Temaartikel. Udenrigsøkonomi December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temaartikel. Udenrigsøkonomi December 2012"

Transkript

1 Udenrigsøkonomi December 2012 Temaartikel Temaartiklen er et afsnit fra bogen Danmarks udenrigsøkonomi 2011 som giver en kortfattet, bred samfundsmæssig beskrivelse af Danmarks økonomiske samkvem med udlandet. Ønskes der yderligere datainformation, kan disse findes på nettet i under temaerne Udenrigshandel samt Nationalregnskab og betalingsbalance. Her er der adgang til alle de data, som Danmarks Statistik løbende offentliggør. Det er nemt, og det er gratis. Publikationen er udarbejdet af en redaktionsgruppe i udenrigsøkonomikontoret i Danmarks Statistik og færdigredigeret af fuldmægtig Agnes Nansen Urup og afdelingsleder Bente Ottosen. Temakapitlet er udarbejdet af fuldmægtig Jon Mortensen. 1/25

2 Temakapitel om Danmarks eksport til de nye vækstmarkeder Danske eksportvirksomheder står overfor en dobbelt udfordring Eksporten til vækstmarkederne stiger hurtigere end den samlede eksport Danmark mister markedsandele på vores nærmarkeder mens BRIKog højvækstlandenes stiger Stigende samhandel med udlandet Tjenestehandlen er vokset stærkest Fra underskud til overskud Dansk økonomi er i højere og højere grad blevet sammenflettet med den globale økonomi. Dette afspejles af, at den danske udenrigshandel udgør en stigende andel af den samlede danske økonomi. I 1971 udgjorde importen af varer og tjenester 31 pct. af BNP. I 2011 var denne andel vokset til 48 pct. Væksten i dansk eksport har været endnu større. I 1971 udgjorde eksporten af varer og tjenester 28 pct. af BNP. Denne andel var vokset til 53 pct. i Globaliseringen har medført, at Danmarks tjenestehandel er vokset betydelig hurtigere end varehandlen. I første halvdel af 1970 erne udgjorde importen af tjenester kun 6 pct. af BNP. I de seneste fem år har denne andel udgjort 17 pct. For eksporten kan man se samme udvikling. I begyndelsen af 1970 erne udgjorde tjenesteeksporten 8 pct. af BNP, mens andelen udgjorde 20 pct. i perioden Især i de seneste ti år er udviklingen gået stærkt. Danmark havde et stort betalingsbalanceunderskud frem til midt i 1980 erne. Herefter vendte den økonomiske udvikling, og Danmark fik en lang periode med betalingsbalanceoverskud. Det medførte, at Danmark kunne begynde at afvikle den betydelige udlandsgæld, som siden 1960 erne var blevet oparbejdet. Danmark fik nedbragt sin nettogæld, således at landet stort set var gældfrit ved udgangen af /25

3 1. Tema: Danmark på de nye vækstmarkeder 1.1 Introduktion Eksportens betydning for danskernes velstand stiger Danmark eksporterer mest til Europa Eksporten af varer og tjenester udgør en stigende del af den danske økonomi. Derfor bliver danskernes velstand mere og mere afhængig af virksomhedernes evne til at afsætte deres varer og tjenester på de globale markeder. Men størstedelen af den danske eksport kommer ikke særligt langt omkring. I 2011 endte tre fjerdedele af Danmarks vareeksport i et europæisk land, mens kun en fjerdedel nåede længere væk. For tjenester er billedet lidt anderledes. I 2011 aftog europæiske lande 60 pct. af Danmarks tjenesteeksport, mens 40 pct. blev købt af fjernere liggende lande, især USA. Figur 1.1a Figur 1.1b Stor økonomisk vækst i lande uden for vores nærmarkeder Dansk eksport er altså først og fremmest afhængig af vores nærmarkeder (her defineret som EU-landene Finland, Nederlandene, Storbritannien, Sverige og Tyskland) og deres udvikling. Derfor står dansk eksport overfor en udfordring. Den globale økonomi gennemgår i disse år en udvikling, hvor de nye vækstøkonomier bliver mere betydningsfulde. BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) er allerede store og betydelige spillere i den globale økonomi. I 2011 havde de tilsammen 15 pct. af verdens BNP, ifølge IMF. IMF forventer, at de i 2017 vil overgå EU s samlede økonomi. 3/25

4 Væksten sker nu uden for EU og Nordamerika Så det går stærkt i BRIK-landene, og meget fokus har været rettet mod dem. Men de er ikke de eneste. Udover BRIK-landene havde 92 lande en gennemsnitlig årlig vækst på 4 pct. eller mere i perioden (af de fire BRIKlande havde alle undtagen Brasilien en gennemsnitlig vækst på over 4 pct. i perioden). Figur 1.2 giver et overblik over den geografiske spredning af BRIKog højvækstlandene (se bilag A for en liste over landene). Figur 1.2 Øget konkurrence på nærmarkederne fra BRIK- og højvækstlande BRIK- og højvækstlandene har stået for en betydelig del af den globale vækst over de seneste ti år, og deres andel af det globale BNP stiger støt, mens EUs og USAs falder tilsvarende. Ikke kun fordi den finansielle krise i 2008 og den efterfølgende økonomiske afmatning har ramt væksten USA og EU hårdt, men også på grund af strukturelle forandringer som befolkningsudvikling, spredning af viden og teknologi samt øget handel og adgang til kapital. 4/25

5 Figur 1.3 Dansk eksport skal længere væk for at få del i væksten Fælles for vækstlandene er, at de med enkelte undtagelser (som fx Polen) ligger længere væk fra Danmark end vores traditionelt største eksportmarkeder. Dansk eksport har altså skullet ud på fjernere markeder, end de har været vant til for at få del i de seneste ti års globale vækst. Samtidig er konkurrencen på Danmarks traditionelle eksportmarkeder øget i takt med, at vækstøkonomiernes markedsandele i disse lande stiger. Figur 1.4 Nye udfordringer for dansk eksport Danske eksportvirksomheder står dermed i stigende grad over for en dobbelt udfordring: at erobrere nye fjerne vækstmarkeder samtidig med at markedsandele på de traditionelle nærmarkeder skal forsvares. Hvordan har de klaret den udfordring? Klarer dansk eksport sig ligeså godt som vores nabolandes på vækstmarkederne? Hvilke danske varer og tjenester køber BRIK- og højvækstlandene flest af? I hvor høj grad er dansk eksports position på de traditionelle eksportmarkeder presset af eksportvirksomheder fra de nye vækstlande? Det er nogle af de spørgsmål, som dette temakapital vil belyse ved at kigge nærmere på, hvordan dansk eksport har klaret sig på de fire BRIK-markeder samt de 92 markeder, der voksede med mere end 4 pct. mellem 2002 og Datagrundlaget er fortrinsvis baseret på Eurostats statistik over EU-landenes udenrigshandel. Da Eurostat opgør udenrigshandlen med varer efter lidt andre principper end Danmark, vil der forekomme små forskelle på tallene for Danmarks udenrigshandel med varer i temakapitlet i forhold til resten af publikationen (se evt. afsnit for redegørelse for de metodiske forskelle). 5/25

6 Mens data for varehandelen i dette kapitel relaterer sig til perioden , så er datagrundlaget for tjenestehandelen begrænset til perioden for data med Statistikbanken som kilde. Data for tjenestehandel med Eurostat som kilde er begrænset til perioden Samtidig er data for Finlands tjenestehandel udeladt grundet manglende data, mens data for Tysklands tjenestehandel er mangelfuld. Højvækstlandene er ikke omfattet af data for tjenestehandel med Eurostat som kilde. 1.2 Vareeksport til BRIK- og højvækstlandene Figur 1.5. Stigende dansk vareeksport til BRIK- og højvækstlandene Danmarks vareeksport til BRIK- og højvækstlandene er stigende. Mens eksporten til højvækstlandene samlet udgør den største værdi, er det eksporten til BRIK-landene, der vokser hurtigst. I 2002 udgjorde eksporten til BRIK- og højvækstlandene sammenlagt 47,7 mia. kr., mens den ni år senere i 2011 var steget til 104,8 mia. kr. en stigning på 120 pct. i løbende priser. I samme periode steg eksporten til BRIK-landene fra 11,5 mia. kr. til 34,0 mia. kr. eller 196 pct., mens eksporten til højvækstlandene steg fra 36,2 mia. kr. til 70,8 mia. kr., dvs. en stigning på 95 pct. Figur 1.6 BRIK- og højvækstlandene udgjorde 17,3 pct. af vareeksporten i 2011 Den danske vareeksport til BRIK- og højvækstlandene vokser hurtigere end den samlede vareeksport. De aftager med andre ord en stigende andel af Danmarks vareeksport. I 2002 stod de til sammen for 10,5 pct. af vareeksporten, et tal der i 2011 var steget til 17,3 pct. 6/25

7 Figur 1.7 På trods af en stor stigning i eksporten klarer vores naboer sig bedre på de nye markeder Selvom Danmarks vareeksport til BRIK- og højvækstlandene er steget betydeligt igennem de seneste ti år, har Danmarks nabolande imidlertid endnu bedre fat i disse markeder. Især finske virksomheder er dygtige til at afsætte deres varer til BRIK- og højvækstlandene. Men også virksomheder i Tyskland, Sverige og Storbritannien eksporterer en større andel af deres varer til BRIK- og højvækstlandene end deres danske konkurrenter. Sammenlignes der med EU- 15-landene er danske virksomheder også bagud. Kun i forhold til Nederlandene har Danmark en højere andel af eksporten, der går til BRIK- og højvækstmarkederne. Figur 1.8 Nederlandene eksporterer mest målt pr, indbygger Billedet nuanceres dog, hvis man ser på omfanget af den samlede vareeksport pr. indbygger. Nederlandene er nemlig det land, der formår at sælge flest varer pr. indbygger til disse lande. Blandt vores nabolande er det kun Storbritannien, der har en lavere vareeksport pr. indbygger til BRIK- og højvækstmarkederne end Danmark. 7/25

8 Figur 1.9 Tyskland har klaret sig bedst Danmarks vareeksport til BRIK- og højvækstlandene ligger altså markant lavere i forhold til konkurrenterne i landene omkring os. Og udviklingen i Danmarks vareeksport til BRIK- og højvækstlandene i perioden ligger under både Tyskland, Nederlandene og EU-15-landene. Til gengæld har Storbritannien og Sverige haft en svagere vækst end Danmark. Finlands vareeksport til BRIK-landene har siden 2008 tabt terræn og Finland endte med at have den laveste vækst i tiårsperioden. Figur 1.10 Stor stigning i dansk eksport til Brasilien og Indien Danmark taber terræn på det russiske marked Med en årlig gennemsnitlig vækst på knap 18 pct. var Brasilien det hurtigst voksende BRIK-marked for dansk vareeksport i perioden Tilsvarende steg eksporten til Indien og Kina med over 16 pct. Vareeksporten til Rusland steg mindst med omkring 10 pct. I samme periode steg Tysklands og Storbritanniens vareeksport til Kina hurtigere end den danske. Til gengæld var de danske eksportvirksomheder bedre til at omsætte væksten i Brasilien til øget vareeksport end vores nabolandes, og kun Tysklands vareeksport til Indien steg hurtigere end Danmarks. Bortset fra Finland steg alle vores nabolandes vareeksport til Rusland hurtigere end den danske. 8/25

9 Figur 1.11 Nederlandene, Sverige og Tyskland bedre end Danmark Heller ikke i forhold til højvækstlandene er den danske vareeksport i front. Nederlandene har klaret sig markant bedre gennem hele perioden , mens Sverige især i de seneste år har haft en væsentlig større stigning i vareeksporten til disse markeder end Danmark. Også Tyskland og EU-15 landene som helhed har øget deres salg af varer til højvækstlandene mere end Danmark. Kun Storbritannien og især Finland, har haft en lavere vækst end Danmark. Trods en svagere vækst er omfanget af den finske vareeksport til både BRIK- og højvækstmarkederne dog større end den danske. Figur 1.12 Danmark også med i Latinamerika og Centralasien Mindst vækst i Danmarks vareeksport til afrikanske højvækstlande Danmarks vareeksport til højvækstlandene steg i perioden mest til landene i Latinamerika og Centralasien. Men Danmark har haft en lavere vækst i vareeksporten til de centralasiatiske højvækstlande end alle vores nabolande. Endvidere har Nederlandene, Sverige og Tyskland alle haft større stigninger i deres vareeksport til de latinamerikanske højvækstmarkeder. Sammen med Nederlandene har Danmark haft den største vækst i vareeksporten til de asiatiske højvækstlande blandt vore naboer. Til gengæld er kun Finlands vareeksport til de europæiske højvækstmarkeder vokset langsommere end Danmarks, og vores nabolande har generelt været markant bedre til at øge deres vareeksport til de afrikanske højvækstlande. 9/25

10 1.2.1 Hvilke BRIK- og højvækstlande eksporterer Danmark flest varer til? Kina er dansk vareeksports største BRIK-marked Kina er dansk vareeksports største BRIK-marked med 44,1 pct. af den samlede danske vareeksport til BRIK-landene. Rusland er det næststørste BRIK-marked med 33,3 pct., mens både Brasilien og Indien er markant mindre med hhv. 13,4 pct. og 9,3 pct. Figur 1.13 Kina er ligeledes det største BRIK-marked for Storbritannien, Sverige, Tyskland og EU-15-landene som helhed. Finlands største aftager af landets vareeksport er dets store nabo i øst, Rusland, som også er Nederlandenes vigtigste BRIK-marked. Storbritannien afsætter markant mere af landets vareeksport til BRIK-landene i Indien end de andre referencelande. Figur 1.14 Asien er det største højvækst marked for Danmark Danmarks nabolandes vareeksport er bredere fordelt Den største andel 41,1 pct. af den danske vareeksport til højvækstlandene aftages af asiatiske lande. De europæiske højvækstlande aftager 30,6 pct., mens den resterende vareeksport til højvækstlandene knap 30 pct. er fordelt med 9,5 pct. til Mellemøsten, 6,6 pct. til Centralasien og 5,6 pct. til Afrika. Vareeksporten fra vores nabolande til højvækstmarkederne er i højere grad spredt ud over de forskellige verdensdele end den danske. Asien er den vigtigste verdensdel for Nederlandene, Storbritannien, Sverige og gruppen af EU-15- lande, mens størstedelen af Finlands og Tysklands vareeksport til højvækstlande afsættes i Europa. For Storbritanniens vareeksport er de mellemøstlige høj- 10/25

11 vækstlande vigtigere end de europæiske. Generelt afsætter vores nabolande en større del af deres vareeksport til højvækstmarkederne i Centralasien og Afrika. Især Nederlandene, Storbritannien og Sverige sælger flere varer end Danmark til højvækstlandene i Afrika. Tabel 1.1 Polen er det vigtigste højvækstland for Danmark Polen, Kina og Rusland er vigtigst for vores nabolande Danmarks nabolande er bedre end Danmark på visse vækstmarkeder Blandt højvækstlandene var Polen den største aftager af danske eks-portvarer i BRIK-landet Kina indtog pladsen som det næststørste vækstmarked i 2011, mens et andet BRIK-land, Rusland, var det tredje største. Først på sjettepladsen over de største vareeksportmarkeder blandt vækstlandene finder vi den tredje BRIK, Brasilien. Hongkong, Singapore, Tyrkiet og Sydkorea var alle større aftagere af danske eksportvarer end den fjerde BRIK, Indien. Litauen var det tiende største højvækstmarked for dansk vareeksport. Polen, Kina og Rusland var de tre største BRIK- og højvækstmarkeder for Danmarks nabolande med undtagelse af Storbritannien, der sælger flere varer til Hongkong, Indien og de Forenede Arabiske Emirater end til Polen og Rusland. Kina var det største marked for Storbritannien, Sverige og Tyskland, mens Polen var Nederlandenes største marked. Finland eksporterede flest varer til nabolandet Rusland. Syv lande, heraf fire europæiske, er blandt vores nabolandes største vækstmarkeder, men er ikke på den danske liste over de ti største vækstmarkeder. Estland er Finlands fjerde og Sveriges syvende største vækstmarked, mens Slovakiet er Tysklands ottende største og Ukraine er Finlands niende største vækstmarked. De Forenede Arabiske Emirater er Storbritanniens fjerde største vækstmarked og er ligeledes blandt Finlands, Nederlandenes og Tysklands ti 11/25

12 største vækstmarkeder. Thailand er Sveriges tiende største vækstmarked, mens Nigeria og Taiwan er blandt Nederlandenes største vækstmarkeder. Danmarks eksport til BRIK mindre end vores nabolandes Danmark har godt fat i Hongkong og Singapore Danmarks klarer sig dårligere på de europæiske vækstmarkeder Danske eksportvirksomheders deltagelse i globale værdikæder måske undervurderet Danmarks efterslæb på BRIK-markederne understreges af, at blandt landene i vores nærområde er det kun Storbritannien, der eksporterer mindre pr. indbygger til Kina og Rusland. Og kun Finland og Storbritannien klarer sig dårligere på det brasilianske marked målt pr. indbygger, mens ingen af nabolandene eksporterer mindre pr. indbygger til Indien end Danmark. Blandt højvækstmarkederne har den dansk vareeksport godt fat i Hongkong og Singapore og kun Nederlandene formår at eksportere flere varer pr. indbygger til Singapore end Danmark. Til gængæld eksporterer kun Storbritannien mindre pr. indbygger til Sydkorea og Tyrkiet. Og både Nederlandene og Tyskland sælger mere pr. indbygger til Polen, som er dansk vareeksports største vækstmarked. Sammenlignet med vores nabolande halter den danske vareeksport til BRIKog højvækstlandene altså ikke kun bagefter i forhold til de fjernere liggende markeder i fx Asien, Latinamerika og Afrika. Også på de europæiske vækstmarkeder formår Danmarks nabolande med undtagelse af Storbritannien generelt at sælge flere varer pr. indbygger. Man skal dog huske på, at en stor del af vareeksporten sker i form af halvfabrikata til virksomheder i andre lande. En del af disse produkter indgår så i disse landes færdige eksportprodukter. På den måde ender et ukendt omfang af den danske vareeksport i BRIK- og højvækstlandene som dele af andre landes eksport. Danske eksportvirksomheders deltagelse i de globale værdikæder, der forbinder vækstmarkederne med Nordeuropa, afspejles altså ikke udtømmende i udenrigshandelsstatistikken, der kun omfatter den direkte eksport. Det samme argument kan imidlertid også gælde for de lande, vi sammenligner os med, og data viser da også, at andelen af færdigvarer i den danske eksport er højere end de lande, vi her sammenligner med, jf. figur 1.15 og Hvilke varer eksporterer Danmark til BRIK- og højvækstlandene? Medicin og maskiner dominerer men også fødevarer er godt med på BRIK-markederne I Danmarks eksport til BRIK-landene udgør medicinske og farmaceutiske produkter den største varegruppe. Men betragtes de forskellige varegrupper af maskiner o. lign. (dvs. maskiner og -tilbehør til industrien, specialmaskiner til forskellige industrier, tekniske / videnskabelige instrumenter og kraftmaskiner og motorer) under ét dominerer disse grupper vareeksporten til BRIKlandene. Også fødevarer og varegruppen jern og stål udgør en betydelig del af eksporten til BRIK-landene. Sammenlignes 2011 med 2002, ses at især de danske virksomheder, der eksporterer medicinske og farmaceutiske produkter har formået at udnytte væksten i BRIK-landene til at øge deres vareeksport markant til disse lande. Men også producenter af forskellige former for maskiner eksporterer mere til BRIKlandene nu end før. Fabrikanter af kød og kødvarer har ligeledes udnyttet væksten til deres fordel, mens eksporten af Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf til BRIK-landene kun er steget en smule i tiårsperioden og derfor er røget fra femte til tiendepladsen på listen over Danmarks mest eksporterede varegrupper til BRIK-landene. 12/25

13 Minkskind er Danmarks største eksportvare til højvækstlandene men også maskiner og fødevarer er godt med De danske producenter af minkskind, som dominerer varegruppen huder, skind og pelsskind, har nydt godt af højvækstlandenes fremgang og har tredoblet deres eksport til disse lande fra Størstedelen af minkskindene sælges til Hongkong. Også producenter af medicinske og farmaceutiske produkter har øget deres eksport til højvækstmarkederne i de seneste ti år. Ikke så markant som til BRIK-landene, men nok til at være den næststørste gruppe af danske eksportvarer til højvækstlandene i I 2002 var denne gruppe kun den syvende mest eksporterede til disse lande. Også forskellige typer af maskiner og apparater er blandt de mest eksporterede varer til højvækstlandene. Varegruppen andre transportmidler, som bl.a. indeholder skibe og fly, er den fjerde mest eksporterede varegruppe fra Danmark til højvækstlandene. To grupper af fødevarer, kød og kødvarer samt mejeriprodukter og fugleæg, er også blandt Danmarks mest eksporterede varer til højvækstlandene. Figur /25

14 Danmark eksporterer meget halvfabrikata til BRIK-landene Halvfabrikata dominerer også nabolandenes eksport til BRIK Øget salg af færdig-varer til BRIK-landene Størstedelen 43,0 pct. af Danmarks eksport til BRIK-landene består af halvfabrikata, næsten en tredjedel udgøres af færdigvarer, mens lidt over en femtedel udgøres af kapitalvarer (fx maskiner, bygningsmaterialer og redskaber). Halvfabrikata udgør over halvdelen af alle vores nabolandes vareeksport til BRIK-landene med undtagelse af Tyskland. Ingen af landene har en større andel af færdigvarer end Danmark. Til gengæld har kun Storbritannien en mindre andel af kapitalvarer. Hvis man laver en fordeling for 2002 svarende til den i figur 1.15 og sammenligner med 2011, vil tallene vise en lille generel forskydning mod en større andel af færdigvarer og en mindre andel af halvfabrikata i både Danmarks og vores nabolandes eksport til BRIK-landene. Figur 1.16 Halvfabrikata dominerer også vareeksporten til højvækstlandene Øget salg af halvfabrikata til højvækstlandene Den danske vareeksport til højvækstlandene domineres af halvfabrikata med næsten trefjerdedele. Resten er fordelt næsten ligeligt mellem færdigvarer og kapitalvarer. Halvfabrikata fylder således markant mere i Danmarks vareeksport til højvækstlandene end til BRIK-landene. Det billede gentager sig hos vores nabolande, hvor halvfabrikata også udgør den klart største del af vareeksporten til højvækstlandene. Hvis man igen lavede en fordeling for 2002 (svarende til den i figur 1.16) og sammenligner med 2011, vil man se en markant forskydning mod en større andel af halvfabrikata, og mindre andele af både færdigvarer og kapitalvarer. 14/25

15 1.3 Tjenesteeksport til BRIK- og højvækstlandene Figur 1.17 Stigning på 56 pct. i tjenesteeksporten til de nye markeder Eksporten til BRIK-landene øget med 95 pct. Søtransportens dominerende rolle har betydning for sammenligninger I 2005 eksporterede Danmark tjenester for 51,3 mia. kr. til BRIK- og højvækstlandene. Seks år senere i 2011 udgjorde tjenesteeksporten til de samme lande 80,0 mia. kr. en stigning på 55,8 pct. i løbende priser, men stadig mindre end i 2008, hvor tjenesteeksporten til BRIK- og højvækstlandene havde sit foreløbige højdepunkt med 84,7 mia. kr. Som det også var tilfældet med vareeksporten, har tjenesteeksporten til højvækstlandene størst omfang, men det er eksporten til BRIK-landene, der stiger mest. Fra 2005 til 2011 steg eksporten af tjenester til højvækstlandene fra 35,6 mia. kr. til 49,5 mia. kr., en stigning på 39,2 pct. I samme periode steg tjenesteeksporten til BRIK-landene fra 15,7 mia. kr. til 30,4 mia. kr., en stigning på 94,6 pct. Når vi ser på tal for Danmarks samlede eksport af tjenester, er det imidlertid vigtigt at huske på den dominerende rolle som søtransporten spiller med ca. halvdelen af den samlede tjenesteeksport. Når man sammenligner med udviklingen i andre lande, skal man således huske, at landene har meget forskellige udgangspunkter. Desuden betyder det, at en generelt stigende handel med varer og ikke mindst øget oversøisk handel også vil øge den danske tjenestehandel mere end lande uden stor handel med transporttjenester. 15/25

16 Figur 1.18 De nye markeder aftager 23 pct. af dansk tjenesteeksport BRIK- og højvækstlandene aftager en stigende del af den samlede danske tjenesteeksport. Således stod de tilsammen for 19,7 pct. af tjenesteeksporten i 2005, en andel der i 2011 var steget til 22,9 pct. Omfanget af den danske tjenesteeksport til BRIK- og højvækstlandene er noget lavere end den tilsvarende vareeksport, men de nye vækstmarkeders andel af eksporten er større for tjenesternes vedkommende end for varernes. Figur 1.19 Danmarks tjenesteeksport dobbelt så stor Danmarks eksport af tjenester til BRIK-landene er næsten dobbelt så stor som vores nabolandes set i forhold til andelen af landenes samlede tjenesteeksport. Samtidig har Danmark i høj grad formået at øge andelen af tjenesteeksporten til BRIK-landene fra 2005 til /25

17 Figur 1.20 Danmark har et solidt forspring Det billede forstærkes, når man ser på omfanget af tjenesteeksporten målt pr. indbygger. Danmark har et solidt forspring til nabolandene, og kun Sverige har formået, relativt set, at øge tjenesteeksporten mere end Danmark fra 2005 til Figur 1.21 Sveriges tjenesteeksport steg hurtigere end Danmarks Sveriges tjenesteeksport steg hurtigere end både Danmarks, Nederlandenes og Storbritanniens i perioden Især har Nederlandene har haft svært at udnytte væksten på BRIK-markederne til at øge tjenesteeksporten, ikke mindst efter den finansielle krise i /25

18 Figur 1.22 Kina er Danmarks største BRIK-marked Kina er endnu vigtigere for Sverige Med en andel på 42,3 pct. af den samlede tjenesteeksport til BRIK-landene er Kina klart det største danske BRIK-marked. Rusland er det næststørste med 21,6 pct., Indien det tredje største med 18,2 pct. og Brasilien det mindste med 18,0 pct. Sverige eksporterer en større andel af deres tjenesteeksport 51,6 pct. til Kina end Danmark, mens Kina ikke dominerer helt så meget i Storbritanniens og Nederlandenes tjenesteeksport med en andel på hhv. 36,9 pct. og 32,7 pct. Storbritannien har en relativ stor andel af deres tjenesteeksport til Indien. Figur 1.23 Rusland er det hurtigst voksende danske BRIKmarked Sverige har øget eksporten til Kina med 50 pct. om året Med en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 20 pct. var Danmarks tjenesteeksport til Rusland den hurtigst voksende blandt BRIK-landene i perioden Tjenesteeksporten til Kina steg næstmest, mens væksten til både Brasilien og Indien var noget mindre. Sveriges tjenesteeksport til Kina voksede med en gennemsnitlig årlig vækst på over 50 pct. i den samme periode, men også Sveriges tjenesteeksport til de resterende BRIK-lande steg pænt, især til Brasilien. Den tyske tjenesteeksport til Indien steg mere end alle andre referencelandes, mens Nederlandenes tjenesteeksport til Brasilien var den hurtigst voksende. Til gængæld var landets vækst i tjenesteeksporten til de resterende BRIK-lande markant mindre. 18/25

19 1.3 Søtransport er den vigtigste danske eksporttjeneste Danmarks tjenesteeksport er i meget høj grad domineret af søtransport. Det gælder også tjenesteeksporten til BRIK- og højvækstlandene. Og bortset fra at audiovisuelle tjenester har erstattet lufttransport, er der ikke sket nogen forskydninger i top fem over de mest eksporterede tjenester mellem 2005 og Figur 1.24 Storbritanniens tjenesteeksport til BRIK-landene domineres, ligesom Danmarks, af transport. Derimod er Sveriges og Nederlandenes tjenesteeksport domineret af andre tjenester. Kun for Storbritannien og til dels Nederlandene har rejser en nævneværdig andel. 1.4 Mister dansk vareeksport markedsandele til højvækstlande? Danmark mister markedsandele på nærmarkederne Danmark mister markedsandele på de fleste af vores nærmarkeder set i forhold til deres samlede vareimport. Især er Danmarks andel af den samlede finske vareimport faldet, men også på de andre nære markeder, med undtagelse af Storbritannien, er Danmarks andel af den samlede vareimport faldene. Figur /25

20 BRIK- og højvækstlandene bliver mere og mere konkurrencedygtige Der kan være adskillige grunde til Danmarks faldende markedsandele på vores nærmarkeder. Men en nærliggende forklaring kunne være at de nye vækstmarkeder ikke kun repræsenterer eksportmuligheder, men også øget konkurrence på de traditionelle markeder i takt med at eksportvirksomheder fra BRIK- og højvækstlandene bliver mere og mere konkurrencedygtige. En anden forklaring kan være, at udflytningen af danske virksomheder, eller udflytning af dele af produktionen, har ændret handelsmønstret. 20/25

21 Figur 1.26 BRIK-landenes importandel vokser I hvert fald vokser BRIK-landenes andel af Danmarks nærmarkeders samlede vareimport. Især Finland og Nederlandene køber en stigende andel af deres varer i BRIK-landene, men tendensen er den samme for alle nærmarkederne. Dog ses en et lille fald i BRIK-landenes andel af Nederlandenes, Storbritanniens og Tysklands samlede vareimport fra 2010 til Figur 1.27 Også højvækstlandenes andel af Danmarks nærmarkeders vareimport er steget fra 2002 til 2011, dog har væksten været både langsommere og mere svingende end BRIK-landenes. Højvækstlandenes andel af især Finlands, men også Nederlandenes, samlede import er mindre end BRIK-landenes. Ellers tegner højvækstlandene sig generelt for en nogenlunde lige stor andel af nærmarkedernes import som BRIK-landene. 21/25

22 Tabel 1.4 Halvfabrikata dominerer nærmarkedernes import Global integration af produktionsprocesser - og øget konkurrence Importerer vores nærmarkeder den samme type varer fra BRIK- og højvækstlandene, som fra Danmark? Som det ses i tabel 1.4, så er nærmarkedernes vareimport fra BRIK- og højvækstlandene fordelt på vareart en smule mere koncentreret på halvfabrikata end deres vareimport fra Danmark. Og nærmarkederne importerer generelt en større andel af færdigvarer fra Danmark. Fra 2002 til 2011 faldt Danmarks eksport af færdigvarer til Danmarks nærmarkeder, når der ses bort fra Storbritannien og Finland, mens eksporten af halvfabrikata steg. Den samme overordnede udvikling ses i BRIK- og højvækstlandenes eksport til Danmarks nærmarkeder. Dette illustrerer dels, at der sker en stigende global integration af produktionsprocesser, og dels kunne det type på, at eksportvirksomheder fra Danmark og BRIK- og højvækstlandene i stigende grad spiller den samme rolle i vores nærmarkeders eksportværdikæder og dermed ligger i indbyrdes konkurrence. 1.5 Hvilke hovedtræk tegner sig? Dansk vareeksport til BRIK- og højvækstlandene Danmarks vareeksport til BRIK- og højvækstlandene stiger hurtigere end vores samlede vareeksport. I 2002 udgjorde eksporten til BRIK- og højvækstlandene sammenlagt 47,7 mia. kr., mens den ni år senere i 2011 var steget til 104,8 mia. kr. en stigning på 119,6 pct. i løbende priser. Og mens de i 2002 til sammen aftog for 10,5 pct. af vareeksporten, så stod de i 2011 for 17,3 pct. 22/25

23 Vareeksporten til højvækstlandene er størst, men BRIK stiger hurtigst Nabolandenes vareeksport til vækstmarkederne er større og stiger generelt hurtigere Kina er Danmarks største BRIKmarked... men vi eksporterer mere til højvækstlandet Polen Medicin og maskiner dominerer vareeksporten til BRIK mens minkskind er den største eksportvare til højvækstlandene Også tjenesteeksporten til BRIK- og højvækstlandene stiger Tjenesteeksporten til BRIK-landene øget med 95 pct. Danmarks tjenesteeksport til BRIK dobbelt så stor som vores nabolandes Mens eksporten til højvækstlandene samlet udgør den største værdi, er det eksporten til BRIK-landene der stiger hurtigst. I perioden steg eksporten til BRIK-landene fra 11,5 mia. kr. til 34,0 mia. kr., mens eksporten til højvækstlandene steg fra 36,2 mia. kr. til 70,8 mia. kr. Virksomheder i Finland, Tyskland, Sverige og Storbritannien eksporterer en større andel af deres varer til BRIK- og højvækstlandene end deres danske konkurrenter. Nederlandene sælger flest varer pr. indbygger til disse lande, mens kun Storbritannien har en lavere vareeksport pr. indbygger til BRIK- og højvækstmarkederne end Danmark. Udviklingen i Danmarks vareeksport til BRIK-landene har været langsommere end Tysklands, Nederlandenes og EU-15-landene som helhed, men hurtigere end Finlands, Storbritannien og Sveriges. Udviklingen i Danmarks vareeksport til højvækstlandene overgås af Nederlandene, Sverige, Tyskland og EU-15- landene som helhed. Kun Finlands og Storbritanniens stiger langsommere. Med en værdi på 15,0 mia.kr i 2011 var Kina dansk vareeksports største BRIKmarked efterfulgt af Rusland, Brasilien og Indien. Men med en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 18 pct. mellem er Brasilien det hurtigst voksende marked efterfulgt af Indien, Kina og Rusland. Polen er dansk vareeksports største højvækstmarked med en værdi på 15,6 mia.kr. i Også højvækstlandene Hongkong, Singapore, Tyrkiet og Sydkorea er betydelige markeder for den danske vareeksport. Og de er alle større end BRIK-markedet Indien. I Danmarks eksport til BRIK-landene udgør medicinske og farmaceutiske produkter den største varegruppe. Men betragtes de forskellige varegrupper af maskiner o. lign. under ét, dominerer de vareeksporten til BRIK-landene. Også fødevarer og varegruppen jern og stål udgør en betydelig del af eksporten til BRIK-landene. Danske producenter af minkskind har nydt godt af højvækstlandenes fremgang og har tredoblet deres eksport til disse lande fra Også producenter af medicinske og farmaceutiske produkter har øget deres eksport til højvækstmarkederne i de seneste ti år. Ikke så markant som til BRIK-landene, men nok til at udgøre den næststørste gruppe af danske eksportvarer til højvækstlandene I 2005 eksporterede Danmark tjenester for 51,3 mia. kr. til BRIK- og højvækstlandene. Seks år senere i 2011 udgjorde tjenesteeksporten til de samme lande 80,0 mia. kr., men den er stadig mindre end i 2008, hvor tjenesteeksporten til BRIK- og højvækstlandene havde sit foreløbige højdepunkt med 84,7 mia. kr. Som det også var tilfældet med vareeksporten, har tjenesteeksporten til højvækstlandene størst omfang, men det er eksporten til BRIK-landene, der stiger mest. Fra 2005 til 2011 steg eksporten af tjenester til højvækstlandene fra 35,6 mia. kr. til 49,5 mia. kr., en stigning på 39,2 pct. I samme periode steg tjenesteeksporten til BRIK-landene fra 15,7 mia. kr. til 30,4 mia. kr., en stigning på 94,6 pct. Danmarks eksport af tjenester til BRIK-landene er næsten dobbelt så stor som vores nabolandes set i forhold til andelen af landenes samlede tjenesteeksport. 23/25

24 Samtidig har Danmark i højere grad formået at øge andelen af tjenesteeksporten til BRIK-landene fra 2005 til Sveriges tjenesteeksport steg hurtigere end Danmarks Kina er den danske tjenesteeksports vigtigste BRIK og er endnu vigtigere for Sverige Dansk tjenesteeksport stiger hurtigst til Rusland Søtransport den vigtigste danske eksporttjeneste Danmark mister markedsandele på vores nærmarkeder mens BRIK- og højvækstlandenes stiger Sveriges tjenesteeksport til BRIK-landene steg hurtigere end både Danmarks, Nederlandenes og Storbritanniens i perioden Især har Nederlandene haft svært ved at udnytte væksten på BRIK-markederne til at øge tjenesteeksporten, ikke mindst efter den finansielle krise i Med en andel på 42,3 pct. af den samlede tjenesteeksport til BRIK-landene er Kina klart det største danske BRIK-marked. Rusland er det næststørste med 21,6 pct., Indien det tredje største med 18,2 pct. og Brasilien det mindste med 18,0 pct. Sverige eksporterer en større andel af deres tjenesteeksport til Kina end Danmark, mens Kina ikke dominerer helt så meget i Storbritanniens og Nederlandenes tjenesteeksport. Storbritannien eksporterer en markant større andel af deres tjenesteeksport til Indien. Med en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 20 pct. var Danmarks tjenesteeksport til Rusland den hurtigst voksende blandt BRIK-landene i perioden Tjenesteeksporten til Kina steg næstmest, mens væksten til både Brasilien og Indien var noget mindre. Danmarks tjenesteeksport til både BRIK- og højvækstlandene er i meget høj grad domineret af søtransport. Storbritanniens tjenesteeksport til BRIKlandene domineres, ligesom Danmarks, af transport. Derimod er Sveriges og Nederlandenes tjenesteeksport domineret af andre tjenester. Kun for Storbritannien, og til dels Nederlandene, har rejser en nævneværdig andel. Danmark mister markedsandele på de fleste af vores nærmarkeder. Især er Danmarks andel af den samlede finske vareimport faldet, men også på de andre nære markeder, med undtagelse af Storbritannien, er Danmarks andel af den samlede vareimport faldene. Samtidig vokser BRIK-landenes andel af Danmarks nærmarkeders samlede vareimport. Især Finland og Nederlandene køber en stigende andel af deres varer i BRIK-landene, men tendensen er den samme for alle nærmarkederne. Også højvækstlandenes andel af Danmarks nærmarkeders vareimport stiger, dog har væksten været både langsommere og mere svingende end BRIKlandenes. 24/25

25 Bilag A. Centralasien Afrika Latinamerika inkl. Caribien Europa Mellemøsten 25/25

Temaartikel. Udenrigsøkonomi December 2013

Temaartikel. Udenrigsøkonomi December 2013 Udenrigsøkonomi December 213 Temaartikel Temaartiklen er et afsnit fra bogen Danmarks udenrigsøkonomi 212 som giver en kortfattet, bred samfundsmæssig beskrivelse af Danmarks økonomiske samkvem med udlandet.

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2011 giver en kortfattet, bred samfundsmæssig beskrivelse af Danmarks økonomiske samkvem med udlandet.

Danmarks udenrigsøkonomi 2011 giver en kortfattet, bred samfundsmæssig beskrivelse af Danmarks økonomiske samkvem med udlandet. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Danmarks udenrigsøkonomi 2011 giver en kortfattet, bred samfundsmæssig beskrivelse af Danmarks økonomiske samkvem med udlandet. Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

ANALYSENOTAT Kinesisk økonomi vigtig for Danmark men aktiekrise giver ikke altid økonomisk krise

ANALYSENOTAT Kinesisk økonomi vigtig for Danmark men aktiekrise giver ikke altid økonomisk krise ANALYSENOTAT Kinesisk økonomi vigtig for Danmark men aktiekrise giver ikke altid økonomisk krise AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Vi har taget hul på 2016 med krise på det kinesiske aktiemarked.

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Dansk eksport har mange styrker

Dansk eksport har mange styrker Den 22. maj 212 Chefkonsulent Allan Sørensen Dansk eksport har mange styrker Dansk eksport er langt mere forskelligartet end i mange sammenlignelige lande, har en større up-market andel og en betydelig

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

ANALYSENOTAT Dansk eksport & Brexit RESUMÉ

ANALYSENOTAT Dansk eksport & Brexit RESUMÉ ANALYSENOTAT Dansk eksport & Brexit AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG HANS LIEN RASMUSSEN, STUD. POLIT RESUMÉ Der er stor fokus på den engelske økonomi forud for englændernes EU-afstemning til

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOTAT Vandforsyning J.nr. Ref. MIKIN Den 7. april 2016 Dansk eksport af vandteknologi 2015 Naturstyrelsen har bedt analysevirksomheden DAMVAD Analytics om at levere tal for eksport af vandteknologi i 2015

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

AFRIKA UNDER FORVANDLING MULIGHEDER FOR DANMARK

AFRIKA UNDER FORVANDLING MULIGHEDER FOR DANMARK Marts 214 AFRIKA UNDER FORVANDLING MULIGHEDER FOR DANMARK AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Afrika er gået fra at være bistandens og håbløshedens kontinent til at være et kontinent i vækst i løbet

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Det har længe været kendt, at der er et stort uudnyttet eksportpotentiale i Sydtyskland set med danske briller. Dansk Metal satte fokus

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel Allan Sørensen markedstendenser i v. seniorchefkonsulent Allan Sørensen Vi handler med verden 2 Danmark et lille land i en stor verden 25.000 eksportvirksomheder 55.000 importvirksomheder 3 men verden

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

Grænseoverskridende virksomheder

Grænseoverskridende virksomheder Grænseoverskridende virksomheder Danske datterselskaber i udlandet 2008 Danmarks Statistik Grænseoverskridende virksomheder Danske datterselskaber i udlandet 2008 Grænseoverskridende virksomheder Danske

Læs mere

Dansk krise blandt de største i Europa

Dansk krise blandt de største i Europa Dansk krise blandt de største i Europa Man kan ikke finde et belæg for påstanden om, at dansk økonomi skulle have klaret krisen bedre end de fleste andre lande. Tværtimod viser denne analyse, at Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Frihandel tilbage på EU s agenda Open for Business Frihandel tilbage på EU's agenda Frihandel må prioriteres langt højere som et middel til at få Europa tilbage på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder

E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder Marts 16 JONS E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder DI Handel har foretaget en medlemsundersøgelse, hvor medlemsvirksomhederne er blevet spurgt ind til deres brug af e-handel. Der er besvarelser fra

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Regeringens vækstpakke blev en fuser

Regeringens vækstpakke blev en fuser Regeringens vækstpakke blev en fuser Nye tal fra Finansministeriet viser, at de offentlige investeringer kun vokser med godt 14 pct. i 2009 og 2010. Det er under halvdelen af, hvad finansminister Claus

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Teheran, MENA og SPK Sammenfatning: Udenrigsministeriet

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet, men i et lavere tempo end i de forudgående kvartaler, hvor priserne især steg kraftigt

Læs mere

Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP

Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON RESUMÉ Gennem længere tid har de økonomiske indikatorer vist, at dansk økonomi er gået et gear

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 Dansk RegnskabsAnalyse Øverødvej 46 2840 Holte Telefon : 50449148 www.dra.dk Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse Januar 2014

Læs mere

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET 7. 5. juni oktober 20062001 Journal 0203 Af Lise Nielsen ad pkt. Resumé: NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET Der er nu kommet tal for den økonomiske udvikling i første halvår af 2001 fra nationalregnskabet.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

.i:\maj-2001\ost-b-05-01.doc. Af Anita Vium - direkte telefon: 3355 7724. Maj 2001 RESUMÈ FORSKELLE MELLEM ANSØGERLANDE BLIVER STØRRE

.i:\maj-2001\ost-b-05-01.doc. Af Anita Vium - direkte telefon: 3355 7724. Maj 2001 RESUMÈ FORSKELLE MELLEM ANSØGERLANDE BLIVER STØRRE .i:\maj-2001\ost-b-05-01.doc Af Anita Vium - direkte telefon: 3355 7724 RESUMÈ Maj 2001 FORSKELLE MELLEM ANSØGERLANDE BLIVER STØRRE Den økonomiske udvikling i størsteparten af de ansøgerlande, der er længst

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

8. Familiernes IT-anvendelse

8. Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 113 8. Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Investor Compass

Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Investor Compass EUROPE BONDS STOCKS CHINA JAPAN SELL BUY US Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i,, og. Investor Compass Private investorer i Norden 2. HALVÅR SIDE 2 INVESTOR COMPASS

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Januar 2014 M&A-markedet i Danmark Rekordår målt på antal danske solgte virksomheder på trods af lavere aktivitet i 4. kvartal Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Hvem vinder EM i økonomi 2016?

Hvem vinder EM i økonomi 2016? DI Den 8. juni 2016 Hvem vinder EM i økonomi 2016? Over den næste måned skal det afgøres hvem, der de næste fire år kan kalde sig europamester i fodbold. Dette afgøres ved en turnering i Frankrig, hvor

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Sæsonkorrigeret beskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret beskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal februar 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling 215 sluttede af med stigende beskæftigelse og en lille stigning i vareeksporten efter et kedeligt eksportefterår. Privatforbruget

Læs mere