Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej Nr. Asmindrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Bente Mogensen, medarbejder Mia Bruun Petersen, Michael Mogensen. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Det anmeldte tilsyn for 2013 på Opholdsstedet Knagebjerggaard blev udført af Tilsynsenheden ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen den 6. november 2013 i tidsrummet fra kl Der er endvidere gennemført uanmeldt tilsyn på opholdsstedet den 9. december Der er ikke udfærdiget særskilt rapport for dette tilsyn. Oplysninger og observationer fra dette tilsyn indgår i nærværende rapport. Det anmeldte tilsyn den 6. november 2013 blev gennemført i form af besigtigelse af de fysiske rammer, tjek af medicinskab og medicinhåndtering samt ved tilsynets deltagelse i en struktureret samtale med en af de unge på opholdsstedet. Tilsynets rolle var som observatør og tilsynet talte efterfølgende endvidere løst med den unge om samtalens forløb og om dagligdagen på stedet. Tilsynet hilste også på flere af de andre unge, efterhånden som de kom hjem fra skole. Tilsynet overværede endvidere tilberedning af aftensmaden på stedet, som en ung og en medarbejder stod for. Der er ikke foretaget egentligt interview af børn/unge under dette tilsyn. Tilsynet havde forinden det anmeldte tilsynsbesøg foretaget opfølgning på tilsynsrapport 2012 med leder Bente Mogensen. Nærværende tilsynsrapport for 2013 skal således ses som en opfølgning på tilsynsrapport 2012 og som en sammenfatning af tilsynets samlede observationer samt indhentet dokumentation fra opholdsstedet. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været i høring ved Knagebjerggaard. Om tilsynets helhedsindtryk Det er ud fra det samlede kendskab til Knagebjerggaard tilsynets indtryk, at der er tale om et velfungerende og veldrevet tilbud til målgruppen, hvor tryghed og omsorg i hjemlige rammer er stedets kendetegn. Når man færdes på opholdsstedet mærker man, at der er tale om et hjem og at børnene også opfatter stedet som deres hjem, hvor leder med ægtefælle udgør den trygge base i forældrerollen. Samtidigt ses en medarbejdergruppe som brænder for arbejdet med børnene og med kompetencer som modsvarer de udfordringer som målgruppens problematikker giver. Tilsynet har i alt kontakt med opholdsstedet kunne konstatere en tryg og glad børnegruppe, et homogent og kompetent personale og ledelse og at de valgte pædagogiske metoder sidder på rygraden som en naturlig del af arbejdet med børnene. Tilsynet ser et opholdssted som til stadighed har fokus på udvikling og med en stor appetit på at holde sig up to date og til stadighed at rykke, i forhold til at holde og forbedre kvaliteten af det tilbud børnene får. Samlet vurdering Tilsynet har besigtiget de fysiske rammer og kan konstatere, at de fortsat er velegnede til formålet. Stedet har ved begge tilsyn fremstået pænt og ryddeligt og med stort fokus på at skabe hyggelige, hjemlige rammer. Børnenes værelser ses at være en passende størrelse og indrettet efter børnenes ønsker og smag. Det gode indtryk vil yderligere kunne styrkes ved at arealet foran opholdsstedet bliver ordnet. Der ses at være godt styr på sikkerheden omkring brand og beredskab. Dog bør der afholdes førstehjælpskursus for medarbejderne. Der er siden sidste tilsyn nedsat sikkerhedsgruppe og der ses et stort fokus på APV og personaleforholdende/arbejdsmiljø. Opholdsstedet har siden sidste tilsyn arbejdet med dokumentation og færdiggørelse af de sidste procedurer/instrukser, retningslinjer. Således er der bl.a. nu færdiggjort beredskabs- og evakueringsplan. Stedet arbejder endvidere overordnet med en virksomhedsplan og har planer om akkreditering. Der udvikles p.t. på stillings- og kompetenceplaner og der er ansat ny supervisor som skal hjælpe med at fastholde den røde tråd fra det daglige pædagogiske arbejde til dokumentationen. Der er endvidere netop Interviewguide tilsyn 2/30

3 ansat en socialrådgiver i samarbejde med et andet opholdssted, til yderligere kvalitetssikring af dokumentationen samt visitationen til stedet. Tilsynet kan kun bifalde dette og den øvrige proces, som samlet vil skabe en skarpere behandlingsprofil for tilbuddet. Pædagogisk arbejdes der med den tætte, stabile relation, tryghed fører til udvikling og ud fra den narrative/systemiske metode. Der er i 2013 arbejdet både i workshops med metoden og med individuelle opgaver. Der har i 2013 ligeledes været et stort fokus på mentalisering, som bruges både i det daglige arbejde og i de strukturerede samtaler med børnene. Tilsynet har fået indtryk af, at metoderne i arbejdet har en udviklende effekt for børnene og tilsynet har ved deltagelse i børnesamtale og i samtaler med personale og ledelse kunnet konstatere, at metoderne mestres og ses implementeret i hverdagen som beskrevet. Opholdsstedet ses fortsat at leve op til godkendelsen. Det har været tilsynets vision at forny den skriftlige godkendelse i Dette er ikke nået og vil skulle afvente regodkendelse i Socialtilsynet. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 22e) Hjemmeside. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 3/30

4 Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 22e). En hurtigere adgang til Knagebjerggaards hjemmeside kan overvejes, idet der skal en del klik til at google sig frem til siden og efterfølgende finde frem til om der er tale om andet opholdssteds side eller Knagebjerggaards. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/30

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Knagebjerggaard ligger på adressen Nørremarksvej 8, 4572 Nr. Asmindrup. Opholdsstedet ligger på landet, i den nordlige del af Odsherred, tæt på hovedvejen imod Holbæk og Nykøbing Sjælland. Nærmeste større by er Vig, hvor der forefindes ungdomsklub, svømmehal, sportshal, fodbold- og håndboldsklub, bordtennisklub, biograf m.m. 1.b Indretning Knagebjerggaard er en firelænget ejendom på 40 tdl. samt 18 tdl. i forpagtning. Foran ejendommen er parkeringsmulighed og ved ankomst til opholdsstedet, træder man ind i en hyggelig gårdhave. Selve opholdsstedet består af 2 bygninger. Ejendommens stuehus er på 300 km2, og indeholder 7 store lyse værelser, samt fællesstue og spisestue, stort køkken, grovkøkken, 2 toiletter og bad, samt kontor. Endvidere bor opholdsstedets leder på førstesalen i stuehuset. Gårdens anden længe er færdigbygget i 2012 og indeholder 2 værelser, stort opholdsrum/tvstue, køkken, toiletter og en hems, som ikke er i brug. Bag ved gården er en stor have og der findes endvidere 2 anlagte søer, hvor der kan fiskes. Det er planen, at arealet foran ejendommen skal ordnes. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer De fysiske rammer fremstår pæne og ryddelige og stedet har en hyggelig og hjemlig atmosfære. 1.d Sikring af flugtveje Flugtveje ses at være ryddet og tilgængelige. 1.e Alarmer Knagebjerggaard har serieforbundne røgalarmer som er koblet på et Falck brandalarmeringssystem som indgår direkte til brandvæsenet. Medarbejdere og leder bliver ringet op såfremt alarmen aktiveres. Interviewguide tilsyn 5/30

6 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Der har ikke været bygningssyn. Stedet betalte selv for byggesagkyndig ved renovering af den nye længe. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Planerne med at bygge en gang imellem bygningen og stuehuset er nu igangsat og tilsynet kunne på uanmeldt besøg konstatere at der var rejst spær. Der er planer om at etablere endnu en opholdsstue til børnene imellem længerne. 2.c Planlagt vedligeholdelse Der er ikke p.t. planer om vedligeholdelsesarbejde på bygningerne. Der er planer om anlægning af have og egentlige parkeringspladser foran ejendommen. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er siden sidste tilsyn færdiggjort beredskabsplan. Planen er udarbejdet i samarbejde med Falck og har online risikostyrring. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Beredskabsplanen indeholder evakueringsplan. Der er i samarbejde med Falck udarbejdet nye Interviewguide tilsyn 6/30

7 sikkerhedstegninger og ejendommen er gennemgået i forhold til brandmateriel og øvrige sikkerhedsforhold. Alle medarbejdere ved hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Beredskabsplan og evakueringsplan er gennemgået og arbejdet med, på personalemøde. Der er afholdt brandøvelse. 3.c Brandtilsyn Udover Falcks tilsyn, er der brandtilsyn 1 gang årlig fra Beredskabsafdelingen i kommunen. 3.d Brandøvelse De har afholdt både alarm- og brandøvelse i 2013 hvor både børn, ledelse og medarbejdere deltog. 3.e Førstehjælp Stedet har nu fået on-line aftale med Falck og har talt med dem om et tilbud om førstehjælpskursus. 3.f Andet Falcks brandpakke består af skum og vandslukkere, samt brandtæpper. Materiellet er opsat af Falck efter forskrifterne med markering. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Der har ikke været besøg fra fødevarestyrelsen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/30

8 ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 5.a Drifts- og udviklingsaftale Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Knagebjerggaard er et privat opholdssted til børn med følelsesmæssige problemer i alderen fra 6 18 år. 5.b Udviklingstendenser Opholdsstedet er godkendt som en fond i december 2005 af Vestsjællands Amt jf. daværende lovgivning, Lov om Social Service 49, stk. 2. Daglig leder er Bente Mogensen, som bor på stedet sammen med sin mand Michael Mogensen. Der foreligger ikke drifts- og udviklingsaftale med kommunen. Opholdsstedet oplyser til tilsyn 2013 at have alle pladser besat. Opholdsstedet har siden sidste tilsyn haft fokus på at få de sidste administrative procedurer på plads, herunder beredskabsplan. Stedet arbejder fortsat videre med virksomhedsplanen og højnelse af dokumentationen. Stedet arbejder imod at tydeliggøre arbejdet, retningslinjer og rammer. Dette er en stor og langvarig proces hvor der fortløbende arbejdes med kvalitetsudvikling af dette område. Der er truffet aftale med et akkrediteringsfirma som sammen med opholdsstederne Holmstrup og Blæsebjerggaard skal være med til at gennemføre akkreditering i Knagebjerggaard er p.t. meget optaget af forældresamarbejdet og oplyser at det at modtage tvangsanbragte børn kræver nye fokuspunkter i samarbejdet og kræver flere personaleressourcer. Stedet har igennem en længere periode oplevet et stadigt stigende antal børn hvor der har været mistanke om/eller hvor der er konstateret seksuelle overgreb. Der samarbejdes med Januscentret omkring udredning/støtte til disse børn. Opholdsstedet er meget optaget af, at arbejde med Interviewguide tilsyn 8/30

9 mentalisering i ungegruppen. Mentalisering bruges i relationsarbejdet hvor forandringen er baseret på den voksnes evne til stabilt at bevare et nysgerrigt, analytisk og indlevende/reflekterende og guidende fokus på egne og den unges tanker og følelser. Der arbejdes fortsat med børnenes historie som en del af den narrative/systemiske metode og personalegruppen deltager i workshops indenfor metoden ligesom der arbejdes med individuelle arbejdsopgaver indenfor denne pædagogik. Stedet oplever fortsat at der bruges meget tid på behandlingsplaner og statusplaner til kommunerne. Stedet har nu netop ansat en socialrådgiver, således at dokumentationen og behandlingsarbejdet kan yderligere kvalitetssikres. Stedet leder p.t. efter den rette. 5.c Projekter - 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet bifalder stedets beslutning om, ansættelse af en socialrådgiver til yderligere kvalitetssikring af dokumentations- og behandlingsarbejdet. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Regnskab for opholdsstedet for 2012 viser et overskud og tilgår egenkapitalen som ligeledes er positiv. Der er indsendt budget for 2014, som afventer vurdering og godkendelse af Odsherred Kommune. 6.b Andet - Interviewguide tilsyn 9/30

10 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder af opholdsstedet administrerer stedet økonomi i samarbejde med stedets sekretær samt revisionsfirmaet Revisorgården Holbæk. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Budget og regnskab godkendes af bestyrelsen. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) - 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Alle pladser er besat. Der er indskrevet 7 børn- og unge. 8.b Alder Børnene er aktuelt i alderen år. Interviewguide tilsyn 10/30

11 8.c Målgruppe og kerneydelse Målgruppe: Knagebjerggård kan modtage 7 børn og unge i alderen 6 18 år, dog gerne inden det 14. år ved indskrivningen. Det vil typisk være børn og unge udsat for omsorgssvigt og tidligt skadede børn med tilknytningsvanskeligheder i varierende grad, samt børn med visse begrænsede fysiske og psykiske handicap. Kerneydelse: Se pkt. 9d. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet Stedet har et stort fokus på samarbejdet med forældregruppen. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Knagebjerggaard har beskrevet deres mål og ønsker for opholdsstedet i deres værdigrundlag: Vi ønsker at gøre en forskel. Vi ønsker at møde mennesker, hvor de er. Vi vil gerne gøre det der virker, og virker det ikke, så gør vi noget andet. Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle deres egne ressourcer. Vi arbejder på at nå den livskvalitet, der er opnåelig for det enkelte barn. Børn skal være aktive medskabere af det hjem, som de er en del af. Interviewguide tilsyn 11/30

12 Alt sker i relationer; man kan ikke være umulig alene. 9.b Pædagogisk målsætning Se pkt. 9d. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Opholdsstedet arbejder bl.a.ud fra en systemisk/narrativ tankegang og med mentalisering og er på Knagebjerggaards hjemmeside beskrevet således: Vi ser individuelt på hvert enkelt barn/ung, og møder det der hvor vedkommende er. Vi finder hvert enkelt barns/unges ressourcer og bygger videre herfra. Vi arbejder på at finde den unikke historie hos hvert enkelt barn/ung. Vi arbejder sammen med barnet/den unge om at finde vedkommendes mål, drømme, identitet og ressourcer. Gennem tillid, skaber vi ansvarsbevidsthed hos barnet/den unge. Gennem anerkendelse skabes succeshistorier i hverdagen. Ved at fokusere på selv de små ting i hverdagen, og anerkende barnet/den unge for dette, skabes grobund for selvtillid og selvværd hos barnet/den unge. Der arbejdes med individuelle målsætninger på hvert enkelt barn/ung, i henhold til handleplaner. Daglige/ugentlige samtaler med børnene/de unge. Familieterapi. I praksis arbejdes der med at børnene er ansvarlige for deres del af hverdagens aktiviteter, for at indgå på en god måde i sociale relationer og være en god kammerat. Der arbejdes med barnets historie ved at finde de ting det enkelte barn er god til og der arbejdes videre med dette. Endvidere arbejdes der, såfremt det er muligt, med familiens historie. Der arbejdes efterfølgende med at uddrage det positive i historien. Interviewguide tilsyn 12/30

13 Stedet har i 2013 og vil i 2014 arbejde videre med mentalisering. Dette gøres både i hverdagen og i strukturerede samtaler i ungegruppen, hvor den unge vælger et emne/samtale emne som fylder hos den unge. Der tales med den unge ud fra metaliseringsmetoden. Der bruges meget tid på samarbejdet med børnenes omgivelser, skole, samarbejdspartnere og særligt med forældrene. 9.e Andet Tilsynet deltog i 2013 i en struktureret samtale, som observatør, med en ung på opholdsstedet. Deltagere i samtalen var, udover den unge, leder og den unges kontaktperson. Tilsynet kunne konstatere, at den unge virkede tryg og aktivt deltagende i samtalen og gav efter samtalen overfor tilsynet udtryk for, at være glad for samtalerne. Tilsynet kunne konstatere, at der blev arbejdet med det valgte emne ud fra mentalisering og at denne metode mestres af leder og medarbejderen. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. Der er kontaktpersonsordning. Børnene kan dog i øvrigt gå til den medarbejder de ønsker. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Børnene og de unge deltager i de daglig praktiske gøremål afhængig af den enkeltes funktionsniveau. 10.c Har børnene faste pligter Ja. De skal holde deres eget værelse. De er med til at dække bord, tage af bordet og sætte i opvaskemaskinen, de fodre deres dyr med opsyn fra medarbejder. Medarbejderne hjælper dem med at vaske deres tøj, men prøver at få dem med. Pligterne er ud fra, hvad det enkelte barn kan overskue og svarende til alder. Interviewguide tilsyn 13/30

14 10.d Børnemøder / ungemøder Der afholdes børnemøder enten hver 14. dag eller 1 gang pr. mdr. Leder tager referat fra møderne. Børnene har endvidere lidt alene tid dagligt sammen med leder Bente Mogensen hvor de kommer ind og taler om løst og fast. Børnene har selv startet dette og det er frivillig og uformelt. Der er endvidere strukturerede samtaler hvor barnet eller den voksne kan tale et emne op. 10.e Medindflydelse Børnene har medindflydelse på de daglige opgaver og aktiviteter. De vælger selv om de vil deltage i disse aktiviteter og er i øvrigt selv med til at planlægge deres fritidsaktiviteter. Nogle af børnene er glade for at male, lave papmache og er i den anledning sammen med en kunstner hver onsdag. Nogle laver patchwork. Børnene kan sige til og fra hvad de ønsker at deltage i og man sigter generelt på, at stedet køre som en familie, hvor man deltager i familiens gøremål og har fritidsinteresser også. 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet deltog i en struktureret samtale med en ung og talte forinden/efter også med den unge. Tilsynet hilste på og talte kort med flere af de andre børn. Der er ikke udført egentligt interview af barn/ung under dette tilsyn. Tilsynet har tidligere interviewet flere af børnene på stedet og har således kunnet følge deres udvikling over en lang periode. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Alle børn har en lommepengekonto og en tøjkonto. Pengene er til rådighed på børnenes konto hver mandag kl KL s takster følges. Tøjpengene kan kun hæves i samarbejde med en medarbejder. Interviewguide tilsyn 14/30

15 Børnene køber ofte deres tøj når de er i udlandet sammen med opholdsstedet. Endvidere køber de tøj under januar udsalget. 11.b Vejledning i brug af lommepenge Vejledning af brugen af lommepenge indgår i det pædagogiske arbejde. Der kan laves opsparringsordninger til forskellige formål hvis barnet ønsker dette. 11.c Anden udbetaling til brugerne Tilsynet havde ikke mulighed for at tjekke lommepengeregnskaber på den dag der blev afholdt uanmeldt besøg på opholdsstedet. Dette da regnskaberne er på opholdsstedets administration, som fysisk er placeret på opholdsstedet Holmstrup. 11.d Skriftlig procedure Der foreligger skriftlig instruks i forhold til lommepenge og tøjpenge. Bonerne gemmes og børnenes transaktioner registreres i bog. Herudover har opholdsstedet bankudskrifterne som dokumentation. 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Punktet ikke relevant for Knagebjerggaard. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - Interviewguide tilsyn 15/30

16 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Alle børn har en 140 handleplan fra kommunen ved indskrivning. Såfremt den ikke ligger ved indskrivning skal den foreligge indenfor 1 mdr. Alle børn har endvidere en behandlingsplan som opholdsstedet laver. Børnene har kendskab både til handleplanen fra kommunen og deres behandlingsplaner. Planerne italesættes/arbejdes med svarende til alder. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Der laves statusplaner for alle børn til kommunen ca. hvert halve år. 13.c Løbende justering af planerne Der sker opfølgning på behandlingsplanerne senest hver 3 måned eller ved behov. Planerne gennemgås på personalemøderne. 13.d Andet Opholdsstedet anvender et skema ved konflikter, eller Interviewguide tilsyn 16/30

17 en undren omkring børnenes adfærd. Skemaet udfyldes af pædagogen, hvorefter lederen eller en medarbejder går ind og taler med barnet omkring observationen/medarbejdernes nygerrighed. Skemaet går ud på, at bevare pædagogens nysgerrighed/undren på det enkelte barn, uden at være dømmende og konfronterende. Skemaerne sendes til anbringende kommune. 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagligdagen på opholdsstedet skal så vidt muligt ligne et almindeligt hjem. Dagen er derfor fyldt med skolegang og fritidsaktiviteter. I weekenderne laves aktiviteter hjemme eller ude af huset. Nogle børn er hjemme ved forældrene i weekenderne. Lokalområdets klubtilbud og aktiviteter benyttes af opholdsstedet. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Formålet er, at børnenes hverdag er som i en velfungerende families og bidrager til børnenes trivsel og udvikling, samt understøtter det pædagogiske arbejde. 14.c Eksterne aktiviteter Opholdsstedet tager på ture, til fritidsaktiviteter og på ferier sammen med børnene. I 2013 har der bl.a. været ferietur til Tyrkiet. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse De fleste aktiviteter er frivillige. Nogle aktiviteter kan dog være beskrevet i børnenes handleplan. 14.e Andet Det oplyses på det uanmeldte besøg at der ikke er husorden, men at børnene fra starten bliver bekendt med regler/retningslinjer omkring f.eks. sengetider og at de hurtigt kommer ind i rutinen omkring dette. Der ses ikke behov for en skriftlig husorden. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 17/30

18 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der bliver på opholdsstedet serveret meget varieret og sund kost, med masser af grønt som tilbehør. Der tages hensyn til det enkelte barn. Nogle skal have fed mad, grundet ADHD medicin, og skal tage på i vægt. Andre har ikke godt af det. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Der bliver lavet fælles mad til alle. 15.c Kostplan Der bliver ikke lavet kostplan. Børnene spørges om hvad de har af ønsker i ugens løb. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Børnene inddrages i planlægningen. 15.e Andet Tilsynet overværede i 2013 madlavning på stedet og kunne konstatere, at de unge var inddraget og havde haft indflydelse på menuen. Der blev serveret sund og nærende kost. 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Det er ingen nedskrevne retningslinjer, men der er en naturlig og åben tilgang til spørgsmål om emnet. 16.b Seksualoplysning/undervisning Der tales med børnene ved behov for dette. 16.c Prævention Se ovenstående punkt. 16.d Andet - Interviewguide tilsyn 18/30

19 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Der findes ikke skriftlig politik på området. Der ses ikke behov for dette. 17.b Politik for området Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller anvende andre rusmidler på opholdsstedet. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der findes ikke særskilt politik på området. Der er pt. ikke indskrevet børn med anden etnisk baggrund end dansk. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk Vil blive tilkaldt ved behov. 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 19/30

20 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Ja. Der forefindes medicininstruks. 19.b Opbevaring Medicinhåndteringen forestås af to faste medarbejdere hvoraf den ene er ansvarlig for doseringen og den anden står for udleveringen. Den der er ansvarlig for doseringen er uddannet i medicinhåndtering. Denne medarbejder står for information til de øvrige medarbejdere vedr. medicinhåndtering. Korrekt indtagelse af medicinen overvåges af medarbejderen der udleverer medicinen. Der føres medicinjournal på hvert barn der modtager medicin. Journalen er mærket med navn, cpr.nr. Det fremgår hvad der er ordineret, hvornår der udleveres og hvem der har udleveret. Der foreligger vurdering af effekten af behandlingen, eventuelle bivirkninger og komplikationer. Medicinen opbevares i aflåst skab. Medicinen er mærket med navn. Og cpr.nr. også håndkøbsmedicin er mærket personligt til det enkelte barn. P.t. er der 3 børn der modtager medicin. Der er tale om ADHD medicin. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja. 19.d Andet - 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 20/30

21 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke relevant for knagebjerggaard. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Der er ikke skriftlige procedure og der ses ej heller behov for dette. Medarbejderne er opmærksomme, hvis nogle skulle have vanskeligheder. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald c Smitsomme sygdomme - 21.d Brug af engangshandsker - 21.e Rengøringsplaner Børnene gør selv rent på deres værelser og deltager i rengøringen på fællesarealerne. Der er dog støtte fra medarbejderne for de yngste. 21.f Andet - Interviewguide tilsyn 21/30

22 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Opholdsstedet har hjemmeside som den deler med opholdsstedet Holmstrup. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Der skrives journal i det daglige samt dagbogslog. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Regler og retningslinjer fremgår ikke af hjemmesiden, men gennemgås med forældre/pårørende ved forbesøg, som er en del af visitationen. Der er ikke nedskrevet husorden. 22.d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: En hurtigere adgang til Knagebjerggaards hjemmeside kan overvejes, idet der skal en del klik til at google sig frem til siden og efterfølgende finde frem til om der er tale om andet opholdssteds side eller Knagebjerggaard. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Opholdsstedet er åbent for at lave forældreråd/bestyrelse men forældrene har indtil nu ikke ønsket dette. Interviewguide tilsyn 22/30

23 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd - 23.c Tilgængelighed Der vægtes et godt og nært forældresamarbejde. 23.f Andet - 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde - 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Opholdsstedets leder følger op på bestyrelsens beslutninger og vejledning. 24.c Tilgængelighed Der er tæt samarbejde imellem opholdssted og bestyrelse. 24.d Andet Bestyrelsens sammensætning opfylder kravene til bestyrelsessammensætning jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr af Tilsynet har dog i 2013 bedt leder om at overveje sammensætningen i forhold til bestyrelsens kompetencer/pligter (formand er bl.a. souschef i de opholdssteder leders ægtefælle ejer). 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 23/30

24 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Punktet ikke relevant. Der findes ikke intern skole. 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Der ses ikke at have været magtanvendelser i b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Der er udarbejdet instruks for magtanvendelse. Denne udleveres sammen med bekendtgørelsen til medarbejderne ved ansættelse, som kvitterer for modtagelsen. Instruksen forventes at være kendt af alle. 26.c Andet (herunder evt. statistik) Bekendtgørelsen opbevares til dagligt i stedets blå bog som er kendt af alle. Opholdsstedet har modtaget undervisning tidligere af tilsynet omkring magtanvendelse. Tilsynet har tidligere tjekket at stedet anvender det korrekte indberetningsskema. Ved en magtanvendelse sendes skemaet til tilsynet og forældrene orienteres. Der tales med de berørte børn og medarbejderne og hændelsen beskrives i dagbogen. Interviewguide tilsyn 24/30

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: 20.11.2012 Dato for forrige tilsynsbesøg: 24.05.2012 Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012.

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Kisserup Mølle Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere