Indledning Tendenser Livsmod generelt At gøre tilbudet kendt for målgruppen Pjecen Kønsaspekt... 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tendenser... 4 Livsmod generelt... 4 At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5 Pjecen... 7 Kønsaspekt... 9 Fremtidigt samarbejde Forslag Bilag Bilag

2 Indledning Projekt Livsmod er et forsøgsprojekt, der begyndte i januar 1997, og forløb over en periode på 2 år. Projektet rettede sig til unge under 18 år, der havde forsøgt selvmord. Projektet, som blev implementeret af Frederiksborg Amts Børnerådgivning, tilbød primært ambulante samtaler til de unge. Den foreliggende evaluering er en kvalitativ interviewundersøgelse blandt involveret plejepersonale på sygehusene i Frederiksborg Amt. Alle 4 sygehuse blev inddraget i evalueringen, om end Hørsholm sygehus indtager en særstilling. Følgende sygehusafdelinger indgik i undersøgelsen. Tabel 1. Involverede sygehusafdelinger i evalueringen af projekt Livsmod. AFDELING SYGEHUS Afd. F. Skadestuen Medicinsk Observationsafsnittet Intensiv Frederikssund X X Helsingør X Hillerød X X X Hørsholm X På Frederikssund og Hillerød sygehus blev der hvert sted interviewet tre sygeplejersker og en overlæge, på Helsingør sygehus blev der interviewet tre sygeplejersker og på Hørsholm sygehus blev der interviewet en sygeplejerske. Det samlede datamateriale er således 10 sygeplejersker og 2 overlæger. Heraf havde 5 sygeplejersker erfaringer med at anvende Livsmod. For de øvrige involverede gjaldt det, at nogle havde et forholdsvis stort kendskab til projektet, og disse havde i forvejen gjort sig mange overvejelser over Livsmod. Andre vidste kun at tilbudet eksisterede, og de havde ganske overfladisk forholdt sig til projektet. Der blev på intet sygehus lagt skjul på, at en betragtelig del af plejepersonalet sandsynligvis ikke havde kendskab til projekt Livsmod. Det medvirkende plejepersonale var meget positive overfor at lade sig interviewe om deres opfattelse af Livsmod, og som evalueringen viser, bidrager de med vedkommende aspekter. 2

3 Men som nævnt indtager Hørsholm sygehus en særstilling. Kendskabet til Livsmod var på Hørsholm sygehus absolut minimalt. Ved den første telefoniske kontakt, fortalte sygeplejersken, der var kontaktperson til Livsmod, at det var korrekt, at hun havde modtaget mødeindkaldelser til møder om Livsmod. Sygeplejersken havde imidlertid ikke deltaget i disse møder, og hun havde heller ikke opfordret andre sygeplejersker til at deltage i møderne, hvorfor hun ikke var af den opfattelse, at Hørsholm sygehus var en del af projektet. Der var således ikke tvivl om, at denne afdeling, som var intensivafdelingen, ikke havde benyttet sig af tilbuddet Livsmod. Dernæst blev distriktpsykiatrisk afdeling på Hørsholm sygehus kontaktet. De kendte heller ikke noget til Livsmod, hvilket naturligvis ikke var overraskende, da kontakt-sygeplejersken allerede havde fortalt, at hun ikke havde gjort en indsats for at formidle tilbudet om Livsmod videre. De forskellige sygeplejersker, som jeg talte med, var ikke interesserede i at lade sig interviewe om deres opfattelse af projekt Livsmod, da de ikke kendte indholdet i tilbudet. Endelig blev en sygeplejerske på skadestuen på Hørsholm sygehus involveret. Hun indvilgede i at lade sig interviewe, selv om hun heller ikke kendte til projekt Livsmod. Interviewet handlede således ikke konkret om, hvordan det har været at håndtere projekt Livsmod, men det interview handlede snarere om nogle overordnede betragtninger. Det er overordentligt interessant, at Hørsholm sygehus har lagt sig på sidelinien af projektet. Grundene hertil rækker ud over denne evaluerings rækkevidde, hvorfor der ikke skal gøres overvejelser i den retning. Blot skal det pointeres, at der her findes et felt, som muligvis rummer nyttig information, men som ikke yderligere vil blive behandlet i denne rapport. Udgangspunktet for interviewene var en interviewguide, der vedlægges som bilag 1. Evalueringen er opbygget som en tematisk fremstilling af tendenserne i materialet. Udvalgte citater fra interviewene er vedlagt som bilag 2. 3

4 Tendenser Livsmod generelt En stor del af sygeplejerskerne påpegede, at det var meget værdifuldt at vide, at der eksisterede et tilbud til selvmordstruede unge. Plejepersonalet manglede ofte den fornødne tid til at tale med de unge, og sygeplejerskerne følte ligeledes, at de manglede kompetencer. Der var derfor stor tilfredshed med at vide, at der fandtes et tilbud, som de kunne videreformidle til de unge. Der var blandt alle enighed om, at et samtaletilbud er et velegnet redskab, som kan hjælpe til, at de suicidalramte får vendt deres situation fra at være meget dårlig til at være mindre dårlig eller måske endda god. Ingen af de involverede sygeplejersker havde på noget tidspunkt haft erfaring med gentagne indlæggelser blandt målgruppen. Om det i projektperioden skyldes indsatsen fra Livsmod, kunne sygeplejerskerne hverken be- eller afkræfte. Der var stor tilfredshed med samarbejdet med medarbejderne fra Livsmod blandt de sygeplejersker, der havde erfaring med at håndtere adgangen til Livsmod. Der blev blandt andet af en sygeplejerske fremhævet, at hun var imponeret over fleksibiliteten hos Livsmod at medarbejderne havde mulighed for at komme til sygehuset, hvis det skønnedes mest hensigtsmæssigt. På samme måde som der var tilfredshed med samarbejdet, var der ligeledes tilfredshed med arbejdsgangen i forhold til Livsmod. En sygeplejerske pointerede, at det var nyttigt, at Børnerådgivningen både kunne kontaktes via telefon og fax. Det var med til at gøre adgangen til Livsmod enkel og hurtig. De enkelte sygehuse blev informeret om Livsmod via de kontaktpersoner, som var tilknyttet projektet. En del af de interviewede sygeplejersker mente, at den modtagne information var tilstrækkelig, samt at formidlingen af information via en ansat på sygehuset var optimalt. Argumentet, for at denne procedure er den mest hensigtsmæssige, 4

5 var, at plejepersonalet ved, hvilke afdelinger der bør informeres om Livsmod, ligesom personalet jævnligt har mulighed for at minde deres kollegaer om tilbudet, samt kontrollere at der findes pjecer om Livsmod på de aktuelle afdelinger. En anden del af de interviewede sygeplejersker mente, at det ville have været at foretrække, om Børnerådgivningen stod for formidlingen af projekt Livsmod. Der var forslag om at lægge sådanne informationsmøder i forbindelse med sygeplejekonferencer, personalemøder eller tema-timer. Nogle af de interviewede sygeplejersker mente, at personalet ville gøre noget mere for at blive kendt med projektet, hvis informanterne kom udefra. Flere nævnte, at et informationsmøde hvert halve år sandsynligvis ville være passende. Herunder skal nævnes, at størstedelen af alle de interviewede manglede informationer om, hvad et samtaletilbud konkret indebærer. De følte ikke, at de i tilstrækkeligt omfang vidste, hvad indholdet i et samtaletilbud nærmere er, og dermed hvad det var for et tilbud, som de formidlede videre til de unge. Kun et lille mindretal af sygeplejersker savnede en tilbagemelding vedrørende de henviste unge. Generelt var man i deres branche vant til et stort flow af patienter, som de ikke fik nogen tilbagemelding om. I enkelte tilfælde kunne det naturligvis have været interessant, men generelt manglede de ikke en tilbagemelding. At gøre tilbudet kendt for målgruppen Der var blandt plejepersonalet bred enighed om, at en overordentlig stor del af de suicidalramte bliver indlagt. På skadestueafdelingerne gjorde flere opmærksom på, at de forsøgte at overtale de unge mænd, der for eksempel havde skåret sig i håndledet, til at lade sig indlægge. På den måde fik plejepersonalet mulighed for at få en samtale med den unge samt formidle tilbudet om Livsmod. Alle interviewede mente, at stort set alle suicidalramte i projektets målgruppe fik tilbud om en samtale på Børnerådgivningen. Selv om en betydelig del af plejepersonalet ikke var bekendt med projektet, mente de interviewede alligevel, at projektet trods alt var så udbredt, at der til enhver tid ville være noget plejepersonale, som ville kende projektet, hvis en suicidalramt ung blev indlagt. Naturligvis var de ikke så naive, som en sygeplejerske udtrykte det, at de troede, at samtlige havde fået tilbudet i projektperioden, men alligevel tæt på. 5

6 Om selve formidlingen af tilbudet til de unge, varierede det meget, hvornår i forløbet den unge fik information om projekt Livsmod. På skadestuerne blev tilbudet stort set givet umiddelbart efter, at den unge var ankommet til sygehuset. Hvis den unge var forgiftet, kom patienten videre fra skadestuen til en anden afdeling indenfor en halv time. Personalet havde i disse situationer ikke ret meget tid sammen med patienten, hvorfor tilbudet blev givet med det samme. På de andre afdelinger var der bedre tid. Personalet her fortalte, at patienterne altid havde det somatisk meget dårligt det første stykke tid. Efter at patienterne begyndte at få det bedre, skønnede personalet, hvornår det mest gunstige tidspunkt var for at formidle Livsmod. Patienten måtte godt sunde sig lidt, men hvis der gik for lang tid, så man en tendens til, at de unge bagatelliserede hændelsen. Eller sagt med andre ord, tilbudet blev givet afhængig af situationen og med variationer mellem afdelingerne. På samme måde som der var forskelle afdelingerne imellem med hensyn til tidspunktet for at formidle Livsmod, var der ligeledes forskelle afdelingerne imellem med hensyn til hvilket beredskab, de mente vil være at foretrække, at Livsmod var i besiddelse af. På skadestuerne var der en klar tendens til, at personalet mente, at et akutberedskab ville være en forbedring af projektet. De øvrige afdelinger var stort set enige om, at det aktuelle beredskab dækkede deres behov. Enkelte mente, at en kort åbningstid i weekenden kunne være ønskelig, men ingen havde haft brug for at kunne kontakte Livsmod udenfor åbningstiderne. Hovedparten af de interviewede mente ikke, at det var vanskeligt at bedømme, hvornår det var relevant at tilbyde Livsmod. Enkelte påpegede vanskeligheden med at skelne mellem et selvmordsforsøg og unges nysgerrighed i forhold til at prøve, hvor meget de kunne tåle af alkohol, ecstasy, vægttab m.m. Der var delte meninger om Livsmods placering på Børnerådgivningen. To af sygeplejerskerne på Hillerød sygehus så ingen ulemper ved placeringen på Børnerådgivningen. En enkelt sygeplejerske fra Hillerød pegede på en mulig vanskelighed ved som ung at skulle tage på Børnerådgivningen og banke på en ukendt dør. Hun ville 6

7 derfor foreslå, at kontakten til Livsmod etableredes på sygehuset som en fast rutine, sådan at den unge havde mødt en af medarbejderne i Livsmod. Derefter så hun det som en betydelig fordel, at samtaleforløbet foregik udenfor sygehusregi. Den unge havde måske nogle dårlige oplevelser forbundet med sygehuset. Disse oplevelser kunne den unge sikkert bedre give slip på ved ikke at skulle i behandling på sygehuset. På de øvrige sygehuse så de ikke store ulemper ved Livsmods placering i Hillerød, men hvis de frit kunne vælge, ville størstedelen foretrække en placering i nærheden af sygehuset, men udenfor sygehusregi. Der var enighed blandt alle de interviewede om, at det måtte være en fordel for de unge, at samtalen foregik udenfor sygehuset. For eksempel forestillede interviewpersonerne sig, at de unge ville befinde sig bedre i et miljø, hvor behandlerne gik i almindeligt tøj og dermed udstrålede mindre autoritet end plejepersonalet på sygehusene. De fleste af interviewpersonerne mente, at tilbudet var lige egnet til unge med dansk kulturbaggrund som unge med anden etnisk kulturbaggrund. Når først de unge befandt sig i en så alvorlig situation, var en samtale af stor betydning uanset om den unge havde dansk eller anden etnisk kulturbaggrund, argumenterede de. Enkelte interviewpersoner havde erfaring med at formidle projekt Livsmod til en ung af anden etnisk herkomst. Deres erfaring var, at den unges forældre var meget afvisende overfor tilbudet. Dette havde resulteret i, at den unge afslog tilbudet, selv om sygeplejerskerne fornemmede, at den unge gerne ville have taget imod tilbudet. Disse sygeplejersker mente, at samtaletilbudet var lige velegnet til de unge uanset kulturbaggrund, men de unges forældre, som altid involveres hvis det er muligt, kunne være en hindring for foranstaltningen af tilbudet. Pjecen Alle 5 sygeplejersker, som havde erfaringer med at benytte Livsmod, fortalte, at de havde formidlet tilbudet til den unge i forbindelse med en samtale. Når plejepersonalet vurderede, at patienten var parat til at blive motiveret for et samtaleforløb, indledte de en samtale om alvoren i den handling, som den unge havde foretaget. Samtalen mundede ud i, at Livsmod blev introduceret. Den unge fik pjecen, som hun kunne kigge i, og efter at have overvejet det, ville sygeplejersken vende tilbage for eventuelt at lave en aftale om at kontakte Børnerådgivningen. Et af nøgleordene i forbindelse med formidlingen af projekt 7

8 Livsmod var motivation. Sygeplejerskerne forsøgte mest muligt at motivere den unge til at tage imod tilbudet. Vedrørende selve pjecen, var der tendens til, at interviewpersonerne delte sig i to nogenlunde lige store grupper. Den ene gruppe var af den opfattelse, at pjecen var velegnet til målgruppen. Forsiden på pjecen var afdæmpet, hvilket blev betragtet som en fordel, da den unges situation var så alvorlig, at det ikke var hensigtsmæssigt med et layout, der var præget af for meget fjas og pjat, som en sygeplejerske udtrykte det. Ligeledes var der forholdsvis enighed om, at pjecen var tilpas informativ. Der var dog en overvægt af interviewpersoner, der mente, at pjecen ikke primært henvendte sig til den unge. De mente snarere, at pjecen henvendte sig til plejepersonalet eller de unges forældre. Blandt den anden gruppe af interviewpersoner, mente de alle klart, at der var alt for mange informationer i pjecen til unge under 18 år. Interviewpersonerne var af den opfattelse, at mange af informationerne var overflødige i forhold til de unge og deres forældre. For eksempel var det ligegyldigt at vide, at behandlingstilbudet var amtsfinansieret. Det ville være tilstrækkeligt at pointere, at det var gratis. Derudover forholdt et fåtal sig kritiske til den sproglige udformning. De troede ikke, at ret mange unge under 18 i en suicidalramt situation ville være i stand til at få ret meget ud af pjecen, da den ikke var skrevet i et sprog, der rettede sig til de unge. Layoutet var en sædvanlig discount pjece fra Frederiksborg Amt, som en overlæge formulerede det. Denne gruppe mente således, at der var yderst ringe sandsynlighed for, at en ung ville åbne en pjece med et sådant layout. En sygeplejerske foreslog, at man udformede to pjecer, en pjece til den unge og en pjece til plejepersonalet. Pjecen til plejepersonalet kunne meget vel ligne den nuværende pjece, da det var væsentligt for plejepersonalet, at have alle relevante oplysninger. Pjecen til den unge kunne med fordel udformes med et ungt layout og i et ungt sprog. En anden sygeplejerske foreslog, at Børnerådgivningen henvendte sig til en af de unge, som Livsmod havde haft kontakt med, for at få en ung, der selv havde været i en suicidalramt situation, til at være med til at udforme en egnet pjece. 8

9 Omkring halvdelen af interviewpersonerne mente, at det var en barriere, at den unge skulle give tilladelse til at blive kontaktet af Livsmod. De mente, at der var mange, der havde registreringsskræk forstået på den måde, at hvis de først var registrerede hos en psykolog, ville det opfattes på lige fod som at være registreret i det psykiatriske system, og dermed stemplet som psykiatrisk patient. Flere sygeplejersker henviste til de mange, der benytter sig af anonyme telefonlinier, hvilket understøtter synspunktet, at mange helst vil undgå at lade sig registrere. Ligeledes mente flere sygeplejersker, at især grupper med anden etnisk baggrund var særligt forbeholdne overfor at lade sig registrere. Denne gruppe af interviewpersonerne var ikke i tvivl om, at flere ville tage imod tilbudet, hvis det kunne foregå anonymt. Den anden halvdel af interviewpersonerne mente ikke, at det havde nogen betydning overhovedet, at de unge ikke kunne være anonyme i Livsmod. Personalet argumenterede, at i Danmark er vi så vante til at skulle opgive vores cpr.numre i alle mulige sammenhænge, at det ikke vil have nogen betydning. Allerede når den unge ankommer til sygehuset, bliver den unge registreret. Det ville derfor ikke være en hindring, om den unge skulle opgive sit cpr.nummer endnu engang i forbindelse med Livsmod, mente denne del af interviewpersonerne. Som allerede nævnt, var det kun ca. halvdelen af interviewpersonerne, der havde erfaring med at anvende Livsmod. De havde ikke mange erfaringer med unge, der havde afslået tilbudet. Kun i et enkelt tilfælde, som allerede er nævnt, hvor den unge havde en anden etnisk baggrund blev tilbudet afslået på grund af den unges skeptiske forældre. Kønsaspekt Der var bred enighed blandt alle de involverede interviewpersoner om, at Livsmod rettede sig lige meget mod begge køn. Plejepersonalet mente ikke, at et tilbud om en samtale henvender sig mere til piger frem for drenge, ligesom de heller ikke mente, at tilbudet særligt rettede sig til en bestemt aldersgruppe indenfor målgruppen. Sygeplejerskerne, som alle var kvinder, mente ikke, at deres eget køn kunne vanskeliggøre motivationen af drenge. Sygeplejerskerne ville have fået skabt tilliden hos drengene i 9

10 løbet af den somatiske behandling, og de så således ingen ulemper ved som kvinder at skulle formidle Livsmod. Interviewpersonerne var stort set enige om, at det ikke var tilbudets karakter, der gjorde, at flere piger tog imod tilbudet. Det handlede om, at det næsten kun var piger, der forsøgte at begå selvmord. En enkelt sygeplejerske mente, at flere drenge måske ville tage imod tilbudet, hvis tilbudet tillige indeholdt en aktiv form for handling. Hun have ingen forslag til, hvad det nærmere kunne være. Fremtidigt samarbejde Der var ingen tvivl blandt interviewpersonerne om, hvorvidt de mente, om der burde være et fremtidigt tilbud til unge suicidalramte. Alle anså det for særdeles væsentligt, at et sådant tilbud fandtes. Heldigvis var der ikke så ofte brug for tilbudet, men når behovet var der, var det overordentligt betryggende at vide, at der fandtes en ekspertise, som var bedre fagligt funderet til denne type opgaver, samt havde tid til opgaven. Faglig ekspertise og tid var de to faktorer, der oftest blev nævnt som særlige styrker ved Livsmod. Forslag Interviewpersonerne kom med flere forslag til, hvordan man kunne justere projekt Livsmod med henblik på at udvikle projektet. Flere af forslagene er allerede nævnt ovenfor i forbindelse med redegørelsen for det tema, som de indgår i. Disse samt de endnu ikke nævnte forslag vil i det følgende oplistes: Forslag om at Børnerådgivningen introducerede projekt Livsmod på de aktuelle afdelinger på sygehusene. Herunder at Børnerådgivningen redegjorde for, hvad et samtaletilbud indebærer. En introduktion hvert halve år skønnedes passende. Forslag om at udvide tilbudet til at omfatte unge op til midt i tyverne, da en betydelig del suicidalramte er i aldersgruppen år. Hermed ville tilbudet oftere skulle anvendes, og dermed ville det lettere blive kendt blandt plejepersonalet. Forslag om at praktiserende læger også kunne benytte sig af tilbudet. På den måde ville Livsmod få en mere forebyggende karakter. 10

11 Forslag om at udvide tilbudet til også at gælde unge, som endnu ikke har forsøgt at begå selvmord, men hvor plejepersonalet skønner, at den unge ville profitere betydeligt af en samtale med en professionel. Dette ville ligeledes have karakter af forebyggelse. Desuden ville projektet jævnlig være aktuelt, og det ville derfor ikke så let blive glemt. Forslag om at kontakten mellem Livsmod og den unge etableres på sygehuset, mens den unge stadig er indlagt. Eventuelt forslag om et beredskab sådan at en kontakt til Livsmod ville være mulig på angivne tidspunkter i weekenden. Forslag om at udarbejde to pjecer, en til plejepersonalet og en anden til de unge. En ung med erfaring fra selvmordsforsøg kunne eventuelt give inspiration til pjecen til de unge. Eventuelt fremstille en mappe til pjecerne i samme farve som pjecerne. Det ville gøre tilbudet lidt mere synligt. Eventuelt tilføje en handlingsdel for at forsøge at sikre, at drengene ikke afslår tilbudet. Eventuelt forslag om anonym behandling. 11

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole. Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel Email: charlottegabel@gmail.com tlf: 51902492 Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland ALKOHOLKONFERENCE 2013 Udfordringer og muligheder Sygehus Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland KRAM screening - alle patienter (Den Danske Kvalitetsmodel 2.16.2) Livsstilssamtale når

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Når specialister GØR en forskel

Når specialister GØR en forskel TEAMARBEJDE Når specialister GØR en forskel Lene Baungaard Gode erfaringer med et forsøgsprojekt får Aalborg Kommune til at videreføre et børnepsykologisk team med tre psykologer. Specialistkompetencer,

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder www.bedrebestyrelse.dk Efteråret 2013 Eksekvering i danske SMV Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen er fortaget som led i et projekt for VIA University

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere