Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 174 November - december 2010 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale den 5. september i Holmens Kirke Side 3 Vandrepokal genudsættes Side 4 Meddelelser fra kredsene Side 4 Soldatens Dag i Aalborg Side 9 Behov for en national kommunikationspolitik Side 14 Det å være veteran er ingen diagnose Side 16 Posttraumatisk stress Side 16 Statistik Side 18 Interessante, relevante links Side 19 Gudstjeneste i Holmens Kirke - Flådens jubilæum Side 19 Overblik - FOUAT s kalender Side 20

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Foreningen er regionalt opdelt i KREDSE med et REPRÆSENTANTSKAB som øverste myndighed. Foreningens generelle anliggender og udadrettede virksomhed varetages af et formandskab (landsformand og næstformand). Forretningsføreren er tilforordnet. Inden for vedtægternes rammer er de enkelte kredse selvforvaltende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidl. tjenstgørende officerer af linien og reserven og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret. Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den i kalenderen på sidste side anførte tidsfrist. Formandskabet: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: , Mobil: Arb.: Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen Skydeudvalgsformand Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Mobil: Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: se kalenderen sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december. 4

3 Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale i Holmens Kirke i anledning af den officielle flagdag for de danske udsendte soldater. Årets faldne blev mindet. Foruden pårørende deltog det officielle Danmark med repræsentanter fra kongehuset og Folketinget i spidsen under mindegudstjenesten i Holmens Kirke. Hærprovst Ole Brehm Jensen prædikede og navnene på de faldne i international tjeneste fra det forgangne år blev læst op. Her bringes Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil tale under mindegudstjenesten: Deres Kongelige Højhed, kære pårørende, kære soldater. Jeg stod her for nøjagtig ét år siden. Samme dato. Samme sted. Samme bestemmelse. For ét år siden markerede vi indførelsen af en officiel dansk flagdag for udsendte i international tjeneste. Det var en vigtig dag. Med den 5. september har vi nu fået det årlige samlingspunkt, som alle vores udsendte fortjener. En markering af det officielle Danmarks dybe respekt for og anerkendelse af den indsats, som alle vores udsendte har ydet og yder for frihed, fred og sikkerhed i verdens brændpunkter. Men den 5. september er også på bare ét år vokset fra en officiel markering til en dag, hvor vi samles uden forbehold. Hvor vi mødes menneske til menneske. Hvor vi giver os selv mulighed for at reflektere og mindes. For mig er den 5. september desuden et stærkt symbol på de valg, som vi træffer i livet. Et symbol på den måde, vi vælger at leve vores liv på. Et symbol på det modigste valg af alle det valg, de udsendte i international tjeneste har truffet, når de frivilligt drager ud for at gøre en forskel langt fra Danmarks grænser. Unge mænd og kvinder, vokset op i et trygt og frit Danmark, vælger hjemmets tryghed fra for at kæmpe for frihed i verden. Det valg nærer jeg stor beundring for. Men jeg ved også, at det ikke kan stå alene. Jeg ved, hvor meget opbakningen fra familien betyder: fra mor og far, søster og bror, ægtefælle, kæreste og nær ven. I har måttet leve med usikkerhed og bekymring. Men jeres støtte har også været afgørende for den udsendtes mulighed for at udføre sit vanskelige og farlige hverv. At være udsendt i international tjeneste indebærer også for mange, at de tænker over livet på en ny måde. Til daglig tager vi meget for givet. Men at sætte sig ned og skrive et brev til sine pårørende inden udsendelse, at konfrontere sig selv med ubærlige forhold i lande langt hjemmefra dét sætter hverdagen i perspektiv. Dét får hjertet til at banke med større kraft. Dét gør det tydeligere, hvad der tæller. Det er et personligt valg. Det er et valg, der desværre kan have tragiske konsekvenser. Det har vi set alt for mange gange. Det forgangne år har været særdeles hårdt for vores udsendte og deres pårørende. Det har været et hårdt år for Danmark. Vi har haft mange dræbte og sårede, særligt i Afghanistan. Hver gang en soldat bliver hårdt såret eller dør, er det en tragedie. Ét tab af liv er altid ét tab af liv for meget. De danske soldater løfter fortsat en kæmpe opgave i Helmand-provinsen. Af hensyn til vores sikkerhed. For at give afghanerne håb. For at kæmpe for fred og frihed. Det er en indsats, som altid vil blive husket for modet, for professionalismen, for selvopofrelsen. Det er en indsats, som alle soldater og pårørende med rette bør være stolte af. De udsendte i international tjeneste yder deres for Danmark. Derfor har vi i Danmark en forpligtigelse til at yde vores, når de kommer hjem igen. Vi har udsendte, som vender styrket hjem. Som vender hjem med oplevelsen af, at have hjulpet medmennesker. Men der er også udsendte, der vender hjem med ar på krop og sjæl - ar, som fordrer hjælp.

4 Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund, men vi er stadig kun ved at lære, hvad det vil sige at være veteran efter udsendelse i international tjeneste. Det skal vi blive bedre til. Derfor ser jeg frem til lanceringen af vores veteranpolitik. Til jer pårørende vil jeg sige: Jeg ved godt, at intet, jeg eller vi siger eller gør i dag eller i morgen kan mindske den ufattelige sorg, som I må føle. Intet kan erstatte det tab, som I har lidt. Jeg vil derfor kun håbe, at I tager imod denne dag i den ånd, som den er givet. Og med den mulighed, den rummer for samhørighed og for eftertænksomhed. I skal vide, at jeres tab ikke bliver glemt. Til slut vil jeg sige til alle: Takket være den indsats, som modige mænd og kvinder har ydet, så har Danmark vist for os selv og for det internationale samfund at vi er parate til at kæmpe for en bedre verden. At vi er rede til at yde en indsats for at skabe fred. At vi står vagt om sikkerheden. Det vil vi altid gøre. Tak til alle, der på Danmarks vegne siden 2. verdenskrig har ydet en indsats for frihed, fred og sikkerhed ude i verden. Æret være vore faldnes minde. Kilde: Vandrepokal genudsættes I nr. 173 af MEDDELELSER ønskede vi Kaptajn Erik Lykke Pedersen til lykke med, at han i kraft af at have vundet Kaptajn Buschs mindeskål 5 gange nu havde erhvervet den til ejendom. Følgelig måtte det konstateres, at der fremover kun ville være 3 individuelle præmier at dyste om mellem kredsene. Imidlertid har Fyns Kreds nu meddelt, at Erik Lykke Pedersen ædelmodigt har tilbudt at lade mindeskålen fortsætte som vandrepræmie, således at der fortsat vil være 4 individuelle præmier. Foreningen takker og vil ved lejlighed lade mindeskålen behørigt indgravere herom. Gregers Djørup Ansvarlig for Landspræmieskydningen Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup : Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød : Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre : - Giro nr Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har afholdt sit 2. årsmøde den 22. september, hvor de kommende mørke måneders program blev fastlagt. Med medlemmernes tilslutning på generalforsamlingen den 11. marts fastholdes linjen med otte foredrag, stiftelsesfest, næste års generalforsamling, klipfiskfrokost og forårsekskursion. Kassereren modtog på mødet anerkendende ord for det fremlagte halvårsregnskab med en tilfredsstillende balance. Ligeledes kunne bestyrelsen glæde sig over medlemmernes meget pæne fremmøde ved arrangementerne i foråret 2010 og forståelsen for visse prisreguleringer. Med til - og afgang tæller kredsen i dag 109 medlemmer. 4

5 Bestyrelsen afholder sit første møde i 2011 den 25. januar til bl.a. forberedelse af årets generalforsamling. Emner, der ønskes forelagt bestyrelsen, bedes meddelt formanden 14 dage forud for mødet. Foredragssæson 2010-II Foredrag afholdes på de annoncerede datoer i Kastellet i Gl. Varmecentral (auditorium) kl med efterfølgende samvær i Hestestalden, - et lettere traktement med kuvertpris á kr Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden. Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden senest tirsdag kl ugen forud. På programmet i oktober var kommandør Poul Grooss foredrag over Flådens Historie i anledning af 500 året for dens oprettelse samt oberst Erling B. Flebbes foredrag over emnet Varusslaget eller Europas første deling. Omtale af foredragene følger i næste nr. af MEDDELELSER. Torsdag den 11. november beretter Hugo Henning Plaun om Forhold og virke tilbage i 1940 erne under sin tjeneste i Special Air Service (SAS), der indebar deltagelse i flere af 2. Verdenskrigs mest betydende operationer. Hugo Plaun var blandt de første tres deltagere, der blev udvalgt af David Stirling til det, der blev starten til SAS og var således med i det første angreb udført af tjenesten. Senere operationer bag fjendens linjer foregik i Afrika, Italien, ved Dion i Frankrig før D-dagen, ved Arnhem i Holland før Operation MARKET GARDEN og endelig i Tyskland. Der bliver denne aften tale om en første-hånds-viden. Torsdag den 25. november causerer viceadmiral Jørgen Frits Bork over Flåden under Den Kolde Krig med følgende disposition: Winston Churchills Fultontale, Truman-doktrinen, Marshall-hjælpen, luftbroen til Berlin, Atlantpagten, Dansk vægelsind vedr. Bornholm og Østersøen, Oplevelser i Østersøen og Stræderne, STANAVFORLANT, Dansk-tysk flådesamarbejde, NATO s strategi, Truslen mod vort område, Forsvarskoncepter, Flådens sammensætning og operative koncept, En typisk hverdag i Flåden og afsluttende betragtninger. Stiftelsesfest 2010 Kredsen markerer 119-året for foreningens stiftelse torsdag den 9. december kl i Kastellet, Nordre Magasin, 1. sal med middag og efterfølgende kammeratligt samvær i hjørnestuen. Traditionen tro serveres: Gule ærter med tilbehør samt øl og snaps. Dernæst æbleskiver og solbærrom, kaffe m.v. Kuvertpris kr Tilmelding til formanden snarest belejligt og senest den 30. november kl Bogcafé Den 31. oktober var sommertiden slut, hvor havemøbler blev taget ind og hængekøjen ned. Måske kan medlemmer i kredsen nyde godt af de her læste bøger, som alligevel fylder op og alligevel skal afhændes. Tag dem med ved de kommende møder og læg dem frem på bardisken til fri afbenyttelse. Kalenderen 2011 Foredrag: Tirsdag den 11. jan. samt torsdag den 27. januar, den 10. og 24. februar Generalforsamling: Torsdag den 10. marts Klipfiskfrokost: Fredag den 25. mar. (Kuvertpris kr ) 5

6 Kastellet fejrer 346 år med Åbent Hus søndag den 31. oktober med fyldigt musikprogram med deltagelse af fire musik- og tamburkorps, udstillinger, museer, forevisning af Kastelsmøllen. Kastelgryde kan købes i kantinen. Støtte til Soldater Kredsen har hjemtaget et mindre parti af Familieværkets sløjfe Støt vore soldater, der kan købes hos Ole Raae Andersen. Prisen er for den lille sløjfe til anbringelse i reversen kr og for den store til påsætning på f.eks. bilen kr Gøngehøvdingen, frihedskæmper eller terrorist? Se tilbud under Storstrøms Kreds nedenfor. Storstrøms Kreds Formand: Vakant - : Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg : Gøngehøvdingen - frihedskæmper eller terrorist. Lørdag den 6. nov afholder Foreningen Svend Gønge i samarbejde med Museerne Vordingborg og Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn spændende historisk debatdag med et omfattende program i tiden kl til ca Ankomstkaffe fra kl Med radiojournalist og debattør Peter Sten Hansen som ordstyrer deltager generalløjtnant Kjeld G.H. Hillingsø, museumsleder og forfatter Lars Cramer-Petersen og historiker, ph.d. lektor Kim A. Wagner i panelet. Arrangementet foregår i Medborgerhuset, Banevej 6 i Lundby. Yderligere information kan indhentes hos Holger Gunnar Stubbe, tlf eller Pris for deltagelse i arrangementet incl. forplejning m.m. er kr Tilmelding pr. tlf. eller ønskelig pr. mail til eller Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Siden sidst Den 14. august deltog en blandet skare på ca. 20 personer i et besøg på Marinestation Holmen nærmere betegnet på museumsskibet Peder Skram. En formidabel oplevelse. Det er meget glædeligt, at så mange gamle sømænd støtter op om deres værn ved at arbejde med vedligeholdelse og genforsyning med bortkomne genstande. Vores dygtige guider fortalte levende om skibet og dets historie. Og naturligvis blev hovsa-missilet også omtalt. Besøget blev ikke mindre festligt af, at lørdag den 14. august var den dag, da Marinens 500 års jubilæum kulminerede. Der var lagt op til den helt store fest med tilmeldte deltagere lørdag aften på Holmen med masser af musik og gætter vi på også en del grønne flasker. 6

7 Desværre var vejrguderne ikke venligt stemt. Det var den aften, da det bare regnede i spandevis. Men sømænd kan alt, undtagen at give bryst. Men det kan de lære, siger min gamle ven orlogskaptajn Nils Bech. Så de har nok festet igennem alligevel. Vi fortsatte programmet med picnic i Kanonkælderen under Orlogsmuseet og de fleste besigtigede derefter Orlogsmuseets flotte udstillinger. Især modeller fra flådens storhedstid i 1700-tallet var fascinerende. Præmieskydning og skydefrokost lørdag 4. september Tjah bom bom bom Vi har jo været noget kæphøje de foregående år. Det var der ikke nogen særlig grund til i år. Bortset fra Erik Olsens resultat, så er der ikke meget at prale af så det gør vi ikke. Vi har i sinde ydmygt at aflevere pokaler, som vi ikke synes at have fortjent at beholde, på næste repræsentantskabsmøde. Vi var 11 skytter. Vi var nogle, som ikke var så gode som sædvanligt. Men solen var stærk og stod lavt til højre og trykkede træfningen. Frokosten var - som altid fremragende! Stor tak til Holger og Anne Janns. 7

8 Kommende aktiviteter Bevogtningsmand i Afghanistan, Camp Armadillo. Tirsdag den 2. november kl på Skovsøgård. Jakob Jensen har lovet at komme og fortælle om at være udsendt hjemmeværnsmand i Afghanistan. Vi hører og læser meget om de supergode professionelle soldater, som Danmark sender ud til landet, og som fortrinsvis opererer i Green Zone. Men der er andre, som sikrer og forsvarer deres base: Camp Armadillo. Dem hører vi ikke så meget om. Og det er da også ret interessant. Det er første gang i historien, Hjemmeværnet udsender enheder sammensat af frivillige til løsning af den type opgaver. De aflaster dermed Hæren som er skrumpet til brigadestørrelse for også at skulle tage vare på det. Det kan man da kalde en håndsrækning. Samtidig tror jeg er det et meget vigtigt bidrag til at mindske afstanden mellem de professionelle og Peter Hjemmeværnsmand. Vi kan ikke undvære hinanden. Fyns Kreds Formand: Kaptajn Leif Pedersen, Løvstikkevej 12, 5270 Odense N : Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Christiansen, Rughøjvænget 4B, Bellinge, 5250 Odense SV (mob.) Giro nr : Fynskredsen s 5 bedste pistolskytter Fynskredsen har deltaget i det store landsskyttestævne for pistol. For kredsens vedkommende, foregik det i Skallebølle Skyttecenter. De 5 bedste skytter blev: 1. Seniorsergent Gert Riber Schultz 229 points 2. Major Leif Mosegaard 210 points 3. Kaptajn Erik Lykke Pedersen 207 points 4. Premierløjtnant Ronald Magnussen 206 points 5. Major Kjeld Frimuth 199 points Resultaterne er indsendt til Landsorganisationen. Bestyrelsesmøde afholdt den 16. september. Hos kaptajn Palle Christiansen i Svendborg. Kommende arrangementer blev drøftet. De sidste brikker faldt på plads for efterårsturen den 14. oktober. Når dette blad udkommer, er turen blevet afholdt, og et fyldigt referat følger i Meddelelser nr. 175, som kommer ultimo december i år. Turens mål var Zeppelin-museet i Tønder, som samtidig rummer Tønder Garnisonsmuseum. Sæt kryds i kalenderen ved 2. december 2010 Det er nemlig datoen for Fyns-kredsens store og verdensberømte (på Fyn) julefrokost på Dannevirke soldaterhjem. I vil høre nærmere i en senere udsendt indbydelse, men husk nu lige at reservere dagen, TORSDAG DEN 2. DECEMBER!!! Husk lige Vores forretningsfører kaptajn Jørgen Christiansen, anmoder de sidste, som skylder kontingent, om til at indbetale beløbet. 8

9 Sydjyske Kreds Formand: Oberstløjtnant J.E.E. Bro, Skovkrogen 36, Mølholm, 7100 Vejle : Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Angående skydning Den 1. september erfarede kredsstyrelsen med stor beklagelse, at kun tre af foreningens medlemmer havde meldt sig til præmieskydning med pistol, den 7. september. Skydningerne har hidtil kunnet gennemføres, først og fremmest på basis af stor og velvillig støtte fra Varde Garnison. Denne støtte var også tilbudt i år; men på grund af den ringe tilslutning fandt kredsstyrelsen det ikke rimeligt at trække på den. I år deltager Kredsen derfor ikke i kampen om lands-vandrepræmierne. Spørgsmålet om præmieskydningernes fremtid inden for kredsen vil blive taget op på næste ordinære generalforsamling. Ordinær generalforsamling 2011 Kredsstyrelsen kan allerede nu varsle, at generalforsamlingen er fastsat til onsdag den 2. marts 2011 og skal finde sted i Officersmessen på Ryes Kaserne, Fredericia. Midtjyske Kreds Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning : Flyvestationen Aalborg set på en dag Den 16. august havde FOUAT Midtjyske og Nordjyske Kreds et fællesarrangement, hvor der var inviteret gæster med fra Besættelsesmuseet og Gestapofangerne. 54 gæster fik en rundtur på hele flyvestationen, som de sent vil glemme. Under ledelse af tidligere flyvestationschef oberst Michaël Svejgaard og FFLT Franz Strehle, henholdsvis formand i Midtjyske og Nordjyske Kreds, blev vi af velfærdsofficer Preben Rasmussen kørt rundt i bus på hele det store område. Vi fik en grundig orientering om vedligeholdelse og opdatering af flyene, og som en ekstra service trak de et fly ud af hangaren, så vi kunne blive behørigt fotograferet med en F-16 som baggrund. Palle og Jes får en snak om gamle dage i specielkorpsene 9

10 Palle Norit var kommet fra Sjælland for at fortælle os om SIRIUS, der har kontor på flyvestationen. Palle Norit har været chef for Frømandskorpset i to omgange, inden han blev chef for PNG (Patruljetjenesten Nord- og Nordøst Grønland), og dermed chef for SIRIUS. Utroligt hvad de drenge deroppe kan stå igennem af strabadser med hårdt vejr og ensomhed og alligevel bevare både humør og sammenhold. Det er et job for de udvalgte - og en oplevelse for livet. Jes Kristoffersen fra Jægerkorpset og ny E-officer, gav en spændende orientering om korpsets opgaver og indsats i krise- og krigsområder, og hvor vanskeligt det kan være at opfylde kravene til ROE (rules of engagement, red.). En ung jæger demonstrerede de sidste nye våben og alle havde så travlt, at ingen var opmærksom på kaffen som Jægerkorpset havde sat klar. Først på vej væk fra briefinglokale 248 hørte vi de første komme i tanke om det: Øhh, for resten var der ikke noget med kaffe. Det tog vi som et tegn på alle var ivrigt optaget af orienteringen. Chefen for FHDV (Flyverhjemmeværnsdistrikt Vest) Jan Geert Andersen, fortalte om det nye og moderne Flyverhjemmeværn, flyvevåbnets trofaste støtte i dagligdagen, såvel som under aktivering. Der er ikke meget tilbage af det gamle system med Luftmeldere og luftmeldetårne, nu er det højt uddannede unge mennesker, der ikke alene brænder for opgaverne, men også kan løse dem professionelt til Flyvevåbnets tilfredshed. Arrangementet blev overtegnet på kun tre dage, så det var nødvendig at arrangere endnu et - nogenlunde tilsvarende - besøg den 14. september. Men det var da kun glædeligt at det blev nødvendigt. Tak til alle der var med til at gøre dagen både interessant og humørfyldt. Jan Fagerlund Forretningsfører, Midtjyske Kreds 10

11 Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg : : Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Oberst Flemming Larsens tale til Soldatens Dag i Aalborg Indledningsvis tak til De Samvirkende Soldaterforeninger for indbydelsen til at deltage i højtideligholdelse af Soldatens Dag og tak fordi jeg må være med til på den måde at hylde den danske soldat på denne dag. Jeg har som I ved været med til at hylde den danske soldat flere gange i min tid som chef for Trænregimentet og Garnisonskommandant i Aalborg i perioden Det er imidlertid første gang efter min hjemkomst til Aalborg at jeg har lejlighed til at deltage i Jeres traditionelle arrangement, som jeg vil betegne som et fornemt og værdigt arrangement, som De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg har planlagt, og hvor de mange faner festligt præger og flot vejrer her på Soldatens Plads, som jeg vil være så fri at benævne pladsen her ved Forsvars- og Garnisonsmuseet i dag. De samvirkende soldaterforeninger i Aalborg har valgt at markere soldatens dag på Danmarks nye nationale flagdag, som i år afholdes for 2. år i træk og som vil være en årligt tilbagevendende begivenhed den 5 SEP. Og hvilken dag kan være bedre end netop Flagdagen, hvor Dannebrog så festligt pryder bybilledet. Formålet med soldatens dag er at ære og hylde den danske soldat, og dagen hvor vi udtrykker vor opbakning til Forsvaret. Aalborg er den helt perfekte ramme for afholdelse af et sådant arrangement, hvilket jeg mener der er flere årsager til. 11

12 For det første har Aalborg by været garnisonsby siden 1779 og er Danmarks største og derfor en værdig ramme for højtideligheden. For det andet giver Aalborg by med befolkning altid en meget stor opbakning til garnisonens aktiviteter af enhver art. Denne opbakning og forsvarsinteressen i det hele taget symboliseres bl.a. ved vore velfungerende Forsvars- og Garnisonsmuseum samt Marinemuseum, samt det kommende veteranhjem, der er under etablering ikke langt herfra på Skydebanevej. Forsvarsviljen kommer ikke blot til udtryk gennem de militære og halvmilitære myndigheder og enheder i Aalborg, men i lige så høj grad af de mange soldaterforeninger, der er tilknyttet Aalborg og hvoraf langt hovedparten er repræsenteret her i dag med deres faner. Soldaterforeninger er tæt tilknyttet og har stor samhørighed med Garnisonen. Jeg vil gå så langt, som at betegne Jer soldaterforeninger som en del af garnisonen og fuldt integreret i garnisonens arbejde og mange aktiviteter. I er altid villige til at stille op og meget samarbejdsvillige, når jeg kalder, hvilket jeg værdsætter utrolig meget. I er FSV bag FSV og sammen med de militære enheder, herunder de mange hjemmeværnsenheder repræsenterer I Forsvaret på allerbedste og smukkeste vis. Soldaterforeningerne er katalysatorer for vore mange hjemsendte soldater, der ønsker at bevare kontakten til Forsvaret og I er med til at tage det lange seje træk, m.h.p. at udbrede og opretholde forsvarsviljen i befolkningen samt bevare traditionerne i forsvaret, hvilket ligeledes er meget vigtigt. Der er derfor grund til i dag specielt at takke Jer mange frivillige medlemmer af soldaterforeninger, De Danske Forsvarsbrødre og lignende aktører, der i dagligdagen udgør en væsentlig støtte til såvel forsvaret som til det danske samfund. Soldatens udvikling startede i meget gammel tid med lejesvende og lejehære, hvor der blev rekrutteret fra den ene krig til den anden. Siden var det bønder, der blev rekrutteret til forsvaret og fik en nødtørftig uddannelse og fungerede som soldater. Der var dermed en meget ulige fordeling af byrden i samfundet. Med Grundloven i 1849 blev værnepligten indført. Det skete mhp. at sikre et meget større antal soldater, samt sikre at soldaterne udgjorde et bredt udsnit af befolkningen, da loven godtgjorde, at alle våbenføre mænd skulle indkaldes. Siden er meget ændret, hvilket bl.a. skyldes krigene vi har været igennem og den generelle samfundsmæssige udvikling der er sket. Under den Kolde Krig blev værnepligten udnyttet til at holdningspræge de danske mænd, da det var ønskeligt at integrere forsvaret mere i samfundet, og dermed forsøge at tilpasse soldatertjenesten mere til den danske demokratiske folkekarakter. Ved Danmarks medlemskab af NATO i 1949 blev der et forøget behov for en stor hær, hvilket medførte, at flere blev indkaldt og at værnepligtstiden blev forøget. Siden er værnepligtstiden gradvis reduceret, hvilket har bevirket, at uddannelsesmetoder mv. er ændret. Værnepligten i dag er kun 4 måneder og omfatter alene en grundlæggende og almen indføring i den militære verden, der sætter den enkelte i stand til at løse enkle og simple enkeltkæmperopgaver og samarbejde i makkerpar og mindre grupper. Ved hjemsendelse er soldaten derfor ikke færdiguddannet og skal have en yderligere supplerende eller resterende uddannelse, før han kan løse egentlige opgaver i en militær enhed nationalt eller internationalt. I dag er det Danmarks internationale engagement, der præger udviklingen af den danske Soldat ja er hele grundlaget og berettigelsen for soldaten. Og udfordringerne til den danske soldat har aldrig været større end nu. Forsvaret af fædrelandet grundlaget for vor eksistens er rykket langt væk fra Danmarks grænser og manifesterer sig som eksport af sikkerhed og medvirken i udvikling af demokrati og genopbygning af infrastruktur og sikring af bedre forhold for den stedlige befolkning i de lande, hvori danske soldater er indsat. Vi har i løbet af det sidste årti kontinuerligt oplevet indsættelse af danske soldater i missioner, som ingen før den tid kunne forudse eller havde drømt om. Jeg skal blot nævne Albanien 1999, Kosovo 2000, Eri- 12

13 trea/etiopien 2001, egentlige krigsoperationer i Afghanistan fra 2002 i Kabul og senere i Helmand, sydlige IRAQ i 2003 og sidste skud på stammen FN-operationen i Libanon fra Hertil kommer søværnets operationer i OAE i Middelhavet samt indsættelse mod pirater ved Afrikas Horn. Og tænk så på alle de internationale missioner Danmark har deltaget i før år Forsvaret i Nordjylland og Aalborg deltager substantielt i missionerne. Lige nu har vi ca. 300 soldater fra Aalborg i Helmand provinsen i Afghanistan, den nordlige del af Kosovo og i den sydlige del af Libanon. Og den danske soldat har gjort og gør en fremragende indsats i de internationale missioner han har gjort en forskel og han har præsteret en indsats, der er højt respekteret og værdsat af vore internationale kolleger. Den danske soldats uddannelse har vist sig fuldt tilstrækkelig til at klare udfordringerne, og den baggrund han har fra det danske samfund har tillige været en god ballast for virket under de fremmede himmelstrøg. Vi i Nordjylland kan være stolte over i særdeleshed de der har deltaget herfra og i almindelighed over den danske soldat. Det er derfor også velfortjent, at den danske soldat og det danske forsvar aldrig har haft større opbakning i befolkningen end nu. Det har I, der medvirker her i dag også bidraget til, og det vil jeg gerne takke Jer for. Også her i Nordjylland og i Aalborg har forsvaret stor opbakning fra såvel Aalborg Kommune samt de omkringliggende kommuner samt fra erhvervslivet i Nordjylland. Som det er Jer bekendt har vi et formaliseret samarbejde med offentlige og private virksomheder i region Nordjylland i rammen af INTERFORCE. Som I nok kan fornemme, er jeg overordentlig stolt og imponeret over den danske soldat. Han er professionel, baseret på hvervning, værnepligtsuddannelse, resterende uddannelse samt varetagelse af opgaver nationalt og internationalt. En god ambassadør for forsvaret. Denne danske model ser ud til at fortsætte også i det forsvarsforlig, som vi har indledt i år. Det bør vi være glade for og støtte også for fremtiden hvilket skal være min opfordring til Jer. Vi ærer og hylder i dag den danske soldat og hans virke. Tak til De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg for på smukkeste vis at holde denne tradition i hævn jeg håber at vi igen om et år kan mødes omkring dette vigtige ærinde. Jeg vil afslutte med at hævde, at den danske soldat ubetinget er en af Verdens Bedste, lykønske og hylde ham og ønske ham alt godt fremover. Held og lykke og god vind til Jer soldaterforeninger med Jeres ærefulde arbejde. Må jeg foreslå, at vil hylder den danske soldat ved at udbringe et trefoldigt leve for ham. Den danske soldat længe leve. Afholdte arrangementer. Den 5. september fejrede vi for andet år i træk Danmarks nationale flagdag. Kredsens bestyrelse deltog med fane i højtideligheden, og hvor vi her i Aalborg samtidig markerede "Soldatens Dag" med kransenedlægning ved Soldatens sten, Gudstjeneste i Budolfi Kirke, march gennem byen med afsluttende højtid lighed på GI. Torv i Aalborg. _ Bestyrelsen deltog den 8. september i et møde med henblik på etablering af et veteranhjem i Aalborg. Mødet resulterede i oprettelse af en "Støtteforening for Veteranhjemmet i Aalborg område" samt vedtagelser af vedtægter for "Veteranhjem Aalborg". Formanden for Støtte- og Veteranhjem blev OL-R J. Rasmussen fra Trænregimentet og endvidere blev vores formand Franz Strehle sammen med flere indvalgt i bestyrelsen. Adressen for veteranhjemmet er Skydebanevej 12 A, 9000 Aalborg. 13

14 Der forestår et større arbejde med at få hjemmet op og stå, men håndværkerne er i fuld gang og man påregner åbning medio november. Som medlemmer kan optages organisationer, foreninger og enkelt personer, der kan godkendes af bestyrelsen og som går ind for formålet med veteranhjemmet og dets husorden samt støtteforeningens vedtægter og betaler det fastsatte kontingent til dækning af foreningens drift Der er tilgået medlemmerne en invitation til et besøg i regeringsbunker vest REGAN VEST torsdag 7. oktober 2010 (er afholdt). Opmærksomheden henledes på De Blå Baretters foredrag tirsdag 02. november kl i den blå stue på Nørre Uttrup Kaserne. Tidligere modstandsmand Svend Erik Nielsen fortæller om hans tid i modstandsbevægelsen. Ingen tilmelding - alle er velkommen. Julefrokost. Medlemmer med ledsagere gøres opmærksom på julefrokosten som afholdes i Officersmessen på Nørre Uttrup Kaserne mandag den 13. december kl Traditionel julemad, men menuen og prisen er endnu ikke fastlagt, men vil tilgå tilmeldte, når de foreligger. Drikkevarer kan kun købes i automater, så det er tilrådelig at medbringe 10 kr. mønter. Tilmelding på eller senest mandag 6. december NB: Kampen om bowlingpokalen finder sted mandag 22. november Pokalen overrækkes vinderen under julefrokosten mandag den 13. december. Folkeuniversitetet i Aalborg afholder Torsdagsforedrag: Danskere i krig. 5 torsdage fra (28/10-04/11-11/11-18/11 og 25/11) Sted: AAU, Strandvejen 35, auditorium T. Medlemmer af støtteforeningen til Garnisonsmuseet har gratis adgang. Tilmelding.: Badehusvej 20 (tlf.: mail: Behov for en national kommunikationspolitik for Afghanistan-indsatsen Af oberst, ledelseskonsulent Jørgen Jelstrup, Morelvej 243, 5250 Odense SV. Hvad dør de for? Når man følger med i medierne generelt undres man såre over, hvor lidt omtalen af Nato - og FN - indsatsens positive resultater i Afghanistan fylder. Når vi ulykkeligvis har tab bliver vi derimod typisk præsenteret for alle tidligere tab, men sjældent for de opnåede resultater inden for sikkerhed, undervisning, vandforsyning, handel og sundhed m.v. Dette misforhold har stor betydning for såvel indsatsen derude, hvor langt flere soldater og civile eksperter samt danske nødhjælpsorganisationer nu bør indsættes massivt til støtte for reetableringen, hvor der er en acceptabel sikkerhed - som herhjemme, hvor samfundets samlede opbakning til de udsendte og deres pårørende samt anerkendelsen og støtten til de hjemkomne soldater m.fl. er helt afgørende for det fortsatte engagement i et af Afghanistans farligste områder. Nato-operationen i Afghanistan er som bekendt farefuld og bliver desværre meget langvarig, da den desværre fortsat lider under en mangel på soldater, politifolk og 14

15 materiel fra bl.a. Europa og fordi Taliban og Al Qaeda fortsat har helle i bl.a. Nord- Waziristan i Pakistan. Herfra tilføres der løbende friske styrker til kamp i Afghanistan, mens Pakistan - der får massiv støtte fra USA og i øvrigt ulandsbistand fra Danmark ikke synes at ville gribe ind! (Vi er ganske til grin) Det er derfor vigtigt kontinuerligt at sikre den danske befolknings fortsatte opbakning til Natos indsats, ved at pressen - evt. ved lidt opsøgende journalistik - løbende også skriver om operationens succeser og forbedringer for den afghanske befolknings dagligdag: Det deres udsendte soldat/ familiemedlem i værste fald dør for. Der må skabes balance i mediernes informationer til befolkningen! Udvikling i fremdrift Derfor som modvægt, inspiration og brugerservice også til fagpressen - dette lille udpluk hentet fra Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets hjemmesider: Den danske indsats har bl.a. medvirket til at 82 % af afghanerne i dag har adgang til sundhedsvæsenet mod 9 % i % af befolkningen har nu adgang til rent vand mod 13 % i i dag går mere end 7 mio. børn i skole heraf 2,4 mio. piger mod alene drenge i mere end afghanske soldater og afghanske politifolk er trænet. 2/3 af Afghanistan er i dag så sikkert, at afghanske sikkerhedsstyrker kan kontrollere området. 5 mio. afghanske flygtninge er vendt hjem. sikkerheden i to store byer (Lashkar Gah og Gereshk) i Helmand-provinsen - hvor de danske styrker er indsat - er nu så god, at man i høj grad kan fokusere på genopbygning. 42 % af afghanerne mener, at landet bevæger sig i den rigtige retning mod 38 % i ud af 34 provinser er nu fri for opiumsdyrkning. Samtidig bør formålet med hele indsatsen - der jo er at gøre området så stabilt og reetableret, at der ikke længere er grobund for Taliban og terrorister, der kan skade bl.a. Danmark og så overlade ansvaret til de nationale styrker fra centralt hold synliggøres meget bedre. Det kan jo ikke også være de pårørendes eller børnenes ansvar at skulle forklare formålet med f.eks. mandens eller faderens indsats i Afghanistan til omgangskredsen eller i skoleklassen! Samfundet har et løbende behov for i dagligdagen at blive mindet om, at nogle derude kæmper for en bedre tilværelse for os alle. Der bør derfor etableres en national kommunikationspolitik for Afghanistan-indsatsen, der virker! Regeringen og Pressen har et stort og uopfyldt ansvar her! I denne form for krigsførelse skal Taliban og Al Qaeda nemlig blot trække tiden ud og undgå at tabe så taber Nato primært fordi opbakningen i de enkelte lande forsvinder, når man sjældent hører om fremskridt! Et sådant nederlag vil ødelægge Nato og give fundamentalisterne en sejr, som Vesten ikke kan leve med! 15

16 Det å være veteran er ingen diagnose Nedenstående lederartikel er hentet i Norges Forsvarsforenings blad Norsk forsvar nr.5/2010 og bringes uden oversættelse: I Norge har følgende myte festet seg: hvis man deltar i internasjonale operasjoner, får man problemer og er skadeskutt for resten av livet. Selvsagt skal man ikke stikke under en stol at noen får problemer. Men som det fremgår av den danske boken Vi slår i hjel og lever med det og intervjuet med oberstløytnant og psykiater Jon Reichelt klarer de fleste seg forbausende bra. Ja, mange vokser faktisk på det de har opplevd. Veteraner forteller ofte at de ser på verden på en annen måte. Mange blir opptatt av de små ting og smiler overbærende når de sitter fast i bilkø. For å si det enkelt: man har opplevd livets skyggesider og vet i større grad å sette pris på livets små solgløtt. Mange har dessuten opplevd et ubeskrivelig vennskap og lært betydningen av å stole på nære venner i livstruende situasjoner. Noen psykologer har satt det på spissen og snakker om posttraumatisk vekst. Nå skal man ikke bikke over i ren sukkersøt krigsheroisme, men de positive sidene er en dimensjon som ofte blir uteglemt. Veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner blir i Norge trukket fram når de har falt gjennom velferdsstatens sikkerhetsnett. Sjelden ellers. For norsk offentlighet blir derfor lett begrepet veteran snarere en diagnose enn et æredsbegrep. Samfunnets reaksjoner og veteranenes behov for anerkjennelse betyr mye for hva som skjer med dem senere. Manglende påskjønnelse fra samfunnet er faktisk en av de best dokumenterte årsaker til psykiske lidelser, selvmord og stoffmisbruk hos soldater etter en krig. Undersøkelser av soldater i USA som deltok i andre verdenskrig viste at de klarte seg bra. De fikk alltid et klapp på skulderen og ble løftet fram som helter. Vietnamveteranene, som i beste fall fikk vite at deres innsats var bortkastet, gikk det langt dårligere med. At kritikken og tausheten som vietnamveteranene opplevde ofte var salt i åpne sår, er ikke spesielt vanskelig å forstå. Her hjemme ble de som hadde deltatt i Storbritannia under krigen mottatt som helter. Sjøfolkene i handelsflåten hadde derimot en noe uklar status. De ble ikke i samme grad feiret, noe som trolig er medvirkende årsak til at det gikk dårligere med krigsseilerne. Det er derfor all grunn til å støtte våre veteraner. Posttraumatisk stress Hvad er posttraumatisk stress? Som soldat er man trænet til at arbejde i stressede situationer. Men selv om en vis mængde ubehagelige oplevelser er forventet, kan nogle soldater alligevel udvikle en posttraumatisk stresslidelse, også kaldet posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). PTSD kan opstå, hvis man har været udsat for traumer, som ikke bliver behandlet. Derfor opstår PTSD ikke i alle tilfælde umiddelbart efter den oplevelse, som har udløst det. Symptomer Nogle gange kan der gå op mod et halvt år, før symptomerne på PTSD viser sig. PTSD-ramte kan eksempelvis blive aggressive eller ændre personlighed. De kan også opleve flashbacks eller mareridt, hvor de genoplever den oplevelse, de har været udsat for. Desuden kan de få det meget ubehageligt, hvis de bliver udsat for situationer, der minder om den traumatiske situation, der har udløst PTSD. Øvrige symptomer kan 16

17 være irritations- eller vredesudbrud, tendens til at fare sammen, koncentrationsbesvær og problemer med at sove. Symptomerne på PTSD minder en del om symptomerne ved depression, og derfor kan de to lidelser blive forvekslet. Desuden kan PTSD udløse depression. En forudsætning for at blive diagnosticeret med PTSD er, at symptomerne skal være startet senest et halvt år efter den traumatiske hændelse. Hvor mange rammes? Ca. 5 procent af alle mænd og ca. 10 procent af alle kvinder vil opleve PTSD i løbet af deres liv. Undersøgelser af soldater viser, at en tredjedel af dem, som har været i kamp, fortsat har symptomer på PTSD seks år efter krigshandlingerne. Man bør imidlertid være opmærksom på, at nogle soldater kan få reaktioner på de voldsomme oplevelser, de har været ude for i tjenesten, uden at det nødvendigvis er PTSD. Man ved stadig kun ganske lidt om mulighederne for at forebygge PTSD. Hvor kan man få hjælp? At tale de situationer igennem, som man har været udsat for, kan være med til at minimere risikoen for posttraumatisk stress. Især kan det være gavnligt at tale situationen igennem med de mennesker, som man har delt den med. Forsvaret tilbyder psykologhjælp til alle soldater, som har været udsendt, og til pårørende, som har behov for hjælp i forbindelse med udsendelsen. Psykologisk støtte til udsendte enheder før, under og efter Institut for Militærpsykologi (IMP) yder psykologisk bistand til danske soldater i både national og international tjeneste. Instituttets opgave er både at forebygge og afhjælpe psykiske efterreaktioner på voldsomme hændelser, som soldaterne måtte opleve i forbindelse med deres arbejde. Psykologerne arbejder derfor både før, under og efter en udsendelse med de udsendte soldater. Desuden har IMP et udrykkeberedskab, der kan rykke ud med få døgns varsel, hvis danske soldater et sted i verden bliver udsat for ekstraordinært belastende oplevelser. Før udsendelsen Før udsendelsen vil enhedens kontaktpsykolog deltage i den missionsforberedende træning og især lægge vægt på stresshåndtering og på, hvordan soldaterne bør forholde sig, hvis de oplever belastende hændelser. Det har vist sig, at kendskab til disse psykiske mekanismer i sig selv er forebyggende, og det hjælper soldaterne til at håndtere egne og andres reaktioner bedre. Under udsendelsen Under udsendelsen vil kontaktpsykologen løbende stå til rådighed med råd og vejledning, og det kan ske at denne også kommer på besøg i missionsområdet. Under udsendelsen arbejder psykologen tæt sammen med feltpræsten, som er udsendt sammen med enheden. *) Efter udsendelsen Efter udsendelsen vil alle fra enheden i forbindelse med afviklingen komme til en individuel hjemkomstsamtale (undtagen for udsendte til KFOR). Det er en kort samtale, hvor soldaten vil blive informeret om mulighederne for psykologhjælp. Derudover har soldaten mulighed for at få råd og vejledning om sin aktuelle situation samt lave konkret aftale om yderligere psykologhjælp. Efter 6 måneder vil den enkelte få tilsendt et spørgeskema. Dette skema indgår i Forsvarets opfølgningsundersøgelse, og her er der ligeledes en mulighed for at tilkendegive, at man ønsker at blive kontaktet af en psykolog ved IMP. Alle nuværende og tid- 17

18 ligere ansatte i Forsvaret har dog altid mulighed for selv at henvende sig og få hjælp, hvis de oplever reaktioner, der kan relateres til arbejdet i Forsvaret uanset hvor lang tid der er gået siden oplevelserne. Ved ekstraordinært voldsomme hændelser vil IMP kriseberedskab blive alarmeret. Det betyder, at psykologer ankommer til missionsområdet inden for de første par døgn efter hændelsen, og i samarbejde med den/de involverede gruppe(r) forsøger at få bearbejdet de voldsomme oplevelser. I første omgang vil der være tale om gruppesamtaler, da tilknytningen til gruppen og sammenholdet mellem medlemmerne er langt den bedste psykiske opbakning, soldaterne kan få. Det kan dog også være, at der er behov for yderligere samtaler med enkelte af gruppens medlemmer. Ved alle former for krisepsykologhjælp til danske soldater gælder det, at man tilstræber at gøre indsatsen forholdsvis kortvarig. Det skyldes, at der i langt hovedparten af tilfældene er tale om sunde og velfungerende mennesker, der reagerer helt normalt på unormale hændelser og omstændigheder. En længere psykologindsats vil her virke sygeliggørende og måske endda stå i vejen for, at gruppen genfinder sin gamle rytme og dynamik. *) Den gule sløjfe fås i flere størrelser og koster mellem 20 og 50 kroner. Overskuddet fra salget går til Familienetværket, Anders Lassen Fonden og Hærens Regimenters Hjælpefond, som alle arbejder for støtte til soldater og pårørende. Du bestiller en sløjfe ved at indbetale prisen til Arbejdernes Landsbank, Tværgade 7, 8600 Silkeborg, registreringsnummer 5347 og kontonummer Husk at skrive navn og adresse samt om du bestiller store eller små sløjfer (køber du for 100 kroner, skal vi vide, om du ønsker to store sløjfer eller fem små sløjfer). Statistik Danske soldater, der har været af sted: Så mange danske soldater er af sted nu: Afghanistan siden 2002: døde og 144 sårede. Irak siden 2003: døde og 25 sårede Afghanistan: 750. Libanon: 140. Kosovo: 180. Balkan siden 1992: Kilde: Forsvaret Gudstjeneste i Holmens Kirke i anledning af Flådens 500 års jubilæum Forud for gudstjenesten den 15. august gennemførte Flåden og en meget stor del af de udenlands gæster en meget flot kirkemarch gennem København med deltagelse af næsten 800 søfolk. I gudstjenesten deltog bl.a. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, nyudnævnt kommandør og Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Se overfor 18

19 Kilde: Danex 2010 Interessante, relevante links Skulle man have lyst og tid til surfe lidt på Internettet, er der her nogle forslag til hjemmesider, der kan indeholde interessante og relevante oplysninger: Forsvarsministeriet Fonden Danske Veteranhjem Folk & Forsvar NATO Nyt Atlantsammenslutningen Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Det aktuelle forsvarsforlig Forsvarets mediecenter / Forsvarskanalen Støt vore soldater Støtte Til Soldater Og Pårørende Danske Soldaterforeningers Landsråd KFUM s soldatermission Soldaterportalen Forsvarets online community for soldater og pårørende 19

20 Overblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. Hvad Hvem Hvor Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård Foredrag Nordjysk Nr. Uttrup Kaserne Historisk debatdag Fore. Svend Gønge (Storstrøms kreds) Banevej 6, Lundby Foredrag København Kastellet Pokalbowling Nordjysk e.n.o. Foredrag København Kastellet Stiftelsesfest København Kastellet Julefrokost Nordjysk Nr. Uttrup Kaserne Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Gen.forsamling København Kastellet xxxx Klipfiskfrokost København Kastellet xxxx Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser Deadline Forventet udsendt: Deadline Meddelelser nr. 175 (Januar februar 2011) Deadline Meddelelser nr. 176 (Marts - april 2011) Deadline Meddelelser nr. 177 (Maj - juni 2011) Tryk Forsvarets Trykkerier Flådestation Korsør Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 4. oktober. 20

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 168 November - december 2009 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 National

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 2.H København 2014 2.H København Lemvig Gymnasium Rejsen Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 Tog fra Århus til København H 09.04 12.42 Hjemrejse fra København H 12.50. I

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Udenrigsministeriets Kunstforening. Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL. People & Faces in Kabul

Udenrigsministeriets Kunstforening. Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL. People & Faces in Kabul Udenrigsministeriets Kunstforening Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL People & Faces in Kabul Christian Radil er 33 år, og uddannet som fotograf fra Københavns Film & Fotoskole

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere