Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold"

Transkript

1 Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 21 januar 2013 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 17. januar 2013 Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion Ejendomsforvaltningen har siden 2007 gennemført ejendomssalg med et samlet nettoprovenu på knap 100 mio. kr. Hermed resterer et indtægtskrav fra salg af ejendomme på ca. 130 mio. kr. Sagsnr.: Journalnr.: Sagsbeh.: Enfamilieboliger overvejes kun udbudt til salg, når det hidtidige lejemål er ophørt. Det er nødvendigt at forholde sig til om genudleje kan ske uden de større investeringer, da ejendommene som regel er overtaget i nedslidt stand uden at der er fulgt midler med til de nødvendige istandsættelser. Ejendomsforvaltningen har på den baggrund en række salg under forberedelse, og tilbyder gerne udvalget en besigtigelse af nogle af disse ejendomme. Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Blandt grupperne Erhvervsejendomme og Bolig/erhvervsejendomme er der en række ejendomme, der af forskellige årsager anbefales solgt inden for en kortere årrække. 2. Indhold Ejendomsforvaltningen er ifølge budgetterne forpligtet til at sælge ejendomme med et nettoprovenu på henholdsvis 35, 65, 29, 26 og 60 mio. kr. - i alt 215 mio. kr. (årets priser). Status for de indtil nu byrådsgodkendte salg er at der er realiseret et samlet nettoprovenu på 98,9 mio. kr.

2 Restindtægtskravet omregnet til 2012-priser er dermed på 130,4 mio. kr. Årsagen til den manglende opfyldelse af budgetkravet kan findes i disse forhold: 1. På salgslisten der lå til grund for byrådets beslutning til Budget 2007 var medtaget en række ejendomme, der har vist sig vanskeligt eller umulige at sælge. 2. Den generelle afmatning af ejendomsmarkedet har betydet faldende salgspriser i forhold til de oprindelige forventninger. 3. Renten er den af kommunen anvendte ved beregning af budget- og rammereduktioner i forbindelse med driftsfinansierede anlægsinvesteringer. I Budget 2007 var renten 4,0%, i 2011 er den 3,0% og i 2012 er den fastsat til 3,5 %. Kravet til ejendomssalg er ikke justeret herefter selv om renteændringen giver en betydelig forskel på hvad der kan lægges i kommunekassen efter fradrag i salgssummen af kapitaliserede nettoindtægter. Effekten af renteændringen kan illustreres med hvad kapitalisering af nettoindtægt på 1,0 mio. kr. bliver opgjort til med uendelig tidshorisont: Realrente 3,0% Realrente 3,5% Realrente 4,0% 33,3 28,6 25,0 Da nettoprovenuet findes ved at fratrække nettoindtægten fra salgssummen vil provenuet alt andet lige blive lavere jo lavere rente, der anvendes. Fra og med 2012 er med Borgmesterens Afdeling aftalt et nyt opgørelsesprincip for nettoprovenuet hvorefter fremtidige sparede genopretnings- og renoveringsudgifter medregnes. Dette beror på at der er tale om ikke budgetlagte udgifter, der ville kræve nye bevillinger. Fordelingen på ejendomstyper af de gennemførte salg er denne: Realiseret nettoprovenu Heraf i 2012 Boliger Erhvervsejendomme Bolig/erhvervsejendomme Stuehuse Uden for kategori Side 2 af 5

3 Erhvervsejendomme og Bolig/erhvervsejendomme er typisk større ejendomme, mens boliger og stuehuse er enfamilie boliger. Enfamilieboliger overvejes kun udbudt til salg, når det hidtidige lejemål er ophørt. Specielt for denne kategori gælder, at det er nødvendigt at forholde sig til om genudleje kan ske uden de større investeringer. Ejendommene er som regel overtaget i nedslidt stand uden at der er fulgt midler med til de nødvendige istandsættelser. Ejendommen vil derfor ofte være i sådan tilstand at genudleje ikke anses for realistisk uden at forvaltningen bekoster en større renovering, som ikke vil kunne forrentes via lejeforhøjelser. Når disse ejendomme kan opnå en efter forvaltningens vurdering tilfredsstillende pris skyldes det bl.a., at de er tilstrækkeligt attraktive for gør det selv købere, der med egen arbejdskraft kan præstere den fornødne indsats til den nødvendige renovering. Ejendomsforvaltningen har på den baggrund en række salg under forberedelse. For at give Teknisk Udvalg et førstehåndskendskab til de ejendomme af samme beskaffenhed som Gråmøllevej 2, som Ejendomsforvaltningen planlægger at sælge, vil forvaltningen tilbyde at arrangere en besigtigelse for udvalget. Blandt grupperne Erhvervsejendomme og Bolig/erhvervsejendomme er der en række ejendomme, der af forskellige årsager anbefales solgt inden for en kortere årrække: Mejlgade 8: Katedralskolen erhvervede foråret 2012 Mejlgade 8A, der er baghuset til nr. 8. Skolen har nu ønsket at erhverve forhuset for bedst muligt at sikre skolens fysiske rammer for undervisning. Byrådsindstilling om salget kan forventes marts Studsgade 16: Agtes solgt som en del af en samlet lokalplan for området som fa. Sinding er initiativtager til. Sjette Frederiks Kro: Den nugældende forpagtningsaftale ophører ultimo Frem for at udbyde forpagtningen med en bindingsperiode på ikke under 5 år finder Ejendomsforvaltningen det hensigtsmæssigt at søge kroen solgt. Ejendommen påregnes udbudt i foråret Nørregade 6: Ejendommen er beliggende på hjørnet ved Nørrebrogade hvor der er en uudnyttet byggemulighed. Efter overførsel af det omhandlede areal fra Trafik og Vej vil ejendommen blive udbudt på vilkår, at der ønskes et projektforslag som kommunen kan forholde sig til. Dette beror på at den konkrete udformning af et samlet projekt vil være helt afgørende for, hvad der vil kunne tillades opført på ejendommene. Opførelse af et samlet projekt vil kræve udarbejdelse af en lokalplan. Ejendommen forventes udbudt ultimo 2012/primo Side 3 af 5

4 Dalgas Avenue 12: Ejendommens primære lejer er Ingeniørhøjskolen, der flytter til Navitas når dette byggeri står færdigt i Lokaliteten huser desuden Dalgas Skolen under MSB. Derudover har MKB et mindre lejemål. Salg af ejendommen vil formentlig kræve at i hvert fald Dalgas Skolen placeres andetsteds. Ejendommen påregnes udbudt ultimo Dalgas Avenue 52: Ejendommen er udlejet til Grønlands Hjemmestyre til brug som indslusningssted for unge grønlændere. Bestyrelsen for stedet har præsenteret Ejendomsforvaltningen for planer for udbygning af lokaliteterne, hvilket ikke findes realisabelt, såfremt ejendommen forbliver i kommunal eje. Realiseringen af udbygningsplanerne vil derfor være betinget af et salg af ejendommen til Grønlands Hjemmestyre. Havnegade 18-20: Ejendommen er udlejet til City Sleep-in med en uopsigelighed indtil udgangen af Ejendommen vil derfor ikke søges solgt inden da. Forinden et eventuelt salg besluttes vil der være behov for en politisk behandling og stillingtagen til, om man ønsker, at der fortsat skal drives midtbyvandrehjem fra ejendommen og endvidere, om der er politisk ønske om etablering af midtbyvandrehjem andet steds i byen. Foruden ovennævnte ejendomstyper påregnes salg af diverse administrationsbygninger til medfinansiering af byggerierne på Grøndalsvej 1 og 2. Det drejer sig om følgende: Knudrisgade 5: Ejendommen har de senere år været anvendt til midlertidige placeringer af diverse funktioner, men vil fra primo 2013 stå tom. Lokalplan der muliggør boligbebyggelse er under udarbejdelse og ejendommen forventes udbudt til salg i Valdemarsgade 18: Den gamle bygning mod Valdemarsgade er fraflyttet og resten af bebyggelsen vil stå tom efter Natur og Miljø s flytning til Grøndalsvej 1 ultimo december. Disponeringen af området egner sig til bolig-/kontorprojekt og ejendommen vil med i sigte blive udbudt til salg i Holmevej 180: Vil stå tom primo 2013 efter flytning til Grøndalsvej 2 og vil herefter blive udbudt. Blandt grupperne Boliger og Stuehuse er planlagt en række salg med baggrund i at de pågældende ejendomme er frigjort eller vil blive frigjort fra hidtidige lejemål: Følgende ejendomme er overdraget til mægler eller grundsalgskontoret: Asmusgårdsvej 2 (Grundsalg/Arealudvikling Aarhus er i udbud) Engdalgårdsvej 200 (Nybolig er i udbud) Høgemosesvej 6 (EDC er i udbud) Jegstrupvej 67 (Nybolig afventer diverse) Kasted Byvej 22 (EDC er i udbud) Side 4 af 5

5 Petersmindevej 148 (EDC har i en periode været reserveret af MSB, der nu har opgivet deres mulige projekt), Rokhøj 17 (EDC er i udbud) Tisetvej 89 (Home afventer udbudsmateriale. Udstykningen er kommet på plads for kort tid siden) Følgende er i salgsproces og forventes udbudt, men er endnu ikke overdraget til en mægler: Elstedvej 37 (afventer udstykning) Eskelundvej 15 (afventer udløb af intern høringsfrist) Hvidbjergvej 24 (afventer udstykning) Kolt Skovvej 1 (afventer lokalplan + diverse) Smoven 5 (afventer udstykning er igangsat) Ørneredevej 25 (afventer svar fra POB på muligheder for ændring af ejendommens anvendelse + udstykning) Med venlig hilsen Hans Peder Larsen Side 5 af 5

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Landdistrikternes Udviklingsfond

Landdistrikternes Udviklingsfond Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 8 Offentligt Landdistrikternes Udviklingsfond Indledning pkt. 1 Aktuel status pkt. 2 Landdistrikternes Udviklingsfond pkt. 3 Hvilke opgaver

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere