Endelig hjælp til brandofre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig hjælp til brandofre"

Transkript

1 1. årgang nr. 7 Endeig hjæp ti brandfre Efter en af de største tagbrande i København i 10 år skue der gå mere end 14 dage før beberne kunne føe sig sikre på at få den hjæp, de har behv fr Over t uger tg det før fre.. ne fr branden i ejendmmen på Artierivej Hafdansgade (ppuært kadet Markkgården) fik en frm fr vished ver deres situatin. Beberne i de øverste ejigheder bev straks efter branden indgeret, hvr der var pads f.eks. Mændenes hjem i Istedgade, Sundhm g hs KFUM. Men hvad skue der ske på ængere sigt? Lejerne i de underiggende ejigheder, hvr vandet var fsset igennem, anede derimd intet m, hvrdan deres nære fremtid vie bive. Vie deres ejigbeder bive erkæret uegnede sm big, g hvad sku1e der så ske? det hee taget var situatinen håbøs, beberne vidste ikke, hvad de skue,, Den udbrændte ejendm pd hjørnet af Hafdansgade g Artierivej. Her måtte mange bebere eve i 14 dage med vandet drivende af væggene kmmunen var i vidrede, g bigbrgmester Thustrup Hansen (K) udtate sig i tågede vendinger. Frøsende møde Panægningsfup Overbrgmesteren snyder med tegninger af nyt hte ved siden af Langebr Så idyisk fremstår det nye hte- g kngresbyggeri på Kavebd Brygge i kapansfrsaget fra verbrgmesterens afdeing. Men arkitekt Pu Jensen, der gså er karådsfrmand på Isands Brygge kader det snyd, bedrag g fusk at fremægge hteet på denne måde. På midtsiderne bringer Bryggebadet Pu Jensens anayse af de reee frhd, samt den tegning han har udfærdiget, g sm viser hte- g kngrescentret i de rette størresesfrhd. Iustratinen her på frsiden er fra verbrgmestererens pjece, g ved bare en ie smue biedanayse, bemærker man hurtigt, at der er pyntet gdt på sandheden. Seve havneøbet er gjrt dbbet så bredt sm i virkeigheden, hvrved hteet kmmer mere på afstand. De eksisterende bygninger sm HK-by~ngen er gjrt større. Derved virker htecentret mindre. Hteets tårnehøjhuse er gjrt smaere end de vi bive i virkeigheden, g derudver er biedet pyntet med en båd g nge træer, Prøv at sammenigne med Pu J ensens skitse i badet, så vi det fremgå, at verbrgmesterens tegning er verrdentig pudset p, g at virkeighedens htecenter er en het anden ks. H vis det biver en reaitet vi Isands Brygge ikke mere kunne se byen, men Men på et møde arrangeret af BIB (Beberfreningen på Isands Brygge) ykkedes det at få nge garantier fr de ramte beberes videre skæbne. Brian Mechirsen, der er fudmægtig i kmmunens ejendmsadministratin, kunne nu ve beberne føgende: De ejere der er interesseret, kan vende tibage ti deres ejighed, når den er færdig efter renvatinsarbejdet. De ska naturigvis ikke betae huseje i den meemiggende peride. De kan gratis få ukket fr ys bive bydeen bag de stre kdser, g udsigten ti byens nuværende tårne g Tivis fyrværkeri være en saga bt. Indsigese fra karådet Lkarådet på Isands Brygge bryder sig ikke meget m ideen g vi sende en fficie indsigese ti verbrgmesteren. Begrunde!- g vand, såedes at der ikke øber mkstninger på. Vi vi sørge fr midertidig genhusning af beberne. Per Vede Jensen fra B m mente, at der skue sørges fr en rdentig genhusning på Hte Amager på Amagerbrgade, hvr a1erede nge er genhuset. Det kunne ikke være meningen, at man skue tage ti takke med Sundhm.s.v. Desu- serne vi man kunne finde i Pu Jensens artike. I Bryggebadet findes en frtrykt indsigese. Vi pfrdrer ti at underskrive denne g afevere den i Beberhjørnet, hvrfra den så vi bive sendt. J fere der reagerer, j større er chancen fr at bive taget avrigt. Dee af artiken har aerede været bragt i Pitiken, g har medført en heftig debat, fr først med Pu Jensens tegning har man fået øjnene den burde det ikke tage mere end en uge at sørge fr dette, g kmmunen skue gså sørge fr en rdentig pmagasinering af bebernes ejendee. Brian Mechirsen vie prøve at eve p ti disse krav, men vie dg ikke give en garanti. Pitik i sagen Det tyder såedes på, at sagerne er ved at finde en øsning, men det har været en hård prces at kmme så angt. B m g Beberhjørnet har brugt mange kræfter g energi på at få redet trådene ud fr de pågædende bebere. Sm en af beberne, Lars udtrykte det, - Det er j at sammen meget gdt nu, men vi får kun denne øsning, frdi der er gået pitik i sagen, eers kunne vi have stået på gaden endnu. Og kmmunen har vitterig ikke været at fr fink ti at få sagsfrøbet ti at gide, det er først efter at pressen har været invveret, at der er kmmet fart på behandingen af de ramtes sager. På side 3 kan æses mere m sagsfrøb, persnskæbner g indsaming ti frde fr de skadeidte. vie p fr dimensinerne ved det panagte byggeri. På den pitiske scene på Københavns Rådhus har debatten givet anedning ti panderynker. Man har nu meget svært ved at finde det rigtige ben at stå på. Ska man stadig sigeja ti hvad sm hest fr at få penge i kassen, eer er man ikke snart nødt ti at ave en ver rdnet panægning fr hee Københavns havnearea? Bryggebadet mener, at det snart må være på tide. Eers kan det hurtigt bive fr sent. Tænk på at der udver dette hte- g kngrescenter ska bygges et kæmpemæssigt musikhus ud i havnen, Det Kngeige Bibiteks ska udvides ud i havnen g hvad mn man finder på at igge på B g W grunden?. Det er vist på høje tid at man tænker sig m! vie Bryggens VIrkeighed Bryggens Virkeighed den august bev en strående succes. SIDE9 Fup g bedrag Fra O\'erbrgmesterens afdeing er fr nyig udsendt en pan-rientering med titen: Ændret udfrmning af hte på Kavebd Brygge. Læs artiken nederst på denne side g arkitekt Pu Jensens anayse på midersiderne! SIDE6-7 Brand Ofrene fra branden har været udsat fr en usse behanding. SIDE3 Kmmunevag Vaget ti Brgerrepræsentatinen nærmer sig. Vi tager b.a. fat på vagkampen. SIDE2 Fagregister Bryggebadets fagregister. SIDE 11 Kirken At vedrørende Hans Tausens Kirke. SIDES SIDE9

2 2 Hvad Københavneristen vi anedning af kmmunavaget i nvember har vi mdtaget føgende fra Københavner1isten: Kmmunevag nvember ska vi ti stemmeurnerne igen. Denne gang er det kmmunevaget, der står på prgrammet, g Bryggebadet vi derfr i de kmmende måneder have indæg fra både pitiske partier g enketpersner, der har en mening m dette vag. I øbenhavns Kmmune er inde i en nd cirke, der hest ska brydes før afgrunden nås. Sm hvedstad titrækker København de mange skæbner, der har svært ved at kare sig på arbejdsmarkedet, psykisk syge søger ti hvedstaden, hvr man kan skjue sig i mængden, g på grund af de mange uddannesessteder br der mange studerende i København. Ingen af disse grupper er særigt indtægtsgivende fr kmmunekassen, tværtimd betyder det stre udgifter på kntiene ti sciae ydeser. Da pengene ti disse ydeser ska findes, betyder det højere skatter fr indbyggerne i Københavns kmmune. Det får så en de af de bedrestiede ti at fytte ud ti kmmuner, der ikke har så højt et skatteniveau. Hvrefter skatterne igen må hæves. Hvis atså ikke pitikerne finder ud af, at København sm hvedstad med deraf føgende prbemer bør have fere penge. Det har de endnu ikke været tibøjeig ti at vie indse. Først her krt før kmmunevaget kan man høre en frsigtig verbrgmester pippe at København bør have en større de af verførserne meem kmmunerne. Det burde være en sevføge, at hvedstaden biver tigdeset med fere mider. K e kae pitikere på Københavns Rådhus er D ikke bestemmende fr, hvr mange penge, der ska ti kmmunen, men det vi aigeve være interessant at høre m deres synspunkter i denne retning. Bryggebadet vi derfr i den kmmende peride p ti vaget kntakte nge pitikere g partier, der pstier ti vaget fr at få deres hdning ti dette. Vi vi gså spørge dem m deres hdninger ti bespareser/nedskæringer, bygning af diverse kntrcentre g dyre musikhuse g trafiksituatinen i byen. aturigvis sipper de heer ikke fr at ufte N deres kendskab ti Bryggen. Vi vi finde ud af m de verhvedet kender ti Bryggens eksistens, g knfrntere dem med spørgsmå m aktuee Bryggefrhd. Så sm idrætsfaciiteter, skens udbygning, havneparkens fremtid, Ny Thjhusgrunden med mere. Vi håber på denne måde at være med ti at give bryggeberne et bedre grundag at stemme på. Såedes at ikke partiernes verbudspitik ige p ti vaget ska være afgørende fr stemmeafgivesen. På nuværende tidspunkt er dette aerede i fud gang. Freøbig er det fygtningene, der står fr skud. Partierne er ved at fade ver hinanden fr gøre det så svært sm muigt at være indvandrer g fygtning i Danmark. De trr nemig at de kan scre stemmer på denne hdning. ryggeberne er hedigvis fr kge ti at hppe B på denne impind, g Bryggebadet vi gøre sit yderste fr at frsyne beberne med reee pysninger. Københavneristen ønsker at stppe nedskæringspitikerne på Københavns Rådhus. Arbejdsøsheden g de sciae prbemer i København har adrig været større. Der er brug fr en ny pitik på Rådhuset, sm tager fat på at øse disse prbemer g sætter en stpper fr den sciae nedtur. Københavneristen vi kæmpe fr et bedre København, hvr der føres en pitik fr fertaet, hvr kampen md arbejdsøsheden g den vksende sciae udstødning sættes i centrum. Vi ønsker en børnevenig by, hvr famiierne kan trives. Vi ønsker en by, hvr ae unge sikres arbejde eer uddannese. Vi ønsker en by, hvr man ikke står på venteiste fra vugge ti grav. Vi ønsker en ren g grøn by med et bmstrende ku- turiv, g vi kræver rdentige frhd fr de københavnske pensinister. Københavneristen ønsker at tage et ansvar. Ikke verfr kmmunens budget, men verfr den københavnske befknings ev-evikår. De sciae prbemer i København er så stre, at der ikke kan psties et kmmunat budget, sm både baancerer g sikrer befkningens evevikår. Københavneristen vi ikke detage i ngen fnn fr nedskæringer. Vi er imd skattestigninger g kræver, at regeringen øger beviingerne ti Københavns Kmmune. Københavneristen er en sciaistisk tværiste, åben fr ae der ønsker et bedre København. A frandring kmmer nedefra. Hvis vi står sammen, har vi styrken ti at frsvare vres evevikår, vres rettigheder g vres by. Københavneristen arbejder fr et vagteknisk samarbejde meem ae partier g ister, der afviser fere nedskæringer i København. Stem på mig anedning af kmmunavaget i nvember har vi mdtaget føgende fra Jack W. Hae: Gør din brgerpigt Brug din brgerpigt Gå hen g stem på mig. HVORFOR!? Frdi de ansvarige kmmunapitikere ikke frstår fkets røst g at fket nu må kræue at bive hørt. Frdi samme pitikere taer m penge g verser at penge må kmme i anden række når det drejer sig m menneskers trivse, ve g ve. Frdi man sæger København ti kncerner uden hensyn ti københavnerne. Frdi man ikke tigdeser de mange svage grupper der må finde sig i en uanstændig behanding. Frdi at kagesystemet ikke mere virker idet der er åreange venteister på behanding af kager ver Københavns Kmmune. Frdi jeg vi prøve at ændre venstående ting. Frdi nu må det uære rwk. Frfejet ånestrategi bag budgetfrsag Af Per Bregengaard, brgerrepræsentant fr Enhedsisten -de rød-grønne Krisen kradser et stadig større hu i Københavns Kmmunes kasse. De vbundne, sciae udgifter ti kntanthjæp, beskæftigese, bigstøtte m. v. stiger ekspsivt, mens indtægterne er vigende. Aigeve fremægger verbrgmester Kramer Mikkesen sit vagbudget fud af ptimisme sevm begrebet vagbudget i dag kun betyder, at der nett biver genprettet knap 15 pct. af de sidste tre års katastrfae nedskæringer. Overbrgmester Kramer Mikkesen har gennem frhandinger med staten pnået et ån på i at mere end 1,2 mia.kr.ti at dække huet i budgetfrsaget. Han har i sin ancering af budgettet udtrykt sin tifredshed g peger på de frbedringer, der ska ske på hspitas-, daginstitutins- g - Et ån er i natinaøknmisk frstand ikke en udgift g frøger såedes ikke statens frventede rekrdstre budgetunderskud. - Et ån er heer ikke bindende fr fremtiden på samme måde sm sagigt begrundede frøgeser af refusiner, bktiskud m.m. Man kan desværre frygte, at åneappen bt ska bruges ti at sikre Sciademkratiet et gdt kmmunevag ti nvember ved at undgå drastiske nedskæringer på de budgetter, der ska være vedtaget en måned frinden. Regeringspartiernes egen verevese ved det kmmende fketingsvag, sm senest ska finde sted i efteråret 1994, spier måske gså en re. Københavns Kmmunes øknmiske situatin er et resutat af den amindeige knjunkturudviking, men den førte pitik har gså bidraget aktivt ti den. Overbrgmesteren vede ved fremæggesen af den såkadte treårs-pan i efteråret 1990 at have skabt baance i Københavns øknmi i I den meemiggende peride har S-SFfertaet da gså frhøjet kmmuneskatten med 1,9 pint g sparet 1,1 mia. kr. på budgettet - endg 100 mi. kr. mere end panagt. Hestekuren har tydeigvis ikke hjupet. Tværtimd, må man sige. Nedæggesen af kmmunae arbejdspadser, svarende ti 8 pct., har været kart kri~efrstærkende, frdi den førte pitik har øget arbejdsøshedsudgifterne, sænket skatteindtægterne g været ødeæggende fr servicen: 18 pct. af de ansatte ved hspitaerne er frsvundet. På skerne var der fr fire år siden 16 pct. fere ærerstiinger, mens børnetaet med få prmiers afvigese er det samme. Samtidig er venteisterne på daginstitutinerne ekspderet, hviket er med ti at jage børnefamiier med bare rimeige indtægter ud af byen. Der må et pitisk kursskifte ti, hvis København ikke ska køres het i sænk. Det kunne begynde med en gædssanering. reser på 101 mi. kr. på andre mråder vi bive gemt. Lånet på gdt 1,2 mia. kr. må betragtes sm et frbrugsån. Det er rente- g afdragsfrit i 1994, men herefter ska der sandsynigvis svares renter. Lappen ver budgethuet igner ti frveksing ånet på 850 mi. kr., sm verbrgmesteren pnåede hs den brgerige regering ti at dække indeværende års budgethul Rentebyrden herfra bidrager aktivt ti væksten i huet i 1994-budgettet. Lånestrategien er frfejet g svækker kmmunens øknmi. Den er endg mere frfejet end etatens åneri, frdi en kmmune ikke kan ave ve, der begrænser rentebyrden, hviket staten har muighed fr. Låneappen er desværre næriggende fr regeringen: 3 Kæmpebrand på Artierivej. " nu. m atr ment det er tanken der taer g mange t..kk sm ger j sm be-kendt e n str Å Indsaming Rundt mkring på Bryggen finder du denne pakat samt en indsamingsbøsse. Der er igangsat en indsaming ti frde fr frene fr den stre tagbrand, da det er en kendsgerning, at de på trds af frsikringer g bistandshjæp, vi stå med et strt underskud, når de igen ska ti at etabere sig. Vær med ti at støtte disse uykkeige mennesker med en skiing. Freøbig har beberfreningen Gunøg beviget 1.000, Beberfreningen EIGI 500 g Lkarådet Vi håber på et anseeigt beøb i at. Frdeingen vi bive frestået af Skeinspektør Car Bagge, Lkarådsfnnand Pu Jensen g Pastr Fabricius fra Hans Tausens Kirke i samarbejde med sciarådgiver Trine Rex fra Beberhjørnet. Br andfre udsat fr usse behanding K tirsdag d. 24. august var en Bryggeejendm ffer fr den største tagbrand i 10 år. 16 sukningsfartøjer var udkmmanderet g 60 brandmænd kæmpede i t timer fr at få styr på fammerne. Hee natten igennem bev der pumpet iter vand ud i minuttet fr at så iden het ihje. Hedigvis nåede ae bebere uskadte ud af deres ejigheder, men skaderne var stre kvadratmeter tag brændte ttat ud, g de øverste ejigheder var uden ft. Desuden sivede de ennne mængder af vand ned gennem ejighederne, så en de straks var het versvømmede. Ti trds fr brandvæsenets 20 vandstøvsugere, der straks tirsdag mrgen gik i gang med at tømme i vandmasserne, var mange ejigheder ubebeige p.g.a. vandskade, g mange bebere var nødt ti at bive genhuset rundt i byen. En de endte på Sundhm g Mændenes Hjem i Istedgade. Beberne nåede ikke at få mange ejendee med sig, Bryggens Bdega de havde mere end travt med at få vækket naber g kmme ned af trapperne. Brandårsagen er endnu ikke fastagt. Nge mener, at det kan være p.g.a. håndværkere, der netp i denne peride arbejdede i de 4 pgange. Men pitiet er nærmest ved den pfattese, at der har været en pyrman på spi. Mistanken skydes det faktum, at branden sandsynigvis startede t steder. Frygteige føger Fr beberne bev situatinen adees håbøs. Nge havde ikke nget sted at b, g andre måtte eve med fugten drivende ned af væggen. Det gjrde ikke sagen bedre, at ma~ge af beberne ikke var frsikret. Hvrdan skue de få erstattet bare deres mest nødvendige indb?- Mange henvendte sig straks på sciacentret, g bev så midertidigt genhuset steder sm Sundhm. Nge bebere rendte bare frvirrede g chkerede rundt uden at vide, hvad de skue gøre. Og andre henvendte sig i Beberhjørnet i Leifsgade 7 fr at søge hjæp. Prbemet var ikke kun de ejigheder, hvr branden umiddebart havde gjrt bebese umuig. De andre ejigheder begyndte efterhånden at bive så fugtige, at det var umuigt at phde sig i dem. med de biige priser Kmmunat søvsind Abner k ukker k LLO (Lejernes Landsrganisatin) udstatinerede en medarbejder Peter Andersen i Beberhjørnet, der skue være centrum fr be- nen fandt ejigheden ubebeig. Desværre kunne sciacentret ikke hjæpe Nancy, der er enig mr g bistandsmdtager. De kunne tibyde hende et værese på KFUM, men der kunne hun ikke medbringe sine husdyr, så den øsning duede heer ikke. Først da BT g Jyandspsten havde bragt artiker m hendes prbemer skete der nget. Så var der stræbeeerne på at hjæpe beberne. Og da BID aerede dagen efter branden havde faet en aftae med ejendmsseskabet Nrden, der gik ud på at Nrden skue stie 20 ejigheder ti rådighed fr de skadeidte, skue man mene, at kmmunen havde fået en hjæpende hånd i deres genhusningsfrsøg. Men fr det første vie kmmunen ikke anerkende, at ae ejighederne i de 4 pgange var ubebeige, man mente kun, atca. havdeen ikke kunne bruges. Beberfreningen prtesterede kraftigt, fr der er amindeig kendt at vand øber nedad, g de stre mængder, der er pøset på, vi nødvendigvis betyde, at gså de avereiggende ejigheder biver våde. Kmmunen vie i første mgang heer ikke benytte sig af det tibud, Nrden havde fremsat m genhusningsejigheder, da man mente, at bebernes husdyr vi bive et prbem. Og man mente heer ikke, at det var nødvendigt med en sciarådgiver på stedet ti at hjæpe frene. BID-angreb P.å de kmmunae myndigheder e tibyde beberne, g brugte derfr megen energi på at verbevise myndighederne i det rimeige i frangenderne. Men endnu engang viste det sig først at hjæpe, da man invverede pressen. Fr bare t dage efter bev samtige ejigheder erkæret fr uegnede ti bebese, g på mødet med BIDrepræsentanter g bebere kunne Brian Mechirsen fra Kmmunens ejendmsadministratin meddee, at man nu nk skue genhuse uic. samtige bebere. Beberfreningen vie ikke så sig ti tås med den ringe behanding, kmmunen vi- tt... ~\~L\'~~..., '~ _vu.~ette~)t:_ h ar nu åbnet scenter Vi h a r de sidste nye s e fr a Cnsu Heses med: 3 ansigtsse- d er kører fud tid Refeksrør med / større brun ingseffekt Stærkt red ucer et UVC stråing. g mus ik i hver s Du kan trygt tage d it barn m ed da vi gså har egestue. Abningstibud 8xs 179,Nnnaprts 199,Tibuddet gæder måneden ud Game s krt byttes (max. 3 kip) Krav: Et sted at b Nancy Christiansen g hendes datter Tanja er nge af frene fr branden. De bede på tre<je sa g undgik fammerne. Men deres 2væreses ejighed er het ødeagt af vand. Tapetetfader af væggene, guvene buer g fugten dminerer i det hee taget ejigheden. Der er hverken varmt vand eer varme. Ti trds fr dette skue det tage 14 dage før kmmu- ædremrådet, mens bespa- pudseig muighed fr en ejighed på Smyrnavej. Pressens magt er str. Nancy er bt et eksempe på hvrdan sagen er bevet behandet. Fugten har gjrt samtige ejigheder ubebeige, men det er først nu, at det er gået p fr kmmunen, hvr strt prbemet er, g at man er nødt ti at genhuse samtige 48 ejere. Der er naturigvis gratis kaffe gjuice - snart gså bad Buketten - Bmster, gaveartiker g scenter Isafjrdsgade uic Bigbrgmester Thustrup Hansen i knibe Baancid Nvum Hurtig hjæp md hasbrand g sur mave! Dsering: 1 2 tabetter tygges mhyggeigt ved smerter g andet ubehag eer efter ægens anvisninger. Bør ikke anvendes ti børn under 15 år. Læs i øvrigt vejedningen på pakningen. Priser pr :30 stk. 24,60 kr., 100 stk. 68,65 kr. FÅS PA rr LOKALE APOTEK! Usikkert m kmmunen har kntaktet brandfr ene Det vi j atid bive sagt, at myndighederne ikke gør nk ved stre uykker sm denne, siger bigbrgmester Hans Timstrup Hansen (Knservative). Udtaesen skydes den kritik, der er fremkmmet efter kmmunens ringe støtte ti brandfrene på Bryggen. 11 famiier har kmmunen endnu ikke haft kntakt med, ti trds fr de svære sciae prbemer, de er ude i. Timstrup Hansen udtaer, at de har f1et brev, men at de endnu ikke har svaret, m de ønsker genhusning. Han tør dg ikke garantere, at de 11 har mdtaget brevet. LLO er frbavset ver at så mange skue afvise genhusning. Peter Andersen LLO phdt sig persnigt i Beberhjørnet de tre første dage efter branden fr at sikre hurtig hjæp ti frene. - Aerede fire dage efter branden havde jeg haft kntakt ti ae ejerne, på nær een, g der var kun tre af dem der ikke behøvede genhusning. Disse pysninger harjeg sendt ti kmmunen, g aigeve kender jeg ti brandfre, der endnu ikke har hørt fra kmmunen. Sciarådgiver i Beberhjørnet Peter Andersen g Beberfreningen har pfrdret kmmunen ti at sende en sciarådgiver ti Beberhjørnet. Det vie kunne sikre, at beberne fik en rdentig behanding i den svære situatin, de var bevet bragt i. Dette har kmmunen afvist. Beberfreningen har dg sev skaffet en friviig sciarådgiver, Trine Rex der vi være at træffe i Beberhjørnet mandag, nsdag g fredag. Per Vede Jensen fra BID udtaer, at så vi der da være en chance fr, at frene far en ree behanding. LLO vi når hee sagen er sut indkade kmmunen ti et møde i et frsøg på at hindre en gentagese af sagsafvikingen. Artiken er baseret på en artike i Dagbadet Arbejderen, ørdag d '93

3 4 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thrshavnsgade 21 Kntr: tf Cafe: t f HIP HOP GIMLE! På fere pfrdringer fra bryggebere startes fra mandag d. 27. september HIP-HOP-hd i Gime. Det er ykkedes at få den bedst tænkeige ti at ære bryggeungerne at danse HIP-HOP- eer at gøre dem endnu bedre ti det! Fr Kim Bøyter- danmarksmester i HIP-HOP er med på ideen g vi undervise i Gimes Lie Sa 1 O mandage i træk fra d. 27. september. Fr at ae ska have det bedste ud af HIP-HOP, så er der HIP- HOP fr børn g unge, der ikke rigtig har prøvet det før, hver mandag fra k. 17 ti/18. Fr børn g unge, der er idt mere øvede, er der HIP-HOP hver mandag fra k. 18 ti119. Prisen fr 1Omandage er 95,- kr: pr. detager. Timeding g betaing sker i cafeen i Gime Sidste frist fr timedi~g g betaing er før anden HIP-HOP-time d. 4. ktber. TEKSTILVÆRKSTEDET Tag dine ideer g materiaer med. Jeg hjæper dig ti rette. Rsannes arbejdstider er: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Trsdag: KERAMIKVÆRKSTEDET Ae interesserede er vekmne. Vejedning kan fås g er kan købes. Birgits arbejdstider er: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Trsdag: Fredag- kun i ige uger: Søndag- kun i ige uger: Søndag- kun i uige uger: Gime, 2. haveg Ska Ny Tøjhusareaet være en mtrgade-udmunding, en svane eer hvad ska der ske? Gires fremtid er uvis - men huset står der endnu. Efter idt smmerafsapning, hvedrengøring, maning af hee huset - g en dejig weekend i havneparken! - er Gime kar igen ti vintersæsnen. Indti nytår kmmer Gireivet ti at gå med et par»stre«arrangementer (husk: Besti biet i gd tid ti Frede Fup g the Ratters i Gire fredag d. 29/10 - sidst Frede g Fupperne var i Gime, var der fudt hus!) g eers en he det»mindre begivenheder, ud fra tanken m at fk med jævne meemrum kan få en gd pevese i Gime uden at bive fået øknmisk. På værkstedsgangen er der sket det frmidabe, at huset nu har både en keramiker g en tekstimedarbejder hee vintersæsnen. Den»nye«keramiker er Birgit Hegarty, der siden sidst hun var i Gire har gået t år på biedske. Hun frtæer, at hun er kar med gde råd, at er kster 15 kr. pr. ki, inc. brænding, gasur, xyder, støbefrme etc. Birgit står gså fr crquishdet søndag k Desuden er der mdeering efter mde tirsdag k I tekstiværkstedet står Rsanne parat ti at hjæpe fk i gang med symaskine, ver-cker sv. Rsanne er ærer med frmning på iniefag g har speciet gd frstand på stfmaing, dukker syning g batik. Begge værksteder står ti rådighed i hee husets åbningstid, men på føgende tidspunkter kan man få hjæp g vejedning: (Se venfr). Vi du vide mere m Girnes muigheder, kan du hente Gires efterårsfder i b.a. Gime, Beberhjørnet g på bibiteket. 5 Bibiteket. i verden -verden i bibiteket Dette er verskriften på dette års Bibitekets Dag, sm er den 28. september. På Isands Brygges bibitek er dagen dg fyttet ti ørdag den 2. ktber. I et år der i verfd har været præget af krigen i det tidigere J ugsavien g dette ands fygtninge, har Brugerrådet fået den ide, at bruge bibitekets dag på at henede pmærksmheden på de fygtninge der i frvejen br i Danmark, g har gjrt det i en årrække, bragt herti af tidigere krige andre steder i verden. B.a. er phavsmanden ti pakaten fr Bibitekets Dag fygtning fra Zaire, bsat på Isands Brygge. Hvr gdt kender vi egentig disse mennesker, der måske br i vres pgang. Vi hiser på dem i Brugsen g på gaden. Men hvr meget ved vi egentig m deres and, kutur, musik g tidigere evevikår? Nge af disse spørgsmå kunne måske besvares på Bibitekets Dag. Er du fygu1ing? Br du pa Bryggen? Derfr vie vi være meget gade fr henvendeser fra fygtninge, bsat på Isands Brygge, med md på at synge g spie musik, fremvise bieder eer andet fra deres hjemand. Man kan hen- Vær ikke bange fr Virginia Wf Den engeske frfatter Virginia Wf er netp nu aktue i bigraferne g senere på året på Betty Nansen Teatret med en dramatisering af hendes rman Orand. Detajer m hendes iv g kunst kan nu peves via en pancheudstiing på Bibiteket Isands Brygge, Njasgade 15. Udstiingen, der er avet af British Cunsi i anedning af Virginia Wfs 100- års fødsesdag, frtæer i tekst g bieder m den kntrversiee g stiskabende frfatter, der var med ti at danne den itterære vende sig på bibiteket i den nrmae åbningstid, g få en snak med persnaet. Der er atså paner m en spændende, ærerig g hyggeig ørdag frmiddag på det kae bibitek den 2. ktber. Sm ti ae vres arrangementer er der gratis kaffe g te, g i dagens anedning gså et gas vin. Hd øje med bibitekets vinduer, hvr der vi kmme et mere nøjagtigt prgram, når at er på pads. styrke g samfundsengagement var egendarisk, inden en ivsang depressin førte ti hendes sevmrd i Udstiingen kan ses i bibitekets åbningstid i periden 22/9-2/10. p.b.v. Caus Bundgaard Ikke fygtningeskib Indenrigsminister Birthe Weiss fastsår, at skibet Nrrna ikke ska brugesti fygtningehjem Endnu enganger skibet Nrrna agt ved havnekajen på Isands Brygge, g mange Bryggebere har sikkert stiet sig sev det spørgsmå, m skibet gså i dette efterår skue være midertidigt hjem fr fygtninge fra det tidigere Jugsavien. Ufficiee kider meder, at rederiet særdees gerne udejer skibet ti brug fr dette frmå. Det giver j betydeigt bedre i kassen, end at have skibet iggende tmt. Bryggebadet har derfr været i kntakt med direktratet fr udændinge, hvrunder indkvarteringen af fygtninge hører. Fra kntrchef Henrik Hasseris Osens kntr var der besked m, at direktratet ikke agtede at eje skibet ti fygtningebrug, men at man dg ikke vie give ngen garanti. Sidste år bev skibet med fygtninge anbragt på Bryggen uden nget frudgående varse, så svaret fra direktratet fr udændinge var ikke entydigt. Derfr henvendte Bryggebadet sig ti indenrigsminister Birthe Weiss, der er øverste chef fr disse aniggender. Uegnetsm menneskebig Birthe Weiss havde i fråret udtat, at man ikke kunne byde fygtninge at b under de vikår Nrrna kunne tibyde mand på 9 m2, en evindeig støj fra mennesker på så ie en pads g så idt muighed fr aktiviteter er urimeige frhd at anbringe menneskerunder. Stiet verfr spørgsmået m muigheden fr, at Nrrna aigeve vie bive brugt sm fygtningeskib svarede indenrigsministeren, at hun std inde fr sine hdninger, g ~t det vie bive uden hendes accept. Hun vie endda gå så angt sm at ve, at det ikke vi ske. Bedre infrmatinsniveau Fr øvrigt mener Birthe Weiss, at der siden regeringsskiftet er pnået et højere infrmatinsniveau, såedes at der generet biver varset i gd tid, g bebere ikke vi kmme i en situatin, der igner den bryggeberne pevede sidste år. En situatin, sm indenrigsministeren mente, at bryggeberne havde karet meget impnerende trds den ringe infrmatin, der var bevet givet. Der er atså ikke nget, der tyder på, at der skaigge et fygtningeskib på havnekajen på Isands Brygge, men hvis det på en eer anden måde aigeve skue ske, må man håbe, at der denne gang vi bive infrmeret, g at der samtidig vi bive amat en sum penge ti afvikingen af frøbet. vie Fri entre Så er de her igen! 18 berømte jazzmusikere på g ved den samme ie scene i Cafe'en cafeen serveres på ae hverdage fra k. 18 atid spændende g vetiavet mad ti30 kr.! September 93: Tr. 16. Fre. 17. Man. 20. Tirs. 21. Ons. 22. Tr. 23. Fre. 24. Man. 27. Tirs. 28. Ons. 29. Trs. 30. Stegeben m. kartfer & brun svs. Mexic-kying. Pasta m. rejer. Skinke m. ingefær-grøntsager & ris. Indisk ammegryde m. brød.~ Pizza m. saat... Kying i grøn sauce m. kartfer...~,. Fydte perbarfrugter m. ris.~ Hverdags-pie m. saat. Dagens fisk. ; 1 Bbtie m. saat. Åbent hver dag k Søndag k Afsyrede møber sæges ti rimeige priser Vitrineskabe avet efter g. mde Prisca ,- 5 1~11~1~1~1.. Egisgade 28- tf Langbrde i fyr Priseksempe 2.300, (200x80) Fremsties gså efter må Kastrup Dyrekinik Satværksvej Kastrup \i) v. Dyræge Christian Lenda - tidigere Bryggens Dyrekinik Tf ~ Træffes samtige hverdage fra k. 8 Medicinsk g kirurgisk behanding af ae famiiens husdyr. Vaccinatiner, Røntgen, abratrieundersøgeser Sag af fder g pejemider ti hund g kat Tisuttet dyrægevagten på Amager Bus nr. 32 ige ti døren Hvrfr vente ti i mrgen, med dine bieder når du kan få dem i dag? Abningstibud Gratis fimfremkadese hee september Beta kun fr dine gde kpier samt få et af de 5* tibud. Ftgrafi/Miniab siands Brygge 7 Tf Km ind g få en ft-snak

4 nedagt. Havde det været i dag havde byen måske ikke været så hedig. Ved vergang fra havn ti by åbnes der igen muigheder fr at tiføre hvedstaden værdier. Det gennemgående åbne rum g kanaen giver enestående muigheder, hvis det behandes med taent g hvis frirummet meem byggeinie g kajinie g kanabredden respekteres. En kods m byens hjerte 7 Panerne m at udbygnin-. gen af det kngeige bibitek g et musikhus ved siden af ska gå het frem ti vandet, g nu gså et kngreshte på den anden side af Langebr sm bygger højhuse i 15 g 22 etager frem ti vandet, betyder, at de gde muigheder er så gdt sm tabte. En havneprmenade vi nu bive afbrudt t gange i hteets frøb, derefter Overbrgmesterens afdeing Pandirektratet, Rådhuset 1599 København V. ska den under Langebr, så under musikhuset, så under bibiteket g ti sidst under Knippesbr. Og hvad biver så det næste syd fr hteet, nu da tnen er sået an? Tiægges den trafik sm uværgeigt vi tistrømme disse gigantbyggerier, vi adgangen meem byen g havnemrådet i fremtiden være mere begrænset end ngensinde før. København, september 1993 Indsigese imd Brgerrepræsentatinens frsag tn»ændret udfrmning af hte på Kavebd Brygge«Beberne på Isands Brygge ska herved gøre indsigese imd pførese af et kngreshte, såedes sm det fremtræder i det ffentiggjrte frsag. Vi er af den pfattese: -at bebyggesen vi virke at fr str g dminerende g het ude af prprtin med Københavns bygningsstørreser, -at bebyggesen i sit arkitektniske udtryk g detaier er fremmed på en grim måde, - vi er ikke enige med verbrgmesterens afdeing i, at de 15- g 22-etagers bygninger vi være tårne, men mener tværtimd, at de vi ptræde sm højhuse i middeaderbrgdesign, - at en bebyggese sm den viste vi være en upretteig katastrfe fr vr smukke g internatinat beundrede by. Af Pu Jensen, arkitekt g frmand fr Lkarådet I frbindese med havnefrntdebatten har verbrgmester Kramer Mikkesen udtat: Der ska tages hensyn ti byens prfi, ti mijøet, ti københavnernes adgang ti vandet, g der ska fere biger i Københavns centrum. Fra verbrgmesterens afdeing er fr nyig udsendt en pan-rientering med titen: Ændret udfrmning af hte på Kavebd Brygge Meningen med sådanne pjecer skue være på bjektiv g sagig måde at rientere ffentigheden g give interesserede muighed fr at fremkmme med indsigeser ti frsaget inden Brgerrepræsentatinen endeigt vedtager en kapan. Man gør sig derfr den uejighed at studere pjecen g må derefter desværre knstatere, at den het manger reee pysninger m det aervæsentigste, nemig frhdet meem den panagte bebyggese g det København den vi være paceret centrat i. Der er heer ikke pys'ninger m hvrfr det er besuttet, at der ska paceres et kngreshte g f.eks. ikke biger. En finere pacering af biger kan man næsten ikke tænke sig, g verbrgmsteren har j givet udtryk fr, at der ska være fere biger i staden. I stedet fr kart g redeigt at vise hvad det drejer sig m, frsøger man på næsten rekameagtig vis at sæge varen, citater:»frmået er at muiggøre en pførese af et hte med karakteristiske g markante tårne«.»fr at tikendegive at grunden igger umiddebart p ad Københavns centrae byde, frmgives huset såedes, at det refererer ti de centrae bydees karakteristiske murede facader, tårne g spir. Herved trækkes det bagvediggende bymråde visuet het ned ti vandet. Københavns havnefrnt frænges het ned ti Bernstffsgade, g der skabes en samhørighed med bebyggesen md H.C. Andersens Buevard g med bigkarreerne angs Isands Brygge på den mdsatte side af havneøbet«. Dette pstuat, sm mange arkitektur-sagkyndige vi være meget uenige med verbrgmesterens afdeing m, meddees sm en kendsgerning iustreret med en idyisk perspektiv sm nk ska få sagen sgt. Hvis man har de tekniske frudsætninger fr det, g tiige gør sig uejighed med at knstruere sig frem ti et mere sandfærdigt g iustrativt biede af frsagets prprtinae frhd ti byen, viser det nget ganske andet, nemig de barske kendsgerninger sm den søde musi}t skue tisøre. Den idyiske perspektiv i pjecen med de såkadte tårne g spir fremstår nu sm et bmbastisk byggeri med højhuse het ude af prprtiteværeser, ca. 82 meter n med det eegante g særhøjt med spir, g med et prægede københavnske pr- tværsnit vist sm ca. 23 mefi. Og det vi næppe hjæpe, ter, atså 2,5 gange rådhusat mastdnten biver tatårnets tværsnit. Der er petseret med røde teg atså tae m højhuse g ikke tværtimd vi det sikkert bi- tårne. ve endnu tungere af det. Det der er så fint i det I perspektiven er kanaen københavnske prfi, brtset fra nge få højhusmisfrgjrt dbbet så bred sm den faktisk er. Men først g ståeser, er det eegante fremmest er det' umiddesamspi meem den hmbart vanskeigt at vurdere gene fem-etages bygningsstørreserne i sammenig- masse g de fint detajerede ning med byens størreser. spir g tårne sm springer Rådhustårnet, sm har fået p g markerer sig så smukt på trds af deres beskedne v ti at være det største g mest betydningsfude af by- ' størrese. En arkitektur, ens tårne, har en højde på hvr prprtiner, materiaca. 125 meter g et tværsnit- er g detajer danner en må på ca. 10 meter, højt g harmnisk hehed. Jeg har i reknstruktisankt g bare et tårn uden at skue være andet, kun ti nen frsøgt at iustrere frbehag fr øjet g byens mærsaget i reatin ti den bagke g udsigtspst. vediggende by ved at tegne I det fremagte htefrkngreshteet ind sm et sag er det højeste»tårn«, knturskeet hen ver et ftgrafi. Knstruktinen er sm ve sagtens rummer h- udført ved hjæp af tre ftptageser fra samme standpunkt fra Isands Bryggesiden. HK-bygningen g Industrihuset - t af havnefrntens uhedige eementer vi nu få seskab af tre endnu mere uhedige naber sm angt vergår dem i styghed. Det kunne se ud sm m verbrgmesteren sev er bevet frført af sine nærmeste rådgivere, eer sm m der ikke var ree mening bag udtaesen»der ska tages hensyn ti byens prfi! Eer er øknmien bevet seve kuturen i Kuturby 96? Hvad igger bag denne mærkeige måde at»inddra- SAS. t;t Prjektets tårne højhuse i frhd ti nuværende bebyggeser i København Q _j ' BAS-hteet på Vesterbrgade e inddragese af ffentigheden g uden sagkyndig vurdering af det samede havnefrøbs fremtidige panægning. Da dette tibud fra kmmunens side åbenbart ikke var interessant nk fr investrerne, måtte man så i det nu freiggende ændringsfrsag være idt mere rundhåndet med udnyttesesgraden g,.frøge prcenten ti 180 med muighed fr at medregne vandareaer indenfr grundens matrikuære grænse ti grundareaet«. Det vi sige reet ver 180 pct. Pjecens begrundese fr frøgeser er:»fr at muiggøre en friere udfrmning af bebyggesen«. Oversat betyder det, at den i kapanen af februar 1992 fastsatte maksimae etagehøjde på 11 etager nu frhøjes ti 22 etager g en bebyggese på ca etagemeter biver muiggjrt. (Ti sammenigning er Københavns rådhus på ca etagemeter). Det der gør København ti en kuturby er først g fremmest de aktiviteter der fregår i den, men gså det at den afspejer det københavnske g danske kuturgrundag. Det er det, der gør den værd at eve i g interes- Hte i 22 g 15 etager- tårne eer højhuse? Rådhustårnet g fem-etages hus sant at besøge. Og ykkeigvis har den undgået den frm fr vækst, sm er vergået andre strbyer gennem de sidste tyve år, hvr væksten har været præget af kapitaens trang ti at spie med muskerne, g hvr byernes udvikingsstatus måtes i bygningshøjder g tæthed g ikke i arkitektnisk skønhed g riginaitet. Den frm fr udviking udvisker byers særpræg, i hvert fad de game byers, g gør dem uinteressante på ængere sigt. N år det ikke er gået værre end det er fr København, skydes det ikke så meget frstandighed sm mangende øknmisk frmåen. Man kan så håbe på, at avknkunkturen, m ikke andet, kan redde byen endnu engang fra truende ødeæggeser, hvis ikke det kan ske ved at bystyret besinder sig g vender m på panægningsgrundaget. Man kunne få det indtryk, når andets tppitikere taer m behv fr hvedstadens vækst g m internatinae dimensiner g hævdese, at de skammer sig ver at vi ikke har nge rdentige højhuse. Men sådan har københavnerne det ikke. En kuturby ska udvike sig på sin sevtiid g hævde sig internatinat ved at bevare sin identitet g frny sig gennem besindige g kmpetente vervejeser g i fud ffentighed, frdi ffentigheden er et væsentigt eement i kuturgrundaget. Fr gdt hundrede år siden ykkedes det fr den fremsynede arkitekt Medah at skaffe København den værdifude grønne ring mkring middeaderbyen, da fæstningsanæggene bev Beberne må på det skarpeste prtestere imd: -at der ved pfydninger inddrages area afhavnekanaen, sm har en hævdvunden g bevaringsværaig bredde, sm ska bevares i den fremtidige mdispnering afhavnemråderne. Vi ser derimd ikke nget ti hindring fr, at der kan etaberes mindre phdsareaer i avt niveau visse steder angs havnekajen, men det må være uden bebyggese g ti rent ffentigt rekreativt frmå. - den viste udfrmning, hvr bebyggesen fere steder rykker het ud ti vandet ( ven i købet 20 meter frem) g derved frhindrer gennemførese af en ubrudt bred ffentig prmenade angs havneøbet. - den tiadte g at fr høje udnyttesesgrad, sm både har meget uhedige arkitektniske føger, g sm tiige medfører en str trafikfrøgese, sm er ufreneig med ønsket m at gøre havneareaer rekreative g tigængeige fr københavnerne, g sm vi betyde yderigere parkeringsbeastninger fr kvarteret Isands Brygge, sm i frvejen er verbeastet afbier fra andre dee af Strkøbenhavn. U dver at være en skændse fr København vi bebyggesen i særdeeshed være en grim udsigt fr beberne på Isands Brygge. Nedestående tisutter sig venstående indsigese: Navn Adresse

5 Aktuet fra Hans Tausens Kirke----- Bryggens Virkeighed Gudstjeneste is te indensgns vejviser KIRKENS KONTOR Krdegn Chr. Lind, Hafdansgade 6,1 tf Træffes dg. k. 1 O- 13, tirsd. ti. k , ørd. k. 1 O- 12. Sgnepræst Fung. KBF, BM Bjarne Fabritius Petersen, Æbets Kvt. 15, Niverød, 2990 Nivå, tf Træffes i kirken tirsd. trsd. g ørd. k Mand. k g nsd. k Tf Kirketjener Annie Grundtvig. Træffes k på tf Derudver henv. ti kirkekntret tf Organist Britt~ Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, Kbh. V. tf , bedst k undt. mand. Menighedsrådets frmand Michae Riis, Reykjaviksgade 5, tf Kirkeværge Ejvind Vnsid, Isafjrdsgade 1, 4. th., tf Fødse Kirkeig vejeder Fødsesanmedese sker ti kirkens kntr senest 4 dage efter barnets fødse. Gu anmedese i udfydt stand samt persnige attester medbringes fremsendes. Dåb J navngivese Anmedese herm fretages på kirkekntret Barnets fødsesattest medbringes. Herefter henvender man sig ti præsten m dåben. Vi.ese Prøvesesattest fremskaffes fra Rådhusets bryups kntr. Denne afeveres ti kirkens kntr, efter at aftae m tidspunkt fr viese er fretaget med præsten. Begravese Tid g sted fr højtideigheden aftaes præsten, der ska medvirke. Persnig samtae Skue der være et eer andet, sm De gdt vi drøfte med en af s præster, så er De ti enhver tid vekmmen ti at ringe g træffe aftae fr en samtae enten hs Dem eer præsten. (Se vejviseren). De ved at præsten har absut tavshedspigt Kirkekaffe Den sidste søndag i måneden er der efter gudstjenesten kirkekaffe. Der er ejighed ti under tvangfrie frmer at hygge sig g ære hinanden at kende. Km g vær med! Kirkebi Fr bebere på siands Brygge, der har svært ved at kmme ti g fra kirke, er der gratis taxakørse. Man ska bt dagen i frvejen ringe ti kirkekntret på tf k. 1 O- 13. Dette gæder gså, hvis man ikke er tryg ved at gå aene ud m aftenen. Søndag d. 19. september k. 1 O: Fabritius. Knfirmatin Onsdag d. 22. september k. 14: Fabritius. Samvær Trsdag d. 23. september k : J.U. Dyrkjøb. Studentergudstj. Søndag d. 26. september k. 1 O: Fabritius. irsdag d. 28. september k. 19: Fabritius. Nyt fra Hans Tausens Kirke Sm de feste har bemærket, er der indgået en aftae med Bryggebadet, hvr vi t gange m måneden kan få infrmatin m vre aktiviteter ud ti ae på Isands Brygge. Sm føge derafhar vi psagt den eksisterende frm Kncert 'brsdag den 30. september er der kncert i Hans Tausens Kirke. Ved denne kncert kan man høre Birgitte Lindhardt (spran) g Ua Kappe (rge g kaver). På prgrammet står værker af den danske kmpnist Rued Langgaard, sm bev født fr hundrede år siden - i g sm døde i 1952 sm dmrganist i fr kirkebad, da det både var fr dyrt g kun udkm fire gange m året, g det mente vi ikke vi kunne være tjent med i ængden, da det er meget vigtigt fr s, at pysninger m de mange frskeige aktiviteter, der udgår fra vres kirke, når ud Ribe. Langgaard har skrevet musik i de feste genrer, g ved kncerten kan man såedes både høre kavermusik g rgemusik samt værker fr sangstemme med henhdsvis kaver- g rgeedsagese. Der er gratis adgang ti kncerten, sm er et ed i Amager Musikfestiva Ti piger g drenge på Bryggen Hans Tausens Børnekr har startet sæsnen p. Børn fra aderen 9 år g pefter er vekmne! Måske har I været meget gade fr at synge i Bryggeskens kr g går nu i 6. kasse på en ske, hvr der ikke er kr: Der har I muigheden fr at frtsætte kat. Jer, sm adrig har sunget i kr før, er gså meget vekmne. Vi hder krprøve hver trsdag k Måske udvides tiden ti k. 17 fr de stre. OBS: Detagese i kret er gratis Henvendese: Britta Bugge Madsen, tf , bedst meem k ti sgnets bebere så "dugfriske«sm muigt. Idet vi håber, at nyskabesen kmmer ti at virke efter hensigten, må vi i fremtiden henvise ti infrmatinssiden her i Bryggebadet med den håbefude frventning, at endnu fere møder p, når der sker nget i vres kirke - især søndag frmiddag k. 10, hvr der er pads ti mange fere, der kan side idt på kirkebænkene! Det er gså din kirke! Km g vær med! Knfirmatiner i 1994 Frår: Fredag d. 29. apri (St. Bededag) k. 10 Efterår: Søndag d. 18. september k. 10 Indskrivningen finder sted i september måned 1993 på kirkekntret, sm har åbent: Hverdage k , tirsdag tiige k , ørdag k Dåbsattest ska medbringes! Knfirmatinsfrberedesen finder sted mandag k i kirken. Første gang mandag d. 4. ktber 1993 k. 14. Fabritius Fritsamvær Onsdag den 22. september k. 14. Efter den krte gudstj. vises fimen:»kaaiuvit?«(er du grønænder?). En skidring af grønændernes hverdag g prbemer i København. En fim af Jørgen Rs. Et bundt nøger er tabt nsdag d. 8. sept. på strækningen Isafjrdsgade Egisgade- Leifsgade. Venigst afever i Beberhjørnet! 50 kr. vi bive givet i dusør. tak. Beskrivese: Der sidder 3 små hængeåse g en ie kniv. Juie's Kereske v/ J. Schmidt * MIK køreærer *Speciae rdbinde g nervøse * Garanti g ankenævn * Medem af Dansk Køreærerunin * Egetterikae på Bryggen * Egen bane g køreteknik på Amager * Ring g få tisendt en brchure TLF Nu starter Hans Tausens Kirkes Børnekub igen! Tirsdag d. 28. september starter Hans Tausens Kirkes Børnekub. Kubben er fr børn meem 5 g 10 år g vi fremver mødes hver tirsdag meem g i kirkens menighedskaer, Hafdansgade 6. I kubben ska vi ave drama, tegne, synge, ege, mae, se fim (på et rigtigt strt ærred), høre bibehistrie g meget mere. Timeding frud er ikke nødvendig - bare km g vær med! Y deriigere pysninger m børnekubben kan I få hs krdegn Christian Lind på tf eer hs Aice g Peter på tf Arrangørerne bag kuturdagene»bryggens Virkeighed«d august 1993 siger tusind tak fr pbakningen ti: Københavns Kmmunes bydesmiin Københavns Smmerunderhdning Tubrgs Grønne Fnd Zeneca AJS DaniscAJS OTAAJS Amagerbanken AJS DSBGds 4K-Betn AJS Lkarådet Genbryggen Beberfreningen Bergthra Beberrepræsentatinen Saga G Beberfreningen GunØg Beberrepræsentatinen Nja USaga A Ejendmsseskabet Nrden AJS Københavns Kmmune Teknisk Service LLO Orangina Bryggebageren Gvernr Cyker O. Nørby's Eftf. 1/S ~Ja)~' Edeka Marked v. Per Tft Bryggens Udejning Bryggens Bghande Pink Radi Sadin Farveand Paradise Tur Prd. ApS Amager Badet Bryggebadet Tubrg, Amager Nrd med venig hisen Bryggens Kuturfrening Medbrgerhuset Gime Løftede hveder g frventningsfude øjne - Bjørn km nu svævende fra himen rigt g præcist md festens centrum - bum! Så kan I gdt gå i gang! Mennesker i mange adre g farver mydrede vepagt rund i nget man kunne kade en andsby i andsbyen. Den angstrakte.. havnesette«havde faet trfaste bebere fr en weekend. En gang i meem tænkte jeg, at vi ige så gdt kunne befinde s i et het andet and - knstant dukkede der nye peveser p, ige meget hvr mange ture man gjrde sig p g ned i»andsbyen«. Og sevføgeig skinnede sen smiende ti, frdi arrangørerne havde bedt den m det i månedsvis - frdi ieputtget snede sig frem på de fine skinner g børnene atter g atter steg på - frdi fiippinerne havde sat hee deres styrke i stævne g fremviste et utrigt rganisk taent med nn stp mad, sang g dans - g den skinnede frdi minder fra en fjern tid dukkede p i et par game gdsvgne, fim fra Bergthra Bi g da Jytte Abidstrøm sammen med bryggeberne pantede det første træ i Havneparken - frdi søvkugen triede prøvende frem i æ af gyngestativerne g i mdsatte ende prustede pnyerne støt frem g tibage, mens unge mtrerssister gassede p i det bå- den skinnede frdi vksne g børn ud afingenting, ud af skrt avede sære instrumenter g miniskupturer, sm nu er samet i en gasmntre på bibiteket. Og midt i græsset sad en masse børn g maede intenst uden at ænse den fest de havde i nakken - de var i gang med et vigtigt stykke arbejde. Sen skinnede frdi arrangørerne, aktivisterne, spnsrerne g ae de medvirkende udviste en str vije- det skue bare bive et par veykkede dage! I Århustetet sad pubikum bænket fr at mdtage nybagt underhdning fra Bryggens g megnens»artister«, digte, revy, teater, visesang g stifude tjenere.»rckbryggeriet.. fik fk ti at danse svingende ud i natten, hvr ikke engang Tivi kunne hde sig tibage med et gigantisk festfyrværkeri. Det virkede sm m de vie ønske s tiyk- Fts: Jast Janne, Lene. Chari g Birger ke, g at de pudseig havde faet øje på deres naber på den anden side af bredden. Og frdi fyrværkeriet fydte fk med ny energi søgte mange videre ti Girnes natba med»big Fat Snake«. Her bev der danset natten ud. Og str var min verraskese, da jeg hørte m det stre fremmøde ti søndagsmrgengymnastikken i Havneparken med efterføgende kaffe g rundstykker. Atter s g summende iv på padsen! Kaskade Teatret tg knsekvensen g byggede et hte midt i hee herigheden... Hte Danmark hed detmen de havde set ikke pads ti de mange gæster. Pubikum måtte nøjes med at sidde måøse g betragte det rabende gae htepersnae. ID. 1B s1uttede arrangementet g de første dråber fadt!!! Var at dette virkeighed - eer bt et fatamgana? I hvert fad findes der bevisbieder i Gimes cafe g skrtfigurer på Bryggens bibitek! Kærig hisen, Sigru! Bang. PS!: Den smukke pakat sæges stadig i Gime g i BeberhjØT71Æt fr 20 kr., så ænge ager haves!

6 10 LØRDAGSSKOLE D. 25. SEPTEMBER 1993 ''BØRNESPORT PA BRYGGEN'' "Børnesprt pi Bryggen" En sprtsdag hvr du kan ære: f nye spi Patøk nfi. e ~~~ game ege! kendte sprtsege/spi -: ~ \ \ Jngering 2} 'i!: Thrshaunsgade ca ThrshavnsIsafjrds- g Bergthrasgade Hvedstaden på Færøerne er fiskerbyen Thrshavn, sm desuden har en vigtig havn ti ind- g udskibning af varer. Byen har fra gamme tid en skanse sm muigvis er anagt af sømanden Magnus Heinessøn (154789). Magnus Heinessøn bev henrettet i København på grund af en ankage m vdtægt g røverier på Færøerne. Den berømte æge Nies Finsen bev født i Thrshavn 1860 g fik Nbeprisen 1903 fr sit arbejde med ys i behanding af hudsygdmme. Begravese Isafjrd er en 80 kimeter ang indskæring på Isands nrdvestige havø. Isafjrd er gså en isandsk by på en af fjrdgrenene Skutisfjørdur. Bergthra var Njas hustru g en stærk persnighed, men kendt fr at være streng, hård g hævngerrig. Nja g Bergthra fik seks børn - tre sønner g tre døtre. Ægteparret indebrændte i deres hus efter en påsat brand. Isands Brygges kahi- O Bisættese Ae aftaer træffes gerne hjemme hs Dem ~~ns Begravesesfrretning Amagerbrgade 1SS siands BryR&e 13 TLF DØGNVAGT 1 stk damehat- 1 stk. dameurmasser af nøger- er gemt g efteradt i Beberhjørnet!! Laia striske Frening ska have deres årige guide-tur den 2. ktber Vi mødes k fran prten i Njasgade 4. Vi ska først se den smukke gårdsanering i karreen Egi; derefter ska vi besøge Hte B & B i Egisgade; ti sidst ska vi ti Hte Scandinavia g bese kaiteterne g p på taget. (Husk kamera). Guideturen er gratis fr medemmer, fr ikke-medemmer kster den 15,- kr. ink. kaffe. - ( 1:1 )) ~~t andre ktiviteter "'Det er så et at ae kan "Rive høns n~~.?ij h Farvehander Gerg Ekstrøm Pedersen død. Bryggen er i øbet af smmeren bevet et kendt ansigt fattigere, da farvehander Gerg Ekstrøm Pedersen (GEP) er død. GEP er født 1918 i Gunøgsgade 55, gik i ske på Amagerbr ske indti han i 1934 km i ære hs Ott Nørby i Gunøgsgades Materie- Farve- g Tapethande. I 1938 bev GEP færdiguddannet g frtsatte i frretningen,sm han sidenhen skue bive ejer af. Kun i krigstiden, hv~r han måtte i miitæret svigtede han farvehandeen. GEP fyttede med frretningen ti Isafjrdsgade 4, g da Nørby i 1973 vie nyde sit tium var det en sevføge, at GEP vetg frretningen. Et år efter vertagesen fyttede han den ver på den anden side af Isafjrdsgade ti nr. 4, frretningens nuværende pacering. Gerg Ekstrøm Pedersen nåede desværre ikke at peve sit 60-års jubiæum sm farvehander på Bryggen, men hedigvis ever frretningen videre, idet hans datter Jette har vertaget farvehandeen. Bryggebadet siger herved et sidste farve ti farvehanderen, g hiser hans datter Jette vekmmen sm ny chef i frretningen. Pensinistkubben på Bryggen fyder 25 år Den 16. september 1968 frsøgte man på Artierivej 71 at etabere en pensinistkub, sm mange mente der var strt behv fr. Men de kmmunae myndigheder havde ikke samme mening. I september 1968 startede den aigeve med ca. 60 medemmer, g efter et år fik man verbevist myndighederne. - Og derfr kan vi nu fejre 25-årsjubiæum. Det er en ie kub, g den er nget fr sig. Det er en mere famiær kub end de stre kubber, hvr man mange gange føer, at man drukner i mængden. Her i kubben er det sådan, g har atid været det, at vi kmmer hinanden ved, g ae er meget viige ti at hjæpe hinanden. Og hs frstanderen, den samme der i sin tid startede pensinistkubben, går ingen frgæves, hvis man manger svar eer hjæp på ae frskeige sciae spørgsmå. Kubben har gennem årene haft. mange frskeige aktiviteter fr mændene. Nge har endda i tidens øb avet køkkenmøber.ign. I dag er de feste af mændene beskæftiget ved biardbrdene, g dem er der t af. Fr damerne har aktiviteterne gså skiftet meget i tidens øb. Nge kmmer bare fr at sudre med andre medemmer i stedet fr at sidde derhjemme aene, mens andre tager deres egethåndsarbejde med. Hvis man vi have hjæp ti at sy en kje e. ign. er der atid en medarbejer ti rådighed. Prceænsmaing g bmsterbinding har gennem årene været et str aktivitet. Men ae kan kmme ti at beskæftige sig med ige hvad de har yst ti. Kubben har gså en månedig mini-udfugt fr dem der har yst. Turene kan f.eks. være bigrafture, museumsbesøg, udstiin- ger e.ign. Hvis man ikke detager i udfugten, har kubben amindeigt åbent. Derudver er der tiknyttet en fast frisør, både fr herrer g damer, der hver nsdag kipper, permanenter sv. ti en biig penge, sm vi ae kan verkmme. Kubben har åben hver mandag g nsdag fra k , g er man gangbesværet kan man kmme med i en kørsesrdning. Fr ae medemmer her i kubben er det en gæde at mødes når kubben har åbent. Og vi håber da gså, at der er andre der sidder g æser disse inier, g sm kunne tænke sig at kmme herned på Artierivej 71 C g f8. et par hyggeige timer. Men nu ska vi først fejre vres 25-års jubiæum. Det ska fregå på Dragør Strandhte. Hjerteig tiykke g gd fest, samt tak fr mange 1bmmy dejige år. 11

7 cansberg sunkist/sunkist ight/ Schweppes Dry Lemn/ Dry Grape. _,. ~ r. ~=. ::;~ - -.:...J~/k003f2f. 0,61tr. Kncentreret. Fere varianter. FRITVALG Krig på havnekajen 110 meter angt krigsskib ved havneparken? Fregatten Heruf Trie sm ses på biedet er et 110 meter krigsskib, sm Københavns Kmmune nu frestier sig agt ved bryggebernes sevskabte grønne havnepark Isands Brygges Lkaråd har mdtaget et frsag fra Pandirektratet m at ægge Heruf Trie ved havneparken. Heruf Trie er bevet pkøbt af arkitektfinnaet Nies Brøns AIS, der påtænker at mdanne skibet ti et vandrehjem fr 300 bebere. Med skibets ængde på 110 meter vi det kmme ti. at ptage en temmeig str de af havnekajen, g hvis man gransker biedet nøje vi man kunne få øje på en meget ie mand. Skibet er atså rimeig højt. Umiddebart virker det ikke sm ngen gd ide. vie Pink Radi T V Vide Stere. REFERATION AF TV VIDEO & STEREO... GRATIS LÅNE TV TV & VIDEO UDLEJES fra kr. 98,- pr. md. BATTERISKIFT I URE Service Center safjrdsgade. J3 Tf Km ind g prøv det het nye im~ a.. fim.,imaf,~... _...,....,...., Otrivin næsespray FRANK ONs.AG:R ISAFJORDSGADE KØBEHIIAVH S TELF. : KOBILTLF.: ALI' I ÅSE, SII<RING MM. UDFØRES DØGNSERVICE Bryggens Fiskekae er åben igen - når du ikke vi stppes af en frkøese. Otnvtn næsespray er nem at bruge. n~r næsen stpper. pust1 hvert næsebr, højst 3 gange dagig 1 max uge. næsespray rækker ti frkøese - det er bade hyge)ntsk g øknmisk. OtfiVn næsesrray fas bme ti børn g vksne. Børn 3-6 år: 0,5 mg/m (bør Ikke anvendes ( børn under 3 ar uden ægens anv1sn1ng) Vksne g børn ver 7 år: mg/m (bør 1kke anvendes ti børn under 7 ~r uden ægens anv1smng). Der kan frekmme brændende frnemmese 1 næse/svæg. ka 1rnta!10n. kvame. hvedp1ne g tør næsesimhinde. æs 1 øvngt brugsanv1sn.ngen pa pakken Otriv1n 1ndehder xymetazhn Pakninger g priser: O.Smgtm110m32,40kr., mg/m10m38,t5kr. August 1993 CIBA GEtGY AIS. Tf uden recept på apteket Fredag g ørdag fra k. 21 m ISLANDS BRYGGE 1

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til Unge piger zted højsklestenen ud md landeaejen i det tidlige frår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen g til aenstre Bente Hlmberg. De aar henhldsais datter af g pige i

Læs mere

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96. 22. juni 1993 1. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

Bryggens butiksliv truet

Bryggens butiksliv truet 21. april 1994 2. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Bryggens butiksliv truet Ej endomssel skabet N ord e n str a m mer kursen med enorme lej eforhøjelser p å erhvervslej em ål Vi kan lige så godt dreje nøglen

Læs mere

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse 1. februar 1996 4. årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune RISIKO- RÅDGIVEREN SEPTEMBER 2013 INDHOLD 1 2 4 5 Leder Risikstyring, risikledelse g mtrcykler Brgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kmmune Risikstyringsnyt - Olieudslip i Næstved Markedsnyt -

Læs mere

BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag

BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag 17. januar 2001 9.årgang nr.1 BRYGGEBLADET Andelssnak Kom til orienteringsmøde om andelsboligforeninger den 25. januar Bryggebladet inviterer til et orienteringsmøde om andelsboligforeninger torsdag den

Læs mere

Undersøgelse underkastes undersøgelse

Undersøgelse underkastes undersøgelse 1998B RYG G E B LA D ET 6. 12. november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt

Læs mere

@E}*T]EIESæ]I5SZ. Dansk Fotohistorisk Selskab. Obj ektivets historie... Nr.80 April 1998

@E}*T]EIESæ]I5SZ. Dansk Fotohistorisk Selskab. Obj ektivets historie... Nr.80 April 1998 @E}*T]EIESæ]I5SZ Nr.80 April 1998 Obj ektivets histrie.... Dansk Fthistrisk Selskab "Mennesket har til alle tider undret sig ver lysets indflydelse på dets hv e r dag". Tegning fr a m idde I al der e n.

Læs mere

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011 Erfaringsrapprt fra Universität Wien - Efterår 2011 Frberedelse: Sammenlignes frberedelsen til et Erasmus udvekslingsphld med frberedelsen til phld udenfr Erasmus samarbejdet, så er det meget begrænset,

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere