Miljøviden og beslutningsprocesser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøviden og beslutningsprocesser"

Transkript

1 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøviden og beslutningsprocesser - et case-studie i trafik og miljø Arbejdsrapport fra DMU, nr. 140

2 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøviden og beslutningsprocesser - et case-studie i trafik og miljø Arbejdsrapport fra DMU, nr Claus Hedegaard Sørensen Afdeling for Systemanalyse

3 Datablad Titel: Undertitel: Forfatter(e): Afdeling(er): Miljøviden og beslutningsprocesser et case studie i trafik og miljø Claus Hedegaard Sørensen Afdeling for Systemanalyse Serietitel og nummer: Arbejdsrapport fra DMU nr. 140 Udgiver: URL: Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsestidspunkt: Marts 2001 Faglig kommentering: Korrektur: Tegninger/fotos: Bedes citeret: Hanne Bach og Henrik Gudmundsson Ann-Katrine Holme Christoffersen Teknisk tegner Ritta Bitsch, RUC Sørensen, C. H. 2001: Miljøviden og beslutningsprocesser et case studie i trafik og miljø. Danmarks Miljøundersøgelser. 44 s. - Arbejdsrappport fra DMU nr 140. Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Sammenfatning: Frie emneord: Rapporten undersøger hvordan videnskabelig miljøviden påvirker konkrete beslutningsprocesser. Det sker gennem et case-studie af beslutningen om udvidelse af Helsingørmotorvejen mellem 1987 og I arbejdsrapporten beskrives beslutningsprocessen som en historie opdelt i tre delbeslutninger: Selve udvidelsen af vejen, natur- og landskabsbeskyttende foranstaltninger og støjbeskyttelse. Konklusionen er, at videnskabelig viden spiller en rolle i hele processen, og særligt i de to delbeslutninger om natur/landskab og støj spiller videnskabelig miljøviden en rolle. Men mange andre forhold spiller en mindst lige så vigtig rolle for processens resultat. Beslutningsprocesser, miljø, miljøviden, miljøindikatorer, trafik, Helsingørmotorvejen Redaktionen afsluttet: Februar 2001 ISSN: (elektronisk) Sideantal: 44 Internet-version: Rapporten udkommer kun i elektronisk form og kan downloades i PDFformat fra DMU s hjemmeside:

4 Indhold Forord 5 Sammenfatning 7 1 Viden om miljø 8 2 Historien om Helsingørmotorvejens udvidelse Myldretidsproblemer Tengvad-udvalget og Würtzen-udvalget Amtet vil betale Principaftale Hvad står der i Den Jyske Ordbog? En helt nødvendig udbygning Natur, landskab og rutiner Kan du se støjen? Trusler om ballade 26 3 Videnskabelig miljøviden og beslutningsprocessen 28 4 Og hva så? 33 5 Miljøindikatorer og beslutningsprocesser 36 6 Konklusion 38 Referencer 39

5 [Tom side]

6 Forord Afdeling for Systemanalyse ved Danmarks Miljøundersøgelser medvirker til at udvikle og opstille miljøindikatorer indenfor en række områder. I forskningsprojektet Indicators and policies for Environmentally Sustainable Transport, som DMU udfører for Transportrådet, undersøges mulighederne for opstilling af særlige indikatorer til vurdering af transportsektorens miljømæssige bæredygtighed. I den forbindelse opstod et ønske om at belyse hvilken betydning miljøindikatorer kan have for konkrete beslutninger indenfor transportområdet. For at belyse dette blev kandidatstipendiat Claus Hedegaard Sørensen anmodet om at gennemføre et case-studium i tilknytning til hans afhandlingsarbejde. Case-studiet belyser specifikt hvilken rolle miljøinformationer har spillet i forbindelse med beslutningsprocessen omkring udvidelse af Helsingørmotorvejen fra Der er således ikke tale om en undersøgelse af egentlige miljøindikatorer, men om betydningen af systematisk miljøviden mere generelt. Analysen suppleres med en diskussion af miljøindikatorers mulige funktion, som en særlig type af systematiseret miljøviden. Afdeling for Systemanalyse har fundet resultatet af arbejdet så interessant at det bør være tilgængeligt for en bredere kreds, og publicerer det derfor i nærværende arbejdsrapport. Afdelingen deler ikke nødvendigvis alle rapportens synspunkter. Forfatteren ønsker først og fremmest at takke aktører inden for feltet for deres medvirken. Uden deres positive samspil kunne case-studiet ikke være gennemført. Ønsker om adgang til sagsdokumenter er både i Trafikministeriets departement og Vejdirektoratet blevet positivt modtaget. Endvidere har en lang række aktører i sagen ladet sig interviewe. Flere af disse har tillige kommenteret på tidlige udkast til arbejdsrapporten. En tak endvidere til lektor Per Homann Jespersen, RUC og Henrik Gudmundsson, DMU, som har kommenteret undervejs. Afdeling for Systemanalyse Januar

7 6 [tom side]

8 Sammenfatning Videnskabelig viden kan have flere forskellige funktioner i beslutningsprocesser. Blandt andet en instrumentel funktion, en virus funktion og en legitimerende funktion. Videnskabelig miljøviden kan have alle disse funktioner. I arbejdsrapporten analyseres miljøvidens instrumentelle funktion. Det sker gennem et case-studie af en konkret beslutningsproces, nemlig udvidelsen af Helsingørmotorvejen. Beslutningsprocessen analyseres for perioden 1987 til Spørgsmålet er i hvilket omfang og hvordan videnskabelig miljøviden optrådte med en instrumentel funktion i beslutningsprocessen? I arbejdsrapporten beskrives beslutningsprocessen som en historie opdelt i tre delbeslutninger: Selve udvidelsen af vejen, natur- og landskabsbeskyttende foranstaltninger og støjbeskyttelse. Det er en proces med mange aktører, bl.a.: Politikere, Finansministeriet, Trafikministeriet, Vejdirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Københavns Amt og Søllerød Kommune. Konklusionen er, at videnskabelig viden spiller en rolle i hele processen, og særligt i de to delbeslutninger om natur/landskab og støj spiller videnskabelig miljøviden en rolle. Men mange andre forhold spiller en mindst lige så vigtig rolle for processens resultat. Det drejer sig om andre informationer og erfaringer, konflikt og forhandling samt tilfældigheder. Beslutningsprocessen indeholder flere eksempler på, at anvendelse af videnskabelig viden er institutionaliseret i særlige adfærdsmønstre. Fx er anvendelse af viden om natur og landskab institutionaliseret. At indtænke den type viden allerede fra starten af en anlægsprojekt er blevet en rutine i Vejdirektoratet. Anderledes ser det ud med anvendelse af andre typer af videnskabelig miljøviden. I arbejdsrapporten argumenteres for, at der næppe er perspektiv i at forvente mere rationalitet i politiske beslutningsprocesser for på den baggrund at se miljøvidens instrumentelle funktion styrket. Det er ikke muligt i politiske processer. At institutionalisere anvendelse af miljøviden i beslutningsprocesser er en mere farbar vej. I en sådan proces kan videnskabelig miljøvidens virus funktion spille en rolle. 7

9 1 Viden om miljø Viden om miljø er vigtig. Viden eller information fremskaffet med videnskabelige metoder er grundlaget for dansk miljøpolitik. I den seneste store redegørelse fra Miljø- & Energiministeriet fremgår det tydeligt. Her taler man om at [r]egeringens og Folketingets beslutninger på miljø- og energiområdet skal hvile på forskningsbaseret viden 1. Derfor er der også udarbejdet en national strategi for dansk miljø- og energiforskning 2. Det er også derfor, at der til Miljø- & Energiministeriet er knyttet flere sektorforskningsinstitutioner. Det skal sikre sammenhæng mellem den nyeste videnskabelige viden og den førte politik. Det er meget moderne og noget lignende findes i andre sektorer. For eksempel er der i Trafikministeriet for nylig etableret en sektorforskningsinstitution, Danmarks TransportForskning. Hensigten er dermed at skabe et større vidensgrundlag for de trafikpolitiske beslutninger 3. Videnskabelig viden kan på mange måder spille en rolle i beslutningsprocesser. Jeg vil her nævne tre. For det første kan det være den information, som er af betydning, og måske endog udslagsgivende i konkrete beslutningsprocesser. Eksempelvis at konkret viden om støjbelastning og sundhedsmæssige konsekvenser i forlængelse af et vejbyggeri resulterer i, at der etableres støjafskærmning ved en given bebyggelse. Denne rolle for videnskabelig viden vil jeg betegne den instrumentelle funktion, fordi viden her betragtes som information, der som et redskab eller middel bliver anvendt i en beslutningsproces. I den nationale miljøforskningsstrategi kommer den instrumentelle funktion fx til udtryk, når man taler om at sikre tilstedeværelsen af en forskningsmæssig kompetence, der på centrale områder kan yde faglig rådgivning for beslutninger om natur, miljø og ressourcer 4. Den kommer også til udtryk, når man i den pågældende strategi i forbindelse med et afsnit om sektorforskningsinstitutioner taler om udvikling af beslutningsstøttesystemer, der målrettet oversætter eller omsætter forskningsresultater til en form, der er direkte anvendelig i administrationen 5. For det andet kan videnskabelig viden have den funktion, at den på et længere sigt påvirker virkelighedsforståelsen i samfundet, og ad den vej præger beslutningsprocesser. Med et eksempel kunne man sige, at publikationer om støj måske på sigt ændrer den eksisterende forståelse af problemets karakter og omfang, og generelt resulterer i en større politisk bevågenhed og prioritering. Denne rolle for viden 1 Miljø- & Energiministeriet (1999): Miljø- & Energiministeriet (1996). 3 Pressemeddelelse fra Trafikministeriet: Danmarks TransportForskning (DTF) åbner i dag som sektorforskningsinstitut under Trafikministeriet, Miljø- & Energiministeriet (1996): Miljø- & Energiministeriet (1996): 68. 8

10 vil jeg betegne som virusfunktionen. Virusfunktionen er med Erik Albæks ord udtryk for en mere diffus, generaliseret og uforudsigelig måde [ ] at påvirke den offentlige beslutningsproces eller i det hele taget samfundet generelt, nemlig ved at levere ideer, metaforer, begreber eller (del)teorier, som benyttes til mere bredt at tænke over og forstå samfundsmæssige fænomener og problemer. Albæk betegner det som en begrebsmæssigt-fortolkende funktion 6. Formålet med videnskabelig videns virusfunktion er altså, at den videnskabelige viden påvirker begrebsdannelse og virkelighedsforståelse i samfundet generelt. Mens den instrumentelle funktion ofte har en kort tidshorisont, har virusfunktionen en længere. Når jeg betegner denne funktion for videnskabelig viden med udtrykket virusfunktionen, er det inspireret af Kjell Arne Røvik, der har analyseret hvordan nye udtryksmåder og begreber måske umiddelbart dekobles fra praksis, og således ikke præger denne, men langsomt og inkrementelt virker de nye udtryksmåder og begreber ind på og justerer praksis. Det betegner han som virustesen 7. Udtrykket virusfunktion illustrerer altså en funktion for viden som langsomt prægende virkelighedsforståelse og handlen. Virusfunktionen kommer til udtryk i den nationale strategi for dansk miljø- og energiforskning, fx når man taler om, at formidlingen af viden til offentligheden [spiller] en stor rolle for befolkningens forståelse af problemernes karakter og omfang, for en bredt omfattende deltagelse i løsning af problemerne og for styrkelse af den demokratiske proces i samfundet 8. For det tredje kan videnskabelig viden tilvejebringes efter en beslutning reelt er taget, som en legitimation af den pågældende beslutning. Eksempelvis, hvis et vejbyggeri og støjbeskyttelse i tilknytning til byggeriet er besluttet, og der så etableres et udredningsarbejde med det formål at vise, at støjbeskyttelsen er tilstrækkelig ud fra nogle nærmere definerede kriterier 9. En legitimerende karakter har det også, når der lægges megen vægt på igangsætningen af en given forskning i tilknytning til en bestemt politisk beslutning, mens ingen interesserer sig for resultatet af forskningen, når den foreligger 10. At forskning kan have en legitimerende funktion skyldes naturligvis netop, at det opfattes som rigtigt at basere sine beslutninger på videnskabelig viden 11. Det er videnskabelig miljøvidens instrumentelle funktion, der er genstand for analyse i arbejdsrapporten. Det er den fordi jeg i udgangspunktet er skeptisk overfor den instrumentelle funktion i beslutningsprocesser. Derimod analyserer jeg ikke virusfunktionen, hvilket skyldes, at jeg i højere grad tror, at den gør sig gældende. Forskningens legitimerende funktion forekommer uden tvivl. Men der er næppe mange, der vil argumentere for forskningens legitimerende 6 Albæk (1998): 195 parentesen i original. 7 Røvik (1992): 276 og Røvik (1998): Miljø- & Energiministeriet (1996): 66. Se også side 69 9 Se fx Flyvbjerg (1991): March & Olsen (1989): 48; Albæk (1988): 45; Dahler-Larsen (1998): Albæk (1999): 234; Dahler-Larsen (1998). 9

11 funktion som et ideal. Da mit ærinde her er at diskutere de positive, ideelle opfattelser vi har af miljøvidens rolle, vil jeg her heller ikke diskutere den funktion nærmere. Med dette udgangspunkt præsenteres i arbejdsrapporten et casestudie af en specifik beslutningsproces: udvidelsen af Helsingørmotorvejen. Spørgsmålet er: I hvilket omfang og hvordan havde videnskabelig miljøviden betydning i beslutningsprocessen? Det spørgsmål søges besvaret for flere delbeslutninger i den samlede proces. Jeg har således fundet det interessant at besvare spørgsmålet * i forhold til selve udvidelsen af vejen * i forhold til natur- og landskabsbeskyttende foranstaltninger, og * i forhold til støjbeskyttelse Derimod analyserer jeg ikke en fjerde delbeslutning om etablering af foranstaltninger for at fremme bustrafik og samkørsel, da jeg ikke finder at denne delbeslutning tilføjer nyt med henblik på det, der er formålet her 12. Afsnit 2 nedenfor er struktureret efter de tre delbeslutninger. Jeg har her i indledningen talt om videnskabelig viden og miljøviden. Der kan føres en længere diskussion om hvad videnskabelig viden, viden og information er for noget. Det er ikke min hensigt. I det følgende definerer jeg den type af information af faktuel karakter, som indgår i officielle publikationer som videnskabelig viden, da jeg lægger til grund, at den pågældende viden er fremskaffet af akademikere uddannet i videnskabelige metoder. Det er betydningen af den type miljøviden, jeg analyserer i case-studiet. Der er næppe heller tvivl om, at den pågældende viden er tiltænkt en instrumentel funktion for beslutningsprocessen om udvidelse af Helsingørmotorvejen. Mod slutningen af arbejdsrapporten vil jeg på baggrund af casestudiet ganske kort diskutere miljøindikatorers rolle i beslutningsprocesser. Miljøindikatorer er en delmængde af den samlede miljøviden, og der er i disse år nationalt og internationalt fokus på udvikling af miljøindikatorer. Arbejdsrapporten er lavet i forbindelse med et Ph.d-forløb ved Danmarks Miljøundersøgelser og Roskilde Universitetscenter. Det empiriske grundlag er en række kvalitative interviews med politikere og embedsmænd involveret i processen, officielle publikationer samt aktindsigt i Trafikministeriets og Vejdirektoratets relevante sagsmapper. Alle interviewpersoner har haft mulighed for at godkende udskriften af eller referatet af interviewet med dem eller de konkrete citater der anvendes. En enkelt har ikke ønsket at benytte sig af denne mulighed Analysen af foranstaltninger for at fremme bustrafik og samkørsel afrapporteres andetsteds (Sørensen 2000). 13 Der er i forbindelse med dette papir interviewet i alt 10 personer. Derudover har jeg gennemført uformelle samtaler med enkelte andre. For metodiske overvejelser se Sørensen (2000). 10

12 2 Historien om Helsingørmotorvejens udvidelse Helsingørmotorvejen er Danmarks ældste motorvej. Den blev åbnet i 1956 med 4 spor fra Jægersborg til Hørsholm 14. Allerede i 1971 diskuteres en udvidelse fra 4 til 6 spor i Berlingske Tidende. Jeg har her valgt at analysere beslutningsprocessen fra 1987 og frem til slutningen af Myldretidsproblemer Der er behov for kapacitetsudvidelse på Helsingørmotorvejen. Sådan lyder det i en rapport som Vejdirektoratet udgiver i begyndelsen af Det drejer sig om det sydlige stykke af Helsingørmotorvejen. Vejdirektoratet er en styrelse under Trafikministeriet 16. Rapporten er et oplæg til handlingsplan for vedligeholdelse og udbygning af motorvejene i Københavnsområdet, men der er fokus på Helsingørmotorvejen, fordi det er her de mest presserende problemer er 17. Argumenterne for at udvide et stykke af Helsingørmotorvejen er, at trafikken i Københavnsområdet over en kortere årrække er steget med ca. 20%, og at der også forventes trafikvækst i de følgende år. Det har på Helsingørmotorvejen allerede resulteret i, at belastningsgraden i myldretiden [er] langt over den tilladelige kapacitet. [Hvilket] betyder, at selv små forstyrrelser i trafikken medfører chokbølger, der forplanter sig bagud i trafikken og får denne til at gå i stå i kortere eller længere perioder. Særligt på de sydgående spor har trafikken nået et sådant niveau, at der i morgenmyldretiden sker egentlige trafiksammenbrud på strækningen fra Hørsholm til Lundtofte. I myldretiden er der mellem Isterødvej og Hans Knudsens Plads registreret en forsinkelse på 14 minutter sammenlignet med rejsetiden udenfor myldretiden. Samtidig gælder det for Helsingørmotorvejen, at vejbelægningen er i meget dårlig stand, så renovering er påtrængende. Derfor kan man lige så godt udvide vejen, når man nu skal i gang med renoveringen. Reduktion i antallet af færdselsuheld for- 14 Side 5 indeholder et kort over området. 15 Vejdirektoratet (1987a): Ministerier skifter navne. Trafikministeriet bærer i den periode, der analyseres her, også navnet Ministeriet for offentlige arbejder og Trafik- og Kommunikationsministeriet. Ligeledes bærer Miljøministeriet i perioden også navnet Miljø- og Energiministeriet. For overskuelighedens skyld kalder jeg dem imidlertid overalt hhv. Trafikministeriet og Miljøministeriet. 17 Vejdirektoratet (1987a): i. 11

13 ventes også ved en udvidelse, fordi trafik dermed vil blive flyttet fra andre, mere trafikfarlige veje til Helsingørmotorvejen Vejdirektoratet (1987a). Citaterne side

14 13

15 Oplægget til handlingsplan resulterer i, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der foruden Vejdirektoratet består af andre myndigheder i området, bl.a. Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) og Københavns Amt. I slutningen af 1987 kommer arbejdsgruppens rapport, der redegør for, hvordan motorvejen kan udvides og hvilke konsekvenser det vil have. Argumenterne for udvidelsen er stadig overvejende hensynet til trafikafvikling. Argumentet om trafiksikkerhed indgår også. Men man kan også læse i rapporten, at antallet af personskadeuheld pr. mio. kørte kilometre faktisk er lavere på den strækning af Helsingørmotorvejen, der ønskes udvidet, end gennemsnittet for samtlige motorveje i Danmark. Antallet af materielskadeuheld er til gengæld større end man skulle forvente. Udvidelsen med to spor forventes ikke at give en stor effekt: Ombygning til 6 spor [ ] anses dog for at være en marginal sikkerhedsmæssig forbedring, står der i rapporten. Der argumenteres nu også på 4 linier - med, at miljøet langs det lokale vejnet (kommune- og amtsvejene) vil blive yderligere forringet, med mindre vejen udvides, fordi trafikken på grund af køerne på Helsingørmotorvejen søger der hen. Arbejdsgruppen påpeger også i rapporten, at Helsingørmotorvejen er del af en Europavej, og at den foruden at være en indfaldsvej til København, også er del af en ringvejsforbindelse uden om København, fordi den flettes sammen med Motorringvejen vest om København og fordi halvdelen af trafikken på Helsingørmotorvejen fortsætter ad Motorringvejen 19. Det anbefales i rapporten, at vejen evt. som den første af 3 etaper - udvides med to spor mellem Jægersborg og Øverødvej Tengvad-udvalget og Würtzen-udvalget Selvom Vejdirektoratet med de to rapporter fra 1987 er med til at bringe udvidelsen af Helsingørmotorvejen på en offentlig dagsorden, besluttes den ikke udvidet de følgende år. Det skyldes formentlig, at udvalg nedsættes, der skal se på trafikinvesteringerne i Hovedstadsområdet. Det gælder dels Tengvad-udvalget 21, som kommer med sin redegørelse i juni 1988, dels Würtzen-udvalget 22, som afrapporterer i marts I disse rapporter er der ikke opbakning til at udvide Helsingørmotorvejen. Tengvad-udvalget tilkendegiver, at tværveje kan udbygges, mens det er udvalgets generelle synspunkt, at radialforbindelser [indfaldsvejene] ikke bør udbygges. Formentlig har der i udvalget været uenighed om, hvorvidt netop Helsingørmotorvejen skal udbygges, for det samlede udvalg tilføjer om indfaldsveje, at 19 Vejdirektoratet (1987b): Citaterne side 14 og Vejdirektoratet (1987b):1, Udvalget er opkaldt efter dets formand, daværende chef i Trafikministeriets Planlægningsafdeling, Søren Tengvad. Planlægningsafdelingen eksisterede på det tidspunkt som en enhed udenfor departementet med direkte reference til ministeren. 22 Udvalget er opkaldt efter dets første formand, departementschef i Budgetdepartementet (Finansministeriet), Hans Würtzen. Han blev mod slutningen af udvalgets levetid afløst som formand fordi han gik af som departementschef. 14

16 [p]resserende lokale miljøproblemer kan dog gøre det nødvendigt med visse omlægninger. Mens de statslige repræsentanter i en særudtalelse tilkendegiver, at [d]et kan ikke anbefales, at radialvejene udbygges. Det gælder såvel Helsingørmotorvejen som Hillerødmotorvejen.. De statslige repræsentanter er Trafikministeriets Planlægningsafdeling, DSB, Miljøministeriet, Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Trafikministeriets departement er også repræsenteret i udvalget, men har ikke ønsket at tage stilling til udvidelsen 23. Tilsvarende formuleringer findes i Würtzen-udvalgets rapport. Her nævnes Helsingørmotorvejen ikke eksplicit, men udvalget vender sig direkte mod, at problemer med trafikafvikling og miljøgener skulle berettige udvidelser af indfaldsveje 24. Begge udvalgs-rapporter indeholder afsnit med data om udviklingen i biltrafikken og fordelingen på transportformer. Würtzen-udvalgets rapport indeholder desuden afsnit med data om trafikskabte miljøproblemer i hovedstadsområdet 25. Disse oplysninger fremstår som en del af udvalgenes argumenter for deres forslag. Det er da også Würtzen-udvalget, Trafikministeriet henviser til, da ministeriet i juli 1991 besvarer et brev fra Københavns Amt. Amtet har presset på for udvidelse af motorvejen, men med henvisning til, at der endnu ikke foreligger politisk stillingtagen til Würtzenudvalgets rapport, skriver ministeriet at udvidelse af Helsingørmotorvejen må således fortsat bero på udfaldet af de igangværende overvejelser om de fremtidige statslige investeringer i hovedstadsregionen 26. Det er ikke første gang, at Københavns Amt henvender sig til Trafikministeriet om udvidelse af Helsingørmotorvejen 27. Og det er heller ikke den sidste. 2.3 Amtet vil betale I april 1992 tager sagen en ny vending. Et flertal i Københavns Amtsråd beslutter opfordret af Finansministeriet 28 at amtet vil medfinansiere motorvejs- og motortrafikveje indenfor amtet. Konkret ønskes forhandling om 4 vejprojekter: Anlæg af Frederikssundsmotorvejens 1. etape og Tværvejens 1. etape samt udvidelse af Motorringvejen og Helsingørmotorvejen. Én af dem er altså udvidelsen af Helsingørmotorvejen, selvom amtet finder, at det netop ikke skal medfinansiere denne motorvej, da den er del af Det Store H, som staten må finansiere. Men amtet finder formentlig, at de med dette udspil også kan fremme en statslig finansieret udvidelse af Helsingørmotorvejen. 23 Tengvad-udvalget (1988). Citaterne side 55 og 57, fremhævelsen i orginal. 24 Würtzen-udvalget (1991): Würtzen-udvalget (1991): Brev fra Trafikministeriet til Københavns Amt, Se fx brev fra Københavns Amt til Trafikministeriet, Københavns Amt, Erhvervs- og udviklingskontoret: NOTAT Vedr.: Regional udvikling og erhvervsfremme. Motorveje/motortrafikveje i Københavns Amt,

17 Amtet stiller dog en forudsætning for den amtslige medfinansiering, som senere skal vise sig væsentlig: [D]et forudsættes [ ] at princippet om amtslig medfinansiering også bør gælde i det øvrige land 29. Amtets udspil er utraditionelt. For amtet har hidtil antaget, at staten skulle finansiere de pågældende anlæg. Årsagen til det utraditionelle udspil hænger ifølge den daværende borgmester i Københavns Amt sammen med en generel politisk hensigt om at styrke hovedstadsområdet. I efterkrigsperioden har man talt meget om decentralisering og udflytning af institutioner fra Københavnsområdet til det øvrige land. Modsat er opfattelsen hos amtsborgmesteren og andre, at hovedstaden skal styrkes, ellers kan man ikke styrke Danmarks konkurrenceposition overfor andre lande. De forsøger bl.a. at hindre udflytning af institutioner til Jylland, men i deres opfattelse af Københavnsområdets rolle, spiller trafikinvesteringer også en rolle: Yderligere tog vi så fat i, hvad kan man faktisk gøre? Og der kan det offentlige først og fremmest sørge for, at man har en infrastruktur, som fungerer og er i orden. Det giver sig så resultat i, at vi sætter kraftigt ind på at få en Øresundsforbindelse etableret, vi sætter ind på Københavns Havn, vi sætter ind på en lang række andre ting: jernbane, S-tog, lufthavnen og alle de ting. Det skal bare virke og fungere og udbygges, [ ] og også motorveje, fordi vi siger, at det er nødvendigt, at for at det hænger sammen, må man også have et effektivt transportsystem både kollektivt og individuelt 30. Eller som det formuleres i et amtsligt notat: Skal Hovedstadsområdet være et vækstcentrum, er en løsning på trafikproblemerne en forudsætning 31. Udspillet fra Københavns Amt resulterer i, at der i slutningen af 1992 afholdes et møde mellem amtet, Vejdirektoratet og Trafikministeriets departement om de vejprojekter som amtet ønsker fremmet. Også Helsingørmotorvejens udvidelse er på dagsordenen. På mødet er der enighed om, at hvis Helsingørmotorvejen skal udvides, må staten betale. Der henvises i referatet til, at hverken Würtzen-udvalget eller Københavns Kommune støtter projektet. Og det er formentlig årsagen til, at det i referatet konstateres: Trafikministeriets repræsentanter fandt, at dette projekt i øjeblikket ikke havde mulighed for at nyde fremme Københavns Amtsråds mødesag af den 22. april 1992 pkt Københavns Amtsråd, Erhvervs- og udviklingskontoret: NOTAT Vedr.: Regional udvikling og erhvervsfremme. Motorveje/motortrafikveje i Københavns Amt, Trafikministeriet: Notat fra møde den 4. november 1992 med Københavns Amt om fremskyndelse af motorvejsinvesteringer i Hovedstadsområdet,

18 2.4 Principaftale Trods Trafikministeriets negative udmelding om Helsingørmotorvejens udvidelse, indgår parterne en principaftale i begyndelsen af det nye år. Det skyldes formentlig, at et kompromis opnås, hvor amtet på sin side lover også at medfinansiere udvidelsen af Helsingørmotorvejen, selvom den indgår i Det Store H. Mens staten til gengæld lover at medfinansiere 2 projekter, som Trafikministeriet hidtil har betragtet som et amtsligt ansvar. Principaftalen indgås på et møde den 6. januar 1993, hvor både finansministeren, trafikministeren og formentlig også amtsborgmesteren deltager 33. Det er vigtigt at bemærke, at der netop kun er tale om en principaftale, hvis nærmere udformning fortsat forhandles. På et efterfølgende embedsmandsmøde fordeles ansvaret for de i alt 4 projekter som principaftalen indeholder. Vejdirektoratet får ansvaret for projektering m.v. af udvidelsen af Helsingørmotorvejen og Motorringvejen 34. Vejdirektoratet iværksætter i samarbejde med berørte kommuner, Københavns Amt og HT, et arbejde, som bl.a. har til formål at ajourføre og detaljere de tidligere undersøgelser om Helsingørmotorvejen og at foretage egentlig projektering. Arbejdet afrapporteres i en hovedrapport og en række delrapporter om specifikke emner. Hovedargumentationen for motorvejens udvidelse følger argumentationen i de tidligere rapporter. Nu gøres der imidlertid mere ud af en særlig terminologi for at beskrive trafikafviklingen. Således beskrives trafikafviklingen i seks forskellige serviceniveauer, fra hhv. fri afvikling til stresset trafikafvikling og trafiksammenbrud og i form af gennemsnitshastigheder i morgenmyldretiden. Det vurderes i rapporterne, at ca. 500 personer pr. hverdagsdøgn vil skifte fra kollektiv trafik til privatbil som følge af udbygningen, hvilket omtales som en meget beskeden modal-split-effekt Trafikministeriet: Notat fra møde den 5. februar 1993 i arbejdsgruppen vedrørende aftale om udbygning af veje i Københavnsområdet, Andre kilder peger på, at principaftalen indgås i december 1992, se L193 (Forslag til Lov om udvidelse af Helsingørmotorvejen og anlæg af 1. etape af Tværvej samt anlæg af omfartsvej Viborg Syd). Fremsat Her fra Tillæg A til Folketingstidende, Folketingsåret : Trafikministeriet: Notat fra møde den 5. februar 1993 i arbejdsgruppen vedrørende aftale om udbygning af veje i Københavnsområdet, , og Københavns Amt: Aftale mellem amtsrådet og regeringen om vejinvesteringer. Bilag til Økonomiudvalgets møde, dagsordenes pkt. 1.01, Vejdirektoratet (1993a). Citaterne side 21 og 65. Modal-split er udtryk for fordelingen af trafik på forskellige transportformer. Tallet for overflytning fra kollektiv trafik til personbil gælder for den udvidelse af både Helsingørmotorvejen og Motorringvejen, som analyseres i rapporten. Tallet går imidlertid igen i en senere kilde, hvor det anvendes alene om Helsingørmotorvejens udvidelse (L 193, Forslag til Lov om udvidelse af Helsingørmotorvejen og anlæg af 1. etape af Tværvej samt anlæg af omfartsvej Viborg Syd. Her fra Tillæg A til Folketingstidende, Folketingsåret :

19 I de nye rapporter bliver der også gjort en hel del ud af miljømæssige effekter, særligt for så vidt angår konsekvenser for natur/landskab og støj. De negative konsekvenser for natur og landskab vurderes begrænsede, fordi der blot er tale om udvidelse af en eksisterende vej. For støj forventes positive konsekvenser af udvidelsen, fordi støjbeskyttelsen vil blive forbedret. En udvidelse af motorvejen har også negative konsekvenser for energiforbrug, CO 2 -udslip og øvrig luftforurening. Både støj og luftforurening prissættes i den trafikøkonomiske beregning men med små tal sammenlignet med den pris, der sættes på tidsbesparelsen for trafikanterne 36. CO 2 -udslip og konsekvenser for natur og landskab analyseres, men prissættes ikke. I en af rapporterne fra 1987 påpegede Vejdirektoratet som et argument for at udvide Helsingørmotorvejen, at miljøet langs det lokale vejnet vil blive forbedret. I den nye rapport har man beregnet trafikaflastningen for andre veje i området. Aflastningen af andre veje er begrænset lyder konklusionen i rapporten. Det er primært to andre store veje i området, der vil blive aflastet, men altså kun i begrænset omfang. Så vidt jeg kan se, er det kun på de større lokale veje, at trafikaflastningen er beregnet 37. Arbejdet ligger færdigt i oktober Efter et afklarende møde blandt parterne, fremsender Trafikministeriet i januar en Aftale mellem Trafikministeriet og Københavns Amtsråd om samfinansiering af fire vejprojekter til underskrivelse i amtet 38. Så er det tid at udarbejde anlægslov for bl.a. Helsingørmotorvejen, hvilket sker. Februar 1994 foreligger et udkast 39, som sendes til høring hos diverse offentlige myndigheder. 2.5 Hvad står der i Den Jyske Ordbog? Men så springer en bombe. Mens myndighederne sidder og formulerer høringssvar på udkastet til lovforslag, vedtager Københavns Amtsråd på et møde i marts 1994, at det meddeles trafikministeren, at Københavns Amtsråd ikke kan godkende det foreliggende forslag til aftale om samfinansiering af 4 vejprojekter, da amtsrådets forudsætninger som tidligere er meddelt ministeriet ikke er opfyldt 40. Amtet springer altså fra principaftalen. 36 Tidsbesparelsen er opgjort til en værdi af 9,9 mio. kroner, de forbedrede støjforhold til 1,0 mio. kroner, og øget luftforurening er opgjort til at koste kroner. 37 Vejdirektoratet (1993a). 38 Trafikministeriet: Referat af møde mandag den 22. november 1993 i Trafikministeriet vedrørende samfinansieringsaftalen mellem Trafikministeriet og Københavns Amt om udbygning af fire vejanlæg i Københavnsområdet, , og Trafikministeriets brev til Københavns Amt, Trafikministeriet: Forslag til Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Udvidelse af Helsingørmotorvejen og Motorringvejen), Der er tale om et udkast. 40 Københavns Amt: Udskrift af forhandlingsprotokollen for mødet den 16. marts Dagsordenens pkt

20 Den formelle begrundelse er, at forudsætningen om, at amtslig medfinansiering også skulle gælde i det øvrige land, ikke er opfyldt: Samfinansiering i Københavns Amt samtidig med ren statsbetaling i resten af landet er i åbenlys strid med amtets forudsætninger for samfinansieringsprincippet omkring vejanlæggene. Situationen er efter min opfattelse nu den, at Københavns Amt kommer til at bidrage til motorvejsbyggeri i Jylland. Derved sendes yderligere penge fra øst til vest. Jeg har ladet mig fortælle, at udtrykket samfinansiering slet ikke findes i Den Jyske Ordbog, lyder det fra formanden for amtets Teknik og Miljø-udvalg, da sagen behandles i amtsrådet 41. Denne forklaring er måske også en del af de overvejelser, som amtsrådets politikere gør sig. Men der er også andre årsager. Efter et amtsrådsvalg i efteråret 1993 har Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF der tilsammen har 17 af Amtsrådets 31 pladser - konstitueret sig sammen. Borgmesterposten har Socialdemokratiet fået, men den tidligere socialdemokratiske borgmester er blevet afløst af en ny. Det Radikale Venstre har fået posten som formand for Teknik- og Miljøudvalget. Det er de tre partier, der stemmer for at springe fra aftalen med Trafikministeriet. På det tidspunkt har amtet lige været involveret i den såkaldte Hafnia-sag og mistet en hel del penge, så amtets økonomi er dårlig: Amtet havde en meget, meget dårlig økonomi på det tidspunkt. Man havde lige i kølvandet på Hafniasagen mistet nogle penge, og amtets økonomi og likviditet i det hele taget var i en elendig forfatning, og man vidste knap nok, om man havde løn til folk, eller man skulle hen i banken, når slutningen af måneden nærmede sig, fortæller den radikale formand for Teknikog Miljøudvalget, og fortsætter: Amtets almindelige situation gjorde, at den nye amtsborgmester og det meste af den socialdemokratiske gruppe helt klart havde en interesse i at få ordnede økonomiske tilstande 42. Socialdemokratiet er altså på grund af amtets betrængte økonomiske situation interesseret i at springe fra samfinansieringsaftalen. Dertil kom, at Det Radikale Venstre (og SF) af principielle grunde gerne springer fra aftalen. Som det formuleres af formanden for Teknik- og Miljøudvalget: Efter valget sker så det, at Det Radikale Venstre ud fra nogle principielle holdningsmæssige årsager osv. siger, at det [de fire motorveje som indgår i aftalen] synes vi egentlig ikke er særligt nødvendig, og han taler om, at Det Radikale Venstre ligesom SF havde en ideologisk modstand mod at bygge motorveje 43. Det er ikke mit indtryk, at amtets forudsætning har været dominerende i forhandlingerne med Trafikministeriet. Tværtimod. Forudsætningen fremgår af et indledende brev til Finansministeriet fra maj 1992, men den fremgår ikke af referater fra møder mellem parterne og det fremgår heller ikke, at Trafikministeriet eller Finansministeriet lover at gøde jorden for at samfinansieringsprincippet udbredes til hele landet. En embedsmand fra Trafikministeriets departement, der 41 Københavns Amt: Uddrag af formanden for Udvalget for Teknik og Miljø Per Kleis Bønnelycke s bemærkninger vedrørende samfinansiering af 4 vejprojekter,

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Sammenfatning. Projektets formål. Begrebet strategisk miljøvurdering

Sammenfatning. Projektets formål. Begrebet strategisk miljøvurdering Sammenfatning Projektets formål Projektet har til formål at videreudvikle de erfaringer med miljøvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag, der hidtil er opnået i Danmark, og medvirke til en dialog

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Indeholder samspillet i centraladministrationen barrierer for integration af miljøhensyn i trafikpolitik?

Indeholder samspillet i centraladministrationen barrierer for integration af miljøhensyn i trafikpolitik? Indeholder samspillet i centraladministrationen barrierer for integration af miljøhensyn i trafikpolitik? Kandidatstipendiat Claus Hedegaard Sørensen Roskilde UniversitetsCenter 1. Tema og fokus. Med Brundtland-rapporten

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Trafikpolitik og trafikplanlægning i Hovedstadsområdet

Trafikpolitik og trafikplanlægning i Hovedstadsområdet Trafikpolitik og trafikplanlægning i Hovedstadsområdet Per Homann Jespersen & Claus Hedegaard Sørensen, FLUX Center for transportforskning Roskilde Universitetscenter Indledning I 2001 gennemførtes på

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Hovedstadsområdets Trafikselskab Per Homann Jespersen/26. oktober 2012 - En alternativ organisering af den kollektive trafik øst for Storebælt Dette oplæg er et indspil til Trængselskommissionens arbejde

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Møde/referat nr.: 464 Dato: 28. januar 2009 Sted: Hotel Koldingfjord Lokale: Bestyrelse: Mikael Jentsch MJ Formand Anders Thanning AT Næstformand Trine L. Holmberg TLH Sekretær

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Side 1 af 8 Samrådsspm. L Et faktuelt spørgsmål

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 183 Offentligt Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Næstved Kommune har den 26. februar 2013 indstillet to linjeforslag, A og B, til VVMundersøgelse.

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder )*++$+!! + Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Adm. dir. Hjalte Aaberg Udvalgets møder 18. april 2007 Teknik- og Miljøudvalget fik 1. udgave af dette notat i januar 2006 og 2. udgave i september

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Dato: 8. januar 2016 Til: Miljø- og fødevareministeren Att. Kystdirektoratet Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail:

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd.

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V. E-mail: bydesign@tmf.kk.dk http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/store-vindm-ller-ved-kalvebod-syd Indsigelse

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden Jens Holmboe, Vejdirektør jjh@vd.dk FRI s Årsmøde 3. marts 2016 Udviklingen i kørte km efter vejtype 2005-2015 Indeks 100 = 2005 150 140 130 Motorveje 120 110 Alle

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig Den nye S-bane Bedre Tryggere Hurtigere Mere miljøvenlig Trafikministeriet 1 1 2 Det skal være hurtigere og mere komfortabelt at benytte den kollektive trafik, så flere skifter bilen ud med tog og bus.

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere