunder specifikt sager med unge, som har begået kriminalitet af en vis alvorlighed, men vil ikke give viden om sager med unge med en domsanbringelse. Nærværende projekt vil belyse punkterne 1a - i tillempet form, 1c og 1d, mens udarbejdelsen af forebyggelsesplanen (jf. punkt 2) samt de implementeringstiltag, der følger heraf, er Aabenraa Kommunes primære ansvar. Vidensgrundlaget for nærværende projekt består af en afdækning af seks udvalgte sagsforløb vedrørende alvorlig kriminalitet hos børn og unge i kommunen, hvor formålet har været at tilvejebringe et helhedsbillede af mekanismerne bag udvikling af kriminalitetsadfærd hos børn og unge i Aabenraa Kommune samt af sagsbehandling og indsats på området. I de seks sagsforløb er der foretaget journalanalyse af de unges kommunale sager samt gennemført interview med de unge og deres forældre. Til fremskaffelse af viden om tværsektoriel koordination og samarbejde samt viden om indsatsviften for det forebyggende arbejde er der gennemført telefoninterview med tværsektorielle fagpersoner, afholdt workshop med tværsektorielle fagpersoner samt udført desk research. Hensigten med rapporten er, at den skal understøtte det fremadrettede udviklingsarbejde i forhold til såvel tidlig som sen kriminalitetsforebyggelse. Metode og datagrundlag Nedenfor præsenteres det samlede datagrundlag og de metoder, der er anvendt til dataindsamling og analyse. Afsnittet suppleres af bilag 1-9 (se bilagsrapporten), hvor de anvendte skabeloner og redskaber er gengivet. Journalanalyse Vi har foretaget journalanalyser af seks udvalgte sager i Aabenraa Kommune, som alle er kendetegnende ved at være unge med kriminalitetsadfærd, og som har begået kriminalitet af en vis alvorlighed (se bilag 1-6). Udvælgelseskriterierne for de seks sager endte med at være sager med unge: Som havde en igangværende eller meget nyligt afsluttet sag i afdelingen Børn og Familie. Som er kendetegnede ved gentagen og alvorlig kriminalitet Som havde været drøftet på samrådsmøder. 2

7 De seks sager består af: Fire sager med drenge i alderen 17 til 19 år, hvoraf to er af anden etnisk herkomst end dansk og en med en domsanbringelse. To sager med piger på 16 år begge etnisk danske. De seks journalanalyser tager udgangspunkt i journalnotater, børnefaglige undersøgelser, udredninger, handleplaner og andet materiale. Vi har anvendt journalanalysen som redskab til at danne os et overblik over de omfattende og komplekse sagsforløb. Journalanalyserne er foretaget via et analyseark, som rummer en beskrivelse af den unges individuelle, familiemæssige og øvrige baggrund samt korte tematiserede notater om "indikationer" (bekymringssignaler m.m.), "sagsbehandling og udredning"; og "indsatser". Journalanalyserne giver et overblik over sagsforløbene, ligesom de giver mulighed for at identificere eventuelle mønstre på tværs af sagerne. Hensigten med journalanalysen har været at gennemføre en struktureret analyse af forløbene med fokus på opsporing, sagsbehandling og indsats i de enkelte sager med henblik på at opnå læring om kommunens forebyggelsesarbejde og afklaring af udviklingsbehov. Interview Der er foretaget interview med tre af de unge og fem af de unges mødre. Interviewene med de unge og deres forældre er foretaget personligt af hensyn til målgruppen og emnernes karakter. Der er anvendt semistrukturerede interviewguider (se bilag 7 og 8), som er udviklet med henblik på at afdække interviewpersonernes opfattelse af baggrunden for og årsagerne til kriminalitet, samt på at belyse deres erfaringer med og vurdering af kommunens sagsbehandling og indsats med særlig vægt på tidlig forebyggelse. De personlige interview giver en dybdegående forståelse for den unges og forældrenes perspektiv på sagsforløb, samt baggrund og årsager til kriminaliteten. Endelig er der foretaget 11 telefoninterviews med tværsektorielle fagpersoner herunder ledere og medarbejdere, som dækker områderne: Forvaltningen Børn og Skole herunder områderne: Ungeindsatsen, PPR, Skole, Streetworker og derudover SSP samt Politi. Således dækker fagpersoninterviewene det forebyggelsesmæssige landskab bredt. Også til disse interviews er der anvendt semistruktureret interviewguides (se bilag 9) som har fokus på den tværsektorielle koordinering og samarbejde samt kommunens eksisterende kriminalpræventive tiltag og foranstaltninger. Workshop Herudover er der afholdt en struktureret workshop, hvor fokus var på kriminalitetsforbyggende indsatser og tværsektoriel koordination mellem almen- og specialsektoren. Deltagerkredsen repræsenterede tværfaglige og tværsektorielle fagpersoner (jf. de ovenfor repræsenterede fagområder), som både i grupper og i plenum overvejede og drøftede konkrete problemstillinger relateret til de pågældende temaer. En af de opgaver som deltagerne skulle løse i grupper var, at de skulle prioritere to af Aabenraa Kommunes nuværende indsatser indenfor hver af de tre forebyggelseskategorier; primær, sekundær og tertiær forebyggelse (jf. kapitel Vurdering og udvikling af indsatsviften i Aabenraa Kommune for uddybning). Forud for workshoppen havde vi identificeret Aabenraa Kommunes indsatsvifte i forhold til kriminalitetsforbyggende indsatser ved at indhente viden fra hjemmeside, spørgeskema og interviews med fagfolk. 3

8 På baggrund af denne viden kategoriserede vi indsatserne i forhold til de tre forebyggelseskategorier. Desuden skulle deltagerne begrunde deres valg af prioriterede opgaver samt forslag til væsentlige indsatsområder, som ikke var medtaget i kategoriseringen. Outputtet fra workshoppen har bidraget med frugtbar viden om eksisterende kriminalitetsforebyggende indsatser og indsatsmuligheder på de områder, hvor der vurderes at være eventuelle udviklingsbehov også i forhold til tværsektorielt samarbejde. Desk research Et formål med desk researchen har været at indhente viden om de forebyggelsesmæssige indsatser i kommunen via hjemmeside og tilsendt information fra styregruppen. Desuden har vi indhentet aktuel forsknings- og evalueringsviden om virksomme, ressourceeffektive forebyggelsesindsatser, som, sammen med projektets øvrige kortlægning og analysedel, skal give et grundlag til brug for en ledelsesmæssig beslutning om, hvilke initiativer der skal prioriteres i forebyggelsesplanen. Vurdering af datagrundlaget Som det fremgår af indledningen har kun to af de planlagte analysetemaer kunnet gennemføres som planlagt (jf. pkt.1c-1d). Ændringen er sket, da det ikke var muligt at få de otte ønskede familier til at deltage i projektet (jf. Projektbeskrivelsen, september 2013). Således indvilligede kun seks familier i at deltage, hvoraf ingen af disse familier kunne karakteriseres som lukkede familier, og kun en af de seks sager involverede en domsanbringelse. Af disse årsager kan vi ikke udtale os empirisk om hverken sager vedrørende domsanbringelser samt sager vedrørende lukkede familier. Som tidligere skrevet ytrede Aabenraa Kommune imidlertid stadig et ønske om, at projektet skulle afdække begrebet om lukkede familier. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at belyse begrebet via faglitteratur og lovgivning samt ud fra interview med fagpersonerne. I forhold til de fire ovennævnte dataindsamlingsmetoder supplerer de hinanden i den forstand, at journalanalyserne har bidraget til at kvalificere interviewene, mens journalanalyse og interview udgør grundlaget for workshoppen. Både interviews med tværsektorielle fagpersoner, workshop og desk research danner grundlaget for, at vi på kvalificeret og nuanceret vis kan fremlægge og diskutere Aabenraa Kommunes tværsektorielle samarbejde og indsatsviften for det forebyggende arbejde. Det samlede undersøgelsesarbejde er foregået i oktober-april Det vurderes, at datagrundlaget samlet set er tilfredsstillende. De belyste sager giver et bredt og nuanceret billede af de unges forløb og af kommunens løbende bestræbelser på at støtte og hjælpe familierne. Data og konklusioner skal dog fortolkes med varsomhed i og med, at der er tale om et beskedent antal sager set i forhold til det samlede antal unge, som, i den periode dataindsamlingen dækker, har givet anledning til en kriminalitetsbekymring. Rapporten skal frem for alt ses som et oplæg til faglig drøftelse i Aabenraa Kommune og som et vidensgrundlag for planlægning og gennemførelse af den resterende del af VISO-forløbet. 4

9

10

11

12

13

14

15 Mekanismer bag de unges kriminalitets adfærd Dette afsnit vil i kortfattet form tegne et billede af, hvilke karakteristika og baggrundsforhold, der kendetegner de seks unge, som har begået alvorlig kriminalitet fra Aabenraa. Da det er svært at fastslå de konkrete årsager til kriminalitetsadfærd, benyttes i denne analyse begrebet risikofaktorer. Et fokus på årsager oversættes så at sige til risikofaktorer. Dette skyldes, at " selvom man kan påvise, at risikofaktoren kommer før problemet, kan man ikke konkludere, at det er risikofaktoren, der har forårsaget problemet" (Ejrnæs og Guldager 2008). Det er dog alligevel relevant at kigge på risikofaktorer i forebyggelsesøjemed, selvom der ikke foreligger klare årsagsforhold, da oplysninger om tilstedeværelsen af bestemte risikofaktorer giver mulighed for at målrette det forebyggende arbejde mod netop de børn og unge, der har kendetegn, som indikerer en øget risiko for udvikling af sociale problemer (Ejrnæs og Guldager 2008). Den tværgående bearbejdning af sagerne tegner et bemærkelsesværdigt billede af, at der i alle seks sagsforløb findes tegn på skolerelaterede problemstillinger. Samtlige seks unge har påkaldt sig opmærksomhed fra skole eller PPR fra et tidligt tidspunkt før kriminalitetsproblemerne har vist sig. Der er i sagerne stor forskel på, hvad de skolerelaterede problemstillinger omhandler, idet der både er tale om mistrivsel, lav IQ og dermed faglige problemer, begrænset skolegang eller stort fravær, mange skoleskift og dårlige forhold til en lærer. Fundet giver en viden om, at de unges problemer overordnet set kan kategoriseres i faktorer der både handler om den unges kognitive ressourcer og trivsel i skolesammenhæng samt, hvordan skolen formår at håndtere disse udfordringer. Dette resultat understreger potentialet i en tidlig forebyggende indsats i skolesammenhæng. Dernæst er det karakteristisk for sagerne, at fem af de unge er vokset op i familier med sociale belastninger. Disse omfatter vold i familien, kriminalitet, misbrug, psykisk sygdom eller problemadfærd. Endvidere er det bemærkelsesværdigt at fem ud af seks familier har en fraværende eller delvis fraværende faderlig figur. Dette vurderes at have betydning for, at moderen fremstår presset, når det kommer til at være en støtte for barnets udvikling og kompetencer. Materialets indhold tegner et billede af familier, hvor det gennem længere tid burde være synligt, at familieforholdene er belastede og derfor kan give anledning til at tænke i forebyggelse. Det er bemærkelsesværdigt, at det udelukkende er F s mor, der kæder familiernes sociale belastninger sammen med børnenes generelle trivsel og kriminalitetsadfærd. Ingen af de øvrige interviewede omsorgspersoner kommenterer dette forhold. Der kan i så fald være tale om fornægtelse, fortielse eller manglende forståelse af, hvordan familiens forhold påvirker børnenes udvikling. Sidstnævnte forklaring kan være vigtig at forholde sig til som socialrådgiver, idet denne faggruppe har til opgave at arbejde med forældrene ud fra en læringssammenhæng jf. servicelovens 50. Et tredje tema i materialet er, at samtlige af de unge har tidlige erfaringer med rusmidler. Det være sig alkohol, hash eller hårdere stoffer. Det er svært at udtale sig om, hvad forbruget af rusmidler har af effekt på udviklingen af problemadfærd og kriminalitet. I flere af sagerne tegnes dog et billede af, at misbruget påvirker de unge både socialt og psykisk, og i tre af sagerne indgår misbruget som samværets omdrejningspunkt i vennekredsen. Det forekommer derfor velbegrundet at have en særlig opmærksomhed på grupperinger 11

16 med misbrugsadfærd, og hvordan kommunen yder støtte til de unge, som er kommet ud i et misbrug. Et fjerde tema som fremgår i fem af sagerne er, at de unge udviser en aggressiv og antisocial adfærd. Dette lader til at påvirke de unges relationer til andre unge i bl.a. skoleregi, idet der tages afstand til denne adfærd. Af sagsmaterialet fremgår det, at flere af de unge er ensomme i skolen, hvilket må formodes at indvirke på de unges trivsel og oplevelse af at gå i skole. Det kan således være væsentlig at arbejde målrettet og forebyggende med de bagvedliggende årsager til den alvorlige problemadfærd, hvilket i høj grad knytter sig til temaet om skolemæssige problemer. I to ud af de seks sager har de unge fået stillet diagnosen ADHD og ADD, som har betydning for de unges sociale kompetencer. I begge sager stilles diagnosen tidligt før kriminalitetsproblemerne viser sig. Det må derfor formodes, at de omgivende fagpersoner i hverdagen har kendt til de udfordringer, diagnoserne medfører. Alligevel mener moren i sag C ikke, at C har fået den fornødne støtte til C s diagnose trods placering i specialklasse. Den tværgående bearbejdning af de kortlagte sagsforløb giver et komplekst billede af årsagerne til de unges kriminalitetsadfærd. Der er tale om et samspil af flere risikofaktorer omhandlende faglige og sociale skolemæssige udfordringer, problematiske opvækstbetingelser i familierne, tidlige erfaringer med rusmidler og anden problemadfærd i vennekredse samt unge præget af diagnoser med betydning for deres sociale kompetencer. Der er i de enkelte sager forskel på faktorernes vægtning og betydning for de unges opvækst, men materialet peger i retning af en stor sandsynlighed for en multikausal forklaring af årsagerne til de unges kriminalitetsadfærd. Desuden er det vigtigt at fremhæve, at de unges mistrivsel og problemadfærd kan føres langt tilbage i opvæksten, og sagerne viser endvidere en høj grad af stabilitet i de unges problemer, hvorfor det er væsentligt at opprioritere samarbejdet med de unges forældre, da mange risikofaktorer knytter sig til familien. Det kan ligeledes udledes af analyserne, at de unges vanskeligheder bliver meget udtalte i skolen, hvorfor skolen må anses for at være et væsentligt omdrejningspunkt for forebyggelsesarbejdet. I processen omkring Aabenraa Kommunes udarbejdelse af forebyggelsesplanen kan de fremhævede risikofaktorer derfor med fordel tages i betragtning. Potentiale i den kriminalpræventive indsats Med udgangspunkt i casene vil dette afsnit rette blikket mod den tidlige kriminalpræventive indsats, som tidsmæssigt forekommer før barnet/den unge har begået kriminalitet. Der vil være fokus på skolens og kommunens muligheder for at yde en tidlig kriminalpræventiv indsats. Anden del af afsnittet vil være centreret om praksis for sagsbehandling, hvor fokus vil være på skift af sagsbehandlere, dokumentationspraksis samt myndigheds- og foranstaltningsstedets samarbejde med familien og den unge. Tidlig indsats Omdrejningspunktet for dette afsnit vil være den tidlige indsats, hvor undertemaerne: Skolens muligheder for tidlig indsats og Tidligt kommunalt fokus bliver udfoldet. 12

17 Skolens muligheder for tidlig indsats I samtlige af de seks gennemgåede sager fremstår det, at skolen har besiddet en viden om, at de unge har vist tegn på, at de har haft behov for støtte til at komme på rette spor i forhold til deres udvikling. Det har været forskelligt, i hvilken grad skolen, herunder skolelærere, har involveret sig, og det har været forskelligt, hvornår de unge er begyndt at vise tegn på problemer i skoletiden. For nogen af de unge er der tegn på, at de fra skolestart har haft problemer med fx koncentration og/eller socialadfærd, mens det for andres vedkommende tidligere er gået udmærket i skolen indtil et kritisk tidspunkt i deres liv, hvor deres adfærd i skolen bliver markant anderledes. Den ændrede adfærd kommer i sagerne til udtryk ved fx ensomhed og indadvendt adfærd, hvor der ikke er den store kontakt til de andre børn, mange konflikter med de andre børn og lærere, aggressiv adfærd og/eller, at barnet/den unge pludselig ikke viser interesse for skolearbejdet, og fagligt falder i niveau. Endelig kan det også vise sig ved, at børnene/de unge møder op usoigneret og måske med madpakke der lugter gammel. I tre af de gennemgåede sager fremstår det, at der har været et dårligt samarbejde mellem barnet/den unge og en lærer på deres respektive skoler. I to af de seks sager er der unge, som gentagne gange oplever at blive hængt ud af læreren foran klassen. I sag F giver det hende ondt i maven, og moren fortæller, at F i en periode ikke ville i skole pga. den pågældende lærer. I forlængelse af ovenstående peger tre af de interviewede omsorgspersoner på et ønske om, at de tidligere i forløbet var blevet inddraget, hvor de var blevet oplyst om, hvordan skolen oplevede deres barn. Omsorgspersonerne peger desuden på ønske om, at skolen havde opfordret til samarbejde omkring, hvad de kunne have gjort for at støtte deres barn i at komme på rette vej i forhold til fremtidig hensigtsmæssig adfærd. To af de unge (jf. sag E og F), og herunder deres forældre, har oplevet, at skolens lærere har ringet hjem i forbindelse med, at den unge fx er taget hjem fra skole før tid. Den ene af de unge udtrykker, at hun i dag oplever, det som et positivt samarbejde med familien, når skolen ringer hjem, hvis pågældende er gået selvom det er i situationen er irriterende - da det signalerer, at de bekymrer sig for hende. F har gået på forskellige skoler og har oplevet forskelle på, i hvor høj grad skolen interesserede sig for hende. Det fremgår af sagsmaterialet, at skolen, i relation til sager, der vedrører adfærdsmæssige eller sociale problemstillinger, forsøger med specialklasse, hvor der gives enetimer. I relation til specialundervisningen bliver det fremhævet af en mor, at der mangler en indsats fra skolens side i forhold til at inkludere de udsatte og sårbare børn i normalområdet. C s mor fortæller: De bliver hurtigt de udstødte og lærer ikke at begå sig socialt. Der er forskellige faglige holdninger i forhold til, hvorvidt elever med særlige behov skal inkluderes i folkeskolens almindelige klasser. Fra en side peges der på, at man risikerer, at de udsatte børn kan lide overlast ved inklusion, og samtidig er der risiko for, at inklusionen ødelægger læringsudbyttet for de resterende elever. Fra den anden side påpeges, at de problemer, der findes i barnet fx ved en diagnose som ADHD, kan påvirke og fastholde et ekskluderende syn på barnet. Ud fra dette perspektiv er det hensigtsmæssigt at gøre dette 13

18 barn til en del af klassens fællesskab. C s mor erklærer sig således enig med den sidstnævnte holdning ved, at hun betoner, at man via specialklasserne risikerer, at de unge bliver endnu mere socialt udsatte, end de var i forvejen. Det ovenstående afsnit vedrører centrale omdrejningspunkter om tidlig indsats i skoleregi. Aabenraa Kommune kunne i den sammenhæng overveje, hvorvidt der kan ske en styrkelse af skolernes arbejde med at sikre en hurtig og understøttende reaktion, når barnet udviser mistrivsel. Der kunne evt. tages højde for de skoler, der ikke i så høj grad er vant til at arbejde aktivt med støtten til udsatte børn og unge. I forlængelse heraf kunne man stille spørgsmålet om, hvorvidt det er tilstrækkeligt klart for skolerne, hvad deres opgave er ift. at etablere et godt samarbejde med forældre, hvis barn udviser tegn på mistrivsel? Ligeledes vil det være vigtigt at bibeholde et fokus på en elev, som tidligere har haft det svært. Såfremt Aabenraa Kommune ønsker at udvikle forebyggelsen på skoleområdet findes eksisterende metoder, som er veldokumenterede og angiver tydelige kriterier for tilgangen til arbejdet. Der kan bl.a. nævnes Københavns Kommunes socialrådgiverordning på skoler og PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil). Socialrådgiverordningen sigter mod at fremme god dialog mellem udsatte familier og skolerne; at fremme en god dialog mellem udsatte familier og det sociale system; og at understøtte samarbejdet mellem skoler og det sociale system. Mere specifikt opleves en forbedring i kvaliteten af underretningerne fra skolerne samt en forbedret håndtering af bekymringer. 1 Sidstnævnte metode PALS er en skoleomfattende udviklingsmodel, der har til hensigt at sikre inklusion og et trygt undervisningsmiljø for alle elever på skolen. Der er fokus på elevens ressourcer og der arbejdes med at øge antallet af positive interaktioner mellem lærer og elev. 2 Det er således muligt at trække på eksisterende viden vedrørende forebyggelsesmetoder i relation til skoleområdet. Tidligt kommunalt fokus på hele familien I det følgende fremhæves betydningen af et helhedsorienteret fokus på familien. For det første kommer det til udtryk ved, at kommunen på et tidligere tidspunkt har haft fokus på barnet/den unge, men ikke handler tidligere på baggrund af de oplysninger kommunen har. Det viser sig fx i sag A, at han allerede i 2004 og 2005 henvises til PPR og Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling grundet adfærdsvanskeligheder og mistanke om ADHD. Dog tages der først kontakt til kommunen i 2007, hvorefter der udarbejdes en 50- undersøgelse. Det anses som vigtigt, at kommunen følger op på de børn/unge, som de på et tidligere tidspunkt har haft fokus på. For det andet kommer det til udtryk ved, at kommunen på et tidligere tidspunkt har haft fokus på et af familiemedlemmerne i anden sammenhæng men efterfølgende har sluppet dette fokus. I sag F fremgår det fx, at F s mor er psykisk syg, og da F var i børnehavealderen var der behov for hjælp i hjemmet i form af en familiekonsulent, da moren havde svært ved at overskue hverdagen alene med F og hendes bror. Familiekonsulenten hjalp moren med at få sat struktur på hverdagen. Som det fremgår af sagsfremstillingen bliver tilbuddet om familiekonsulent frataget moren på trods af, at moren selv vurderer, at hun har behov for støtten i hjemmet fremover - måske blot i mindre omfang. F giver ligeledes i interviewet udtryk for, at familien måske ikke var helt parat til at klare sig uden familiekonsulenten. F 1 Greve (2014): Metode- og implementeringsguide. Socialstyrelsen og JYFE. 1. udgave 2 14

19 anfægter i forlængelse heraf, at kommunen på et tidligt tidspunkt måske burde have været opmærksom på eftervirkninger af morens psykiske sygdom: kommunen skal holde mere øje med, hvad der sker i hjemmet. Desuden skal kommunen reagere på henvendelser fra skolen om der er problemer med børn og se om de kan hjælpe. At kommunen med fordel kan handle på et tidligere tidspunkt i de tilfælde, hvor et eller flere familiemedlemmerne er kendte i kommunen, kommer i datamaterialet ligeledes til udtryk i de tilfælde, hvor der på et tidligere tidspunkt har været en problemstilling med en større søskende. Der er særligt to eksempler i datamaterialet, sag B og C, som begge har storebrødre, der færdes i et kriminelt miljø, og hvor det fremgår af sagerne, at både B og C måske er blevet påvirket af deres storebrødre i forhold til at handle med kriminel adfærd. Således synes det oplagt, at Aabenraa Kommune med fordel på et tidligt tidspunkt kan have et særligt fokus på de børn og unge, som er i risiko for at blive påvirket af enten familiemæssige problematiske forhold og/eller ældre søskende i forhold til at handle med kriminel adfærd. Sagsbehandling I dette afsnit har vi uddraget de fokusområder fra sagerne som knytter sig til skift af sagsbehandler, dokumentationspraksis samt myndigheds samarbejde med familien og den unge. Skift af sagsbehandler I sagsforløb vedr. udsatte unge, som har brug for stabilitet og kontinuitet, kan det være væsentligt for forløbet, at der ikke sker for mange skift af socialrådgivere, således at der gives de bedst mulige rammer for at sikre kontinuitet i den enkelte sag. Imidlertid er sagsbehandlerskift et vilkår i mange myndighedsafdelinger. I Aabenraa Kommune er det alligevel lykkedes at lave gode sagsoverdragelser. Som et eksempel fortæller B s mor, at de skiftende sagsbehandlere ikke har gjort samarbejdet dårligere. Dog skal det fremhæves, at hun havde foretrukket at beholde den samme sagsbehandler hele vejen igennem. Skift af sagsbehandler kan også komme til udtryk ved organiseringen af sagsbehandlingen. Det er ikke muligt at udlede, hvordan skift besluttes og udmeldes til familierne af journalmaterialet. Materialet peger på, at der kan være kritiske perioder i de unges liv, hvor der er tvivl om, hvilken socialrådgiver der har sagsbehandlingen af en given sag (Jf. sag B, C og F). I sag C fremstår det, at C stikker af hjemmefra op til en sommerferie, og på samme tidspunkt går den sædvanlige sagsbehandler på sommerferie. Dette sker uden at fortælle familien om den nye sagsbehandler vel vidende at drengen er stukket af. Det er problematisk for familierne, at de i kritiske perioder i den unges liv er overladt til dem selv og ikke har en sagsbehandler i kommunen. Det kan være af afgørende betydning for den unge, at der på sådanne kritiske tidspunkter bliver truffet beslutninger i forhold til en indsats for at forebygge yderligere eskalering af kriminel adfærd (jf. sag B, C og F og E). Endelig fremstår det til tider uklart i journalmaterialet, hvornår der er skift i sagsbehandlere, og det er derfor også svært at gennemskue om skiftene er midlertidige 15

20 eller varige. Aabenraa Kommune kunne overveje, om der kan tages bedre højde for sagsbehandlerskift ved at sikre kontakt og opfølgning med normalområdets fagpersoner som ofte kender de unge og deres familier godt. Dokumentationspraksis I det konkrete sagsbehandlingsforløb er det vigtigt, at de lovmæssige krav vedr. dokumentationspraksis og opfølgning bliver overholdt. I henhold til serviceloven er der således fastsat en tidsmæssig ramme på fire måneder for, hvor lang tid en børnefaglig undersøgelse må strække sig over. I tre af de seks sager er der blevet lavet en børnefaglig undersøgelse inden for den lovmæssige tidsramme. I sag D er der ikke udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, hvilket kan undre set i lyset af sagens alvorlighed. I sag C fremgår det, at den børnefaglige undersøgelse er igangsat i marts og afsluttet i oktober 2010, hvorfor de fire måneder er overskredet. I relation til dokumentationspraksis fremstår det ikke altid klart af journalmaterialet, hvorvidt der er foretaget ændringer i nye handleplaner og børnefaglige undersøgelser. Det er meget svært at overskue materialet og i langt de fleste børnefaglige undersøgelser står der de samme tekster som tidligere. Endvidere synes det oplagt, at disse typer af dokumenter fremstår med dato, hvilket ikke altid er tilfældet. I halvdelen af sagerne fremstår det, at der er tidsmæssige huller i sagen uden beskrivelser af den fremadrettede beslutning for vedkommende. I sag D er der fx et tidsmæssigt hul fra oktober 2010, hvor D er indstillet til PPR vurdering, da lærerteamet er bekymret for D s manglende forståelse af konsekvenser af egne handlinger og hans generelle udvikling. Af PPR vurdering fremstår det, at D generelt mener, at tingene er ok, men ikke udtrykker hvad der er godt og/ eller dårligt eller udviser interesse for noget. Et år efter fremgår det af sagen, at D formodentlig forsørger at begå selvmord, hvorefter der bliver igangsat familierådgivning til familien. I dette år frem til, at D indtager et glas piller er der intet noteret i sagen; ingen opfølgninger eller underretninger fra lærere. I analysen af de udvalgte sagsforløb viser der sig i halvdelen af sagerne ubeskrevne perioder i sagsmaterialet, som fremstår som "huller" i sagerne, samt manglende beskrivelser af den opfølgning, som muligvis er sket i sagen. Aabenraa Kommune kunne derfor med fordel indskærpe notatpligten jf. Lov om offentlighed i forvaltningen 6. Samarbejde med familien og de unge Samarbejdsrelationen mellem sagsbehandler og familie vurderes af alle de interviewede som en vigtig faktor for resultatet af sagsbehandlingen. Nogle af de interviewede påpeger i den sammenhæng, at de ønsker at have en relation til socialrådgiveren som indebærer tillid, og hvor der kan være en åben samtale, hvor de ikke skal føle, at de skal holde tilbage med oplysninger. To af de interviewede udtaler direkte, at de har et godt samarbejde med sagsbehandlerne trods de svære forløb. I interview med både de unge og deres forældre bliver det dog også fremhævet, at flere har en oplevelse af at være et nummer i rækken, og at de i forlængelse heraf ikke oplever at være højeste prioritet hos socialrådgiveren. De har tværtimod har en oplevelse af at ligge langt nede på prioriteringslisten hos den enkelte socialrådgiver. I tråd med dette fremhæver enkelte, at deres kontakt til socialrådgiveren bærer præg af kontrol. De oplever således, at socialrådgiveren udviser en kontrollerende adfærd, der også opleves som truende i form af advarsler om de konsekvenser, der 16

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

ANALYSE AF MÅLGRUPPEN KRIMINELLE UDSATTE UNGE, SOM HAR ET MISBRUG OG/ELLER EN PSYKISK LIDELSE

ANALYSE AF MÅLGRUPPEN KRIMINELLE UDSATTE UNGE, SOM HAR ET MISBRUG OG/ELLER EN PSYKISK LIDELSE ANALYSE AF MÅLGRUPPEN KRIMINELLE UDSATTE UNGE, SOM HAR ET MISBRUG OG/ELLER EN PSYKISK LIDELSE OPLEVELSER OG UDFORDRINGER MED SOCIALFORVALTNINGENS INDSATSER EN KVALITATIV UNDERSØGELSE Udarbejdet af Socialforvaltningens

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Børnesager. Evaluering af den forebyggende indsats. Børnesager. Else Christensen Tine Egelund. 02:10 Børnesager

Børnesager. Evaluering af den forebyggende indsats. Børnesager. Else Christensen Tine Egelund. 02:10 Børnesager Børnesager Udgangspunktet for en børnesag vil ofte være, at forældrene selv henvender sig. Forældre og professionelle er et langt stykke vej enige om problemerne, men hvis der foreligger en underretning,

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Mod en fælles indsats

Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen Tina Mouritsen Edith Montgomery Mod en fælles indsats Netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier Rehabiliterings- og Forskningscentret

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Oxford Research A/S, juni 2013 EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Rapport udarbejdet for Børns Vilkår Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 10:42:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 10:42:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 RAPPORT Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 Hun har vist, hun er der. Giver et kram. Bekymrer sig. Viser omsorg hvis ikke man vil hjælpe mig af hjertet,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Unge og hash i Viby Syd

Unge og hash i Viby Syd Unge og hash i Viby Syd Kortlægning og samarbejde på tværs HKH-rapport udarbejdet i et samarbejde mellem: Sundhedscaféerne, Det Boligsociale Fællessekretariat SSP HotSpot Folkesundhed Aarhus og Ungdomscentret,

Læs mere