Indledning Tendenser Livsmod generelt At gøre tilbudet kendt for målgruppen Pjecen Kønsaspekt... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tendenser... 4 Livsmod generelt... 4 At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5 Pjecen... 7 Kønsaspekt... 9 Fremtidigt samarbejde Forslag Bilag Bilag

2 Indledning Projekt Livsmod er et forsøgsprojekt, der begyndte i januar 1997, og forløb over en periode på 2 år. Projektet rettede sig til unge under 18 år, der havde forsøgt selvmord. Projektet, som blev implementeret af Frederiksborg Amts Børnerådgivning, tilbød primært ambulante samtaler til de unge. Den foreliggende evaluering er en kvalitativ interviewundersøgelse blandt involveret plejepersonale på sygehusene i Frederiksborg Amt. Alle 4 sygehuse blev inddraget i evalueringen, om end Hørsholm sygehus indtager en særstilling. Følgende sygehusafdelinger indgik i undersøgelsen. Tabel 1. Involverede sygehusafdelinger i evalueringen af projekt Livsmod. AFDELING SYGEHUS Afd. F. Skadestuen Medicinsk Observationsafsnittet Intensiv Frederikssund X X Helsingør X Hillerød X X X Hørsholm X På Frederikssund og Hillerød sygehus blev der hvert sted interviewet tre sygeplejersker og en overlæge, på Helsingør sygehus blev der interviewet tre sygeplejersker og på Hørsholm sygehus blev der interviewet en sygeplejerske. Det samlede datamateriale er således 10 sygeplejersker og 2 overlæger. Heraf havde 5 sygeplejersker erfaringer med at anvende Livsmod. For de øvrige involverede gjaldt det, at nogle havde et forholdsvis stort kendskab til projektet, og disse havde i forvejen gjort sig mange overvejelser over Livsmod. Andre vidste kun at tilbudet eksisterede, og de havde ganske overfladisk forholdt sig til projektet. Der blev på intet sygehus lagt skjul på, at en betragtelig del af plejepersonalet sandsynligvis ikke havde kendskab til projekt Livsmod. Det medvirkende plejepersonale var meget positive overfor at lade sig interviewe om deres opfattelse af Livsmod, og som evalueringen viser, bidrager de med vedkommende aspekter. 2

3 Men som nævnt indtager Hørsholm sygehus en særstilling. Kendskabet til Livsmod var på Hørsholm sygehus absolut minimalt. Ved den første telefoniske kontakt, fortalte sygeplejersken, der var kontaktperson til Livsmod, at det var korrekt, at hun havde modtaget mødeindkaldelser til møder om Livsmod. Sygeplejersken havde imidlertid ikke deltaget i disse møder, og hun havde heller ikke opfordret andre sygeplejersker til at deltage i møderne, hvorfor hun ikke var af den opfattelse, at Hørsholm sygehus var en del af projektet. Der var således ikke tvivl om, at denne afdeling, som var intensivafdelingen, ikke havde benyttet sig af tilbuddet Livsmod. Dernæst blev distriktpsykiatrisk afdeling på Hørsholm sygehus kontaktet. De kendte heller ikke noget til Livsmod, hvilket naturligvis ikke var overraskende, da kontakt-sygeplejersken allerede havde fortalt, at hun ikke havde gjort en indsats for at formidle tilbudet om Livsmod videre. De forskellige sygeplejersker, som jeg talte med, var ikke interesserede i at lade sig interviewe om deres opfattelse af projekt Livsmod, da de ikke kendte indholdet i tilbudet. Endelig blev en sygeplejerske på skadestuen på Hørsholm sygehus involveret. Hun indvilgede i at lade sig interviewe, selv om hun heller ikke kendte til projekt Livsmod. Interviewet handlede således ikke konkret om, hvordan det har været at håndtere projekt Livsmod, men det interview handlede snarere om nogle overordnede betragtninger. Det er overordentligt interessant, at Hørsholm sygehus har lagt sig på sidelinien af projektet. Grundene hertil rækker ud over denne evaluerings rækkevidde, hvorfor der ikke skal gøres overvejelser i den retning. Blot skal det pointeres, at der her findes et felt, som muligvis rummer nyttig information, men som ikke yderligere vil blive behandlet i denne rapport. Udgangspunktet for interviewene var en interviewguide, der vedlægges som bilag 1. Evalueringen er opbygget som en tematisk fremstilling af tendenserne i materialet. Udvalgte citater fra interviewene er vedlagt som bilag 2. 3

4 Tendenser Livsmod generelt En stor del af sygeplejerskerne påpegede, at det var meget værdifuldt at vide, at der eksisterede et tilbud til selvmordstruede unge. Plejepersonalet manglede ofte den fornødne tid til at tale med de unge, og sygeplejerskerne følte ligeledes, at de manglede kompetencer. Der var derfor stor tilfredshed med at vide, at der fandtes et tilbud, som de kunne videreformidle til de unge. Der var blandt alle enighed om, at et samtaletilbud er et velegnet redskab, som kan hjælpe til, at de suicidalramte får vendt deres situation fra at være meget dårlig til at være mindre dårlig eller måske endda god. Ingen af de involverede sygeplejersker havde på noget tidspunkt haft erfaring med gentagne indlæggelser blandt målgruppen. Om det i projektperioden skyldes indsatsen fra Livsmod, kunne sygeplejerskerne hverken be- eller afkræfte. Der var stor tilfredshed med samarbejdet med medarbejderne fra Livsmod blandt de sygeplejersker, der havde erfaring med at håndtere adgangen til Livsmod. Der blev blandt andet af en sygeplejerske fremhævet, at hun var imponeret over fleksibiliteten hos Livsmod at medarbejderne havde mulighed for at komme til sygehuset, hvis det skønnedes mest hensigtsmæssigt. På samme måde som der var tilfredshed med samarbejdet, var der ligeledes tilfredshed med arbejdsgangen i forhold til Livsmod. En sygeplejerske pointerede, at det var nyttigt, at Børnerådgivningen både kunne kontaktes via telefon og fax. Det var med til at gøre adgangen til Livsmod enkel og hurtig. De enkelte sygehuse blev informeret om Livsmod via de kontaktpersoner, som var tilknyttet projektet. En del af de interviewede sygeplejersker mente, at den modtagne information var tilstrækkelig, samt at formidlingen af information via en ansat på sygehuset var optimalt. Argumentet, for at denne procedure er den mest hensigtsmæssige, 4

5 var, at plejepersonalet ved, hvilke afdelinger der bør informeres om Livsmod, ligesom personalet jævnligt har mulighed for at minde deres kollegaer om tilbudet, samt kontrollere at der findes pjecer om Livsmod på de aktuelle afdelinger. En anden del af de interviewede sygeplejersker mente, at det ville have været at foretrække, om Børnerådgivningen stod for formidlingen af projekt Livsmod. Der var forslag om at lægge sådanne informationsmøder i forbindelse med sygeplejekonferencer, personalemøder eller tema-timer. Nogle af de interviewede sygeplejersker mente, at personalet ville gøre noget mere for at blive kendt med projektet, hvis informanterne kom udefra. Flere nævnte, at et informationsmøde hvert halve år sandsynligvis ville være passende. Herunder skal nævnes, at størstedelen af alle de interviewede manglede informationer om, hvad et samtaletilbud konkret indebærer. De følte ikke, at de i tilstrækkeligt omfang vidste, hvad indholdet i et samtaletilbud nærmere er, og dermed hvad det var for et tilbud, som de formidlede videre til de unge. Kun et lille mindretal af sygeplejersker savnede en tilbagemelding vedrørende de henviste unge. Generelt var man i deres branche vant til et stort flow af patienter, som de ikke fik nogen tilbagemelding om. I enkelte tilfælde kunne det naturligvis have været interessant, men generelt manglede de ikke en tilbagemelding. At gøre tilbudet kendt for målgruppen Der var blandt plejepersonalet bred enighed om, at en overordentlig stor del af de suicidalramte bliver indlagt. På skadestueafdelingerne gjorde flere opmærksom på, at de forsøgte at overtale de unge mænd, der for eksempel havde skåret sig i håndledet, til at lade sig indlægge. På den måde fik plejepersonalet mulighed for at få en samtale med den unge samt formidle tilbudet om Livsmod. Alle interviewede mente, at stort set alle suicidalramte i projektets målgruppe fik tilbud om en samtale på Børnerådgivningen. Selv om en betydelig del af plejepersonalet ikke var bekendt med projektet, mente de interviewede alligevel, at projektet trods alt var så udbredt, at der til enhver tid ville være noget plejepersonale, som ville kende projektet, hvis en suicidalramt ung blev indlagt. Naturligvis var de ikke så naive, som en sygeplejerske udtrykte det, at de troede, at samtlige havde fået tilbudet i projektperioden, men alligevel tæt på. 5

6 Om selve formidlingen af tilbudet til de unge, varierede det meget, hvornår i forløbet den unge fik information om projekt Livsmod. På skadestuerne blev tilbudet stort set givet umiddelbart efter, at den unge var ankommet til sygehuset. Hvis den unge var forgiftet, kom patienten videre fra skadestuen til en anden afdeling indenfor en halv time. Personalet havde i disse situationer ikke ret meget tid sammen med patienten, hvorfor tilbudet blev givet med det samme. På de andre afdelinger var der bedre tid. Personalet her fortalte, at patienterne altid havde det somatisk meget dårligt det første stykke tid. Efter at patienterne begyndte at få det bedre, skønnede personalet, hvornår det mest gunstige tidspunkt var for at formidle Livsmod. Patienten måtte godt sunde sig lidt, men hvis der gik for lang tid, så man en tendens til, at de unge bagatelliserede hændelsen. Eller sagt med andre ord, tilbudet blev givet afhængig af situationen og med variationer mellem afdelingerne. På samme måde som der var forskelle afdelingerne imellem med hensyn til tidspunktet for at formidle Livsmod, var der ligeledes forskelle afdelingerne imellem med hensyn til hvilket beredskab, de mente vil være at foretrække, at Livsmod var i besiddelse af. På skadestuerne var der en klar tendens til, at personalet mente, at et akutberedskab ville være en forbedring af projektet. De øvrige afdelinger var stort set enige om, at det aktuelle beredskab dækkede deres behov. Enkelte mente, at en kort åbningstid i weekenden kunne være ønskelig, men ingen havde haft brug for at kunne kontakte Livsmod udenfor åbningstiderne. Hovedparten af de interviewede mente ikke, at det var vanskeligt at bedømme, hvornår det var relevant at tilbyde Livsmod. Enkelte påpegede vanskeligheden med at skelne mellem et selvmordsforsøg og unges nysgerrighed i forhold til at prøve, hvor meget de kunne tåle af alkohol, ecstasy, vægttab m.m. Der var delte meninger om Livsmods placering på Børnerådgivningen. To af sygeplejerskerne på Hillerød sygehus så ingen ulemper ved placeringen på Børnerådgivningen. En enkelt sygeplejerske fra Hillerød pegede på en mulig vanskelighed ved som ung at skulle tage på Børnerådgivningen og banke på en ukendt dør. Hun ville 6

7 derfor foreslå, at kontakten til Livsmod etableredes på sygehuset som en fast rutine, sådan at den unge havde mødt en af medarbejderne i Livsmod. Derefter så hun det som en betydelig fordel, at samtaleforløbet foregik udenfor sygehusregi. Den unge havde måske nogle dårlige oplevelser forbundet med sygehuset. Disse oplevelser kunne den unge sikkert bedre give slip på ved ikke at skulle i behandling på sygehuset. På de øvrige sygehuse så de ikke store ulemper ved Livsmods placering i Hillerød, men hvis de frit kunne vælge, ville størstedelen foretrække en placering i nærheden af sygehuset, men udenfor sygehusregi. Der var enighed blandt alle de interviewede om, at det måtte være en fordel for de unge, at samtalen foregik udenfor sygehuset. For eksempel forestillede interviewpersonerne sig, at de unge ville befinde sig bedre i et miljø, hvor behandlerne gik i almindeligt tøj og dermed udstrålede mindre autoritet end plejepersonalet på sygehusene. De fleste af interviewpersonerne mente, at tilbudet var lige egnet til unge med dansk kulturbaggrund som unge med anden etnisk kulturbaggrund. Når først de unge befandt sig i en så alvorlig situation, var en samtale af stor betydning uanset om den unge havde dansk eller anden etnisk kulturbaggrund, argumenterede de. Enkelte interviewpersoner havde erfaring med at formidle projekt Livsmod til en ung af anden etnisk herkomst. Deres erfaring var, at den unges forældre var meget afvisende overfor tilbudet. Dette havde resulteret i, at den unge afslog tilbudet, selv om sygeplejerskerne fornemmede, at den unge gerne ville have taget imod tilbudet. Disse sygeplejersker mente, at samtaletilbudet var lige velegnet til de unge uanset kulturbaggrund, men de unges forældre, som altid involveres hvis det er muligt, kunne være en hindring for foranstaltningen af tilbudet. Pjecen Alle 5 sygeplejersker, som havde erfaringer med at benytte Livsmod, fortalte, at de havde formidlet tilbudet til den unge i forbindelse med en samtale. Når plejepersonalet vurderede, at patienten var parat til at blive motiveret for et samtaleforløb, indledte de en samtale om alvoren i den handling, som den unge havde foretaget. Samtalen mundede ud i, at Livsmod blev introduceret. Den unge fik pjecen, som hun kunne kigge i, og efter at have overvejet det, ville sygeplejersken vende tilbage for eventuelt at lave en aftale om at kontakte Børnerådgivningen. Et af nøgleordene i forbindelse med formidlingen af projekt 7

8 Livsmod var motivation. Sygeplejerskerne forsøgte mest muligt at motivere den unge til at tage imod tilbudet. Vedrørende selve pjecen, var der tendens til, at interviewpersonerne delte sig i to nogenlunde lige store grupper. Den ene gruppe var af den opfattelse, at pjecen var velegnet til målgruppen. Forsiden på pjecen var afdæmpet, hvilket blev betragtet som en fordel, da den unges situation var så alvorlig, at det ikke var hensigtsmæssigt med et layout, der var præget af for meget fjas og pjat, som en sygeplejerske udtrykte det. Ligeledes var der forholdsvis enighed om, at pjecen var tilpas informativ. Der var dog en overvægt af interviewpersoner, der mente, at pjecen ikke primært henvendte sig til den unge. De mente snarere, at pjecen henvendte sig til plejepersonalet eller de unges forældre. Blandt den anden gruppe af interviewpersoner, mente de alle klart, at der var alt for mange informationer i pjecen til unge under 18 år. Interviewpersonerne var af den opfattelse, at mange af informationerne var overflødige i forhold til de unge og deres forældre. For eksempel var det ligegyldigt at vide, at behandlingstilbudet var amtsfinansieret. Det ville være tilstrækkeligt at pointere, at det var gratis. Derudover forholdt et fåtal sig kritiske til den sproglige udformning. De troede ikke, at ret mange unge under 18 i en suicidalramt situation ville være i stand til at få ret meget ud af pjecen, da den ikke var skrevet i et sprog, der rettede sig til de unge. Layoutet var en sædvanlig discount pjece fra Frederiksborg Amt, som en overlæge formulerede det. Denne gruppe mente således, at der var yderst ringe sandsynlighed for, at en ung ville åbne en pjece med et sådant layout. En sygeplejerske foreslog, at man udformede to pjecer, en pjece til den unge og en pjece til plejepersonalet. Pjecen til plejepersonalet kunne meget vel ligne den nuværende pjece, da det var væsentligt for plejepersonalet, at have alle relevante oplysninger. Pjecen til den unge kunne med fordel udformes med et ungt layout og i et ungt sprog. En anden sygeplejerske foreslog, at Børnerådgivningen henvendte sig til en af de unge, som Livsmod havde haft kontakt med, for at få en ung, der selv havde været i en suicidalramt situation, til at være med til at udforme en egnet pjece. 8

9 Omkring halvdelen af interviewpersonerne mente, at det var en barriere, at den unge skulle give tilladelse til at blive kontaktet af Livsmod. De mente, at der var mange, der havde registreringsskræk forstået på den måde, at hvis de først var registrerede hos en psykolog, ville det opfattes på lige fod som at være registreret i det psykiatriske system, og dermed stemplet som psykiatrisk patient. Flere sygeplejersker henviste til de mange, der benytter sig af anonyme telefonlinier, hvilket understøtter synspunktet, at mange helst vil undgå at lade sig registrere. Ligeledes mente flere sygeplejersker, at især grupper med anden etnisk baggrund var særligt forbeholdne overfor at lade sig registrere. Denne gruppe af interviewpersonerne var ikke i tvivl om, at flere ville tage imod tilbudet, hvis det kunne foregå anonymt. Den anden halvdel af interviewpersonerne mente ikke, at det havde nogen betydning overhovedet, at de unge ikke kunne være anonyme i Livsmod. Personalet argumenterede, at i Danmark er vi så vante til at skulle opgive vores cpr.numre i alle mulige sammenhænge, at det ikke vil have nogen betydning. Allerede når den unge ankommer til sygehuset, bliver den unge registreret. Det ville derfor ikke være en hindring, om den unge skulle opgive sit cpr.nummer endnu engang i forbindelse med Livsmod, mente denne del af interviewpersonerne. Som allerede nævnt, var det kun ca. halvdelen af interviewpersonerne, der havde erfaring med at anvende Livsmod. De havde ikke mange erfaringer med unge, der havde afslået tilbudet. Kun i et enkelt tilfælde, som allerede er nævnt, hvor den unge havde en anden etnisk baggrund blev tilbudet afslået på grund af den unges skeptiske forældre. Kønsaspekt Der var bred enighed blandt alle de involverede interviewpersoner om, at Livsmod rettede sig lige meget mod begge køn. Plejepersonalet mente ikke, at et tilbud om en samtale henvender sig mere til piger frem for drenge, ligesom de heller ikke mente, at tilbudet særligt rettede sig til en bestemt aldersgruppe indenfor målgruppen. Sygeplejerskerne, som alle var kvinder, mente ikke, at deres eget køn kunne vanskeliggøre motivationen af drenge. Sygeplejerskerne ville have fået skabt tilliden hos drengene i 9

10 løbet af den somatiske behandling, og de så således ingen ulemper ved som kvinder at skulle formidle Livsmod. Interviewpersonerne var stort set enige om, at det ikke var tilbudets karakter, der gjorde, at flere piger tog imod tilbudet. Det handlede om, at det næsten kun var piger, der forsøgte at begå selvmord. En enkelt sygeplejerske mente, at flere drenge måske ville tage imod tilbudet, hvis tilbudet tillige indeholdt en aktiv form for handling. Hun have ingen forslag til, hvad det nærmere kunne være. Fremtidigt samarbejde Der var ingen tvivl blandt interviewpersonerne om, hvorvidt de mente, om der burde være et fremtidigt tilbud til unge suicidalramte. Alle anså det for særdeles væsentligt, at et sådant tilbud fandtes. Heldigvis var der ikke så ofte brug for tilbudet, men når behovet var der, var det overordentligt betryggende at vide, at der fandtes en ekspertise, som var bedre fagligt funderet til denne type opgaver, samt havde tid til opgaven. Faglig ekspertise og tid var de to faktorer, der oftest blev nævnt som særlige styrker ved Livsmod. Forslag Interviewpersonerne kom med flere forslag til, hvordan man kunne justere projekt Livsmod med henblik på at udvikle projektet. Flere af forslagene er allerede nævnt ovenfor i forbindelse med redegørelsen for det tema, som de indgår i. Disse samt de endnu ikke nævnte forslag vil i det følgende oplistes: Forslag om at Børnerådgivningen introducerede projekt Livsmod på de aktuelle afdelinger på sygehusene. Herunder at Børnerådgivningen redegjorde for, hvad et samtaletilbud indebærer. En introduktion hvert halve år skønnedes passende. Forslag om at udvide tilbudet til at omfatte unge op til midt i tyverne, da en betydelig del suicidalramte er i aldersgruppen år. Hermed ville tilbudet oftere skulle anvendes, og dermed ville det lettere blive kendt blandt plejepersonalet. Forslag om at praktiserende læger også kunne benytte sig af tilbudet. På den måde ville Livsmod få en mere forebyggende karakter. 10

11 Forslag om at udvide tilbudet til også at gælde unge, som endnu ikke har forsøgt at begå selvmord, men hvor plejepersonalet skønner, at den unge ville profitere betydeligt af en samtale med en professionel. Dette ville ligeledes have karakter af forebyggelse. Desuden ville projektet jævnlig være aktuelt, og det ville derfor ikke så let blive glemt. Forslag om at kontakten mellem Livsmod og den unge etableres på sygehuset, mens den unge stadig er indlagt. Eventuelt forslag om et beredskab sådan at en kontakt til Livsmod ville være mulig på angivne tidspunkter i weekenden. Forslag om at udarbejde to pjecer, en til plejepersonalet og en anden til de unge. En ung med erfaring fra selvmordsforsøg kunne eventuelt give inspiration til pjecen til de unge. Eventuelt fremstille en mappe til pjecerne i samme farve som pjecerne. Det ville gøre tilbudet lidt mere synligt. Eventuelt tilføje en handlingsdel for at forsøge at sikre, at drengene ikke afslår tilbudet. Eventuelt forslag om anonym behandling. 11

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projekt-medarbejdere Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Frederiksborg Amts Børnerådgivning

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Patientoplevet fejl. Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest

Patientoplevet fejl. Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest Patientoplevet fejl Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest www.regionmidtjylland.dk Patientoplevet fejl-baggrunden for undersøgelsen Datamaterialet

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012 Anbefalinger på basis af PKOs audit 2012 Ved akutte indlæggelser bør den elektroniske henvisning så vidt muligt sendes samtidig med, at der henvises telefonisk. Benyt markeringen Akut i den elektroniske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mammaklinikken Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet Bilag 1 Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter Indledning Præsentation af interviewperson, samt præsentation af formål Jeg præsenterer mig selv Jeg hedder Rikke. Jeg

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål:

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: Resultater Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: At få øje på børnene At styrke de voksnes evne til at udfylde forældrerollen At styrke, at børnenes øvrige netværk inddrages

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeudvalg vil forbedre informationen mellem sygehus, patient og de pårørende, såvel som de ønsker at udvikle

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Forskerdag 10 november 2010

Forskerdag 10 november 2010 Forskerdag 10 november 2010 Psykosocial indsats i familier med en kræftsyg forælder. cand.psyk. Inge Merete Manuel Sundhedspsykolog. Palliativt Team Fyn Pilot projekt børn i kræftramte familier i Palliativt

Læs mere

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Formål

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Formål STATUSRAPPORT Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Formål Statusrapporten skal give viden om resultater af angivelse af journalnummer i dokumentets de projekter, der støttes via

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Workshop: Antropologiske undersøgelser Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Kort introduktion Program for workshop Ditte Campbell fortæller om hendes arbejde med antropologiske

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KORTLÆGNING AF DE SOMATISKE BØRNEADELINGERS PRAKSIS PÅ SELVMORDSOMRÅDET

SPØRGESKEMA TIL KORTLÆGNING AF DE SOMATISKE BØRNEADELINGERS PRAKSIS PÅ SELVMORDSOMRÅDET SPØRGESKEMA TIL KORTLÆGNING AF DE SOMATISKE BØRNEADELINGERS PRAKSIS PÅ SELVMORDSOMRÅDET Målgruppen er børn og unge op til 15 år, der har forsøgt selvmord, og som har været indlagt på en somatisk børneafdeling

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

DET HAR GJORT INDTRYK

DET HAR GJORT INDTRYK STOF nr. 17, 2011 DET HAR GJORT INDTRYK To nystartede forskningsassistenter fortæller om deres oplevelser med at møde og interviewe stofmisbrugere i ambulant misbrugsbehandling. AF SIDSEL SCHRØDER & LIV

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Patientfeedback i Stråleterapien, Vejle Sygehus. Januar - marts 2015, standardrapport. Samlet status. Månedsopdeling.

Patientfeedback i Stråleterapien, Vejle Sygehus. Januar - marts 2015, standardrapport. Samlet status. Månedsopdeling. Samlet status Månedsopdeling Angiv dit køn 1 Angiv din alder Angiv din civilstand Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Har du i dag / ved dit seneste besøg oplevet ventetid?

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den patientoplevede kvalitet på sygehusene i Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne

Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne En kvalitativ undersøgelse af indlagte patienters holdninger og adfærd i forbindelse med håndhygiejne under indlæggelse på AUH. Holstebro d. 15. april 2013

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering.

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Resultater: Samlet set stemmer resultaterne fra projektet overens med resultaterne

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Region Hovedstaden Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Neurologisk Afdeling F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Psykiatrisk afdeling, Middelfart Sygehus, Middelfart 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Projektbeskrivelse. Psykiatrisk Forskningsenhed, Psyken Vordingborg, Region Sjælland 5484

Projektbeskrivelse. Psykiatrisk Forskningsenhed, Psyken Vordingborg, Region Sjælland 5484 Januar 2008 Projektbeskrivelse Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge i Region Sjælland m. pilotnetværk i Guldborgsund, Næstved og Vordingborg kommuner - til forebyggelse af selvmordsadfærd

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere