Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007"

Transkript

1 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr /PH

2 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold... 2 Ad 3.3. Værelser... 3 Ad 3.8. Rengøringsstandard generelt... 3 Ad 4.3. Handleplaner... 3 Ad 4.5. Medicin, læge mv Ad 4.6. Undervisning... 5 Ad 4.7. Overlevering/integreret efterskole... 6 Ad 4.9. Økonomiske forhold... 6 Ad Mobiltelefoner mv Ad Besøg af venner... 8 Ad Rømning... 8 Ad Seksuel adfærd... 8 Ad Vold mv Ad 5.3. Lukkede døre og frisk luft Ad 5.5. Anvendelse af skemaer mv Ad 5.6. Lidt om sagerne Ad 5.7. Rudersdal Kommunes tilsyn med hjemmets anvendelse af magtanvendelsesbekendtgørelsen Ad 6. Personaleforhold Ad 7.2. Rudersdal Kommunes tilsyn Ad 7.3 Det personelle tilsyn Opfølgning Underretning... 15

3 2/15 Den 9. november 2010 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 10. december 2007 af Behandlingshjemmet Egevang (nu Egebækskolen). I min rapport bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 7. april 2011 med bilag fra Rudersdal Kommune. Endvidere modtog jeg fra kommunen med brev af 3. maj 2011 en tilsynsrapport om et tilsyn foretaget den 17. november I min opfølgningsrapport bemærkede jeg at adskillige spørgsmål i min endelige rapport ikke var blevet besvaret i Rudersdal Kommunes sidste udtalelse. Jeg gentog derfor min anmodning om oplysninger mv. vedrørende disse punkter og opremsede de udestående punkter på side 1 og 2 i opfølgningsrapporten. I Rudersdal Kommunes udtalelse af 7. april 2011 som svar på min opfølgningsrapport er en del af disse spørgsmål imidlertid stadig ubesvarede; jeg henviser hertil under de enkelte punkter nedenfor. Som anført i min opfølgningsrapport vil jeg uagtet at Behandlingshjemmet Egevang efter min inspektion har skiftet navn og sammen med Egebækskolen nu udgør én institution under navnet Egebækskolen fortsætte med at bruge betegnelsen Behandlingshjemmet Egevang, idet min inspektion tog udgangspunkt i netop denne institution. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 3. Bygningsmæssige forhold Jeg bad Behandlingshjemmet Egevang om at oplyse om det tredje hus stadig var udlånt, eller om hjemmet nu selv rådede over huset. Det drejede sig om et hus der i perioden havde været udlånt til andet formål, således at Egevang på inspektionstidspunktet kun rådede over to huse: Birkehuset og Lærkehuset. Rudersdal Kommune har oplyst at det tredje hus ikke længere er udlånt, men at det siden august 2008 har været benyttet af Egebækskolen.

4 3/15 Ad 3.3. Værelser I Lærkehuset var der et ekstra værelse, opdelt fra køkkenet med en skillevæg. Jeg bad om at få oplyst om der stadig var dette ekstra værelse i Lærkehuset, og i så fald om der var mulighed for at lufte ud på dette værelse. Kommunen har oplyst at der fortsat er et ekstra værelse i Lærkehuset, og at et af vinduerne kan åbnes så der dagligt kan luftes ud. Ad 3.8. Rengøringsstandard generelt Det fremgik af rapporten fra Rudersdal Kommunes tilsynsbesøg den 16. maj 2008 at der i forbindelse med skift af rengøringsselskab fra et mindre firma som hjemmet selv havde haft aftaler med, til en større entreprise med Rudersdal Kommune havde været stor utilfredshed med rengøringen. Der blev arbejdet på at forbedre standarden, eventuelt ved at opsige den nye kontrakt og få genetableret den tidligere hensigtsmæssige ordning. Jeg bad hjemmet om at oplyse om rengøringsstandarden nu var blevet forbedret, og om hjemmet havde etableret den tidligere ordning med det mindre rengøringsfirma. Kommunen har oplyst der nu i stedet er ansat to husassistenter som står for den daglige rengøring. Jeg har noteret mig det oplyste og at det i tilsynsrapporten fra tilsynet den 17. november 2010 er nævnt at tilsynet ingen bemærkninger havde til kvaliteten af rengøringen. Ad 4.3. Handleplaner Efter anmodning modtog jeg to behandlingsplaner fra hjemmet. Jeg bad hjemmet om at oplyse hvorfor punktet Hvad skal der arbejdes med ikke figurerede på den ene af planerne.

5 4/15 Kommunen har oplyst at [d]enne tekst er skrevet ind i Vejledning til brug og forståelse af udviklingsplaner & skrivning af behandlingsoplæg. Jeg beder kommunen om at uddybe dette nærmere og vedlægge vejledningen, eventuelt blot det relevante afsnit som kommunen henviser til. Jeg bemærkede også at begge planer var udarbejdet i efteråret 2007 og begge børn på daværende tidspunkt havde været indskrevet på hjemmet i flere år. Jeg bad derfor om hjemmets bemærkninger til at der står meget lidt eller intet vedrørende punktet om barnets eget perspektiv i behandlingsplanerne. Kommunen har hertil oplyst at [d]en unge/barnet skal inddrages med sine egne kommentarer i behandlingsoplægget og udviklingsplanen. Jeg går ud fra at det også er hensigten at barnets egne bemærkninger mv. skal gengives i punktet om barnets eget perspektiv. Da hjemmet ikke har svaret direkte på mit spørgsmål, beder jeg på ny om hjemmets bemærkninger til at der står meget lidt eller intet vedrørende punktet om barnets eget perspektiv i de 2 konkrete behandlingsplaner. Ad 4.5. Medicin, læge mv. Jeg bad om at få oplyst om kommunen har udarbejdet generelle retningslinjer for medicinhåndtering. Kommunen har oplyst at der har været retningslinjer for medicinhåndtering siden 2009 og har vedlagt en kopi heraf ( Medicinhåndtering Vejledning til døgninstitutioner for børn og unge, uarbejdet december 2008). Jeg har stadig ikke modtaget de oplysninger om psykiater og restmedicin som jeg bad om i den endelige rapport s. 12 og 13. Jeg gentager derfor min anmodning om disse oplysninger.

6 5/15 Ad 4.6. Undervisning I min opfølgningsrapport skrev jeg at jeg umiddelbart forstod det som Rudersdal Kommune oplyste i sin udtalelse af 15. december 2009, sådan at Rudersdal Kommune ikke havde ført tilsyn med undervisningen på Egevang efter at kommunen overtog Egevang den 1. januar Jeg bad om at få oplyst om det var korrekt forstået. Jeg bad samtidig kommunen om at uddybe det oplyste og således oplyse nærmere om hvordan tilsynet med undervisningen af de døgnanbragte børn foregår. Kommunen har oplyst at Rudersdal Kommunes Skoleområde foretager tilsyn en gang om året efter de retningslinjer, der er for tilsyn med skoler. Under pkt. 4.9 om økonomiske forhold har kommunen oplyst at kommunens skoleområde har ført tilsyn siden Jeg lægger på baggrund af det oplyste under pkt. 4.9 til grund at Rudersdal Kommune har ført tilsyn med undervisningen på Egebækskolen siden oprettelsen af skolen den 1. august Selv om kommunen ikke har svaret direkte på mit første spørgsmål i opfølgningsrapporten, foretager jeg mig derfor ikke mere vedrørende dette forhold. For så vidt angår spørgsmålet om hvordan tilsynet med undervisningen af de døgnanbragte børn foregår, har jeg noteret mig at der er fastsat retningslinjer for tilsyn med skoleområdet der også følges ved tilsyn med interne skoler på institutioner for børn og unge. Jeg vil sætte pris på at modtage et eksemplar af disse retningslinjer. Jeg bad om oplysning om hvor mange af hjemmets børn der går på kommunale folkeskoler. Kommunen har ikke besvaret dette spørgsmål, men i rapporten om tilsynet den 17. november 2010 fremgår det af pkt. 9, at én elev går i normalskole og to nye er på vej. Dette har jeg noteret mig. Jeg har ikke modtaget svar på mit spørgsmål i min endelige rapport om hvor og hvor tit eleverne får svømmeundervisning. I en rapport på Egebækskolens hjemmeside, Egebækskolen i Rudersdal 2008, er det nævnt at der er skemalagt 2 lektioners svømning pr. uge for alle klassetrin i Indskolingen, Mellemtrinnet og Udskolingen. Der er ikke noget ugeskema for Døgnskolen.

7 6/15 Af rapporten om tilsynet den 17. november 2010 fremgår det bl.a. af pkt. 20 at døgnklasserne blev nedlagt i juni 2010, og at alle døgnbørnene er fordelt i de øvrige skolegrupper. Jeg går ud fra at der stadig er skemalagt 2 lektioners svømning pr. uge for alle klasser, som beskrevet i ovennævnte rapport, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt. Jeg bad også om at få oplyst om der var foretaget brandøvelser på skolen. Kommunen har oplyst at der med Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen er gennemført regelmæssige brand- og rømningsøvelser fra Min anmodning om at modtage oplysninger om tiltag for at sikre faglig udfordring og om der tilbydes fysikundervisning (jf. s. 15 i den endelige rapport) er stadig ikke besvaret. Jeg gentager derfor min anmodning. Ad 4.7. Overlevering/integreret efterskole Jeg bad hjemmet om at oplyse om hjemmet tilbyder en egentlig integreret efterskole eller har overvejet denne mulighed. Kommunen har oplyst at der ikke tilbydes en integreret efterskole, og at der heller ikke er nogen planer herom. Eleverne forlader Egebækskolen med 9. klasses afgangseksamen i de fag som de har mulighed for at klare. Ad 4.9. Økonomiske forhold Jeg bad om at få oplyst hvad en plads på dagskolen koster i døgnet. Kommunen har oplyst at en plads på dagskolen koster 832 kr. (2010) og 834 kr. (2011) pr. døgn.

8 7/15 Jeg bad også om oplysning om hvor ofte kommunen aflægger revisionsbesøg, herunder oplysning om hvornår det sidste besøg havde været foretaget. Kommunen har oplyst at der har været ført tilsyn fra Rudersdal Kommune Skoleområde fra Børn og Unge har aflagt uanmeldt tilsyn på Egebækskolen den 23. juni Der står ikke noget om dette emne (revision/økonomiske forhold) i rapporten om det uanmeldte tilsyn. Emnet indgår heller ikke i de vedlagte retningslinjer for uanmeldt tilsyn. Men af retningslinjerne af 5. februar 2008 for tilsyn med døgninstitutioner i Børn og Unge fremgår det at administrationen af børnenes økonomi er et tema ved de anmeldte tilsyn, og at dette tilsyn (nu) også omfatter et økonomisk tilsyn. Der tages her udgangspunkt i månedlige budget- og regnskabsrapporter. Jeg har noteret mig at de anmeldte tilsyn også omfatter de nævnte forhold, og at det også er indgået i den seneste rapport om tilsynet den 17. november Jeg beder om at få oplyst om der i den forbindelse foretages en egentlig revision af hjemmets regnskaber. Jeg bad desuden om at modtage en kopi af resultatet af det seneste revisionsbesøg. Jeg har ikke modtaget svar på denne anmodning. Da der umiddelbart ikke ses at være foretaget en egentlig revision i forbindelse med tilsynet den 17. november 2010, gentager jeg min anmodning om kopi af resultatet af det seneste revisionsbesøg. Jeg bad endvidere kommunen om at oplyse om hjemmet havde modtaget kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Kommunen har ikke besvaret dette spørgsmål, men af tilsynsrapporten fra tilsynet den 17. november 2010 fremgår det af pkt. 7 at Rudersdal Kommunes kasse- og regnskabsregulativ følges. Dette har jeg noteret mig.

9 8/15 Ad Mobiltelefoner mv. I min opfølgningsrapport bad jeg om at blive underrettet når skolenettet igen fungerede, og om det videre forløb med etablering af bredbånd. Kommunen har oplyst at skoleintra fungerer, og at der er etableret bredbånd. Ad Besøg af venner Jeg bad hjemmet om at oplyse om muligheden for at børnene kan få besøg af venner udefra. Kommunen har oplyst at det er muligt for alle børn at få besøg af deres venner i husene. Ad Rømning I min endelige rapport beskrev jeg hjemmets procedure i tilfælde af rømning, herunder at der udarbejdes et notat om hændelsesforløbet. Jeg bad hjemmet om at oplyse om hjemmet sender en kopi af notatet til barnets socialrådgiver i anbringelseskommunen. Kommunen har ikke besvaret dette spørgsmål, som jeg derfor gentager. Ad Seksuel adfærd Jeg bad hjemmet om at oplyse hvorvidt der er udarbejdet en instruks i forhold til seksuelle grænseoverskridelser mellem børn og unge der er anbragt på hjemmet. Kommunen har oplyst at hvis der er mistanke om at en seksuel grænseoverskridelse har fundet sted mellem børn og unge på Egebækskolen, skal ledelsen kontaktes hurtigst muligt. Jeg har noteret mig det oplyste, som jeg samtidig forstår sådan at der ikke er udarbejdet en instruks om dette forhold. Jeg beder om at få oplyst om det er rigtigt forstået.

10 9/15 Jeg bad også om oplysning om hvorvidt den såkaldte børneattest anvendes i forbindelse med nyansættelser. Kommunen har oplyst at der bliver indhentet børneattest på alle nyansatte. Ad Vold mv. Jeg bad hjemmet om at oplyse om hjemmet har udarbejdet egentlige handleplaner til at imødegå negativ adfærd og mobning. Hvis dette var tilfældet, bad jeg om at modtage en kopi af de udarbejdede planer. Kommunen har ikke besvaret dette spørgsmål, som jeg derfor gentager. Jeg bad hjemmet om at oplyse om hjemmet har udarbejdet handleplaner for hvordan en lærer eller pædagog skal reagere hvis han eller hun eller en kollega bliver udsat for en grænseoverskridende handling. Jeg bad også hjemmet om at oplyse nærmere om hvilke tiltag hjemmet sætter i værk, og hvilke personer der involveres, hvis/når personalet har været udsat for en grænseoverskridende handling fra et barn. Kommunen har oplyst at såfremt en medarbejder bliver udsat for en grænseoverskridende handling på Egebækskolen, skal ledelsen kontaktes hurtigst muligt. Medarbejderen vil blive tilbudt psykologsamtaler med intern psykolog. Jeg beder hjemmet om at oplyse om der er udarbejdet specifikke handleplaner for en situation som ovenfor nævnt. Endvidere bad jeg hjemmet om at oplyse hvordan der skal reageres over for det barn der har udøvet vold eller anden grænseoverskridende adfærd. Kommunen har oplyst at forældrene bliver orienteret, og at barnet bliver tilbudt psykologsamtaler. Der vil i særlige tilfælde blive benyttet eksterne fagpersoner.

11 10/15 Endelig bad jeg hjemmet om at oplyse hvem der beslutter om et overfald skal politianmeldes. Kommunen har oplyst at ledelsen i samråd med medarbejderen beslutter om et overfald skal politianmeldes. Hvis det besluttes at der skal ske anmeldelse til politiet, går jeg ud fra at det er ledelsen der indgiver anmeldelsen. Ad 5.3. Lukkede døre og frisk luft Jeg bad om oplysning om i hvilket omfang dørene til afdelingerne låses i løbet af dagtimerne. Jeg bad endvidere hjemmet om at oplyse hvorvidt dørene til børnenes værelser har låse, og i givet fald om dørene til børnenes værelser låses eventuelt af børnene. Kommunen har oplyst at dørene til afdelingerne låses i dagtimerne hvis der ikke er medarbejdere eller børn på afdelingerne. Kommunen har endvidere oplyst at 14 af hjemmets 17 værelser er med lås. Børnene kan få en nøgle til deres værelse, så de kan låse døren udefra. De børn der ønsker at få låst deres værelse i løbet af dagen, kan få personalet til at aflåse deres værelse. Det sidste forstår jeg sådan at (også) de børn der selv har en nøgle til deres værelse, men ikke har låst døren, vil kunne få personalet til det hvis de ønsker døren låst i løbet af dagen. Med denne bemærkning har jeg noteret mig det oplyste. Ad 5.5. Anvendelse af skemaer mv. I min opfølgningsrapport fulgte jeg op på min efterlysning af eventuelt skriftligt materiale om hjemmets procedure i forbindelse med indberetninger om magtanvendelse og om Rudersdal Kommunes procedure i forbindelse med modtagelsen af hjemmets indberetninger. Jeg noterede mig at der foreligger skriftligt materiale om hjemmets procedure i forbindelse med indberetning om magtanvendelse, men bad fortsat om (eventuelt) skriftligt materiale om kommunens procedure i forbindelse med modtagelsen af hjemmets indberetninger.

12 11/15 Kommunen har oplyst at indberetning om magtanvendelse modtages af en navngiven konsulent i Børn og Unge. Jeg har ikke med kommunens udtalelse af 7. april 2011 modtaget noget skriftligt materiale om kommunens procedure i forbindelse med modtagelsen af hjemmets indberetninger. Jeg går derfor ud fra at der ikke foreligger sådant skriftligt materiale. Jeg beder kommunen om at oplyse om det er rigtigt forstået. De øvrige spørgsmål under pkt. 5.5 i min endelige rapport, s (spørgsmålet om kommunens koordinering af indberetninger med det formål systematisk at kunne holde øje med udviklingen på området for magtanvendelser; spørgsmålet om en rubrik til markering af ledelsens opfølgning i forhold til medarbejderen og evt. børn efter en magtanvendelse; spørgsmålene om hjemmets kontrolprocedure for den månedsvise videresendelse af indberetningerne til tilsynskommunen samt endelig spørgsmålet om gennemgang af magtanvendelsescirkulæret og -procedurerne i forhold til nye medarbejdere og vikarer) er ikke besvaret af kommunen. Jeg gentager derfor disse spørgsmål. Det tilføjes at jeg er opmærksom på det der fremgår om magtanvendelse i rapporten om kommunens tilsyn den 17. november 2010, herunder kommunens anbefaling til slut om at der sættes fokus på magtanvendelsesbekendtgørelsen. Ad 5.6. Lidt om sagerne I min opfølgningsrapport bemærkede jeg at jeg stadig afventede hjemmets bemærkninger til en episode den 15. maj 2007 og svar på spørgsmålene om hjemmets kontrolprocedure for rettidig videresendelse af indberetninger til opholds- og tilsynskommunerne (jf. s. 33 og 35 i den endelige rapport). Kommunens udtalelse af 7. april 2011 indeholder ikke oplysninger om disse forhold, og jeg gentager derfor mine spørgsmål. Ad 5.7. Rudersdal Kommunes tilsyn med hjemmets anvendelse af magtanvendelsesbekendtgørelsen Jeg gentog min anmodning om at få et eksemplar af kommunens nye endelige retningslinjer for kommunens tilsyn med døgntilbud organiseret under Børn og Unge.

13 12/15 Rudersdal Kommune har vedlagt et eksemplar af Retningslinjer for tilsyn med døgninstitutioner i Børn og Unge af 5. februar Jeg har noteret mig indholdet af ovennævnte retningslinjer, bl.a. at magtanvendelser antal og procedure indgår som et tema under samtalerne med personalet (MEDudvalget) ved et anmeldt tilsyn. Jeg præciserede at mit spørgsmål om hvordan kommunen melder tilbage til hjemmet på de modtagne indberetninger, sigtede til tilbagemelding i konkrete tilfælde og bad på denne baggrund på ny kommunen om at oplyse herom. Da kommunen ikke har svaret på dette spørgsmål, og det heller ikke fremgår af de vedlagte retningslinjer, gentager jeg dette spørgsmål. Ad 6. Personaleforhold Jeg bad om nærmere oplysninger om hvor stor en andel af det pædagogiske personale og lærerne der er faglærte, henholdsvis ufaglærte. Jeg bad også om nærmere oplysning om hvem vikarkorpset består af, herunder hvem der bestemmer hvilke personer der indgår i korpset, og i hvilket omfang vikarerne er ledige efter behov eller samtidig er tilknyttet andre institutioner eller lignende. Kommunen har oplyst at der på de to døgnafdelinger er ansat 12 uddannede pædagoger og 1 ufaglært pædagogmedhjælper. Herudover er der på dagskolen ansat 16 uddannede lærere og 12 uddannede pædagoger, 1 ufaglært lærer samt 1 ufaglært pædagog. Det vikarkorps der er tilknyttet hjemmet, er primært lærer- og pædagogstuderende. Det er afdelingslederen for døgnafdelingen og den vikaransvarlige medarbejder der afholder ansættelsessamtalerne. De vikarer der er tilknyttet hjemmet, har ikke andet vikararbejde i Rudersdal Kommune.

14 13/15 Ad 7.2. Rudersdal Kommunes tilsyn På spørgsmålet om hvordan kommunen sikrer at børn og pårørende får mulighed for at gøre sig bekendt med kommunens tilsynsrapport når den foreligger efter eventuelle høringssvar, oplyste kommunen at tilsynsrapporter bliver lagt på kommunens hjemmeside. Jeg anbefalede kommunen at orientere børnene og deres pårørende når der foreligger en tilsynsrapport, herunder om muligheden for at gøre sig bekendt med rapporten enten på hjemmesiden eller ved at få en kopi af rapporten. Jeg bad om oplysning om hvad der ville ske i anledning af min anbefaling. Kommunen har oplyst at de er enige i at børn og pårørende skal orienteres når den endelige tilsynsrapport er lagt på hjemmesiden. Jeg går på denne baggrund ud fra at der sker en sådan orientering. Med denne bemærkning har jeg noteret mig det oplyste. Til spørgsmålet om hvordan den fornødne uafhængighed hos den/de tilsynsførende sikres, havde kommunen anført at Børn og Unge ingen modsætning ser i at det er medarbejdere fra Børn og Unge, der anvender institutionen, idet vi ser tilsynet både som en sikring af kvalitet og indhold samt en sikring af en fortsat udvikling, der til enhver tid modsvarer kommunens behov. Jeg bad i min opfølgningsrapport kommunen om at uddybe det citerede og i den forbindelse (udtrykkeligt) oplyse hvem der udfører rådgivende (og andre) opgaver i forhold til Egevang. Jeg bad desuden kommunen om at underrette mig om resultatet af overvejelserne om at bytte tilsyn med en anden kommune. Jeg oplyste også at jeg tidligere havde udtalt mig om spørgsmålet om uafhængighed ved tilsyn, herunder når både den rådgivende og den tilsynsførende funktion organisatorisk ligger i samme (lille) afdeling. Jeg henviste også til de oplysninger og det materiale om det driftsmæssige tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge der findes på Servicestyrelsens hjemmeside, Jeg bad i lyset heraf kommunen om at oplyse om den måde som tilsynet er organiseret på i Rudersdal Kommune, sikrer den fornødne uafhængighed.

15 14/15 Rudersdal Kommune har oplyst at kommunen fortsat finder det mest hensigtsmæssigt at det enten er kommunen selv eller en kommune med tilsvarende opgaver der fører tilsynet for at sikre det mest hensigtsmæssige tilsyn og mulighed for at stille de mest præcise spørgsmål. Rudersdal Kommune har forsøgt at bytte tilsyn med bl.a. Gentofte, Gladsaxe og Gribskov, men disse kommuner har valgt andre løsninger. I stedet har Rudersdal Kommune valgt at lade de personer der udfører tilsynet, variere således at der bliver mulighed for at institutionens drift og udvikling ses med nye øjne. Kommunen oplyser endvidere at kommunen er opmærksom på Servicestyrelsens hjemmeside og generelt lader sig inspirere af styrelsens anbefalinger. Afslutningsvis anfører kommunen at kommunen fortsat er af den opfattelse at tilsynet er organiseret så det sikrer den fornødne uafhængighed. Jeg har noteret mig at det er kommunens opfattelse at tilsynet er uafhængigt. Jeg har også noteret mig at det af de gældende retningslinjer af 5. februar 2008 fremgår at tilsyn (nu) også kan gennemføres af Psykiatri og Handicap (eventuelt sammen med Børn og Unge). Inden jeg tager endelig stilling til spørgsmålet, beder jeg kommunen om at uddybe det oplyste om at de personer der udfører tilsyn, varierer. Jeg beder i den forbindelse igen kommunen om udtrykkeligt at oplyse hvem der udfører rådgivende opgaver i forhold til (bl.a.) Egevang, og om disse personer også udfører tilsynsopgaver. Jeg henviser herved også til mit spørgsmål på s. 43 i den endelige rapport. Et enkelt udestående spørgsmål fra min endelige rapport, s. 43 (oplysning om hvordan kommunen sikrer opfølgning på tilsynets bemærkninger og anbefalinger, jf. rapporten om det uanmeldte tilsyn den 19. september 2008) er ubesvaret. Det fremgår imidlertid af Tilsyn med døgninstitutioner på børne- og ungeområdet (under overskriften Udarbejdelse af tilsynsrapport mv. ) at [d]e der har gennemført tilsynet har ansvar for at påse, at institutionerne følger op på evt. anbefalinger og påbud i tilsynsrapporterne og udarbejder de ønskede redegørelser. Jeg har noteret mig det der fremgår om opfølgning i denne manual, og går således ud fra at tilsynet på grundlag heraf følger systematisk op på anbefalinger mv. i tilsynsrapporten.

16 15/15 Ad 7.3 Det personelle tilsyn Jeg bad hjemmet om at oplyse om det er et problem at få anbringelseskommunerne til at deltage i de planlagte opfølgningsmøder. I givet fald bad jeg hjemmet om nærmere at beskrive problemet. Kommunen har oplyst at de anbringende kommuner kommer til de planlagte møder. Opfølgning Jeg beder om at hjemmet sender de oplysninger mv. som jeg har bedt om, tilbage gennem Rudersdal Kommune med henblik på at kommunen får lejlighed til at kommentere det som hjemmet anfører. Underretning Denne rapport sendes til Behandlingshjemmet Egevang, Rudersdal Kommune, Folketingets Retsudvalg samt til børnene på behandlingshjemmet og deres forældre. Lennart Frandsen Inspektionschef

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 10. april 2012 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 4.3. Handleplaner...

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 17. december 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2742-061 1/17 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 3.1.3. Værelser

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 Den 2. januar 2012 Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3500-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Fællesområde... 2 Ad 4.2. Medicin og læge mv....

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af Børnecenter Himmerland den 22. marts 2010

Inspektion af Børnecenter Himmerland den 22. marts 2010 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 296 Offentligt Den 24. februar 2011 Inspektion af Børnecenter Himmerland den 22. marts 2010 OPFØLGNING J.nr. 2010-0495-0618/ATG 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.6.

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens alm. del Bilag 108 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens alm. del Bilag 108 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 108 Offentligt Behandlingshjemmet Sølyst Færgevej 3 5800 Nyborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011

Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011 Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00181-1/ATG3 2/16 Indholdsfortegnelse Ad 3.2.3. Toilet- og badeforhold... 3 Ad 3.3. Skolen... 3 Ad

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 Den 28. maj 2010 Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2414-062/PH 1/14 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1.5. Øvrige rum... 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge mv.... 3

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset.

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 22-04-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-26973 Sendt pr. e-mail: Socialforvaltningen (SOFSekretariatet@sof.kk.dk, SOFFaellespost@sof.kk.dk) Direktionen (anettelaigaard@sof.kk.dk)

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. august 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Boligerne Kildebakken den 17. maj 2004. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007

Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007 Den 1. september 2009 Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007 OPFØLGNINGS- RAPPORT NR. 2 J.nr. 2007-1473-062/PH 1/9 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008

Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008 20. december 2010 Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-0462-062/PH 1/9 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1.5. Havebyvej 3... 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge

Læs mere

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Bostedet Munkehatten den 16. oktober 2002. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere