FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt"

Transkript

1 FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for elever og forældre at finde de nødvendige oplysninger om hverdagen på skolen. Hæftet redigeres hvert år, så dette hæfte dækker skoleåret 2014/2015. På grund af skolereformen vil der i skoleåret 2014/2015 forekomme ændringer til dele af det skrevne. Disse ændringer vil blive formidlet på forældreintra og hjemmesiden. Besøg skolens hjemmeside på adressen: Indholdsoversigt Denne informationspjece giver forældre og elever et praktisk redskab, når de vil søge oplysninger om Dronninggårdskolen (besøg derudover også for yderligere information samt forældreintra). Alle informationer er opført alfabetisk under genkendelige stikord. Visse oplysninger er samlet på et sted, når vi har skønnet, at de naturligt hører sammen, men vil så kunne findes ved hjælp af krydshenvisninger fra det alfabetiske system. Administrationen... 2 Aktivitetskalender... 2 Basisskolen... 2 Dronninggårdklasserne... 2 Elevråd... 2 Elevplaner... 3 Erstatningspligt... 3 Ferier/fridage... 3 Forsikringsforhold... 3 Forsømmelser... 4 Forældreaftener... 4 Forældrebesøg i undervisningstiden... 4 Forældre-intra... 4 Forældremøder... 4 Forældreråd... 4 Forældresamtaler/skole-hjem samtaler... 4 Fredagssamling... 4 Fritagelse for undervisning... 5 Fællesarrangementer... 5 Glemte sager/smileyordning... 5 Indmeldelse... 5 Klasseordner/oprydning... 5 Kontaktbog på forældreintra... 6 Kor... 6 Læseplaner... 6 Madordning... 6 Mobiltelefoni... 6 Morgensamling... 6 Musik... 6 Musikskolen... 6 Mælk... 7 Nationale test... 8 Nyt... 8 Ordensregler... 8 Pasningsordning... 8 Prøver, 9. kl... 8 Pædagogisk Center... 8 Rygning... 9 SFO og SFK... 9 Skolebestyrelsen... 9 Skolebus Skolefester Sundhedsplejerskerne og den kommunalt ansatte læge Supplerende undervisning Tandlægeordning Trafikken ved Dronninggårdskolen Uddannelse og job UU-vejledning Vikarordning Ordensregler for elever på Dronninggårdskolen... 13

2 2 FORÆLDREINFORMATION Administrationen Adresse : Dronninggårdskolen Rønnebærvej Holte Telefon : (Mandag fredag kl. 8-15) Fax : Skoleleder Souschef og afdelingsleder for overbygningen Afdelingsleder for : Gitte Moltzen : Anne Møller Boysen Digitalisering og adm. : Asger Poulsen Afdelingsleder for basisskolen Sekretariatsleder Skolesekretær Skolefritidsordning (SFO) : Jennie Eckardt : Lone Fich H. Jensen : Lise Fauerby Telefon : SFK : Leder Dronninggårdklasserne : William Th. Nielsen Telefon : SFO/SFK-leder Afd. leder skoledel : Anne-Mette Hahn : Tina Lynghøj Aktivitetskalender Skoleårets aktivitetskalender fremgår af forældreintra og hjemmesiden. Basisskolen Bh.kl.-2. klasserne samt en af 3. kl. holder til i Dronninggårdskolens Indskolingshus, hvor også skolens SFO holder til. To 3. klasser bor i bygning C. Om selve Indskolingshuset henviser vi til indholdsplan for Indskolingshuset på skolens hjemmeside. Dronninggårdklasserne Dronninggårdklasserne er placeret i egen afdeling med tilgang til resten af skolen i stueetagen ved siden af Pædagogisk Center (PC) i C-fløjen samt i nordfløjen, 2. etage. I Dronninggårdklasserne tilbydes en vidtgående specialundervisning til normaltbegavede børn med vanskeligheder indenfor det autistiske spektrum. Undervisningen spænder fra 1. til 9. klasse. Skole og SFO samarbejder om børnene og er integrerede i et tilbud til børnene, hvoraf skoledelen er koncentreret om formiddagene. De ældste børn går ikke i SFO, men kan gå i fritidsklub. På Dronninggårdskolen har vi i skoleåret 2014/ klasser og i lighed med eleverne på resten af skolen følger eleverne i Dronninggårdklasserne undervisningsplanen for fagene i Folkeskoleloven. Eleverne har dog i modsætning til eleverne i den øvrige skole behov for de særlige rammer, en gruppeordning kan tilbyde: Små klassekvotienter, faste arbejdsprocedurer og et lille nærmiljø med kendte voksne lærere og pædagoger. Elevråd Skolen har et elevråd fra kl. samt et fra kl. Medlemmer til elevrådene vælges blandt eleverne i hver klasse og der vælges 1-2 repræsentanter fra hver klasse. Valgperioden er 1 år. Formålene med elevrådene er at varetage og styrke elevernes indflydelse på skolen og fremme samarbejdet mellem elever, lærere og pædagoger og derved være med til at skabe et godt miljø på skolen for alle. Samtidig er formålet at give eleverne en demokratisk forståelse.

3 3 FORÆLDREINFORMATION Elevplaner Eleverne og forældrene skal regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af nationale tests. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte heraf, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til trin- og slutmål. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, og for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen. Til brug for den løbende evaluering skal hver elev have en elevplan, som indeholder resultater af og den besluttede opfølgning på evalueringen. Formålet med elevplanen er: At styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Elevplanen indgår i den regelmæssige underretning af eleven og forældrene om elevernes udbytte af skolegangen. At bidrage til at kvalificere drøftelsen af, hvordan der fremadrettet kan støttes op om undervisningen af eleven fra både skolens og forældrenes side. At styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse og forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte elev. At styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen. Erstatningspligt Skolen stiller bygninger, maskiner, bøger og andre materialer til rådighed for eleverne. Elever kan drages økonomisk til ansvar, hvis de ødelægger skolens ejendom. Se endvidere lov om forældres hæftelse for børns erstatningsansvar, der trådte i kraft den 1. juli 2009 under forsikringsforhold nedenfor. Ferier/fridage I skoleåret 2014/2015 er ferierne/fridagene placeret som følger (alle datoer er inkl.): Skolestart: Den 11. august 2014 for kl. og den 13. august 2014 for børnehaveklasserne. Efterårsferien: Den oktober Juleferien: Den 21. december januar 2015 (juleafslutning afholdes lørdag den 20. december 2014). Vinterferien: Den februar Påskeferien: Den 28. marts 6. april Store Bededag: Den 1. maj Kr. Himmelfart: Den maj pinsedag: Den 25. maj Grundlovsdag: 5. juni Sidste skoledag før sommerferien 2015 er fredag den 26. juni Forsikringsforhold Dronninggårdskolen overtager forældrenes tilsynspligt med og ansvar for eleverne i skoletiden. Rudersdal Kommune har tegnet en kollektiv børneulykkesforsikring, der dækker de almindeligst forekommende ulykkestilfælde, f.eks. tandskader. Forsikringen dækker også på den normale direkte vej til og fra skole/sfo og på ekskursioner og arrangementer iværksat af skolen/sfo. Hvis eleven selv har handlet uagtsomt eller forsætligt, dvs. selv er skyld i det skete, dækker forsikringen naturligvis ikke. Skader forvoldt af elever - f.eks. knuste ruder som følge af f.eks. boldspil på ikke tilladte steder kan som regel dækkes via forældrenes ansvarsforsikring (hverken Rudersdal Kommune eller skolen har en glasforsikring). Er dette ikke muligt, har forældrene erstatningspligten. Tjek jeres familieforsikringer! Pr. 1/ blev der vedtaget en lov om forældres hæftelse for børns erstatningsansvar. Loven bryder med det hidtidige princip om, at forældre ikke hæfter for deres børns erstatningsansvar for skadegørende handlinger. Hæftelsen er dog begrænset til kr pr. skadegørende handling pr. barn. Læg mærke til den formulering. Det vil sige, at hvis et barn både smider sten på en rude og på nogen parkerede biler, så hæfter barnet og forældrene for to skadegørende handlinger. Hvis barnet derimod ved at smide sten på een cykel kommer til at vælte alle cyklerne, så er det kun een skadegørende handling. Hvis to søskende er ansvarlig for samme skade, så hæfter begge børn og forældrene for to skadegørende handlinger. Hæftelsespligten gælder kun for hjemmeboende børn under 18 år, der har adresse hos en af forældrene. De forældre, der hæfter, er de forældre, der har forældremyndigheden over barnet,

4 4 FORÆLDREINFORMATION uanset om forældrene bor sammen og uanset hvem barnet bor hos. Hæftelsesansvaret gælder uanset hvor og hvornår barnet forvolder skaden forældrene hæfter uanset barnet er hjemme, hos en kammerat, i skole eller på lejrskole. Forældrene og børnene hæfter solidarisk, så skadelidte kan vælge, hvor han vil opkræve beløbet. Hæftelsen er ikke betinget af, om barnets ansvar er fastslået ved dom. De fleste husstande dækker børnenes ansvar via deres familieforsikring, men ikke alle familieforsikringer dækker forældrenes hæftelsesansvar. Det er derfor vigtigt, at I tjekker jeres forsikring og eventuelt får lavet et tillæg til familieforsikringens ansvarsdel. Loven medfører ingen ændring i reglerne om forældrenes selvstændige ansvar for at føre tilsyn med barnet. Det vil sige, at forældrene stadig kan blive erstatningsansvarlige for det fulde skadebeløb, hvis forældrene har forsømt at føre tilsyn med barnet. Forsømmelser Se fritagelse for undervisning. Forældreaftener For forældre til elever kommende bh.kl. er skolebestyrelsen vært ved en særlig forældreaften, hvor vi sammen med forældrene grundlægger det fremtidige skole/hjem samarbejde. For forældre til elever i 5. kl. afholdes forældremøde vedr. introduktion til overbygningen. Forældrebesøg i undervisningstiden Forældrene er altid velkomne til at besøge klassen i undervisningstiden. Husk at aftale besøget med læreren/lærerne i forvejen. Ved skolens traditionelle højtider (skolestart, juleafslutning, sommerferieafslutning) er forældrene naturligvis altid velkomne til arrangementerne i festsalen. Forældre-intra Alle klasser anvender forældre-intra. Forældremøder Hver klasse afholder normalt 1-2 klasseforældremøder om året. Tidspunkt, indhold og form aftales af klasselæreren og forældrerådet. Møderne kan dreje sig om klassen, undervisningen, skolen o.l., men aldrig om enkeltpersoner. Forældrerådene inviteres af skolebestyrelsen til 1-2 møder med skolebestyrelsen og skolens ledelse i løbet af et skoleår. Formålet med disse møder er at give forældrerådene indblik i skolens udvikling samt mulighed for en kontinuerlig dialog mellem skolebestyrelsen og forældrene. Skolen har udarbejdet principper for skole/hjem samarbejde (se skolens hjemmeside). Disse revideres i det kommende skoleår. Forældreråd Hver klasse vælger 3-4 forældre til klassens forældreråd. Det er forældrerådets opgave at: Planlægge og koordinere det sociale liv i klassen i samarbejde med klasselæreren. Være forældrenes kontaktled til skolebestyrelsen og skolens ledelse. Planlægge og indkalde til forældremøder i klassen i samarbejde med klasselæreren. Deltage i kontaktforældremøderne med skolebestyrelsen (se skolebestyrelsen). Repræsentere forældrene i spørgsmål af fælles interesse over for klassens lærere. Skolen har udarbejdet principper for skole/hjem samarbejde. Forældresamtaler/skole-hjem samtaler Dronninggårdskolen tilbyder på alle klassetrin forældresamtaler, hvor forældrene kan få en drøftelse med klasselæreren og bestemte faglærere om deres barn. I Basisskolen kan eleverne deltage når lærer og hjem finder det formålstjenstligt. Det er klasselæreren, i samarbejde med forældrerådet, der afgør, om der er en eller to skole/hjem samtaler i en klasse. Både skole og hjem kan tage initiativ til yderligere samtaler. Ved siden af forældresamtalerne afholdes også klasseforældremøder. Fredagssamling Se Morgensamling.

5 5 FORÆLDREINFORMATION Fritagelse for undervisning Klasselæreren kan give tilladelse til, at en elev får fri i op til 3 dage. Klasselæreren bør modtage henvendelse herom senest 1 uge før. Drejer det sig om frihed i mere end 3 dage, skal tilladelse gives af skolelederen, og henvendelse herom bør foreligge 2 uger før. Ansøgning sker via forældreintra. Vi henstiller til, at ferier planlægges afholdt indenfor skolens ferieplan. Det skal understreges, at det, i tilfælde af fravær, er forældrenes samt elevens ansvar at sørge for at indhente det faglige. Lærerne kan ikke pålægges at udfærdige egentlige lektieplaner for perioden. Der er ikke perioder, der egner sig bedre til at bede børnene fri end andre. Uanset hvornår et barn tages ud af undervisningen er der tale om en afbrydelse af et forløb for barnet, og det kan være svært at finde tråden igen, når man atter er tilbage på skolebænken, og klassen er et helt andet sted, end den var, da man rejste. I overbygningen er det vigtigt at være opmærksom på placeringen af projektopgaver samt prøver. Der kan være mange grunde til, at familien vælger at tage ferie udenfor skoleferierne, og vi er fuldt ud klar over, at der altid vil være situationer, hvor det er en nødvendighed for familien at ty til en sådan løsning. Vi beder jer blot om at tænke jer om en ekstra gang, inden I tager beslutningen om fritagelse fra undervisningen. Skolen kan give fritagelse i bestemte fag, f.eks. idræt i kortere perioder. Drejer det sig om længere perioder, kræver skolen lægeattest (betales af hjemmet) eller anden relevant dokumentation. Fritagne elever skal - hvis ikke andet aftales - overvære timerne i faget. Fællesarrangementer I løbet af skoleåret arrangerer Dronninggårdskolen flere fællesarrangementer for eleverne i skoletiden. Bl.a. foredrag med aktuelt indhold, teater, klassisk eller rytmisk musik m.m. Ideer til arrangementer kan både komme fra elever, lærere og forældre. Glemte sager/smileyordning Vi har etableret en Smileyordning på hele skolen. Målet er at få fokus på læringsmiljøet og dets betydning for læring. Forskningen viser, at det øger børns læring, når det er tydeligt for dem, hvad der forventes. Når læringsmiljøet overskygges af rod, kan det være svært at bibeholde fokus. Smileyordningen er et skridt på vejen rigtig mange børn er opmærksomme på at tage medansvar i forhold til oprydning i klasseområderne og til dels også i fælles områderne. Der er selvfølgelig plads til forbedring. Børnenes garderober/knager skal tømmes inden den 1. tirsdag i hver måned, så rengøringen kan foretage inventarrengøring i indskolingen. Der er mulighed for at have en kasse eller pose til regntøj, skiftetøj og indesko fast stationeret i garderobesystemet. På resten af skolen skal det også gøres muligt at få vasket gulv i garderobeområdet. Her vil servicemedarbejderne tage det tøj og de tasker/poser, der måtte ligge i garderoberne tirsdag morgen(inden børnene møder), og lægge det i kasserne mrk.1. Glemt tøj, der ikke er flyttet vil blive lagt i en kasse mrk. 1, hvor det vil ligge i en måned. Derefter flyttes det til en kasse mrk. 2, hvor det vil ligge yderligere en måned. Derefter vil det glemte tøj blive sendt til Røde Kors. Der er to grå kasser i Indskolingshuset, i SFK, i Idræt / piger- drenge, i mellembygningen og i Nordfløjen. Placering af glemmetøjskasse for basisskolen, er i Indskolingshuset. Placering af glemmetøjskasse for basisskolen/overbygningen er under trappen til venstre for Festsalen. Placering glemmetøjskasse for SFK er under trappen til højre for Festsalen. Placering af glemmetøjskasse i idræt, er i såvel pige som i drenge omklædningsrum. Placering af glemmetøjskasse for overbygningen er på 3. sal i Nordfløjen ved siden af brandskabet før bordtennisområdet. Indmeldelse Indmeldelse på Dronninggårdskolen sker ved henvendelse til skolens kontor (tlf.: ), som gerne sender informationsmateriale om skolen, SFO og skolefritidsklub. Før en indmeldelse tilbyder skolelederen eller den pågældende afdelingsleder en orienterende samtale for elev og forældre. Klasseordner/oprydning Hver klasse vælger klasseordnere for en uge ad gangen. Klasseordneren har ansvaret for, at klasseværelset og området omkring klassen er rent og ryddeligt. Klasseordnerne lufter ud, tørrer tavlen ren, tømmer papirkurv, fejer gulvet, og lukker vinduerne igen, når lokalet forlades.

6 6 FORÆLDREINFORMATION Kontaktbog på forældreintra Kontaktbogen på forældreintra er det kommunikationsmiddel som anvendes på Dronninggårdskolen mellem hjem og skole, Kontaktbogen kan anvendes bl.a., når en elev har været syg eller kommer for sent til undervisningen, ved fritagelse for ved pludselig opstået sygdom i skoletiden eller hvis en elev møder uforberedt. Kor Se musik. Læseplaner Fagene følger fagenes slut- og trinmål. Interesserede elever eller forældre kan låne det enkelte fags faghæfte på skolen eller læse det på hjemmesiden tilhørende Ministeriet for Børn og Undervisning: Madordning Fokus er på sund skolemad med masser af fibre og grøntsager. Næringsberegnet, så alle får hvad de skal have af alt det gode. Se mere på Mandagssamling Se morgensamling. Mobiltelefoni Mobiltelefonen skal være sat på lydløs uden vibration i undervisningen. Hvis en telefon benyttes i undervisningstiden, uden at dette er aftalt med læreren, inddrages denne og ejeren af telefonen kan få den udleveret efter undervisningens afslutning eller hente den på kontoret efter endt skoletid. Hvis der er gentagne tilfælde af overtrædelse af ovenstående, vil forældrene blive bedt om at afhente mobiltelefonen på skolens kontor. Det er i udgangspunktet ikke tilladt at optage hinanden med hverken lyd, billede eller film, med mindre der er indgået en aftale de involverede parter i mellem, og at det er i undervisningsøjemed. Morgensamling På Dronninggårdskolen har vi morgensamling om mandagen i 1. lektion for basisskolens elever og om fredagen i 1. lektion for overbygningens elever. Dog ikke i maj og juni pga. afvikling af afgangsprøver, årsprøver og nationale tests. Ansvaret for afviklingen af morgensamlingen går på skift mellem klasserne. Programmet kan bestå af optræden, fællessang, meddelelser, præsentation af gennemførte projekter o.l. Musik Der undervises i musik fra klassetrin. Her lægges grunden til, at eleverne udvikler evnerne til og glæden ved at udtrykke sig med musik. Gennem aktiv og skabende deltagelse i musik styrkes elevens egen udvikling, selvforståelse og fællesfølelse såvel som koncentrationsevne og motorik Dette vil give gode forudsætninger for en livslang glæde ved musikken, samt redskaber til at kunne forholde sig til den brede vifte af musiktilbud, som tilbydes via elektroniske medier og i samfundet generelt. I forbindelse med faget Følg din nysgerrighed, vil der i basisskolen for elever i kl.være mulighed for at deltage i skolens kor. Koret optræder både på skolen og i andre sammenhænge, og der afholdes korstævner sammen med kor fra andre skoler. I forbindelse med faget Følg din nysgerrighed, vil der i overbygningen være mulighed for at forfølge sin musikalske interesse og finde ligesindede fra egen og andre årgange. Her kan man arbejde med sammenspil, komposition, it, musikproduktion, musikvideoer, musikteori og meget andet. Det er vigtigt, at musikken er en integreret del af hele Dronninggårdskolens virke, og at eleverne får mulighed for at vise hinanden, hvad de har lært. Dette vil ske ved afdelingernes morgensange, diverse fællesarrangementer og som en del af skolens traditioner. Musikskolen Rudersdal Musikskole underviser også på Dronninggårdskolen! Musik i børnehaveklassen I Rudersdal Kommune har alle børnehaveklasser musik på skemaet en gang om ugen med en af

7 7 FORÆLDREINFORMATION musikskolens lærere. Eftersom det er en del af skoletiden, kræver det hverken tilmelding eller betaling. Aktiviterne i musiktimen udgøres af sang, leg og bevægelse, nogle gange med brug af rytmeinstrumenter. I samarbejde med børnehaveklasselærerne kan indholdet støtte op om forskellige emner, som klassen beskæftiger sig med, eller være en forberedelse af en teatereller musikoptræden. Musik for 1. klasse Et tilbud til musikglade børn efter skoletid. Undervisningen foregår i SFO-tiden. På holdet er der to lærere og børn, hvad der giver god mulighed for at tage hånd om den enkelte elevs læring og for at introducere instrumenter, f.eks. slagtøj, fløjte, klaver, i undervisningen. Det primære fokus er fortsat på fællesaktiviteter med sang og bevægelse. Tilmelding nødvendig. Se Fra 1. klasse kan dit barn også gå til instrumentalundervisning efter skoletid. Læs om mulighederne på Musikskolen tilbyder gode sammenspilsmuligheder for instrumentaleleverne også for elever som kun har spillet i kort tid. Musikkarrusel for 2. klasse Undervisningen foregår i SFO-tiden. På holdet er der tre-fire lærere og 9-12 børn, og undervisningen er dels instrumentalundervisning på tre forskellige instrumenter og dels sammenspil. Sang og bevægelse bruges for at styrke børnenes beherskelse af toner, puls og rytme. Eleverne roterer periodevis mellem de tre instrumenter, heraf navnet karrusel. Instrumenterne kan være fløjte, trompet, klarinet, violin, cello, kontrabas, guitar, harmonika, slagtøj og klaver alt efter musikskolens muligheder i skemalægningen. De instrumenter, som børnene selv kan transportere, kan i visse perioder lånes med hjem. Vi informerer om, hvad man må og ikke må med instrumenterne i hjemlånsperioden. Musikskolen påtager sig ansvaret ved et eventuelt uheld. Tilmelding nødvendig. Se Kor- og sangskolen Sangtræningen starter i Kor- og sangskolen, som er for elever i klasse. Udgangspunktet er 2- og 3-stemmig korsang, og vi synger nye og gamle sange på dansk og engelsk. Korsangen suppleres med enkelte enetimer, hvor hver enkelt korsanger får gode råd om, hvordan man synger og passer godt på sin stemme. Koret optræder adskillige gange i løbet af sæsonen til arrangementer i såvel som uden for musikskolen. Kor- og sangskolen foregår på Dronninggårdskolen, mandag kl (samt evt. enetimer kl ). Tilmelding nødvendig. Se Læs mere om de mange undervisningsmuligheder på hjemmesiden. Du kan også kontakte os på mail: eller ring på tlf daglig kl og Mælk Eleverne kan bestille mælk (flere typer). Der bestilles ved skoleårets start og ved juletid. Skolen lægger besked på forældreintra, når det er tid for bestilling. Papirbestillingsseddel kan hentes på skolens kontor. Betaling foregår direkte til leverandøren se Hver klasse vælger en mælkeordner, som sørger for at afhente mælken i udleveringen, og få mælken bragt til klassen i begyndelsen af hver spisepause. Mødetider Basisskolen 0. klasse klasse klasse Læsebånd Læsebånd I 0. klasse veksler dagen imellem Fagopdelt undervisning Fagopdelt undervisning fagopdelt understøttende TIB/Play and talk TIB/Play and talk træning og Spisning Spisning fordybelse samt spisning og rekreative aktiviteter. I løbet af skoleåret tilpasses strukturen til den øvrige struktur i Basisskolen Fagopdelt understøttende undervisning og træning og fordybelse Fagopdelt understøttende undervisning og træning og fordybelse.

8 8 FORÆLDREINFORMATION Overbygningen Uger med skoledage der er fagopdelt (basisuger) Fagopdelt understøttende undervisning Rådighedstid Fagopdelt undervisning Spisepause Fagopdelt primærtid, træning og fordybelse, TIBO Nationale test Uger med skoledage, der ikke er fagopdelt (15.15) Fordybelse i fag, tværfaglig tilrettelagt understøttende timeløse fag, lejrskoler, praktikskoler m.m. De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Eleverne i folkeskolen skal igennem deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for forskellige fag. De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder og giver dermed lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. På baggrund af testresultaterne kan lærerne målrette undervisningen til den enkelte elev, og i højere grad arbejde med undervisningsdifferentiering. De nationale test er: IT-baserede eleverne besvarer testene på en computer. Selvscorende lærerne skal ikke selv rette testene, men får leveret resultaterne. Adaptive testene tilpasser sig den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet. Nyt Nyt fra skolens ledelse og skolebestyrelsen, artikler om aktiviteter og elev-, lærer- og forældrebidrag samt kalender for diverse aktiviteter kan ses på forældreintra eller på hjemmesiden. Ordensregler Dronninggårdskolens gældende ordensregler blev skabt i skoleåret 98/99 af lærere, elever og skolebestyrelse. Ordensreglerne tages dog løbende op til revision. Ordensreglerne er tilføjet dette hæftes sidste sider. Pasningsordning Se SFO/SFK. Prøver, 9. kl. Ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin aflægger eleverne 9. kl. prøver, der kan gennemgøres i følgende fag: Dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, matematik, geografi, biologi, fysik/kemi, idræt, valgfag. Hver elev skal aflægge to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal den enkelte elev aflægge to prøver, som udvælges efter udtrækning indenfor fagblokken humanistiske fag og inde for fagblokken naturfag. Faget idræt udtrækkes som en del af den naturfaglige blok. Pædagogisk Center Pædagogisk Center (PC) rummer AV-afdeling, bibliotek, bogdepot og IT-afdeling for elever og personale. På PC findes bl.a. småbørnshjørne, letlæsningsniche, lærerafdeling og pædagogisk værksted for elever og personale. Udlån og låneregler PC udlåner AV-midler, bøger, multimedieudstyr og andre undervisningsmidler til elever og personale. Lånetiden for bøger er en måned. Eleverne skal erstatte materialer, der bliver borte for dem. Informationssøgning og lån af materialer uden for Dronninggårdskolen Medarbejderne på PC kan hjælpe eleverne med at søge information. Skolen er tilsluttet det fælles kommunale søgesystem, DDE-Libra, så eleverne fra PC eller en computer uden for skolen kan søge i kommunens samlede base og på kommunebiblioteket. Via lærere eller PCmedarbejdere kan eleverne trække på materialer fra Rudersdal Kommunes Fællessamling, Center for Undervisningsmidler og i særlige tilfælde fra

9 9 FORÆLDREINFORMATION PC er på andre skoler i kommunen. Desuden kan eleverne selv låne materialer fra kommunebibliotekerne. Fra alle skolens ipads og computere er der adgang til internettet. Bibliotekskundskab På nogle klassetrin undervises i bibliotekskundskab på vores eget Pædagogiske Center. Vejledning på PC PC-medarbejderne kan vejlede i valg af bøger både til opgaveskrivning og frilæsning og i informationssøgning fx. i forbindelse med projektopgaver. De kan også instruere enkeltelever i forbindelse med projekter og opgaveløsning. Arbejdspladser PC har arbejdspladser til ca. 80 elever. Der er bl.a. 20 computerarbejdspladser. Se iøvrigt Pædagogisk Centers afsnit på skolens hjemmeside. Rygning Dronninggårdskolen er røgfri skole, hvilket betyder, at der ikke må ryges på skolens matrikel af hverken elever, personale, forældre eller øvrige brugere. SFO og SFK Til Dronninggårdskolen er knyttet en skolefritidsordning, SFO for eleverne i børnehaveklasse - 3.kl. og en skolefritidsklub, SFK for eleverne i 4. og 5. klasse Skolens SFO befinder sig i Indskolingshuset. Telefon SFO: Telefon SFK: SFO & SFK åbningstider: Skoledage: Morgenåbning: mandag - fredag og mandag - torsdag fredage Skoleferier og fridage: mandag torsdag fredage SFO & SFK har lukket: Grundlovsdag (hele dagen). Fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Den 24. december og den 31. december. Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse til skolens kontor på tlf eller ved henvendelse i skranken i SFO på tlf Forældrebetaling for 2014 i SFO: 1620 kr. pr. måned (juli måned er betalingsfri). Forældrebetaling for 2014 i SFK: 1150 kr. pr. måned (juli måned er betalingsfri). Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen på Dronninggårdskolen: Forældrerepræsentanter (børn i): Cecilie Feldt (6x og 9x). Henrik Næsted (3d). Jonas B. Gregersen (6z). Lasse Heje Pedersen (2a og 4c). Niels Jørgen Flensborg (2a, 4a og 6y). Line Skytte Hansen (6y, 6z og 7y). Natacha Fagot (3c). Suppleant: Nicoline Haslev-Hansen (1b og 3b). 2 medarbejderrepræsentanter: Bente Bahrt. Lars Klestrup. 2 elevrepræsentanter: Vælges i august repræsentant fra kommunalbestyrelsen (uden stemmeret): Kenneth Birkholm. Ledelsen (uden stemmeret): Skoleleder: Gitte Moltzen.

10 10 FORÆLDREINFORMATION Afdelingsleder for mellemtrinnet/souschef: Anne Møller Boysen. Afdelingsleder for digitalisering og administration: Asger Poulsen. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i overensstemmelse med folkeskolelovens bestemmelser samt inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelsen udarbejder principper for: Undervisningens organisering. Samarbejdet mellem skole og hjem. Elevevaluering. Arbejdets fordeling mellem lærerne. Fællesarrangementer, lejrskoler, praktik m.v. Skolebestyrelsen: Godkender budget. Godkender undervisningsmidler. Fastsætter ordensregler. Foretager indstilling om forsøgs- og udviklingsarbejder. Stiller forslag til kommunalbestyrelsen om alle områder, der vedrører den pågældende skole. Afgiver udtalelser på alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen foreligger den. Skolebestyrelsen indkalder klassernes forældreråd til møder og orienterer hele forældregruppen 2 gange årligt. Skolebestyrelsens mødeaktivitet fremgår af kalenderen på intra og på hjemmesiden. Skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer er valgt for en 2-årig periode. Næste valg er i foråret Elev- og medarbejderrepræsentanter vælges for 1 år ad gangen. Skolebus Ansøgningsfrist: Senest den 27. juni 2014 skal skolens kontor have modtaget alle skolebusansøgninger for skoleåret 2014/2015. Skolens kontor udfærdiger skolebuskort. Ansøgningsskemaet: Skemaet kan hentes på skolens kontor eller på Vejoversigter gældende for Dronninggårdskolen: Der ydes buskort fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, hvis du bor på en af følgende adresser: Birkholmsvej, Carit Etlars Vej, Clacksvej, De Connicks Vej, Dronninggårds Allé, Dronningholmsvej, Elledamsvej, Elnasvej, Fredsvej, Geelsmark, Geelsvej, Gl. Dronninggårds Alle, Granholmen, Kildevældsvej, Kollemosevej, Kollevænget, Krogholmen, Malmmosevej, Mosevej, Norske Allé, Parcelvej, Skovmindevej, Skovridergårdsvej, Søbrinken, Tesch Alle, Ved Furesøen, Ved Næsseskoven, Vejlebakken, Vejledal, Vejlemosevej, Vejlesøparken, Vejlesøvej. Derudover, hvis du har længere skolevej end 2,5 km i børnehaveklasser og på klassetrin. Skolefester SFO afholder to årlige diskofester for indskolingsbørnene. Der afholdes desuden skolefester for hhv. Basisskolen og Overbygningen. Sundhedsplejerskerne og den kommunalt ansatte læge Skolesundhedstjenesten Sundhedsplejerskerne på Dronninggårdskolen hedder Susanne Lund og Rikke Baade Ingelsson. Susanne Lund er som regel på skolen om tirsdagen og Rikke Baade Ingelsson er som regel på skolen om torsdagen. Susanne Lund kan træffes på tlf.: og Rikke Baade Ingelsson på tlf.: Du er altid velkommen til at henvende dig til skolens sundhedsplejerske. Skolesundhedstjenesten varetages af sundhedsplejersken og den kommunalt ansatte læge. Der arbejdes med en opfattelse af sundhed, der omfatter såvel et godt helbred som en god trivsel. I kontakten med eleverne sættes sundhed på dagsordenen i samtalen med den enkelte elev og ved sundhedspædagogiske tiltag i klasserne. Formålet er at bidrage til, at eleverne bliver bevidste om de valg de træffer i forhold til egen sundhed. Emnerne tager udgangspunkt i det, der er aktuelt for den enkelte elev i forhold til alder og aktuel livssituation. Emnerne omhandler f.eks.:

11 11 FORÆLDREINFORMATION Kost, søvn, motion, fritidsinteresser, forhold til kammerater, forældre og søskende, pubertet, rygning, alkohol, rusmidler, seksualitet og kærester. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen træffes efter aftale og via Nyt fra Skolesundhedstjenesten bliver offentliggjort på skolens hjemmeside samt på forældreintra. Supplerende undervisning Dronninggårdskolen tilbyder supplerende undervisning i dansk, engelsk og matematik. Det kan være faglig støtte til elever som har vanskeligheder eller elever som har særlige forudsætninger indenfor det enkelte fag. Støtten kan tillige gives som AKT-vejledning (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Læs mere i skolens pjece Inkluderende tiltag på hjemmesiden, som dog revideres i skoleåret 2014/2015. Støtten kan etableres på foranledning af hjemmet, faglæreren eller skolepsykologen. Indstilling til støtte i mere end 9 timer om ugen benævnes specialundervisning. Specialundervisning kan normalt kun sættes i værk med hjemmets accept og ved henvisning til skolepsykologisk rådgivning. Indhold og omfang af specialundervisningen vurderes i samarbejde med skolepsykologen, der sammen med den ansvarlige leder for ressourcecentret afgør om undervisningen gives som ene som støtte i klassen eller på et intensivt kursus. Skolen har en stab af personale, der er særligt uddannede til at forestå undervisningen. I 1. klasse tilbydes særlig læse Reading Recovery, til udvalgte elever. I det kommende skoleår rettes der også opmærksomhed mod tidlig indsats i matematik (TIM). Skolen tilbyder endvidere undervisning til elever med tale- og/eller hørehandicap, denne undervisning varetages af talepædagog Camilla Vinter. Skolepsykologisk hjælp forestås af psykolog Inger Aarestrup. Psykologen og tale-/hørepædagogen kontaktes via skolens kontor. Tandlægeordning Dronninggårdskolen har ikke sin egen tandklinik. Tandklinik findes på Ny Holte Skole og den har åben mandag - fredag kl kl. ca Du træffer tandklinikken på telefon nr Ved behov for akut hjælp efter kl. 15 henvises til Tandlægevagten Nordsjælland, tlf.: Trafikken ved Dronninggårdskolen Parkering - Afsætning Det er naturligvis ikke tilladt at køre ind i skolegården i skole/sfo-tiden, hvilket også fremgår af den officielle skiltning. Hver gang et nyt skoleår begynder, kniber det gevaldigt med parkeringsmuligheder ved Dronninggårdskolen. Der er simpelthen ikke tilstrækkeligt mange parkeringspladser til alle de familier med nye elever i børnehaveklasserne og i 1. klasserne, der naturligvis gerne vil følge deres poder ind på selve skolen. Men med lidt tålmodighed, overbærenhed og fleksibilitet hos alle, skal det trods alt nok lykkes at få trafikken til at glide. De kommunale parkeringspladser omkring skolen kan ikke klare parkeringspresset. Parkering er forbudt på selve Rønnebærvej ved skolen! Hvis I parkerer jeres biler på skolesiden af Rønnebærvej, skaber I propper og derved livsfarlige situationer. Hvis I derimod bare sætter jeres børn af foran skolen på Rønnebærvej, så kør så langt frem (ned mod Holte!) som muligt. Det skaber få farlige situationer, færrest propper og den mest glidende afvikling af morgentrafikken. Og parkér aldrig midt i svinget /foran bommen! I øvrigt henvises til skolens Trafikfolder. Den er tilgængelig på skolens hjemmeside. Politirazziaer Færdselspolitiet gennemfører fart- og selekontrol ved skolen i en af de allerførste uger i det nye skoleår. Færdselspolitiet besøger ved skoleårets begyndelse alle skoler i Rudersdal Kommune samt majoriteten af landets øvrige skoler. Dronninggårdskolen har i den forbindelse ingen indflydelse på, om og hvornår politiet kommer. Razziaen gentages i øvrigt normalt flere gange om året! Skolen inviterer i øvrigt færdselspolitiet på besøg i de mindste klasser i forbindelse med eventuel cykellygtekontrol, cykelhjelmkampagne, cyklistprøve eller andet.

12 12 FORÆLDREINFORMATION Skolepatruljen Tag godt imod vores nye skolepatrulje. Skolepatruljen varetages af 7. årgang og vil hver morgen sørge for, at alle kan komme sikkert over Rønnebærvej. De har trænet, men I kan støtte dem ved at køre ekstra langsomt og forsigtigt tæt ved skolen! PS! Cykler I sammen med jeres barn til skolen? Så brug hovedet: Til at sætte en cykelhjelm på! Uddannelse og job I hele skoleforløbet modtager eleverne undervisning i det timeløse emne uddannelse og job (u+j). Undervisningen skal give eleverne kendskab til mulighederne for fortsat uddannelse og beskæftigelse. UU-vejledning Vejledning om uddannelse og erhverv foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-Sjælsø. UU-vejleder Mette Bure er tilknyttet Dronninggårdskolen og kan kontaktes på mobil eller via mail: Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25 år. Yderligere informationer findes på Vikarordning Vikarlægning sker på følgende måde (prioriteret rækkefølge): 1. Lærer (når muligt). 2. Tilkald lærervikar. 3. Holdtimer annulleres, når den ene holdlærer er syg. Den anden holdlærer får hele klassen. 4. En enkelt klasse sendes på PC, hvis det er bemandet. 5. Ressourcelærer underviser en enkelt elev fra den klasse som har brug for vikar - ressourcelæreren overtager hele klassen. 6. Elever i indskolingen kan sendes i SFO i sidste time. 7. Undervisning i ydertimerne kan aflyses fra klasse. Besked via telefonkæde. Dagens vikarskema offentliggøres på intranettet. UU-vejlederen deltager i planlægningen af: U+j (uddannelses og job). Uddannelsesplaner. Diverse vejledningsaktiviteter. IT - baserede vejledningsmaterialer som fx og Virksomhedsbesøg. Introduktionskurser. Brobygning. Gæstelærerbesøg. Forældrearrangementer. Nærmere herom vil blive oplyst via forældreintra. Vejledning i klasse UU-vejledningen i klasse vil fortrinsvis være kollektive vejledning i klassen. Individuel vejledning vil blive målrettet de elever, der har særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv. UU-vejledningen i 9. klasse vil være kollektiv vejledning i klassen, gruppesamtaler eller individuel vejledning. Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Sjælsø - er et samarbejde mellem Allerød,

13 13 FORÆLDREINFORMATION Ordensregler for elever på Dronninggårdskolen Ordensreglerne på Dronninggårdskolen er baseret på to væsentlige principper: Pas på hinanden! - Gensidig respekt og hensyntagen. Pas på tingene! - Respekt for bygninger og inventar. Derfor er den allervigtigste retningslinie for alle på Dronninggårdskolen: I pauserne er eleverne udenfor på skolens område, men i tilfælde af regnvejr bliver eleverne inde, og pædagogerne varetager deres tilsyn med eleverne indenfor. Sneboldkastning må kun finde sted på indskolingens legeplads eller på boldbanen efter tilladelse fra pædagogerne. Vedtaget af Dronninggårdskolens skolebestyrelse december Evalueres løbende. Opfør dig ordentligt! Alle elever må altså personligt tage medansvar for: At få skolegangen - på eller uden for skolen - til at fungere bedst muligt for alle. At bekæmpe psykisk og fysisk mobning på enhver tænkelig måde og så tidligt som muligt. At vise tolerance over for andre mennesker. Regler for alle elever Eleverne er undergivet skolens myndighed og skal rette sig efter anvisninger fra skolens personale: På vej til og fra skole. I undervisningstiden og i frikvartererne. Ved skolens arrangementer på og uden for skolen. Eleverne skal rette sig efter skolepatruljens anvisninger. Skolens AV- og IT udstyr udstyr er til undervisning - ikke til privat brug. Oprydning Klasserne har ansvar for at rydde op i klasseværelse og tilhørende gangareal. Den klasse, der i dagens løb sidst benytter et lokale, stoler op. Pauseregler Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden tilladelse fra en lærer eller skolens kontor. Eleverne i 8. og 9. klasse må dog forlade skolen i spisepausen. Eleverne fra børnehaveklasse - 2. klasse skal rette sig efter anvisningerne i Indskolingshuset. Spisetilsyn varetages af pædagogerne.

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere