Endelig hjælp til brandofre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig hjælp til brandofre"

Transkript

1 1. årgang nr. 7 Endeig hjæp ti brandfre Efter en af de største tagbrande i København i 10 år skue der gå mere end 14 dage før beberne kunne føe sig sikre på at få den hjæp, de har behv fr Over t uger tg det før fre.. ne fr branden i ejendmmen på Artierivej Hafdansgade (ppuært kadet Markkgården) fik en frm fr vished ver deres situatin. Beberne i de øverste ejigheder bev straks efter branden indgeret, hvr der var pads f.eks. Mændenes hjem i Istedgade, Sundhm g hs KFUM. Men hvad skue der ske på ængere sigt? Lejerne i de underiggende ejigheder, hvr vandet var fsset igennem, anede derimd intet m, hvrdan deres nære fremtid vie bive. Vie deres ejigbeder bive erkæret uegnede sm big, g hvad sku1e der så ske? det hee taget var situatinen håbøs, beberne vidste ikke, hvad de skue,, Den udbrændte ejendm pd hjørnet af Hafdansgade g Artierivej. Her måtte mange bebere eve i 14 dage med vandet drivende af væggene kmmunen var i vidrede, g bigbrgmester Thustrup Hansen (K) udtate sig i tågede vendinger. Frøsende møde Panægningsfup Overbrgmesteren snyder med tegninger af nyt hte ved siden af Langebr Så idyisk fremstår det nye hte- g kngresbyggeri på Kavebd Brygge i kapansfrsaget fra verbrgmesterens afdeing. Men arkitekt Pu Jensen, der gså er karådsfrmand på Isands Brygge kader det snyd, bedrag g fusk at fremægge hteet på denne måde. På midtsiderne bringer Bryggebadet Pu Jensens anayse af de reee frhd, samt den tegning han har udfærdiget, g sm viser hte- g kngrescentret i de rette størresesfrhd. Iustratinen her på frsiden er fra verbrgmestererens pjece, g ved bare en ie smue biedanayse, bemærker man hurtigt, at der er pyntet gdt på sandheden. Seve havneøbet er gjrt dbbet så bredt sm i virkeigheden, hvrved hteet kmmer mere på afstand. De eksisterende bygninger sm HK-by~ngen er gjrt større. Derved virker htecentret mindre. Hteets tårnehøjhuse er gjrt smaere end de vi bive i virkeigheden, g derudver er biedet pyntet med en båd g nge træer, Prøv at sammenigne med Pu J ensens skitse i badet, så vi det fremgå, at verbrgmesterens tegning er verrdentig pudset p, g at virkeighedens htecenter er en het anden ks. H vis det biver en reaitet vi Isands Brygge ikke mere kunne se byen, men Men på et møde arrangeret af BIB (Beberfreningen på Isands Brygge) ykkedes det at få nge garantier fr de ramte beberes videre skæbne. Brian Mechirsen, der er fudmægtig i kmmunens ejendmsadministratin, kunne nu ve beberne føgende: De ejere der er interesseret, kan vende tibage ti deres ejighed, når den er færdig efter renvatinsarbejdet. De ska naturigvis ikke betae huseje i den meemiggende peride. De kan gratis få ukket fr ys bive bydeen bag de stre kdser, g udsigten ti byens nuværende tårne g Tivis fyrværkeri være en saga bt. Indsigese fra karådet Lkarådet på Isands Brygge bryder sig ikke meget m ideen g vi sende en fficie indsigese ti verbrgmesteren. Begrunde!- g vand, såedes at der ikke øber mkstninger på. Vi vi sørge fr midertidig genhusning af beberne. Per Vede Jensen fra B m mente, at der skue sørges fr en rdentig genhusning på Hte Amager på Amagerbrgade, hvr a1erede nge er genhuset. Det kunne ikke være meningen, at man skue tage ti takke med Sundhm.s.v. Desu- serne vi man kunne finde i Pu Jensens artike. I Bryggebadet findes en frtrykt indsigese. Vi pfrdrer ti at underskrive denne g afevere den i Beberhjørnet, hvrfra den så vi bive sendt. J fere der reagerer, j større er chancen fr at bive taget avrigt. Dee af artiken har aerede været bragt i Pitiken, g har medført en heftig debat, fr først med Pu Jensens tegning har man fået øjnene den burde det ikke tage mere end en uge at sørge fr dette, g kmmunen skue gså sørge fr en rdentig pmagasinering af bebernes ejendee. Brian Mechirsen vie prøve at eve p ti disse krav, men vie dg ikke give en garanti. Pitik i sagen Det tyder såedes på, at sagerne er ved at finde en øsning, men det har været en hård prces at kmme så angt. B m g Beberhjørnet har brugt mange kræfter g energi på at få redet trådene ud fr de pågædende bebere. Sm en af beberne, Lars udtrykte det, - Det er j at sammen meget gdt nu, men vi får kun denne øsning, frdi der er gået pitik i sagen, eers kunne vi have stået på gaden endnu. Og kmmunen har vitterig ikke været at fr fink ti at få sagsfrøbet ti at gide, det er først efter at pressen har været invveret, at der er kmmet fart på behandingen af de ramtes sager. På side 3 kan æses mere m sagsfrøb, persnskæbner g indsaming ti frde fr de skadeidte. vie p fr dimensinerne ved det panagte byggeri. På den pitiske scene på Københavns Rådhus har debatten givet anedning ti panderynker. Man har nu meget svært ved at finde det rigtige ben at stå på. Ska man stadig sigeja ti hvad sm hest fr at få penge i kassen, eer er man ikke snart nødt ti at ave en ver rdnet panægning fr hee Københavns havnearea? Bryggebadet mener, at det snart må være på tide. Eers kan det hurtigt bive fr sent. Tænk på at der udver dette hte- g kngrescenter ska bygges et kæmpemæssigt musikhus ud i havnen, Det Kngeige Bibiteks ska udvides ud i havnen g hvad mn man finder på at igge på B g W grunden?. Det er vist på høje tid at man tænker sig m! vie Bryggens VIrkeighed Bryggens Virkeighed den august bev en strående succes. SIDE9 Fup g bedrag Fra O\'erbrgmesterens afdeing er fr nyig udsendt en pan-rientering med titen: Ændret udfrmning af hte på Kavebd Brygge. Læs artiken nederst på denne side g arkitekt Pu Jensens anayse på midersiderne! SIDE6-7 Brand Ofrene fra branden har været udsat fr en usse behanding. SIDE3 Kmmunevag Vaget ti Brgerrepræsentatinen nærmer sig. Vi tager b.a. fat på vagkampen. SIDE2 Fagregister Bryggebadets fagregister. SIDE 11 Kirken At vedrørende Hans Tausens Kirke. SIDES SIDE9

2 2 Hvad Københavneristen vi anedning af kmmunavaget i nvember har vi mdtaget føgende fra Københavner1isten: Kmmunevag nvember ska vi ti stemmeurnerne igen. Denne gang er det kmmunevaget, der står på prgrammet, g Bryggebadet vi derfr i de kmmende måneder have indæg fra både pitiske partier g enketpersner, der har en mening m dette vag. I øbenhavns Kmmune er inde i en nd cirke, der hest ska brydes før afgrunden nås. Sm hvedstad titrækker København de mange skæbner, der har svært ved at kare sig på arbejdsmarkedet, psykisk syge søger ti hvedstaden, hvr man kan skjue sig i mængden, g på grund af de mange uddannesessteder br der mange studerende i København. Ingen af disse grupper er særigt indtægtsgivende fr kmmunekassen, tværtimd betyder det stre udgifter på kntiene ti sciae ydeser. Da pengene ti disse ydeser ska findes, betyder det højere skatter fr indbyggerne i Københavns kmmune. Det får så en de af de bedrestiede ti at fytte ud ti kmmuner, der ikke har så højt et skatteniveau. Hvrefter skatterne igen må hæves. Hvis atså ikke pitikerne finder ud af, at København sm hvedstad med deraf føgende prbemer bør have fere penge. Det har de endnu ikke været tibøjeig ti at vie indse. Først her krt før kmmunevaget kan man høre en frsigtig verbrgmester pippe at København bør have en større de af verførserne meem kmmunerne. Det burde være en sevføge, at hvedstaden biver tigdeset med fere mider. K e kae pitikere på Københavns Rådhus er D ikke bestemmende fr, hvr mange penge, der ska ti kmmunen, men det vi aigeve være interessant at høre m deres synspunkter i denne retning. Bryggebadet vi derfr i den kmmende peride p ti vaget kntakte nge pitikere g partier, der pstier ti vaget fr at få deres hdning ti dette. Vi vi gså spørge dem m deres hdninger ti bespareser/nedskæringer, bygning af diverse kntrcentre g dyre musikhuse g trafiksituatinen i byen. aturigvis sipper de heer ikke fr at ufte N deres kendskab ti Bryggen. Vi vi finde ud af m de verhvedet kender ti Bryggens eksistens, g knfrntere dem med spørgsmå m aktuee Bryggefrhd. Så sm idrætsfaciiteter, skens udbygning, havneparkens fremtid, Ny Thjhusgrunden med mere. Vi håber på denne måde at være med ti at give bryggeberne et bedre grundag at stemme på. Såedes at ikke partiernes verbudspitik ige p ti vaget ska være afgørende fr stemmeafgivesen. På nuværende tidspunkt er dette aerede i fud gang. Freøbig er det fygtningene, der står fr skud. Partierne er ved at fade ver hinanden fr gøre det så svært sm muigt at være indvandrer g fygtning i Danmark. De trr nemig at de kan scre stemmer på denne hdning. ryggeberne er hedigvis fr kge ti at hppe B på denne impind, g Bryggebadet vi gøre sit yderste fr at frsyne beberne med reee pysninger. Københavneristen ønsker at stppe nedskæringspitikerne på Københavns Rådhus. Arbejdsøsheden g de sciae prbemer i København har adrig været større. Der er brug fr en ny pitik på Rådhuset, sm tager fat på at øse disse prbemer g sætter en stpper fr den sciae nedtur. Københavneristen vi kæmpe fr et bedre København, hvr der føres en pitik fr fertaet, hvr kampen md arbejdsøsheden g den vksende sciae udstødning sættes i centrum. Vi ønsker en børnevenig by, hvr famiierne kan trives. Vi ønsker en by, hvr ae unge sikres arbejde eer uddannese. Vi ønsker en by, hvr man ikke står på venteiste fra vugge ti grav. Vi ønsker en ren g grøn by med et bmstrende ku- turiv, g vi kræver rdentige frhd fr de københavnske pensinister. Københavneristen ønsker at tage et ansvar. Ikke verfr kmmunens budget, men verfr den københavnske befknings ev-evikår. De sciae prbemer i København er så stre, at der ikke kan psties et kmmunat budget, sm både baancerer g sikrer befkningens evevikår. Københavneristen vi ikke detage i ngen fnn fr nedskæringer. Vi er imd skattestigninger g kræver, at regeringen øger beviingerne ti Københavns Kmmune. Københavneristen er en sciaistisk tværiste, åben fr ae der ønsker et bedre København. A frandring kmmer nedefra. Hvis vi står sammen, har vi styrken ti at frsvare vres evevikår, vres rettigheder g vres by. Københavneristen arbejder fr et vagteknisk samarbejde meem ae partier g ister, der afviser fere nedskæringer i København. Stem på mig anedning af kmmunavaget i nvember har vi mdtaget føgende fra Jack W. Hae: Gør din brgerpigt Brug din brgerpigt Gå hen g stem på mig. HVORFOR!? Frdi de ansvarige kmmunapitikere ikke frstår fkets røst g at fket nu må kræue at bive hørt. Frdi samme pitikere taer m penge g verser at penge må kmme i anden række når det drejer sig m menneskers trivse, ve g ve. Frdi man sæger København ti kncerner uden hensyn ti københavnerne. Frdi man ikke tigdeser de mange svage grupper der må finde sig i en uanstændig behanding. Frdi at kagesystemet ikke mere virker idet der er åreange venteister på behanding af kager ver Københavns Kmmune. Frdi jeg vi prøve at ændre venstående ting. Frdi nu må det uære rwk. Frfejet ånestrategi bag budgetfrsag Af Per Bregengaard, brgerrepræsentant fr Enhedsisten -de rød-grønne Krisen kradser et stadig større hu i Københavns Kmmunes kasse. De vbundne, sciae udgifter ti kntanthjæp, beskæftigese, bigstøtte m. v. stiger ekspsivt, mens indtægterne er vigende. Aigeve fremægger verbrgmester Kramer Mikkesen sit vagbudget fud af ptimisme sevm begrebet vagbudget i dag kun betyder, at der nett biver genprettet knap 15 pct. af de sidste tre års katastrfae nedskæringer. Overbrgmester Kramer Mikkesen har gennem frhandinger med staten pnået et ån på i at mere end 1,2 mia.kr.ti at dække huet i budgetfrsaget. Han har i sin ancering af budgettet udtrykt sin tifredshed g peger på de frbedringer, der ska ske på hspitas-, daginstitutins- g - Et ån er i natinaøknmisk frstand ikke en udgift g frøger såedes ikke statens frventede rekrdstre budgetunderskud. - Et ån er heer ikke bindende fr fremtiden på samme måde sm sagigt begrundede frøgeser af refusiner, bktiskud m.m. Man kan desværre frygte, at åneappen bt ska bruges ti at sikre Sciademkratiet et gdt kmmunevag ti nvember ved at undgå drastiske nedskæringer på de budgetter, der ska være vedtaget en måned frinden. Regeringspartiernes egen verevese ved det kmmende fketingsvag, sm senest ska finde sted i efteråret 1994, spier måske gså en re. Københavns Kmmunes øknmiske situatin er et resutat af den amindeige knjunkturudviking, men den førte pitik har gså bidraget aktivt ti den. Overbrgmesteren vede ved fremæggesen af den såkadte treårs-pan i efteråret 1990 at have skabt baance i Københavns øknmi i I den meemiggende peride har S-SFfertaet da gså frhøjet kmmuneskatten med 1,9 pint g sparet 1,1 mia. kr. på budgettet - endg 100 mi. kr. mere end panagt. Hestekuren har tydeigvis ikke hjupet. Tværtimd, må man sige. Nedæggesen af kmmunae arbejdspadser, svarende ti 8 pct., har været kart kri~efrstærkende, frdi den førte pitik har øget arbejdsøshedsudgifterne, sænket skatteindtægterne g været ødeæggende fr servicen: 18 pct. af de ansatte ved hspitaerne er frsvundet. På skerne var der fr fire år siden 16 pct. fere ærerstiinger, mens børnetaet med få prmiers afvigese er det samme. Samtidig er venteisterne på daginstitutinerne ekspderet, hviket er med ti at jage børnefamiier med bare rimeige indtægter ud af byen. Der må et pitisk kursskifte ti, hvis København ikke ska køres het i sænk. Det kunne begynde med en gædssanering. reser på 101 mi. kr. på andre mråder vi bive gemt. Lånet på gdt 1,2 mia. kr. må betragtes sm et frbrugsån. Det er rente- g afdragsfrit i 1994, men herefter ska der sandsynigvis svares renter. Lappen ver budgethuet igner ti frveksing ånet på 850 mi. kr., sm verbrgmesteren pnåede hs den brgerige regering ti at dække indeværende års budgethul Rentebyrden herfra bidrager aktivt ti væksten i huet i 1994-budgettet. Lånestrategien er frfejet g svækker kmmunens øknmi. Den er endg mere frfejet end etatens åneri, frdi en kmmune ikke kan ave ve, der begrænser rentebyrden, hviket staten har muighed fr. Låneappen er desværre næriggende fr regeringen: 3 Kæmpebrand på Artierivej. " nu. m atr ment det er tanken der taer g mange t..kk sm ger j sm be-kendt e n str Å Indsaming Rundt mkring på Bryggen finder du denne pakat samt en indsamingsbøsse. Der er igangsat en indsaming ti frde fr frene fr den stre tagbrand, da det er en kendsgerning, at de på trds af frsikringer g bistandshjæp, vi stå med et strt underskud, når de igen ska ti at etabere sig. Vær med ti at støtte disse uykkeige mennesker med en skiing. Freøbig har beberfreningen Gunøg beviget 1.000, Beberfreningen EIGI 500 g Lkarådet Vi håber på et anseeigt beøb i at. Frdeingen vi bive frestået af Skeinspektør Car Bagge, Lkarådsfnnand Pu Jensen g Pastr Fabricius fra Hans Tausens Kirke i samarbejde med sciarådgiver Trine Rex fra Beberhjørnet. Br andfre udsat fr usse behanding K tirsdag d. 24. august var en Bryggeejendm ffer fr den største tagbrand i 10 år. 16 sukningsfartøjer var udkmmanderet g 60 brandmænd kæmpede i t timer fr at få styr på fammerne. Hee natten igennem bev der pumpet iter vand ud i minuttet fr at så iden het ihje. Hedigvis nåede ae bebere uskadte ud af deres ejigheder, men skaderne var stre kvadratmeter tag brændte ttat ud, g de øverste ejigheder var uden ft. Desuden sivede de ennne mængder af vand ned gennem ejighederne, så en de straks var het versvømmede. Ti trds fr brandvæsenets 20 vandstøvsugere, der straks tirsdag mrgen gik i gang med at tømme i vandmasserne, var mange ejigheder ubebeige p.g.a. vandskade, g mange bebere var nødt ti at bive genhuset rundt i byen. En de endte på Sundhm g Mændenes Hjem i Istedgade. Beberne nåede ikke at få mange ejendee med sig, Bryggens Bdega de havde mere end travt med at få vækket naber g kmme ned af trapperne. Brandårsagen er endnu ikke fastagt. Nge mener, at det kan være p.g.a. håndværkere, der netp i denne peride arbejdede i de 4 pgange. Men pitiet er nærmest ved den pfattese, at der har været en pyrman på spi. Mistanken skydes det faktum, at branden sandsynigvis startede t steder. Frygteige føger Fr beberne bev situatinen adees håbøs. Nge havde ikke nget sted at b, g andre måtte eve med fugten drivende ned af væggen. Det gjrde ikke sagen bedre, at ma~ge af beberne ikke var frsikret. Hvrdan skue de få erstattet bare deres mest nødvendige indb?- Mange henvendte sig straks på sciacentret, g bev så midertidigt genhuset steder sm Sundhm. Nge bebere rendte bare frvirrede g chkerede rundt uden at vide, hvad de skue gøre. Og andre henvendte sig i Beberhjørnet i Leifsgade 7 fr at søge hjæp. Prbemet var ikke kun de ejigheder, hvr branden umiddebart havde gjrt bebese umuig. De andre ejigheder begyndte efterhånden at bive så fugtige, at det var umuigt at phde sig i dem. med de biige priser Kmmunat søvsind Abner k ukker k LLO (Lejernes Landsrganisatin) udstatinerede en medarbejder Peter Andersen i Beberhjørnet, der skue være centrum fr be- nen fandt ejigheden ubebeig. Desværre kunne sciacentret ikke hjæpe Nancy, der er enig mr g bistandsmdtager. De kunne tibyde hende et værese på KFUM, men der kunne hun ikke medbringe sine husdyr, så den øsning duede heer ikke. Først da BT g Jyandspsten havde bragt artiker m hendes prbemer skete der nget. Så var der stræbeeerne på at hjæpe beberne. Og da BID aerede dagen efter branden havde faet en aftae med ejendmsseskabet Nrden, der gik ud på at Nrden skue stie 20 ejigheder ti rådighed fr de skadeidte, skue man mene, at kmmunen havde fået en hjæpende hånd i deres genhusningsfrsøg. Men fr det første vie kmmunen ikke anerkende, at ae ejighederne i de 4 pgange var ubebeige, man mente kun, atca. havdeen ikke kunne bruges. Beberfreningen prtesterede kraftigt, fr der er amindeig kendt at vand øber nedad, g de stre mængder, der er pøset på, vi nødvendigvis betyde, at gså de avereiggende ejigheder biver våde. Kmmunen vie i første mgang heer ikke benytte sig af det tibud, Nrden havde fremsat m genhusningsejigheder, da man mente, at bebernes husdyr vi bive et prbem. Og man mente heer ikke, at det var nødvendigt med en sciarådgiver på stedet ti at hjæpe frene. BID-angreb P.å de kmmunae myndigheder e tibyde beberne, g brugte derfr megen energi på at verbevise myndighederne i det rimeige i frangenderne. Men endnu engang viste det sig først at hjæpe, da man invverede pressen. Fr bare t dage efter bev samtige ejigheder erkæret fr uegnede ti bebese, g på mødet med BIDrepræsentanter g bebere kunne Brian Mechirsen fra Kmmunens ejendmsadministratin meddee, at man nu nk skue genhuse uic. samtige bebere. Beberfreningen vie ikke så sig ti tås med den ringe behanding, kmmunen vi- tt... ~\~L\'~~..., '~ _vu.~ette~)t:_ h ar nu åbnet scenter Vi h a r de sidste nye s e fr a Cnsu Heses med: 3 ansigtsse- d er kører fud tid Refeksrør med / større brun ingseffekt Stærkt red ucer et UVC stråing. g mus ik i hver s Du kan trygt tage d it barn m ed da vi gså har egestue. Abningstibud 8xs 179,Nnnaprts 199,Tibuddet gæder måneden ud Game s krt byttes (max. 3 kip) Krav: Et sted at b Nancy Christiansen g hendes datter Tanja er nge af frene fr branden. De bede på tre<je sa g undgik fammerne. Men deres 2væreses ejighed er het ødeagt af vand. Tapetetfader af væggene, guvene buer g fugten dminerer i det hee taget ejigheden. Der er hverken varmt vand eer varme. Ti trds fr dette skue det tage 14 dage før kmmu- ædremrådet, mens bespa- pudseig muighed fr en ejighed på Smyrnavej. Pressens magt er str. Nancy er bt et eksempe på hvrdan sagen er bevet behandet. Fugten har gjrt samtige ejigheder ubebeige, men det er først nu, at det er gået p fr kmmunen, hvr strt prbemet er, g at man er nødt ti at genhuse samtige 48 ejere. Der er naturigvis gratis kaffe gjuice - snart gså bad Buketten - Bmster, gaveartiker g scenter Isafjrdsgade uic Bigbrgmester Thustrup Hansen i knibe Baancid Nvum Hurtig hjæp md hasbrand g sur mave! Dsering: 1 2 tabetter tygges mhyggeigt ved smerter g andet ubehag eer efter ægens anvisninger. Bør ikke anvendes ti børn under 15 år. Læs i øvrigt vejedningen på pakningen. Priser pr :30 stk. 24,60 kr., 100 stk. 68,65 kr. FÅS PA rr LOKALE APOTEK! Usikkert m kmmunen har kntaktet brandfr ene Det vi j atid bive sagt, at myndighederne ikke gør nk ved stre uykker sm denne, siger bigbrgmester Hans Timstrup Hansen (Knservative). Udtaesen skydes den kritik, der er fremkmmet efter kmmunens ringe støtte ti brandfrene på Bryggen. 11 famiier har kmmunen endnu ikke haft kntakt med, ti trds fr de svære sciae prbemer, de er ude i. Timstrup Hansen udtaer, at de har f1et brev, men at de endnu ikke har svaret, m de ønsker genhusning. Han tør dg ikke garantere, at de 11 har mdtaget brevet. LLO er frbavset ver at så mange skue afvise genhusning. Peter Andersen LLO phdt sig persnigt i Beberhjørnet de tre første dage efter branden fr at sikre hurtig hjæp ti frene. - Aerede fire dage efter branden havde jeg haft kntakt ti ae ejerne, på nær een, g der var kun tre af dem der ikke behøvede genhusning. Disse pysninger harjeg sendt ti kmmunen, g aigeve kender jeg ti brandfre, der endnu ikke har hørt fra kmmunen. Sciarådgiver i Beberhjørnet Peter Andersen g Beberfreningen har pfrdret kmmunen ti at sende en sciarådgiver ti Beberhjørnet. Det vie kunne sikre, at beberne fik en rdentig behanding i den svære situatin, de var bevet bragt i. Dette har kmmunen afvist. Beberfreningen har dg sev skaffet en friviig sciarådgiver, Trine Rex der vi være at træffe i Beberhjørnet mandag, nsdag g fredag. Per Vede Jensen fra BID udtaer, at så vi der da være en chance fr, at frene far en ree behanding. LLO vi når hee sagen er sut indkade kmmunen ti et møde i et frsøg på at hindre en gentagese af sagsafvikingen. Artiken er baseret på en artike i Dagbadet Arbejderen, ørdag d '93

3 4 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thrshavnsgade 21 Kntr: tf Cafe: t f HIP HOP GIMLE! På fere pfrdringer fra bryggebere startes fra mandag d. 27. september HIP-HOP-hd i Gime. Det er ykkedes at få den bedst tænkeige ti at ære bryggeungerne at danse HIP-HOP- eer at gøre dem endnu bedre ti det! Fr Kim Bøyter- danmarksmester i HIP-HOP er med på ideen g vi undervise i Gimes Lie Sa 1 O mandage i træk fra d. 27. september. Fr at ae ska have det bedste ud af HIP-HOP, så er der HIP- HOP fr børn g unge, der ikke rigtig har prøvet det før, hver mandag fra k. 17 ti/18. Fr børn g unge, der er idt mere øvede, er der HIP-HOP hver mandag fra k. 18 ti119. Prisen fr 1Omandage er 95,- kr: pr. detager. Timeding g betaing sker i cafeen i Gime Sidste frist fr timedi~g g betaing er før anden HIP-HOP-time d. 4. ktber. TEKSTILVÆRKSTEDET Tag dine ideer g materiaer med. Jeg hjæper dig ti rette. Rsannes arbejdstider er: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Trsdag: KERAMIKVÆRKSTEDET Ae interesserede er vekmne. Vejedning kan fås g er kan købes. Birgits arbejdstider er: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Trsdag: Fredag- kun i ige uger: Søndag- kun i ige uger: Søndag- kun i uige uger: Gime, 2. haveg Ska Ny Tøjhusareaet være en mtrgade-udmunding, en svane eer hvad ska der ske? Gires fremtid er uvis - men huset står der endnu. Efter idt smmerafsapning, hvedrengøring, maning af hee huset - g en dejig weekend i havneparken! - er Gime kar igen ti vintersæsnen. Indti nytår kmmer Gireivet ti at gå med et par»stre«arrangementer (husk: Besti biet i gd tid ti Frede Fup g the Ratters i Gire fredag d. 29/10 - sidst Frede g Fupperne var i Gime, var der fudt hus!) g eers en he det»mindre begivenheder, ud fra tanken m at fk med jævne meemrum kan få en gd pevese i Gime uden at bive fået øknmisk. På værkstedsgangen er der sket det frmidabe, at huset nu har både en keramiker g en tekstimedarbejder hee vintersæsnen. Den»nye«keramiker er Birgit Hegarty, der siden sidst hun var i Gire har gået t år på biedske. Hun frtæer, at hun er kar med gde råd, at er kster 15 kr. pr. ki, inc. brænding, gasur, xyder, støbefrme etc. Birgit står gså fr crquishdet søndag k Desuden er der mdeering efter mde tirsdag k I tekstiværkstedet står Rsanne parat ti at hjæpe fk i gang med symaskine, ver-cker sv. Rsanne er ærer med frmning på iniefag g har speciet gd frstand på stfmaing, dukker syning g batik. Begge værksteder står ti rådighed i hee husets åbningstid, men på føgende tidspunkter kan man få hjæp g vejedning: (Se venfr). Vi du vide mere m Girnes muigheder, kan du hente Gires efterårsfder i b.a. Gime, Beberhjørnet g på bibiteket. 5 Bibiteket. i verden -verden i bibiteket Dette er verskriften på dette års Bibitekets Dag, sm er den 28. september. På Isands Brygges bibitek er dagen dg fyttet ti ørdag den 2. ktber. I et år der i verfd har været præget af krigen i det tidigere J ugsavien g dette ands fygtninge, har Brugerrådet fået den ide, at bruge bibitekets dag på at henede pmærksmheden på de fygtninge der i frvejen br i Danmark, g har gjrt det i en årrække, bragt herti af tidigere krige andre steder i verden. B.a. er phavsmanden ti pakaten fr Bibitekets Dag fygtning fra Zaire, bsat på Isands Brygge. Hvr gdt kender vi egentig disse mennesker, der måske br i vres pgang. Vi hiser på dem i Brugsen g på gaden. Men hvr meget ved vi egentig m deres and, kutur, musik g tidigere evevikår? Nge af disse spørgsmå kunne måske besvares på Bibitekets Dag. Er du fygu1ing? Br du pa Bryggen? Derfr vie vi være meget gade fr henvendeser fra fygtninge, bsat på Isands Brygge, med md på at synge g spie musik, fremvise bieder eer andet fra deres hjemand. Man kan hen- Vær ikke bange fr Virginia Wf Den engeske frfatter Virginia Wf er netp nu aktue i bigraferne g senere på året på Betty Nansen Teatret med en dramatisering af hendes rman Orand. Detajer m hendes iv g kunst kan nu peves via en pancheudstiing på Bibiteket Isands Brygge, Njasgade 15. Udstiingen, der er avet af British Cunsi i anedning af Virginia Wfs 100- års fødsesdag, frtæer i tekst g bieder m den kntrversiee g stiskabende frfatter, der var med ti at danne den itterære vende sig på bibiteket i den nrmae åbningstid, g få en snak med persnaet. Der er atså paner m en spændende, ærerig g hyggeig ørdag frmiddag på det kae bibitek den 2. ktber. Sm ti ae vres arrangementer er der gratis kaffe g te, g i dagens anedning gså et gas vin. Hd øje med bibitekets vinduer, hvr der vi kmme et mere nøjagtigt prgram, når at er på pads. styrke g samfundsengagement var egendarisk, inden en ivsang depressin førte ti hendes sevmrd i Udstiingen kan ses i bibitekets åbningstid i periden 22/9-2/10. p.b.v. Caus Bundgaard Ikke fygtningeskib Indenrigsminister Birthe Weiss fastsår, at skibet Nrrna ikke ska brugesti fygtningehjem Endnu enganger skibet Nrrna agt ved havnekajen på Isands Brygge, g mange Bryggebere har sikkert stiet sig sev det spørgsmå, m skibet gså i dette efterår skue være midertidigt hjem fr fygtninge fra det tidigere Jugsavien. Ufficiee kider meder, at rederiet særdees gerne udejer skibet ti brug fr dette frmå. Det giver j betydeigt bedre i kassen, end at have skibet iggende tmt. Bryggebadet har derfr været i kntakt med direktratet fr udændinge, hvrunder indkvarteringen af fygtninge hører. Fra kntrchef Henrik Hasseris Osens kntr var der besked m, at direktratet ikke agtede at eje skibet ti fygtningebrug, men at man dg ikke vie give ngen garanti. Sidste år bev skibet med fygtninge anbragt på Bryggen uden nget frudgående varse, så svaret fra direktratet fr udændinge var ikke entydigt. Derfr henvendte Bryggebadet sig ti indenrigsminister Birthe Weiss, der er øverste chef fr disse aniggender. Uegnetsm menneskebig Birthe Weiss havde i fråret udtat, at man ikke kunne byde fygtninge at b under de vikår Nrrna kunne tibyde mand på 9 m2, en evindeig støj fra mennesker på så ie en pads g så idt muighed fr aktiviteter er urimeige frhd at anbringe menneskerunder. Stiet verfr spørgsmået m muigheden fr, at Nrrna aigeve vie bive brugt sm fygtningeskib svarede indenrigsministeren, at hun std inde fr sine hdninger, g ~t det vie bive uden hendes accept. Hun vie endda gå så angt sm at ve, at det ikke vi ske. Bedre infrmatinsniveau Fr øvrigt mener Birthe Weiss, at der siden regeringsskiftet er pnået et højere infrmatinsniveau, såedes at der generet biver varset i gd tid, g bebere ikke vi kmme i en situatin, der igner den bryggeberne pevede sidste år. En situatin, sm indenrigsministeren mente, at bryggeberne havde karet meget impnerende trds den ringe infrmatin, der var bevet givet. Der er atså ikke nget, der tyder på, at der skaigge et fygtningeskib på havnekajen på Isands Brygge, men hvis det på en eer anden måde aigeve skue ske, må man håbe, at der denne gang vi bive infrmeret, g at der samtidig vi bive amat en sum penge ti afvikingen af frøbet. vie Fri entre Så er de her igen! 18 berømte jazzmusikere på g ved den samme ie scene i Cafe'en cafeen serveres på ae hverdage fra k. 18 atid spændende g vetiavet mad ti30 kr.! September 93: Tr. 16. Fre. 17. Man. 20. Tirs. 21. Ons. 22. Tr. 23. Fre. 24. Man. 27. Tirs. 28. Ons. 29. Trs. 30. Stegeben m. kartfer & brun svs. Mexic-kying. Pasta m. rejer. Skinke m. ingefær-grøntsager & ris. Indisk ammegryde m. brød.~ Pizza m. saat... Kying i grøn sauce m. kartfer...~,. Fydte perbarfrugter m. ris.~ Hverdags-pie m. saat. Dagens fisk. ; 1 Bbtie m. saat. Åbent hver dag k Søndag k Afsyrede møber sæges ti rimeige priser Vitrineskabe avet efter g. mde Prisca ,- 5 1~11~1~1~1.. Egisgade 28- tf Langbrde i fyr Priseksempe 2.300, (200x80) Fremsties gså efter må Kastrup Dyrekinik Satværksvej Kastrup \i) v. Dyræge Christian Lenda - tidigere Bryggens Dyrekinik Tf ~ Træffes samtige hverdage fra k. 8 Medicinsk g kirurgisk behanding af ae famiiens husdyr. Vaccinatiner, Røntgen, abratrieundersøgeser Sag af fder g pejemider ti hund g kat Tisuttet dyrægevagten på Amager Bus nr. 32 ige ti døren Hvrfr vente ti i mrgen, med dine bieder når du kan få dem i dag? Abningstibud Gratis fimfremkadese hee september Beta kun fr dine gde kpier samt få et af de 5* tibud. Ftgrafi/Miniab siands Brygge 7 Tf Km ind g få en ft-snak

4 nedagt. Havde det været i dag havde byen måske ikke været så hedig. Ved vergang fra havn ti by åbnes der igen muigheder fr at tiføre hvedstaden værdier. Det gennemgående åbne rum g kanaen giver enestående muigheder, hvis det behandes med taent g hvis frirummet meem byggeinie g kajinie g kanabredden respekteres. En kods m byens hjerte 7 Panerne m at udbygnin-. gen af det kngeige bibitek g et musikhus ved siden af ska gå het frem ti vandet, g nu gså et kngreshte på den anden side af Langebr sm bygger højhuse i 15 g 22 etager frem ti vandet, betyder, at de gde muigheder er så gdt sm tabte. En havneprmenade vi nu bive afbrudt t gange i hteets frøb, derefter Overbrgmesterens afdeing Pandirektratet, Rådhuset 1599 København V. ska den under Langebr, så under musikhuset, så under bibiteket g ti sidst under Knippesbr. Og hvad biver så det næste syd fr hteet, nu da tnen er sået an? Tiægges den trafik sm uværgeigt vi tistrømme disse gigantbyggerier, vi adgangen meem byen g havnemrådet i fremtiden være mere begrænset end ngensinde før. København, september 1993 Indsigese imd Brgerrepræsentatinens frsag tn»ændret udfrmning af hte på Kavebd Brygge«Beberne på Isands Brygge ska herved gøre indsigese imd pførese af et kngreshte, såedes sm det fremtræder i det ffentiggjrte frsag. Vi er af den pfattese: -at bebyggesen vi virke at fr str g dminerende g het ude af prprtin med Københavns bygningsstørreser, -at bebyggesen i sit arkitektniske udtryk g detaier er fremmed på en grim måde, - vi er ikke enige med verbrgmesterens afdeing i, at de 15- g 22-etagers bygninger vi være tårne, men mener tværtimd, at de vi ptræde sm højhuse i middeaderbrgdesign, - at en bebyggese sm den viste vi være en upretteig katastrfe fr vr smukke g internatinat beundrede by. Af Pu Jensen, arkitekt g frmand fr Lkarådet I frbindese med havnefrntdebatten har verbrgmester Kramer Mikkesen udtat: Der ska tages hensyn ti byens prfi, ti mijøet, ti københavnernes adgang ti vandet, g der ska fere biger i Københavns centrum. Fra verbrgmesterens afdeing er fr nyig udsendt en pan-rientering med titen: Ændret udfrmning af hte på Kavebd Brygge Meningen med sådanne pjecer skue være på bjektiv g sagig måde at rientere ffentigheden g give interesserede muighed fr at fremkmme med indsigeser ti frsaget inden Brgerrepræsentatinen endeigt vedtager en kapan. Man gør sig derfr den uejighed at studere pjecen g må derefter desværre knstatere, at den het manger reee pysninger m det aervæsentigste, nemig frhdet meem den panagte bebyggese g det København den vi være paceret centrat i. Der er heer ikke pys'ninger m hvrfr det er besuttet, at der ska paceres et kngreshte g f.eks. ikke biger. En finere pacering af biger kan man næsten ikke tænke sig, g verbrgmsteren har j givet udtryk fr, at der ska være fere biger i staden. I stedet fr kart g redeigt at vise hvad det drejer sig m, frsøger man på næsten rekameagtig vis at sæge varen, citater:»frmået er at muiggøre en pførese af et hte med karakteristiske g markante tårne«.»fr at tikendegive at grunden igger umiddebart p ad Københavns centrae byde, frmgives huset såedes, at det refererer ti de centrae bydees karakteristiske murede facader, tårne g spir. Herved trækkes det bagvediggende bymråde visuet het ned ti vandet. Københavns havnefrnt frænges het ned ti Bernstffsgade, g der skabes en samhørighed med bebyggesen md H.C. Andersens Buevard g med bigkarreerne angs Isands Brygge på den mdsatte side af havneøbet«. Dette pstuat, sm mange arkitektur-sagkyndige vi være meget uenige med verbrgmesterens afdeing m, meddees sm en kendsgerning iustreret med en idyisk perspektiv sm nk ska få sagen sgt. Hvis man har de tekniske frudsætninger fr det, g tiige gør sig uejighed med at knstruere sig frem ti et mere sandfærdigt g iustrativt biede af frsagets prprtinae frhd ti byen, viser det nget ganske andet, nemig de barske kendsgerninger sm den søde musi}t skue tisøre. Den idyiske perspektiv i pjecen med de såkadte tårne g spir fremstår nu sm et bmbastisk byggeri med højhuse het ude af prprtiteværeser, ca. 82 meter n med det eegante g særhøjt med spir, g med et prægede københavnske pr- tværsnit vist sm ca. 23 mefi. Og det vi næppe hjæpe, ter, atså 2,5 gange rådhusat mastdnten biver tatårnets tværsnit. Der er petseret med røde teg atså tae m højhuse g ikke tværtimd vi det sikkert bi- tårne. ve endnu tungere af det. Det der er så fint i det I perspektiven er kanaen københavnske prfi, brtset fra nge få højhusmisfrgjrt dbbet så bred sm den faktisk er. Men først g ståeser, er det eegante fremmest er det' umiddesamspi meem den hmbart vanskeigt at vurdere gene fem-etages bygningsstørreserne i sammenig- masse g de fint detajerede ning med byens størreser. spir g tårne sm springer Rådhustårnet, sm har fået p g markerer sig så smukt på trds af deres beskedne v ti at være det største g mest betydningsfude af by- ' størrese. En arkitektur, ens tårne, har en højde på hvr prprtiner, materiaca. 125 meter g et tværsnit- er g detajer danner en må på ca. 10 meter, højt g harmnisk hehed. Jeg har i reknstruktisankt g bare et tårn uden at skue være andet, kun ti nen frsøgt at iustrere frbehag fr øjet g byens mærsaget i reatin ti den bagke g udsigtspst. vediggende by ved at tegne I det fremagte htefrkngreshteet ind sm et sag er det højeste»tårn«, knturskeet hen ver et ftgrafi. Knstruktinen er sm ve sagtens rummer h- udført ved hjæp af tre ftptageser fra samme standpunkt fra Isands Bryggesiden. HK-bygningen g Industrihuset - t af havnefrntens uhedige eementer vi nu få seskab af tre endnu mere uhedige naber sm angt vergår dem i styghed. Det kunne se ud sm m verbrgmesteren sev er bevet frført af sine nærmeste rådgivere, eer sm m der ikke var ree mening bag udtaesen»der ska tages hensyn ti byens prfi! Eer er øknmien bevet seve kuturen i Kuturby 96? Hvad igger bag denne mærkeige måde at»inddra- SAS. t;t Prjektets tårne højhuse i frhd ti nuværende bebyggeser i København Q _j ' BAS-hteet på Vesterbrgade e inddragese af ffentigheden g uden sagkyndig vurdering af det samede havnefrøbs fremtidige panægning. Da dette tibud fra kmmunens side åbenbart ikke var interessant nk fr investrerne, måtte man så i det nu freiggende ændringsfrsag være idt mere rundhåndet med udnyttesesgraden g,.frøge prcenten ti 180 med muighed fr at medregne vandareaer indenfr grundens matrikuære grænse ti grundareaet«. Det vi sige reet ver 180 pct. Pjecens begrundese fr frøgeser er:»fr at muiggøre en friere udfrmning af bebyggesen«. Oversat betyder det, at den i kapanen af februar 1992 fastsatte maksimae etagehøjde på 11 etager nu frhøjes ti 22 etager g en bebyggese på ca etagemeter biver muiggjrt. (Ti sammenigning er Københavns rådhus på ca etagemeter). Det der gør København ti en kuturby er først g fremmest de aktiviteter der fregår i den, men gså det at den afspejer det københavnske g danske kuturgrundag. Det er det, der gør den værd at eve i g interes- Hte i 22 g 15 etager- tårne eer højhuse? Rådhustårnet g fem-etages hus sant at besøge. Og ykkeigvis har den undgået den frm fr vækst, sm er vergået andre strbyer gennem de sidste tyve år, hvr væksten har været præget af kapitaens trang ti at spie med muskerne, g hvr byernes udvikingsstatus måtes i bygningshøjder g tæthed g ikke i arkitektnisk skønhed g riginaitet. Den frm fr udviking udvisker byers særpræg, i hvert fad de game byers, g gør dem uinteressante på ængere sigt. N år det ikke er gået værre end det er fr København, skydes det ikke så meget frstandighed sm mangende øknmisk frmåen. Man kan så håbe på, at avknkunkturen, m ikke andet, kan redde byen endnu engang fra truende ødeæggeser, hvis ikke det kan ske ved at bystyret besinder sig g vender m på panægningsgrundaget. Man kunne få det indtryk, når andets tppitikere taer m behv fr hvedstadens vækst g m internatinae dimensiner g hævdese, at de skammer sig ver at vi ikke har nge rdentige højhuse. Men sådan har københavnerne det ikke. En kuturby ska udvike sig på sin sevtiid g hævde sig internatinat ved at bevare sin identitet g frny sig gennem besindige g kmpetente vervejeser g i fud ffentighed, frdi ffentigheden er et væsentigt eement i kuturgrundaget. Fr gdt hundrede år siden ykkedes det fr den fremsynede arkitekt Medah at skaffe København den værdifude grønne ring mkring middeaderbyen, da fæstningsanæggene bev Beberne må på det skarpeste prtestere imd: -at der ved pfydninger inddrages area afhavnekanaen, sm har en hævdvunden g bevaringsværaig bredde, sm ska bevares i den fremtidige mdispnering afhavnemråderne. Vi ser derimd ikke nget ti hindring fr, at der kan etaberes mindre phdsareaer i avt niveau visse steder angs havnekajen, men det må være uden bebyggese g ti rent ffentigt rekreativt frmå. - den viste udfrmning, hvr bebyggesen fere steder rykker het ud ti vandet ( ven i købet 20 meter frem) g derved frhindrer gennemførese af en ubrudt bred ffentig prmenade angs havneøbet. - den tiadte g at fr høje udnyttesesgrad, sm både har meget uhedige arkitektniske føger, g sm tiige medfører en str trafikfrøgese, sm er ufreneig med ønsket m at gøre havneareaer rekreative g tigængeige fr københavnerne, g sm vi betyde yderigere parkeringsbeastninger fr kvarteret Isands Brygge, sm i frvejen er verbeastet afbier fra andre dee af Strkøbenhavn. U dver at være en skændse fr København vi bebyggesen i særdeeshed være en grim udsigt fr beberne på Isands Brygge. Nedestående tisutter sig venstående indsigese: Navn Adresse

5 Aktuet fra Hans Tausens Kirke----- Bryggens Virkeighed Gudstjeneste is te indensgns vejviser KIRKENS KONTOR Krdegn Chr. Lind, Hafdansgade 6,1 tf Træffes dg. k. 1 O- 13, tirsd. ti. k , ørd. k. 1 O- 12. Sgnepræst Fung. KBF, BM Bjarne Fabritius Petersen, Æbets Kvt. 15, Niverød, 2990 Nivå, tf Træffes i kirken tirsd. trsd. g ørd. k Mand. k g nsd. k Tf Kirketjener Annie Grundtvig. Træffes k på tf Derudver henv. ti kirkekntret tf Organist Britt~ Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, Kbh. V. tf , bedst k undt. mand. Menighedsrådets frmand Michae Riis, Reykjaviksgade 5, tf Kirkeværge Ejvind Vnsid, Isafjrdsgade 1, 4. th., tf Fødse Kirkeig vejeder Fødsesanmedese sker ti kirkens kntr senest 4 dage efter barnets fødse. Gu anmedese i udfydt stand samt persnige attester medbringes fremsendes. Dåb J navngivese Anmedese herm fretages på kirkekntret Barnets fødsesattest medbringes. Herefter henvender man sig ti præsten m dåben. Vi.ese Prøvesesattest fremskaffes fra Rådhusets bryups kntr. Denne afeveres ti kirkens kntr, efter at aftae m tidspunkt fr viese er fretaget med præsten. Begravese Tid g sted fr højtideigheden aftaes præsten, der ska medvirke. Persnig samtae Skue der være et eer andet, sm De gdt vi drøfte med en af s præster, så er De ti enhver tid vekmmen ti at ringe g træffe aftae fr en samtae enten hs Dem eer præsten. (Se vejviseren). De ved at præsten har absut tavshedspigt Kirkekaffe Den sidste søndag i måneden er der efter gudstjenesten kirkekaffe. Der er ejighed ti under tvangfrie frmer at hygge sig g ære hinanden at kende. Km g vær med! Kirkebi Fr bebere på siands Brygge, der har svært ved at kmme ti g fra kirke, er der gratis taxakørse. Man ska bt dagen i frvejen ringe ti kirkekntret på tf k. 1 O- 13. Dette gæder gså, hvis man ikke er tryg ved at gå aene ud m aftenen. Søndag d. 19. september k. 1 O: Fabritius. Knfirmatin Onsdag d. 22. september k. 14: Fabritius. Samvær Trsdag d. 23. september k : J.U. Dyrkjøb. Studentergudstj. Søndag d. 26. september k. 1 O: Fabritius. irsdag d. 28. september k. 19: Fabritius. Nyt fra Hans Tausens Kirke Sm de feste har bemærket, er der indgået en aftae med Bryggebadet, hvr vi t gange m måneden kan få infrmatin m vre aktiviteter ud ti ae på Isands Brygge. Sm føge derafhar vi psagt den eksisterende frm Kncert 'brsdag den 30. september er der kncert i Hans Tausens Kirke. Ved denne kncert kan man høre Birgitte Lindhardt (spran) g Ua Kappe (rge g kaver). På prgrammet står værker af den danske kmpnist Rued Langgaard, sm bev født fr hundrede år siden - i g sm døde i 1952 sm dmrganist i fr kirkebad, da det både var fr dyrt g kun udkm fire gange m året, g det mente vi ikke vi kunne være tjent med i ængden, da det er meget vigtigt fr s, at pysninger m de mange frskeige aktiviteter, der udgår fra vres kirke, når ud Ribe. Langgaard har skrevet musik i de feste genrer, g ved kncerten kan man såedes både høre kavermusik g rgemusik samt værker fr sangstemme med henhdsvis kaver- g rgeedsagese. Der er gratis adgang ti kncerten, sm er et ed i Amager Musikfestiva Ti piger g drenge på Bryggen Hans Tausens Børnekr har startet sæsnen p. Børn fra aderen 9 år g pefter er vekmne! Måske har I været meget gade fr at synge i Bryggeskens kr g går nu i 6. kasse på en ske, hvr der ikke er kr: Der har I muigheden fr at frtsætte kat. Jer, sm adrig har sunget i kr før, er gså meget vekmne. Vi hder krprøve hver trsdag k Måske udvides tiden ti k. 17 fr de stre. OBS: Detagese i kret er gratis Henvendese: Britta Bugge Madsen, tf , bedst meem k ti sgnets bebere så "dugfriske«sm muigt. Idet vi håber, at nyskabesen kmmer ti at virke efter hensigten, må vi i fremtiden henvise ti infrmatinssiden her i Bryggebadet med den håbefude frventning, at endnu fere møder p, når der sker nget i vres kirke - især søndag frmiddag k. 10, hvr der er pads ti mange fere, der kan side idt på kirkebænkene! Det er gså din kirke! Km g vær med! Knfirmatiner i 1994 Frår: Fredag d. 29. apri (St. Bededag) k. 10 Efterår: Søndag d. 18. september k. 10 Indskrivningen finder sted i september måned 1993 på kirkekntret, sm har åbent: Hverdage k , tirsdag tiige k , ørdag k Dåbsattest ska medbringes! Knfirmatinsfrberedesen finder sted mandag k i kirken. Første gang mandag d. 4. ktber 1993 k. 14. Fabritius Fritsamvær Onsdag den 22. september k. 14. Efter den krte gudstj. vises fimen:»kaaiuvit?«(er du grønænder?). En skidring af grønændernes hverdag g prbemer i København. En fim af Jørgen Rs. Et bundt nøger er tabt nsdag d. 8. sept. på strækningen Isafjrdsgade Egisgade- Leifsgade. Venigst afever i Beberhjørnet! 50 kr. vi bive givet i dusør. tak. Beskrivese: Der sidder 3 små hængeåse g en ie kniv. Juie's Kereske v/ J. Schmidt * MIK køreærer *Speciae rdbinde g nervøse * Garanti g ankenævn * Medem af Dansk Køreærerunin * Egetterikae på Bryggen * Egen bane g køreteknik på Amager * Ring g få tisendt en brchure TLF Nu starter Hans Tausens Kirkes Børnekub igen! Tirsdag d. 28. september starter Hans Tausens Kirkes Børnekub. Kubben er fr børn meem 5 g 10 år g vi fremver mødes hver tirsdag meem g i kirkens menighedskaer, Hafdansgade 6. I kubben ska vi ave drama, tegne, synge, ege, mae, se fim (på et rigtigt strt ærred), høre bibehistrie g meget mere. Timeding frud er ikke nødvendig - bare km g vær med! Y deriigere pysninger m børnekubben kan I få hs krdegn Christian Lind på tf eer hs Aice g Peter på tf Arrangørerne bag kuturdagene»bryggens Virkeighed«d august 1993 siger tusind tak fr pbakningen ti: Københavns Kmmunes bydesmiin Københavns Smmerunderhdning Tubrgs Grønne Fnd Zeneca AJS DaniscAJS OTAAJS Amagerbanken AJS DSBGds 4K-Betn AJS Lkarådet Genbryggen Beberfreningen Bergthra Beberrepræsentatinen Saga G Beberfreningen GunØg Beberrepræsentatinen Nja USaga A Ejendmsseskabet Nrden AJS Københavns Kmmune Teknisk Service LLO Orangina Bryggebageren Gvernr Cyker O. Nørby's Eftf. 1/S ~Ja)~' Edeka Marked v. Per Tft Bryggens Udejning Bryggens Bghande Pink Radi Sadin Farveand Paradise Tur Prd. ApS Amager Badet Bryggebadet Tubrg, Amager Nrd med venig hisen Bryggens Kuturfrening Medbrgerhuset Gime Løftede hveder g frventningsfude øjne - Bjørn km nu svævende fra himen rigt g præcist md festens centrum - bum! Så kan I gdt gå i gang! Mennesker i mange adre g farver mydrede vepagt rund i nget man kunne kade en andsby i andsbyen. Den angstrakte.. havnesette«havde faet trfaste bebere fr en weekend. En gang i meem tænkte jeg, at vi ige så gdt kunne befinde s i et het andet and - knstant dukkede der nye peveser p, ige meget hvr mange ture man gjrde sig p g ned i»andsbyen«. Og sevføgeig skinnede sen smiende ti, frdi arrangørerne havde bedt den m det i månedsvis - frdi ieputtget snede sig frem på de fine skinner g børnene atter g atter steg på - frdi fiippinerne havde sat hee deres styrke i stævne g fremviste et utrigt rganisk taent med nn stp mad, sang g dans - g den skinnede frdi minder fra en fjern tid dukkede p i et par game gdsvgne, fim fra Bergthra Bi g da Jytte Abidstrøm sammen med bryggeberne pantede det første træ i Havneparken - frdi søvkugen triede prøvende frem i æ af gyngestativerne g i mdsatte ende prustede pnyerne støt frem g tibage, mens unge mtrerssister gassede p i det bå- den skinnede frdi vksne g børn ud afingenting, ud af skrt avede sære instrumenter g miniskupturer, sm nu er samet i en gasmntre på bibiteket. Og midt i græsset sad en masse børn g maede intenst uden at ænse den fest de havde i nakken - de var i gang med et vigtigt stykke arbejde. Sen skinnede frdi arrangørerne, aktivisterne, spnsrerne g ae de medvirkende udviste en str vije- det skue bare bive et par veykkede dage! I Århustetet sad pubikum bænket fr at mdtage nybagt underhdning fra Bryggens g megnens»artister«, digte, revy, teater, visesang g stifude tjenere.»rckbryggeriet.. fik fk ti at danse svingende ud i natten, hvr ikke engang Tivi kunne hde sig tibage med et gigantisk festfyrværkeri. Det virkede sm m de vie ønske s tiyk- Fts: Jast Janne, Lene. Chari g Birger ke, g at de pudseig havde faet øje på deres naber på den anden side af bredden. Og frdi fyrværkeriet fydte fk med ny energi søgte mange videre ti Girnes natba med»big Fat Snake«. Her bev der danset natten ud. Og str var min verraskese, da jeg hørte m det stre fremmøde ti søndagsmrgengymnastikken i Havneparken med efterføgende kaffe g rundstykker. Atter s g summende iv på padsen! Kaskade Teatret tg knsekvensen g byggede et hte midt i hee herigheden... Hte Danmark hed detmen de havde set ikke pads ti de mange gæster. Pubikum måtte nøjes med at sidde måøse g betragte det rabende gae htepersnae. ID. 1B s1uttede arrangementet g de første dråber fadt!!! Var at dette virkeighed - eer bt et fatamgana? I hvert fad findes der bevisbieder i Gimes cafe g skrtfigurer på Bryggens bibitek! Kærig hisen, Sigru! Bang. PS!: Den smukke pakat sæges stadig i Gime g i BeberhjØT71Æt fr 20 kr., så ænge ager haves!

6 10 LØRDAGSSKOLE D. 25. SEPTEMBER 1993 ''BØRNESPORT PA BRYGGEN'' "Børnesprt pi Bryggen" En sprtsdag hvr du kan ære: f nye spi Patøk nfi. e ~~~ game ege! kendte sprtsege/spi -: ~ \ \ Jngering 2} 'i!: Thrshaunsgade ca ThrshavnsIsafjrds- g Bergthrasgade Hvedstaden på Færøerne er fiskerbyen Thrshavn, sm desuden har en vigtig havn ti ind- g udskibning af varer. Byen har fra gamme tid en skanse sm muigvis er anagt af sømanden Magnus Heinessøn (154789). Magnus Heinessøn bev henrettet i København på grund af en ankage m vdtægt g røverier på Færøerne. Den berømte æge Nies Finsen bev født i Thrshavn 1860 g fik Nbeprisen 1903 fr sit arbejde med ys i behanding af hudsygdmme. Begravese Isafjrd er en 80 kimeter ang indskæring på Isands nrdvestige havø. Isafjrd er gså en isandsk by på en af fjrdgrenene Skutisfjørdur. Bergthra var Njas hustru g en stærk persnighed, men kendt fr at være streng, hård g hævngerrig. Nja g Bergthra fik seks børn - tre sønner g tre døtre. Ægteparret indebrændte i deres hus efter en påsat brand. Isands Brygges kahi- O Bisættese Ae aftaer træffes gerne hjemme hs Dem ~~ns Begravesesfrretning Amagerbrgade 1SS siands BryR&e 13 TLF DØGNVAGT 1 stk damehat- 1 stk. dameurmasser af nøger- er gemt g efteradt i Beberhjørnet!! Laia striske Frening ska have deres årige guide-tur den 2. ktber Vi mødes k fran prten i Njasgade 4. Vi ska først se den smukke gårdsanering i karreen Egi; derefter ska vi besøge Hte B & B i Egisgade; ti sidst ska vi ti Hte Scandinavia g bese kaiteterne g p på taget. (Husk kamera). Guideturen er gratis fr medemmer, fr ikke-medemmer kster den 15,- kr. ink. kaffe. - ( 1:1 )) ~~t andre ktiviteter "'Det er så et at ae kan "Rive høns n~~.?ij h Farvehander Gerg Ekstrøm Pedersen død. Bryggen er i øbet af smmeren bevet et kendt ansigt fattigere, da farvehander Gerg Ekstrøm Pedersen (GEP) er død. GEP er født 1918 i Gunøgsgade 55, gik i ske på Amagerbr ske indti han i 1934 km i ære hs Ott Nørby i Gunøgsgades Materie- Farve- g Tapethande. I 1938 bev GEP færdiguddannet g frtsatte i frretningen,sm han sidenhen skue bive ejer af. Kun i krigstiden, hv~r han måtte i miitæret svigtede han farvehandeen. GEP fyttede med frretningen ti Isafjrdsgade 4, g da Nørby i 1973 vie nyde sit tium var det en sevføge, at GEP vetg frretningen. Et år efter vertagesen fyttede han den ver på den anden side af Isafjrdsgade ti nr. 4, frretningens nuværende pacering. Gerg Ekstrøm Pedersen nåede desværre ikke at peve sit 60-års jubiæum sm farvehander på Bryggen, men hedigvis ever frretningen videre, idet hans datter Jette har vertaget farvehandeen. Bryggebadet siger herved et sidste farve ti farvehanderen, g hiser hans datter Jette vekmmen sm ny chef i frretningen. Pensinistkubben på Bryggen fyder 25 år Den 16. september 1968 frsøgte man på Artierivej 71 at etabere en pensinistkub, sm mange mente der var strt behv fr. Men de kmmunae myndigheder havde ikke samme mening. I september 1968 startede den aigeve med ca. 60 medemmer, g efter et år fik man verbevist myndighederne. - Og derfr kan vi nu fejre 25-årsjubiæum. Det er en ie kub, g den er nget fr sig. Det er en mere famiær kub end de stre kubber, hvr man mange gange føer, at man drukner i mængden. Her i kubben er det sådan, g har atid været det, at vi kmmer hinanden ved, g ae er meget viige ti at hjæpe hinanden. Og hs frstanderen, den samme der i sin tid startede pensinistkubben, går ingen frgæves, hvis man manger svar eer hjæp på ae frskeige sciae spørgsmå. Kubben har gennem årene haft. mange frskeige aktiviteter fr mændene. Nge har endda i tidens øb avet køkkenmøber.ign. I dag er de feste af mændene beskæftiget ved biardbrdene, g dem er der t af. Fr damerne har aktiviteterne gså skiftet meget i tidens øb. Nge kmmer bare fr at sudre med andre medemmer i stedet fr at sidde derhjemme aene, mens andre tager deres egethåndsarbejde med. Hvis man vi have hjæp ti at sy en kje e. ign. er der atid en medarbejer ti rådighed. Prceænsmaing g bmsterbinding har gennem årene været et str aktivitet. Men ae kan kmme ti at beskæftige sig med ige hvad de har yst ti. Kubben har gså en månedig mini-udfugt fr dem der har yst. Turene kan f.eks. være bigrafture, museumsbesøg, udstiin- ger e.ign. Hvis man ikke detager i udfugten, har kubben amindeigt åbent. Derudver er der tiknyttet en fast frisør, både fr herrer g damer, der hver nsdag kipper, permanenter sv. ti en biig penge, sm vi ae kan verkmme. Kubben har åben hver mandag g nsdag fra k , g er man gangbesværet kan man kmme med i en kørsesrdning. Fr ae medemmer her i kubben er det en gæde at mødes når kubben har åbent. Og vi håber da gså, at der er andre der sidder g æser disse inier, g sm kunne tænke sig at kmme herned på Artierivej 71 C g f8. et par hyggeige timer. Men nu ska vi først fejre vres 25-års jubiæum. Det ska fregå på Dragør Strandhte. Hjerteig tiykke g gd fest, samt tak fr mange 1bmmy dejige år. 11

7 cansberg sunkist/sunkist ight/ Schweppes Dry Lemn/ Dry Grape. _,. ~ r. ~=. ::;~ - -.:...J~/k003f2f. 0,61tr. Kncentreret. Fere varianter. FRITVALG Krig på havnekajen 110 meter angt krigsskib ved havneparken? Fregatten Heruf Trie sm ses på biedet er et 110 meter krigsskib, sm Københavns Kmmune nu frestier sig agt ved bryggebernes sevskabte grønne havnepark Isands Brygges Lkaråd har mdtaget et frsag fra Pandirektratet m at ægge Heruf Trie ved havneparken. Heruf Trie er bevet pkøbt af arkitektfinnaet Nies Brøns AIS, der påtænker at mdanne skibet ti et vandrehjem fr 300 bebere. Med skibets ængde på 110 meter vi det kmme ti. at ptage en temmeig str de af havnekajen, g hvis man gransker biedet nøje vi man kunne få øje på en meget ie mand. Skibet er atså rimeig højt. Umiddebart virker det ikke sm ngen gd ide. vie Pink Radi T V Vide Stere. REFERATION AF TV VIDEO & STEREO... GRATIS LÅNE TV TV & VIDEO UDLEJES fra kr. 98,- pr. md. BATTERISKIFT I URE Service Center safjrdsgade. J3 Tf Km ind g prøv det het nye im~ a.. fim.,imaf,~... _...,....,...., Otrivin næsespray FRANK ONs.AG:R ISAFJORDSGADE KØBEHIIAVH S TELF. : KOBILTLF.: ALI' I ÅSE, SII<RING MM. UDFØRES DØGNSERVICE Bryggens Fiskekae er åben igen - når du ikke vi stppes af en frkøese. Otnvtn næsespray er nem at bruge. n~r næsen stpper. pust1 hvert næsebr, højst 3 gange dagig 1 max uge. næsespray rækker ti frkøese - det er bade hyge)ntsk g øknmisk. OtfiVn næsesrray fas bme ti børn g vksne. Børn 3-6 år: 0,5 mg/m (bør Ikke anvendes ( børn under 3 ar uden ægens anv1sn1ng) Vksne g børn ver 7 år: mg/m (bør 1kke anvendes ti børn under 7 ~r uden ægens anv1smng). Der kan frekmme brændende frnemmese 1 næse/svæg. ka 1rnta!10n. kvame. hvedp1ne g tør næsesimhinde. æs 1 øvngt brugsanv1sn.ngen pa pakken Otriv1n 1ndehder xymetazhn Pakninger g priser: O.Smgtm110m32,40kr., mg/m10m38,t5kr. August 1993 CIBA GEtGY AIS. Tf uden recept på apteket Fredag g ørdag fra k. 21 m ISLANDS BRYGGE 1

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 2. apri. - juni. Se mere på www.naagruppe.dk 2015 Spejderfest og generaforsaming Fra Nørreå Gruppe Referat fra aftenen Referat fra Spejderfesten den 11. marts 2015-

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

møder & konferencer www.krybily.dk

møder & konferencer www.krybily.dk øder & knerencer www.krybiy.dk Veken Veken ti Bet Wetern KRYB I LY. Det - Stjernede Bet Wetern KRYB I LY har pkriten på dit næte arrangeent. (Bet Wetern KRYB I LY er indbegrebet a dank krkutur ed in het

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere Nyhedsbrev Nr. 9 den 10. april 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse HMU bakker p m Stabens arbejdsmiljøgruppe vedr. rygning i Herning Beslutning får indvirkning gså andre steder læs mere HMU beslutning

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere