Side. ll-14. Indholdsfortegnelse: Revisionspåtegning. Resultatopgørelse for årene Balance pr.3l.l2. Ledelsespåtegning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side. ll-14. Indholdsfortegnelse: Revisionspåtegning. Resultatopgørelse for årene 20 1 0-20 13. Balance pr.3l.l2. Ledelsespåtegning..."

Transkript

1 li I

2 Blik- os Side 2 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning..... Side 3 Revisionspåtegning. Side 4.,{rene i sammendrag. Side 5 Resultatopgørelse for årene Side 6-1 Balance pr.3l.l2 Side ll-14

3 Blik- os Rørarbejderforbundet Side 3 Ledelsespåtegning Blik- og Rørarbejderforbundets kongresregnskab for årene indstilles til kongressens godkendelse. København den 1. juni2l4 Meyer Forbundsþrmand tu Henrik W Petersen Næstformand

4 B I ik- o g Rør ar b e.j de rfor b undet Side 4 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag Til kongressen i Blik- og Rørarbejderforbundet Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter sammendragne balancer pr. 31. december 21, 211,212 og2l3 og sammendragne resultatopgørelser for regnskabsårene 21,211,212 og 213, er uddraget afde reviderede regnskaber for Blik- og Rørarbejderforbundet for regnskabsårene 21,211,212 og2l3. Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæringer om disse regnskaber. Disse regnskaber og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter dateringen af vores erklæringer på ovenstående regnskaber for Blik- og Rørarbej derforbundet. Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves af årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for de reviderede regnskaber for Bliko g Rørarbej derforbundet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af de reviderede regnskaber, der giver et retvisende billede. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 81, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af de reviderede regnskaber for Blik- og Rørarbejderforbundet for regnskabsårene 21,21I,212 og2l3, i alle væsentlige henseender er konsistent med disse regnskaber, der giver et retvisende billede. København den 1. juni2l4 Revisionsinstituttet Statsautoriseret ørgen Christiansen revßor

5 BIik- os Side 5 RE S UL TATO PG Ø RE LS E FO R ÅNø IVø 1. INDTÆGTER I ALT Administrative udgifter 3. Faglige udgifter Andre udgifter UDGIFTER I ALT... RESULTA s t s ss ss.56 Der disponeres til forb undets formue Der disponeres til Strej kefo ndens formae r l AKTIVER 5. Omsætningsaktiver 6. Anlægsaktiver... Aktiver I aht PASSIVER 7. Kortfristet fremmedkapital Formålsbestemte hensættelser Formue... Passiver I alt

6 BIik- os Rørarbejderforbundet Side 6 Resultatopgørelse for regnskubsårene 21-2 I 3 INDT,ìEGTER: I 21 I. INDT,4EGTER s Kontingent og salg til medlemmer I Kontingenter... 2 Salg af priskuranter... 3 Salg af pr-artikler It-artikler... 5 Annonceindtægter... 6 Rente og udbytte.. 7 Andre indtægter ls.47t t s t s s s I s s INDT.qEGTERIAL UDGIFTER: ADMINISTRATIVE UDGIFTER. ß.337.s1 rs s rs.2s8.sr4 ts.4ri.s3 2.1 Lø n n ing er og perso nale udgifter : l Tillidsmænd Tillidsmænd refusion... 2 Adm. personale... Adm. personale refusion... 3 Feriepengeforpligtelse. 4 ATP, pension og lønsumsafgift. 5 Forsikringer... 6 Efteruddannelse afpersonale. 7 Km-penge tillidsmænd & personale... 8 Personaleomkostning s t I s s s s s s s.724 -l s L r

7 Blik- os Rørarbejderforbundet Side 7 tt Kontorhold I Kontorartikler... 2 Småinventar og vedligeholdelse af maskiner... 3 Telefon og Telefax.. 4 Datakommunikation personalet.. 5 Porto... 6 Annoncer og 81adho1d... 7 Papir og Tryksager... 8 Kopi og Laserprinter... 9 Gebyr, depotafgift og transport... l Andet Kontorhold I s r t s Forbundets og kredses it-afdeling l Outsourcing leverandør... 2 Vedligehold og service PC og Metaframeprogra 3 Datakommunikation i forbundet. 4 Service og vedligehold af maskinel og netværk.. 5 Manualer og Tilbeh øí... 6 Modulus... 7 Konsulentydelse l ll It-uddannelse Drifttilskud fra Dansk Metal BFA Lønrefusion... BFA driftsbetaling... Revísion l Kritisk revision Statsaut.revision, årsregnskab 3 Assistance vedr. skat & kontrolforanstaltning I 66 3r s l s s l I t9 t r s s t s s 2.5 Ejendommene I Forbundshuset Immerkær Sdr. Fjand (Hjarbæk solgt 15/9-212).., 3 8ornholm... 4 Blokhus 5 Klint (Solgt ). 6 Tønder. 7 Berlin.. 8 London 9 Byggefagenes A-kasse s.359 -r s s l t.76s t7.t4s s r8.s

8 Blik- os Rørarbejderþrbundet Side I FAGLIGE UDGIFTER Mødeudgifter 1 Forretningsudvalg og hovedbestyrelse. O2 Faglige udvalg... o3 Fagretslig".r4...:.:..::::. 4 Andre organisationsmøder 5 Sikkerhed og miljø. 6 Kreds og afdelingsmøder.., 7 Møder og kongresser... 8 Interne udvalg... 9 Overenskomstforhandlinger... l Uddannelsesmøder... ll A-kasse møder... t2 It-møder s s s s t t s t3r r s r Kongressen l Kongresåbning... 2 Udflugter Kongresfest Tryksager... Hotel Hvide Hus ophold. Arbejdstab og Diæter... Hensat fra tidligere år a a Tilskudfraforbundet l Kreds og Afdelingstilskud... 2 Refusion udenlandsk nationalitet Nyudlærte.. 4 Alderdomskassen... 5 Uddannelsesnævnet... 6 Skorstensfej ernes Eft erlønsfond s 7 t5.t7l s 661.4s s s.3s l t6t.s s3 3.4 Sagsomkostninger l Advokat 2 Opmand 3 Forbundets klageinstans... 4 Andre Sager... 5 Socialrådgiver.. 6 Læge, Arbejdsskadesager... 7 Advokat, Arbejdsskadesager s s s 1. sgt.7t s.83I s s

9 Blik- os Rørarbeiderforbundet Side Faglige Tryksager l Diverse tryksager & pjecer... 2 Overenskomster og Love... 3 Lommebø5er... 4 Priskuranter... 5 Medlemsbeviser/LO-pluskort Faglige Kontingenter l LO... 2 Alka Gruppeliv... 3 BAT-Kartellet 4 CO-MetaI... s AoF... 6 Internationale Organisationer... 7 Offentlige... 8 Andre Organisationer Fagbladel og information l Trykning og Layout 2 Forsendelse... 3 Hjemmeside/andre redaktionsudgifter... 4 Møder... 5 Porto og Informationsskrivelser s I l52.9tl t s I s r ttt s27 68.s5 7s t.7 s2.6 s t s s t.34 t s s t 8 Tillidsmøndsuddannelsen 1 FIU-Kurser... FIU-Tilskud Overskud/lJnderskud. Overført mellemregning med FIU... Reelt overskud 2 Andre Kurser..., 3 Tilskud andre kurser s.r l s -s73.73s tt4.7tt Repræsentøtion I Repræsentation... 2 Guldemblemer... 3 Jubilæer/fødselsdage/fratrædelse 4 HB-og FU bevillinger... 5 Blik & Rør kulturfond.. 6 Blik og Rør varer s s 1t t I s r r4.611

10 Blik- os Rørarbejderforbundet Side I 21s 212 2II ANDRE UDGIFTER ss s sg 4.1 A-kassen l Faglig tilskud 8F Afskrevet kontingent t.149.ss He ns ette Iser og øfs kriv ní ng er 1 Ejendommen (Afskrevet)... 2 Inventar(Afskrevet) 3 Bil (Afskrevet). 4 Hensat til kongres.. 5 Hensat til Glenco sag Hensat til bofællesskab... 7 Hensat til faglige aktiviteter/sager... 8 Hensat til a-kasse sager. 9 Tilbageført hensæffelser Bornholm s s s s s Foreningsskøt l Foreningsskat s s 857.s s UDGTFTER I ALT Resultatopgørelse for årene tI 21 INDT,ÐGTER. UDGIFTER s r1s r Resultat overført til þrbundes formue Resultat overført til Strejkeþndens formue

11 Blik- os Rørarbeiderforbundet Side I I Status den 31. december AKTIWR: 5. OMS.'ETNINGSAKTIVER 5.1 Likvider 1 Kasse, Bank og Girobeholdning Værdipapirer 1 Obligationer Tilgodehavender l Beregnet rente pr Mellemregning ICU.. 4 Dansk Metal. 5 Samlekonto debitorer... 6 Diverse Debitorer... 7 Byggefagenes A-kasse... 8 Kontingentrestancer Forudbetalinger l Gage for januar Advokat Benny Rosberg... Udviklingsforum... Diverse r s s sl s s s1 4t8.t s s76 2.s s

12 Blik- os Rørarbejderforbundet Side r ANL.IEGSAKTIVER Aktier og andele Ejendomme l Forbundshuset Immerkær 42 2 Bornholm Hjarbæk solgt pr. 15/ Klint solgt pr Tønder... Blokhus Sdr. Fjand Berlin... Akkumuleret afskrivninger s43.3s t.51.lt tt6 21.5t s I ss r L55. 1.s s Biler 1 VW Polo 1,4 TD1,XJ VW Polo 1,4 TD1,XJ VWPolo 1,4 TDI, XJ VW Polo 1,4 TDI,XJ Akkumuleret aßkrivninger t57.3s s t s fnventar l Havetraktor 2 Akkumuleret afskrivninger s s AKTIVER I ALT

13 Blik- os Rørarbejderforbundet Side I3 PASSIWR: KORTFRISTET FREMMEDKAPITAL... 1s.787.8s 13.s3s r4.srr r.3s2.r7s 7.1 Kreditorer l A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag. 2 Samlekonto kreditorer... 3 Skyldige omkostninger... 4 Slyldig kontingent... 5 Feriepenge... 6 Feriepengeforpligtelser Mellemregninger 1 Blik og Rør Ungdom... 2 BFA... 3 Skorstensfejernes jubilæumsbog 4 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse... 5 Kultur og Solidaritetsfonden... 6 Blik og Rør Kulturfond af , 7 Efteruddannelsesfonden... 8 FlU-midler... 9 Udviklingsforum... 1 Mindefonden s t25 2.4tt s l 1' ttt.7 31.s s s ls t.32t 5.62t.t14 1.s r.112.3s Is ts s FRMÅLSBESTEMTE HENSIETTELSER... t6.b3r.ss2 rr.2.28s 8.s3.26s 1.8r Kongresfond l Hensættelse Primo.. 2 Forbrugt vedr. kongressen... 3 Hensat for året Andre Hensættelser l Ejendomme og Inventar... 2 Aktivitetsfonden.. 3 A-Kassesager.. 4 IT... 5 Børnearbejde i El-salvador 6 Kooperative virksomheder eventualforpligt... 7 Strejkekontingent 8 Glenco sag... 9 Bofællesskab... l Faglige aktiviteter/sager r s s L s r s st ss

14 Blik- os Rørarbeiderforbundet Side FORMUE s l Forbundets formue Primo... 2 Regulering af værdi på ejendommene... 3 Ärets resultat... a Sfiejkeþndens formue primo s s s s PASSTVER [ALT

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER 2010-2013 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto:

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Revisionsfirmoet Jon Honsen

Revisionsfirmoet Jon Honsen Revisionsfirmoet Jon Honsen stotsoutoriseret revisionsoktieselskob STATUSECGINI Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 476 Vordingborg Årsregnskab for214 Morievei 3, 263 Toostrup CVR-nr.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk BDO Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk www.bclo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gammel Markedsvej 1 DK-9320 Hjallerup CVR-nr. 20 22 26 70 DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR.

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport 2014 116. regnskabsår Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere