FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk"

Transkript

1 Referat af møde med kommunen. Til stede: Birgit Bagge, Chalotte Høgh, Kirsten B, Niels Erik. FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Dagsorden se nedenfor. Ad 1 kommunens servicemål. Se vedhæftede servicemål og flowchart. Ad 2 Status på flygtninge Der er ankommet 22 flygtninge. Der er nu meldt, at der kommer en ny fra Eritrea 1. september. 2 flygtninge mangler permanent bolig, de bor stadig på Sleep2night. Der bliver etableret 7 nye midlertidige boliger på Teglgårdsvej 215D, Humlebæk og på Farvergården i Hørsholm får kommunen 6 midlertidige boliger til september. Fremadrettet glider Sleep2night ud! Husk at der kan komme flere flygtninge i løbet af juli måned. Birgit Bagge vil sende mail til os om det samlede antal medio juli. Kommunen forventer ikke at skulle modtage den fulde kvote på 64 flygtninge. Vi skal informere om at flygtningene kun må kontakte sagsbehandlere i arbejdstiden (Rim bliver kontaktet i døgndrift). Der planlægges intromøde for de nye flygtninge på rådhuset primo agust. Vi modtager besked på vores info mail. Ad 3 Evalueringsmøde Der er planlagt møde med hele kommunens flygtningeteam 12. november i Frivilligcenter Fredensborg, Teglgårdsvej 423A. Husk at du skal deltage Aftalt møde med kommunen 17. september kl i Frivilligcenteret. Optakt til evalueringsmødet. kommunegruppen deltager. tlf konto CVR

2 Ad 4. Samarbejdet Kommunen arbejder på at ændre IKEA pakken, så der kan udbetales kontanter i stedet for møblerne. Kommunen undersøger krav til bilag/kvitteringer i forhold til at flygtningen selv indkøber. Psykolog hjælp skal henvises af læge og der kan søges tilskud til egenbetaling via sagsbehandler. Vedr. mere plads til flygtningevennerne har vi drøftet anvendelse af bygningen ved siden af Frivilligcenteret og Birgit Baggge oplyste, at den handling er med på budgettet for Husk at gå stille med dørerne da Team Succes endnu ikke er bekendt med vores ønske om at udvidde. Vi drøftede probelmatikken vedr. oprettelse af bankkonti og Dankort, når de flytter til egen bolig. Kommunen arbejder på at få flygtningene tilmeldt folkeregisteret inden at de får tildelt permanent bolig. Dette er en forudsætning for NemID, Dankort, betalingsservice mv. Vi skal følge op på denne praksis løbende. Flygtningevennerne får besked hurtigst muligt efter at borgerservice har tildelt permanent bolig. Bemærk at det er borgerservice der tildeler boliger generelt og dermed også til flygtninge. Ad 5 Eventuelt Vi planlægger at invitere byrådet til Frivilligcenteret torsdag d. 27. august kl Foreløbig dagsorden 1. præsentation af flygtningevennerne, 2. Khalids præsentation. Vi ønsker at servere sandwich el. lignende. Hele bestyrelsen deltager. tlf konto CVR

3 * Der udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser og tjeklister for de fire faser, når integrationsteamet etableres. Flygtningemodtagelse - Fredensborg Kommune Teksten i de grønne bokse er taget fra udkast til lovforslag på integrationsområdet. Loven forventes igangsat pr. 1. juli. Før modtagelse Forberedelse - Stamoplysninger om flygtning indhentes - Opret sag - Kontakt samarbejdspartn. - CPR. - Sundhedskort - Find bolig - Modtageplan Der skal indenfor de første tre måneder afholdes tre kontaktforløbssamtaler. Indenfor den første uge efter modtagelsen skal den første kontaktforløbssamtale afholdes. Modtagelse - Afhentning - Transport til bolig - Oplys om Flygtningevenner - Udlevering af engangsbeløb - Nem-id, bankkonto - Folder om Flygtningevenner Bolig - Indflytning i permanent eller evt. midlertidig bolig - Introduktion til bolig - Evt. møbelpakke Modtagelse (0-4 uger) Velkomstmøde - Introduktion til de første uger - Møde Flygtningevenner 1. Samtale 1. møde sagsbehandler - Integrationskontrakt - Medborgerskabserklæring helbredstjek - Rådgivning om ydelser, boligstøtte m.v. Senest en måned efter modtagelsen skal borgeren henvises til danskundervisning. Børn/unge daginstitution skole - Tilbud fra sundhedspleje - Tilbud fra Ungfredensborg - Tilbud fra fritidsvejleder (inden for 6 mdr) 2. møde sagsbehandler Integrationsindsatser (1-3 måneder) - Integrationsplan Integrations -program - Danskundervisning 12 t/u Integrationsprogram (Beskæftigelsesrettede tilbud/ uddannelses -tilbud) f.eks. virksomhedspraktik, højskole, mentor, uddannelse Borgeren skal indenfor tre måneder have tilbudt en realkompetencevurdering i uddannelsessystemet. De skal have tilbudt en vurdering af deres medbragte uddannelseskvalifikationer. Borgeren skal påbegynde en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats i form af tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller ansættelse med løntilskud. Hvis borgeren har andre problemer end ledighed, skal borgeren påbegynde et særlig tilrettelagt virksomhedsrettet forløb. 2. Samtale 3. Samtale Opfølgning (3 mdr. 3 år) Opfølgning - Hver 3. måned indtil udløb af integrationsperiode - Sikre at integrationsprogram følges, og at der sker progression samt evt. justering.

4 Servicemål for flygtningemodtagelse og integrationsindsatsen Sagsnummer: 15/14533 Sagsansvarlig: HEKR Beslutningstema: Godkendelse af nye servicemål for flygtningemodtagelse og integrationsindsatsen i Fredensborg Kommune. Sagsfremstil ling og økonomi: Baggrund Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra til foreløbigt flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i. I Fredensborg Kommune er antallet af flygtninge således ændret fra 20 til 64 personer i. Status primo juni er, at Fredensborg Kommune har modtaget 19 personer og yderligere 4 personer forventes at komme den 1. juli. Med det øgede antal flygtninge er der behov for tydelige servicemål for modtagelsesforløb og integrationsindsatsen. Det betyder, at der i den 3 årige integrationsperiode arbejdes målrettet for, at flygtningene efter den 3 årige periode er selvforsørgende. Politiske pejlemærker Fredensborg Kommune arbejder for at skabe en vellykket integration for de flygtninge, der skal bo i kommunen. Det stiller krav til de nye flygtninge, til kommunen som myndighed, til arbejdsmarkedets parter, til virksomheder og til lokalsamfundene. Alle skal vise en vilje og give deres bidrag i integrationsprocessen, så der kan ske en vellykket integration. I Fredensborg Kommune vil følgende elementer være centrale i arbejdet med at få de nye borgere integreret i kommunen: Der vil være et stort fokus på at få de borgere, der er i stand til det, i en virksomhedsvendt aktivitet så hurtigt som muligt med henblik på at komme i job. Der vil blive iværksat en koordineret og tværfaglig indsats, så det sikres, at borgerne får de bedste betingelser for at komme i job eller uddannelse. Lokalsamfundene inddrages så de nye borgere kan blive en del af de lokale sociale netværk. Nye servicemål for modtagelse og integrationsindsatsen Flygtningemodtagelsen er i Fredensborg Kommune inddelt i fire faser: 1. Før modtagelse 2. Modtagelse 3. Integrationsindsatser 4. Opfølgning (Se bilag 1 Flowchart for overblik over indsatsområder i de fire faser). I denne sag beskrives de væsentligste servicemål for faserne modtagelse og integrationsindsatser, som et nyt integrationsteam skal varetage. Teamet skal også varetage koordineringen i forhold til de øvrige faser. Side 1

5 Servicemål for fasen Modtagelse (0-4 uger) Fredensborg Kommune ønsker at skabe et sammenhængende forløb for flygtningen ved flygtningens ankomst og første tid i kommunen. Her er det centralt, at der er et tæt og koordineret samarbejde med de frivillige om at løfte opgaverne i forbindelse med modtagelsen. Servicemål for modtagelse og introduktion til kommunen: Alle flygtninge afhentes på flygtningecenteret og bringes til boligen af kommunal medarbejder ved ankomst. Der oprettes Nem-id og bankkonto for alle flygtninge inden for 0-2 uger efter ankomst. Der udleveres informationsmateriale om vejledning om rettigheder og pligter vedrørende omkring økonomi, ydelser, børnetilskud, boligstøtte med videre inden for 0-2 uger efter ankomst. Alle flygtninge har en fast kontaktperson med det formål at opbygge tillid til det offentlige system. Alle flygtninge tilbydes inden for 4 uger efter ankomst en samtale med og en helbredsmæssig vurdering hos en alment praktiserende læge. Alle familiesammenførte tilbydes inden for 3 måneder efter ankomst en samtale og en helbredsmæssig vurdering hos en alment praktiserende læge. Alle flygtninge og familiesammenførte inviteres til velkomstmøde inden for to uger. Kommunen tilbyder flygtninge information omkring ansøgningsprocedure vedrørende familiesammenføring af ægtefælle og børn. Alle flygtninge og dennes familie tilbydes en integrationsplan inden for 8 uger efter ankomst. Der følges løbende op på integrationsplanen i forbindelse med opfølgning på øvrigt integrationsprogram hver 3. måned. Servicemål for boligplacering: Alle flygtninge boligplaceres ved ankomst. Findes der ikke en relevant permanent bolig ved ankomsten, bliver flygtningen midlertidig indkvarteret. Ved midlertidig indkvartering prioriteres en placering i kommunens egne midlertidige boliger samt privat indkvartering altid før hotel/vandrehjem/campinghytter. Alle flygtninge modtager inden for 0 til 4 måneder efter ankomst tilbud om permanent bolig (under forudsætning af, at alle initiativer i boligstrategien iværksættes). Ved indflytning i permanent bolig modtager flygtninge med konkret behov tilbud om en møbelpakke. Alle flygtninge modtager rådgivning omkring brugen af boligen inden for 1 uge efter indflytning. Servicemål for den beskæftigelsesrettede indsats: Senest en måned efter ankomst tilbydes borgeren danskundervisning. Senest efter tre måneder er de flygtninge der ikke har andre problemer end ledighed placeret i et virksomhedsrettet tilbud 50 pct. af målgruppen har gennemført danskuddannelse inden for integrationsperioden. Side 2

6 Sprogundervisningen skal tilrettelægges, så den er koordineret og fleksibel set i forhold til den øvrige del af integrationsprogrammet eksempelvis virksomhedspraktik. 35 pct. af målgruppen er i ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter den tre årige integrationsperiode. Servicemål for samarbejde med frivillige: Kommunen er opsøgende i forhold til at engagere civilsamfundet i modtagelsen af nyankomne flygtninge. Kommunen synliggør på kommunens hjemmeside, hvor man som borger eller frivillig forening kan bidrage. Kommunen arbejder systematisk med inddragelsen af Flygtningevenner Fredensborg i arbejdet med flygtningemodtagelse. Samarbejdet er defineret i en samarbejdsaftale. Kommunen oplyser ved ankomst alle flygtninge om tilbud fra Flygtningevenner Fredensborg og andre relevante foreninger. Der udleveres en folder med information om tilbud samt kontaktoplysninger. Servicemål for fasen Integrationsindsatser (1-3 mdr.) Fredensborg Kommune ønsker at forstærke og fremrykke en virksomhedsbaseret og netværksorienteret indsats for nyankomne borgere i integrationsperioden. Formålet er, at flygtningene senest efter den 3-årige integrationsperiode er uafhængig af offentlige ydelser. Det skal ske ved at styrke og sætte skub i den enkelte borgers integrationsproces på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet, så borgeren får styrket sine muligheder for at udnytte evner, forsørge sig selv og leve et godt og aktivt liv i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune ønsker at udvikle partnerskaber imellem virksomheder, civilsamfund og den kommunale integrationsindsats, hvor borgeren hurtigst muligt starter job eller uddannelse, integreres i lokalsamfundet samt understøtte sprogudvikling. Dette sker ved: At iværksætte en forstærket, sammenhængende og helhedsorienteret model for målgruppen bestående af håndholdt, virksomhedsrettet og netværksbaseret indsats. At indgå forpligtende partnerskaber med de lokale uddannelsesinstitutioner og virksomheder, så målgruppen hurtigst muligt inkluderes på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. At indgå samarbejde med civilsamfundet, så målgruppen inkluderes i de eksisterende frivillige tilbud. Etablering af integrationsteam For at lade den organisatoriske opgavevaretagelse afspejle det virksomhedsrettede fokus som lovgivningen lægger op til samt sikre et sammenhængende modtagelsesforløb for flygtningen, er det administrativt besluttet at organisere indsatsen i et integrationsteam placeret under Center for Job og Uddannelse. Teamets opgave er at sikre, at alle elementer i integrationsprocessen varetages, koordineres og implementeres. Integrationsteamet skal varetage den samlede indsats vedrørende modtagelse, bolig, integrationskontrakt/integrationsplan, henvisning til danskundervisning og iværksættelse af beskæftigelsesrettede tilbud. Teamets arbejdsopgaver: Side 3

7 Tovholder for modtagelse Koordinering på tværs af organisationen Boligplacering opgavefordeling Indgåelse af integrationsplan og kontrakt, og opfølgning herpå Beskæftigelses- og uddannelsesfaglig indsats Mentor Samarbejdet med frivillige Evt. forebyggende familiearbejde, herunder at støtte børn i forhold til skole og fritidsliv Bevilling: Retsgrundlag: Kompetence: Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Ingen bemærkninger. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Seniorudvalget. Bilag: 1) Flowchart flygtningemodtagelse.pdf (72615/15) Indstilling: 1. At servicemålene for flygtningemodtagelsen og integrationsindsatsen godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsog Erhvervsudvalget den : Fraværende: Knud Løkke Rasmussen (UP) Udvalget fulgte Social- og Seniorudvalgets beslutning på mødet den 8. juni. Side 4

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle

Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle 2013 Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle Connie Nør Larsen Integrationskonsulent 22-10-2013 Indledning... side 2 1. De lovgivningsmæssige rammer side 7 1.1. Integrationsloven 1.2. Integrationspolitik

Læs mere

INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode

INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode Dato: Februar 2013 Side 1 Indhold Formål... 3 Aktører... 4 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere