Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning."

Transkript

1 Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit jobcenter. Når din besvarelse er påbegyndt gemmes denne automatisk og løbende og kan således genoptages eller revideres som det ønskes. Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Skemaerne bedes besvaret senest xx.xx.xxxx. Op til denne deadline vil vi tillade os at sende dig en påmindelse, eller kontakte dig telefonisk. Alle spørgsmål eller kommentarer er velkomne og kan rettes til undertegnede. Med venlige hilsner Stella Mia Sieling Ph.d.-stipendiat Institut for Statskundskab T: (+45) Web: Aalborg Universitet Fibigerstræde 1 Aalborg Side 1 af 17

2 1. Introduktion og baggrundsinformationer Denne del af skemaet skal belyse hvilke kommunetyper som deltager i undersøgelsen, og hvilke personer i jobcentrene, som står for besvarelsen. Besvarelsen er fortsat anonym og vil alene blive forskerne bekendt. A) Angiv din stillingsbetegnelse: (3) Konsulent (1) Rådgiver (2) Sagsbehandler (5) Socialformidler (6) Socialrådgiver (4) Anden betegnelse (angiv venligst): B) Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling? (1) Under 1 år (2) Mellem 1-3 år (3) Mellem 3-5 år (5) Mellem 5-7 år (4) Mere end 7 år C) Hvad er din faglige baggrund? (1) Ufaglært (2) Erhvervsuddannelse (3) Kort videregående uddannelse (1-1,5 år) (4) Mellemlang videregående uddannelse (2-4 år) (5) Lang videregående uddannelse (5+ år) (6) Anden baggrund (angiv venligst): D) Uanset længden på din uddannelse, vil du da selv betegne den som socialfaglig? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke (4) Andet (angiv):

3 2. Organiseringen af indsatsen i jeres kommune Denne del af skemaet skal belyse, hvordan arbejdet med sygedagpengesager er tilrettelagt i jeres jobcenter. Du bedes alene besvare spørgsmålene ud fra kommunens nuværende situation. Du kan anvende kommentarfelterne til eventuelle bemærkninger. A) Efter hvilke kriterier fordeles sygedagpengesagerne mellem medarbejderne? (Sæt evt. flere kryds) (1) Efter cpr. numre (2) Efter sagstype (matchgruppe) (3) Tilfældig fordeling (5) Efter problematik (årsag til sygemelding) (6) Efter varighed (7) Andet (angiv hvilket): B) Hvem står for fordelingen af sagerne? (Angiv stillingsbetegnelse sæt evt. flere kryds) (1) Teamleder (SDP) (2) Anden leder (3) Ydelseskontoret (5) Sagsbehandlerne (4) Andre (angiv): C) Hvor mange sager er der ca. i hver sagsbehandlers sagsstamme?? (1) Under 20 sager (2) Mellem sager (3) Mellem sager (4) Mellem sager (5) Mellem sager (6) Mere end 60 sager Side 3 af 17

4 3. Kommunens tilbudsvifte på sygedagpengeområdet Denne del af spørgeskemaet skal belyse kommunernes aktive tilbud til sygedagpengemodtagere. Her tænkes både på kommunens egne tilbud, og på de tilbud som oprettes i samarbejde med eksterne leverandører (Herunder andre kommunale leverandører end jobcenteret fx revacentre, kompetencentre, mv). Et aktivt tilbud er her bredt defineret som tilbud, der gives efter lov om aktiv beskæftigelse, med henblik på at fremme arbejdsfastholdelse og en hurtig tilbagevende til arbejdet (jf. sygedagpengelovens 15 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 22, stk. 6). A) Hvor mange forskellige aktive tilbud (se definition ovenfor) kan du som sagsbehandler visitere borgere på sygedagpenge til? Angiv antal forskellige aktive tilbud (fx 5 tilbud): Kommentar / uddybelse: B) Har I tilbud, som alene er målrettet borgere på sygedagpenge (fremfor andre ydelsesmodtagere)? (1) Ja (2) Nej (4) Ved ikke/ikke relevant C) Angiv 1-3 af de nuværende tilbud i jeres vifte, som du særligt ofte visiterer sygemeldte borgere (kategori 2) til:

5 D) Hvilke faktorer medvirker til, at du særligt ofte anvender disse tilbud? (Sæt evt. flere kryds) (1) Vurdering af borgernes specifikke behov (2) Hensyntagen til borgerens ønsker (3) Viden om virksomme tiltag og indsatser overfor bestemte borgergrupper (5) Økonomiske hensyn (prisen på tilbuddet) (6) Særlige kvaliteter ved et tilbud (de kan tilbyde noget, som andre tilbud ikke kan) (8) Plads- eller ressourcemangel på andre tilbud (9) Erfaringer med tidligere resultater i tilbuddet (10) Erfaringer fra andre kommuner (7) Andre faktorer (angiv hvilke): E) I det følgende præsenteres du for en række udsagn, som handler om, hvorvidt jeres tilbud målrettes årsagen til den enkelte borgers sygemelding, eller hvorvidt der er tale om mere generelle og bredt favnende tilbud, som kan rumme mange forskellige borgere med forskellige problemstillinger? Vurdér hvor enig eller uenig du er, i hvert enkelt udsagn: Meget uenig Delvist uenig Hverken/el Delvist enig Meget Enig ler Ved ikke Tilbuddene bærer præg af, at skulle rumme mange forskellige borgere med forskellige lidelser/problemstillinger: Der skelnes kun overordnet mellem psykiske og fysiske lidelser, når borgeren visiteres til tilbud: Hvert enkelt tilbud er specifikt målrettet de forskellige årsager til borgerens sygemelding: Det er muligt at skræddersy individuelle løsninger, som målrettes den enkelte borger, når der visiteres: Side 5 af 17

6 Meget uenig Delvist uenig Hverken/el Delvist enig Meget Enig ler Ved ikke I visitationen til tilbud tages der højde for, hvorvidt borgeren har tilknytning til en arbejdsgiver, eller er ledig: Kommentar / uddybelse: F) Er der borgergrupper som jobcenteret oplever, at I mangler relevante tilbud til? (Sæt evt. flere kryds) Nej, vi har relevante Vi mangler Vi mangler Vi mangler relevante Vi mangler Vi mangler relevante tilbud til alle relevante relevante tilbud til visse borgere relevante tilbud til tilbud til visse borgere borgergrupper med tilbud til tilbud til med langvarige visse borgere uden med andre alle typer lidelser borgere med borgere med sygedagpengesager tilknytning til en problematikker end de visse psykiske visse fysiske arbejdsgiver ovenfor nævnte lidelser lidelser (1) (2) (3) (5) (6) (8) (1) (2) (3) (5) (6) (8) G) Hvordan håndterer jobcenteret pt. borgere, hvis I oplever at mangle relevante tilbud, som matcher borgere problematik/lidelse? (Sæt evt. flere kryds) Vi oplever ikke Borgere visiteres til et andet Borgeren visiteres til andet Borgeren gøres midlertidigt denne tilbud, selvom det ikke er ideelt tilbud, som herefter tilpasses passiv, indtil et relevant/mere problematik tilpasset borgerens behov individuelt til borgerens behov optimalt tilbud er fundet (5) (1) (2) (3) (5) (1) (2) (3)

7 4. Visitation og arbejdsgange Formålet med denne del af spørgeskemaet er at indsamle viden om arbejdsgangene i jobcentrene, når det drejer sig om visitationen af borgere til forskellige aktive tilbud. Målgruppen for nærværende undersøgelse er sygedagpengemodtagere i kategori 2. A) Hvornår får I typisk første gang kontakt til en borger, ved en ny sygedagpengesag?? Angiv antal uger efter første sygedag (sygemeldt fra A- kasse): Angiv antal uger efter første sygedag (sygemeldt fra arbejdsgiver): Angiv antal uger efter første sygedag (selvstændige): Hvilken kontaktform er der typisk tale om? Kommentar / uddybelse Side 7 af 17

8 B) Følgende udsagn beskriver en række faktorer, som forventeligt har betydning for visitationen af forskellige borgeren til forkellige tilbud. Vurdér på skalaen hvor betydningsfuld hver enkelt faktorer er i visitationen. (1 = slet ikke betydningsfuldt, 5 = meget betydningsfuldt): Karakteren af borgerens lidelse/sygdom: (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) Længden af borgeres sygdomsforløb: (1) (2) (3) (4) (5) Borgerens egne ønsker: (1) (2) (3) (4) (5) Økonomiske hensyn / prisen på tilbuddet: Borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet (med/uden arbejdsgiver): Plads / ressourcer i de forskellige tilbud: (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) Kommentar / uddybelse: (1) (2) (3) (4) (5) C) I denne undersøgelse fokuseres særligt på sygedagpengemodtagere i kategori 2. Selvom det er svært at generalisere, er vi interesserede i din vurdering af, hvilke forhold som generelt kendetegner jeres borgere i denne gruppe: (Sæt gerne flere kryds) Borgerne har Borgerne har ofte ofte en en kombination kombination af Borgerne har ofte af flere fysiske både psykiske og sparsom lidelser (fx både fysiske lidelser arbejdsmarkedserfaring ryg- og (fx både knæproblemer) rygproblemer og stress) Borgerne har Borgerne har ofte ofte sparsom længerevarende / uddannelsesbaggrund gentagende sygemeldinger Borgerne har ofte visse sociale problemer, i kombination med deres lidelse (1) (2) (3) (5) (6) (8) (1) (2) (3) (5) (6) (8) Andet:

9 D) Hvilke af følgende faktorer medfører de største udfordringer, i forbindelse med visitationen af borgere (kategori 2) til aktive tilbud: (Sæt gerne flere kryds). Når Når økonomiske Når borgerne Når borgerne eller Når borgerne har Når borgerne har har borgerne Når borgeren ikke udviser har en tidsmæssige sparsom sparsom længerevarende opsiges tilstrækkelig kombination ressourcer arbejdsmarkedserfaring uddannelsesbaggrund / gentagende under motivation/samarbejdsvilje af flere forhindrer sygemeldinger sygemelding lidelser en optimal indsats (1) (2) (3) (5) (6) (8) (10) (1) (2) (3) (5) (6) (8) (10) Andet: Side 9 af 17

10 5) Kommunens antagelser om, hvad der virker i sygedagpengeindsatsen De næstsidste spørgsmål i undersøgelsen handler om at kortlægge, hvilke antagelser jobcentrene arbejder ud fra, i forhold til borgere på sygedagpenge. Det drejer sig med andre ord om, hvilke forskellige faktorer I vurderer som de væsentligste, i forhold til at kunne hjælpe borgerne tilbage til raskmelding og/eller arbejde. A) Nedenfor præsenteres en liste over faktorer, som i højere eller mindre grad forventes at kunne øve indflydelse på indsatsen. Hvor afgørende vurderer du, at følgende faktorer er, i forhold til at hjælpe borgere i kategori 2 tilbage til raskmelding og/eller beskæftigelse: (1 = slet ikke afgørende, 5 = meget afgørende): Ved ikke At indsatsen iværksættes så tidligt som overhovedet muligt i sygdomsforløbet: At der tilføres tilstrækkeligt med ressourcer (økonomisk, tidsmæssigt, mv.) til arbejdet med borgeren: At indsatserne koordineres tæt med andre fagpersoner i det sociale system: At indsatserne koordineres tæt med andre fagpersoner i sundheds- og behandlingssystemet (herunder egen læge): At indsatser og tilbud virksomhedsrettes (evt. arbejdspladsbaseres, hvor dette er relevant): At borgeren i visse tilfælde får ro og fred til at komme over sin sygdom:

11 Ved ikke At borgere tages med på råd og inkluderes i tilrettelæggelsen af forløbet: At tilbud skræddersyes til den enkelte borgers specifikke problemer/lidelser: Kommentar / uddybelse: A.1) Du har angivet, at du finder en tidlig iværksættelse af indsatsen afgørende. Hvornår vurderer du, at en indsats kan siges at være iværksat tidligt? Indenfor de første 4 uger Indenfor de første 8 uger Indenfor de første 12 uger Indenfor de første 16 uger Indenfor de første 26 Andet uger (1) (2) (3) (4) (6) (5) (1) (2) (3) (4) (6) (5) Er det din vurdering, at jeres jobcenter lykkes med en tidlig indsats? (4) Ja (6) Nej (7) Delvist (8) Ved ikke Hvad står eventuelt i vejen for, at kunne gennemføre en (endnu) tidligere indsats? A.2) Du har angivet, at du finder det ressourcemæssige aspekt i arbejdet med borgerne afgørende. Er det din vurdering, at I der er tilstrækkelige økonomiske og tidsmæssige ressourcer til rådighed i jeres jobcenter? (4) Ja (6) Nej (7) Delvist (8) Ved ikke Side 11 af 17

12 Uddyb gerne hvad du lægger til grund for ovenstående vurdering? A.3) Du har angivet, at du finder det afgørende at indsatserne koordineres med andre fagpersoner i det sociale system. I hvilken grad vurderer du, at I lykkes med denne koordination? (4) I høj grad (6) I nogen grad (7) I lav grad (8) Slet ikke (9) Andet Uddyb gerne hvad du lægger til grund for ovenstående vurdering? A.4) Du har angivet, at du finder det afgørende at indsatserne koordineres med andre fagpersoner i sundheds- og behandlingssystemet. I hvilken grad vurderer du, at I lykkes med denne koordination? (4) I høj grad (6) I nogen grad (7) I lav grad (8) Slet ikke (9) Andet Uddyb gerne hvad du lægger til grund for ovenstående vurdering? A.5) Du har angivet, at du finder det afgørende at indsatserne virksomhedsrettes og arbejdspladsbaseres. I hvilken grad vurderer du, at I lykkes med dette aspekt? (4) I høj grad (6) I nogen grad (7) I lav grad (8) Slet ikke (9) Andet

13 Uddyb gerne hvad du lægger til grund for ovenstående vurdering? A.6) Du har angivet, at du finder det afgørende at borgeren i visse tilfælde får ro og fred til at komme over sin sygdom. I hvilken grad vurderer du, at I lykkes med dette aspekt? (4) I høj grad (6) I nogen grad (7) I lav grad (8) Slet ikke (9) Andet Uddyb gerne hvad du lægger til grund for ovenstående vurdering? A.7) Du har angivet, at du finder det afgørende at borgere tages med på råd og inkluderes i tilrettelæggelsen af forløbet. I hvilken grad vurderer du, at I lykkes med dette aspekt? (4) I høj grad (6) I nogen grad (7) I lav grad (8) Slet ikke (9) Andet Uddyb gerne hvad du lægger til grund for ovenstående vurdering? A.8) Du har angivet, at du finder det afgørende at tilbud skræddersyes til den enkelte borgers specifikke problemer/lidelser. I hvilken grad vurderer du, at I lykkes med dette aspekt? (4) I høj grad (6) I nogen grad (7) I lav grad Side 13 af 17

14 (8) Slet ikke (9) Andet Uddyb gerne hvad du lægger til grund for ovenstående vurdering? B) Hvilke af nedenstående tiltag vurderer du som mest centrale, hvis man vil styrke indsatsen på sygedagpengeområdet? (Sæt max. 3 kryds) Flere økonomiske og tidsmæssige ressourcer Flere relevante Mere viden om hvad Mindre fokus på tilbud til der virker i de borgerne forskellige indsatser bureaukrati og regler som omgiver indsatsen Flere krav til borgernes aktivitet og rådighed, herunder sanktionsmuligheder (1) (2) (3) (5) (6) (1) (2) (3) (5) (6) Andet: C) Hvad udgør efter din vurdering pt. de væsentligste udfordringer på sygedagpengeområdet: (Sæt max. 3 kryds) Økonomiske og tidsmæssige ressourcer Viften af relevante og virkningsfulde tilbud er utilstrækkelig At der mangler konkret viden om hvad der virker At borgerne ofte ikke er tilstrækkeligt motiverede At borgernes lidelser forhindrer dem i at deltage i eksisterende tilbud At der er for meget fokus på registrering og administration Manglende kommunikation på tværs af forskellige dele af "systemet". (1) (2) (3) (5) (6) (10) (11) (1) (2) (3) (5) (6) (10) (11) Andet: D) Dele af den nye sygedagpengelov træder i kraft pr Har du særlige forventninger til betydningen af dette, i forhold til arbejdet med kategori 2 borgere?

15 6) Registrering og evaluering af indsatsernes resultater De sidste spørgsmål handler om, hvordan jobcenteret evaluerer og anvender resultaterne af de indsatser og tilbud som borgere på sygedagpenge visiteres til (fx igennem evalueringer af virkninger eller effekter, borgertilfredshed, mv.). A) Beskriv på hvilken måde I evaluerer/forholder jer til resultaterne af jeres forskellige tilbud: (Sæt gerne flere kryds) Kommentar / uddybelse: B) Hvordan holder jobcenterets medarbejdere sig orienterede omkring den nyeste viden på beskæftigelsesområdet? (Sæt gerne flere kryds) Via løbende sparring med kolleger og ledelse Igennem løbende supervision / kurser Via efteruddannelse Ved at være ajour med resultater fra forskning/evaluering Der er ikke ressourcemæssigt mulighed for at holde sig tilstrækkeligt opdateret (1) (2) (3) (5) (6) (1) (2) (3) (5) (6) Andet: Side 15 af 17

16 C) Hvilke barrierer, hvis nogen, ser du (som medarbejder) i forhold til at kunne evaluere resultaterne af jeres indsaster til det videre arbejde - og har du en holdning til eventuelle forbedringer på dette område? (Angiv kort, i tekstform) D) I dette sidste spørgsmål præsenteres du for en række udsagn, som handler om anvendelsen af resultater og evalueringer af de forskellige indsatser. Vurdér hvor enig eller uenig du er, i hvert enkelt udsagn: Meget uenig Delvist uenig Hverken/el Delvist enig Meget Enig ler Ved ikke Vi samler løbende op på indsatsernes resultater og foretager samlede evalueringer: Resultater fra evalueringer bruges til at kunne træffe mere kvalificerede overvejelser om visitationen: Resultaterne bruges primært til dokumentation af virkninger/effekter udadtil: Registreringerne anvendes kun sparsomt/usystematisk: Registreringerne er tidskrævende, set i forhold til anvendelsen af dem i praksis: Registreringer af resultater er ikke tilstrækkeligt meningsfulde for brug internt i jobcenteret: Vi afvejer løbender priser i

17 Meget uenig Delvist uenig Hverken/el Delvist enig Meget Enig ler Ved ikke forhold til resultater i de enkelte tilbud: Kommentar / uddybelse: Spørgeskemaet er nu udfyldt! Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen eller skemaet er du velkommen til at tage kontakt til undertegnede. Undersøgelsens resultater anvendes som del i den samlede afhandling og formidles i artikelform. Se mere om undersøgelsen på universitetets: hjemmeside: Endnu engang tak for din hjælp, som er af stor betydning for undersøgelsens kvalitet. Med venlige hilsner Stella Mia Sieling Ph.d.-stipendiat Institut for Statskundskab T: (+45) Web: Aalborg Universitet Fibigerstræde 1 Aalborg Har du kommentarer til spørgeskemaet eller undersøgelsen, er du velkommen: _ Mange tak for din hjælp! Afslut skemaet ved at klikke her: Side 17 af 17

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 - En undersøgelse blandt landets jobcentre 'Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING - inden for beskæftigelsesområdet SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Forord og introduktion til håndbogen Denne håndbog i virkningsevaluering inden for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede Notat Dato 17. december 2013 MEB Side 1 af 8 Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats Dansk Socialrådgiverforening (DS) har i samarbejdet med Mandag Morgen

Læs mere