TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer"

Transkript

1 TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer

2 SEB Gruppen A/S tilbyder ny kompetenceskabende uddannelse SEB Gruppen A/S har i mange år bistået virksomheder og organisationer i deres bestræbelser på at skabe lønsomme udviklingsprojekter. Det er vores klare opfattelse, at talentudvikling er nøglen til fremtidens excellente virksomhed. Derfor har vi valgt at arbejde med et anderledes og helhedsbeskrivende udviklingsværktøj TalentProfi len. Det er dette værktøj du som TalentCoach Executive kan opnå en certifi cering til selv at anvende. Som TalentCoach Executive vil du lære at skabe sammenhæng mellem organisationens vision, hvor færre medarbejdere skal indfri større forventninger til både effektivitet og nytænkning, og medarbejderens ønsker om det udviklende arbejdsmiljø, hvor den enkeltes kompetence og selvansvarlighed øges. Den seneste forskning viser et stigende behov for at opleve mening i tilværelsen. Vi er hele mennesker og denne helhed skal også være til stede på jobbet. Idéen for virksomheder i at uddanne superbrugere, der efterfølgende kan TalentCoache andre i organisationen frem til deres High Performance mønstre, er at sikre sig et af de mest effektive værktøjer til udvikling af den humane kapital, så den altid er optimal gearet til at indfri visionen. På basis af vores erfaringer har vi udviklet en uddannelse, der giver dig en dyb indsigt i teorierne bag de 49 unikke talenter og deres samspil samt den fornødne tid til træning, der skal til for at oppebære de færdigheder, der gør dig til en eminent TalentCoach Executive. Som TalentCoach Executive lærer du at sikre, at organisationen er i balance mellem syv basale krav for lønsom vækst forstå talentets dybereliggende natur kunne fremme den psykologiske dynamik, der frigør bundne talenter afl æse de non-verbale signaler, der gør dig til en eminent TalentCoach anvende teorien om de 7 grundkvaliteter, der er udgangspunktet for TalentProfi len motivere den enkelte til at gøre en aktiv indsats for virksomheden at frigøre de bundne ressourcer og derved give organisationen fremdrift fremme den proaktive konfl iktløsning, som baner vejen for forandringsvillighed Din opgave som TalentCoach Executive kan deles op i tre hovedområder. For det første kan du øge den enkelte medarbejders forståelse for og lyst til at udvikle sine egne unikke talenter. Det andet fokusområde er at udbrede forståelse for, at den enkeltes High Performance kun kan eksistere i samspil med andre talenters ressourcer. Det sidste fokusområde er at kunne tydeliggøre det talentpotentiale, virksomheden skal bruge for at kunne indfri sine visioner TalentManagement. Det lyder måske ganske lige til i praksis er der tale om revolutionerende nye muligheder. 2

3 TalentCoach Executive kunsten at gøre fremtid til fremskridt På fremtidens arbejdsplads er den eneste konstante faktor forandring, og moderne informationsteknologi gør, at alle og alting er bundet sammen. Dagligdagen er blevet langt mere kompleks. Derfor er de fleste organisationer allerede nu klar over, at de gør klogt i at arbejde systematisk med talentudvik lingsprocesser. At arbejde strategisk med TalentManagement er at sikre, at medarbejderne er i stand til at agere hurtigt på de ændrede værdier og krav fra markedet. Alle ved, at det er en god idé - men nu ved vi også, hvordan det gøres i praksis. Uddan dig selv eller virksomhedens nøglepersoner til TalentCoach Executive og frigør det enorme potentiale, der ligger i den uforløste humane kapital. Formålet med uddannelsen er, at du som TalentCoach Executive bliver i stand til at udvikle den enkelte medarbejder til at bruge sig selv på den optimale måde og få adgang til det - ofte enorme - uudnyttede potentiale. De fleste anvender ifølge Gallup under 20 % af deres samlede talentmasse så din opgave er ved hjælp af TalentProfilen, at afdække de mekanismer, der har overskygget eller forhindret den enkelte i at bruge sig selv optimalt. Ny forskning viser, at det moderne menneske oplever et stigende behov for meningsfuldhed i tilværelsen. Resultat af denne forskning, har endnu engang bekræftet tidligere undersøgelsers resultater, nemlig at der er en sammenhæng mellem det at få mulighed for og støtte til at udfolde sine talenter og psykiske sundhed. Det har viste sig, at mennesker, der prioriterer meningsfuldhed meget højt, langt oftere er præget af positive oplevelser omkring deres talenter end andre (kilde angivelse på bagsiden). Din opgave som TalentCoach Executive er at sikre, at jobbet eller fritiden giver plads til dette behov, der ellers bliver til demotivation. På TalentCoach Executive uddannelsen bliver du introduceret til den holistiske psykologi, den seneste forskning i bevidsthedsudvikling og til det at skabe syntese mellem de krav, der ligger i jobbeskrivelsen, og de behov for udvikling, den enkelte har. På den måde bliver du i stand til at give den enkelte mulighed for at finde sin nøgle til High Performance og samtidig afhjælpe de demotiverende negative adfærdsmønstre, der ellers vil sive ud i organisationen. Om uddannelsen TalentCoach Executive er en eksamineret diplomuddannelse, der tidsmæssigt løber over 2 måneder. For at opnå diplom og ret til at kalde sig TalentCoach Executive skal alle tre moduler være gennemført og eksamen være bestået. Du skal bruge 6 hele dage fordelt på 3 moduler af hver 2 dage. Modul 1 Viden, Modul 2 Træning og Modul 3 Færdighed. Ud over fællesundervisningen vil du indgå i et TalentTeam, hvor I mødes til 2 gange 2 timer supervision-sessions mellem modulerne. Efterfølgende er der mulighed for at indgå i en ERFA gruppe, der superviseres af en TalentMaster. Der bliver lagt vægt på, at deltagerne efterfølgende kan arbejde videre selvstændigt, idet der etableres netværk og TalentCoaching-par. Uddannelsen er sammensat så du får en bred teoretisk viden om talenternes grundstruktur, en forståelse for lønsomhedsprincipperne i moderne HR udvikling samt en erfaringsbaseret fortrolighed i at anvende værktøjet TalentProfilen i din coaching. Du vil få adgang til den nyeste viden ind for læring, coaching og kommunikation. Samtlige teoretiske emner vil blive fulgt op af cases, personlige øvelser og træning. Uddannelsen er en dynamisk proces, som gennemføres med fokus på den enkeltes behov. Den gennemgående underviser sikrer, at der spindes en rød tråd gennem de 6 dage, supervisionen, eksamen og evt. ERFA deltagelse. Du får udleveret TalentCoach Executive arbejdsbogen, som ud over et omfattende dokumentationsmateriale også indeholder en personlig logbog til dine erfaringer og spørgsmål. Det er tanken, at du bruger denne bog flittigt under hele forløbet for disse spørgsmål vil blive besvaret enten i undervisningen eller i supervisionsdelen. På denne måde sikrer vi, at alle dine tvivlsspørgsmål bliver bearbejdet. 3

4 Af de grundlæggende bevidsthedskvaliteter er 1, 2 og 3 knyttet til bevidsthedens grundstruktur. 4 er spejlingen og 5, 6 og 7 er knyttet til den måde de primære kvaliteter kommer til konkret udtryk. 1. Vilje og kraft 5. Konkret viden 6. Hengivenhed og idealisme 4. Harmoni og skønhed 2. Kærlighed - visdom 3. Aktiv intelligens 7. Orden og ritualer 4

5 Eksempler på værktøjet Når personen online har udfyldt spørgeskemaet, genereres den faktuelle talentprofil, med over 5 mia. kombinationsmuligheder. Her er et par eksempler. 5

6 Modul 1 Viden der gør en forskel På de første to dage introduceres du til Talentkonceptet, og du får en indføring i den nye grundforståelse for det at arbejde med den unikke kombination af 49 talenter. Der skal en ny værktøjskasse til for at kunne håndtere en langt mere kompleks forståelse af det menneskelige behov for at udfolde sit potentiale. Som TalentCoach Executive er det din opgave at lede fokuspersonen frem til den øgede selvforståelse, der skaber talentudvikling. Hvert talent rummer særlige muligheder og udfordringer. Når man anvender sine evner rigtigt, er enhver arbejdsopgave inspirerende, fordi livsenergien styrkes. Når man bruger sig selv forkert, får man som oftest ingen virkelig glæde ud af arbejdet. I arbejdet med talenterne ligger således en vigtig nøgle til at frigøre ressourcer, øge arbejdsglæden og skabe tillid og respekt mellem mennesker. Alt sammen gennem en forståelse af, hvad det er, vi er virkelige gode til. Gennem indsigt i de bagvedliggende teorier lærer du at anvende TalentProfi lens informationer til at skabe den indsigt, der skal til hos fokuspersonen eller kollegaen for at vedkommende selv kan være aktiv i udarbejdelsen af en handleplan, der kan aktivere en større del af det iboende talentpotentiale. Du kan, udover den korte gennemgang af processen fra spørgeskemaet til den færdige profi l, også få mulighed for at følge processen fi rst hand. Hovedemner vil være: De 7 grundkvaliteter Baggrunden for den nye talentforståelse Det menneskelige talentpotentiale TalentProfi len som værktøj fra a til å Etik og værdikodeks for anvendelsen TalentCoaching som begreb Det optimale TalentCoaching-forløb Begyndende træning i TalentCoaching med konstruktiv feed-back og feed-forward Ved afrundingen på dag 2 aftales det, hvem der indgår i de forskellig TalentCoach Teams, hvor og hvornår de skal mødes, og hvem der forankrer aftalen. Du skal påregne at bruge nogle timer på at læse arbejdsbogen og besvare øvelserne. På modul 1 vil der være ca. 70 % indlæring via oplæg og ca. 30 % indlæring via dialog og øvelser. Fælles for begge dagene er, at undervisningen påbegyndes kl og afsluttes kl Der er indlagt pauser og frokost, når det passer ind i undervisningen. Morgenmad fra kl til 9.00 Talentudtalelse Ulrik Mikkelsen, økonomidirektør i Louis Poulsen Lighting er uddannet TalentCoach Executive fra 2003 og han siger TalentCoaching er en effektiv måde at udvikle de personlige egenskaber gennem dybere forståelse for ens eget ansvar for sin egen adfærd. Vi har i hele ledergruppen arbejdet med TalentProfi len, og det har givet os en nyttig forståelse for vores udviklingspotentiale. Vi har derfor kunnet sætte en proces i gang, der skal optimere talenterne i virksomheden for en optimering af talenter er lig med en optimering af ledelsesmæssige ressourcer, og alle virksomheders store udfordring er netop at balancere ressourceindsatsen og ressourceudnyttelsen i forhold til virksomhedens situation og ambition / vision og der viser TalentCoaching sin styrke 6

7 Modul 2 Øvelse gør mester På dag 3 og 4 træner vi de færdigheder deltagerne fi k viden om på det første modul. Deltagerne træner først med hinanden og dernæst på nogle ukendte TalentProfi ler. Det er helt centralt for den optimale TalentCoaching, at du har indarbejdet værktøjet så godt, at du ikke skal bruge din koncentration på at huske, hvad det ene talent rummer af skyggesider, men kan fl ytte fokus helt og holdent over på det menneske, du TalentCoacher. Vi arbejder med at udvide den psykologiske indsigt i det intrapsykiske plan. Når et menneske i sin unikke kombination af talenter har nogle elementer, der konfl ikter eller danner opposition til hinanden, skabes der indre spændinger. De kan enten blive til dynamik, når de kan få et konstruktivt udløb via frigørende aktiviteter, eller blive til uforløste destruktive handlemønstre. Du lærer at lægge en Coaching strategi, der gør det muligt for dig at fremme udviklingsprocessen hos det menneske, du TalentCoacher. For at sikre succes må du kunne afgøre, i hvilket tempo og med hvilken kommunikationsnøgle du bedst fremmer forståelsen. Hovedemnerne er: Fortolkning af de forskellige elementer i profi len De pædagogiske principper for læring Sådan lægges den optimale coaching strategi De 3 kommunikationsnøgler Brændglasteorien Via indsigt i skyggedynamikken og konfl iktmatricen introduceres deltagerne til en grundforståelse for de interpersonelle perspektiver af TalentProfi l-værktøjer. Der vil blive arbejdet i dybden med det at sammensætte TalentTeams, og det at mediere i teamkonfl ikter via TalentProfi len på overbygningsmodulet TalentManager. Ethvert menneske er unikt og indeholder en række talenter, der i kombination med hinanden kan skabe innovation og nytænkning. Det er som Georg Brandes sagde: Talentet er som et brændglas, der samler og forener de vidt adspredte stråler. Når vi først lærer at udfolde vores samlede sum af talenter åbner der sig et multivers af muligheder og det giver virkelyst. På modul 2 vil der være ca. 70 % træning og 30 % teori. Fælles for begge dagene er, at undervisningen påbegyndes kl og afsluttes kl Der er indlagt pauser og frokost, når det passer ind i undervisningen. Morgenmad fra kl til Talentudtalelse Helle Kolberg er udviklingskonsulent i Hørsholm Kommune og TalentCoach Executive fra 2003, og hun siger Jeg fi nder, at TalentProfi len er en ny og spændende måde at bruge et testværktøj på. Det giver en anderledes indfaldsvinkel og omhandler hele individets personlighed. En samtale baseret på TalentProfi len er en meget udviklende samtale, som i de fl este tilfælde vil give inspiration til at arbejde videre med sig selv. TalentProfi len er et rigtig godt dialog/udviklingsværktøj, som er meget velegnet i forbindelse med kompetenceudvikling. En persons udviklingspotentialer kan ofte være lidt udefi nerbare - her bliver der faktisk sat ord på, hvor personens talentmasse ligger - og hvad den enkelte konkret kan blive bedre til. Det siger næsten sig selv, at hvis vi hver især bruger vores energi på det vi er gode til, da skaber det større trivsel og arbejdsglæde. 7

8 Modul 3 Færdigheder fra fremtiden til fremskridt På dette afsluttende modul modtager hver deltager en ukendt gæst, som modtager en TalentCoaching. Vi arbejder fordelt på hold, så alle får mulighed for at gennemføre en TalentCoaching i fuld længde (1 1/2 time). Efter hver session samles der op og den enkelte TalentCoach får en dybdegående feedback på sit gennemløb. Hovedemnerne er: Fra profi l til indsigt Sådan skaber du overblik Lønsomhed i HR Træning Træning Træning Når alle har gennemført deres TalentCoaching afholder vi en Open Space, hvor det er dine og de øvrige deltagers ønsker og specifikke behov, der bestemmer hvad vi skal arbejde med. Søren Kierkegaard sagde Det store er ikke at være det ene eller andet, men at være sig selv. Og det formår hvert eneste menneske, hvis det vil, og det er hemmeligheden bag den excellente TalentCoaching. At hjælpe den enkelte frem til den indsigt i sin egen natur, der skaber transformation. På dag 6 sikrer vi, at du har både teori og praksis på plads, så du er parat til at give selvstændige TalentCoachinger. Vi afholder 2 til 4 detalje-workshops, hvor der bliver mulighed for at arbejde i dybden med de elementer, du har mest brug for at udbygge din forståelse for eller træne dine færdigheder i, for at blive en excellent TalentCoach Executive. Sidst på eftermiddagen er der afsat tre timer til en gruppeevaluering, hvor deltagerne evaluerer hinanden og kommer med feed-forward. Efter en debriefi ng-runde afsluttes dagen med en fælles middag. På modul 3 vil der være ca. 80 % træning og 20 % teori. Fælles for begge dagene er, at undervisningen påbegyndes kl og afsluttes kl På dag 6 er der middag, som afsluttes kl Der er indlagt pauser og frokost, når det passer ind i undervisningen. Morgenmad fra kl til 9.00 Selvindsigt Model for syntesen i udvikling af talentpotentiale Talentudtalelse Inger Marie Nielsen er Strategisk HR konsulent, FLC- Nord og TalentCoach Executive fra 2003 og hun siger Jeg har som HR- Chefkonsulent arbejdet med mange forskellige indgange til det at kortlægge menneskers udviklingsmuligheder. Jeg har i TalentProfi len - som jeg nu er certifi ceret i at anvende - oplevet at få et værktøj, der ikke alene er nuanceret; men også formår at møde den enkelte i et varmt og dog klart lys. Derfor anbefaler jeg TalentProfi len til udvikling, motivation og inspiration af den enkelte og af organisationen. Talentpotentiale Selvværd Selvtillid 8

9 Om uddannelsen Uddannelsen afholdes Du kan se, hvornår de næste forløb i 2004 er planlagt ved at gå ind på vores Aktivitetsliste, der ligger på vores hjemmeside Træningen afholdes enten på KolleKolle i Værløse eller på vores adresse på Nygade 6 (Strøget), København. Det er også her supervisionsmøder, eksamen og evt. ERFA møder finder sted. Uddannelsens afslutning Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor du skal TalentCoache en for dig ukendt person samt besvare en række spørgsmål til teorierne. For at erhverve retten til at kalde dig TalentCoach Executive skal alle tre moduler og supervisionerne være gennemført og eksamenerne bestået. Herefter modtager du et diplom på din certificering med ret til at kalde dig TalentCoach Executive og med ret til at anvende TalentProfil-værktøjet efter de gældende forskrifter og licensbetingelser. Hvis din eksamen mod forventning ender med ikke bestået, vil du få en handleplan med mulighed for re-eksamination og/eller mulighed for frit at følge et senere forløb. Datoen for din eksamen planlægger vi sammen, da det er meget individuelt hvor hurtigt efter undervisningen er afsluttet, at den enkelte har fået mulighed for at træne de 4 til 6 TalentCoachinger, vi anbefaler inden eksamen. Undervisere på TalentCoach Executive uddannelsen Det er adm. Direktør for SEB Gruppen A/S, Erhvervspsykologisk Rådgiver, Forfatter og TalentMaster Sebastian Nybo, der er hovedunderviser. Gæstelærer er Forsker og adm. Direktør Rolf Jackson fra True Leadership International samt Erhvervspsykolog, og TalentCoach Heidi Rosenqvist Rosenqvist Consult. Hvem henvender denne træning sig til TalentCoach Executive uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med et helhedsorienteret udviklingsværktøj, der formår at afdække det menneskelige potentiale på en enkel og let omsættelig måde og samtidigt ikke presser individet ind i stiv og ufuldstændig typologi. Du sidder som HR Manager, Personalechef eller Personaleudvikler. Du arbejder som intern konsulent i virksomheden eller du sidder med rekruttering. Du er en del af et lederteam, der gerne vil arbejde organisatorisk med TalentManagement, og derfor vil du gerne om bag værktøjet. Forudsætninger for at blive optaget på TalentCoach Executive uddannelsen En forudsætning for at kunne arbejde kvalificeret med udvikling af det menneskelige potentiale er, at du har et grundlæggende kendskab til psykologi, kommunikation og personlig udvikling. Det er også en fordel, men ingen forudsætning, at du har arbejdet med andre test- eller profileringsværktøjer såsom MBTI, Belbin eller Adizes. For at sikre kvaliteten af de uddannede TalentCoaches, forbeholder SEB Gruppen A/S sig retten til at afvise personer, der ikke vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne TalentCoache. Pris Pris pr. deltager er kr ,00 ekskl. moms. Prisen inkluderer udover undervisning og forplejning, samtlige materialer du skal anvende på uddannelsen og din egen TalentProfil med efterfølgende TalentCoaching. Desuden får du mulighed for at anvende 6 TalentProfiler til internt brug (som du selv coacher i forbindelse med uddannelsen). Kursusmateriale er inklusive 2 bøger; Kernekvaliteter af Daniel D. Ofman samt Det Indre Lederskab af Sebastian Nybo. Du modtager et diplom som bevis på din certificering og bliver optaget på hjemmesiden (hvis du ønsker det). ERFA gruppe medlemsskab koster kr pr. år, hvilket indbefatter 4 møder af 3 timers varighed samt en hel dags TalentOpenSpace. Priser for efterfølgende at anvende TalentProfilen i virksomheden Når først du har uddannelsen som autoriseret TalentCoach Executive, har du eller din organisation mulighed for at vælge den aftaleform, der passer dig eller jer bedst. Small Business licens ; 5 TalentProfiler inden for en varighed af 12 mdr. koster kr efterfølgende profiler koster kr En licens til at anvende 50 Talentprofiler inden for en varighed af 12 mdr. koster kr efterfølgende profiler koster kr Det forudsættes at TalentProfilen udfyldes ON LINE, og at du selv printer den færdige TalentProfil. Selve databehandlingen sker på vores server. 9

10 Modul 4 TalentManager Overbygning Du vil på dette modul lære at sammensætte High Performance Teams, der via deres talenter hele tiden skaber de optimale betingelser for toppræstationer. TalentManager er en overbygning på selve TalentCoach Executive uddannelsen. Vi vil på dette fjerde modul gå i dybden med det at arbejde med TalentProfi l-værktøjet på det interpersonelle plan. Du vil lære at kortlægge en gruppes konfl iktmatrice, og hvordan du kan optimere dynamikken med fokus på at fremme samspillet mellem de forskellige talenter og deres skygger. Du vil lære at anvende en workshop-teknik, så du selv kan arbejde videre med teknikken hjemme i din egen organisation. For at deltage på denne overbygning skal TalentCoacheksamen være bestået, og du skal have gennemført minimum 10 TalentCoachinger. Det er vigtigt at sikre, at din fortrolighed med det at arbejde med talentværktøjet på individniveau er tilstrækkelig, før du går videre til at arbejde med teams og grupper. Dette modul løber over 4 dage fordelt på 2 gange 2 sammenhængende dage. Det forudsættes, at du som deltager har lært at støtte den enkelte i sin egen udvikling af sin personlige håndtering af sit talent, og at vi kan uddybe de emner, du blev introduceret for på modul 2: gruppedynamik, konfl iktforståelse, talentskygger og holisme. Du vil på dette modul lære at sammensætte teams og via deres talenter skabe dynamik og udvikling. Hovedemnerne på modulet vil være: TalentTeamProfi l hvorfor skaber TalentTeams toppræstationen gruppedynamik værdier og etik at mediere i konfl ikter at lære TalentTeams at håndtere hinandens skyggesider TalentManagement Deltagerne bliver trænet i at sammensætte individer i teams, der naturligt styrker hinanden via deres individuelle talenter. Vi inviterer to forskellige teams til at fortælle deres historie, og derefter analyserer vi deres TalentTeamProfi l og kortlægger deres konfl iktmatrice. Efter de første to dages træning udvælger du et team (på maks. 6 personer, hvis accept, du indhenter), som du kan øve dig på. På basis af de individuelle TalentProfi ler udarbejder du selv ved hjælp af Teamudviklingsværktøjet, en TalentTeamProfi l som efterfølgende analyseres af holdet. Det er vigtigt, at du får tid til at øve dig og god mulighed for at gennemarbejde stoffet i dybden, så det bliver dine erfaringer og dine spørgsmål, der former dag 3 og 4. Afslutningsvist arbejder vi med TalentManagement på det organisatoriske plan, hvor du også introduceres til det at arbejde strategisk med rekruttering, kompetenceudvikling og et værdibaseret lederetisk fundament. På dette modul er der maksimalt plads til 8 deltagere. På modul 4 vil der være ca. 50 % indlæring via oplæg og ca. 50 % dialog og øvelser. Prisen er kr ,- eksklusiv moms og inklusiv forplejning og kursusmateriale, der også indeholder 3 bøger: Læring af Knud Illeris, Arbejdsgruppens Psykologi af Barbro Lennéer-Axelson & Ingela Thylefors samt Ro, Balance og Indsigt af Sebastian Nybo. Er du interesseret er du velkommen til at kontakte os eller gå ind på Aktivitetslisten på vores hjemmeside og se hvornår vi næste gang afholder dette modul. En indsigtsskabende øvelse, hvor deltagerne skal lære at håndtere hinandens talenter. 10

11 Talentmatricen - de 49 unikke talenter Oversigt over de 49 talenter i talentmodellen, som bygger på de 7 grundlæggende bevidsthedskvaliteter og deres udtryksformer. 11

12 Er du blevet interesseret i at vide mere om SEB Gruppens TalentCoah Excutive uddannelse er du meget velkommen til at ringe og få svar på dine spørgsmål. Vil du vide mere om SEB Gruppen som virksomhed er du meget velkommen til at besøge vores hjemmesider: Du er også velkommen til at besøge vores fælles hjemmeside Kilde: Sheldon, K.M,Elliot, A.J., Kim, Y., & Kasser, T. (2001). What Is Satisfying About Satisfying Events? Testing 10 Candidates Psychological Needs. Journal of Personality and Social Psychology, 80(2), Gallup, Now, Discover Your Strengths by Marcus Buckingham, Donald O. Clifton Danskernes værdier 2002, Peter Gundelach Kernekvaliteter, Organisationens skjulte værdier, Daniel D. Ofman JP Bøger 2002 Det Indre Lederskab, H. Sebastian Nybo (2002) Kort om underviseren: H. Sebastian Nybo er en anerkendt erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han er grundlægger af og adm. direktør for SEB-Gruppen A/S samt ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEBteorisættet. Via et internationalt net af samarbejdsrelationer med forskere og teoretikere inden for psykologi, filosofi og kommunikation har han bygget et stærkt og samtidig ukonventionelt fundament. De senere år har Sebastian Nybo specialiseret sig inden for emnerne Organisatorisk Bevidsthedsudvikling, Følelsesmæssig Intelligens samt Holistisk Lederudvikling og Selvledelse. Sebastian Nybo har undervist mennesker i både ind- og udland, og har 13 års erfaring i undervisning, rådgivning og rekruttering af ledere og nøglemedarbejdere. Hans brede erfaringsbaserede viden er tilegnet via tilknytning til bl.a. erhvervslivet, sundhedssektoren, medicinalindustrien og forskningsmiljøer. Imaterielle rettigheder: TalentProfilen er udviklet af True Leadership International, der ejer alle rettigheder. SEB-Gruppen A/S er certificeret som Alfa hus med ret til at uddanne TalentCoach Executives og kan indgå Licensaftaler på vegne af True Leadership International. Foto: Forside, Sigurd Winther Side 4 og 11, Sebastian Nybo Bagside, Rigmor Mydtskov SEB Gruppen A/S Nygade 6, 4. sal DK-1164 København K Tel Fax:

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Den rådgivende sælger i den finansielle sektor

Den rådgivende sælger i den finansielle sektor S E B I N N O VAT I O N E N D E L A F S E B G R U P P E N A / S Den rådgivende sælger i den finansielle sektor et seminar der klæder dig på til fremtidens krav Seminaret afholdes på SAS Radisson Scandinavia,

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK TRUST MENTOR by Bullock WWW.BULLOCK.DK Om mig I 16 år har jeg arbejdet med udvikling af mennesker. Skrev i en periode af 6 år til Berlingskes Business Ledelse på spidsen om karrierens emotionelle og udfordrende

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT ID-MANAGEMENT UDDANNELSE Et tilfredsstillende og meningsfyldt liv forudsætter, at vi er i stand til at tage lederskabet i vores egen personlige tilværelse. For at kunne gøre dette må vi have en veldefineret

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER?

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? 2013 1 Overbevisninger Fysik ADFÆRDSMODELLEN Din adfærd er det du gør i hverdagen som leder - og er betinget af 4 kerneområder. Alle 4 områder

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen.

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen. NYHEDSBREV Farvel til al vanetænkning Fremtidens grønne arkitekter er nødsaget til at ændre hele deres grundanskuelse. Hvor det før hen var tilstrækkeligt at fokusere på det FYSISKE er det nu et stort

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par,

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg er meget

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere