BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE"

Transkript

1 S BEHANDLINGSGUIDE

2 Indhold Behandling på Baunegård... 4 Behandlingsindsats inden for det autistiske spektrum... 9 Teori om autisme... 9 Theory of mind Central Coherence Eksekutive funktioner Følelsesmæssige reaktioner Forskellig vægtning af de vanskeligheder som kendetegner autisme Metode...13 Metoder i forhold til Theory of mind Metoder i forhold til central coherence Metoder i forhold til eksekutive funktioner Eksempler på behandlingsarbejde Litteratur Baunegård og anerkendelse...17 Metode til anerkendelse anerkendende samtale Eksempler Litteratur Hvor og hvordan udfører vi behandlingen på Baunegård?...22 En udviklingspsykologisk forståelsesramme for arbejdet med børn med handicap Zonen for nærmeste udvikling Struktureret pædagogik Teori - Strukturering i hverdagen...24 TEACCH...24 Organisering i det fysiske rum Det daglige skema Arbejdssystem Organisering i opgaven/aktiviteten Metode...27 Eksempler på behandlingsarbejde...27 Metode...28 Eksempel på behandlingsarbejde Kognitiv-affektiv tilgang Teori...29 Adfærd Kropsfornemmelser: Følelser Tanker Motivation Stressfølsomhed og konflikthåndtering Stressfølsomhed...33 At arbejde med stressmodellen Samarbejdsbaseret problemløsning...41 Metode...42 Eksempler...43 Metode Studio III

3 Fokusområde ved low arousal Grundprincipper ved fysisk magtanvendelse Litteratur Behandlingshjemmet

4 Behandling på Baunegård Baunegård er et behandlingshjem med en intern skole for normaltbegavede børn med diagnoser indenfor autismespektret. Formålet med behandlingen på Baunegård er at skabe sådanne betingelser for alle børn, at de sikres de bedst mulige udviklingsmuligheder. Dette sker gennem pædagogisk/psykologisk tilrettelagt behandling og specialundervisning. Vi har følgende tilgang til behandling: Vi ser alle børn, som unikke individer. Vi ser først og fremmest på barnet og dernæst på deres diagnose og øvrige kontekst. Vi har en anerkendende tilgang til barnet som et unikt individ, der bliver hørt, set og altid forsøgt forstået. Vi har et optimistisk menneskesyn, hvor vi tror på, at børnene gør det bedste, de kan. Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer og ser barnet som en del af dets sociale netværk på og udenfor Baunegård - uden at vi dog behandler i det private netværk. Vi anerkender børnenes handicap og deres behov, og vi tilrettelægger hverdagen med støttesystemer rundt om barnet, så det kan udvikle sig mest muligt. Vi vil hjælpe børnene til at udvikle færdigheder og strategier, så de kan klare sig bedst muligt i samfundet, og vi tager udgangspunkt i WHOs guidelines. Vi arbejder for, at samfundet indrettes således, at mennesker med autisme har reelle muligheder, rettigheder og pligter i deres liv - også udenfor institutionen. Guiden er oprindeligt udarbejdet af psykologerne Dorte Ostenfeld og Grethe Lohman Jayatissa på Baunegård i 2007 og er siden udviklet i flere omgange af alle på Baunegård. Seneste revidering, forår 2013 af psykologerne Christina Levin og Grethe Damon i samarbejde med forstander Mathilde Nedergård Fick. 4

5 På Baunegård lægges der stor vægt på, at den kerneydelse vi leverer gennem behandlings- og undervisningsopgaven udføres ud fra evidensbaseret viden om børnenes handicap og udvikling. Den overordnede behandlingslinje for det enkelte barn fastlægges på behandlingsmøder. Herefter omsættes de af kontaktpædagogen og det faste personale i afdelingen til regelsæt, døgnrutiner samt konkrete behandlingsindsatsområder i samarbejde med PSA-gruppen; psykolog, socialrådgiver og afdelingsleder. For behandlingsopgaven på døgnafdelingerne og i skolen har vi en forpligtigelse til at behandle barnet, som den overordnede opgave. Dette indebærer en systematisk indsats ud fra barnets handicap. Behandlingen på Baunegård ses overordnet som en indsats, som sætter barnet bedst muligt i stand til at klare sig i det moderne informationssamfund, der omgiver Baunegård. WHO og UNICEF har opstillet 10 kernekompetencer for at klare sig i samfundet: 1. Selvindsigt 2. Evne til kritisk selvrefleksion 3. Evne til at tage beslutninger 4. Samarbejdsevne 5. Evne til at håndtere følelser 6. Empati 7. Evne til at kommunikere effektivt 8. Evne til at håndtere stress 9. Kreativitet 10. Evne til at løse problemer alene og sammen med andre Disse kernekompetencer opfattes som målsætning for Baunegårds behandlingsmæssige indsats, hvor indsatsen tilpasses barnets kompetencer. For at sikre at behandlingsarbejdet med det enkelte barn bliver ensartet og systematisk, er det vigtigt, at ændringer og justeringer i behandlingen finder sted på behandlingsmøder, hvor drøftelser om barnets handicap nuanceres og kvalificeres gennem 5 Behandlingshjemmet

6 faglige drøftelser. Der tages referat af beslutningerne på møderne for at dokumentere udviklingen i behandlingslinjen, som efterfølgende kan formidles til alle ansatte. Når arbejdet samtidig foregår i et levende og dynamisk miljø med mange forskellige mennesker, hvor vi skal være fleksible og klar til at følge med barnet, stiller det os i nogle dilemmaer i forhold til, hvornår ændringer er store nok til at skulle drøftes på et behandlingsmøde. Følgende er en kort gennemgang af mødestrukturen samt den skriftlige dokumentering, der foreligger som referenceramme for behandlingslinjen for det enkelte barn. Udvidede behandlingsmøder Disse forekommer årligt med kontaktpædagog, det pædagogiske personale, afdelingsleder, kontaktlærer samt psykolog. Møderne har til formål at give en fyldestgørende redegørelse for barnets udvikling og trivsel igennem det forgangne år. Den pædagogiske udviklingsplan for barnet revideres årligt og gennemgås med henblik på fremtidige ændringer. Denne revision og opfølgning finder sted på det udvidede behandlingsmøde. Kontaktlæreren fremlægger de fremtidige målsætninger for barnet, samt en kort redegørelse for det forgangne år. Det pædagogiske personale fungerer som sparringspartnere for kontaktpædagogen, således at de nye mål for barnet er gennemarbejdede og direkte implementerbare. Kontaktlæreren fremlægger ligeledes barnets skolastiske forudsætninger og udviklingsperspektiv. Konferencer Disse forekommer årligt med barnets forældre og socialrådgiver samt Baunegårds socialrådgiver, barnets kontaktlærer og kontaktpædagog samt psykologen på Baunegård. Den årlige konference tager udgangspunkt i barnets udvikling og trivsel igennem det forgangne år. Kontaktpædagogen fremlægger den pædagogiske udviklingsplan og målsætning/opfølgning med psykologen. Kontaktlæreren fremlægger barnets skolastiske udvikling. Her drøftes også mere praktiske emner såsom barnets hjemmebesøg, 6

7 påklædning mm. Der sættes også fokus på samarbejdet mellem Baunegård og barnets netværk. Fokusmøder Disse forekommer årligt med kontaktpædagog, kontaktlærer samt psykolog. Fokusmøder har til sigte at sætte fokus på det enkelte barn igennem kontaktpædagogens og kontaktlærerens fremstilling af barnets udvikling og målrevision. Dette møde sker forinden det udvidede behandlingsmøde og indskærper de problemstillinger, der forekommer mest relevante for det enkelte barn og dets unikke udviklingspotentiale. Fokusmøder danner endvidere baggrund for, at døgnafdelingen og skolen udveksler erfaringer og igennem disse skærper de behandlingsmæssige tiltag, således at barnets omgivelser fremstår med fælles viden og mål. Behandlingsmøder Disse forekommer hver fjortende dag med det pædagogiske personale, afdelingsleder samt psykolog. På behandlingsmøderne vil der være perspektiver på forskellige problemstillinger og løsningsmuligheder. Dette gør hverdagen mere tydelig for børn og voksne og er i tråd med Baunegårds målsætning om, at behandling skal udspringe af professionelle refleksioner over, hvordan vi møder barnet i planlagte handlinger og kommunikation. Behandlingsmøderne tager afsæt i behandlingstiltag for det enkelte barn. Der følges op på de planlagte målsætninger og tilhørende metoder. Udviklingsmål tages løbende op på ordinære behandlingsmøder for at sikre, at der arbejdes med områderne og for at følge udviklingen tæt. Skriftlige målopfølgninger forekommer 4 gange årligt og revideres her. Ydermere er det på disse møder børnenes døgnrutiner og regelsæt ændres, planlægges og revideres. Forandringskompasset scores på disse møder. Morgenmøder på døgnafdelingerne Disse forekommer alle hverdage undtagen onsdage med det pædagogiske personale, daglig leder samt psykolog. Morgenmøder er en daglig forekommende struktur, hvor det pædagogiske personale fremlægger, hvorledes målsætningerne for børnene forløber. Samtalen tager 7 Behandlingshjemmet

8 ydermere afsæt i, hvorledes den daglige fællesstruktur og den individuelle struktur for barnet fungerer. Grundlæggende tilgange i arbejdet. På Baunegård bestræber vi os på at have et højt fagligt niveau i behandlingen. Vi arbejder ud fra en udviklings- og pædagogiskpsykologisk forståelse af børn med handicap. Med udgangspunkt i aktuel forskning og tilgængelig viden om arbejde med børn med diagnoser indenfor autismespektret søger vi til stadighed at videreudvikle vores pædagogiske metoder og tilgangen til behandlingsarbejdet. Det teoretiske grundlag for behandlingen findes således i en udviklingspsykologisk forståelse af arbejdet med børn generelt, en kognitiv affektiv metodisk og teoretisk tilgang til behandlingsarbejdet, som bindes sammen af den strukturerede pædagogik. I denne guide beskriver vi de tre teoretiske søjler, som alle på Baunegård arbejder efter. Struktureret pædagogik Kognitiv-affektiv tilgang En udviklingspsykologisk forståelsesramme for børn med handicap I guiden er hver af de tre søjlers teoretiske grundlag beskrevet. Derudover har vi beskrevet, hvordan teorierne kan anvendes med konkrete metoder. For at lette overblikket og læsningen har vi indrammet de forskellige afsnit med nedenstående farver. Teori og generelle beskrivelser Metodebeskrivelse og praksiseksempler 8

9 Behandlingsindsats inden for det autistiske spektrum Teori om autisme Børn med autisme er først og fremmest børn, uanset at de har autisme. Sigtet i behandlingen er at skabe et miljø for børnene, som tager højde for, at de har autisme, og som giver børnene optimale vilkår for deres udvikling på trods af, at de har autisme. Dette kræver et grundigt kendskab til autisme og den anderledes måde at opleve verden på, som dette handicap medfører. Når børnene henvises til Baunegård er de psykologisk/psykiatrisk undersøgt. Diagnoser tildeles af psykiatere med det formål at sikre den korrekte placering og behandling. Dette indebærer, at der sjældent indskrives børn på Baunegård, som ikke har fået en diagnose inden for det autistiske spektrum. Diagnosen baserer sig på en kombination af problemer indenfor følgende: Gensidigt socialt samspil Dialog, forståelse for andre menneskers perspektiv og spilleregler i socialt samspil eksempelvis: Verbal og nonverbal kommunikation At opfatte kompleksiteten og sammenhænge i den verbale og nonverbale kommunikation, f.eks. gestus og mimik, at udtrykke og forstå abstrakte budskaber Forestillingsevne At sortere og prioritere input og forarbejde dette til en meningsgivende sammenhæng, eventuelt have særlige interessefelter, adfærdsproblemer i sammenhæng med barnets øvrige vanskeligheder. F.eks. stereotyp eller tvangspræget adfærd. Diagnosen baserer sig på en kombination af psykologiske prøver og klinisk indtryk, og der er en del erfaringsbaseret skøn med i vurderingen. Når barnet er indskrevet på Baunegård, kan det være relevant at revurdere det i takt med, at barnet udvikler sig eller symptomerne ændrer sig. Revurdering af diagnoser kan foretages af tilknyt-

10 tet psykiater eller ved henvisning til børnepsykiatrisk afdeling. En diagnose er kun gældende, så længe symptomerne på den eksisterer. Diagnoser er nyttige og ofte nødvendige til vurdering af egnet foranstaltning, men diagnoser er ikke specielt anvendelige som udgangspunkt for behandling. Dette skyldes, at diagnosekriterier ensidigt fokuserer på symptomer, som iagttages, men ikke beskæftiger sig med de bagvedliggende årsager til disse symptomer, eller med de udviklingsmuligheder barnet har. Inden for de sidste ca. 10 år er der udviklet nogle teoretiske modeller, med forklaringer på autisme-symptomerne. Disse forklaringsmodeller tager udgangspunkt i forskning og danner basis for de metoder, som anvendes inden for området i disse år, og som vil blive uddybet i denne guide. Theory of mind Der er ikke fundet nogen dækkende dansk oversættelse for begrebet. Direkte oversat betyder det: at have antagelser om egne og andres følelser, intentioner o. lign. Mind dækker den danske betegnelse sind, som ikke er så udbredt. I 1989 skrev Uta Frith bogen: En gådes afklaring, hvor hun redegjorde for en række forsøg, der dokumenterede, at mennesker med autisme generelt har meget svært ved at indtage andre menneskers perspektiv og har svært ved at beskrive eget perspektiv i situationer, der indebærer interaktion mellem flere personer. De har ikke svært ved at indtage andres perspektiv i forhold til fysiske forhold. Smarties-forsøget er næsten blevet et symbol på denne problematik. Det går ud på, at man viser en typisk slikbeholder (smarties) til et barn og sammen med barnet konstaterer, at der er en blyant i pakken. Man spørger barnet, hvad en tredje person ville tro, der er i pakken og rigtigt mange børn med autisme svarer: Blyant! Barnet er således ikke i stand til at sætte sig i den anden persons sted, nemlig en person der ikke ved, at der er en blyant i pakken, og som derfor vil tro, at der er slik i pakken. Barnet med autisme overfører i stedet sin egen erfaring. Der er udført en del forskning, der viser, at mennesker med autisme er atypiske i deres måde at aflæse andre menneskers blikretning. Det har stor betydning for vores kommunikation med andre mennesker. I en del år var det opfattelsen, at mennesker med autisme ikke havde evner til at sætte sig i andres sted, men nu er det snarere opfattelsen, 10

11 at mennesker med autisme har svært ved dette, men at alle har et potentiale, der kan udvikles mere eller mindre! I selvbiografiske bøger beskriver voksne med autisme, at de som børn ikke havde overskud til også at interessere sig for, hvad andre tænkte og mente, fordi de havde rigeligt at gøre med at holde styr på sig selv i deres omgivelser. Mange fortæller, at det er svært, og især at det er meget anstrengende for dem at håndtere socialt samspil. Det kræver megen tankevirksomhed. Man kan generelt sige, at typiske mennesker i vid udstrækning klarer sig i socialt samspil uden at tænke nærmere over det (automatiseret), men at mennesker med autisme er nødt til at tænke mere over de sociale processer. Dette kan beskrives, som tænkeempati og føleempati. Central Coherence Dette begreb dækker fænomener, der gør det muligt at opleve sammenhæng og mening i hverdagssituationer. Det er generelt vanskeligt for mennesker med autisme at sortere i input fra omgivelserne og vægte, hvad der er detaljer, og hvad der er væsentligt. Typisk opfatter og opbygger mennesker (som også kaldes neurotypiske (NT)) uden at tænke over det fælles kategorier for forståelse af forskellige typer af situationer. Det kan vi ikke forvente, at mennesker med autisme gør. Vi taler f.eks. om, at vi udvikler skemaer for forskellige typer af situationer tænk f.eks. på et middagsselskab, en fødselsdag osv. Ved hver type af situationer vil det typiske menneske kunne opregne en række generelle forhold og samtidig være klar over, at der er variationer. Mennesker med autisme har generelt svært ved at få overblik over typer af situationer, hvilket medfører, at de forventer, at begivenheder gentages, f.eks. at en fødselsdag altid forløber ens, eller hvis det f.eks. har været regnvejr på en tur, kædes dårligt vejr og ture sammen. Mennesker med autisme bruger megen energi på at prøve at regne ud, hvad det drejer sig om, og mange bruger megen energi på at være frustrerede over, at begivenheder ikke forløber, som de forventer. Eksekutive funktioner Fra prefrontal cortex (pandelapperne) i hjernen styres de såkaldte eksekutive funktioner. De eksekutive funktioner menes at være direkte forbundet med evnen til abstrakt tænkning, evnen til at regulere igangværende målrettet adfærd og tilpasse denne 11 Behandlingshjemmet

12 til omgivelserne, impulshæmning, justering af egen adfærd, foretage skift i opmærksomhed og f.eks. styre operationer som planlægning og udførelse af en bestemt handling. Vi har opregnet en række delfunktioner, som alle beskriver eksekutive funktioner: 1. Ideer udspringer af indre behov/ønsker og eller krav/forventninger fra omverdenen. 2. Målet kan være kort- eller langsigtet. Det kræver en del hukommelse og koncentration at kunne forfølge sit mål. 3. Handlinger skal vurderes i forhold til idé og mål. 4. Meget ofte skal vi samarbejde med andre for at opnå mål. Det er generelt svært for mennesker med autisme at overskue disse processer. Vanskelighederne kan ligge i forskellige faser af processerne. Nogle får mange ideer, men har svært ved at overskue realiseringen af disse. Nogle har særinteresser og klarer meget inden for disse, mens andre f.eks. har svært ved at samarbejde. Følelsesmæssige reaktioner Først i de senere år er der udviklet en selvstændig forskningsmæssig interesse inden for følelsesmæssige fænomener. I mødet med børn med autisme er det tydeligt, at følelsesmæssige reaktioner kan vanskeliggøre barnets samspil og udvikling i betydelig grad, f.eks. hvis ubehagelige følelser giver sig udslag i voldsom adfærd. Forskellig vægtning af de vanskeligheder, som kendetegner autisme Vægtningen af de forskellige typer af vanskeligheder er selvfølgelig forskellig. Derudover er der en række andre forhold, der også spiller ind, fordi børn er forskellige, og børnene ligesom alle andre børn er præget af deres opvækst. Opvækstforhold er ikke årsag til autisme, men barnet med autisme er også påvirket af sit miljø. Nogle børn er mere energiske end andre og har f.eks. mere gå-på-mod. Vi ved ikke bekræftet gennem forskning meget om baggrunden for de meget store forskelle, vi oplever blandt børn med autisme. 12

13 Metode Miljøet skal kompensere for barnets vanskeligheder via struktur. Støttesystemer er betegnelse for den særlige støtte, der opbygges. Disse vil typisk indeholde nogle generelle forhold (dagsstruktur f.eks.) men altid være tilpasset det enkelte barn. I mødet med barnet skal vi altid først prøve at forstå barnets reaktioner med udgangspunkt i autisme. Sagt med andre ord: Hvis et barn ikke kan se, vil vi ikke undre os over, at det går ind i møbler eller vælter ting ned fra bordet. Men der kan være risiko for, at vi bebrejder et barn dets reaktioner, hvis vi ikke har helt styr på, hvilke vanskeligheder barnet har. I det følgende beskrives indsatsen generelt i forhold til forskellige typer af vanskeligheder: Metoder i forhold til Theory of mind Vi møder børnene med viden om, at de ofte har vanskeligt ved at regne ud, hvad andre mennesker tænker, føler og mener. De har derfor brug for at få konkrete forklaringer, og via gentagelser kan vi blive ret gode til at håndtere sociale situationer, f.eks. ved at tillære spilleregler for socialt samvær. Det er nyttigt at tænke, at barnet ofte er langt tilbage i forhold til sin alder med hensyn til sociale funktioner. Vi skal derfor forklare os lige så detaljeret, som vi ville gøre til et mindre barn. Det er samtidig vigtigt, at forklaringen ikke bliver barnlig, så barnet oplever sig talt ned til. Senere i guiden er der nogle metoder, som mere specifikt er udviklet inden for området: KAT-kasse, tegneseriemetode, og mentaliseringsskema. Metoder i forhold til central coherence Det er essentielt, at hverdagen struktureres nøje og detaljeret, fordi det gør det lettere for barnet at genkende situationer og navigere i forhold til disse. Det er afgørende at forberede barnet på nye situationer, og vi skal være bevidste om, at det er svært for barnet at bruge denne forberedelse, når en situation er ny og ukendt. Kombinationen af forberedelse og tryg tilstedeværelse hjælper ofte barnet gennem nye situationer. Det er vigtigt at sætte ord på, og få barnet selv til at sætte ord på sin oplevelse af situationer. Dette kan gøre os klogere på hvilke markører i situationen, der er særlig vigtige for barnet. Det er en god metode at lave en drejebog for forskellige typer af situationer sammen med barnet. Dette hjælper til at erfare, at der i alle typer situationer kan være variationer og giver basis for udvikling af fleksibilitet. Det er som oftest en god idé at

14 bruge visuelt materiale i en eller anden form. Både fordi børn med autisme generelt er bedre til at orientere sig visuelt end auditivt, men især fordi det, som foreligger visuelt, er mere konkret og lettere at fastholde, end det som bliver sagt. En tavle på værelset med udvalgte boardmakers er en god støtte for de fleste børn. Metoder i forhold til eksekutive funktioner Vi tager udgangspunkt i barnets ideer eller støtter barnet med at lægge planer og mål for mindre børn på kort sigt og efterhånden på længere sigt. Vi strukturerer for barnet fra idé til realisering af idé. Vi lærer barnet at samarbejde, at tage imod hjælp, at overskue, hvad barnet selv kan bestemme, hvad vi samarbejder om, og hvad den voksne bestemmer. Generelt bruges en del af de samme metoder som omtalt under central coherence: Hjælpe barnet til at sætte ord på: Hvad vil du, hvad har du lyst til hvad skal der til for, at vi kan gøre det. Tage et skridt ad gangen gennem processen, sætte ord på, lade barnet sætte ord på og vurdere resultatet, så barnet har mulighed for at lære af sin erfaring. Bruge visuelt materiale til at konkretisere, bruge Social stories der er beskrevet senere i guiden, når nye situationer skal indlæres. Dette afsnit er skrevet med inspiration fra F. Happes bog: En introduktion til autisme, og Anne Vibeke Fleicher og John Merlands bog: Eksekutive vanskeligheder hos børn. Samt diverse oplæg om autisme på SIKON konferencer. Eksempler på behandlingsarbejde Struktur og forudsigelighed er de grundpiller i arbejdet, som enhver pædagog har på rygraden. Men de fleste nye pædagoger og lærere bliver forundret over den detaljeringsgrad, der er brug for. Når vi f.eks. kører tur i Baunegård s bus, kan det være relevant at aftale placering i bussen, både på ud- og hjemturen! Alle børn skal have individuelle planer og større børn deres egen kalender, som de lærer at bruge. Der er begyndende erfaringer med at bruge et kalendersystem fra Google og at bruge mobiltelefon som støtte. Alle børn har et skema på væggen, som de kan orientere sig i forhold til. Skemaerne skal være aktuelle og justeres løbende. F.eks. kan et skema indeholde en detaljeret plan for morgenen i en periode, hvor morgener forløber dårligt: stå op, gå ud af værelset, spise morgenmad, børste tænder, mv. Når det lykkes at automatisere morgener, er den samme detaljeringsgrad ikke længere nødven- 14

15 dig, og skemaet skal på et tidspunkt ændres til kun at indeholde en boardmaker: morgen. Der er meget know how blandt pædagoger og lærere på Baunegård, som afspejler sig i samtaler med børnene ( se under redskaber til støtte for samtaler i hverdagen i denne guide). 15 Behandlingshjemmet

16 Litteratur Tony Attwood: En fod ude en fod inde. Gunilla Gerland: Et rigtigt menneske. Franceska Happé: En introduktion til autisme. Jørgensen, Hejlskov og Uhrskov: Pubertet og løsrivelse. CD er fra Videnscentret. Martine Ives: Hvad er Asperger syndrom og hvordan vil det påvirke mig. Rita Jordan og Stuart Powell: At bygge bro. At forstå og undervise børn med autisme. Madsen, Jørgensen og Veje: Kan du forstå mig. Introduktion til empatiforstyrrelse.

17 Baunegård og anerkendelse Det vigtigste redskab, vi har som mennesker, der arbejder med børn og unge, er os selv. Dvs. at vi har en dyb forståelse af, at et højt fagligt niveau ikke kan stå alene, men skal formidles og føres ud i praksis af nærværende og engagerede voksne mennesker, der kan reflektere over denne praksis. På Baunegård arbejder vi med en anerkendende tilgang til hinanden. Vi ved, at både børn og voksne er mennesker med behov for at blive set, hørt og forstået, som de unikke mennesker, vi hver især er. Vi arbejder anerkendende ved at lede efter det, vi gerne vil have mere af, det der går godt, og som skaber de bedste udviklingsbetingelser for børnene. Når børn viser uhensigtsmæssig adfærd, forsøger vi at forstå det som en reaktion på noget i omgivelserne, der ikke er hensigtsmæssigt. Og vi tilpasser til stadighed pædagogik og struktur til børnenes skiftende behov. Selvom børn med autisme har brug for og gavn af struktur og forudsigelighed, er de også børn i udvikling, - og pædagogikken skal tilpasses denne udvikling. Det er veldokumenteret inden for udviklingspsykologien, at straf og skæld-ud ikke har den ønskede virkning i forhold til uønsket adfærd og tværtimod kan have alvorlige konsekvenser for barnets integritetsfølelse og selvværd. Det er menneskeligt at komme til at skælde ud, men det er i en pædagogisk sammenhæng vigtigt at opfatte denne reaktion som udtryk for en pædagogisk afmagt og ikke som del af en planlagt strategi. Det er vores målsætning på Baunegård, at skæld-ud ikke forekommer, da vi arbejder med professionel kommunikation i arbejdet med børnene. Det er særligt vigtigt i forhold til børn med autisme, fordi det i en konkret situation kan være meget svært at vurdere, hvad en uønsket adfærd er udtryk for, og skæld-ud vil sjældent blive forstået af barnet. Barnet vil forstå, at den voksne er irriteret, men ikke nødvendigvis hvorfor. Sigtet i anerkendelsen er at støtte et udviklingsperspektiv og at have fokus på barnets ressourcer og styrke disse snarere end at fokusere på barnets vanskeligheder, hvilket let kan opleves som fokus på fejl og mangler. Grundlaget for en værdsættende samtale er en gensidighed mellem barnet og den voksne. Det er vigtigt, at den voksne er konkret og eksemplificerende i sin anerkendelse, hvis barnet skal kunne tage imod det. Jeg lagde mærke til, at du gjorde sådan og sådan. Det var rigtig godt, fordi. Jeg tror, at du godt kunne tænke dig, at Er det rigtigt? Den anerkendende tilgang gør samtidig op med mere global ros. Det er ikke den voksne, der bedømmer barnet ved at rose det,

18 men en voksen, der møder barnet og har øje for dets positive kvaliteter på barnets præmisser. Det fordrer empati fra den voksnes side at kunne få øje på de kvaliteter hos barnet, som ser ud til at kunne fremme barnets positive samspil og udvikling. I en given situation, tilstræber vi i høj grad at afsøge, om der er mulighed for at støtte noget positivt hos barnet og finde frem til, hvor der er potentialer, der kan styrkes. At anerkende barnet på dets præmisser er ikke ensbetydende med at give barnet ret, acceptere barnets handlinger eller undlade at stille krav. Det er snarere den basis, der skal skabes for at stille krav og for at varetage de opdragende funktioner, som pædagogen er forpligtet til. Hvis barnet f.eks. ikke vil i bad, skal vi prøve at finde ud af baggrunden for dette og anerkende, at vi nu forstår, hvorfor barnet helst ikke vil i bad men det ændrer ikke ved, at barnet altså skal i bad, - og det er vigtigt at begrunde kravet. 18

19 Metode til anerkendelse anerkendende samtale De fleste børn og unge på Baunegård kan fortælle noget om baggrunden for deres handlinger og reaktioner, og det er væsentligt i den værdsættende tilgang, at vi sammen med barnet prøver at udforske dette. Barnet har måske foretaget en dum handling, men hvis vi sammen med barnet får afdækket, hvorfor det gjorde, som det gjorde, ligger der heri en anerkendelse af handlingen som meningsfuld, og den voksne kan helhjertet tilkendegive, at vi nu forstår barnet og vejlede til, hvordan det en anden gang kan handle mere hensigtsmæssigt. Udgangspunktet for samtalen er en grundlæggende opfattelse af, at barnet gør det bedste, det kan ud fra sine forudsætninger, og at barnet har brug for vejledning for opnå nogle bedre resultater. I samtale mellem en voksen og flere børn vil der også ligge en opdragende funktion i at vænne børnene til at lytte til hinanden og interessere sig for baggrunden for hændelser. Der ligger således ikke i den anerkendende tilgang, at vi accepterer alle handlinger, men vi anerkender de motiver og følelser, der kan ligge bag, f.eks. at være vred. Herunder ses konkrete ideer til at være anerkendende. Anerkendelsesprincipper Undtagelser Løsninger Eksempler Når vi oplever, at børnene har vanskeligheder og vanskelige perioder, så skal vi altid lede efter de undtagelser, hvor noget lykkes. Vi skal stille os selv følgende spørgsmål: - Hvornår var problemet lidt mindre? - Hvad skete der, da problemet var mindre? Som professionelle voksne skal vi altid lede efter løsninger og muligheder for at skabe udvikling. Vi skal ofte stille spørgsmålet - Hvad skal der til for at? - Hvad skal vi gøre for at få flere af de situationer, hvor tingene lykkes?

20 Eksempler Et barn står ikke op om morgenen. Efter 7-8 forgæves forsøg på at få det sovende barn i tale, vågner det. En naturlig reaktion fra en pædagog vil være bebrejdelse jeg har vækket dig mange gange nu kommer du igen for sent i skole. Barnets reaktion er lige så forudsigelig I skælder mig altid ud det er derfor, jeg ikke vil stå op. En anerkendende tilgang går ud på at prøve at alliere sig med barnets ubehag ved at stå op, f.eks. søvnmangel eller generelt ubehag. På baggrund af det indblik vi får i barnets situation, kan vi prøve at indrette vores pædagogik herefter. Men vi fastholder kravet. Nedenstående kommunikationsprincipper er inspireret af Marte Meo metoden og er en metode til at arbejde anerkendende. Marte Meo er ikke en behandlingsmetode i sig selv. Kommunikationsprincip Eksempler 1. Følge barnets initiativer Se hvad barnet gør, og hvad barnet har lyst til, så barnets motivation følges. 2. At bekræfte barnet positivt Fortælle barnet, når det gør noget, som er godt og følger aftaler, der er lavet 3. At sætte ord og struktur på Fortælle helt neutralt hvad barnet gør. Herved initiativerne øges barnets selvregistrering. Den voksne italesætter så at sige ny selvindsigt for barnet. Vi bruger barnets navn, så det føler sig set og hørt. Den voksne fortæller også helt konkret, - hvad vi selv gør (f.eks. Jeg rejser mig for at hente en ny bog ), da dette skaber en tryghed for barnet, som ellers kan være i tvivl om, hvad der sker omkring det. 20

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen BEHANDLINGSTILGANG TANKER OM UDVIKLING PÆDAGOGISKE METODER Kerneopgaven: Læring Trivsel Udvikling LEVEDE VÆRDIER VÆRDIER Værdier: Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse HIMMELEV modellen

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn Artiklen er tidligere på Forlaget Perikon: Børn på behandlingshjem år 1999 En artikelsamling om miljøterapi, redigeret af Hans Kornerup. Bogen er udsolgt fra forlaget. Miljøterapeut på et behandlingshjem

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Mette Ellermann. Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder

Mette Ellermann. Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder I n s p i r at i o n s h æ f t e Mette Ellermann Lene Broe Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder Redaktør: Forfattere: Copyright: Forside: Layout: Konsulentbistand:

Læs mere

Klasseledelse og børn med særlige behov

Klasseledelse og børn med særlige behov Klasseledelse og børn med særlige behov 14.00 14.05 Velkommen og intro 14.05 14.30 Hjernen bag særlige behov 14.30 14.40 Klasseledelsens fokusområder 14.40 15.00 Praksiseksempler 15.00 15.10 Kort pause

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø Etablering og metode i særforanstaltning Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø I denne pjece findes en kort beskrivelse af Himmelevmodellen, som den praktiseres i vores særforanstaltningsprojekter.

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere