Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen!"

Transkript

1 Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Ergoterapeuters arbejde med stressramtes rehabilitering via haveterapi Privatfoto Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Hold 2006B Bachelorgruppe 1 December 2009 Naja Scharff Majken Frøslev Metodevejleder: Ditte Lemvig Kruse Bodil Winther Hansen Rikke Bruun Korsholm Dette bachelorprojekt er udarbejdet af ergoterapeutstuderende ved Ergoterapeutuddannelsen København, CVU-Øresund. Det foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side Dette projekt eller dele heraf må kun offentliggøres og er således er udtryk for de studerendes egne synspunkter. med de studerendes tilladelse.

2 Summary Title: When lightning strikes a tree and splits it, it grows strong again! Purpose: Healing gardens for rehabilitation of people suffering from stress is a relatively new concept in Denmark. This project can contribute with knowledge concerning working methods and reflections of occupational therapists working with horticultural therapy in the rehabilitation of people suffering from stress. Problem statement: How do occupational therapists use horticultural therapy in their work with the rehabilitation of people suffering from stress? Method: The study is based on four qualitative semi-structured interviews involving occupational therapists working with people, suffering from stress, in various healing gardens in Sweden. A phenomenological approach to research with subsequent hermeneutic interpretation is used. Results: The occupational therapists emphasise a close and trusting therapeutic relationship to the participants, and this is adapted according to where each individual participant is in his or her process. The occupational therapists tell that they plan objectives in collaboration with the participants, and continuously analyses the activities, which are also adapted to the individual. The occupational therapists have focus on the participants finding the balance between rest and activity. They apply occupational therapy-, psychological- and green theories in their job. Conclusion: The occupational therapists seek, in collaboration with the participant, ways to express problems, needs and interests of the participant. In the therapeutic relation to the participant various confidence-building principles are used. The occupational therapists consider activities both through an activity-, theory- and person-based approach. In these activities, sensory impressions and symbolism from the surroundings is employed. Key words: Occupational therapy, horticultural therapy, stress, activity analysis, therapeutic relationship Characters:

3 Resumé Titel: Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Formål: Terapihaver til rehabilitering af stressramte er et relativt nyt koncept i Danmark. Projektet kan bidrage med viden om ergoterapeuters arbejdsmetoder og refleksioner indenfor haveterapi i rehabiliteringen af stressramte. Problemstilling: Hvordan arbejder ergoterapeuter med stressramtes rehabilitering via haveterapi? Metode: Undersøgelsen bygger på fire kvalitative semistrukturerede interviews med ergoterapeuter, som arbejder med stressramte i forskellige terapihaver i Sverige. Der benyttes fænomenologisk forskningstilgang med efterfølgende hermeneutisk fortolkning. Resultater: Ergoterapeuterne lægger vægt på en tryg relation til deltagerne, og denne tilpasses alt efter, hvor den enkelte deltager er i sin proces. Ergoterapeuterne fortæller, at de udfører målsætning i samarbejde med deltagerne, og løbende analyserer aktiviteter, som ligeledes tilpasses til den enkelte. Haven og den omkringliggende natur anvendes som symbolsk og terapeutisk redskab. Det fremgår, at skabende aktiviteter ses som en mulighed for at give deltagerne succesoplevelser. Ergoterapeuterne har fokus på, at deltagerne skal finde balance mellem hvile og aktivitet. De bruger både ergoterapeutiske, psykologiske og grønne teorier i deres arbejde. Konklusion: Ergoterapeuterne søger i samarbejde med deltageren at sætte ord på problemer, behov og interesser, hertil bruges bl.a. undersøgelsesredskabet OSA. I relationen til deltageren bruges forskellige jeg-styrkende principper. Ergoterapeuterne ser på aktiviteter via både en aktivitetsbaseret, teoribaseret og personbaseret tilgang. I aktiviteterne inddrages fra omgivelserne, specielt sanseindtryk og symbolik. Søgeord: Ergoterapi, haveterapi, stress, aktivitetsanalyse, relationsarbejde Antal tegn:

4 Forord Dette bachelorprojekt er resultatet af et tæt og godt samarbejde mellem gruppens medlemmer. Jævnfør retningslinier for Eksamen 7. semester bachelorprojekt er ansvaret for de enkelte afsnit fordelt ligeligt (bilag 1). Følgende personer har været en stor hjælp i realiseringen af vores projekt, dem skylder vi en stor tak: Vores fire informanter, som velvilligt inviterede os indenfor i deres terapihaver Lise Nevstrup Andersen, som skaffede os kontakt til informanterne, samt gav konstruktiv feedback på vores interviewguide Aske Drasbæk Philipsen, som hjalp os med at oversætte vores interviews fra svensk til dansk 21. december 2009 Ditte Lemvig Kruse Naja Scharff Majken Frøslev Rikke Bruun Korsholm - 3 -

5 Privatfoto - 4 -

6 Indholdsfortegnelse Indledning Problembaggrund Afgrænsning Problemstilling Problemanalyse Forforståelse Materiale og metode Forskningsmetode Dataindsamling Udvælgelse af informanter Kontakt til informanter Opbygning af interviewguide Pilotinterview Interviewsituationen Transskriberingen Analysemetode Søgejournal Valg af referencerammer Model of Human Occupation Det terapeutiske kontinuum Aktivitetsanalyse Præsentation af informanter Resultater Ergoterapeutens rolle Struktur og arbejdsområder Kompetencer og tværfaglighed Ergoterapeutens planlægning og gennemførelse af aktiviteter Målsætning Analyse af aktiviteter Have og omkringliggende natur Som symbolsk redskab Som terapeutisk redskab Behandlingstilgange

7 Relationsarbejde Skabende aktiviteter Balance mellem aktivitet og hvile Refleksioner omkring referencerammer Diskussion af resultater Model of Human Occupation Relationsarbejde Aktivitetsanalyse Diskussion af anvendt teori MoHO Det terapeutiske kontinuum Aktivitetsanalyse Diskussion af materiale og metode Forforståelse Forskningsmetode Dataindsamling Udvælgelse af informanter Kontakt til informanter Opbygning af interviewguide Pilotinterview Interviewsituationen Analysemetode Etiske overvejelser Konklusion Perspektivering Formidlingsovervejelser Referenceliste Bilag 1: Fordeling af afsnit Bilag 2: Diagnosekriterier for udmatningssyndrom Bilag 3: Første kontakt til informanter Bilag 4: Interviewguide Bilag 5: Retningslinier for transskribering af interviews Bilag 6: Matrice over meningsbærende udsagn

8 Indledning De fleste mennesker er i dag bevidste om, at stress er blevet en alvorlig trussel mod vores almene sundhedstilstand. Et af de tiltag, der i Danmark er ved at blomstre op, er haveterapi til rehabilitering af mennesker med stress. En terapiform, hvor naturens mange facetter og et tværfagligt team kan hjælpe stressramte tilbage til arbejdsmarkedet. Vi finder det interessant at undersøge dette område nærmere. For at lette læsningen, har vi valgt gennem bachelorprojektet at bruge begrebet stress, dette dækker over diagnosen udmatningssyndrom, som vil blive uddybet i problemanalysen. Problembaggrund Stressudbredelse og stressbehandling Ifølge WHO er stress ved at blive den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden, og organisationen forudsiger, at 50 % af alle dødsfald vil kunne relateres til stress inden for de næste 10 år (Stigsdotter & Randrup, 2007). Stress er ligeledes et stigende problem i den danske befolkning, fastslår Sundhedsstyrelsen i en rapport. Heri skelnes mellem kortvarig stress og langvarig stress, hvor kortvarig stress ses som den oftest hensigtsmæssige og naturlige reaktion, der kan medvirke til at tackle kortvarige stressorer, fx en eksamen. Langvarig stress defineres som en tilstand af anspændthed og ulyst gennem længere tid og kan have konsekvenser af både social, psykologisk og helbredsmæssig art. Sidstnævnte ses som et betydeligt folkesundhedsproblem med alvorlige konsekvenser for befolkningens helbred og velbefindende, for arbejdsmarkedets funktion og for den økonomiske belastning af sundhedssektoren. (Nielsen & Kristensen, 2007) I en pjece opstiller Sundhedsstyrelsen et forslag til håndtering af patienter med langvarig stress, hvilket omhandler en række samtaler patient og praktiserende læge imellem (Engsig, 2007). Sammenlignet med Sundhedsstyrelsens kortlægning af stress samt forslag til stressbehandling har den svenske Socialstyrelse i en rapport accepteret formulering af diagnostiske kriterier for stress. Kriterierne er formuleret efter den model, der anvendes i - 7 -

9 det amerikanske psykiatriske diagnosesystem DSM-IV. (Ekman & Arnetz, 2005; Socialstyrelsen, 2003) Centralt i diagnosticeringen er en væsentlig mangel på psykisk energi og bl.a. koncentrationsbesvær, nedsat evne til at håndtere krav og søvnforstyrrelser. På baggrund af dette og viden om, at stress oftest har rod i arbejdssituationen, den individuelles følsomhed, evnen til coping og graden af social støtte fremlægges rimelige behandlingsprincipper som værende fx psykoterapi både individuelt og i grupper, former for afslapningsøvelser og måske muskelafspænding og meditation. (Ekman & Arnetz, 2005) Stress og grønne omgivelser I løbet af de sidste 25 år er der foregået intensiv forskning om sammenhænge mellem menneskers mentale sundhed og grønne omgivelser. I starten var det primært forskning fra USA med rod i miljøpsykologien, men siden har forskningen udviklet sig til at blive tværvidenskabelig og finder nu sted i store dele af verden. (Stigsdotter & Randrup, 2007) Forskningsresultaterne efterlader ingen tvivl om, at oplevelsen af grønne områder påvirker kroppen. Udeophold kan være med til at justere menneskets biologiske ur, forbedre søvnkvaliteten og virke afstressende, hvad angår puls, blodtryk og muskelspændinger. (Holm & Tvedt, 1998) Gennem tiden er to grundlæggende teorier om sammenhængen mellem menneske, miljø og velbefindende opstået. Den ene er udviklet af den amerikanske professor i miljøpsykologi, Roger Ulrich, og går ud på, at mennesket har stærke æstetiske præferencer for naturlandskaber frem for urbane landskaber, hvilket begrundes med, at mennesket evolutionært set er uegnet til bylivet. Han mener tilmed, at mennesket ud fra et overlevelsesinstinkt kan bedømme et miljø på under en brøkdel af et sekund, og er miljøet trygt, kan vi koble fra. Da mennesket besidder en nedarvet forkærlighed for naturmiljø, øges vores positive følelser derved, når vi opholder os i grønne omgivelser, fordi vores affekter bedømmer dem som trygge. I et bymiljø med begrænset natur er det svært for mennesket at stole på sine affekter, i stedet må vi være logisk tænkende, og det fører til træthed og stress. I en undersøgelse på et hospital i Pennsylvania sammenlignede Ulrich patientjournaler og fandt en tydelig sammenhæng mellem restitution efter en operation og udsigt til et grønt område. Patienter med udsigt kunne i gennemsnit udskrives knap en dag tidligere, havde brug for mindre medicin og var gennemgående mere velafbalancerede. (Natur & Sundhedskonference, 2009) - 8 -

10 Den anden teori er fremsat af de amerikanske professorer i psykologi, Stephen og Rachel Kaplan, som mener, at perceptionsprocesserne sker på et kognitivt niveau. Teorien handler om, at mennesket har to typer opmærksomhed, den målrettede opmærksomhed og den spontane opmærksomhed. Førstnævnte anvendes i bymiljøer, når vi udfører fx kontorarbejde eller kører bil, og sidstnævnte bliver vakt i fx natur- og havemiljøer, samt når noget fascinerer os. Den målrettede opmærksomhed er begrænset og forbruger meget energi, så får man ikke hvilet, bliver man udmattet. Ophold i byen og lange arbejdsdage kan derfor føre til overbelastning i hjernen og dermed stress. Den spontane opmærksomhed kræver ingen anstrengelse, dvs. at naturen giver sanseapparatet mulighed for at slappe af og opbygge ny energi. (Kaplan & Kaplan, 1995) I tråd med Kaplan & Kaplans teori, præsenterer den svenske landskabsarkitekt, Ulrika A. Stigsdotter i samarbejde med den svenske professor i landskabsarkitektur og miljøpsykologi, Patrick Grahn, et studie, omfattende resultater fra 953 spørgeskemaer. Her finder de en statistisk signifikant relation mellem brug af byers åbne, grønne arealer og en mindre selv-rapporteret oplevelse af stress. (Grahn & Stigsdotter, 2003) Haveterapi Forskellige former for haveterapi har eksisteret i mange år. I USA i 1846 blev den viden, at motion og sjælelig afledning er vigtig i behandling af mennesker med mentale problemer koblet til havearbejde og dyrkning i praksis; og da skadede soldater vendte hjem fra 1. og 2. Verdenskrig fandt frivillige, at arbejde med havebrug var meningsfuld beskæftigelse for soldaterne både fysisk og psykisk. Siden er haveterapi i Storbritannien fortsat på voluntørbasis, mens den i USA allerede i 1936 blev en del af en universitetsuddannelse, og hortikultur blev godkendt som behandlingsmetode til fysiske og psykiske sygdomme. I løbet af de sidste 10 år er der oprettet kurser i haveterapi på universiteter i Storbritannien og Sverige. (Stigsdotter & Randrup, 2007) På baggrund af udvikling, forskning og forskellige fremsatte teorier på området opstår der ofte forvirring omkring begrebet haveterapi. For at komme forvirringen til livs har Stigsdotter og Grahn redegjort for en opdeling i tre skoler: The Healing Garden School, The Horticultural Therapy School og The Instorative School. Førstnævnte står overordnet for nydelse og æstetik, hvor sundhedseffekten opnås ved oplevelser i havens rum under påvirkning af designet. Integreret i denne skole er teorierne af både Ulrich og - 9 -

11 Kaplan & Kaplan. The Horticultural Therapy School kan siges at være modpolen til The Healing Garden School, her opnås effekten i stedet ved aktivitetsudøvelse i form af havearbejde. The Instorative School er en kombination af de to skoler, hvor den positive indflydelse etableres gennem både sanse- og erindringsoplevelser og udøvende aktivitet i havens rum. (Stigsdotter & Grahn, 2002; Stigsdotter & Grahn, 2003) Sverige har i dag ca. 30 terapihaver, hvoraf flere er specialdesignet til mennesker med stress. Nogle af haverne er tilknyttet universiteter, bl.a. terapihaven i Alnarp, som er omdrejningspunkt for den nyeste forskning på området. Forskningstal fra Alnarp har for nyligt vist, at haveterapi til behandling af langvarig stress synes yderst effektiv: 100 % af de 125 stressramte patienter, der har haft ophold i terapihaven, mener, at deres livssituation er forbedret, og hele % er vendt tilbage til arbejdsmarkedet. (Maindal, 2009a) Den haveterapi, der refereres til i ovennævnte forskning, har primært sit udspring i The Instorative School (Andersen, 2007) og defineres senere i problemanalysen. Stigsdotter, som tidligere har været tilknyttet terapihaven ved Alnarp Universitet, har nu bragt viden med sig til Danmark, hvor hun gennem Skov & Landskab er blevet leder af projektet, Nacadia, der skal blive en terapihave for forskning i Danmark. I samarbejde med en projektgruppe, har hun udarbejdet en konceptmodel for haven, og tanken er, at denne kan give inspiration til andre terapihaver i Danmark. Modellen indeholder bl.a. en opsætning af teorier om haveterapi, her nævnes som det første, at en af antagelserne om sundhedseffekterne af haveterapi har sit ophav inden for ergoterapien. Man knytter bl.a. sundhedseffekterne af haveterapien til det grundlæggende ergoterapeutiske syn, at mennesket er en aktiv skabning, og at aktivitet i sig selv kan være sundhedsfremmende. Hertil mener man, at haven rummer mulighed for meningsfulde og sociale aktiviteter året rundt, hvilket kan føre til flow-situationer, som defineres som en oplevelse af harmoni imellem evnen hos mennesket og kravene fra miljøet. (Skov & Landskab, 2008) Terapihaven Nacadia skal etableres i Arboretet i Hørsholm, men man afventer stadig den sidste fondspulje, før opbygningen for alvor kan gå i gang. (Natur & Sundhedskonference, 2009)

12 Afgrænsning Siden 1980 erne har ergoterapeuter i Sverige haft fokus på at etablere haver på sygehuse og plejehjem til aktivitet, træning, reminiscens og samvær, og ergoterapeuter er i dag en integreret del af de tværfaglige teams i terapihaver rettet mod stressramte (Maindal, 2009b). Forskningsmæssigt er Sverige et af foregangslandene inden for haveterapi (Hansen 2005), og et begreb som grøn rehabilitering er blevet en almindelig term (Abrahamsson & Tenngart, 2003) I et temanummer af fagbladet Ergoterapeuten udtaler ergoterapeut, Lise N. Andersen: naturen og haven rummer mangfoldige muligheder som arena, middel og metode i den ergoterapeutiske intervention med de forskellige målgrupper, vi arbejder med. (Maindal, 2009b) Lise N. Andersen har taget masteruddannelsen Natur, Hälsa og Trädgård på Alnarp Universitet. Hun fortæller, at haveterapien skal gøre det lettere for stressramte at finde balancen mellem aktivitet og hvile (Maindal, 2009c). For at muliggøre dette, vil der typisk være en fast ramme, hvor der bliver tilbudt bl.a. plantning, pileflet og madlavning af havens afkast (Andersen, 2007). Mere specifik viden omkring, hvordan disse aktiviteter udvælges, hvordan havernes forskellige elementer og rammer inddrages i aktiviteterne, og hvilke tanker og refleksioner ergoterapeuterne gør sig, er det ikke lykkedes os at opspore. Litteraturen synes mest at beskrive haveterapi set med patientens øjne, og vi er derfor blevet nysgerrige efter, hvordan ergoterapeuter bruger deres fagkompetence til at arbejde med rehabilitering af mennesker med stress i terapihaver. På baggrund af dette samt den kendsgerning, at stress er et stort og voksende problem i Danmark, er vi blevet inspireret til følgende problemstilling. Problemstilling Hvordan arbejder ergoterapeuter med stressramtes rehabilitering via haveterapi?

13 Problemanalyse Hvordan: - forholder ergoterapeuter sig til deltageres egen oplevelse af situationen? - formår ergoterapeuter at skabe en relation til deltagere, og hvordan anvendes denne i rehabiliteringsprocessen? - analyserer og tilpasser ergoterapeuter aktiviteter, og hvordan inddrages havernes omgivelser i disse? Ergoterapeuter: som arbejder med stressramte i terapihaver i Sverige. Haveterapi: en terapiform, hvor man anvender haverummet, havearbejde og andre haveaktiviteter til at forbedre fysisk og mental sundhed, social tilpasning, arbejdsevne, rekreation og fritid. Målet med haveterapi er at forbedre individets evne til konstruktivt at opdage og tage vare på sine ressourcer. Det betyder, at haveterapeuterne arbejder med meningsfulde haveaktiviteter på individets vilkår i forskellige haverum, hvor kravene er tilpasset individets evner. (Skov & Landskab, 2008) Rehabiliteringen: En målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseret på borgerens hele livssituation og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. (Marselisborgcentret, 2004) I dette projekt menes en rehabiliteringsform, hvor det grønne, dvs. naturen, også indgår i behandlingen. I rehabiliteringen indgår både hvide faggrupper som læger og ergoterapeuter og grønne faggrupper som gartnere og landskabsarkitekter. (Abrahamsson & Tenngart, 2003)

14 Stressramte: mennesker, som opfylder diagnosekriterierne for udmatningssyndrom, da en henvisning til de i projektets valgte terapihaver foretages på dette grundlag. Kriterier for diagnosen er bl.a. fysiske og psykiske symptomer på stress i mindst to uger, disse kan være koncentrationsbesvær, væsentligt nedsat evne til at håndtere krav og søvnforstyrrelser. Symptomerne skal være udviklet som følge af identificerbare stressfaktorer, der har foreligget mindst seks måneder. (Socialstyrelsen, 2003) (bilag 2) I terapihaverne betegnes de stressramte som deltagere, hvorfor vi i projektet har valgt at bruge samme term. Forforståelse Læge og forsker, Kirsti Malterud, pointerer vigtigheden af at være bevidst om sin forforståelse under projektforløbet (Malterud, 2003). Vi nedskrev derfor følgende forforståelse: Ergoterapeuten er med i hele rehabiliteringsprocessen, arbejder klientcentreret og graduerer bevidst aktiviteten, så denne altid er så passende som muligt i forhold til, hvor i rehabiliteringsprocessen, den stressramte befinder sig. Ergoterapeuten arbejder bl.a. ud fra jeg-styrkende principper, idet akutfasen i en deltagers rehabiliteringsforløb kan være præget af jeg-svaghed. Ergoterapeuten undersøgelser, fastsætter mål og evaluerer med den stressramte. I sin planlægning af aktiviteter bruger ergoterapeuten relevante ergoterapeutiske teorier, og omgivelserne benyttes bevidst i interventionen, hvorfor ergoterapeuten også har indflydelse på havens design

15 Materiale og metode I dette afsnit beskrives projektets materialer og metoder til indsamling og bearbejdning af data, samt valg af referenceramme. Forskningsmetode En kvalitativ forskningsmetode findes anvendelig, idet problemstillingens område er sparsomt belyst. Den kvalitative metode muliggør forskning på felter, hvor kundskabsgrundlaget er tyndt, og hvor problemstillingen, der skal udforskes, er sammensat og kompleks. (Malterud, 2003) Ifølge professor i pædagogisk psykologi, Steinar Kvale (1997), er den kvalitative metode desuden en god måde, hvorpå informanterne kan meddele andre om deres arbejde ud fra deres perspektiv og med deres egne ord. Projektet er baseret på en fænomenologisk tilgang, idet vi søger ergoterapeuternes oplevelse og beskrivelse af egen praksis. Fænomenologien udforsker menneskers perspektiver på egen verden og forsøger at give en detaljeret beskrivelse af indhold og struktur i menneskets bevidsthed (Kvale, 1997). Informanternes mundtlige beskrivelser er transformeret til tekst og efterfølgende fortolket ud fra en hermeneutisk forståelse (Kvale, 1997), idet der reflekteres over deres perspektiver og tolkes ud fra dette. Formålet med hermeneutik er at nå frem til en gyldig og almen forståelse af materialet (Kvale, 1997). Dataindsamling I projektet bruges semistrukturerede, kvalitative forskningsinterviews, hvilket ud over de forberedte spørgsmål, gør det muligt at komme med uddybende og uforberedte spørgsmål (Kruuse, 2000). Metoden sikrer, at data bliver så nuanceret som mulig, baseret på informanternes erfaring, oplevelser og holdninger omkring deres arbejde, samt at data ikke uhensigtsmæssigt begrænses af forforståelsen. Vel vidende at man som interviewer og fortolker ikke kan undgå at påvirke resultaterne (Kvale, 1997). Metoden er en hjælp til at forholde sig åbent til at modtage mange forskellige svar (Malterud, 2003)

16 Udvælgelse af informanter Emnet haveterapi er et relativt ukendt område for os, og mulige informanter må findes i Sverige, hvorfor vi benytter Lise N. Andersen; hun kender flere svenske ergoterapeuter, der arbejder i terapihaver, men med vidt forskellige målgrupper. Vores inklusionskriterium er, at terapeuterne skal arbejde med rehabilitering af stressramte i terapihaver, Lise N. Andersen sender derfor de fire, hun kender, indenfor dét felt en forespørgsel om kontaktoplysninger. På baggrund af efterfølgende informationer om haverne, relevante efteruddannelser, personalesammensætning samt formål med rehabiliteringen i haverne bliver det vurderet, at stederne er tilstrækkeligt homogene til, at en sammenligning vil være mulig. For at sikre oplysningernes reliabilitet, søger vi endvidere information på havernes hjemmesider. Kontakt til informanter Vi formulerer en til de fire ønskede informanter. Denne indeholder informationer omkring fokusområde i projektet, begrundelse for henvendelse samt vores kontaktoplysninger. en er formuleret på dansk med svensk ordlyd og med de vigtigste ord oversat til svensk for at undgå misforståelser. (bilag 3) Efter positive tilsagn fra alle fire informanter sendes yderligere en med specifikke oplysninger om rammerne for interviewet, tidspunkt, forventet varighed, oplysning om anonymitet, information om brug af diktafon samt forespørgsel om at få lov til at se haverne om muligt. Senere kontaktes informanterne telefonisk for fastsættelse af præcis dato, tidspunkt og sted for interview. Den telefoniske kontakt bliver samtidig en god anledning til at fornemme, hvor stor sprogbarrieren vil blive under interviewet. I forlængelse heraf sender vi dem hver en med en endelig bekræftelse. Opbygning af interviewguide For at strukturere interviewforløbet samt sikre problemstillingen belyst udformes en interviewguide (Kvale & Brinkmann, 2009) (bilag 4). Denne er opbygget ud fra et mindmap over relevante emner for problemstilling

17 Guiden inddeles i tre kolonner med overskrifterne emner, spørgsmål og noter, og emnerne er aktiviteter, omgivelser, haveterapi og ergoterapeutens rolle. Der er ni hovedspørgsmål, som hver har tilknyttede noter med det formål at støtte intervieweren med uddybende spørgsmål og eksempler. Dog vælger vi, at guiden og især noterne ikke nødvendigvis skal følges slavisk, da formålet med undersøgelsen er at tilegne os ny viden. (Malterud, 2003) I udarbejdelsen af interviewspørgsmål vælger vi bl.a. at følge Kvale (1997), som mener, at hovedspørgsmålene i interviewet bør have deskriptiv form for så vidt muligt at udløse spontane beskrivelser fra informanterne. Malterud (2003) forklarer, at man i et interview får indsigt i den rigeste kundskab, hvis informanten inviteres til at dele sine erfaringer i form af konkrete hændelser, som leder til en oplevet historie. Hun mener desuden, at det kan være med til, at man bevæger sig uden for rammerne af sin forforståelse. I håb om at få så interessante udsagn som muligt, beder vi derfor på forhånd informanterne tænke på et bestemt deltagerforløb, som er repræsentativt for deres arbejde i terapihaven. Flere af spørgsmålene i interviewguiden omhandler dette deltagerforløb. I interviewguiden er ergoterapeutisk gennemgående, hvilket har til hensigt at minde specielt dem, der er efteruddannet i andre fag om, at dette har fokus i projektet. Dette underbygges af Malterud (2003), som forklarer, at man skal vise informanten, hvilken kundskab vi er ude efter, så snakken ikke bliver irrelevant. Guiden er ligesom den indledende til informanterne formuleret på dansk, men med nøgleordene oversat til svensk, og resten med svensk ordlyd. Pilotinterview For at afprøve interviewguiden og forberede interviewsituationen gennemføres et pilotinterview, det vil skærpe interviewerens evne til at skabe trygge og stimulerende interaktioner (Kvale, 1997). Testpersonen er en ergoterapeut med erfaring i at inddrage havearbejde i sin intervention med brugere inden for socialpsykiatrien. Dette giver et billede af, at interviewguiden indeholder for mange spørgsmål samt er for meget styret af

18 forforståelsen, hvorfor guiden redigeres. Interviewsituationen Hele gruppen er til stede under alle interviews, idet emnet er nyt og interviewet ikke synes at være af sårbar karakter. Den, der har bedst kendskab til svensk, er hovedinterviewer, to af gruppens medlemmer er suppleanter, og én er observatør og tidsholder. Suppleanternes job er at sikre, at emnerne i interviewguiden bliver afdækket. For at tydeliggøre rammerne over for interviewpersonen, bør interviewet ifølge Kvale (1997) indledes med en briefing. Derfor bliver informanten indledningsvist informeret om projektets formål, forventet varighed af interviewet (en time), vores rollefordeling, brug af diktafon samt anonymisering. Ligeledes bedes informanten underskrive en samtykkeerklæring. Afslutningsvist får informanten mulighed for at stille spørgsmål til det forestående interview. Kvale (1997) har opstillet nogle kvalitetskriterier for interview, hvor vi på forhånd især har fæstnet os ved vigtigheden i at verificere vore fortolkninger af interviewpersonens svar i løbet af interviewet. Ikke mindst på grund af sprogbarrieren anser vi dette kriterium for særligt væsentligt og har derfor fokus på dette under interviewene. For at give interviewpersonen mulighed for at komme med yderligere bemærkninger og stille spørgsmål, bliver interviewet som anbefalet af Kvale (1997) afsluttet med en debriefing for at imødegå evt. usikkerhed fra informanternes side. Samtlige informanter giver os lov til både at se og fotografere deres terapihaver. Transskriberingen For at gøre transskriberingen ensartet, udarbejdes fælles retningslinier (bilag 5). Alle interviews bliver efter første transskribering rettet grundigt igennem af et gruppemedlem, som ikke tidligere har været inde over transskriberingen af det pågældende interview. Ifølge Malterud (2003) er skriftliggørelsens formål at opfange samtalen i en form, som bedst muligt repræsenterer det, informanten havde til hensigt at meddele. Da dette kan

19 blive svært alene grundet den sproglige barriere, får vi en svensktalende bekendt til at rette de fire interviews grundigt igennem. Vanskeligt forståelige passager i teksten bliver yderligere rettet igennem af en svensker. Dette bliver gjort for at højne validiteten, og de to oversættere er informeret om tavshedspligt i forbindelse med indsigten i datamaterialet. Analysemetode Ifølge Malterud (2003) er målet med analysen at udvikle og navngive kategorier, som giver en meningsfuld inddeling af materialet i forhold til de spørgsmål, som problemstillingen rejser. Vores analysearbejde tager udgangspunkt i metoden systematisk tekstkondensering, som er formuleret af Malterud med inspiration fra professor, Amadeo Giorgis, fænomenologiske analyse. Metoden er inddelt i fire trin: dannelse af helhedsindtryk, identificering af meningsbærende enheder, kondensering og sammenfatning. Den er velegnet, når der som her er tale om en deskriptiv, tværgående analyse af fænomener, som beskrives i materiale fra forskellige informanter med henblik på at udvikle nye beskrivelser. (Malterud, 2003) Analysen er ikke foretaget slavisk efter denne metode, men er foregået som en dynamisk proces mellem de forskellige trin for at opnå den for os mest hensigtsmæssige metode. Dette indebærer, at kun tre af trinene anvendes. Processen beskrives nedenfor. Dannelse af helhedsindtryk I dette trin er det vigtigt at arbejde bevidst på at lægge sin forforståelse og teoretiske referenceramme bag sig, samt modstå trangen til at systematisere for at kunne forholde sig åbent til det, som materialet fortæller (Malterud, 2003). For at opnå dette, læser alle gruppemedlemmer alle de transskriberede interviews igennem, så der kan skabes et helhedsindtryk af det samlede materiale. Herefter nedskriver vi hver især forslag til temaer, før dette diskuteres i fællesskab. Efter en grundig diskussion har vi seks temaer, som præsenteres under resultater. Identificering af meningsbærende enheder I dette trin skal materialet sorteres efter, hvad der er relevant og irrelevant i forhold til belysning af problemstillingen (Malterud, 2003). Vi identificerer hver for sig de meningsbærende enheder og sorterer dem i farvekoder efter tema. På baggrund af

20 efterfølgende diskussion ændres temaernes antal, navne og indhold, efterhånden som vi får større forståelse for de meningsbærende udsagn med fokus på problemstillingen. Da de endelige temaer kommer på plads, danner vi subgrupper for herefter at sortere meningsbærende enheder i en matrice (bilag 6). Sammenfatning Til sidst beskrives projektets resultater med egne ord ud fra en sammenfatning af de meningsbærende enheder i hver subgruppe for efterfølgende at finde citater til at underbygge disse. Matricen anvendes herefter, som Malterud (2003) anbefaler, som arbejdsredskab til at validere resultaterne, idet den giver overblik over, hvor resultaterne stammer fra og derved muliggør kontrol af, om meningen bliver tolket korrekt ud fra den oprindelige sammenhæng. Søgejournal Vi har søgt i gængse databaser som Cinahl, DEFF og PubMed med søgeordene: occupational therapy, horticultural therapy, healing garden, burnout disease og stress. Ingen af disse steder fandt vi relevant materiale, og vi har derfor fundet vores artikler via Google, herefter kilders kilder samt via personer inden for haveterapifeltet. Valg af referencerammer I følgende afsnit gives en kort præsentation af samt begrundelse for valgte referencerammer. Model of Human Occupation Vi har valgt at benytte Model of Human Occupation (MoHO), som er en international begrebsmæssig praksismodel udarbejdet af professor i ergoterapi, Gary Kielhofner, (2006). Modellen beskriver det menneskelige system, herunder udøvelseskapacitet, vane og vilje samt omgivelser og opgavens indvirkning på et menneskes aktivitetsudøvelse. Modellen bruges til at beskrive terapeuternes forståelse af deltagerne og vil derfor være anvendelig til at diskutere og afdække den del af problemstillingen, der omhandler, hvordan ergoterapeuter forholder sig til deltageres egen oplevelse af situationen

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen!

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Ergoterapeuters arbejde med stressramtes rehabilitering via haveterapi Privatfoto Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning

Læs mere

Naturens, aktiviteters og omgivelsernes betydning i et rehabiliterende og sundhedsfremmende perspektiv

Naturens, aktiviteters og omgivelsernes betydning i et rehabiliterende og sundhedsfremmende perspektiv Naturens, aktiviteters og omgivelsernes betydning i et rehabiliterende og sundhedsfremmende perspektiv Lise Nevstrup Andersen Ergoterapeut Master in Nature, Health and Garden fra SLU, Alnarp Lise.and@stofanet.dk

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Rehabilitering i et forskningsperspektiv

Rehabilitering i et forskningsperspektiv Masteruddannelsen i Rehabilitering's Temaeftermiddag Rehabilitering et begreb forskellige perspektiver Rehabilitering i et forskningsperspektiv Bjarne Rose Hjortbak Claus Vinther Nielsen MarselisborgCentret

Læs mere

Målsætningsarbejde i praksis

Målsætningsarbejde i praksis Målsætningsarbejde i praksis Re/habilitering Definition Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren som har eller er i

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen.

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. 29.9.2016 Kolding Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. Professor Merete Nordentoft. Det gør en forskel. Om livstilsændringer i socialpsykiatrien.

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2 Indholdsfortegnelse Forord...1 Læsevejledning...2 1.0 Problemstilling...3 1.1.0 Problembaggrund... 3 1.2.0 Problemformulering... 6 1.2.1 Hypoteser... 6 1.2.2 Nominelle definitioner... 6 1.2.3 Operationelle

Læs mere

Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version. C Orchard, 2011

Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version. C Orchard, 2011 Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version C Orchard, 2011 Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale, AITCS, er et evalueringsredskab, der undersøger og måler interprofessionelt

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon Afrapporteringen er et led i Ergoterapeutforeningens dokumentation af, hvad Praksispuljens midler anvendes til. Informationerne går i første omgang til Bevillingsudvalget.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringstilbud 107 Rehabiliteringscenter Strandgården 3 MÅlgruppe Vi hjælper dig videre i livet, når skaden er sket! Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Haveterapi og Alnarp

Haveterapi og Alnarp Klosterhaven i Vitskøl Kloster Foto: Michael Damsgaard Haveterapi og Alnarp Af: Torben Risberg Hansen (skrevet 2008, redigeret 2015) I denne artikel, vil jeg svare på følgende spørgsmål: Hvad er haveterapi

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet Forfatter: Susanne Duus Studienummer 20131891 Hovedvejleder: Birgitte Schantz Laursen Nærmeste vejleder: Mette Grønkjær Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient Masterafhandling

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Slagelse Næstvedbanen

Slagelse Næstvedbanen Fodsporet Slagelse Næstvedbanen Thomas B. Randrup Afdelingschef Mette G. Bahrenscheer Chefkonsulent Fokus Slagelse Fokus Næstved Vandet, naturen i det åbne land og de grønne områder i byerne Næstved er

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Bilag 1 Informationsfolder

Bilag 1 Informationsfolder Bilag 1 Informationsfolder 1 2 Bilag 2 Interviewguide 3 Interviewguide Før interview Interview nr.: Inden interviewet startes får informanten følgende informationer: Vi er ergoterapeutstuderende og er

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for IRONMIND Veteran Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer Christian Taftenberg Jensen for Viborg Kommune & Konsulentfirmaet Christian Jensen I/S 1 Indledning

Læs mere

Funktionsevnemetoden

Funktionsevnemetoden Funktionsevnemetoden God sagsbehandling vedr. handicapkompenserende ydelser for personer med funktionsnedsættelse. En metodisk arbejdsform baseret på ICF s referenceramme og klassifikation Lilly Jensen

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Naturen kalder på Vildmænd - Mandehørm, humor og frisk luft i massevis

Naturen kalder på Vildmænd - Mandehørm, humor og frisk luft i massevis Foto: Fotos: Mads Claus Rasmussen Naturen kalder på Vildmænd - Mandehørm, humor og frisk luft i massevis Af Anne Bøgegaard, projektleder i Svendborg Kommune Vildmænd er den kærlige betegnelse for mænd

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet Aktiv livskvalitet - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede Formål Formålet er at højne livskvaliteten for voksne udviklingshæmmede på Brande Åcenter ved igennem træning at forebygge, vedligeholde

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Mindmap, Læringsaftalen

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital Hospitalsenhed Midt Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital Karen Jette Jensen, sygeplejerske, SD og Mette Nørtoft sygeplejerske, Master i sundhedspædagogik Præsentation

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Sjælland 1 Fakta om MoHO Primært udviklet af Gary Kielhofner (1949 2010) med

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Bilag 1. Søgeprotokol til struktureret litteratur søgning. Bilag 2. Deltager information. Bilag 3. Oplæg til interview

BILAGSOVERSIGT. Bilag 1. Søgeprotokol til struktureret litteratur søgning. Bilag 2. Deltager information. Bilag 3. Oplæg til interview BILAGSOVERSIGT Bilag 1. Søgeprotokol til struktureret litteratur søgning Bilag 2. Deltager information Bilag 3. Oplæg til interview Bilag 4. Samtykkeerklæring Bilag 5. Interviewguide Bilag 1. Søgeprotokol

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere