Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej Nr. Asmindrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Bente Mogensen, medarbejder Mia Bruun Petersen, Michael Mogensen. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Det anmeldte tilsyn for 2013 på Opholdsstedet Knagebjerggaard blev udført af Tilsynsenheden ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen den 6. november 2013 i tidsrummet fra kl Der er endvidere gennemført uanmeldt tilsyn på opholdsstedet den 9. december Der er ikke udfærdiget særskilt rapport for dette tilsyn. Oplysninger og observationer fra dette tilsyn indgår i nærværende rapport. Det anmeldte tilsyn den 6. november 2013 blev gennemført i form af besigtigelse af de fysiske rammer, tjek af medicinskab og medicinhåndtering samt ved tilsynets deltagelse i en struktureret samtale med en af de unge på opholdsstedet. Tilsynets rolle var som observatør og tilsynet talte efterfølgende endvidere løst med den unge om samtalens forløb og om dagligdagen på stedet. Tilsynet hilste også på flere af de andre unge, efterhånden som de kom hjem fra skole. Tilsynet overværede endvidere tilberedning af aftensmaden på stedet, som en ung og en medarbejder stod for. Der er ikke foretaget egentligt interview af børn/unge under dette tilsyn. Tilsynet havde forinden det anmeldte tilsynsbesøg foretaget opfølgning på tilsynsrapport 2012 med leder Bente Mogensen. Nærværende tilsynsrapport for 2013 skal således ses som en opfølgning på tilsynsrapport 2012 og som en sammenfatning af tilsynets samlede observationer samt indhentet dokumentation fra opholdsstedet. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været i høring ved Knagebjerggaard. Om tilsynets helhedsindtryk Det er ud fra det samlede kendskab til Knagebjerggaard tilsynets indtryk, at der er tale om et velfungerende og veldrevet tilbud til målgruppen, hvor tryghed og omsorg i hjemlige rammer er stedets kendetegn. Når man færdes på opholdsstedet mærker man, at der er tale om et hjem og at børnene også opfatter stedet som deres hjem, hvor leder med ægtefælle udgør den trygge base i forældrerollen. Samtidigt ses en medarbejdergruppe som brænder for arbejdet med børnene og med kompetencer som modsvarer de udfordringer som målgruppens problematikker giver. Tilsynet har i alt kontakt med opholdsstedet kunne konstatere en tryg og glad børnegruppe, et homogent og kompetent personale og ledelse og at de valgte pædagogiske metoder sidder på rygraden som en naturlig del af arbejdet med børnene. Tilsynet ser et opholdssted som til stadighed har fokus på udvikling og med en stor appetit på at holde sig up to date og til stadighed at rykke, i forhold til at holde og forbedre kvaliteten af det tilbud børnene får. Samlet vurdering Tilsynet har besigtiget de fysiske rammer og kan konstatere, at de fortsat er velegnede til formålet. Stedet har ved begge tilsyn fremstået pænt og ryddeligt og med stort fokus på at skabe hyggelige, hjemlige rammer. Børnenes værelser ses at være en passende størrelse og indrettet efter børnenes ønsker og smag. Det gode indtryk vil yderligere kunne styrkes ved at arealet foran opholdsstedet bliver ordnet. Der ses at være godt styr på sikkerheden omkring brand og beredskab. Dog bør der afholdes førstehjælpskursus for medarbejderne. Der er siden sidste tilsyn nedsat sikkerhedsgruppe og der ses et stort fokus på APV og personaleforholdende/arbejdsmiljø. Opholdsstedet har siden sidste tilsyn arbejdet med dokumentation og færdiggørelse af de sidste procedurer/instrukser, retningslinjer. Således er der bl.a. nu færdiggjort beredskabs- og evakueringsplan. Stedet arbejder endvidere overordnet med en virksomhedsplan og har planer om akkreditering. Der udvikles p.t. på stillings- og kompetenceplaner og der er ansat ny supervisor som skal hjælpe med at fastholde den røde tråd fra det daglige pædagogiske arbejde til dokumentationen. Der er endvidere netop Interviewguide tilsyn 2/30

3 ansat en socialrådgiver i samarbejde med et andet opholdssted, til yderligere kvalitetssikring af dokumentationen samt visitationen til stedet. Tilsynet kan kun bifalde dette og den øvrige proces, som samlet vil skabe en skarpere behandlingsprofil for tilbuddet. Pædagogisk arbejdes der med den tætte, stabile relation, tryghed fører til udvikling og ud fra den narrative/systemiske metode. Der er i 2013 arbejdet både i workshops med metoden og med individuelle opgaver. Der har i 2013 ligeledes været et stort fokus på mentalisering, som bruges både i det daglige arbejde og i de strukturerede samtaler med børnene. Tilsynet har fået indtryk af, at metoderne i arbejdet har en udviklende effekt for børnene og tilsynet har ved deltagelse i børnesamtale og i samtaler med personale og ledelse kunnet konstatere, at metoderne mestres og ses implementeret i hverdagen som beskrevet. Opholdsstedet ses fortsat at leve op til godkendelsen. Det har været tilsynets vision at forny den skriftlige godkendelse i Dette er ikke nået og vil skulle afvente regodkendelse i Socialtilsynet. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 22e) Hjemmeside. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 3/30

4 Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 22e). En hurtigere adgang til Knagebjerggaards hjemmeside kan overvejes, idet der skal en del klik til at google sig frem til siden og efterfølgende finde frem til om der er tale om andet opholdssteds side eller Knagebjerggaards. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/30

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Knagebjerggaard ligger på adressen Nørremarksvej 8, 4572 Nr. Asmindrup. Opholdsstedet ligger på landet, i den nordlige del af Odsherred, tæt på hovedvejen imod Holbæk og Nykøbing Sjælland. Nærmeste større by er Vig, hvor der forefindes ungdomsklub, svømmehal, sportshal, fodbold- og håndboldsklub, bordtennisklub, biograf m.m. 1.b Indretning Knagebjerggaard er en firelænget ejendom på 40 tdl. samt 18 tdl. i forpagtning. Foran ejendommen er parkeringsmulighed og ved ankomst til opholdsstedet, træder man ind i en hyggelig gårdhave. Selve opholdsstedet består af 2 bygninger. Ejendommens stuehus er på 300 km2, og indeholder 7 store lyse værelser, samt fællesstue og spisestue, stort køkken, grovkøkken, 2 toiletter og bad, samt kontor. Endvidere bor opholdsstedets leder på førstesalen i stuehuset. Gårdens anden længe er færdigbygget i 2012 og indeholder 2 værelser, stort opholdsrum/tvstue, køkken, toiletter og en hems, som ikke er i brug. Bag ved gården er en stor have og der findes endvidere 2 anlagte søer, hvor der kan fiskes. Det er planen, at arealet foran ejendommen skal ordnes. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer De fysiske rammer fremstår pæne og ryddelige og stedet har en hyggelig og hjemlig atmosfære. 1.d Sikring af flugtveje Flugtveje ses at være ryddet og tilgængelige. 1.e Alarmer Knagebjerggaard har serieforbundne røgalarmer som er koblet på et Falck brandalarmeringssystem som indgår direkte til brandvæsenet. Medarbejdere og leder bliver ringet op såfremt alarmen aktiveres. Interviewguide tilsyn 5/30

6 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Der har ikke været bygningssyn. Stedet betalte selv for byggesagkyndig ved renovering af den nye længe. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Planerne med at bygge en gang imellem bygningen og stuehuset er nu igangsat og tilsynet kunne på uanmeldt besøg konstatere at der var rejst spær. Der er planer om at etablere endnu en opholdsstue til børnene imellem længerne. 2.c Planlagt vedligeholdelse Der er ikke p.t. planer om vedligeholdelsesarbejde på bygningerne. Der er planer om anlægning af have og egentlige parkeringspladser foran ejendommen. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er siden sidste tilsyn færdiggjort beredskabsplan. Planen er udarbejdet i samarbejde med Falck og har online risikostyrring. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Beredskabsplanen indeholder evakueringsplan. Der er i samarbejde med Falck udarbejdet nye Interviewguide tilsyn 6/30

7 sikkerhedstegninger og ejendommen er gennemgået i forhold til brandmateriel og øvrige sikkerhedsforhold. Alle medarbejdere ved hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Beredskabsplan og evakueringsplan er gennemgået og arbejdet med, på personalemøde. Der er afholdt brandøvelse. 3.c Brandtilsyn Udover Falcks tilsyn, er der brandtilsyn 1 gang årlig fra Beredskabsafdelingen i kommunen. 3.d Brandøvelse De har afholdt både alarm- og brandøvelse i 2013 hvor både børn, ledelse og medarbejdere deltog. 3.e Førstehjælp Stedet har nu fået on-line aftale med Falck og har talt med dem om et tilbud om førstehjælpskursus. 3.f Andet Falcks brandpakke består af skum og vandslukkere, samt brandtæpper. Materiellet er opsat af Falck efter forskrifterne med markering. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Der har ikke været besøg fra fødevarestyrelsen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/30

8 ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 5.a Drifts- og udviklingsaftale Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Knagebjerggaard er et privat opholdssted til børn med følelsesmæssige problemer i alderen fra 6 18 år. 5.b Udviklingstendenser Opholdsstedet er godkendt som en fond i december 2005 af Vestsjællands Amt jf. daværende lovgivning, Lov om Social Service 49, stk. 2. Daglig leder er Bente Mogensen, som bor på stedet sammen med sin mand Michael Mogensen. Der foreligger ikke drifts- og udviklingsaftale med kommunen. Opholdsstedet oplyser til tilsyn 2013 at have alle pladser besat. Opholdsstedet har siden sidste tilsyn haft fokus på at få de sidste administrative procedurer på plads, herunder beredskabsplan. Stedet arbejder fortsat videre med virksomhedsplanen og højnelse af dokumentationen. Stedet arbejder imod at tydeliggøre arbejdet, retningslinjer og rammer. Dette er en stor og langvarig proces hvor der fortløbende arbejdes med kvalitetsudvikling af dette område. Der er truffet aftale med et akkrediteringsfirma som sammen med opholdsstederne Holmstrup og Blæsebjerggaard skal være med til at gennemføre akkreditering i Knagebjerggaard er p.t. meget optaget af forældresamarbejdet og oplyser at det at modtage tvangsanbragte børn kræver nye fokuspunkter i samarbejdet og kræver flere personaleressourcer. Stedet har igennem en længere periode oplevet et stadigt stigende antal børn hvor der har været mistanke om/eller hvor der er konstateret seksuelle overgreb. Der samarbejdes med Januscentret omkring udredning/støtte til disse børn. Opholdsstedet er meget optaget af, at arbejde med Interviewguide tilsyn 8/30

9 mentalisering i ungegruppen. Mentalisering bruges i relationsarbejdet hvor forandringen er baseret på den voksnes evne til stabilt at bevare et nysgerrigt, analytisk og indlevende/reflekterende og guidende fokus på egne og den unges tanker og følelser. Der arbejdes fortsat med børnenes historie som en del af den narrative/systemiske metode og personalegruppen deltager i workshops indenfor metoden ligesom der arbejdes med individuelle arbejdsopgaver indenfor denne pædagogik. Stedet oplever fortsat at der bruges meget tid på behandlingsplaner og statusplaner til kommunerne. Stedet har nu netop ansat en socialrådgiver, således at dokumentationen og behandlingsarbejdet kan yderligere kvalitetssikres. Stedet leder p.t. efter den rette. 5.c Projekter - 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet bifalder stedets beslutning om, ansættelse af en socialrådgiver til yderligere kvalitetssikring af dokumentations- og behandlingsarbejdet. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Regnskab for opholdsstedet for 2012 viser et overskud og tilgår egenkapitalen som ligeledes er positiv. Der er indsendt budget for 2014, som afventer vurdering og godkendelse af Odsherred Kommune. 6.b Andet - Interviewguide tilsyn 9/30

10 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder af opholdsstedet administrerer stedet økonomi i samarbejde med stedets sekretær samt revisionsfirmaet Revisorgården Holbæk. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Budget og regnskab godkendes af bestyrelsen. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) - 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Alle pladser er besat. Der er indskrevet 7 børn- og unge. 8.b Alder Børnene er aktuelt i alderen år. Interviewguide tilsyn 10/30

11 8.c Målgruppe og kerneydelse Målgruppe: Knagebjerggård kan modtage 7 børn og unge i alderen 6 18 år, dog gerne inden det 14. år ved indskrivningen. Det vil typisk være børn og unge udsat for omsorgssvigt og tidligt skadede børn med tilknytningsvanskeligheder i varierende grad, samt børn med visse begrænsede fysiske og psykiske handicap. Kerneydelse: Se pkt. 9d. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet Stedet har et stort fokus på samarbejdet med forældregruppen. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Knagebjerggaard har beskrevet deres mål og ønsker for opholdsstedet i deres værdigrundlag: Vi ønsker at gøre en forskel. Vi ønsker at møde mennesker, hvor de er. Vi vil gerne gøre det der virker, og virker det ikke, så gør vi noget andet. Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle deres egne ressourcer. Vi arbejder på at nå den livskvalitet, der er opnåelig for det enkelte barn. Børn skal være aktive medskabere af det hjem, som de er en del af. Interviewguide tilsyn 11/30

12 Alt sker i relationer; man kan ikke være umulig alene. 9.b Pædagogisk målsætning Se pkt. 9d. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Opholdsstedet arbejder bl.a.ud fra en systemisk/narrativ tankegang og med mentalisering og er på Knagebjerggaards hjemmeside beskrevet således: Vi ser individuelt på hvert enkelt barn/ung, og møder det der hvor vedkommende er. Vi finder hvert enkelt barns/unges ressourcer og bygger videre herfra. Vi arbejder på at finde den unikke historie hos hvert enkelt barn/ung. Vi arbejder sammen med barnet/den unge om at finde vedkommendes mål, drømme, identitet og ressourcer. Gennem tillid, skaber vi ansvarsbevidsthed hos barnet/den unge. Gennem anerkendelse skabes succeshistorier i hverdagen. Ved at fokusere på selv de små ting i hverdagen, og anerkende barnet/den unge for dette, skabes grobund for selvtillid og selvværd hos barnet/den unge. Der arbejdes med individuelle målsætninger på hvert enkelt barn/ung, i henhold til handleplaner. Daglige/ugentlige samtaler med børnene/de unge. Familieterapi. I praksis arbejdes der med at børnene er ansvarlige for deres del af hverdagens aktiviteter, for at indgå på en god måde i sociale relationer og være en god kammerat. Der arbejdes med barnets historie ved at finde de ting det enkelte barn er god til og der arbejdes videre med dette. Endvidere arbejdes der, såfremt det er muligt, med familiens historie. Der arbejdes efterfølgende med at uddrage det positive i historien. Interviewguide tilsyn 12/30

13 Stedet har i 2013 og vil i 2014 arbejde videre med mentalisering. Dette gøres både i hverdagen og i strukturerede samtaler i ungegruppen, hvor den unge vælger et emne/samtale emne som fylder hos den unge. Der tales med den unge ud fra metaliseringsmetoden. Der bruges meget tid på samarbejdet med børnenes omgivelser, skole, samarbejdspartnere og særligt med forældrene. 9.e Andet Tilsynet deltog i 2013 i en struktureret samtale, som observatør, med en ung på opholdsstedet. Deltagere i samtalen var, udover den unge, leder og den unges kontaktperson. Tilsynet kunne konstatere, at den unge virkede tryg og aktivt deltagende i samtalen og gav efter samtalen overfor tilsynet udtryk for, at være glad for samtalerne. Tilsynet kunne konstatere, at der blev arbejdet med det valgte emne ud fra mentalisering og at denne metode mestres af leder og medarbejderen. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. Der er kontaktpersonsordning. Børnene kan dog i øvrigt gå til den medarbejder de ønsker. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Børnene og de unge deltager i de daglig praktiske gøremål afhængig af den enkeltes funktionsniveau. 10.c Har børnene faste pligter Ja. De skal holde deres eget værelse. De er med til at dække bord, tage af bordet og sætte i opvaskemaskinen, de fodre deres dyr med opsyn fra medarbejder. Medarbejderne hjælper dem med at vaske deres tøj, men prøver at få dem med. Pligterne er ud fra, hvad det enkelte barn kan overskue og svarende til alder. Interviewguide tilsyn 13/30

14 10.d Børnemøder / ungemøder Der afholdes børnemøder enten hver 14. dag eller 1 gang pr. mdr. Leder tager referat fra møderne. Børnene har endvidere lidt alene tid dagligt sammen med leder Bente Mogensen hvor de kommer ind og taler om løst og fast. Børnene har selv startet dette og det er frivillig og uformelt. Der er endvidere strukturerede samtaler hvor barnet eller den voksne kan tale et emne op. 10.e Medindflydelse Børnene har medindflydelse på de daglige opgaver og aktiviteter. De vælger selv om de vil deltage i disse aktiviteter og er i øvrigt selv med til at planlægge deres fritidsaktiviteter. Nogle af børnene er glade for at male, lave papmache og er i den anledning sammen med en kunstner hver onsdag. Nogle laver patchwork. Børnene kan sige til og fra hvad de ønsker at deltage i og man sigter generelt på, at stedet køre som en familie, hvor man deltager i familiens gøremål og har fritidsinteresser også. 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet deltog i en struktureret samtale med en ung og talte forinden/efter også med den unge. Tilsynet hilste på og talte kort med flere af de andre børn. Der er ikke udført egentligt interview af barn/ung under dette tilsyn. Tilsynet har tidligere interviewet flere af børnene på stedet og har således kunnet følge deres udvikling over en lang periode. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Alle børn har en lommepengekonto og en tøjkonto. Pengene er til rådighed på børnenes konto hver mandag kl KL s takster følges. Tøjpengene kan kun hæves i samarbejde med en medarbejder. Interviewguide tilsyn 14/30

15 Børnene køber ofte deres tøj når de er i udlandet sammen med opholdsstedet. Endvidere køber de tøj under januar udsalget. 11.b Vejledning i brug af lommepenge Vejledning af brugen af lommepenge indgår i det pædagogiske arbejde. Der kan laves opsparringsordninger til forskellige formål hvis barnet ønsker dette. 11.c Anden udbetaling til brugerne Tilsynet havde ikke mulighed for at tjekke lommepengeregnskaber på den dag der blev afholdt uanmeldt besøg på opholdsstedet. Dette da regnskaberne er på opholdsstedets administration, som fysisk er placeret på opholdsstedet Holmstrup. 11.d Skriftlig procedure Der foreligger skriftlig instruks i forhold til lommepenge og tøjpenge. Bonerne gemmes og børnenes transaktioner registreres i bog. Herudover har opholdsstedet bankudskrifterne som dokumentation. 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Punktet ikke relevant for Knagebjerggaard. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - Interviewguide tilsyn 15/30

16 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Alle børn har en 140 handleplan fra kommunen ved indskrivning. Såfremt den ikke ligger ved indskrivning skal den foreligge indenfor 1 mdr. Alle børn har endvidere en behandlingsplan som opholdsstedet laver. Børnene har kendskab både til handleplanen fra kommunen og deres behandlingsplaner. Planerne italesættes/arbejdes med svarende til alder. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Der laves statusplaner for alle børn til kommunen ca. hvert halve år. 13.c Løbende justering af planerne Der sker opfølgning på behandlingsplanerne senest hver 3 måned eller ved behov. Planerne gennemgås på personalemøderne. 13.d Andet Opholdsstedet anvender et skema ved konflikter, eller Interviewguide tilsyn 16/30

17 en undren omkring børnenes adfærd. Skemaet udfyldes af pædagogen, hvorefter lederen eller en medarbejder går ind og taler med barnet omkring observationen/medarbejdernes nygerrighed. Skemaet går ud på, at bevare pædagogens nysgerrighed/undren på det enkelte barn, uden at være dømmende og konfronterende. Skemaerne sendes til anbringende kommune. 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagligdagen på opholdsstedet skal så vidt muligt ligne et almindeligt hjem. Dagen er derfor fyldt med skolegang og fritidsaktiviteter. I weekenderne laves aktiviteter hjemme eller ude af huset. Nogle børn er hjemme ved forældrene i weekenderne. Lokalområdets klubtilbud og aktiviteter benyttes af opholdsstedet. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Formålet er, at børnenes hverdag er som i en velfungerende families og bidrager til børnenes trivsel og udvikling, samt understøtter det pædagogiske arbejde. 14.c Eksterne aktiviteter Opholdsstedet tager på ture, til fritidsaktiviteter og på ferier sammen med børnene. I 2013 har der bl.a. været ferietur til Tyrkiet. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse De fleste aktiviteter er frivillige. Nogle aktiviteter kan dog være beskrevet i børnenes handleplan. 14.e Andet Det oplyses på det uanmeldte besøg at der ikke er husorden, men at børnene fra starten bliver bekendt med regler/retningslinjer omkring f.eks. sengetider og at de hurtigt kommer ind i rutinen omkring dette. Der ses ikke behov for en skriftlig husorden. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 17/30

18 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der bliver på opholdsstedet serveret meget varieret og sund kost, med masser af grønt som tilbehør. Der tages hensyn til det enkelte barn. Nogle skal have fed mad, grundet ADHD medicin, og skal tage på i vægt. Andre har ikke godt af det. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Der bliver lavet fælles mad til alle. 15.c Kostplan Der bliver ikke lavet kostplan. Børnene spørges om hvad de har af ønsker i ugens løb. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Børnene inddrages i planlægningen. 15.e Andet Tilsynet overværede i 2013 madlavning på stedet og kunne konstatere, at de unge var inddraget og havde haft indflydelse på menuen. Der blev serveret sund og nærende kost. 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Det er ingen nedskrevne retningslinjer, men der er en naturlig og åben tilgang til spørgsmål om emnet. 16.b Seksualoplysning/undervisning Der tales med børnene ved behov for dette. 16.c Prævention Se ovenstående punkt. 16.d Andet - Interviewguide tilsyn 18/30

19 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Der findes ikke skriftlig politik på området. Der ses ikke behov for dette. 17.b Politik for området Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller anvende andre rusmidler på opholdsstedet. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der findes ikke særskilt politik på området. Der er pt. ikke indskrevet børn med anden etnisk baggrund end dansk. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk Vil blive tilkaldt ved behov. 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 19/30

20 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Ja. Der forefindes medicininstruks. 19.b Opbevaring Medicinhåndteringen forestås af to faste medarbejdere hvoraf den ene er ansvarlig for doseringen og den anden står for udleveringen. Den der er ansvarlig for doseringen er uddannet i medicinhåndtering. Denne medarbejder står for information til de øvrige medarbejdere vedr. medicinhåndtering. Korrekt indtagelse af medicinen overvåges af medarbejderen der udleverer medicinen. Der føres medicinjournal på hvert barn der modtager medicin. Journalen er mærket med navn, cpr.nr. Det fremgår hvad der er ordineret, hvornår der udleveres og hvem der har udleveret. Der foreligger vurdering af effekten af behandlingen, eventuelle bivirkninger og komplikationer. Medicinen opbevares i aflåst skab. Medicinen er mærket med navn. Og cpr.nr. også håndkøbsmedicin er mærket personligt til det enkelte barn. P.t. er der 3 børn der modtager medicin. Der er tale om ADHD medicin. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja. 19.d Andet - 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 20/30

21 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke relevant for knagebjerggaard. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Der er ikke skriftlige procedure og der ses ej heller behov for dette. Medarbejderne er opmærksomme, hvis nogle skulle have vanskeligheder. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald c Smitsomme sygdomme - 21.d Brug af engangshandsker - 21.e Rengøringsplaner Børnene gør selv rent på deres værelser og deltager i rengøringen på fællesarealerne. Der er dog støtte fra medarbejderne for de yngste. 21.f Andet - Interviewguide tilsyn 21/30

22 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Opholdsstedet har hjemmeside som den deler med opholdsstedet Holmstrup. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Der skrives journal i det daglige samt dagbogslog. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Regler og retningslinjer fremgår ikke af hjemmesiden, men gennemgås med forældre/pårørende ved forbesøg, som er en del af visitationen. Der er ikke nedskrevet husorden. 22.d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: En hurtigere adgang til Knagebjerggaards hjemmeside kan overvejes, idet der skal en del klik til at google sig frem til siden og efterfølgende finde frem til om der er tale om andet opholdssteds side eller Knagebjerggaard. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Opholdsstedet er åbent for at lave forældreråd/bestyrelse men forældrene har indtil nu ikke ønsket dette. Interviewguide tilsyn 22/30

23 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd - 23.c Tilgængelighed Der vægtes et godt og nært forældresamarbejde. 23.f Andet - 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde - 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Opholdsstedets leder følger op på bestyrelsens beslutninger og vejledning. 24.c Tilgængelighed Der er tæt samarbejde imellem opholdssted og bestyrelse. 24.d Andet Bestyrelsens sammensætning opfylder kravene til bestyrelsessammensætning jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr af Tilsynet har dog i 2013 bedt leder om at overveje sammensætningen i forhold til bestyrelsens kompetencer/pligter (formand er bl.a. souschef i de opholdssteder leders ægtefælle ejer). 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 23/30

24 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Punktet ikke relevant. Der findes ikke intern skole. 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Der ses ikke at have været magtanvendelser i b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Der er udarbejdet instruks for magtanvendelse. Denne udleveres sammen med bekendtgørelsen til medarbejderne ved ansættelse, som kvitterer for modtagelsen. Instruksen forventes at være kendt af alle. 26.c Andet (herunder evt. statistik) Bekendtgørelsen opbevares til dagligt i stedets blå bog som er kendt af alle. Opholdsstedet har modtaget undervisning tidligere af tilsynet omkring magtanvendelse. Tilsynet har tidligere tjekket at stedet anvender det korrekte indberetningsskema. Ved en magtanvendelse sendes skemaet til tilsynet og forældrene orienteres. Der tales med de berørte børn og medarbejderne og hændelsen beskrives i dagbogen. Interviewguide tilsyn 24/30

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere