FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt"

Transkript

1 FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for elever og forældre at finde de nødvendige oplysninger om hverdagen på skolen. Hæftet redigeres hvert år, så dette hæfte dækker skoleåret 2014/2015. På grund af skolereformen vil der i skoleåret 2014/2015 forekomme ændringer til dele af det skrevne. Disse ændringer vil blive formidlet på forældreintra og hjemmesiden. Besøg skolens hjemmeside på adressen: Indholdsoversigt Denne informationspjece giver forældre og elever et praktisk redskab, når de vil søge oplysninger om Dronninggårdskolen (besøg derudover også for yderligere information samt forældreintra). Alle informationer er opført alfabetisk under genkendelige stikord. Visse oplysninger er samlet på et sted, når vi har skønnet, at de naturligt hører sammen, men vil så kunne findes ved hjælp af krydshenvisninger fra det alfabetiske system. Administrationen... 2 Aktivitetskalender... 2 Basisskolen... 2 Dronninggårdklasserne... 2 Elevråd... 2 Elevplaner... 3 Erstatningspligt... 3 Ferier/fridage... 3 Forsikringsforhold... 3 Forsømmelser... 4 Forældreaftener... 4 Forældrebesøg i undervisningstiden... 4 Forældre-intra... 4 Forældremøder... 4 Forældreråd... 4 Forældresamtaler/skole-hjem samtaler... 4 Fredagssamling... 4 Fritagelse for undervisning... 5 Fællesarrangementer... 5 Glemte sager/smileyordning... 5 Indmeldelse... 5 Klasseordner/oprydning... 5 Kontaktbog på forældreintra... 6 Kor... 6 Læseplaner... 6 Madordning... 6 Mobiltelefoni... 6 Morgensamling... 6 Musik... 6 Musikskolen... 6 Mælk... 7 Nationale test... 8 Nyt... 8 Ordensregler... 8 Pasningsordning... 8 Prøver, 9. kl... 8 Pædagogisk Center... 8 Rygning... 9 SFO og SFK... 9 Skolebestyrelsen... 9 Skolebus Skolefester Sundhedsplejerskerne og den kommunalt ansatte læge Supplerende undervisning Tandlægeordning Trafikken ved Dronninggårdskolen Uddannelse og job UU-vejledning Vikarordning Ordensregler for elever på Dronninggårdskolen... 13

2 2 FORÆLDREINFORMATION Administrationen Adresse : Dronninggårdskolen Rønnebærvej Holte Telefon : (Mandag fredag kl. 8-15) Fax : Skoleleder Souschef og afdelingsleder for overbygningen Afdelingsleder for : Gitte Moltzen : Anne Møller Boysen Digitalisering og adm. : Asger Poulsen Afdelingsleder for basisskolen Sekretariatsleder Skolesekretær Skolefritidsordning (SFO) : Jennie Eckardt : Lone Fich H. Jensen : Lise Fauerby Telefon : SFK : Leder Dronninggårdklasserne : William Th. Nielsen Telefon : SFO/SFK-leder Afd. leder skoledel : Anne-Mette Hahn : Tina Lynghøj Aktivitetskalender Skoleårets aktivitetskalender fremgår af forældreintra og hjemmesiden. Basisskolen Bh.kl.-2. klasserne samt en af 3. kl. holder til i Dronninggårdskolens Indskolingshus, hvor også skolens SFO holder til. To 3. klasser bor i bygning C. Om selve Indskolingshuset henviser vi til indholdsplan for Indskolingshuset på skolens hjemmeside. Dronninggårdklasserne Dronninggårdklasserne er placeret i egen afdeling med tilgang til resten af skolen i stueetagen ved siden af Pædagogisk Center (PC) i C-fløjen samt i nordfløjen, 2. etage. I Dronninggårdklasserne tilbydes en vidtgående specialundervisning til normaltbegavede børn med vanskeligheder indenfor det autistiske spektrum. Undervisningen spænder fra 1. til 9. klasse. Skole og SFO samarbejder om børnene og er integrerede i et tilbud til børnene, hvoraf skoledelen er koncentreret om formiddagene. De ældste børn går ikke i SFO, men kan gå i fritidsklub. På Dronninggårdskolen har vi i skoleåret 2014/ klasser og i lighed med eleverne på resten af skolen følger eleverne i Dronninggårdklasserne undervisningsplanen for fagene i Folkeskoleloven. Eleverne har dog i modsætning til eleverne i den øvrige skole behov for de særlige rammer, en gruppeordning kan tilbyde: Små klassekvotienter, faste arbejdsprocedurer og et lille nærmiljø med kendte voksne lærere og pædagoger. Elevråd Skolen har et elevråd fra kl. samt et fra kl. Medlemmer til elevrådene vælges blandt eleverne i hver klasse og der vælges 1-2 repræsentanter fra hver klasse. Valgperioden er 1 år. Formålene med elevrådene er at varetage og styrke elevernes indflydelse på skolen og fremme samarbejdet mellem elever, lærere og pædagoger og derved være med til at skabe et godt miljø på skolen for alle. Samtidig er formålet at give eleverne en demokratisk forståelse.

3 3 FORÆLDREINFORMATION Elevplaner Eleverne og forældrene skal regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af nationale tests. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte heraf, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til trin- og slutmål. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, og for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen. Til brug for den løbende evaluering skal hver elev have en elevplan, som indeholder resultater af og den besluttede opfølgning på evalueringen. Formålet med elevplanen er: At styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Elevplanen indgår i den regelmæssige underretning af eleven og forældrene om elevernes udbytte af skolegangen. At bidrage til at kvalificere drøftelsen af, hvordan der fremadrettet kan støttes op om undervisningen af eleven fra både skolens og forældrenes side. At styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse og forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte elev. At styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen. Erstatningspligt Skolen stiller bygninger, maskiner, bøger og andre materialer til rådighed for eleverne. Elever kan drages økonomisk til ansvar, hvis de ødelægger skolens ejendom. Se endvidere lov om forældres hæftelse for børns erstatningsansvar, der trådte i kraft den 1. juli 2009 under forsikringsforhold nedenfor. Ferier/fridage I skoleåret 2014/2015 er ferierne/fridagene placeret som følger (alle datoer er inkl.): Skolestart: Den 11. august 2014 for kl. og den 13. august 2014 for børnehaveklasserne. Efterårsferien: Den oktober Juleferien: Den 21. december januar 2015 (juleafslutning afholdes lørdag den 20. december 2014). Vinterferien: Den februar Påskeferien: Den 28. marts 6. april Store Bededag: Den 1. maj Kr. Himmelfart: Den maj pinsedag: Den 25. maj Grundlovsdag: 5. juni Sidste skoledag før sommerferien 2015 er fredag den 26. juni Forsikringsforhold Dronninggårdskolen overtager forældrenes tilsynspligt med og ansvar for eleverne i skoletiden. Rudersdal Kommune har tegnet en kollektiv børneulykkesforsikring, der dækker de almindeligst forekommende ulykkestilfælde, f.eks. tandskader. Forsikringen dækker også på den normale direkte vej til og fra skole/sfo og på ekskursioner og arrangementer iværksat af skolen/sfo. Hvis eleven selv har handlet uagtsomt eller forsætligt, dvs. selv er skyld i det skete, dækker forsikringen naturligvis ikke. Skader forvoldt af elever - f.eks. knuste ruder som følge af f.eks. boldspil på ikke tilladte steder kan som regel dækkes via forældrenes ansvarsforsikring (hverken Rudersdal Kommune eller skolen har en glasforsikring). Er dette ikke muligt, har forældrene erstatningspligten. Tjek jeres familieforsikringer! Pr. 1/ blev der vedtaget en lov om forældres hæftelse for børns erstatningsansvar. Loven bryder med det hidtidige princip om, at forældre ikke hæfter for deres børns erstatningsansvar for skadegørende handlinger. Hæftelsen er dog begrænset til kr pr. skadegørende handling pr. barn. Læg mærke til den formulering. Det vil sige, at hvis et barn både smider sten på en rude og på nogen parkerede biler, så hæfter barnet og forældrene for to skadegørende handlinger. Hvis barnet derimod ved at smide sten på een cykel kommer til at vælte alle cyklerne, så er det kun een skadegørende handling. Hvis to søskende er ansvarlig for samme skade, så hæfter begge børn og forældrene for to skadegørende handlinger. Hæftelsespligten gælder kun for hjemmeboende børn under 18 år, der har adresse hos en af forældrene. De forældre, der hæfter, er de forældre, der har forældremyndigheden over barnet,

4 4 FORÆLDREINFORMATION uanset om forældrene bor sammen og uanset hvem barnet bor hos. Hæftelsesansvaret gælder uanset hvor og hvornår barnet forvolder skaden forældrene hæfter uanset barnet er hjemme, hos en kammerat, i skole eller på lejrskole. Forældrene og børnene hæfter solidarisk, så skadelidte kan vælge, hvor han vil opkræve beløbet. Hæftelsen er ikke betinget af, om barnets ansvar er fastslået ved dom. De fleste husstande dækker børnenes ansvar via deres familieforsikring, men ikke alle familieforsikringer dækker forældrenes hæftelsesansvar. Det er derfor vigtigt, at I tjekker jeres forsikring og eventuelt får lavet et tillæg til familieforsikringens ansvarsdel. Loven medfører ingen ændring i reglerne om forældrenes selvstændige ansvar for at føre tilsyn med barnet. Det vil sige, at forældrene stadig kan blive erstatningsansvarlige for det fulde skadebeløb, hvis forældrene har forsømt at føre tilsyn med barnet. Forsømmelser Se fritagelse for undervisning. Forældreaftener For forældre til elever kommende bh.kl. er skolebestyrelsen vært ved en særlig forældreaften, hvor vi sammen med forældrene grundlægger det fremtidige skole/hjem samarbejde. For forældre til elever i 5. kl. afholdes forældremøde vedr. introduktion til overbygningen. Forældrebesøg i undervisningstiden Forældrene er altid velkomne til at besøge klassen i undervisningstiden. Husk at aftale besøget med læreren/lærerne i forvejen. Ved skolens traditionelle højtider (skolestart, juleafslutning, sommerferieafslutning) er forældrene naturligvis altid velkomne til arrangementerne i festsalen. Forældre-intra Alle klasser anvender forældre-intra. Forældremøder Hver klasse afholder normalt 1-2 klasseforældremøder om året. Tidspunkt, indhold og form aftales af klasselæreren og forældrerådet. Møderne kan dreje sig om klassen, undervisningen, skolen o.l., men aldrig om enkeltpersoner. Forældrerådene inviteres af skolebestyrelsen til 1-2 møder med skolebestyrelsen og skolens ledelse i løbet af et skoleår. Formålet med disse møder er at give forældrerådene indblik i skolens udvikling samt mulighed for en kontinuerlig dialog mellem skolebestyrelsen og forældrene. Skolen har udarbejdet principper for skole/hjem samarbejde (se skolens hjemmeside). Disse revideres i det kommende skoleår. Forældreråd Hver klasse vælger 3-4 forældre til klassens forældreråd. Det er forældrerådets opgave at: Planlægge og koordinere det sociale liv i klassen i samarbejde med klasselæreren. Være forældrenes kontaktled til skolebestyrelsen og skolens ledelse. Planlægge og indkalde til forældremøder i klassen i samarbejde med klasselæreren. Deltage i kontaktforældremøderne med skolebestyrelsen (se skolebestyrelsen). Repræsentere forældrene i spørgsmål af fælles interesse over for klassens lærere. Skolen har udarbejdet principper for skole/hjem samarbejde. Forældresamtaler/skole-hjem samtaler Dronninggårdskolen tilbyder på alle klassetrin forældresamtaler, hvor forældrene kan få en drøftelse med klasselæreren og bestemte faglærere om deres barn. I Basisskolen kan eleverne deltage når lærer og hjem finder det formålstjenstligt. Det er klasselæreren, i samarbejde med forældrerådet, der afgør, om der er en eller to skole/hjem samtaler i en klasse. Både skole og hjem kan tage initiativ til yderligere samtaler. Ved siden af forældresamtalerne afholdes også klasseforældremøder. Fredagssamling Se Morgensamling.

5 5 FORÆLDREINFORMATION Fritagelse for undervisning Klasselæreren kan give tilladelse til, at en elev får fri i op til 3 dage. Klasselæreren bør modtage henvendelse herom senest 1 uge før. Drejer det sig om frihed i mere end 3 dage, skal tilladelse gives af skolelederen, og henvendelse herom bør foreligge 2 uger før. Ansøgning sker via forældreintra. Vi henstiller til, at ferier planlægges afholdt indenfor skolens ferieplan. Det skal understreges, at det, i tilfælde af fravær, er forældrenes samt elevens ansvar at sørge for at indhente det faglige. Lærerne kan ikke pålægges at udfærdige egentlige lektieplaner for perioden. Der er ikke perioder, der egner sig bedre til at bede børnene fri end andre. Uanset hvornår et barn tages ud af undervisningen er der tale om en afbrydelse af et forløb for barnet, og det kan være svært at finde tråden igen, når man atter er tilbage på skolebænken, og klassen er et helt andet sted, end den var, da man rejste. I overbygningen er det vigtigt at være opmærksom på placeringen af projektopgaver samt prøver. Der kan være mange grunde til, at familien vælger at tage ferie udenfor skoleferierne, og vi er fuldt ud klar over, at der altid vil være situationer, hvor det er en nødvendighed for familien at ty til en sådan løsning. Vi beder jer blot om at tænke jer om en ekstra gang, inden I tager beslutningen om fritagelse fra undervisningen. Skolen kan give fritagelse i bestemte fag, f.eks. idræt i kortere perioder. Drejer det sig om længere perioder, kræver skolen lægeattest (betales af hjemmet) eller anden relevant dokumentation. Fritagne elever skal - hvis ikke andet aftales - overvære timerne i faget. Fællesarrangementer I løbet af skoleåret arrangerer Dronninggårdskolen flere fællesarrangementer for eleverne i skoletiden. Bl.a. foredrag med aktuelt indhold, teater, klassisk eller rytmisk musik m.m. Ideer til arrangementer kan både komme fra elever, lærere og forældre. Glemte sager/smileyordning Vi har etableret en Smileyordning på hele skolen. Målet er at få fokus på læringsmiljøet og dets betydning for læring. Forskningen viser, at det øger børns læring, når det er tydeligt for dem, hvad der forventes. Når læringsmiljøet overskygges af rod, kan det være svært at bibeholde fokus. Smileyordningen er et skridt på vejen rigtig mange børn er opmærksomme på at tage medansvar i forhold til oprydning i klasseområderne og til dels også i fælles områderne. Der er selvfølgelig plads til forbedring. Børnenes garderober/knager skal tømmes inden den 1. tirsdag i hver måned, så rengøringen kan foretage inventarrengøring i indskolingen. Der er mulighed for at have en kasse eller pose til regntøj, skiftetøj og indesko fast stationeret i garderobesystemet. På resten af skolen skal det også gøres muligt at få vasket gulv i garderobeområdet. Her vil servicemedarbejderne tage det tøj og de tasker/poser, der måtte ligge i garderoberne tirsdag morgen(inden børnene møder), og lægge det i kasserne mrk.1. Glemt tøj, der ikke er flyttet vil blive lagt i en kasse mrk. 1, hvor det vil ligge i en måned. Derefter flyttes det til en kasse mrk. 2, hvor det vil ligge yderligere en måned. Derefter vil det glemte tøj blive sendt til Røde Kors. Der er to grå kasser i Indskolingshuset, i SFK, i Idræt / piger- drenge, i mellembygningen og i Nordfløjen. Placering af glemmetøjskasse for basisskolen, er i Indskolingshuset. Placering af glemmetøjskasse for basisskolen/overbygningen er under trappen til venstre for Festsalen. Placering glemmetøjskasse for SFK er under trappen til højre for Festsalen. Placering af glemmetøjskasse i idræt, er i såvel pige som i drenge omklædningsrum. Placering af glemmetøjskasse for overbygningen er på 3. sal i Nordfløjen ved siden af brandskabet før bordtennisområdet. Indmeldelse Indmeldelse på Dronninggårdskolen sker ved henvendelse til skolens kontor (tlf.: ), som gerne sender informationsmateriale om skolen, SFO og skolefritidsklub. Før en indmeldelse tilbyder skolelederen eller den pågældende afdelingsleder en orienterende samtale for elev og forældre. Klasseordner/oprydning Hver klasse vælger klasseordnere for en uge ad gangen. Klasseordneren har ansvaret for, at klasseværelset og området omkring klassen er rent og ryddeligt. Klasseordnerne lufter ud, tørrer tavlen ren, tømmer papirkurv, fejer gulvet, og lukker vinduerne igen, når lokalet forlades.

6 6 FORÆLDREINFORMATION Kontaktbog på forældreintra Kontaktbogen på forældreintra er det kommunikationsmiddel som anvendes på Dronninggårdskolen mellem hjem og skole, Kontaktbogen kan anvendes bl.a., når en elev har været syg eller kommer for sent til undervisningen, ved fritagelse for ved pludselig opstået sygdom i skoletiden eller hvis en elev møder uforberedt. Kor Se musik. Læseplaner Fagene følger fagenes slut- og trinmål. Interesserede elever eller forældre kan låne det enkelte fags faghæfte på skolen eller læse det på hjemmesiden tilhørende Ministeriet for Børn og Undervisning: Madordning Fokus er på sund skolemad med masser af fibre og grøntsager. Næringsberegnet, så alle får hvad de skal have af alt det gode. Se mere på Mandagssamling Se morgensamling. Mobiltelefoni Mobiltelefonen skal være sat på lydløs uden vibration i undervisningen. Hvis en telefon benyttes i undervisningstiden, uden at dette er aftalt med læreren, inddrages denne og ejeren af telefonen kan få den udleveret efter undervisningens afslutning eller hente den på kontoret efter endt skoletid. Hvis der er gentagne tilfælde af overtrædelse af ovenstående, vil forældrene blive bedt om at afhente mobiltelefonen på skolens kontor. Det er i udgangspunktet ikke tilladt at optage hinanden med hverken lyd, billede eller film, med mindre der er indgået en aftale de involverede parter i mellem, og at det er i undervisningsøjemed. Morgensamling På Dronninggårdskolen har vi morgensamling om mandagen i 1. lektion for basisskolens elever og om fredagen i 1. lektion for overbygningens elever. Dog ikke i maj og juni pga. afvikling af afgangsprøver, årsprøver og nationale tests. Ansvaret for afviklingen af morgensamlingen går på skift mellem klasserne. Programmet kan bestå af optræden, fællessang, meddelelser, præsentation af gennemførte projekter o.l. Musik Der undervises i musik fra klassetrin. Her lægges grunden til, at eleverne udvikler evnerne til og glæden ved at udtrykke sig med musik. Gennem aktiv og skabende deltagelse i musik styrkes elevens egen udvikling, selvforståelse og fællesfølelse såvel som koncentrationsevne og motorik Dette vil give gode forudsætninger for en livslang glæde ved musikken, samt redskaber til at kunne forholde sig til den brede vifte af musiktilbud, som tilbydes via elektroniske medier og i samfundet generelt. I forbindelse med faget Følg din nysgerrighed, vil der i basisskolen for elever i kl.være mulighed for at deltage i skolens kor. Koret optræder både på skolen og i andre sammenhænge, og der afholdes korstævner sammen med kor fra andre skoler. I forbindelse med faget Følg din nysgerrighed, vil der i overbygningen være mulighed for at forfølge sin musikalske interesse og finde ligesindede fra egen og andre årgange. Her kan man arbejde med sammenspil, komposition, it, musikproduktion, musikvideoer, musikteori og meget andet. Det er vigtigt, at musikken er en integreret del af hele Dronninggårdskolens virke, og at eleverne får mulighed for at vise hinanden, hvad de har lært. Dette vil ske ved afdelingernes morgensange, diverse fællesarrangementer og som en del af skolens traditioner. Musikskolen Rudersdal Musikskole underviser også på Dronninggårdskolen! Musik i børnehaveklassen I Rudersdal Kommune har alle børnehaveklasser musik på skemaet en gang om ugen med en af

7 7 FORÆLDREINFORMATION musikskolens lærere. Eftersom det er en del af skoletiden, kræver det hverken tilmelding eller betaling. Aktiviterne i musiktimen udgøres af sang, leg og bevægelse, nogle gange med brug af rytmeinstrumenter. I samarbejde med børnehaveklasselærerne kan indholdet støtte op om forskellige emner, som klassen beskæftiger sig med, eller være en forberedelse af en teatereller musikoptræden. Musik for 1. klasse Et tilbud til musikglade børn efter skoletid. Undervisningen foregår i SFO-tiden. På holdet er der to lærere og børn, hvad der giver god mulighed for at tage hånd om den enkelte elevs læring og for at introducere instrumenter, f.eks. slagtøj, fløjte, klaver, i undervisningen. Det primære fokus er fortsat på fællesaktiviteter med sang og bevægelse. Tilmelding nødvendig. Se Fra 1. klasse kan dit barn også gå til instrumentalundervisning efter skoletid. Læs om mulighederne på Musikskolen tilbyder gode sammenspilsmuligheder for instrumentaleleverne også for elever som kun har spillet i kort tid. Musikkarrusel for 2. klasse Undervisningen foregår i SFO-tiden. På holdet er der tre-fire lærere og 9-12 børn, og undervisningen er dels instrumentalundervisning på tre forskellige instrumenter og dels sammenspil. Sang og bevægelse bruges for at styrke børnenes beherskelse af toner, puls og rytme. Eleverne roterer periodevis mellem de tre instrumenter, heraf navnet karrusel. Instrumenterne kan være fløjte, trompet, klarinet, violin, cello, kontrabas, guitar, harmonika, slagtøj og klaver alt efter musikskolens muligheder i skemalægningen. De instrumenter, som børnene selv kan transportere, kan i visse perioder lånes med hjem. Vi informerer om, hvad man må og ikke må med instrumenterne i hjemlånsperioden. Musikskolen påtager sig ansvaret ved et eventuelt uheld. Tilmelding nødvendig. Se Kor- og sangskolen Sangtræningen starter i Kor- og sangskolen, som er for elever i klasse. Udgangspunktet er 2- og 3-stemmig korsang, og vi synger nye og gamle sange på dansk og engelsk. Korsangen suppleres med enkelte enetimer, hvor hver enkelt korsanger får gode råd om, hvordan man synger og passer godt på sin stemme. Koret optræder adskillige gange i løbet af sæsonen til arrangementer i såvel som uden for musikskolen. Kor- og sangskolen foregår på Dronninggårdskolen, mandag kl (samt evt. enetimer kl ). Tilmelding nødvendig. Se Læs mere om de mange undervisningsmuligheder på hjemmesiden. Du kan også kontakte os på mail: eller ring på tlf daglig kl og Mælk Eleverne kan bestille mælk (flere typer). Der bestilles ved skoleårets start og ved juletid. Skolen lægger besked på forældreintra, når det er tid for bestilling. Papirbestillingsseddel kan hentes på skolens kontor. Betaling foregår direkte til leverandøren se Hver klasse vælger en mælkeordner, som sørger for at afhente mælken i udleveringen, og få mælken bragt til klassen i begyndelsen af hver spisepause. Mødetider Basisskolen 0. klasse klasse klasse Læsebånd Læsebånd I 0. klasse veksler dagen imellem Fagopdelt undervisning Fagopdelt undervisning fagopdelt understøttende TIB/Play and talk TIB/Play and talk træning og Spisning Spisning fordybelse samt spisning og rekreative aktiviteter. I løbet af skoleåret tilpasses strukturen til den øvrige struktur i Basisskolen Fagopdelt understøttende undervisning og træning og fordybelse Fagopdelt understøttende undervisning og træning og fordybelse.

8 8 FORÆLDREINFORMATION Overbygningen Uger med skoledage der er fagopdelt (basisuger) Fagopdelt understøttende undervisning Rådighedstid Fagopdelt undervisning Spisepause Fagopdelt primærtid, træning og fordybelse, TIBO Nationale test Uger med skoledage, der ikke er fagopdelt (15.15) Fordybelse i fag, tværfaglig tilrettelagt understøttende timeløse fag, lejrskoler, praktikskoler m.m. De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Eleverne i folkeskolen skal igennem deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for forskellige fag. De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder og giver dermed lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. På baggrund af testresultaterne kan lærerne målrette undervisningen til den enkelte elev, og i højere grad arbejde med undervisningsdifferentiering. De nationale test er: IT-baserede eleverne besvarer testene på en computer. Selvscorende lærerne skal ikke selv rette testene, men får leveret resultaterne. Adaptive testene tilpasser sig den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet. Nyt Nyt fra skolens ledelse og skolebestyrelsen, artikler om aktiviteter og elev-, lærer- og forældrebidrag samt kalender for diverse aktiviteter kan ses på forældreintra eller på hjemmesiden. Ordensregler Dronninggårdskolens gældende ordensregler blev skabt i skoleåret 98/99 af lærere, elever og skolebestyrelse. Ordensreglerne tages dog løbende op til revision. Ordensreglerne er tilføjet dette hæftes sidste sider. Pasningsordning Se SFO/SFK. Prøver, 9. kl. Ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin aflægger eleverne 9. kl. prøver, der kan gennemgøres i følgende fag: Dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, matematik, geografi, biologi, fysik/kemi, idræt, valgfag. Hver elev skal aflægge to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal den enkelte elev aflægge to prøver, som udvælges efter udtrækning indenfor fagblokken humanistiske fag og inde for fagblokken naturfag. Faget idræt udtrækkes som en del af den naturfaglige blok. Pædagogisk Center Pædagogisk Center (PC) rummer AV-afdeling, bibliotek, bogdepot og IT-afdeling for elever og personale. På PC findes bl.a. småbørnshjørne, letlæsningsniche, lærerafdeling og pædagogisk værksted for elever og personale. Udlån og låneregler PC udlåner AV-midler, bøger, multimedieudstyr og andre undervisningsmidler til elever og personale. Lånetiden for bøger er en måned. Eleverne skal erstatte materialer, der bliver borte for dem. Informationssøgning og lån af materialer uden for Dronninggårdskolen Medarbejderne på PC kan hjælpe eleverne med at søge information. Skolen er tilsluttet det fælles kommunale søgesystem, DDE-Libra, så eleverne fra PC eller en computer uden for skolen kan søge i kommunens samlede base og på kommunebiblioteket. Via lærere eller PCmedarbejdere kan eleverne trække på materialer fra Rudersdal Kommunes Fællessamling, Center for Undervisningsmidler og i særlige tilfælde fra

9 9 FORÆLDREINFORMATION PC er på andre skoler i kommunen. Desuden kan eleverne selv låne materialer fra kommunebibliotekerne. Fra alle skolens ipads og computere er der adgang til internettet. Bibliotekskundskab På nogle klassetrin undervises i bibliotekskundskab på vores eget Pædagogiske Center. Vejledning på PC PC-medarbejderne kan vejlede i valg af bøger både til opgaveskrivning og frilæsning og i informationssøgning fx. i forbindelse med projektopgaver. De kan også instruere enkeltelever i forbindelse med projekter og opgaveløsning. Arbejdspladser PC har arbejdspladser til ca. 80 elever. Der er bl.a. 20 computerarbejdspladser. Se iøvrigt Pædagogisk Centers afsnit på skolens hjemmeside. Rygning Dronninggårdskolen er røgfri skole, hvilket betyder, at der ikke må ryges på skolens matrikel af hverken elever, personale, forældre eller øvrige brugere. SFO og SFK Til Dronninggårdskolen er knyttet en skolefritidsordning, SFO for eleverne i børnehaveklasse - 3.kl. og en skolefritidsklub, SFK for eleverne i 4. og 5. klasse Skolens SFO befinder sig i Indskolingshuset. Telefon SFO: Telefon SFK: SFO & SFK åbningstider: Skoledage: Morgenåbning: mandag - fredag og mandag - torsdag fredage Skoleferier og fridage: mandag torsdag fredage SFO & SFK har lukket: Grundlovsdag (hele dagen). Fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Den 24. december og den 31. december. Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse til skolens kontor på tlf eller ved henvendelse i skranken i SFO på tlf Forældrebetaling for 2014 i SFO: 1620 kr. pr. måned (juli måned er betalingsfri). Forældrebetaling for 2014 i SFK: 1150 kr. pr. måned (juli måned er betalingsfri). Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen på Dronninggårdskolen: Forældrerepræsentanter (børn i): Cecilie Feldt (6x og 9x). Henrik Næsted (3d). Jonas B. Gregersen (6z). Lasse Heje Pedersen (2a og 4c). Niels Jørgen Flensborg (2a, 4a og 6y). Line Skytte Hansen (6y, 6z og 7y). Natacha Fagot (3c). Suppleant: Nicoline Haslev-Hansen (1b og 3b). 2 medarbejderrepræsentanter: Bente Bahrt. Lars Klestrup. 2 elevrepræsentanter: Vælges i august repræsentant fra kommunalbestyrelsen (uden stemmeret): Kenneth Birkholm. Ledelsen (uden stemmeret): Skoleleder: Gitte Moltzen.

10 10 FORÆLDREINFORMATION Afdelingsleder for mellemtrinnet/souschef: Anne Møller Boysen. Afdelingsleder for digitalisering og administration: Asger Poulsen. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i overensstemmelse med folkeskolelovens bestemmelser samt inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelsen udarbejder principper for: Undervisningens organisering. Samarbejdet mellem skole og hjem. Elevevaluering. Arbejdets fordeling mellem lærerne. Fællesarrangementer, lejrskoler, praktik m.v. Skolebestyrelsen: Godkender budget. Godkender undervisningsmidler. Fastsætter ordensregler. Foretager indstilling om forsøgs- og udviklingsarbejder. Stiller forslag til kommunalbestyrelsen om alle områder, der vedrører den pågældende skole. Afgiver udtalelser på alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen foreligger den. Skolebestyrelsen indkalder klassernes forældreråd til møder og orienterer hele forældregruppen 2 gange årligt. Skolebestyrelsens mødeaktivitet fremgår af kalenderen på intra og på hjemmesiden. Skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer er valgt for en 2-årig periode. Næste valg er i foråret Elev- og medarbejderrepræsentanter vælges for 1 år ad gangen. Skolebus Ansøgningsfrist: Senest den 27. juni 2014 skal skolens kontor have modtaget alle skolebusansøgninger for skoleåret 2014/2015. Skolens kontor udfærdiger skolebuskort. Ansøgningsskemaet: Skemaet kan hentes på skolens kontor eller på Vejoversigter gældende for Dronninggårdskolen: Der ydes buskort fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, hvis du bor på en af følgende adresser: Birkholmsvej, Carit Etlars Vej, Clacksvej, De Connicks Vej, Dronninggårds Allé, Dronningholmsvej, Elledamsvej, Elnasvej, Fredsvej, Geelsmark, Geelsvej, Gl. Dronninggårds Alle, Granholmen, Kildevældsvej, Kollemosevej, Kollevænget, Krogholmen, Malmmosevej, Mosevej, Norske Allé, Parcelvej, Skovmindevej, Skovridergårdsvej, Søbrinken, Tesch Alle, Ved Furesøen, Ved Næsseskoven, Vejlebakken, Vejledal, Vejlemosevej, Vejlesøparken, Vejlesøvej. Derudover, hvis du har længere skolevej end 2,5 km i børnehaveklasser og på klassetrin. Skolefester SFO afholder to årlige diskofester for indskolingsbørnene. Der afholdes desuden skolefester for hhv. Basisskolen og Overbygningen. Sundhedsplejerskerne og den kommunalt ansatte læge Skolesundhedstjenesten Sundhedsplejerskerne på Dronninggårdskolen hedder Susanne Lund og Rikke Baade Ingelsson. Susanne Lund er som regel på skolen om tirsdagen og Rikke Baade Ingelsson er som regel på skolen om torsdagen. Susanne Lund kan træffes på tlf.: og Rikke Baade Ingelsson på tlf.: Du er altid velkommen til at henvende dig til skolens sundhedsplejerske. Skolesundhedstjenesten varetages af sundhedsplejersken og den kommunalt ansatte læge. Der arbejdes med en opfattelse af sundhed, der omfatter såvel et godt helbred som en god trivsel. I kontakten med eleverne sættes sundhed på dagsordenen i samtalen med den enkelte elev og ved sundhedspædagogiske tiltag i klasserne. Formålet er at bidrage til, at eleverne bliver bevidste om de valg de træffer i forhold til egen sundhed. Emnerne tager udgangspunkt i det, der er aktuelt for den enkelte elev i forhold til alder og aktuel livssituation. Emnerne omhandler f.eks.:

11 11 FORÆLDREINFORMATION Kost, søvn, motion, fritidsinteresser, forhold til kammerater, forældre og søskende, pubertet, rygning, alkohol, rusmidler, seksualitet og kærester. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen træffes efter aftale og via Nyt fra Skolesundhedstjenesten bliver offentliggjort på skolens hjemmeside samt på forældreintra. Supplerende undervisning Dronninggårdskolen tilbyder supplerende undervisning i dansk, engelsk og matematik. Det kan være faglig støtte til elever som har vanskeligheder eller elever som har særlige forudsætninger indenfor det enkelte fag. Støtten kan tillige gives som AKT-vejledning (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Læs mere i skolens pjece Inkluderende tiltag på hjemmesiden, som dog revideres i skoleåret 2014/2015. Støtten kan etableres på foranledning af hjemmet, faglæreren eller skolepsykologen. Indstilling til støtte i mere end 9 timer om ugen benævnes specialundervisning. Specialundervisning kan normalt kun sættes i værk med hjemmets accept og ved henvisning til skolepsykologisk rådgivning. Indhold og omfang af specialundervisningen vurderes i samarbejde med skolepsykologen, der sammen med den ansvarlige leder for ressourcecentret afgør om undervisningen gives som ene som støtte i klassen eller på et intensivt kursus. Skolen har en stab af personale, der er særligt uddannede til at forestå undervisningen. I 1. klasse tilbydes særlig læse Reading Recovery, til udvalgte elever. I det kommende skoleår rettes der også opmærksomhed mod tidlig indsats i matematik (TIM). Skolen tilbyder endvidere undervisning til elever med tale- og/eller hørehandicap, denne undervisning varetages af talepædagog Camilla Vinter. Skolepsykologisk hjælp forestås af psykolog Inger Aarestrup. Psykologen og tale-/hørepædagogen kontaktes via skolens kontor. Tandlægeordning Dronninggårdskolen har ikke sin egen tandklinik. Tandklinik findes på Ny Holte Skole og den har åben mandag - fredag kl kl. ca Du træffer tandklinikken på telefon nr Ved behov for akut hjælp efter kl. 15 henvises til Tandlægevagten Nordsjælland, tlf.: Trafikken ved Dronninggårdskolen Parkering - Afsætning Det er naturligvis ikke tilladt at køre ind i skolegården i skole/sfo-tiden, hvilket også fremgår af den officielle skiltning. Hver gang et nyt skoleår begynder, kniber det gevaldigt med parkeringsmuligheder ved Dronninggårdskolen. Der er simpelthen ikke tilstrækkeligt mange parkeringspladser til alle de familier med nye elever i børnehaveklasserne og i 1. klasserne, der naturligvis gerne vil følge deres poder ind på selve skolen. Men med lidt tålmodighed, overbærenhed og fleksibilitet hos alle, skal det trods alt nok lykkes at få trafikken til at glide. De kommunale parkeringspladser omkring skolen kan ikke klare parkeringspresset. Parkering er forbudt på selve Rønnebærvej ved skolen! Hvis I parkerer jeres biler på skolesiden af Rønnebærvej, skaber I propper og derved livsfarlige situationer. Hvis I derimod bare sætter jeres børn af foran skolen på Rønnebærvej, så kør så langt frem (ned mod Holte!) som muligt. Det skaber få farlige situationer, færrest propper og den mest glidende afvikling af morgentrafikken. Og parkér aldrig midt i svinget /foran bommen! I øvrigt henvises til skolens Trafikfolder. Den er tilgængelig på skolens hjemmeside. Politirazziaer Færdselspolitiet gennemfører fart- og selekontrol ved skolen i en af de allerførste uger i det nye skoleår. Færdselspolitiet besøger ved skoleårets begyndelse alle skoler i Rudersdal Kommune samt majoriteten af landets øvrige skoler. Dronninggårdskolen har i den forbindelse ingen indflydelse på, om og hvornår politiet kommer. Razziaen gentages i øvrigt normalt flere gange om året! Skolen inviterer i øvrigt færdselspolitiet på besøg i de mindste klasser i forbindelse med eventuel cykellygtekontrol, cykelhjelmkampagne, cyklistprøve eller andet.

12 12 FORÆLDREINFORMATION Skolepatruljen Tag godt imod vores nye skolepatrulje. Skolepatruljen varetages af 7. årgang og vil hver morgen sørge for, at alle kan komme sikkert over Rønnebærvej. De har trænet, men I kan støtte dem ved at køre ekstra langsomt og forsigtigt tæt ved skolen! PS! Cykler I sammen med jeres barn til skolen? Så brug hovedet: Til at sætte en cykelhjelm på! Uddannelse og job I hele skoleforløbet modtager eleverne undervisning i det timeløse emne uddannelse og job (u+j). Undervisningen skal give eleverne kendskab til mulighederne for fortsat uddannelse og beskæftigelse. UU-vejledning Vejledning om uddannelse og erhverv foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-Sjælsø. UU-vejleder Mette Bure er tilknyttet Dronninggårdskolen og kan kontaktes på mobil eller via mail: Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25 år. Yderligere informationer findes på Vikarordning Vikarlægning sker på følgende måde (prioriteret rækkefølge): 1. Lærer (når muligt). 2. Tilkald lærervikar. 3. Holdtimer annulleres, når den ene holdlærer er syg. Den anden holdlærer får hele klassen. 4. En enkelt klasse sendes på PC, hvis det er bemandet. 5. Ressourcelærer underviser en enkelt elev fra den klasse som har brug for vikar - ressourcelæreren overtager hele klassen. 6. Elever i indskolingen kan sendes i SFO i sidste time. 7. Undervisning i ydertimerne kan aflyses fra klasse. Besked via telefonkæde. Dagens vikarskema offentliggøres på intranettet. UU-vejlederen deltager i planlægningen af: U+j (uddannelses og job). Uddannelsesplaner. Diverse vejledningsaktiviteter. IT - baserede vejledningsmaterialer som fx og Virksomhedsbesøg. Introduktionskurser. Brobygning. Gæstelærerbesøg. Forældrearrangementer. Nærmere herom vil blive oplyst via forældreintra. Vejledning i klasse UU-vejledningen i klasse vil fortrinsvis være kollektive vejledning i klassen. Individuel vejledning vil blive målrettet de elever, der har særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv. UU-vejledningen i 9. klasse vil være kollektiv vejledning i klassen, gruppesamtaler eller individuel vejledning. Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Sjælsø - er et samarbejde mellem Allerød,

13 13 FORÆLDREINFORMATION Ordensregler for elever på Dronninggårdskolen Ordensreglerne på Dronninggårdskolen er baseret på to væsentlige principper: Pas på hinanden! - Gensidig respekt og hensyntagen. Pas på tingene! - Respekt for bygninger og inventar. Derfor er den allervigtigste retningslinie for alle på Dronninggårdskolen: I pauserne er eleverne udenfor på skolens område, men i tilfælde af regnvejr bliver eleverne inde, og pædagogerne varetager deres tilsyn med eleverne indenfor. Sneboldkastning må kun finde sted på indskolingens legeplads eller på boldbanen efter tilladelse fra pædagogerne. Vedtaget af Dronninggårdskolens skolebestyrelse december Evalueres løbende. Opfør dig ordentligt! Alle elever må altså personligt tage medansvar for: At få skolegangen - på eller uden for skolen - til at fungere bedst muligt for alle. At bekæmpe psykisk og fysisk mobning på enhver tænkelig måde og så tidligt som muligt. At vise tolerance over for andre mennesker. Regler for alle elever Eleverne er undergivet skolens myndighed og skal rette sig efter anvisninger fra skolens personale: På vej til og fra skole. I undervisningstiden og i frikvartererne. Ved skolens arrangementer på og uden for skolen. Eleverne skal rette sig efter skolepatruljens anvisninger. Skolens AV- og IT udstyr udstyr er til undervisning - ikke til privat brug. Oprydning Klasserne har ansvar for at rydde op i klasseværelse og tilhørende gangareal. Den klasse, der i dagens løb sidst benytter et lokale, stoler op. Pauseregler Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden tilladelse fra en lærer eller skolens kontor. Eleverne i 8. og 9. klasse må dog forlade skolen i spisepausen. Eleverne fra børnehaveklasse - 2. klasse skal rette sig efter anvisningerne i Indskolingshuset. Spisetilsyn varetages af pædagogerne.

Ledelsesstruktur 2014/2015

Ledelsesstruktur 2014/2015 Ledelsesstruktur 2014/2015 Ledelsesteamet på Dronninggårdskolen består af: Skoleleder, Gitte Moltzen. Afdelingsleder for overbygningen og souschef, Anne Møller Boysen. Afdelingsleder for digitalisering

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Skoledagen på Dronninggårdskolen

Skoledagen på Dronninggårdskolen Skoledagen på Dronninggårdskolen 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Implementeringsperiode... 4 Folkeskolereformen... 5 Rudersdal Kommune... 5 Dronninggårdskolen...

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere