Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode"

Transkript

1 BEK nr 633 af 20/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1438 af 16/12/2014 Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode I medfør af 52, 53, stk. 8, 55, stk. 5, 74 d, stk. 2, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 4. juli 2011, som ændret ved lov nr. 912 af 13. juli 2010 fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet: Kapitel 1 Område og begreber 1. Denne bekendtgørelse fastsætter de krav til beskæftigelse for lønmodtagere, som et medlem skal opfylde for at få ret til dagpenge, jf. lovens 53, samt længden af den periode, hvori der er ret til dagpenge, jf. lovens »Beskæftigelseskravet«er det krav til beskæftigelsens omfang, der skal være opfyldt for at få ret til dagpenge som lønmodtager. Stk. 2. Ved»løntimer«forstås timer, der er udbetalt løn for i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår (lønarbejde). Stk. 3.»Optjeningsperioden«er den periode, inden for hvilken beskæftigelseskravet skal være opfyldt. Stk. 4.»Dagpengeperioden«er den periode, hvori der er ret til dagpenge mv. Dagpengeperioden består af en ydelsesperiode, jf. stk. 5, og en referenceperiode, jf. stk. 6. Stk. 5.»Ydelsesperioden«er den periode, hvori medlemmet sammenlagt kan modtage dagpenge mv. Stk. 6.»Referenceperioden«er den periode, inden for hvilken medlemmet længst kan modtage dagpenge mv. Stk. 7.»Indplaceringstidspunktet«er det tidspunkt, hvor et medlem begynder at bruge af dagpengeperioden. Stk. 8. Ved»indberetningsperiode«forstås den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører, jf. denne lovs 4. Kapitel 2 Opfyldelse af beskæftigelseskravet 3. Ret til dagpenge er betinget af, at medlemmet i optjeningsperioden, jf. 4, 1) som fuldtidsforsikret har fået indberettet mindst løntimer, eller 2) som deltidsforsikret har fået indberettet mindst løntimer. Stk. 2. Et medlem, der er i en dagpengeperiode, får ret til at påbegynde en ny dagpengeperiode, når medlemmet i optjeningsperioden, jf. 4, 1) som fuldtidsforsikret har fået indberettet mindst løntimer, eller 2) som deltidsforsikret har fået indberettet mindst løntimer. Stk. 3. Opgørelse efter stk. 2 skal ske løbende. Der skal dog ikke ske opgørelse i forbindelse med, at et medlem får udbetalt feriedagpenge. 1

2 Stk. 4. Et medlem, der har opbrugt sin dagpengeret efter 14, kan begynde i en ny dagpengeperiode, når medlemmet i optjeningsperioden, jf. 4, 1) som fuldtidsforsikret har fået indberettet mindst løntimer, eller 2) som deltidsforsikret har fået indberettet mindst løntimer. Stk. 5. Indberettede løntimer, der ligger forud for en tidligere indplacering, kan ikke indgå i en opgørelse efter stk. 1-4, jf. dog stk. 6, 2. pkt. Stk. 6. Et medlem, som har meldt sig ud af arbejdsløshedskassen, som er slettet på grund af svig eller kontingentrestance, eller hvis medlemskab er annulleret, kan efter genoptagelse i en arbejdsløshedskasse indplaceres i dagpengeperioden, hvis medlemmet opfylder kravet i stk. 1. Løntimer i en medlemsperiode, der ligger forud for udmeldelsen eller slettelsen, herunder løntimer, der ligger forud for en tidligere indplacering, kan indgå i opgørelsen. 4. Optjeningsperioden er de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet, jf. 15, jf. dog 5, stk. 7 og 8. Stk. 2. Optjeningsperioden kan forlænges med sammenlagt op til 2 år, hvis der forekommer følgende forhold: 1) Sygdom eller uarbejdsdygtighed af mere end 4 ugers varighed, 2) perioder med fravær på grund af barsel eller adoption efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 3) perioder med ansættelse i seniorjob efter lov om seniorjob, 4) perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service, 5) perioder med støtte til pasning af alvorligt sygt barn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller efter den før 3. juli 2006 gældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, 6) perioder med støtte til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem efter lov om social service, 7) perioder med orlov, hvor der modtages voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelse efter reglerne for beskæftigede lønmodtagere i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, 8) perioder, hvor der modtages voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelse efter reglerne for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, eller 9) perioder med orlov til børnepasning efter den før 1. januar 2001 gældende lov om orlov eller efter lov om børnepasningsorlov. Stk. 3. Optjeningsperioden kan forlænges ud over 2 år, jf. stk. 2, nr. 4, med den del af en periode, hvor der ydes støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service, der overstiger 2 år. Stk. 4. Optjeningsperioden kan forlænges, hvis der under ophold i et andet EØS-land eller Schweiz forekommer forhold som nævnt i stk. 2 og 3 efter tilsvarende regler som de danske. Forlængelsen kan højst svare til de perioder, som de i stk. 2 og 3 nævnte forhold giver ret til. Stk. 5. Optjeningsperioden kan kun forlænges med perioder, der ligger i en medlemsperiode. Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af indberettede løntimer 5. Opgørelse af beskæftigelseskravet foretages på baggrund af indberettede løntimer, jf. 2, stk. 2, i henhold til lov om et indkomstregister, jf. dog stk. 3-9, 3, stk. 5, og Stk. 2. Arbejdstiden anses som kontrollabel, når der foreligger oplysning fra arbejdsgiveren om antallet af timer, for hvilke der ydes løn (løntimer) i beskæftigelsesforholdet, jf. stk. 1. Ved vurderingen lægges oplysningerne om løntimer i indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister, til grund. Stk. 3. Foreligger der ikke oplysninger om løntimer, jf. stk. 2, eller er beskæftigelsesforholdet af en sådan karakter, at lønnen ikke ydes for et bestemt antal timer, betragtes arbejdstiden som ukontrollabel. 2

3 Stk. 4. I tilfælde, hvor arbejdstiden er ukontrollabel, jf. stk. 3, beregnes et timetal ved at omregne indtægten fra arbejde, jf. 7 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, med den til enhver tid gældende omregningssats. Dokumenterede nødvendige udgifter, der efter skattereglerne kan fratrækkes indtægten før beregning af skat, trækkes fra. Det beregnede timetal lægges til grund ved opgørelsen af beskæftigelsen. Stk. 5. Beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som jobcenteret skal indberette til arbejdsløshedskassen, og efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes ved beregningen af beskæftigelseskravet. Stk. 6. Perioder, hvor beskæftigelsen er midlertidigt afbrudt på grund af perioder med orlov til børnepasning efter lov om børnepasningsorlov, kan ikke medregnes ved beregningen af beskæftigelseskravet, selvom arbejdsgiveren udbetaler løn under orloven. Stk. 7. Der kan kun medregnes indberettede løntimer, der ligger i en medlemsperiode. Løntimer i en indberetningsperiode, som ligger delvist inden for en medlemsperiode, kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden. Det samme gør sig gældende, hvis der foreligger andre forhold, som kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, jf , og hvor det ikke kan fastslås, på hvilke dage beskæftigelsen mv. er udført. Stk. 8. Der kan kun medregnes løntimer, der er indberettet på tidspunktet for ledighedens indtræden. Der kan dog medregnes løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, hvor ledigheden indtræder, hvis timerne har betydning for opfyldelse af beskæftigelseskravet, jf. 3. I disse tilfælde kan der tidligst ske indplacering fra første ledighedsdag efter seneste arbejdsforhold i seneste indberetningsperiode, som det er nødvendigt at medregne for at opfylde beskæftigelseskravet. Stk. 9. Et medlem, der arbejder på nedsat tid eller går ned i tid, og hvor dagpengeretten indtræder i en indberetningsperiode, kan medregne løntimer i indberetningsperioden forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i måneden. Der kan tidligst ske indplacering fra første ledighedsdag, efter at beskæftigelseskravet er opfyldt. 6. Perioder, hvor der ifølge overenskomst arbejdes mindre end det for faget gældende normaltimetal, men hvor der udbetales fuld normal løn, opgøres som 37 løntimer pr. uge. Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af andre forhold Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af uddannelse 7. Beskæftigelseskravet efter 3 anses for opfyldt, hvis medlemmet har gennemført en uddannelse af den i lovens 54 nævnte art. Stk. 2. Uddannelsen, jf. stk. 1, skal som fuldtidsstudium have en varighed på mindst 18 måneder eller 3 halvårlige semestre. Hvis der er tale om et deltidsstudium, skal det have en varighed, der svarer til et fuldtidsstudium. Stk. 3. Det er en betingelse for at være omfattet af stk. 1, at kravet om bopæl og ophold, jf. lovens 41, stk. 1, er opfyldt umiddelbart før, uddannelsen bliver påbegyndt, og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Stk. 4. En uddannelse anses for gennemført, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet, og eksamen er bestået. Hvis udstedelsen af et eksamensbevis sker i tilknytning til, at uddannelsen er gennemført, vil datoen for eksamensbeviset altid kunne blive betragtet som datoen for uddannelsens gennemførelse. 8. En uddannelse er omfattet af 7, hvis uddannelsen berettiger til støtte inden for klippekortet efter lov om Statens Uddannelsesstøtte eller er omfattet af lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende, at andre erhvervsmæssige uddannelser end de af stk. 1 omfattede kan give dagpengeret, hvis de kan sidestilles med uddannelserne efter stk. 1. 3

4 9. Kan en del af en tidligere gennemført uddannelse meritoverføres til en ny uddannelse, jf. stk. 2, er anvendelse af 7 betinget af, at den samlede uddannelse under ét udgør mindst 18 måneder eller 3 semestre. Stk. 2. Meritoverførsel kan indgå, hvis 1) der er tale om meritoverført uddannelse, herunder praktik, der er indgået i en tidligere uddannelse, og 2) den meritoverførte del af en uddannelse er gennemført inden for de sidste 3 år. Stk. 3. En uddannelse eller en del af en uddannelse kan kun én gang indgå i opgørelsen af beskæftigelseskravet, jf Et medlem, der nyoptages i en a-kasse med dagpengeret på grundlag af en gennemført uddannelse af den i lovens 54 nævnte art, har ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning. Personer, som i en samlet periode forud for dette tidspunkt har været medlem af en a-kasse, opnår dog ret til dagpenge, når medlemsperioden udgør 1 år. Beskæftigelse i udlandet 11. Beskæftigelse i udlandet, hvor der ikke sker indberetning af løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet efter 3, hvis medlemmet fremlægger dokumentation herfor, fx lønsedler. Beskæftigelsen skal være udført på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår i ansættelseslandet. Stk. 2. Det er tidspunktet for beskæftigelsens udførelse, der er afgørende for, om beskæftigelsen kan indgå i opgørelsen af beskæftigelseskravet efter 3. Andre forhold 12. Til beskæftigelseskravet kan uanset 5, stk. 1, medregnes: 1) Beskæftigelse, der udføres af ulandsfrivillige i forbindelse med frivilligprogrammer, hvortil der ydes bistand i henhold til lov om Internationalt Udviklingssamarbejde, eller private frivilligprogrammer udført for humanitære organisationer, der er godkendt i henhold til ligningslovens 12, stk. 3. 2) Beskæftigelse, som ikke kan anses for selvstændig virksomhed, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed og for hvilken, der ikke er indberettet oplysninger om indtægt og løntimer til indkomstregistret, jf. 3 i lov om et indkomstregister. Det er en betingelse, at indtægten indgår i medlemmets årsopgørelse. 3) Afholdt ferie med feriegodtgørelse samt supplerende feriedage i henhold til 8 i ferieloven, medmindre der er udbetalt dagpenge eller feriedagpenge. 4) Søgnehelligdage i et beskæftigelsesforhold, medmindre der er udbetalt dagpenge eller feriedagpenge. 5) Overenskomstmæssige fridage i et beskæftigelsesforhold, medmindre der er udbetalt dagpenge eller feriedagpenge. 6) Timer svarende til den opsigelsesperiode, som Lønmodtagernes Garantifond har lagt til grund ved beregningen af en udbetalt sikring i henhold til lov om Lønmodtagernes Garantifond, hvis sikringen udbetales i stedet for løn, herunder løn i en opsigelsesperiode. Der kan dog ikke medregnes timer, som medlemmet har modtaget dagpenge for. 7) Perioder med forskning ved højere læreanstalter, hvis der er ydet midler, der svarer til overenskomstmæssig løn. 8) Perioder, hvori en afskediget tjenestemand modtager rådighedsløn. Stk. 2. Fratrædelsesordninger på det private arbejdsmarked, der kan sidestilles med rådighedsløn for tjenestemænd, jf. stk. 1, nr. 8, kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet. Stk. 3. Det en betingelse for medregning af forhold omfattet af stk. 1 og 2, at medlemmet fremlægger den fornødne dokumentation. Stk. 4. Opgørelsen, jf. stk. 1, nr. 3-5, sker efter reglerne om belægning for egen optjent ferie i bekendtgørelse om supplerende dagpenge. 4

5 Uddannelse i beskæftigelsesforhold 13. Uddannelse kan i sin helhed medregnes til beskæftigelseskravet, hvis den uddannelsessøgende under hele uddannelsesforløbet er ansat af en arbejdsgiver og får udbetalt overenskomstmæssig løn. Stk. 2. I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte kan den del af en uddannelse, der anses som praktik, medregnes til beskæftigelseskravet, hvis der under praktikken udbetales overenskomstmæssig løn. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor 1) uddannelsen indgår som et tilbud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2) der til uddannelsen, jf. stk. 1, er bevilliget voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller uddannelsesydelse efter de indtil 5. marts 2012 gældende regler i kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 3) praktikken, jf. stk. 2, indgår i en uddannelse, hvortil der er bevilliget voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller uddannelsesydelse efter de indtil 5. marts 2012 gældende regler i kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller 4) jobcenteret har indberettet til arbejdsløshedskassen, at der ydes offentligt tilskud til lønnen, jf. 5, stk. 5. Kapitel 3 Dagpengeperioden 14. Dagpengeperioden er den periode på sammenlagt 104 uger (ydelsesperiode) inden for 156 uger (referenceperiode), hvor et medlem kan modtage dagpenge i henhold til lovens 55, stk. 1. Indplacering i dagpengeperioden 15. Indplacering i dagpengeperioden sker såvel for ydelses- som for referenceperioden fra det tidspunkt, hvor medlemmet 1) har ret til og får udbetalt dagpenge, 2) har ret til og får udbetalt dagpenge i henhold til artikel 64 i Forordning (EF) nr. 883/04 (PD U2), eller 3) deltager i tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. Et medlem, der er udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne, indplaceres fra det tidspunkt, hvor medlemmet ville have været berettiget til ydelse, jf. stk. 1, hvis medlemmet ikke havde været udelukket fra ret til dagpenge. Stk. 3. Et medlem, der udtræder af efterlønsordningen og anmoder om dagpenge, kan fortsætte i den indplacering, som medlemmet havde forud for sin overgang til efterløn. Hvis medlemmet ikke er indplaceret i en dagpengeperiode forud for sin overgang til efterløn, indplaceres medlemmet med virkning fra det tidspunkt, hvor medlemmet er overgået til efterløn. Stk. 4. Et medlem, der opsiger eller tager orlov fra sit job, fordi pågældende følger en udsendt ægtefælle eller samlever til udlandet, kan indplaceres i dagpengeperioden med virkning fra det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet i det opsagte job er ophørt, eller hvor orloven begynder. Det er en betingelse for indplacering, 1) at ophøret i det opsagte job eller orlovens start ligger i perioden fra og med 25. juli 2009 til og med 1. august 2013, 2) at medlemmets ægtefælle eller samlever er udsendt eller udstationeret af sin arbejdsgiver, 3) at medlemmets ægtefælle eller samlever har en egentlig forflyttelsespligt, som fremgår af vedkommendes ansættelsesaftale, 4) at medlemmets ægtefælle eller samlever er omfattet af reglerne om skattepligt for udsendte og deres samlevende ægtefæller i Danmark, 5

6 5) at medlemmet over for a-kassen dokumenterer, at ønsket om indplacering skyldes ægtefællens eller samleverens udsendelse, og at betingelserne i nr. 1-4 er opfyldt, fx i form af en udsendelsesaftale mellem arbejdsgiver og medarbejder samt ansættelsesaftalen, 6) at medlemmet opfylder betingelserne i 1 og i lovens 53, stk. 1, for ret til dagpenge, og 7) at medlemmet har helbred til at klare et arbejde på fuld tid som fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Stk. 5. A-kassen skal særskilt registrere medlemmer, der indplaceres i henhold til stk. 4. Fastlæggelse af ydelsesperioder for personer, der medregner forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne 16. En person, der har ret til dagpenge efter bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS og i det øvrige udland, skal indplaceres i en dagpengeperiode. Stk. 2. Ved indplaceringen, jf. stk. 1, skal der tages højde for perioder for hvilke, der er udbetalt arbejdsløshedsydelse i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Indplaceringen sker med virkning fra det tidspunkt, hvor der er udbetalt arbejdsløshedsydelse i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Forbruget opgøres i uger, jf. lovens 55, stk. 3. Stk. 3. Beskæftigelse efter indplaceringen efter stk. 2, kan medregnes til opfyldelse af et senere beskæftigelseskrav, jf. 3, stk. 5. Stk. 4. Reglen i stk. 2 finder ikke anvendelse på personer, som er indplaceret i en dagpengeperiode i Danmark. Forbrug af ydelsesperioderne 17. Ved opgørelse af ydelsesperioden, jf. 14, indgår 1) perioder, hvor der er udbetalt dagpenge, herunder dagpenge i henhold til artikel 64 i Forordning (EF) nr. 883/04 (PD U2), 2) perioder, hvor der er udbetalt feriedagpenge, medmindre medlemmet på tidspunktet for afholdelse af ferie med feriedagpenge ikke var indplaceret i en dagpengeperiode, og medlemmet efterfølgende har optjent beskæftigelseskravet, jf. 3, 3) perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre medlemmet deltager i tilbuddet efter reglerne for personer, der modtager sygedagpenge, eller medlemmet er syg eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselorloven, 4) perioder, hvor medlemmet har modtaget aktiveringsydelse under deltagelse i tilbud efter kapitel l0-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 5) perioder, hvor medlemmet får udbetalt uddannelsesydelse efter de indtil 5. marts 2012 gældende regler i kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 6) perioder, hvor medlemmet har fået voksenuddannelsesstøtte efter reglerne for ledige i henhold til den før 1. august 2009 gældende lov om statens voksenuddannelsesstøtte, 7) perioder, hvor medlemmet har fået godtgørelse for tab af arbejdsmulighed efter reglerne for ledige i henhold til den før 1. august 2009 gældende lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, 8) perioder, hvor medlemmet under ledighed modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller efter den før 3. juli 2006 gældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, herunder deltager i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats efter reglerne for personer, der modtager sygedagpenge, med den del af perioden, der er på 6 uger eller derunder, jf. dog stk. 3, 9) perioder, hvor medlemmet helt eller delvist er udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne, 10) perioder, hvor medlemmet har modtaget efterløn, 6

7 11) perioder, hvor medlemmet har deltaget i tilbud efter kapitel 3, kapitel 5-10 eller kapitel 11 a i den før 1. juli 2003 gældende lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, medmindre medlemmet var syg eller på barsel, og der blev udbetalt fuld løn under sygdommen eller barselorloven, jf. dog nr. 12, 12) perioder, hvor unge har deltaget i tilbud om uddannelse efter kapitel 11 a i den før 1. juli 2003 gældende lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvis arbejdsløshedskassen har udbetalt ydelse under uddannelsen, 13) perioder, hvor medlemmet har deltaget i uddannelsesforløb oprettet ved aftale mellem Arbejdsmarkedsrådet og uddannelsesinstitutionen, efter den før 1. januar 2003 gældende 29 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, 14) perioder, hvor et ledigt og dagpengeberettiget medlem har fået godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed eller elevstøtte efter den før 1. januar 2001 gældende lov om arbejdsmarkedsuddannelser, 15) perioder med orlov til sabbat efter tidligere gældende lov om orlov, 16) perioder, hvor et medlem har haft orlov til uddannelse efter reglerne for ledige i henhold til den før 1. januar 2001 gældende lov om orlov, 17) perioder, hvor medlemmet har deltaget i tilbud efter det før 1. januar 1998 gældende kapitel 8 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik eller i tilbud efter det før 1. januar 2000 gældende kapitel 9 a i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, 18) perioder, hvor medlemmet har modtaget aktivitetsydelse efter den før 1. januar 1998 gældende 97 g i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og 19) perioder, hvor der er udbetalt ydelser i henhold til lovens før 1. januar 1996 gældende 55, stk. 6, eller i henhold til lovens før 1. april 1995 gældende 55, stk. 3. Stk. 2. Uger med ydelser efter stk. 1, som er udbetalt med urette, men som ikke skal tilbagebetales af medlemmet, indgår i de i 14 nævnte ydelsesperioder. Stk. 3. Følgende forbruger ikke af ydelsesperioderne: 1) Perioder med sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller efter den før 3. juli 2006 gældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, som ikke er under ledighed. 2) Perioder, hvor et medlem under ledighed modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 3) Perioder med sygedagpenge efter afsnit IV i den før 3. juli 2006 gældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. 4) Sygdomsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december Ved opgørelse af ydelsesperioden, jf. 14, indgår uger, for hvilke medlemmet for hele eller en del af ugen har modtaget ydelser fra arbejdsløshedskassen eller sygedagpenge, har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har afviklet karantæne mm., jf. 17. Stk. 2. For medlemmer ansat i servicejob, jf. den før 1. april 2002 gældende lov om servicejob, opgøres perioder med nedsatte dagpenge forud for den 1. januar 2001 dog i timer, der omregnes til uger. Forlængelse af referenceperioden 19. Referenceperioden, jf. 14, forlænges, hvis der i perioden forekommer følgende forhold, og der ikke udbetales løn: 1) Sammenhængende perioder ud over 6 uger, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller efter den før 3. juli 2006 gældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, herunder deltager i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats efter reglerne for personer, der modtager sygedagpenge. For perioder før 1. januar 2006 dog kun hvis der er perioder under ledighed. 2) Sygdomsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december

8 3) Perioder med fravær på grund af barsel eller adoption efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 4) Perioder med dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 5) Perioder med sygedagpenge efter afsnit IV i den før 3. juli 2006 gældende lov om sygdom eller fødsel. 6) Perioder med støtte til pasning af handicappet barn efter lov om social service. 7) Perioder med støtte til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter lov om social service. Stk. 2. Referenceperioden forlænges endvidere, hvis der forekommer følgende forhold: 1) Perioder med orlov til uddannelse efter reglerne for beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i henhold til den før 1. januar 2001 gældende lov om orlov. 2) Perioder, hvor der modtages voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelse efter reglerne for beskæftigede lønmodtagere i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. 3) Perioder, hvor der modtages voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelse efter reglerne for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. 4) Perioder med orlov til børnepasning efter den før 1. januar 2001 gældende lov om orlov eller efter lov om børnepasningsorlov. 5) Perioder, hvor et medlem under deltagelse i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er syg eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselorloven. 6) Perioder, hvor et medlem under deltagelse i tilbud efter kapitel 5 eller 7 i den før 1. juli 2003 gældende lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik er syg eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselorloven. 7) Perioder, hvor et medlem efter eget valg deltager i studie- eller kompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår, og som ligger forud for, at medlemmet fylder 25 år, jf. dog stk. 4. 8) Perioder, hvor et medlem på baggrund af et udannelsespålæg deltager i studie- eller kompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår, og som ligger forud for, at medlemmet fylder 30 år, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Referenceperioden forlænges også med perioder som nævnt i stk. 1 og 2 efter tilsvarende regler som de danske i et andet EØS-land eller Schweiz. Stk. 4. Det er en betingelse for at forlænge referenceperioden i henhold til stk. 2, nr. 7 og 8, at medlemmet har været studieaktiv under uddannelsen. Perioder af uddannelsen, hvor medlemmet har modtaget dagpenge, uddannelsesydelse efter de indtil 5. marts 2012 gældende regler i lovens kapitel 9 b eller andre forsørgelsesydelser fra a-kassen, eller som er givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ikke forlænge referenceperioden. Stk. 5. Forlængelse af referenceperioden sker med hele uger. Stk. 6. Afgørelse af, om der skal ske forlængelse af referenceperioden, sker løbende eller senest forud for det forventede udløb af en tidligere opgjort referenceperiode. Kapitel 4 Medlemmer, der er år 20. Et medlem, som senest den 31. december 2006 er fyldt 54 år, og som ved udløbet af dagpengeperioden er fyldt 55 år, kan bevare retten til dagpenge til det fyldte 60. år, hvis medlemmet ved fortsat medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag kan opfylde anciennitetskravet for at gå på efterløn ved det fyldte 60. år, jf. 6, stk. 1, i lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten. 8

9 Kapitel 5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli ) og finder anvendelse på opgørelse af indberetningsperioder fra 1. januar Stk. 2. I tilfælde, hvor der i perioden, jf. stk. 1, ikke foreligger tilstrækkelig beskæftigelse, og pågældende kan medregne beskæftigelse fra før 1. januar 2008, som følge af forlængelse af optjeningsperioden, jf. 4, opgøres denne beskæftigelse efter de hidtil gældende regler. Stk. 3. Ved opgørelsen af beskæftigelse efter stk. 2, kan beskæftigelse kun medregnes én gang efter henholdsvis opgørelse på grundlag af indberetning til indkomstregistret eller opgørelse efter hidtil gældende regler. Stk. 4. Ved afgørelsen af, om arbejdstiden er ukontrollabel, finder de før 1. maj 2011 gældende regler i 3 i bekendtgørelse nr. 566 af 19. juni 2008 om supplerende dagpenge, anvendelse for beskæftigelse forud herfor. Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 357 af 27. april 2011 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode ophæves , stk. 3, finder anvendelse på medlemmer, der den 1. august 2007 eller senere får støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter 42 i lov om social service. 23. For personer, der er indplaceret i en dagpengeperiode før den 1. juli 2010, og hvis resterende ydelsesperiode bliver begrænset, jf. 2, stk. 2, i lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., til sammenlagt højst 104 uger efter 1. juli 2010, medregnes perioden fra den 28. juni 2010 til og med den 4. juli 2010 ikke i opgørelsen af forbruget af ydelsesperioden efter lovens ikrafttræden den 1. juli Det samme gælder for personer, der er indplaceret i en dagpengeperiode den 1. eller den 2. juli Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 20. juni 2012 MARIE HANSEN / Vibeke Dalbro 9

10 1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen. 10

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere BEK nr 990 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297 Senere

Læs mere

Der vedlægges tillige to notater om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning.

Der vedlægges tillige to notater om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning. Til a-kasserne Orientering til a-kasserne om kommende nye administrative regler om opgørelse af beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og nye administrative regler om beregning af dagpengesatsen

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere UDKAST Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f, 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 1417 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-000507 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 702 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer. Arbejdsløshedskassen april 2011 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Kompendie til beskæftigelseskravsgruppen uddrag af lovforslaget

Kompendie til beskæftigelseskravsgruppen uddrag af lovforslaget Kompendie til beskæftigelseskravsgruppen uddrag af lovforslaget Dato: 1. marts 2016 Dette notat indeholder de relevante uddrag af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.2 Ægtefæller,

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 27. februar 2008. Nr. 113. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 5, 75, stk. 6, 77, stk. 9-11, 77

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 783 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.64M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satserne for uddannelsesydelse, der kan udbetales i forbindelse med

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om rådighed

UDKAST. Bekendtgørelse om rådighed UDKAST Bekendtgørelse om rådighed I medfør af 52 f, 57, stk. 5, 62, stk. 7, 62 a, stk. 4, 62 b, stk. 3, 63 a, stk. 32, 65, stk. 6, 65 a, stk. 7, 88, stk. 4, og 100 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie BEK nr 1285 af 14/12/2004 (Gældende) LBK Nr. 407 af 28/05/2004 BEK Nr. 1283 af 08/12/2006 BEK Nr. 1686 af 14/12/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. BEK nr 26 af 13/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Rundskrivelse nr. 37/04

Rundskrivelse nr. 37/04 Rundskrivelse nr. 37/04 2. november 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2005 Vores

Læs mere

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Arbejdsdirektoratet September 2003 Denne pjece henvender sig til dig, der har et arbejde, som det kan være svært at definere som enten et lønmodtagerjob eller

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

G-dage. Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg tlf. +45 35 24 80 80

G-dage. Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg tlf. +45 35 24 80 80 G-dage Når en virksomhed bringer et ansættelsesforhold til ophør, er der under visse betingelser pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag også kaldet G-dage. Derefter modtager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 KOGEBOG UDBETALING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Regler... 3 2. Proces for udbetaling af dagpenge... 4 3. Eksempler... 8 3.1 Eksempler

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksjob

Bekendtgørelse om fleksjob BEK nr 809 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027361

Læs mere

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen... 4 2 Generel intro - optjening

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 48 af 13/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196 Senere

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Særlige feriefridage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Særlige feriefridage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Særlige feriefridage 1999 1 Cirkulære om særlige feriefridage Til samtlige ministerier mv. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. BEK nr 1508 af 13/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015250 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 833 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027227

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Arbejdsdirektoratet August 2001 Indledning Efterlønsordningen blev ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før 1. juli 1999, er du

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 038-10 J.nr. 09-233-14 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2005 Cirkulære af 14. juni 2007 Perst. nr. 056-07 PKAT nr. J.nr. 06-528-24 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Barns 1. sygedag...

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

MODELPAPIR: OPTJENING OG GENOPTJENING AF DAGPENGERET STYR PÅ DATA, INDKOMST OG TIMER. Version 1 af 07-07-2016

MODELPAPIR: OPTJENING OG GENOPTJENING AF DAGPENGERET STYR PÅ DATA, INDKOMST OG TIMER. Version 1 af 07-07-2016 1 INTRO Styr på datakilderne Fremover skal vi have styr på en række data om et medlems indkomst og løntimer ikke mindst fra et. data kan dog ikke stå alene, men må sammenholdes med data fra andre registre,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge UDKAST Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 7, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 3, 60, stk. 4, 62, stk. 7, 63, stk. 3, 73, stk. 5, og 85 e, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt. uddannelse til forsikrede ledige

Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt. uddannelse til forsikrede ledige Side 1 af 4 DOK nr xxxx af xx/yy/zzzz Offentliggørelsedato: xx-yy-zzzz Ressortnavn Oversigt (indholdsfortegnelse) Vis mere.. Den fulde tekst Senere ændringer til forskriften Skrivelse om ændring af vejledning

Læs mere

Løntilskud Privat virksomhed

Løntilskud Privat virksomhed Løntilskud Privat virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, og hvor du kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

FOA: A-kasse AG OG ARBEJDE FOA F

FOA: A-kasse AG OG ARBEJDE FOA F F A G O G A R B E J D E F O A FOA: A-kasse Vil du med i i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse. Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige

Læs mere

Aftale mellem. FOA Fag og Arbejde Og ELTEL Networks A/S

Aftale mellem. FOA Fag og Arbejde Og ELTEL Networks A/S Aftale mellem FOA Fag og Arbejde Og ELTEL Networks A/S 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...3 2. Ansættelsesaftale....3 3. Løn....3 4. Pension...3 5. Fritvalgsordning...4 6. Lønudbetaling....4

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov til pasning af den døende.

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau BEK nr 837 af 06/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn På baggrund

Læs mere

Ferieloven og efterløn...

Ferieloven og efterløn... Ferieloven og efterløn... FAGLIG FÆLLES AKASSE 2 Samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn Indhold 1. Fradrag for ferie - din oplysningspligt 2. Ferie med løn 3. Ferie med feriegodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 571 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0000898

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Rundskrivelse nr. 6/02

Rundskrivelse nr. 6/02 Rundskrivelse nr. 6/02 26. februar 2002 Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Medlems- og efterlønsbidragsregistrering opsamling, orientering mv. Indhold:

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2003 Cirkulære af 1. december 2003 Perst.nr. 080-03 J.nr. 03-426-5 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. 1. Indledning Ansatte i staten

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1559 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293

Læs mere

CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.)

CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.) CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. I forbindelse med indgåelse af ferieaftalen i 1997 var der mellem parterne enighed om, at der skulle optages forhandlinger om yderligere fleksibilitet

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 125 Juni 1977 J.nr. 1103-1/77 AFSKRIFT UDBETALING AF VISSE SÆRLIGE YDELSER TIL PERSONER MED ANSÆTTELSE PÅ FUNKTIONÆRVILKÅR

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og AC-organisationerne Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte medarbejder på grundlag

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere