FORSA ÅRSMØDE 2012: Den historiske udvikling i socialrådgiverfaget og socialpædagogfagets vidensformer med fokus på uddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSA ÅRSMØDE 2012: Den historiske udvikling i socialrådgiverfaget og socialpædagogfagets vidensformer med fokus på uddannelserne"

Transkript

1 Inge M. Bryderup, Professor i socialt arbejde InsNtut for Sociologi og Socialt arbejde, AAU FORSA ÅRSMØDE 2012: Den historiske udvikling i socialrådgiverfaget og socialpædagogfagets vidensformer med fokus på uddannelserne

2 Struktur i oplæg Særlige danske forhold i en internanonal sammenligning Hvordan kan vidensformer og professionsudvikling analyseres Socialrådgiverfagets opståen og uddannelsernes udvikling karakterisnske vidensformer Socialpædagogfagets opståen og uddannelsernes udvikling karakterisnske vidensformer Vidensformer og professionalisering ligheder og forskelle

3 Særlige danske forhold i en internanonal sammenligning, det socialpædagogiske område En særlig dansk enhedslovgivning, hvor alle børn anbringes på de samme typer af insntunoner uatængig af anbringelsesårsager En særlig profession socialpædagogerne I andre lande andre faggrupper fx socialarbejdere (UK), socialrådgivere (Sverige), verneplejere (Norge) Navngivning bestemt af forvaltning og polinkere med inspiranon fra reformpædagogikken Lovgivning og uddannelser med stor påvirkning af velgørende foreninger Sen professionalisering

4 Hvordan kan vidensformer og professionsudvikling analyseres Et professionssociologisk udgangspunkt egen defininon af målgruppe, metoder og målbeskrivelser Videnskabelig/teoreNsk viden, praknsk/erfaringsbaseret viden og holdnings- /værdibaseret viden Analyser på mikro-, meso- og makroniveauer Empiri fagblade, indhold i uddannelser, interview

5 Socialrådgiverfagets opståen og uddannelsernes udvikling Socialhjælpere først på hospitaler i 1930 erne, i 1940 erne i Mødrehjælpen og på socialkontorer Kurser for de første socialhjælpere i 1937 på KH Etablering af en interesseforening for socialhjælpere i 1938, forløber for Dansk Socialrådgiverforening i 1940 Intern diskussion af navnet, beslutning om socialrådgiver betegnelsen i 1940 (fokus rådgivning og vejledning)

6 Socialrådgiverfagets opståen og uddannelsernes udvikling Etablering af socialrådgiveruddannelse i 1937 på 15 mdr., 1939 på 1½ år, 6 mdr. prøvend Den sociale Skole, statsstøge fra : 2- årig uddannelse, 1955: 3- årig uddannelse (inkl. 1 års forpraknk) Baggrund for etablering socialreformen 1933, Befolkningskommissionen/Mødrehjælpen 1935/39 Fagenes udvikling fra fokus på lægefag/psykologi Nl mere jura og samfundsfag sociologi som hovedfag i 1956, socialrådgivermetodik fra 1958 (casework), mere behandlingsorienterede fag fra 1960

7 Socialrådgiverfagets opståen og uddannelsernes udvikling Etablering af en 1- årig eheruddannelse i 1968 og kortere eheruddannelser på Den sociale Højskole Rekrugering de pæne pigers fag (studentereksamen og lav løn) Vægtning af forpraknk og praknk under uddannelsen InternaNonale strømninger FN udveksling af socialarbejdere fra slut 1940 erne, import af metoder fra USA (casework)

8 Socialrådgiverfaget karakterisnske vidensformer Opfagelser af målgruppe/sociale problemer panenter, enlige mødre, socialt udsage børn/familier, særforsorgsklienter, arbejdsløse Metoder rådgivning/vejledning, helhedssyn og medmenneskelighed

9 Socialrådgiverfaget karakterisnske vidensformer Formål individuelt niveau - at nå ud i krogene af folks hverdagsliv og hjælpe, hvor de har det svært ; at yde en faglig og menneskelig hjælpeindsats ; at opnå det højest mulige velfærdsniveau i overensstemmelse med menneskets natur og medbestemmelse Formål samfundsmæssigt niveau - at udbrede medborgerskab Nl større grupper i det danske samfund ; at spille en vigng rolle i forhold Nl opbygningen af velfærdssamfundet ; lappeskrædderi ; vort systembevarende virke

10 Socialrådgiverfaget citater At se socialrådgivere som sociale aktører og bidragsydere Nl realiseringen af den moderne velfærdsstats intennoner om at nå ud i krogene af folks hverdagsliv og hjælpe, hvor de havde det svært. Gamst Christensen og Gamst (2008) s. 8, min understregning. Var vi proletariatets faste støge, eller var vi et systems støgepille? Afslørede vi de stridende samfundsinteresser, eller Nlslørede vi de samfundsmæssige modsigelser? Reintoh, Hanne (1978) s. 7.

11 Socialrådgiverfaget citater De var aktører, der skulle Nlegne sig viden om samspillet mellem samfundsudvikling og medborgernes livsvilkår og på grundlag af denne viden yde en faglig og menneskelig hjælpeindsats i både offentlige og private insntunoner. Gamst Christensen og Gamst (2008) s. 53, min understregning. Socialrådgiverfaget skal ses i sammenhæng med, at vi lever og fungerer i et klassesamfund ( ) vor klientel er det danske proletariat. ( ) Proletariatet udgøres pr. defininon af de besiddelsesløse de der må sælge deres arbejdskrah og kun får løn, der dækker de nødvendigste reproduknonsomkostninger. Reintoh, Hanne (1978) s

12 Socialrådgiverfaget opsummering vedr. karakterisnske vidensformer Målgruppe/sociale problemer specifikke grupper med Nlhørende sociale problemer, ikke overensstemmelse mellem eksistensen af sociale problemer og løsninger (fx 30 erne og 40 erne med omfagende fapgdom, sult, dårlig ernæring mv. og moralsk bistand) Metoder tredeling rådgivning/ vejledning (psykologi/ egen metodik, lovgivning), helhedssyn (sociologi) og medmenneskelighed (læres i praksis/forpraknk, pæne piger) Formål formuleres på individuelt niveau og samfundsmæssigt niveau som hhv. oversægere af velfærdspolinsk løsningstrategi og lappeskræddere

13 Socialpædagogfagets opståen og uddannelsernes udvikling Omfagende privat velgørenhed fra midten af tallet børnesagen etablering af plejehjemsforeninger, insntunoner, anbringelser, fagblade, kurser ud fra et omfagende socialt engagement Børneredning et hjem og en familie Medarbejdere i beg. af tallet hovedparten ugihe kvinder, nogle frivillige, forstandere var læreruddannede mænd og sygeplejeuddannede kvinder Ingen statslige krav Nl uddannelse i børnelove før 1960 erne

14 Socialpædagogfagets opståen og uddannelsernes udvikling I 1916 nedsæges Udvalget Nl Uddannelse af Arbejdere i Børneforsorgens Tjeneste, repræsentanter fra Dansk Børnehjemsforening, Foreningen for Opdragelseshjemmene og Foreningen for Optagelses- og Iaggagelseshjem. Arrangerer årlige 4 ugers kurser i sygepleje, husflid, småbørnsbeskæhigelse, havebrug, husholdningslære, barnepleje, psykologi mv. Årlige Nyborgmøder og fra 1924 Martskursus (foredrag + debat) med hundredevis af børneforsorgsarbejdere gennem flere årner

15 Socialpædagogfagets opståen og uddannelsernes udvikling I 1927 starter Beck med økonomisk støge fra Børnesagens Fællesråd et 10 måneders kursus for 8 kursister på Holsteins Minde Hindholm Højskole med underntlen Barnets Højskole (nybygget tæt på Holsteins Minde) indviet, privat finasieret og organiseret, statsannerkendelse som folkehøjskole i 1938, 5 mdr. Utal af betænkninger om uddannelse erne Videregående uddannelse, 7 mdr. fra 1952, 10 mdr. fra på Den sociale Skole Grunduddannelse på Jægerspris fra 1958 og på Hindholm Højskole fra mdr.

16 Socialpædagogfagets opståen og uddannelsernes udvikling I årig uddannelse, studerende kunne nu optages uden i forvejen at have været ansat inden for området I 1960 erne blev der opreget en række børneforsorgsseminarier over hele landet: Bagsværd 1963 Skovtohe 1965 Århusseminariet 1967 Odenseseminariet 1967 Ålborgseminariet 1968 Københavnseminariet 1969 Ikast 1969 Esbjerg 1971

17 Socialpædagogfagets opståen og uddannelsernes udvikling I 1974 fælles 3- årig uddannelse for børneforsorgs- og omsorgsstuderende I 1992 fælles pædagoguddannelse og videreuddannelse Aktuelle bestræbelser ih. etablering af socialpædagogisk grunduddannelse

18 Socialpædagogfaget karakterisnske vidensformer erne - højskoletænkning gennem påvirkning af værdier og holdninger i forhold Nl børneredning + oplæring i praknske færdigheder ih. samvær med børn foregår primært på insntunonerne I 1960 erne - et skihe fra sag Nl fag, og en socialpolinsk interesse i, at børne- og ungdomsforsorgen skal væk fra det private og ind under staten I 1970 erne fra 2- deling (værdier/holdninger og praknske færdigheder) Nl 3- deling med inddragelse af teorensk viden fra socialpsykiatri, psykologi, pædagogik og sociologi

19 Socialpædagogfaget karakterisnske vidensformer Opfagelser af målgruppe/sociale problemer historisk skihende retorik (forbryderske, forsømte, fordærvede, Nlpasningsvanskelige, Nlknytningsforstyrrede mv.) men fokus på social baggrund og særlige behov Metoder højskoletænkning i støge Nl personlig udvikling, historisk skihende pædagogiske Nlgange (miljøterapeunske, konsekvensorienterede, relanonspædagogik mv.)

20 Socialpædagogfaget karakterisnske vidensformer Formål individuelt niveau at få et hjem, støge ih. individuelle behov, integranon, inklusion Formål samfundsmæssigt niveau børneredning, nypge samfundsborgere Sammenfagende: Fokus på relanoner, personligt og socialt engagement, kontakt (mikro)

21 Socialpædagogfaget citater Forstander Hans Lind i 1905: Vanskeligheden bestaar ikke i at faa Folk med Nlstrækkelig Kundskaber og teorensk Uddannelse, det kan vi sagtens finde ( ) Nej, Vanskeligheden bestaar netop i at finde Mennesker, der, naar de kommer paa nært Hold med det Materiale, de skal arbejde med, og ser de Bryderier og Vanskeligheder, som melder sig, har Kærlighed, Udholdenhed og frem for alt Offervillighed nok at se ud over alt dege, og Taalmodighed Nl at vente Nl Resultaterne begynder at vise sig, hvilket ohe kan vare meget længe. Man maa kunne taale Skuffelse paa Skuffelse og dog bevare Troen paa det Godes Sejr. Det er paa dege Punkt, at det ohest glipper for vore Medhjælpere, og det læres ikke paa en nok saa fortræffelig Læreanstalt.

22 Socialpædagogfaget citater Studerende i 1971 i Socialpædagogen: Jeg føler mig ikke særlig Nlfreds med stofindholdet i de blokke jeg har Nlbage, inden afslutningen af min uddannelse i sommeren Well, - selvfølgelig ved jeg ikke hvor meget kød vi i fællesskab kan få sat på de enkelte fag. Men, - jeg synes faknsk det er fantasnsk at der, for mig at se, f.eks. lægges mer vægt på konteringer m.m., altså regnskabslære, end på et for mig at se virkeligt relevant fag som psykiatri og f.eks. sociallovgivning. Også fag som sociologi og neurologi virker mer relevant i henhold Nl mine foreløbige erfaringer, og ønsker om viden. Vi seminarieelever må da gøre noget for at få prioriteret de for os relevante fag! ( ) Er vi villige Nl at iværksæge aknoner for at få en så relevant uddannelse som muligt?

23 Vidensformer og professionalisering ligheder og forskelle Socialrådgiverfaget udvikles i en tæt relanon Nl velfærdsstatens udvikling socialpædagogikkens udvikling er mere autonom Socialrådgiver betegnelsen er bestemt af professionen selv, og socialpædagog betegnelsen er bestemt af socialpolink (økonomi) forskere/ embedsmænd begge navne signalerer samfund- individ Kaldet blandt socialrådgivere er knyget Nl socialt engagement blandt kvinder fra mellemlaget, mens kaldet for socialpædagogerne er uatængigt af klassenlhørsforhold, og sammenhængende med den kristne velgørenhed filantropien ( fil antropos = ven af mennesket )

24 Vidensformer og professionalisering ligheder og forskelle Etablering af socialrådgiverfaget kan stadfæstes i forhold Nl den Ndlige uddannelse, socialpædagogfaget havde eksisteret mere end hundrede år før, der blev etableret uddannelser Teori og praksis temanseres, og praksiserfaringer vægtes både i socialrådgiverfaget og i socialpædagogfaget af forskellige grunde socialpædagogerne pga. sene uddannelser bestemt af praksis, socialrådgiverne pga. udviklede/ importerede selvstændige faglige metoder og en anden type rekrugering

25 Konklusioner og perspeknver Vidensformer er for begge fag funderet i praksis/ erfaringsbaseret viden, videnskabelig viden og socialt engagement/værdier med mange fælles træk Forskelle - meget at lære af hinanden metodiske Nlgange, autonomi, uddannelsers indhold/udvikling

26 Referencer: Bryderup, Inge M. (2005). Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Klim. ChrisNansen, Ann Gamst og Gamst, Birthe (2008). Velfærdssamfundets sociale pionerer. København: Akademisk Forlag. Gamst, Birthe, Halskov, Therese og Lenz, Brian (red.) (2004). På sporet af kundskabens veje i socialt arbejde. København: SocialpoliNsk Forlag. Grabowski, Bente (1984). Socialrådgiveruddannelsens opståen og udvikling i Danmark København: Danmarks Bibliotekshøjskole. Reintoh, Hanne (1978). SamfundsstøHe eller socialpoliisk avantgarde. Et Ilbageblik over 40 års socialrådgivning. København: Dansk Socialrådgivning. Steinicke, Jørgen (1990). Fra næstekærlig børnesagsarbejder Il professionel socialpædagog. Hørsholm: Pædagogisk Psykologisk Forlag. Wag Boolsen, Robert (1962). Danmarks sociale Højskole januar København: Den sociale højskole. Øgendahl, Claus (2000). Socialpædagogernes historie. København: Socialpædagogernes Landsforbund.

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Udsat til børneforsorg

Udsat til børneforsorg Frank Ebsen Udsat til børneforsorg Om etablering af familiepleje, børneanstalter og indsats i hjemmet for udsatte børn i Danmark LUND DISSERTATIONS IN SOCIAL WORK Lunds universitet Udsat til børneforsorg

Læs mere

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Aalborg Øst Hverdag og fællesskab Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Der er trods alt forskel på Aalborg Øst og Aalborg Øst ( ) Der er rimelig mere fredeligt på den anden side af Humlebakken. Tingene

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Socialstyrelsen UC Lillebælt Inquiry Partners Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk. Bachelorprojekt. Vejleder: Anne Birthe Due Bendixen Udarbejdet af: Christina Bjerre Haunstrup.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Dato for eksamen 17. januar 2012 University College Sjælland Bachelorprojekt oktober

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere