Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl Frokoststuen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen"

Transkript

1 Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl Frokoststuen Mølleskolen tlf Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon /15: 5 min. Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 18. marts 2015 Fra referatet i forhold til økonomi: så man har en forventning om, at overskuddet indhentes... Der skulle naturligvis have stået, underskuddet frem for overskuddet! /15: Nyt fra elevrådet ved Wazma og Peter Vi inviteres i salene, hvor vi ved selvsyn kan konstatere, at elevrådet og enkelte indkaldte har ydet en kæmpe indsats i forhold til elevrådsshowet. Der er brugt rigtig mange kræfter på projektet, der har været ledet af elevrådsformændene godt supplereret af mange andre /15: Nyt fra skoleledelsen vedrørende næste skoleår. Blandt andet omtale af arrangement med de to tovholdere i forhold til vores projekt Godt arbejdsmiljø. Karina informerer om møde med Marianne Bruun Okholm og Nete Vilain. Vi har aftalt med Marianne og Nete at de skal inviteres med til et skolebestyrelsesmøde, hvor de blandt andet skal fortælle om inklusionsopgaven. Inklusionsopgaven var en af flere årsager til, at vi søgte om midler til projekter, der tilgodeser arbejdsmiljøet. Bestyrelsen er indstillede på at bruge et møde til dette. Der informeres endvidere om frivillige forflyttelser og i det hele taget ansættelsessituationen kommende skoleår. Karina omtaler desuden samarbejdet med præsterne i forhold til konfirmationsforberedelse, hvor reglerne er strammet op i forhold til tidspunktet, hvor man kan gå til konfirmationsforberedelse.

2 /15: Hvad står der i den nye skolereform vedr. elevers aktiviteter ude af huset (krav/forventninger/eksempler) og hvilke konsekvenser får det for budget 2015? Kræver det en yderligere aktivering af klassekasser el. l. Hvordan kan det gøres på en fair og ordentlig måde? Kommentar til SFO/Klub-budgettet. Det er fint og rigtigt at budgettere forsigtigt på området, men hvad skal et eventuelt overskud anvendes til? Skolereformen lægger ikke op til, at der nødvendigvis skal afsættes flere midler til undervisningen og ture ud af huset. Det vil være meget ønskeligt, om vi havde flere midler, så der kunne være råd til at lægge undervisningen uden for Ry-området i perioder; men det er ikke sådan, at man ikke kan leve op til reformen, selv om der ikke er afsat midler til tog og bus. Fra skoleledelsens side slås det igen fast, at det ikke er lovligt at kræve forældrebetaling for undervisningsaktiviteter. Det er lovligt at bruge midler fra en klassekasse bestyret af forældre og med frivillig indbetaling, ligesom det er lovligt at søge midler fra fonde eller sponsorer. Under dette punkt taler vi også om de forøgede udgifter, vi har haft i forhold til dræning af legeplads. Dræningen blev meget dyrere end først antaget, da der viste sig behov for at skifte jord ud for at dræningen kunne fungere. Endvidere var der byggeaffald i jorden, hvilket også har medført ekstra udgifter. Vi har kontaktet teknik og miljø samt fagsekretariat med henblik på at få dækket udgifter til dette. Vi ærgrer os over, at de penge, der var sat til forbedringer af legepladsen går til dræning. Vi taler om muligheden for at få fat i fondsmidler til at forbedre legepladsen. Vi har på skolen forslag til forbedringer, der også kan være medvirkende til at skabe en bedre undervisning, der eksempelvis tilgodeser behovet for variation og bevægelse i undervisningen. Laila vil tage kontakt til en forælder, der har erfaring i at søge projektmidler, og Grethe vil informere og eventuelt samle Legepladsudvalget /15: Brug af mobiler og øvrigt i timerne. Er der styr på det på Mølleskolen? En forælder fra bestyrelsen beskriver en situation fra en fremlæggelsestime, hvor flere elever er mere optaget af at bruge mobil/tablet end at høre på den elev, der fremlægger. Der ønskes en tilbagemelding fra ledelsen i forhold til, om dette eksempel er en enlig svale, eller om det er en problemstilling i overbygningen. Fra ledelsens side vil vi undersøge nærmere, og punktet tages på bestyrelsesmøde igen.

3 /15: Åben-hus-lørdag. Hvordan opleves den dag set med forældreøjne? Næste store fælles arrangement er skolefesten sidst i næste skoleår. Er der specielle forældreønsker i forhold til denne? Der er generelt positive tilbagemeldinger fra forældre, elever og bestyrelse. Vi aftaler, at når der næste gang skal være åbent hus i 2017, så kan det igen være lørdagen efter påske. Det skal meldes ud ved skoleårets start /15: Arrangement med Søren Østergård om fritidstilbuddet i Skanderborg Kommune. Alle pædagoger fra Mølleskolen deltog. Hvilke tanker er der gjort hos os i den forbindelse? Oplæg fra Grethe og Frank. Punktet udsættes /15: Hvad skal forældregruppen informeres om på skrift? Vi aftalte på seneste bestyrelsesmøde, at alle bestyrelsesmedlemmer skal overveje, hvilke informationer, der ønskes ud til forældrene. Blandt andet for at sikre et fælles vidensniveau. Punktet udskydes til næste gang og alle bedes forinden tænke på, hvad der er aktuelt at informere om /15: "Hvad foregår der lige nu". Blandt andet i forhold til reformen. Skal vi evaluere blandt forældrene i forhold til folkeskolereformen? Hvordan i givet fald? Punktet udskydes /15: Princip om Mad og sundhed Der er lavet rettelser i forhold til input fra seneste møde; men er princippet nu færdigt og klar til godkendelse? Bilag nr. 1: Princip for kost, bevægelse, trivsel og omsorg Det reviderede princip godkendes /15: Kommentar til kvalitetsrapporten I forhold til kvalitetsrapporten er den en undren over den markante tilbagegang af andelen af elever, der er gode til at læse ved de nationale test på Mølleskolen. Hvad skyldes det? Kan det hænge sammen med metoden, der er anvendt til

4 at opgøre tallet? Bestyrelsen beder ledelsen undersøge - i samarbejde med relevante lærere - forklaringer, der kan føre til, at vi iværksætter de korrekte forbedringstiltag" Tilbagemelding fra ledelsen i forhold til punktet. Hvad forventer vi fra bestyrelsens side, at der sker nu? (efter aftale er den endelige kommentar til Kvalitetsrapporten 2013/14 vedhæftet som bilag) Bilag nr. 2: Endelig kommentar til Kvalitetsrapporten 2014/14. Vi har fra skolens side brug for mere tid i forhold til at undersøge og finde forklaringer. Punktet tages derfor på senere /15: Punkter til kommende møde /15: Evaluering af mødet /15: Eventuelt

5 Bilag nr. 1 ad pkt /15 Princip for kost, bevægelse, trivsel og omsorg Kost, bevægelse, trivsel og omsorg indgår på Mølleskolen i et bredt og positivt syn på sundhed, der vægter både den fysiske, mentale og sociale velvære og ikke blot fokuserer på sundhed som et fravær af sygdom og svaghed. På Mølleskolen ønsker vi, at elever skal have viden og forståelse for kost, sundhed og bevægelse, der gør dem i stand til at træffe kvalificerede valg. Vi ønsker, at vores elever bliver robuste og prioriterer, at alle børn oplever at være i trivsel og oplever skolen som en tryg og omsorgsfuld ramme for deres udvikling. KOST På Mølleskolen skal alle elever kunne indtage frokosten i trygge omgivelser. Vi mener, at gode kostvaner i dagligdagen er vigtige for elevernes trivsel og læring. At bidrage til udviklingen af gode kostvaner hos eleverne er både skolens og hjemmets ansvar. Vi forventer, at alle elever møder i skole udhvilede og mætte for at sikre et godt udgangspunkt for skoledagen. Udgangspunktet er, at man har en sund madpakke med hjemmefra. I de tilfælde, hvor det ikke er tilfældet kan man købe et måltid, som kan dække en frokost, i vores kantine. Børn fra 3.-6., der går i fritidstilbud, får et lille forældrebetalt måltid om eftermiddagen. Hvis eleverne i forbindelse med den længere skoledag har brug for mere, skal det medbringes hjemmefra. Kantinen tilbyder udelukkende varer, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på kostområdet. Vi opfordrer til, at eleverne kun slukker tørsten i vand i løbet af skoledagen og drikker vand eller mælk til frokost. BEVÆGELSE På Mølleskolen mener vi, at gode bevægelsesvaner i dagligdagen er vigtige for elevernes trivsel og læring. At bidrage til udviklingen af gode bevægelsesvaner hos eleverne er både skolens og hjemmets ansvar. Begrebet "bevægelse" opfatter vi både som viden om kroppen, kropsbevidsthed og fysisk bevægelse. Bevægelse på skolevejen: Vi opfordrer alle elever til så vidt muligt at cykle eller gå i skole Vi tilbyder gå-busser i Ry Bevægelse i undervisningen: vi indtænker bevægelse som en del af undervisningen på alle klassetrin

6 vi bruger nærmiljøet og de mange grønne områder i undervisningen vi arrangerer arrangementer med fokus på bevægelse i løbet af skoleåret (fx Skolernes Motionsdag og Løvspringsturen) Bevægelse i frikvarteret: alle børn i klasse er som udgangspunkt ude i frikvartererne hele året Bevægelse i fritidstilbuddet: da fritidstilbuddet er DGI certificeret, er der generelt fokus på bevægelse i det pædagogiske arbejde med børnene og indgår som en del af tilbuddene til børnene vi bruger nærmiljøet og de mange grønne områder personalet i fritidstilbuddet tilstræber at skabe legemiljøer, der indbyder til bevægelse fritidstilbuddet samarbejder med forskellige idrætsorganisationer om at præsentere børnene for forskellige fritidsaktiviteter. TRIVSEL Mølleskolen ønsker at skabe udvikling i trygge rammer for alle børn, hvilket betyder at den enkelte elev føler sig medregnet i det sociale og faglige fællesskab og føler sig respekteret og værdsat. Skolen har en kontaktlærerordning, således at alle elever og deres forældre ved, hvilken lærer de primært kan henvende sig til. De yngste elever har ligeledes en pædagog tilknyttet. Disse primære voksne har en særlig opmærksomhed på den enkelte og er i tæt dialog med forældrene, hvis de oplever grund til bekymring. Skolen har i mange år lavet trivselsmålinger i alle klasser. Vi laver de nationale trivselsmålinger, og desuden laver vi efter behov målinger ved hjælp af værktøjet Klassetrivsel i de enkelte klasser med jævne mellemrum. Efter disse målinger laves indsatser enten årgangs- eller klassevis. Hvis der skal være en særlig opmærksomhed på en enkelt elev eller en gruppe elever, har skolen et særligt uddannet AKT-team (adfærd, kontakt og trivsel), som laver forebyggende indsatser i klasserne, eller som efter aftale med elevens forældre kan foretage en række samtaler med enkelt elever. Ved forebyggende AKT-indsatser over for hele klasser eller grupper af børn, skal der ikke indhentes tilladelse fra forældrene. Skolen arbejder på tværs med sparring fra PPR (pædagogisk/psykologisk rådgivning), sundhedsplejersker, skolens tilknyttede socialrådgiver og øvrige socialrådgivere. OMSORG Mølleskolen har en omsorgsplan, som vi gør brug af: - Når et barn oplever alvorlig sygdom i hjemmet eller mister et familiemedlem - Når skolen mister et barn eller en voksen ved dødsfald - Når et barn oplever skilsmisse eller andre svære kaossituationer

7 Bilag nr. 2 ad pkt /15 Ry, den 18. februar 2015 Skolebestyrelsens udtalelse vedr. Kvalitetsrapporten 2013/1014 Mølleskolens skolebestyrelse har arbejdet med kvalitetsrapporten og glæder os generelt over de gode resultater, som skolens elever opnår, når de forlader vores skole. Vi har bemærket, at især vores drenge klarer sig rigtig godt. Vi er opmærksomme på, at forholdsvis færre piger opnår karakteren 2 eller derover. Det undrer os, og vi vil undersøge det nærmere. Det er også positivt at se, at det tilsyneladende også lykkes for vores elever at holde sig på sporet i en ungdomsuddannelse. Vi har en stor tradition for, at eleverne kommer på efterskole i vores område, så derfor kan vi først efter 15 måneder se, om de er kommet i gang med en ungdomsuddannelse. Vi undrer os over, at vi på nogle områder har haft udsving, når vi ser på resultaterne af de nationale test. Det har vi besluttet, at vi vil undersøge nøjere. Især undrer vi os over dårligere resultater i læsning og matematik på mellemtrinnet. Vi vil også følge indsatsen omkring kompetenceudviklingen. Vi oplever, at skolen er godt dækket ind i forhold til personalets faglighed og det har vi et ønske om fortsat at være. Vi glæder os over, at trivselsmålingen kommer med, da denne rapport har meget vægt på resultater. Disse skal i vores optik ses i tæt sammenhæng med elevernes trivsel. I kvalitetsrapporten er der modsat tidligere år ikke angivet udgifter pr. elev pr. skole, og det tal mangler vi at kende. På vegne af skolebestyrelsen Marianne Thorhauge Bestyrelsesformand

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune - for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune Kolofon Forord Tekst: Birgitte Kierkegaard, Risskov Skole Jørgen Hulgaard, Søndervangskolen Peter Eie Christensen, Børn og Unge- Lægeordningen Jon Arnfred,

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Klubben Dalby 1 1. Præsentation Dalby Fritids, Junior og Ungdomsklub i daglig tale Klubben Dalby har til huse i den gamle brugs Karisevej 64 Dalby 4690 Haslev

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere