Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse"

Transkript

1 - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse i en del tilfælde står tilbage med den fælles bolig, som ikke kan sælges og heller ikke kan overtages af den ene ægtefælle. Skattepraksis gør heller ikke livet nemmere for de fraskilte par. I denne artikel omtales behandlingen af renteudgifter og ejendomsskatter i tilfælde, hvor ejendommen ejes af begge ægtefæller i sameje. Håndteringen af en fælles ejerbolig er et af de tilbagevendende spørgsmål ved separation og skilsmisse. Den økonomiske situation i almindelighed og krisen på boligmarkedet i særdeleshed har også på dette område skabt en problematisk situation. Dette gælder særligt, hvor ejendommen ejes af begge ægtefæller i sameje, typisk på den måde, at hver ægtefælle ejer 50 pct. af ejendommen. Kan ejendommen ikke sælges til en fremmed, og har den ene ægtefælle ikke mulighed for at overtage den anden ægtefælles andel af ejendommen, står de fraskilte ægtefæller tilbage med et fælles problem, som de almindeligvis helst havde været foruden. En ny afgørelse fra Skatterådet offentliggjort her i december måned 2012 belyser nogle af de skattemæssige konsekvenser, når fraskilte ægtefæller beholder en fælles bolig i sameje mellem ægtefællerne.

2 - 2 Fradragsret for renteudgifter Et af de spørgsmål, der ofte melder sig, er spørgsmålet om fradragsret for renteudgifter på boliglånene. Meget ofte er situationen den, at begge ægtefæller har underskrevet på lånene i ejendommen og altså i forhold til kreditforening eller bank begge er skyldnere på lånene. Og ofte er situationen videre den, at begge ægtefæller overfor kreditforening eller bank hæfter solidarisk for den fulde gæld. Det betyder, at hvis den ene ægtefæller ophører med at betale renter og eventuelle afdrag på gælden, kan långiveren kræve pengene hos den anden ægtefælle. Ejer ægtefællerne boligen i lige sameje, dvs. med 50 pct. til hver af ægtefællerne, er udgangspunktet, at hver af ægtefællerne i det indbyrdes forhold skal betale 50 pct. af gælden og tilsvarende 50 pct. af renteudgifterne. SKAT anfører fejlagtigt, at såfremt begge ægtefæller hæfter for gælden, gælder samme princip. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis korrekt, idet det ses, at den ene ægtefælle optager et lån, mens den anden ægtefælle hæfter som kautionist. Fortsætter hver af de fraskilte ægtefæller nu med at betale egen andel af renteudgifterne, dvs. 50 pct., har hver ægtefælle som udgangspunkt fradragsret for de betalte renteudgifter på helt sædvanligvis vis. Fradraget for renteudgifterne fordeles med andre ord som udgangspunkt med 50 pct. til hver. Er situationen derimod den, at kun den ene ægtefælle betaler boligudgifterne, herunder de fulde renteudgifter, kunne man umiddelbart forestille sig, at den betalende ægtefælle samtidig får det fulde fradrag for renteudgifterne. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Højesteret har i 2004 fastslået, at også i en sådan situation er udgangspunktet, at fradraget for renteudgifterne skal fordeles ligeligt mellem ægtefællerne. Det betyder, at selv om f.eks. manden vælger at betale samtlige renteudgifter på den fælles boliggæld, opnår hustruen fradragsret for 50 pct. af renteudgifterne. Manden har i stedet et krav mod hustruen, og må altså forsøge at inddrive hustruens andel af udgifterne hos hende.

3 - 3 Kun hvis ægtefællerne i det indbyrdes forhold har aftalt et andet delingsforhold end 50/50 for boliggælden, forskydes rentefradragsretten tilsvarende. Har parterne f.eks. i forbindelse med skilsmissen aftalt, at manden skal overtage hele boliggælden, opnår manden fradragsret for samtlige renteudgifter på boliggælden. Dette kan komme på tale, selv om bank eller kreditforening ikke vil godkende, at manden overtager gælden og dermed bliver eneskyldner. I praksis kan den knude eksempelvis løses derved, at hustruen fortsætter som selvskyldnerkautionist over for banken. Men selv om dette ikke er tilfældet, kan ægtefællerne som allerede nævnt aftale med skattemæssig virkning, at det fremadrettet er manden, der i ægtefællernes indbyrdes forhold skal betale hele gælden og dermed får fradragsret for alle renterne. Som en yderligere undtagelse har skattevæsenet i praksis anerkendt, at den ene ægtefælle kan opnå det fulde rentefradrag, hvis den anden ægtefælle er insolvent og altså ikke kan betale renteudgifterne. Der kan undertiden dukke uventede skattemæssige konsekvenser op ved en omfordeling af gælden: Såfremt eksempelvis manden overtager hele gælden og dermed frigør hustruen for hendes halvdel af gælden, uden nogen form for modydelse, og dette ikke sker som led i bodelingen, er udgangspunktet, at hustruen skal gavebeskattes af fordelen ved at blive frigjort for gælden, dvs. beskattes som almindelig indkomst ved denne frigørelse for gælden. Ejendomsværdiskat og udlejning En anden tilbagevendende problemstilling er spørgsmålet om, i hvilket omfang ægtefællerne skal betale ejendomsværdiskat vedrørende boligen. Forlader begge ægtefæller ejerboligen, og står ejerboligen herefter tom, skal hver ægtefælle som udgangspunkt fortsat betale ejendomsværdiskat af boligen. Pligten til at betale ejendomsværdiskat ophører således som udgangspunkt først, når ejendommen i sin helhed sælges eller udlejes.

4 - 4 Bliver den ene ægtefælle boende i den fælles bolig, har den anden ægtefælle så at sige overladt rådigheden over sin andel af ejendommen til den første ægtefælle. Spørgsmålet om de skattemæssige konsekvenser i en sådan situation har været fremme flere gange i praksis. Der må her sondres mellem, om den første ægtefælle bebor ejendommen forud for eller efter bodelingen. For perioden frem til bodelingen har Landsskatteretten fastslået, at den ægtefælle, der har overladt rådigheden over sin andel af ejendommen til den anden ægtefælle, skal svare ejendomsværdiskat af vedkommendes egen andel af ejendommen. Beskatningen er således som udgangspunkt uændret i perioden frem til bodelingen. Skattevæsenet har tidligere været inde på det synspunkt, at den fraflyttede ægtefælle skal beskattes af en fiktiv leje vedrørende udlejningen til den ægtefælle, der forbliver boende i ejendommen. Men dette synspunkt er imidlertid blevet afvist af Landsskatteretten. Noget andet er, at det antages, at parterne skal stilles, som om den ægtefælle, der bebor den fælles bolig, har betalt af boligen. De ægtefælleskifteretlige og de skatteretlige regler fører altså her hver sin vej. For perioden efter bodelingen betragter skattevæsenet forholdet som et udlejningsforhold, hvor den ægtefælle, der bebor ejendommen, anses som lejer, medens den fraflyttede ægtefælle anses som udlejer. Forholdet betragtes altså på samme måde, som eksempelvis i de såkaldte forældrekøb, hvor forældre køber og udlejer en bolig til et barn. Det betyder, at den fraflyttede ægtefælle skal beskattes af en fiktiv leje af vedkommendes andel af ejendommen. Samtidig kan ægtefællen fratrække vedkommendes andel af omkostningerne ved driften af ejendommen samt renteudgifter af vedkommendes andel af boliggælden. Da udlejning af fast ejendom eller en del af en fast ejendom anses som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig forstand, kan den fraflyttede ægtefælle anvende virksomhedsskatteordningen ved opgørelsen af indkomsten fra ejendommen.

5 - 5 En konkret sag Ægtefællerne i en sådan sag har for nylig forespurgt til de skattemæssige konsekvenser i denne situation. Der var her tale om et fraskilt par, som fortsat ejede den tidligere fælles bolig i sameje, og hvor begge ægtefæller fortsat var skyldnere på de lån, der var optaget i ejendommen. Efter parrets skilsmisse havde det ikke vist sig muligt at afhænde den tidligere fælles bolig til tredjemand. Det havde heller ikke været muligt for manden at overtage huset i sin helhed ifølge det oplyste på grund af de faldende huspriser og restgælden i huset. Boligen var herefter blevet udlejet i mere end ét år, men lejeren var nu flyttet, og det havde ikke været muligt at genudleje boligen. De tidligere ægtefæller havde på den baggrund overvejet den model, at manden flyttede ind i boligen med sin nye familie, indtil et salg var muligt enten til en fremmed eller til manden, og på det vilkår, at hustruen ikke skulle betale til omkostningerne ved huset. Manden skulle derfor bl.a. betale samtlige renteudgifter på boliglånet. Parterne forespurgte på denne baggrund til, om manden kunne overtage samtlige rentefradrag for ejendommen. Men det blev afvist af Skatterådet. Begrundelsen var, at de tidligere ægtefæller fortsat ejede ejendommen i sameje, og at begge ægtefæller var skyldnere i forhold til de lån, der var optaget i ejendommen. Hver part havde derfor fortsat fradragsret for hver deres andel af renteudgifterne på lånene. Skatterådet udtalte videre, at hustruen skulle beskattes af en fiktiv leje af hendes andel af ejendommen svarende til markedslejen. Hun ville samtidig have fradragsret for hendes andel af driftsomkostninger, vedligeholdelsesudgifter m.v. For mandens vedkommende skulle han svare ejendomsværdiskat som hidtil vedrørende hans andel af ejendommen. Vedrørende hustruens andel af ejendommen tilkendegav Skatterådet, at hvis manden og hustruen aftalte, at manden kun skulle betale en mindre leje end markedslejen for hustruens andel af ejendommen, måtte forskelsbeløbet anses som en gave fra hustruen til manden. Denne gave ville være skattepligtig som personlig indkomst for manden, og var således i værste fald skattepligtig med op til højeste marginale skattesats.

6 - 6 De nu fraskilte ægtefæller måtte således konstatere, at der ikke var meget hjælp at hente hos skattevæsenet til at tackle den givet vanskelige situation, som de tidligere ægtefæller stod med hensyn til den tidligere fælles bolig. o

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 Nye skatteregler for medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere