Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007"

Transkript

1 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr /PH

2 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold... 2 Ad 3.3. Værelser... 3 Ad 3.8. Rengøringsstandard generelt... 3 Ad 4.3. Handleplaner... 3 Ad 4.5. Medicin, læge mv Ad 4.6. Undervisning... 5 Ad 4.7. Overlevering/integreret efterskole... 6 Ad 4.9. Økonomiske forhold... 6 Ad Mobiltelefoner mv Ad Besøg af venner... 8 Ad Rømning... 8 Ad Seksuel adfærd... 8 Ad Vold mv Ad 5.3. Lukkede døre og frisk luft Ad 5.5. Anvendelse af skemaer mv Ad 5.6. Lidt om sagerne Ad 5.7. Rudersdal Kommunes tilsyn med hjemmets anvendelse af magtanvendelsesbekendtgørelsen Ad 6. Personaleforhold Ad 7.2. Rudersdal Kommunes tilsyn Ad 7.3 Det personelle tilsyn Opfølgning Underretning... 15

3 2/15 Den 9. november 2010 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 10. december 2007 af Behandlingshjemmet Egevang (nu Egebækskolen). I min rapport bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 7. april 2011 med bilag fra Rudersdal Kommune. Endvidere modtog jeg fra kommunen med brev af 3. maj 2011 en tilsynsrapport om et tilsyn foretaget den 17. november I min opfølgningsrapport bemærkede jeg at adskillige spørgsmål i min endelige rapport ikke var blevet besvaret i Rudersdal Kommunes sidste udtalelse. Jeg gentog derfor min anmodning om oplysninger mv. vedrørende disse punkter og opremsede de udestående punkter på side 1 og 2 i opfølgningsrapporten. I Rudersdal Kommunes udtalelse af 7. april 2011 som svar på min opfølgningsrapport er en del af disse spørgsmål imidlertid stadig ubesvarede; jeg henviser hertil under de enkelte punkter nedenfor. Som anført i min opfølgningsrapport vil jeg uagtet at Behandlingshjemmet Egevang efter min inspektion har skiftet navn og sammen med Egebækskolen nu udgør én institution under navnet Egebækskolen fortsætte med at bruge betegnelsen Behandlingshjemmet Egevang, idet min inspektion tog udgangspunkt i netop denne institution. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 3. Bygningsmæssige forhold Jeg bad Behandlingshjemmet Egevang om at oplyse om det tredje hus stadig var udlånt, eller om hjemmet nu selv rådede over huset. Det drejede sig om et hus der i perioden havde været udlånt til andet formål, således at Egevang på inspektionstidspunktet kun rådede over to huse: Birkehuset og Lærkehuset. Rudersdal Kommune har oplyst at det tredje hus ikke længere er udlånt, men at det siden august 2008 har været benyttet af Egebækskolen.

4 3/15 Ad 3.3. Værelser I Lærkehuset var der et ekstra værelse, opdelt fra køkkenet med en skillevæg. Jeg bad om at få oplyst om der stadig var dette ekstra værelse i Lærkehuset, og i så fald om der var mulighed for at lufte ud på dette værelse. Kommunen har oplyst at der fortsat er et ekstra værelse i Lærkehuset, og at et af vinduerne kan åbnes så der dagligt kan luftes ud. Ad 3.8. Rengøringsstandard generelt Det fremgik af rapporten fra Rudersdal Kommunes tilsynsbesøg den 16. maj 2008 at der i forbindelse med skift af rengøringsselskab fra et mindre firma som hjemmet selv havde haft aftaler med, til en større entreprise med Rudersdal Kommune havde været stor utilfredshed med rengøringen. Der blev arbejdet på at forbedre standarden, eventuelt ved at opsige den nye kontrakt og få genetableret den tidligere hensigtsmæssige ordning. Jeg bad hjemmet om at oplyse om rengøringsstandarden nu var blevet forbedret, og om hjemmet havde etableret den tidligere ordning med det mindre rengøringsfirma. Kommunen har oplyst der nu i stedet er ansat to husassistenter som står for den daglige rengøring. Jeg har noteret mig det oplyste og at det i tilsynsrapporten fra tilsynet den 17. november 2010 er nævnt at tilsynet ingen bemærkninger havde til kvaliteten af rengøringen. Ad 4.3. Handleplaner Efter anmodning modtog jeg to behandlingsplaner fra hjemmet. Jeg bad hjemmet om at oplyse hvorfor punktet Hvad skal der arbejdes med ikke figurerede på den ene af planerne.

5 4/15 Kommunen har oplyst at [d]enne tekst er skrevet ind i Vejledning til brug og forståelse af udviklingsplaner & skrivning af behandlingsoplæg. Jeg beder kommunen om at uddybe dette nærmere og vedlægge vejledningen, eventuelt blot det relevante afsnit som kommunen henviser til. Jeg bemærkede også at begge planer var udarbejdet i efteråret 2007 og begge børn på daværende tidspunkt havde været indskrevet på hjemmet i flere år. Jeg bad derfor om hjemmets bemærkninger til at der står meget lidt eller intet vedrørende punktet om barnets eget perspektiv i behandlingsplanerne. Kommunen har hertil oplyst at [d]en unge/barnet skal inddrages med sine egne kommentarer i behandlingsoplægget og udviklingsplanen. Jeg går ud fra at det også er hensigten at barnets egne bemærkninger mv. skal gengives i punktet om barnets eget perspektiv. Da hjemmet ikke har svaret direkte på mit spørgsmål, beder jeg på ny om hjemmets bemærkninger til at der står meget lidt eller intet vedrørende punktet om barnets eget perspektiv i de 2 konkrete behandlingsplaner. Ad 4.5. Medicin, læge mv. Jeg bad om at få oplyst om kommunen har udarbejdet generelle retningslinjer for medicinhåndtering. Kommunen har oplyst at der har været retningslinjer for medicinhåndtering siden 2009 og har vedlagt en kopi heraf ( Medicinhåndtering Vejledning til døgninstitutioner for børn og unge, uarbejdet december 2008). Jeg har stadig ikke modtaget de oplysninger om psykiater og restmedicin som jeg bad om i den endelige rapport s. 12 og 13. Jeg gentager derfor min anmodning om disse oplysninger.

6 5/15 Ad 4.6. Undervisning I min opfølgningsrapport skrev jeg at jeg umiddelbart forstod det som Rudersdal Kommune oplyste i sin udtalelse af 15. december 2009, sådan at Rudersdal Kommune ikke havde ført tilsyn med undervisningen på Egevang efter at kommunen overtog Egevang den 1. januar Jeg bad om at få oplyst om det var korrekt forstået. Jeg bad samtidig kommunen om at uddybe det oplyste og således oplyse nærmere om hvordan tilsynet med undervisningen af de døgnanbragte børn foregår. Kommunen har oplyst at Rudersdal Kommunes Skoleområde foretager tilsyn en gang om året efter de retningslinjer, der er for tilsyn med skoler. Under pkt. 4.9 om økonomiske forhold har kommunen oplyst at kommunens skoleområde har ført tilsyn siden Jeg lægger på baggrund af det oplyste under pkt. 4.9 til grund at Rudersdal Kommune har ført tilsyn med undervisningen på Egebækskolen siden oprettelsen af skolen den 1. august Selv om kommunen ikke har svaret direkte på mit første spørgsmål i opfølgningsrapporten, foretager jeg mig derfor ikke mere vedrørende dette forhold. For så vidt angår spørgsmålet om hvordan tilsynet med undervisningen af de døgnanbragte børn foregår, har jeg noteret mig at der er fastsat retningslinjer for tilsyn med skoleområdet der også følges ved tilsyn med interne skoler på institutioner for børn og unge. Jeg vil sætte pris på at modtage et eksemplar af disse retningslinjer. Jeg bad om oplysning om hvor mange af hjemmets børn der går på kommunale folkeskoler. Kommunen har ikke besvaret dette spørgsmål, men i rapporten om tilsynet den 17. november 2010 fremgår det af pkt. 9, at én elev går i normalskole og to nye er på vej. Dette har jeg noteret mig. Jeg har ikke modtaget svar på mit spørgsmål i min endelige rapport om hvor og hvor tit eleverne får svømmeundervisning. I en rapport på Egebækskolens hjemmeside, Egebækskolen i Rudersdal 2008, er det nævnt at der er skemalagt 2 lektioners svømning pr. uge for alle klassetrin i Indskolingen, Mellemtrinnet og Udskolingen. Der er ikke noget ugeskema for Døgnskolen.

7 6/15 Af rapporten om tilsynet den 17. november 2010 fremgår det bl.a. af pkt. 20 at døgnklasserne blev nedlagt i juni 2010, og at alle døgnbørnene er fordelt i de øvrige skolegrupper. Jeg går ud fra at der stadig er skemalagt 2 lektioners svømning pr. uge for alle klasser, som beskrevet i ovennævnte rapport, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt. Jeg bad også om at få oplyst om der var foretaget brandøvelser på skolen. Kommunen har oplyst at der med Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen er gennemført regelmæssige brand- og rømningsøvelser fra Min anmodning om at modtage oplysninger om tiltag for at sikre faglig udfordring og om der tilbydes fysikundervisning (jf. s. 15 i den endelige rapport) er stadig ikke besvaret. Jeg gentager derfor min anmodning. Ad 4.7. Overlevering/integreret efterskole Jeg bad hjemmet om at oplyse om hjemmet tilbyder en egentlig integreret efterskole eller har overvejet denne mulighed. Kommunen har oplyst at der ikke tilbydes en integreret efterskole, og at der heller ikke er nogen planer herom. Eleverne forlader Egebækskolen med 9. klasses afgangseksamen i de fag som de har mulighed for at klare. Ad 4.9. Økonomiske forhold Jeg bad om at få oplyst hvad en plads på dagskolen koster i døgnet. Kommunen har oplyst at en plads på dagskolen koster 832 kr. (2010) og 834 kr. (2011) pr. døgn.

8 7/15 Jeg bad også om oplysning om hvor ofte kommunen aflægger revisionsbesøg, herunder oplysning om hvornår det sidste besøg havde været foretaget. Kommunen har oplyst at der har været ført tilsyn fra Rudersdal Kommune Skoleområde fra Børn og Unge har aflagt uanmeldt tilsyn på Egebækskolen den 23. juni Der står ikke noget om dette emne (revision/økonomiske forhold) i rapporten om det uanmeldte tilsyn. Emnet indgår heller ikke i de vedlagte retningslinjer for uanmeldt tilsyn. Men af retningslinjerne af 5. februar 2008 for tilsyn med døgninstitutioner i Børn og Unge fremgår det at administrationen af børnenes økonomi er et tema ved de anmeldte tilsyn, og at dette tilsyn (nu) også omfatter et økonomisk tilsyn. Der tages her udgangspunkt i månedlige budget- og regnskabsrapporter. Jeg har noteret mig at de anmeldte tilsyn også omfatter de nævnte forhold, og at det også er indgået i den seneste rapport om tilsynet den 17. november Jeg beder om at få oplyst om der i den forbindelse foretages en egentlig revision af hjemmets regnskaber. Jeg bad desuden om at modtage en kopi af resultatet af det seneste revisionsbesøg. Jeg har ikke modtaget svar på denne anmodning. Da der umiddelbart ikke ses at være foretaget en egentlig revision i forbindelse med tilsynet den 17. november 2010, gentager jeg min anmodning om kopi af resultatet af det seneste revisionsbesøg. Jeg bad endvidere kommunen om at oplyse om hjemmet havde modtaget kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Kommunen har ikke besvaret dette spørgsmål, men af tilsynsrapporten fra tilsynet den 17. november 2010 fremgår det af pkt. 7 at Rudersdal Kommunes kasse- og regnskabsregulativ følges. Dette har jeg noteret mig.

9 8/15 Ad Mobiltelefoner mv. I min opfølgningsrapport bad jeg om at blive underrettet når skolenettet igen fungerede, og om det videre forløb med etablering af bredbånd. Kommunen har oplyst at skoleintra fungerer, og at der er etableret bredbånd. Ad Besøg af venner Jeg bad hjemmet om at oplyse om muligheden for at børnene kan få besøg af venner udefra. Kommunen har oplyst at det er muligt for alle børn at få besøg af deres venner i husene. Ad Rømning I min endelige rapport beskrev jeg hjemmets procedure i tilfælde af rømning, herunder at der udarbejdes et notat om hændelsesforløbet. Jeg bad hjemmet om at oplyse om hjemmet sender en kopi af notatet til barnets socialrådgiver i anbringelseskommunen. Kommunen har ikke besvaret dette spørgsmål, som jeg derfor gentager. Ad Seksuel adfærd Jeg bad hjemmet om at oplyse hvorvidt der er udarbejdet en instruks i forhold til seksuelle grænseoverskridelser mellem børn og unge der er anbragt på hjemmet. Kommunen har oplyst at hvis der er mistanke om at en seksuel grænseoverskridelse har fundet sted mellem børn og unge på Egebækskolen, skal ledelsen kontaktes hurtigst muligt. Jeg har noteret mig det oplyste, som jeg samtidig forstår sådan at der ikke er udarbejdet en instruks om dette forhold. Jeg beder om at få oplyst om det er rigtigt forstået.

10 9/15 Jeg bad også om oplysning om hvorvidt den såkaldte børneattest anvendes i forbindelse med nyansættelser. Kommunen har oplyst at der bliver indhentet børneattest på alle nyansatte. Ad Vold mv. Jeg bad hjemmet om at oplyse om hjemmet har udarbejdet egentlige handleplaner til at imødegå negativ adfærd og mobning. Hvis dette var tilfældet, bad jeg om at modtage en kopi af de udarbejdede planer. Kommunen har ikke besvaret dette spørgsmål, som jeg derfor gentager. Jeg bad hjemmet om at oplyse om hjemmet har udarbejdet handleplaner for hvordan en lærer eller pædagog skal reagere hvis han eller hun eller en kollega bliver udsat for en grænseoverskridende handling. Jeg bad også hjemmet om at oplyse nærmere om hvilke tiltag hjemmet sætter i værk, og hvilke personer der involveres, hvis/når personalet har været udsat for en grænseoverskridende handling fra et barn. Kommunen har oplyst at såfremt en medarbejder bliver udsat for en grænseoverskridende handling på Egebækskolen, skal ledelsen kontaktes hurtigst muligt. Medarbejderen vil blive tilbudt psykologsamtaler med intern psykolog. Jeg beder hjemmet om at oplyse om der er udarbejdet specifikke handleplaner for en situation som ovenfor nævnt. Endvidere bad jeg hjemmet om at oplyse hvordan der skal reageres over for det barn der har udøvet vold eller anden grænseoverskridende adfærd. Kommunen har oplyst at forældrene bliver orienteret, og at barnet bliver tilbudt psykologsamtaler. Der vil i særlige tilfælde blive benyttet eksterne fagpersoner.

11 10/15 Endelig bad jeg hjemmet om at oplyse hvem der beslutter om et overfald skal politianmeldes. Kommunen har oplyst at ledelsen i samråd med medarbejderen beslutter om et overfald skal politianmeldes. Hvis det besluttes at der skal ske anmeldelse til politiet, går jeg ud fra at det er ledelsen der indgiver anmeldelsen. Ad 5.3. Lukkede døre og frisk luft Jeg bad om oplysning om i hvilket omfang dørene til afdelingerne låses i løbet af dagtimerne. Jeg bad endvidere hjemmet om at oplyse hvorvidt dørene til børnenes værelser har låse, og i givet fald om dørene til børnenes værelser låses eventuelt af børnene. Kommunen har oplyst at dørene til afdelingerne låses i dagtimerne hvis der ikke er medarbejdere eller børn på afdelingerne. Kommunen har endvidere oplyst at 14 af hjemmets 17 værelser er med lås. Børnene kan få en nøgle til deres værelse, så de kan låse døren udefra. De børn der ønsker at få låst deres værelse i løbet af dagen, kan få personalet til at aflåse deres værelse. Det sidste forstår jeg sådan at (også) de børn der selv har en nøgle til deres værelse, men ikke har låst døren, vil kunne få personalet til det hvis de ønsker døren låst i løbet af dagen. Med denne bemærkning har jeg noteret mig det oplyste. Ad 5.5. Anvendelse af skemaer mv. I min opfølgningsrapport fulgte jeg op på min efterlysning af eventuelt skriftligt materiale om hjemmets procedure i forbindelse med indberetninger om magtanvendelse og om Rudersdal Kommunes procedure i forbindelse med modtagelsen af hjemmets indberetninger. Jeg noterede mig at der foreligger skriftligt materiale om hjemmets procedure i forbindelse med indberetning om magtanvendelse, men bad fortsat om (eventuelt) skriftligt materiale om kommunens procedure i forbindelse med modtagelsen af hjemmets indberetninger.

12 11/15 Kommunen har oplyst at indberetning om magtanvendelse modtages af en navngiven konsulent i Børn og Unge. Jeg har ikke med kommunens udtalelse af 7. april 2011 modtaget noget skriftligt materiale om kommunens procedure i forbindelse med modtagelsen af hjemmets indberetninger. Jeg går derfor ud fra at der ikke foreligger sådant skriftligt materiale. Jeg beder kommunen om at oplyse om det er rigtigt forstået. De øvrige spørgsmål under pkt. 5.5 i min endelige rapport, s (spørgsmålet om kommunens koordinering af indberetninger med det formål systematisk at kunne holde øje med udviklingen på området for magtanvendelser; spørgsmålet om en rubrik til markering af ledelsens opfølgning i forhold til medarbejderen og evt. børn efter en magtanvendelse; spørgsmålene om hjemmets kontrolprocedure for den månedsvise videresendelse af indberetningerne til tilsynskommunen samt endelig spørgsmålet om gennemgang af magtanvendelsescirkulæret og -procedurerne i forhold til nye medarbejdere og vikarer) er ikke besvaret af kommunen. Jeg gentager derfor disse spørgsmål. Det tilføjes at jeg er opmærksom på det der fremgår om magtanvendelse i rapporten om kommunens tilsyn den 17. november 2010, herunder kommunens anbefaling til slut om at der sættes fokus på magtanvendelsesbekendtgørelsen. Ad 5.6. Lidt om sagerne I min opfølgningsrapport bemærkede jeg at jeg stadig afventede hjemmets bemærkninger til en episode den 15. maj 2007 og svar på spørgsmålene om hjemmets kontrolprocedure for rettidig videresendelse af indberetninger til opholds- og tilsynskommunerne (jf. s. 33 og 35 i den endelige rapport). Kommunens udtalelse af 7. april 2011 indeholder ikke oplysninger om disse forhold, og jeg gentager derfor mine spørgsmål. Ad 5.7. Rudersdal Kommunes tilsyn med hjemmets anvendelse af magtanvendelsesbekendtgørelsen Jeg gentog min anmodning om at få et eksemplar af kommunens nye endelige retningslinjer for kommunens tilsyn med døgntilbud organiseret under Børn og Unge.

13 12/15 Rudersdal Kommune har vedlagt et eksemplar af Retningslinjer for tilsyn med døgninstitutioner i Børn og Unge af 5. februar Jeg har noteret mig indholdet af ovennævnte retningslinjer, bl.a. at magtanvendelser antal og procedure indgår som et tema under samtalerne med personalet (MEDudvalget) ved et anmeldt tilsyn. Jeg præciserede at mit spørgsmål om hvordan kommunen melder tilbage til hjemmet på de modtagne indberetninger, sigtede til tilbagemelding i konkrete tilfælde og bad på denne baggrund på ny kommunen om at oplyse herom. Da kommunen ikke har svaret på dette spørgsmål, og det heller ikke fremgår af de vedlagte retningslinjer, gentager jeg dette spørgsmål. Ad 6. Personaleforhold Jeg bad om nærmere oplysninger om hvor stor en andel af det pædagogiske personale og lærerne der er faglærte, henholdsvis ufaglærte. Jeg bad også om nærmere oplysning om hvem vikarkorpset består af, herunder hvem der bestemmer hvilke personer der indgår i korpset, og i hvilket omfang vikarerne er ledige efter behov eller samtidig er tilknyttet andre institutioner eller lignende. Kommunen har oplyst at der på de to døgnafdelinger er ansat 12 uddannede pædagoger og 1 ufaglært pædagogmedhjælper. Herudover er der på dagskolen ansat 16 uddannede lærere og 12 uddannede pædagoger, 1 ufaglært lærer samt 1 ufaglært pædagog. Det vikarkorps der er tilknyttet hjemmet, er primært lærer- og pædagogstuderende. Det er afdelingslederen for døgnafdelingen og den vikaransvarlige medarbejder der afholder ansættelsessamtalerne. De vikarer der er tilknyttet hjemmet, har ikke andet vikararbejde i Rudersdal Kommune.

14 13/15 Ad 7.2. Rudersdal Kommunes tilsyn På spørgsmålet om hvordan kommunen sikrer at børn og pårørende får mulighed for at gøre sig bekendt med kommunens tilsynsrapport når den foreligger efter eventuelle høringssvar, oplyste kommunen at tilsynsrapporter bliver lagt på kommunens hjemmeside. Jeg anbefalede kommunen at orientere børnene og deres pårørende når der foreligger en tilsynsrapport, herunder om muligheden for at gøre sig bekendt med rapporten enten på hjemmesiden eller ved at få en kopi af rapporten. Jeg bad om oplysning om hvad der ville ske i anledning af min anbefaling. Kommunen har oplyst at de er enige i at børn og pårørende skal orienteres når den endelige tilsynsrapport er lagt på hjemmesiden. Jeg går på denne baggrund ud fra at der sker en sådan orientering. Med denne bemærkning har jeg noteret mig det oplyste. Til spørgsmålet om hvordan den fornødne uafhængighed hos den/de tilsynsførende sikres, havde kommunen anført at Børn og Unge ingen modsætning ser i at det er medarbejdere fra Børn og Unge, der anvender institutionen, idet vi ser tilsynet både som en sikring af kvalitet og indhold samt en sikring af en fortsat udvikling, der til enhver tid modsvarer kommunens behov. Jeg bad i min opfølgningsrapport kommunen om at uddybe det citerede og i den forbindelse (udtrykkeligt) oplyse hvem der udfører rådgivende (og andre) opgaver i forhold til Egevang. Jeg bad desuden kommunen om at underrette mig om resultatet af overvejelserne om at bytte tilsyn med en anden kommune. Jeg oplyste også at jeg tidligere havde udtalt mig om spørgsmålet om uafhængighed ved tilsyn, herunder når både den rådgivende og den tilsynsførende funktion organisatorisk ligger i samme (lille) afdeling. Jeg henviste også til de oplysninger og det materiale om det driftsmæssige tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge der findes på Servicestyrelsens hjemmeside, Jeg bad i lyset heraf kommunen om at oplyse om den måde som tilsynet er organiseret på i Rudersdal Kommune, sikrer den fornødne uafhængighed.

15 14/15 Rudersdal Kommune har oplyst at kommunen fortsat finder det mest hensigtsmæssigt at det enten er kommunen selv eller en kommune med tilsvarende opgaver der fører tilsynet for at sikre det mest hensigtsmæssige tilsyn og mulighed for at stille de mest præcise spørgsmål. Rudersdal Kommune har forsøgt at bytte tilsyn med bl.a. Gentofte, Gladsaxe og Gribskov, men disse kommuner har valgt andre løsninger. I stedet har Rudersdal Kommune valgt at lade de personer der udfører tilsynet, variere således at der bliver mulighed for at institutionens drift og udvikling ses med nye øjne. Kommunen oplyser endvidere at kommunen er opmærksom på Servicestyrelsens hjemmeside og generelt lader sig inspirere af styrelsens anbefalinger. Afslutningsvis anfører kommunen at kommunen fortsat er af den opfattelse at tilsynet er organiseret så det sikrer den fornødne uafhængighed. Jeg har noteret mig at det er kommunens opfattelse at tilsynet er uafhængigt. Jeg har også noteret mig at det af de gældende retningslinjer af 5. februar 2008 fremgår at tilsyn (nu) også kan gennemføres af Psykiatri og Handicap (eventuelt sammen med Børn og Unge). Inden jeg tager endelig stilling til spørgsmålet, beder jeg kommunen om at uddybe det oplyste om at de personer der udfører tilsyn, varierer. Jeg beder i den forbindelse igen kommunen om udtrykkeligt at oplyse hvem der udfører rådgivende opgaver i forhold til (bl.a.) Egevang, og om disse personer også udfører tilsynsopgaver. Jeg henviser herved også til mit spørgsmål på s. 43 i den endelige rapport. Et enkelt udestående spørgsmål fra min endelige rapport, s. 43 (oplysning om hvordan kommunen sikrer opfølgning på tilsynets bemærkninger og anbefalinger, jf. rapporten om det uanmeldte tilsyn den 19. september 2008) er ubesvaret. Det fremgår imidlertid af Tilsyn med døgninstitutioner på børne- og ungeområdet (under overskriften Udarbejdelse af tilsynsrapport mv. ) at [d]e der har gennemført tilsynet har ansvar for at påse, at institutionerne følger op på evt. anbefalinger og påbud i tilsynsrapporterne og udarbejder de ønskede redegørelser. Jeg har noteret mig det der fremgår om opfølgning i denne manual, og går således ud fra at tilsynet på grundlag heraf følger systematisk op på anbefalinger mv. i tilsynsrapporten.

16 15/15 Ad 7.3 Det personelle tilsyn Jeg bad hjemmet om at oplyse om det er et problem at få anbringelseskommunerne til at deltage i de planlagte opfølgningsmøder. I givet fald bad jeg hjemmet om nærmere at beskrive problemet. Kommunen har oplyst at de anbringende kommuner kommer til de planlagte møder. Opfølgning Jeg beder om at hjemmet sender de oplysninger mv. som jeg har bedt om, tilbage gennem Rudersdal Kommune med henblik på at kommunen får lejlighed til at kommentere det som hjemmet anfører. Underretning Denne rapport sendes til Behandlingshjemmet Egevang, Rudersdal Kommune, Folketingets Retsudvalg samt til børnene på behandlingshjemmet og deres forældre. Lennart Frandsen Inspektionschef

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Bostedet Munkehatten den 16. oktober 2002. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 25. september 2009 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 ENDELIG J.nr. 2007-3627-061/KV 1/45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere