Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen, Birger Jensen, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Orientering om status for anlæg på skoleområdet Skolevejsanalyse for Svendborg Kommune Anlægsmidler til renovering af Thurø Skole Anlæg af fodboldbane ved Rantzausminde Skole Budget 2013 fortsat Orientering om forslag til en forstærket ungeindsats Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen Omlægning af tre kommunale dagtilbud i Svendborg By Orientering om Projekt TAG - Trivsel og ArbejdslivsGlæde Henvendelse fra Mødrerådgivningen M/K Meddelelser Lukket - Orientering om indgået klage fra borger...13

2 1. Godkendelse af dagsorden 12/15 Godkendt. 2. Orientering om status for anlæg på skoleområdet 12/25773 Beslutningstema: Orientering om status for anlægsprojekter på skoleområdet. Der gives en orientering om status for anlægsprojekterne på skoleområdet afledt af ny skolestruktur herunder særligt overgangen af projektejerskab fra Udvalget for Børn og Unge til Udvalget for Miljø og Teknik. Der gives desuden orientering om status for anlægsprojekter i tilknytning til sikker skolevej. Direktøren for Miljø- og Teknikområdet deltager i punktets behandling. Det indstilles, at Orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - Månedsbrev juni status på Svendborg Kommunes skoleveje.pdf Åben - Tidsplan for skoleanlægsprojekter rev Til efterretning. 3. Skolevejsanalyse for Svendborg Kommune 12/69 Beslutningstema: Team Park og Vej 1

3 Godkendelse af ny skolevejsanalyse, der er udarbejdet i foråret 2012 efter gennemførelse af Svendborg Kommunes nye skolestruktur i Økonomiudvalget bevilgede den 25. November 2011 midler til udarbejdelse af en skolevejsanalyse. Det er et af projekterne i 8 mio. kr. puljen til trafiksikring af skoleveje. Skolevejsanalysen er gennemført i foråret Skolevejsanalysen skal danne grundlag for en prioritering af indsatsen fremadrettet for sikring af skolevejene og indsats for at få flere til at være selvtransporterende. Analysen er udarbejdet dels på grundlag af den internetbaserede spørgeskemaundersøgelse, hvor alle skolebørn og deres forældre har haft mulighed for at beskrive transportvaner og udpege hvor skolevejen er utryg eller farlig, og dels ved besigtigelser og møder på skolerne. Overordnet resultat af spørgeskemaundersøgelsen (ca. 36 %) ud af ca elever har svaret på undersøgelsen. Også 358 forældre har svaret på undersøgelsen. 64% af de adspurgte elever kommer til skole på gåben eller cykel. 22% afleveres i bil og 14% med bus/taxa. 66% af de adspurgte elever bruger altid cykelhjelm, 10% har ofte cykelhjelm på, mens 17% ikke bruger cykelhjelm. Hjelmen benyttes mindre og mindre jo højere klassetrin. I rapportens bilag fremgår opgørelser for de enkelte skoler. Skolerne kan anvende resultaterne i undervisningen i færdselstræning. Besigtigelse på skolerne De angivne utrygge lokaliteter med beskrivelser af problemstillinger og løsningsideer fra internetanalysen, som fremgår af rapportens bilag, er benyttet ved mødet med skolerne. De nye skoleruter er blevet synliggjort både for kommunen og for skolerne. Besigtigelserne resulterede i udpegning af forslag til trafiksikkerhedsforbedringer både på skolernes områder og på de omkringliggende veje. Forslag til forbedringer er beskrevet for hver skole i Skolekatalog for alle skoler i Svendborg - bilag 2. Skolerne kan anvende skolebladet til udarbejdelse af trafikplan for skolen. Den samlede projektliste Den samlede projektliste beskriver lokaliteten, forslag til trafiktiltag, og anlægsprisoverslag. Der er 32 forslag til trafiktiltag på kommunens veje, der spænder fra kr. til 2,0 mio. kr. i anlægsoverslag. Samlet anlægsoverslag er ca. 14 mio. kr. Tiltag på skolernes områder er ikke prissat. 2

4 De to skoleveje ved Hesselager-Gudme og Bjerreby-Lundby, som staten har givet tilsagn om medfinansiering til i cykelpuljen 2012, er med i projektlisten. Med det nuværende budget på 4,0 mio. kr. pr. år til trafiksikring af skolevejene, vil det være muligt at gennemføre projekterne over 3 år. Trafikfarlige skoleveje I rapporten er listet de trafikfarlige skoleveje. Når vi har gennemført trafiktiltagene, kan listen tages op til revurdering. Prioritering af anlægsrækkefølgen Der er ikke i nuværende fase lavet oplæg til prioriteringsrækkefølge af gennemførelse af projekterne. Når skolevejsanalysen er blevet politisk godkendt, vil der blive udarbejdet et oplæg til prioritering, som fremlægges til politisk behandling. Økonomiske konsekvenser: Der er afsat 4,0 mio. kr. pr. år til trafiksikkerhedstiltag på skoleveje. Lovgrundlag: Vejloven. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at: forslag til skolevejsanalyse for Svendborg Kommune, juni 2012, godkendes og sendes til Udvalget for Børn og Unge for behandling, der udarbejdes prioriteringsliste til gennemførelse af vejprojekter, som fremlægges til godkendelse. Bilag: Åben - Skolevejsanalyse i Svendborg Kommune rapport Åben - BILAG 1 - Internetanalyse Svendborg - del1 Åben - BILAG 1 - Internetanalyse Svendborg - del 2 Åben - BILAG 1 - Internetanalyse Svendborg - del 3 Åben - BILAG 1 - Internetanalyse Svendborg - del 4 Åben - BILAG 1 - Internetanalyse Svendborg - del 5 Åben - BILAG 1 - Internetanalyse Svendborg - del 6 Åben - BILAG 1 - Internetanalyse Svendborg - del 7 Åben - BILAG 1 - Internetanalyse Svendborg - del 8 Åben - BILAG 2 - Skolekatalog for alle skoler i Svendborg Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Forslag til skolevejsanalyse for Svendborg Kommune, juni 2012, sendes til høring i Udvalget for Børn og Unge, hvorefter den på ny forelægges Udvalget for Miljø og Teknik. Afbud: Jeppe Ottosen Godkendt. Udvalget anbefaler fastholdelse af videre fokus på borgerinddragelse. 3

5 4. Anlægsmidler til renovering af Thurø Skole 12/6288 Beslutningstema: Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 2012 til renovering af Thurø Skole. Den afsatte Byrådet i Svendborg Kommune i forbindelse med budget mio. kr. hvert år i 2012 og 2013 til renovering af Thurø Skole. Efterfølgende blev tidsplanen og dermed rådighedsbeløbene i forbindelse med budget 2012 ændret til 3 mio. kr. i 2012, 10 mio. kr. i 2013, 20 mio. kr. i 2014 og 17 mio. kr. i En samlet anlægsramme på 50 mio. kr. som der søges anlægsbevilling til med frigivelse af rådighedsbeløbet i 2012 på 3,025 mio. kr. Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra skole og forvaltning, som varetager anlægsopgaven, herunder forundersøgelser og udarbejdelse af byggeprogram. Udgifter hertil afholdes i indeværende år, hvorfor det på investeringsoversigten afsatte beløb ønskes frigivet. Økonomiske konsekvenser: I kommunens investeringsoversigt for 2012 er afsat følgende kr Total Thurø skole Den samlede anlægsbevilling vil således udgøre 50,050 mio. kr. og rådighedsbeløbet i 2012 på 3,025 mio. kr. til frigivelse. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse. Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ. Det indstilles, at der godkendes en anlægsbevilling på mio. kr. rådighedsbeløbet på mio. kr. som afsat på investeringsoversigten for 2012 frigives. Indstilles. 4

6 5. Anlæg af fodboldbane ved Rantzausminde Skole 12/21172 Beslutningstema: Restfinansiering af nyanlæg af fodboldbane ved Rantzausminde Skole. Udrulningen af idrætsskoleprojektet har sammen med en stigning i Egense/Rantzausminde Idrætsforenings medlemstal medført et kraftigt slid på de udendørs idrætsarealer. For at afhjælpe dette har Egense/Rantzausminde Idrætsforening foreslået, at der anlægges en ekstra græs-fodboldbane ved siden af eksisterende fodboldbane. Prisen herfor anslås til 1 mio. kr., og via Puljen til lokale initiativer 2012, der administreres af Kultur, Erhverv og Udvikling er der tilvejebragt 0,5 mio. kr. Fra Kultur, Erhverv og Udvikling foreslås, at man afsøger muligheden for restfinansiering af 0,5 mio. kr., under skoleområdet. Økonomiske konsekvenser: I anlægsbudgettet 2012 for Udvalget for Børn og Unge er der ikke afsat midler til etablering af fodboldbaner. Etableringen af boldbanerne skal ses i sammenhæng med anlægstemaet i 2013 Omklædningsfaciliteter i Rantzausmindehallen, der rejses som en udvidelsesblok på anlæg. Det indstilles, at forslaget om restfinansiering på 0,5 mio. kr. fra Udvalget for Børn og Unges budget ikke imødekommes af budgetmæssige årsager. Godkendt. 6. Budget 2013 fortsat 12/6629 Beslutningstema: Fortsat drøftelse af budget 2013, herunder anlægsbudget 2013 inkl. anlægstemaer og overførsler fra 2012, samt driftstemaer. 5

7 Anlægsbudget 2013 I henhold til budgetproceduren for 2013 afholdes der budgetseminar for Byrådet den 28. august 2012, herunder drøftelse af anlægsbudgettet. Som forberedelse hertil er der udarbejdet forslag til investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt forslag til anlægstema Omklædningsfaciliteter i Rantzausmindehallen og oversigt over forventede anlægsoverførsler fra Udgangspunktet for de økonomiske drøftelser på seminaret er den eksisterende anlægsramme for , hvortil lægges forventede overførsler fra Driftstemaer På mødet i juni måned besluttede udvalget at fremsende følgende temaer til de kommende budgetdrøftelser: Garantiordning, ressourcemodel Juniorklubber Herudover foreligger der et fælles tema Forstærket tværgående ungeindsats til budgetdrøftelserne. Økonomiske konsekvenser: Indgår i de kommende budgetdrøftelser. Direktionen indstiller, at investeringsoversigten med bemærkninger og forslag til anlægstema fremsendes til den videre budgetproces. Bilag: Åben - CaseNo12-474_Overblik anlæglånkvalitetsfond 2012.pdf Åben - CaseNo _Investringsoversigt -BU 2013 pris.pdf Åben - CaseNo _BU omklædningsrum udvidelse.pdf Åben - CaseNo _Børn og Unge anlægsbudget.pdf Godkendt. 7. Orientering om forslag til en forstærket ungeindsats 12/

8 Som led i budgetlægningen for 2013 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Sundhed og Forebyggelsesudvalget og Børn og Unge at arbejde med et særligt budgettema: Forstærket ungeindsats. På den baggrund blev der medio maj nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 4 direktørområder, der fik til opgave at lave et udkast til en forstærket tværfaglig ungeindsats og beskrive alternative modeller for organisering af indsatsen. Arbejdsgruppen udarbejdede vedlagte afrapportering, der er drøftet i direktionen. Arbejdsgruppen skitserer en række forbedringspotentialer og tre alternative modeller til realisering af disse: 1. Model 1 der samler myndighed, tilbud og forebyggelse i én fysisk enhed 2. Model 2 der samler myndighed og evt. dele af den forebyggende indsats i én fysisk enhed, mens der etableres forpligtende samarbejdsaftaler med de øvrige aktører 3. Model 3 hvor der ikke etableres en fysisk unge-enhed, men hvor der etableres udvidede, gensidigt forpligtende samarbejdsaftaler, der koordinerer indsatsen for den unge I model 1 og 2 beskrives to alternativer, afhængig af om personale og budget samles med reference til en fælles ledelse eller om ledelse og budget fastholdes i eksisterende organisation. Direktionen finder, at der er både behov for og potentiale i etablering af en ungeenhed. Direktionen finder, at model 1A i nærværende notat er idealmodellen, som der skal arbejdes hen imod. Direktionen ønsker MED-systemets tilbagemelding på arbejdsgruppens rapport og direktionens anbefaling, herunder en vurdering af hvilke tiltag, der kan iværksættes på nuværende tidspunkt. Forslaget er derfor sendt til behandling i MED-udvalgene i august måned. Når høringssvarene foreligger behandles rapporten i relevante fagudvalg, eventuelt på et fællesmøde med henblik på udvalgenes indstilling. Til foreløbig orientering. Bilag: Åben - Oplæg til direktionsmøde "En forstærket Ungeindsats" Beslutning i Socialudvalget den : Orienteret. Til efterretning. 7

9 8. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen 12/21672 Beslutningstema: Orientering om UNI-C s undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i november UNI-C har nu afrapporteret for 2. halvdel af undersøgelsen af planlagt, gennemført og aflyst undervisning. Denne del af undersøgelsen dækker en 4-ugers periode i november Den første del af undersøgelsen dækker en 4-ugers periode i november Rapporterne fra de to undersøgelser samt data for Svendborg Kommunes folkeskoler er vedlagt som bilag. Udvalget for Børn og Unge er på møde den blevet orienteret om administrationens egen undersøgelse dækkende perioden uge til uge Administrationen har sammenlignet de to UNI-C undersøgelser med administrationens egen undersøgelse. Sammenligningen fremgår af vedlagte bilag. Af sammenligningen fremgår at gennemførelsesprocenten i Svendborg Kommune for den almindelige undervisning (91,8 %) nu ligger over landsgennemsnittet (91,2 %), hvor den i undersøgelsen fra november 2010 (90,0 %) lå under landsgennemsnittet (90,7 %). Administrationens egen undersøgelse fra 2011/2012 viser en gennemførelsesprocent på 93,0 %. Hvad angår specialundervisning uden for hjemklassen er gennemførelsesprocenten i Svendborg Kommune (83,9 %) faldet til under landsgennemsnittet (89,8%). Administrationens egen undersøgelse fra 2011/12 viser en gennemførelsesprocent på 88,5 %. Det skal bemærkes, at det samlede antal planlagte specialundervisningstimer uden for hjemklassen i Svendborg Kommune er faldet med 40 %, når man sammenligner de to undersøgelsesperioder i UNI-C s undersøgelse. Hvad angår specialundervisningstimer med støtte i hjemklassen er gennemførelsesprocenten i Svendborg Kommune (89,1 %) faldet til under landsgennemsnittet (89,9 %). Administrationens egen undersøgelse fra 2011/12 viser en gennemførelsesprocent på 89,0 %. Det skal bemærkes, at der er sket en markant stigning på 60 % i det samlede antal planlagte specialundervisningstimer med støtte i hjemklassen i Svendborg Kommune, når man sammenligner de to undersøgelsesperioder i UNI-C s undersøgelse. Det indstilles, at orientering tages til efterretning. 8

10 Bilag: Åben - Sammenligning af undersøgelser af planlagt, gennemført og aflyst undervisning 2010 og 2011 Åben - Rapport. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning, november 2011 Åben - Regneark med kommunens resultat vedr. planlagt og gennemført undervisning i november 2011 Åben - Rapport, marts Planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen november 2010 Til efterretning. 9. Omlægning af tre kommunale dagtilbud i Svendborg By 12/16617 Beslutningstema: Beslutning om omlægning af de tre kommunale dagtilbud i Svendborg by - Vesterlunden, Børnebyøster og Nordkaperen til to nye dagtilbud efter endt høringsperiode. Udvalget for Børn og Unge behandlede punktet: Omlægning af de tre kommunale dagtilbud i Svendborg by - Vesterlunden, Børnebyøster og Nordkaperen på mødet d. 6. juni På mødet blev det besluttet, at sende forslaget til høring i perioden 7. juni til 29. juni ved følgende høringsparter: De otte kommunale dagtilbud, Forældrebestyrelserne, MEDudvalgene og lederteamene. Herudover til Sektor-MED, BUPL og PMF. Der er indkommet 24 høringssvar fra: Børnebyøster: Forældrebestyrelsen og MED-udvalg og lederteam Dagplejen S/Ø: Forældrebestyrelse, MED-udvalg og lederteam Dagplejen N/V: Forældrebestyrelse, MED-udvalg og lederteam Egebjerg: MED-udvalg Nordkaperen: Forældrebestyrelse, MED-udvalg og lederteam Sundet: Forældrebestyrelse, MED-udvalg og lederteam Vesterlunden: Forældrebestyrelse, MED-udvalg, lederteam og et forældreråd Østerdalen: Forældrebestyrelsen og lederteam PMF Fyn og Sektor MED Børn og Unge 9

11 Administrationen fastholder indstillingen til omlægning af de tre kommunale dagtilbud Vesterlunden, Børnebyøster og Nordkaperen til to nye dagtilbud med ikraftræden pr. 1. september 2012, således at der dannes to nye dagtilbud bestående af Vesterlunden og 2 børnehuse fra Nordkaperen samt Børnebyøster og tre børnehuse fra Nordkaperen med udgangspunkt i de tre formål: At øge den økonomiske bæredygtighed for tre dagtilbudsområder Understøtte en refleksiv kultur og dynamiske lederteams Bidrage til budgetreduktion på 0,9 mio. kr. i 2013 (afledt af budgetforliget 2011) ved reduktion på lederniveau og ikke i tildelingen til børnene. Økonomiske konsekvenser: Reduktion af en dagtilbudslederstilling i forbindelse med omlægningen vil betyde en besparelse i 2013 og frem på 0,5 mio. kr. årligt. Afledt af benchmarkundersøgelsen udmøntedes i budget 2013 en besparelse på 0,9 mio. kr. Ovennævnte besparelse på 0,5 mio. kr. indgår i udmøntningen heraf. Derudover udmøntes 0,2 mio. kr. vedr. bortfald af særlig ressourcetildeling til små huse i forbindelse med lukning af Kilen Børnehave og Vejstrup Børnehus. De sidste 0,2 mio. kr. er de private og selvejende dagtilbuds andel. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven. Det indstilles at, omlægning af tre kommunale dagtilbud Vesterlunden, Børnebyøster og Nordkaperen til to nye dagtilbud med ikraftræden pr. 1. september 2012, således at der dannes to nye dagtilbud bestående af: Vesterlunden og børnehusene Nordlyset og Nordenvinden fra Nordkaperen Børnebyøster og børnehusene Holbøllsminde børnehave, Paraplyen og Ungernes Hus fra Nordkaperen Bilag: Åben - Ny - samlet pdf fil høringsvar Beslutningen afventer budget 2013 i forhold til, hvorvidt der er behov for andre strukturelle justeringer på dagtilbudsområdet. 10. Orientering om Projekt TAG - Trivsel og ArbejdslivsGlæde 10

12 12/25127 Beslutningstema: Orientering om Projekt TAG Trivsel og ArbejdslivsGlæde Svendborg Kommune, Skole og Dagtilbud har søgt - og fået bevilget mio. kr. fra Forebyggelsesfonden til et 3-årigt projekt på dagtilbudsområdet. Projektet, der hedder Projekt TAG (Trivsel og ArbejdslivsGlæde), løber i perioden og har som mål at nedbringe sygefraværet hos medarbejderne på dagtilbudsområdet - med særlig fokus på pædagogmedhjælperne og dagplejerne. Projektet afvikles i tæt samarbejde med konsulentfirmaet Harbohus. Projektets succeskriterier er: at sygefraværet nedbringes med 50 % ved udgangen af 2014 at deltagerne oplever, at de er en del af hele organisationen at deltagerne oplever, at arbejdspladsens tone er blevet betydeligt forbedret at deltagerne oplever, at de behersker anerkendende og inkluderende kommunikation at deltagerne oplever, at de tager ansvar for egen trivsel at deltagerne har fået redskaber til at håndtere vold, mobning, chikane og stress at deltagerne oplever, at der er kommet faste og gennemskuelige rammer omkring deres arbejdsliv at deltagerne oplever, at de har en bedre forståelse for kerneydelserne i den professionelle pædagogiske faglighed. I foråret 2015 evalueres projektet, og der vil i den forbindelse ske en afrapportering af projektets resultater til Forebyggelsesfonden. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - Projektbeskrivelse - Projekt TAG Til efterretning. 11

13 11. Henvendelse fra Mødrerådgivningen M/K 07/19663 Mødrerådgivningen M/K har fremsendt ansøgning til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Udvalget for Børn og Unge, om forhøjelse af driftsstøtten. Mødrerådgivningen M/K ønsker at kunne øge deres samlede antal af personaletimer for at forbedre og udvide eksisterende tilbud. Foreningen oplyser, at der ønskes flere timer til: En sundhedsplejerske, Socialrådgiver og psykoterapeut 21 timer om ugen Instruktør i babymassage, der hjælper mødrene i kontakten med deres børn, Mandlig familierådgiver til at lede fædregrupperne. Mødrerådgivningen M/K vurderer dels, at foreningens sårbarhed ved kun at have en fagperson ansat mindskes ved ovenstående samt, at den øgede indsats og det øgede antal medarbejdere, vil være forebyggende for flere forældre og børn samt sikre helheden og tværfagligheden i arbejdet. Økonomiske konsekvenser: Mødrerådgivningen M/K ønsker, at forhøje bevillingen fra Svendborg Kommune fra kr til kr Social og Sundhed vurderer, at det ikke er muligt at finansiere udvidelsen af budgettet fra kr kr. til kr indenfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets rammer. Børn og Unge vurderer ligeledes, at det ikke er muligt, at finansiere udvidelsen indenfor rammerne af Udvalget for Børn og Unges budget. Administrationen indstiller sagen til drøftelse 12

14 Bilag: Åben - Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds.docx Åben - budget docx Åben - Ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds2.docx Åben - Budgetoplæg for Mødrerådgivningen M 2013, 2.docx Åben - Forskellen mellem aktivitetsniveauet ved den nuværende driftsstøtte og ved den forhøjede.docx Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Ansøgning om forhøjelse af bevilling imødekommes ikke. Ansøgningen kan ikke imødekommes. 12. Meddelelser 12/11 Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: Til efterretning. Dialogmødet den flyttes til den Dialogmødet den flyttes til den kl Lukket - Orientering om indgået klage fra borger 12/22034 Godkendt. 13

15 14

16 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Hanne Klit Arne Ebsen Pia Dam Henrik Nielsen Masoum Moradi Lise-Lotte Tilsted Mette Kristensen Birger Jensen Jesper Kiel 15

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere