TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer"

Transkript

1 TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer

2 SEB Gruppen A/S tilbyder ny kompetenceskabende uddannelse SEB Gruppen A/S har i mange år bistået virksomheder og organisationer i deres bestræbelser på at skabe lønsomme udviklingsprojekter. Det er vores klare opfattelse, at talentudvikling er nøglen til fremtidens excellente virksomhed. Derfor har vi valgt at arbejde med et anderledes og helhedsbeskrivende udviklingsværktøj TalentProfi len. Det er dette værktøj du som TalentCoach Executive kan opnå en certifi cering til selv at anvende. Som TalentCoach Executive vil du lære at skabe sammenhæng mellem organisationens vision, hvor færre medarbejdere skal indfri større forventninger til både effektivitet og nytænkning, og medarbejderens ønsker om det udviklende arbejdsmiljø, hvor den enkeltes kompetence og selvansvarlighed øges. Den seneste forskning viser et stigende behov for at opleve mening i tilværelsen. Vi er hele mennesker og denne helhed skal også være til stede på jobbet. Idéen for virksomheder i at uddanne superbrugere, der efterfølgende kan TalentCoache andre i organisationen frem til deres High Performance mønstre, er at sikre sig et af de mest effektive værktøjer til udvikling af den humane kapital, så den altid er optimal gearet til at indfri visionen. På basis af vores erfaringer har vi udviklet en uddannelse, der giver dig en dyb indsigt i teorierne bag de 49 unikke talenter og deres samspil samt den fornødne tid til træning, der skal til for at oppebære de færdigheder, der gør dig til en eminent TalentCoach Executive. Som TalentCoach Executive lærer du at sikre, at organisationen er i balance mellem syv basale krav for lønsom vækst forstå talentets dybereliggende natur kunne fremme den psykologiske dynamik, der frigør bundne talenter afl æse de non-verbale signaler, der gør dig til en eminent TalentCoach anvende teorien om de 7 grundkvaliteter, der er udgangspunktet for TalentProfi len motivere den enkelte til at gøre en aktiv indsats for virksomheden at frigøre de bundne ressourcer og derved give organisationen fremdrift fremme den proaktive konfl iktløsning, som baner vejen for forandringsvillighed Din opgave som TalentCoach Executive kan deles op i tre hovedområder. For det første kan du øge den enkelte medarbejders forståelse for og lyst til at udvikle sine egne unikke talenter. Det andet fokusområde er at udbrede forståelse for, at den enkeltes High Performance kun kan eksistere i samspil med andre talenters ressourcer. Det sidste fokusområde er at kunne tydeliggøre det talentpotentiale, virksomheden skal bruge for at kunne indfri sine visioner TalentManagement. Det lyder måske ganske lige til i praksis er der tale om revolutionerende nye muligheder. 2

3 TalentCoach Executive kunsten at gøre fremtid til fremskridt På fremtidens arbejdsplads er den eneste konstante faktor forandring, og moderne informationsteknologi gør, at alle og alting er bundet sammen. Dagligdagen er blevet langt mere kompleks. Derfor er de fleste organisationer allerede nu klar over, at de gør klogt i at arbejde systematisk med talentudvik lingsprocesser. At arbejde strategisk med TalentManagement er at sikre, at medarbejderne er i stand til at agere hurtigt på de ændrede værdier og krav fra markedet. Alle ved, at det er en god idé - men nu ved vi også, hvordan det gøres i praksis. Uddan dig selv eller virksomhedens nøglepersoner til TalentCoach Executive og frigør det enorme potentiale, der ligger i den uforløste humane kapital. Formålet med uddannelsen er, at du som TalentCoach Executive bliver i stand til at udvikle den enkelte medarbejder til at bruge sig selv på den optimale måde og få adgang til det - ofte enorme - uudnyttede potentiale. De fleste anvender ifølge Gallup under 20 % af deres samlede talentmasse så din opgave er ved hjælp af TalentProfilen, at afdække de mekanismer, der har overskygget eller forhindret den enkelte i at bruge sig selv optimalt. Ny forskning viser, at det moderne menneske oplever et stigende behov for meningsfuldhed i tilværelsen. Resultat af denne forskning, har endnu engang bekræftet tidligere undersøgelsers resultater, nemlig at der er en sammenhæng mellem det at få mulighed for og støtte til at udfolde sine talenter og psykiske sundhed. Det har viste sig, at mennesker, der prioriterer meningsfuldhed meget højt, langt oftere er præget af positive oplevelser omkring deres talenter end andre (kilde angivelse på bagsiden). Din opgave som TalentCoach Executive er at sikre, at jobbet eller fritiden giver plads til dette behov, der ellers bliver til demotivation. På TalentCoach Executive uddannelsen bliver du introduceret til den holistiske psykologi, den seneste forskning i bevidsthedsudvikling og til det at skabe syntese mellem de krav, der ligger i jobbeskrivelsen, og de behov for udvikling, den enkelte har. På den måde bliver du i stand til at give den enkelte mulighed for at finde sin nøgle til High Performance og samtidig afhjælpe de demotiverende negative adfærdsmønstre, der ellers vil sive ud i organisationen. Om uddannelsen TalentCoach Executive er en eksamineret diplomuddannelse, der tidsmæssigt løber over 2 måneder. For at opnå diplom og ret til at kalde sig TalentCoach Executive skal alle tre moduler være gennemført og eksamen være bestået. Du skal bruge 6 hele dage fordelt på 3 moduler af hver 2 dage. Modul 1 Viden, Modul 2 Træning og Modul 3 Færdighed. Ud over fællesundervisningen vil du indgå i et TalentTeam, hvor I mødes til 2 gange 2 timer supervision-sessions mellem modulerne. Efterfølgende er der mulighed for at indgå i en ERFA gruppe, der superviseres af en TalentMaster. Der bliver lagt vægt på, at deltagerne efterfølgende kan arbejde videre selvstændigt, idet der etableres netværk og TalentCoaching-par. Uddannelsen er sammensat så du får en bred teoretisk viden om talenternes grundstruktur, en forståelse for lønsomhedsprincipperne i moderne HR udvikling samt en erfaringsbaseret fortrolighed i at anvende værktøjet TalentProfilen i din coaching. Du vil få adgang til den nyeste viden ind for læring, coaching og kommunikation. Samtlige teoretiske emner vil blive fulgt op af cases, personlige øvelser og træning. Uddannelsen er en dynamisk proces, som gennemføres med fokus på den enkeltes behov. Den gennemgående underviser sikrer, at der spindes en rød tråd gennem de 6 dage, supervisionen, eksamen og evt. ERFA deltagelse. Du får udleveret TalentCoach Executive arbejdsbogen, som ud over et omfattende dokumentationsmateriale også indeholder en personlig logbog til dine erfaringer og spørgsmål. Det er tanken, at du bruger denne bog flittigt under hele forløbet for disse spørgsmål vil blive besvaret enten i undervisningen eller i supervisionsdelen. På denne måde sikrer vi, at alle dine tvivlsspørgsmål bliver bearbejdet. 3

4 Af de grundlæggende bevidsthedskvaliteter er 1, 2 og 3 knyttet til bevidsthedens grundstruktur. 4 er spejlingen og 5, 6 og 7 er knyttet til den måde de primære kvaliteter kommer til konkret udtryk. 1. Vilje og kraft 5. Konkret viden 6. Hengivenhed og idealisme 4. Harmoni og skønhed 2. Kærlighed - visdom 3. Aktiv intelligens 7. Orden og ritualer 4

5 Eksempler på værktøjet Når personen online har udfyldt spørgeskemaet, genereres den faktuelle talentprofil, med over 5 mia. kombinationsmuligheder. Her er et par eksempler. 5

6 Modul 1 Viden der gør en forskel På de første to dage introduceres du til Talentkonceptet, og du får en indføring i den nye grundforståelse for det at arbejde med den unikke kombination af 49 talenter. Der skal en ny værktøjskasse til for at kunne håndtere en langt mere kompleks forståelse af det menneskelige behov for at udfolde sit potentiale. Som TalentCoach Executive er det din opgave at lede fokuspersonen frem til den øgede selvforståelse, der skaber talentudvikling. Hvert talent rummer særlige muligheder og udfordringer. Når man anvender sine evner rigtigt, er enhver arbejdsopgave inspirerende, fordi livsenergien styrkes. Når man bruger sig selv forkert, får man som oftest ingen virkelig glæde ud af arbejdet. I arbejdet med talenterne ligger således en vigtig nøgle til at frigøre ressourcer, øge arbejdsglæden og skabe tillid og respekt mellem mennesker. Alt sammen gennem en forståelse af, hvad det er, vi er virkelige gode til. Gennem indsigt i de bagvedliggende teorier lærer du at anvende TalentProfi lens informationer til at skabe den indsigt, der skal til hos fokuspersonen eller kollegaen for at vedkommende selv kan være aktiv i udarbejdelsen af en handleplan, der kan aktivere en større del af det iboende talentpotentiale. Du kan, udover den korte gennemgang af processen fra spørgeskemaet til den færdige profi l, også få mulighed for at følge processen fi rst hand. Hovedemner vil være: De 7 grundkvaliteter Baggrunden for den nye talentforståelse Det menneskelige talentpotentiale TalentProfi len som værktøj fra a til å Etik og værdikodeks for anvendelsen TalentCoaching som begreb Det optimale TalentCoaching-forløb Begyndende træning i TalentCoaching med konstruktiv feed-back og feed-forward Ved afrundingen på dag 2 aftales det, hvem der indgår i de forskellig TalentCoach Teams, hvor og hvornår de skal mødes, og hvem der forankrer aftalen. Du skal påregne at bruge nogle timer på at læse arbejdsbogen og besvare øvelserne. På modul 1 vil der være ca. 70 % indlæring via oplæg og ca. 30 % indlæring via dialog og øvelser. Fælles for begge dagene er, at undervisningen påbegyndes kl og afsluttes kl Der er indlagt pauser og frokost, når det passer ind i undervisningen. Morgenmad fra kl til 9.00 Talentudtalelse Ulrik Mikkelsen, økonomidirektør i Louis Poulsen Lighting er uddannet TalentCoach Executive fra 2003 og han siger TalentCoaching er en effektiv måde at udvikle de personlige egenskaber gennem dybere forståelse for ens eget ansvar for sin egen adfærd. Vi har i hele ledergruppen arbejdet med TalentProfi len, og det har givet os en nyttig forståelse for vores udviklingspotentiale. Vi har derfor kunnet sætte en proces i gang, der skal optimere talenterne i virksomheden for en optimering af talenter er lig med en optimering af ledelsesmæssige ressourcer, og alle virksomheders store udfordring er netop at balancere ressourceindsatsen og ressourceudnyttelsen i forhold til virksomhedens situation og ambition / vision og der viser TalentCoaching sin styrke 6

7 Modul 2 Øvelse gør mester På dag 3 og 4 træner vi de færdigheder deltagerne fi k viden om på det første modul. Deltagerne træner først med hinanden og dernæst på nogle ukendte TalentProfi ler. Det er helt centralt for den optimale TalentCoaching, at du har indarbejdet værktøjet så godt, at du ikke skal bruge din koncentration på at huske, hvad det ene talent rummer af skyggesider, men kan fl ytte fokus helt og holdent over på det menneske, du TalentCoacher. Vi arbejder med at udvide den psykologiske indsigt i det intrapsykiske plan. Når et menneske i sin unikke kombination af talenter har nogle elementer, der konfl ikter eller danner opposition til hinanden, skabes der indre spændinger. De kan enten blive til dynamik, når de kan få et konstruktivt udløb via frigørende aktiviteter, eller blive til uforløste destruktive handlemønstre. Du lærer at lægge en Coaching strategi, der gør det muligt for dig at fremme udviklingsprocessen hos det menneske, du TalentCoacher. For at sikre succes må du kunne afgøre, i hvilket tempo og med hvilken kommunikationsnøgle du bedst fremmer forståelsen. Hovedemnerne er: Fortolkning af de forskellige elementer i profi len De pædagogiske principper for læring Sådan lægges den optimale coaching strategi De 3 kommunikationsnøgler Brændglasteorien Via indsigt i skyggedynamikken og konfl iktmatricen introduceres deltagerne til en grundforståelse for de interpersonelle perspektiver af TalentProfi l-værktøjer. Der vil blive arbejdet i dybden med det at sammensætte TalentTeams, og det at mediere i teamkonfl ikter via TalentProfi len på overbygningsmodulet TalentManager. Ethvert menneske er unikt og indeholder en række talenter, der i kombination med hinanden kan skabe innovation og nytænkning. Det er som Georg Brandes sagde: Talentet er som et brændglas, der samler og forener de vidt adspredte stråler. Når vi først lærer at udfolde vores samlede sum af talenter åbner der sig et multivers af muligheder og det giver virkelyst. På modul 2 vil der være ca. 70 % træning og 30 % teori. Fælles for begge dagene er, at undervisningen påbegyndes kl og afsluttes kl Der er indlagt pauser og frokost, når det passer ind i undervisningen. Morgenmad fra kl til Talentudtalelse Helle Kolberg er udviklingskonsulent i Hørsholm Kommune og TalentCoach Executive fra 2003, og hun siger Jeg fi nder, at TalentProfi len er en ny og spændende måde at bruge et testværktøj på. Det giver en anderledes indfaldsvinkel og omhandler hele individets personlighed. En samtale baseret på TalentProfi len er en meget udviklende samtale, som i de fl este tilfælde vil give inspiration til at arbejde videre med sig selv. TalentProfi len er et rigtig godt dialog/udviklingsværktøj, som er meget velegnet i forbindelse med kompetenceudvikling. En persons udviklingspotentialer kan ofte være lidt udefi nerbare - her bliver der faktisk sat ord på, hvor personens talentmasse ligger - og hvad den enkelte konkret kan blive bedre til. Det siger næsten sig selv, at hvis vi hver især bruger vores energi på det vi er gode til, da skaber det større trivsel og arbejdsglæde. 7

8 Modul 3 Færdigheder fra fremtiden til fremskridt På dette afsluttende modul modtager hver deltager en ukendt gæst, som modtager en TalentCoaching. Vi arbejder fordelt på hold, så alle får mulighed for at gennemføre en TalentCoaching i fuld længde (1 1/2 time). Efter hver session samles der op og den enkelte TalentCoach får en dybdegående feedback på sit gennemløb. Hovedemnerne er: Fra profi l til indsigt Sådan skaber du overblik Lønsomhed i HR Træning Træning Træning Når alle har gennemført deres TalentCoaching afholder vi en Open Space, hvor det er dine og de øvrige deltagers ønsker og specifikke behov, der bestemmer hvad vi skal arbejde med. Søren Kierkegaard sagde Det store er ikke at være det ene eller andet, men at være sig selv. Og det formår hvert eneste menneske, hvis det vil, og det er hemmeligheden bag den excellente TalentCoaching. At hjælpe den enkelte frem til den indsigt i sin egen natur, der skaber transformation. På dag 6 sikrer vi, at du har både teori og praksis på plads, så du er parat til at give selvstændige TalentCoachinger. Vi afholder 2 til 4 detalje-workshops, hvor der bliver mulighed for at arbejde i dybden med de elementer, du har mest brug for at udbygge din forståelse for eller træne dine færdigheder i, for at blive en excellent TalentCoach Executive. Sidst på eftermiddagen er der afsat tre timer til en gruppeevaluering, hvor deltagerne evaluerer hinanden og kommer med feed-forward. Efter en debriefi ng-runde afsluttes dagen med en fælles middag. På modul 3 vil der være ca. 80 % træning og 20 % teori. Fælles for begge dagene er, at undervisningen påbegyndes kl og afsluttes kl På dag 6 er der middag, som afsluttes kl Der er indlagt pauser og frokost, når det passer ind i undervisningen. Morgenmad fra kl til 9.00 Selvindsigt Model for syntesen i udvikling af talentpotentiale Talentudtalelse Inger Marie Nielsen er Strategisk HR konsulent, FLC- Nord og TalentCoach Executive fra 2003 og hun siger Jeg har som HR- Chefkonsulent arbejdet med mange forskellige indgange til det at kortlægge menneskers udviklingsmuligheder. Jeg har i TalentProfi len - som jeg nu er certifi ceret i at anvende - oplevet at få et værktøj, der ikke alene er nuanceret; men også formår at møde den enkelte i et varmt og dog klart lys. Derfor anbefaler jeg TalentProfi len til udvikling, motivation og inspiration af den enkelte og af organisationen. Talentpotentiale Selvværd Selvtillid 8

9 Om uddannelsen Uddannelsen afholdes Du kan se, hvornår de næste forløb i 2004 er planlagt ved at gå ind på vores Aktivitetsliste, der ligger på vores hjemmeside Træningen afholdes enten på KolleKolle i Værløse eller på vores adresse på Nygade 6 (Strøget), København. Det er også her supervisionsmøder, eksamen og evt. ERFA møder finder sted. Uddannelsens afslutning Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor du skal TalentCoache en for dig ukendt person samt besvare en række spørgsmål til teorierne. For at erhverve retten til at kalde dig TalentCoach Executive skal alle tre moduler og supervisionerne være gennemført og eksamenerne bestået. Herefter modtager du et diplom på din certificering med ret til at kalde dig TalentCoach Executive og med ret til at anvende TalentProfil-værktøjet efter de gældende forskrifter og licensbetingelser. Hvis din eksamen mod forventning ender med ikke bestået, vil du få en handleplan med mulighed for re-eksamination og/eller mulighed for frit at følge et senere forløb. Datoen for din eksamen planlægger vi sammen, da det er meget individuelt hvor hurtigt efter undervisningen er afsluttet, at den enkelte har fået mulighed for at træne de 4 til 6 TalentCoachinger, vi anbefaler inden eksamen. Undervisere på TalentCoach Executive uddannelsen Det er adm. Direktør for SEB Gruppen A/S, Erhvervspsykologisk Rådgiver, Forfatter og TalentMaster Sebastian Nybo, der er hovedunderviser. Gæstelærer er Forsker og adm. Direktør Rolf Jackson fra True Leadership International samt Erhvervspsykolog, og TalentCoach Heidi Rosenqvist Rosenqvist Consult. Hvem henvender denne træning sig til TalentCoach Executive uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med et helhedsorienteret udviklingsværktøj, der formår at afdække det menneskelige potentiale på en enkel og let omsættelig måde og samtidigt ikke presser individet ind i stiv og ufuldstændig typologi. Du sidder som HR Manager, Personalechef eller Personaleudvikler. Du arbejder som intern konsulent i virksomheden eller du sidder med rekruttering. Du er en del af et lederteam, der gerne vil arbejde organisatorisk med TalentManagement, og derfor vil du gerne om bag værktøjet. Forudsætninger for at blive optaget på TalentCoach Executive uddannelsen En forudsætning for at kunne arbejde kvalificeret med udvikling af det menneskelige potentiale er, at du har et grundlæggende kendskab til psykologi, kommunikation og personlig udvikling. Det er også en fordel, men ingen forudsætning, at du har arbejdet med andre test- eller profileringsværktøjer såsom MBTI, Belbin eller Adizes. For at sikre kvaliteten af de uddannede TalentCoaches, forbeholder SEB Gruppen A/S sig retten til at afvise personer, der ikke vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne TalentCoache. Pris Pris pr. deltager er kr ,00 ekskl. moms. Prisen inkluderer udover undervisning og forplejning, samtlige materialer du skal anvende på uddannelsen og din egen TalentProfil med efterfølgende TalentCoaching. Desuden får du mulighed for at anvende 6 TalentProfiler til internt brug (som du selv coacher i forbindelse med uddannelsen). Kursusmateriale er inklusive 2 bøger; Kernekvaliteter af Daniel D. Ofman samt Det Indre Lederskab af Sebastian Nybo. Du modtager et diplom som bevis på din certificering og bliver optaget på hjemmesiden (hvis du ønsker det). ERFA gruppe medlemsskab koster kr pr. år, hvilket indbefatter 4 møder af 3 timers varighed samt en hel dags TalentOpenSpace. Priser for efterfølgende at anvende TalentProfilen i virksomheden Når først du har uddannelsen som autoriseret TalentCoach Executive, har du eller din organisation mulighed for at vælge den aftaleform, der passer dig eller jer bedst. Small Business licens ; 5 TalentProfiler inden for en varighed af 12 mdr. koster kr efterfølgende profiler koster kr En licens til at anvende 50 Talentprofiler inden for en varighed af 12 mdr. koster kr efterfølgende profiler koster kr Det forudsættes at TalentProfilen udfyldes ON LINE, og at du selv printer den færdige TalentProfil. Selve databehandlingen sker på vores server. 9

10 Modul 4 TalentManager Overbygning Du vil på dette modul lære at sammensætte High Performance Teams, der via deres talenter hele tiden skaber de optimale betingelser for toppræstationer. TalentManager er en overbygning på selve TalentCoach Executive uddannelsen. Vi vil på dette fjerde modul gå i dybden med det at arbejde med TalentProfi l-værktøjet på det interpersonelle plan. Du vil lære at kortlægge en gruppes konfl iktmatrice, og hvordan du kan optimere dynamikken med fokus på at fremme samspillet mellem de forskellige talenter og deres skygger. Du vil lære at anvende en workshop-teknik, så du selv kan arbejde videre med teknikken hjemme i din egen organisation. For at deltage på denne overbygning skal TalentCoacheksamen være bestået, og du skal have gennemført minimum 10 TalentCoachinger. Det er vigtigt at sikre, at din fortrolighed med det at arbejde med talentværktøjet på individniveau er tilstrækkelig, før du går videre til at arbejde med teams og grupper. Dette modul løber over 4 dage fordelt på 2 gange 2 sammenhængende dage. Det forudsættes, at du som deltager har lært at støtte den enkelte i sin egen udvikling af sin personlige håndtering af sit talent, og at vi kan uddybe de emner, du blev introduceret for på modul 2: gruppedynamik, konfl iktforståelse, talentskygger og holisme. Du vil på dette modul lære at sammensætte teams og via deres talenter skabe dynamik og udvikling. Hovedemnerne på modulet vil være: TalentTeamProfi l hvorfor skaber TalentTeams toppræstationen gruppedynamik værdier og etik at mediere i konfl ikter at lære TalentTeams at håndtere hinandens skyggesider TalentManagement Deltagerne bliver trænet i at sammensætte individer i teams, der naturligt styrker hinanden via deres individuelle talenter. Vi inviterer to forskellige teams til at fortælle deres historie, og derefter analyserer vi deres TalentTeamProfi l og kortlægger deres konfl iktmatrice. Efter de første to dages træning udvælger du et team (på maks. 6 personer, hvis accept, du indhenter), som du kan øve dig på. På basis af de individuelle TalentProfi ler udarbejder du selv ved hjælp af Teamudviklingsværktøjet, en TalentTeamProfi l som efterfølgende analyseres af holdet. Det er vigtigt, at du får tid til at øve dig og god mulighed for at gennemarbejde stoffet i dybden, så det bliver dine erfaringer og dine spørgsmål, der former dag 3 og 4. Afslutningsvist arbejder vi med TalentManagement på det organisatoriske plan, hvor du også introduceres til det at arbejde strategisk med rekruttering, kompetenceudvikling og et værdibaseret lederetisk fundament. På dette modul er der maksimalt plads til 8 deltagere. På modul 4 vil der være ca. 50 % indlæring via oplæg og ca. 50 % dialog og øvelser. Prisen er kr ,- eksklusiv moms og inklusiv forplejning og kursusmateriale, der også indeholder 3 bøger: Læring af Knud Illeris, Arbejdsgruppens Psykologi af Barbro Lennéer-Axelson & Ingela Thylefors samt Ro, Balance og Indsigt af Sebastian Nybo. Er du interesseret er du velkommen til at kontakte os eller gå ind på Aktivitetslisten på vores hjemmeside og se hvornår vi næste gang afholder dette modul. En indsigtsskabende øvelse, hvor deltagerne skal lære at håndtere hinandens talenter. 10

11 Talentmatricen - de 49 unikke talenter Oversigt over de 49 talenter i talentmodellen, som bygger på de 7 grundlæggende bevidsthedskvaliteter og deres udtryksformer. 11

12 Er du blevet interesseret i at vide mere om SEB Gruppens TalentCoah Excutive uddannelse er du meget velkommen til at ringe og få svar på dine spørgsmål. Vil du vide mere om SEB Gruppen som virksomhed er du meget velkommen til at besøge vores hjemmesider: Du er også velkommen til at besøge vores fælles hjemmeside Kilde: Sheldon, K.M,Elliot, A.J., Kim, Y., & Kasser, T. (2001). What Is Satisfying About Satisfying Events? Testing 10 Candidates Psychological Needs. Journal of Personality and Social Psychology, 80(2), Gallup, Now, Discover Your Strengths by Marcus Buckingham, Donald O. Clifton Danskernes værdier 2002, Peter Gundelach Kernekvaliteter, Organisationens skjulte værdier, Daniel D. Ofman JP Bøger 2002 Det Indre Lederskab, H. Sebastian Nybo (2002) Kort om underviseren: H. Sebastian Nybo er en anerkendt erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han er grundlægger af og adm. direktør for SEB-Gruppen A/S samt ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEBteorisættet. Via et internationalt net af samarbejdsrelationer med forskere og teoretikere inden for psykologi, filosofi og kommunikation har han bygget et stærkt og samtidig ukonventionelt fundament. De senere år har Sebastian Nybo specialiseret sig inden for emnerne Organisatorisk Bevidsthedsudvikling, Følelsesmæssig Intelligens samt Holistisk Lederudvikling og Selvledelse. Sebastian Nybo har undervist mennesker i både ind- og udland, og har 13 års erfaring i undervisning, rådgivning og rekruttering af ledere og nøglemedarbejdere. Hans brede erfaringsbaserede viden er tilegnet via tilknytning til bl.a. erhvervslivet, sundhedssektoren, medicinalindustrien og forskningsmiljøer. Imaterielle rettigheder: TalentProfilen er udviklet af True Leadership International, der ejer alle rettigheder. SEB-Gruppen A/S er certificeret som Alfa hus med ret til at uddanne TalentCoach Executives og kan indgå Licensaftaler på vegne af True Leadership International. Foto: Forside, Sigurd Winther Side 4 og 11, Sebastian Nybo Bagside, Rigmor Mydtskov SEB Gruppen A/S Nygade 6, 4. sal DK-1164 København K Tel Fax:

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Den rådgivende sælger i den finansielle sektor

Den rådgivende sælger i den finansielle sektor S E B I N N O VAT I O N E N D E L A F S E B G R U P P E N A / S Den rådgivende sælger i den finansielle sektor et seminar der klæder dig på til fremtidens krav Seminaret afholdes på SAS Radisson Scandinavia,

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0)

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) 1 Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen til uddannelserne... 2 Vores idégrundlag... 3 Oversigt over uddannelserne... 4 1. år: Selvledelse... 4 2. år:

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM

PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM Personlig ledelse Talentledelse Coaching Innovation Handlekraft & Indflydelse Stresshåndtering Kommunikation Motivation Målsætning Konflikthåndtering Forhandling Salg

Læs mere

OPTIMAL KOMMUNIKATION

OPTIMAL KOMMUNIKATION ...unleash the true potential OPTIMAL KOMMUNIKATION Ved Sebastian Nybo OPTIMAL KOMMUNIKATION Indholdsfortegnelse Forord 3 De seks grundprincipper 5 De fire basale personlighedselementer 6 Særlige Q-kendetegn

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse.

Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Forskning i Coaching Baseret Ledelse 6 De optimale rammer for accelerationen af dit lederskab - The Coaching Company i Hørsholm

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere