FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt"

Transkript

1 FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for elever og forældre at finde de nødvendige oplysninger om hverdagen på skolen. Hæftet redigeres hvert år, så dette hæfte dækker skoleåret 2014/2015. På grund af skolereformen vil der i skoleåret 2014/2015 forekomme ændringer til dele af det skrevne. Disse ændringer vil blive formidlet på forældreintra og hjemmesiden. Besøg skolens hjemmeside på adressen: Indholdsoversigt Denne informationspjece giver forældre og elever et praktisk redskab, når de vil søge oplysninger om Dronninggårdskolen (besøg derudover også for yderligere information samt forældreintra). Alle informationer er opført alfabetisk under genkendelige stikord. Visse oplysninger er samlet på et sted, når vi har skønnet, at de naturligt hører sammen, men vil så kunne findes ved hjælp af krydshenvisninger fra det alfabetiske system. Administrationen... 2 Aktivitetskalender... 2 Basisskolen... 2 Dronninggårdklasserne... 2 Elevråd... 2 Elevplaner... 3 Erstatningspligt... 3 Ferier/fridage... 3 Forsikringsforhold... 3 Forsømmelser... 4 Forældreaftener... 4 Forældrebesøg i undervisningstiden... 4 Forældre-intra... 4 Forældremøder... 4 Forældreråd... 4 Forældresamtaler/skole-hjem samtaler... 4 Fredagssamling... 4 Fritagelse for undervisning... 5 Fællesarrangementer... 5 Glemte sager/smileyordning... 5 Indmeldelse... 5 Klasseordner/oprydning... 5 Kontaktbog på forældreintra... 6 Kor... 6 Læseplaner... 6 Madordning... 6 Mobiltelefoni... 6 Morgensamling... 6 Musik... 6 Musikskolen... 6 Mælk... 7 Nationale test... 8 Nyt... 8 Ordensregler... 8 Pasningsordning... 8 Prøver, 9. kl... 8 Pædagogisk Center... 8 Rygning... 9 SFO og SFK... 9 Skolebestyrelsen... 9 Skolebus Skolefester Sundhedsplejerskerne og den kommunalt ansatte læge Supplerende undervisning Tandlægeordning Trafikken ved Dronninggårdskolen Uddannelse og job UU-vejledning Vikarordning Ordensregler for elever på Dronninggårdskolen... 13

2 2 FORÆLDREINFORMATION Administrationen Adresse : Dronninggårdskolen Rønnebærvej Holte Telefon : (Mandag fredag kl. 8-15) Fax : Skoleleder Souschef og afdelingsleder for overbygningen Afdelingsleder for : Gitte Moltzen : Anne Møller Boysen Digitalisering og adm. : Asger Poulsen Afdelingsleder for basisskolen Sekretariatsleder Skolesekretær Skolefritidsordning (SFO) : Jennie Eckardt : Lone Fich H. Jensen : Lise Fauerby Telefon : SFK : Leder Dronninggårdklasserne : William Th. Nielsen Telefon : SFO/SFK-leder Afd. leder skoledel : Anne-Mette Hahn : Tina Lynghøj Aktivitetskalender Skoleårets aktivitetskalender fremgår af forældreintra og hjemmesiden. Basisskolen Bh.kl.-2. klasserne samt en af 3. kl. holder til i Dronninggårdskolens Indskolingshus, hvor også skolens SFO holder til. To 3. klasser bor i bygning C. Om selve Indskolingshuset henviser vi til indholdsplan for Indskolingshuset på skolens hjemmeside. Dronninggårdklasserne Dronninggårdklasserne er placeret i egen afdeling med tilgang til resten af skolen i stueetagen ved siden af Pædagogisk Center (PC) i C-fløjen samt i nordfløjen, 2. etage. I Dronninggårdklasserne tilbydes en vidtgående specialundervisning til normaltbegavede børn med vanskeligheder indenfor det autistiske spektrum. Undervisningen spænder fra 1. til 9. klasse. Skole og SFO samarbejder om børnene og er integrerede i et tilbud til børnene, hvoraf skoledelen er koncentreret om formiddagene. De ældste børn går ikke i SFO, men kan gå i fritidsklub. På Dronninggårdskolen har vi i skoleåret 2014/ klasser og i lighed med eleverne på resten af skolen følger eleverne i Dronninggårdklasserne undervisningsplanen for fagene i Folkeskoleloven. Eleverne har dog i modsætning til eleverne i den øvrige skole behov for de særlige rammer, en gruppeordning kan tilbyde: Små klassekvotienter, faste arbejdsprocedurer og et lille nærmiljø med kendte voksne lærere og pædagoger. Elevråd Skolen har et elevråd fra kl. samt et fra kl. Medlemmer til elevrådene vælges blandt eleverne i hver klasse og der vælges 1-2 repræsentanter fra hver klasse. Valgperioden er 1 år. Formålene med elevrådene er at varetage og styrke elevernes indflydelse på skolen og fremme samarbejdet mellem elever, lærere og pædagoger og derved være med til at skabe et godt miljø på skolen for alle. Samtidig er formålet at give eleverne en demokratisk forståelse.

3 3 FORÆLDREINFORMATION Elevplaner Eleverne og forældrene skal regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af nationale tests. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte heraf, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til trin- og slutmål. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, og for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen. Til brug for den løbende evaluering skal hver elev have en elevplan, som indeholder resultater af og den besluttede opfølgning på evalueringen. Formålet med elevplanen er: At styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Elevplanen indgår i den regelmæssige underretning af eleven og forældrene om elevernes udbytte af skolegangen. At bidrage til at kvalificere drøftelsen af, hvordan der fremadrettet kan støttes op om undervisningen af eleven fra både skolens og forældrenes side. At styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse og forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte elev. At styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen. Erstatningspligt Skolen stiller bygninger, maskiner, bøger og andre materialer til rådighed for eleverne. Elever kan drages økonomisk til ansvar, hvis de ødelægger skolens ejendom. Se endvidere lov om forældres hæftelse for børns erstatningsansvar, der trådte i kraft den 1. juli 2009 under forsikringsforhold nedenfor. Ferier/fridage I skoleåret 2014/2015 er ferierne/fridagene placeret som følger (alle datoer er inkl.): Skolestart: Den 11. august 2014 for kl. og den 13. august 2014 for børnehaveklasserne. Efterårsferien: Den oktober Juleferien: Den 21. december januar 2015 (juleafslutning afholdes lørdag den 20. december 2014). Vinterferien: Den februar Påskeferien: Den 28. marts 6. april Store Bededag: Den 1. maj Kr. Himmelfart: Den maj pinsedag: Den 25. maj Grundlovsdag: 5. juni Sidste skoledag før sommerferien 2015 er fredag den 26. juni Forsikringsforhold Dronninggårdskolen overtager forældrenes tilsynspligt med og ansvar for eleverne i skoletiden. Rudersdal Kommune har tegnet en kollektiv børneulykkesforsikring, der dækker de almindeligst forekommende ulykkestilfælde, f.eks. tandskader. Forsikringen dækker også på den normale direkte vej til og fra skole/sfo og på ekskursioner og arrangementer iværksat af skolen/sfo. Hvis eleven selv har handlet uagtsomt eller forsætligt, dvs. selv er skyld i det skete, dækker forsikringen naturligvis ikke. Skader forvoldt af elever - f.eks. knuste ruder som følge af f.eks. boldspil på ikke tilladte steder kan som regel dækkes via forældrenes ansvarsforsikring (hverken Rudersdal Kommune eller skolen har en glasforsikring). Er dette ikke muligt, har forældrene erstatningspligten. Tjek jeres familieforsikringer! Pr. 1/ blev der vedtaget en lov om forældres hæftelse for børns erstatningsansvar. Loven bryder med det hidtidige princip om, at forældre ikke hæfter for deres børns erstatningsansvar for skadegørende handlinger. Hæftelsen er dog begrænset til kr pr. skadegørende handling pr. barn. Læg mærke til den formulering. Det vil sige, at hvis et barn både smider sten på en rude og på nogen parkerede biler, så hæfter barnet og forældrene for to skadegørende handlinger. Hvis barnet derimod ved at smide sten på een cykel kommer til at vælte alle cyklerne, så er det kun een skadegørende handling. Hvis to søskende er ansvarlig for samme skade, så hæfter begge børn og forældrene for to skadegørende handlinger. Hæftelsespligten gælder kun for hjemmeboende børn under 18 år, der har adresse hos en af forældrene. De forældre, der hæfter, er de forældre, der har forældremyndigheden over barnet,

4 4 FORÆLDREINFORMATION uanset om forældrene bor sammen og uanset hvem barnet bor hos. Hæftelsesansvaret gælder uanset hvor og hvornår barnet forvolder skaden forældrene hæfter uanset barnet er hjemme, hos en kammerat, i skole eller på lejrskole. Forældrene og børnene hæfter solidarisk, så skadelidte kan vælge, hvor han vil opkræve beløbet. Hæftelsen er ikke betinget af, om barnets ansvar er fastslået ved dom. De fleste husstande dækker børnenes ansvar via deres familieforsikring, men ikke alle familieforsikringer dækker forældrenes hæftelsesansvar. Det er derfor vigtigt, at I tjekker jeres forsikring og eventuelt får lavet et tillæg til familieforsikringens ansvarsdel. Loven medfører ingen ændring i reglerne om forældrenes selvstændige ansvar for at føre tilsyn med barnet. Det vil sige, at forældrene stadig kan blive erstatningsansvarlige for det fulde skadebeløb, hvis forældrene har forsømt at føre tilsyn med barnet. Forsømmelser Se fritagelse for undervisning. Forældreaftener For forældre til elever kommende bh.kl. er skolebestyrelsen vært ved en særlig forældreaften, hvor vi sammen med forældrene grundlægger det fremtidige skole/hjem samarbejde. For forældre til elever i 5. kl. afholdes forældremøde vedr. introduktion til overbygningen. Forældrebesøg i undervisningstiden Forældrene er altid velkomne til at besøge klassen i undervisningstiden. Husk at aftale besøget med læreren/lærerne i forvejen. Ved skolens traditionelle højtider (skolestart, juleafslutning, sommerferieafslutning) er forældrene naturligvis altid velkomne til arrangementerne i festsalen. Forældre-intra Alle klasser anvender forældre-intra. Forældremøder Hver klasse afholder normalt 1-2 klasseforældremøder om året. Tidspunkt, indhold og form aftales af klasselæreren og forældrerådet. Møderne kan dreje sig om klassen, undervisningen, skolen o.l., men aldrig om enkeltpersoner. Forældrerådene inviteres af skolebestyrelsen til 1-2 møder med skolebestyrelsen og skolens ledelse i løbet af et skoleår. Formålet med disse møder er at give forældrerådene indblik i skolens udvikling samt mulighed for en kontinuerlig dialog mellem skolebestyrelsen og forældrene. Skolen har udarbejdet principper for skole/hjem samarbejde (se skolens hjemmeside). Disse revideres i det kommende skoleår. Forældreråd Hver klasse vælger 3-4 forældre til klassens forældreråd. Det er forældrerådets opgave at: Planlægge og koordinere det sociale liv i klassen i samarbejde med klasselæreren. Være forældrenes kontaktled til skolebestyrelsen og skolens ledelse. Planlægge og indkalde til forældremøder i klassen i samarbejde med klasselæreren. Deltage i kontaktforældremøderne med skolebestyrelsen (se skolebestyrelsen). Repræsentere forældrene i spørgsmål af fælles interesse over for klassens lærere. Skolen har udarbejdet principper for skole/hjem samarbejde. Forældresamtaler/skole-hjem samtaler Dronninggårdskolen tilbyder på alle klassetrin forældresamtaler, hvor forældrene kan få en drøftelse med klasselæreren og bestemte faglærere om deres barn. I Basisskolen kan eleverne deltage når lærer og hjem finder det formålstjenstligt. Det er klasselæreren, i samarbejde med forældrerådet, der afgør, om der er en eller to skole/hjem samtaler i en klasse. Både skole og hjem kan tage initiativ til yderligere samtaler. Ved siden af forældresamtalerne afholdes også klasseforældremøder. Fredagssamling Se Morgensamling.

5 5 FORÆLDREINFORMATION Fritagelse for undervisning Klasselæreren kan give tilladelse til, at en elev får fri i op til 3 dage. Klasselæreren bør modtage henvendelse herom senest 1 uge før. Drejer det sig om frihed i mere end 3 dage, skal tilladelse gives af skolelederen, og henvendelse herom bør foreligge 2 uger før. Ansøgning sker via forældreintra. Vi henstiller til, at ferier planlægges afholdt indenfor skolens ferieplan. Det skal understreges, at det, i tilfælde af fravær, er forældrenes samt elevens ansvar at sørge for at indhente det faglige. Lærerne kan ikke pålægges at udfærdige egentlige lektieplaner for perioden. Der er ikke perioder, der egner sig bedre til at bede børnene fri end andre. Uanset hvornår et barn tages ud af undervisningen er der tale om en afbrydelse af et forløb for barnet, og det kan være svært at finde tråden igen, når man atter er tilbage på skolebænken, og klassen er et helt andet sted, end den var, da man rejste. I overbygningen er det vigtigt at være opmærksom på placeringen af projektopgaver samt prøver. Der kan være mange grunde til, at familien vælger at tage ferie udenfor skoleferierne, og vi er fuldt ud klar over, at der altid vil være situationer, hvor det er en nødvendighed for familien at ty til en sådan løsning. Vi beder jer blot om at tænke jer om en ekstra gang, inden I tager beslutningen om fritagelse fra undervisningen. Skolen kan give fritagelse i bestemte fag, f.eks. idræt i kortere perioder. Drejer det sig om længere perioder, kræver skolen lægeattest (betales af hjemmet) eller anden relevant dokumentation. Fritagne elever skal - hvis ikke andet aftales - overvære timerne i faget. Fællesarrangementer I løbet af skoleåret arrangerer Dronninggårdskolen flere fællesarrangementer for eleverne i skoletiden. Bl.a. foredrag med aktuelt indhold, teater, klassisk eller rytmisk musik m.m. Ideer til arrangementer kan både komme fra elever, lærere og forældre. Glemte sager/smileyordning Vi har etableret en Smileyordning på hele skolen. Målet er at få fokus på læringsmiljøet og dets betydning for læring. Forskningen viser, at det øger børns læring, når det er tydeligt for dem, hvad der forventes. Når læringsmiljøet overskygges af rod, kan det være svært at bibeholde fokus. Smileyordningen er et skridt på vejen rigtig mange børn er opmærksomme på at tage medansvar i forhold til oprydning i klasseområderne og til dels også i fælles områderne. Der er selvfølgelig plads til forbedring. Børnenes garderober/knager skal tømmes inden den 1. tirsdag i hver måned, så rengøringen kan foretage inventarrengøring i indskolingen. Der er mulighed for at have en kasse eller pose til regntøj, skiftetøj og indesko fast stationeret i garderobesystemet. På resten af skolen skal det også gøres muligt at få vasket gulv i garderobeområdet. Her vil servicemedarbejderne tage det tøj og de tasker/poser, der måtte ligge i garderoberne tirsdag morgen(inden børnene møder), og lægge det i kasserne mrk.1. Glemt tøj, der ikke er flyttet vil blive lagt i en kasse mrk. 1, hvor det vil ligge i en måned. Derefter flyttes det til en kasse mrk. 2, hvor det vil ligge yderligere en måned. Derefter vil det glemte tøj blive sendt til Røde Kors. Der er to grå kasser i Indskolingshuset, i SFK, i Idræt / piger- drenge, i mellembygningen og i Nordfløjen. Placering af glemmetøjskasse for basisskolen, er i Indskolingshuset. Placering af glemmetøjskasse for basisskolen/overbygningen er under trappen til venstre for Festsalen. Placering glemmetøjskasse for SFK er under trappen til højre for Festsalen. Placering af glemmetøjskasse i idræt, er i såvel pige som i drenge omklædningsrum. Placering af glemmetøjskasse for overbygningen er på 3. sal i Nordfløjen ved siden af brandskabet før bordtennisområdet. Indmeldelse Indmeldelse på Dronninggårdskolen sker ved henvendelse til skolens kontor (tlf.: ), som gerne sender informationsmateriale om skolen, SFO og skolefritidsklub. Før en indmeldelse tilbyder skolelederen eller den pågældende afdelingsleder en orienterende samtale for elev og forældre. Klasseordner/oprydning Hver klasse vælger klasseordnere for en uge ad gangen. Klasseordneren har ansvaret for, at klasseværelset og området omkring klassen er rent og ryddeligt. Klasseordnerne lufter ud, tørrer tavlen ren, tømmer papirkurv, fejer gulvet, og lukker vinduerne igen, når lokalet forlades.

6 6 FORÆLDREINFORMATION Kontaktbog på forældreintra Kontaktbogen på forældreintra er det kommunikationsmiddel som anvendes på Dronninggårdskolen mellem hjem og skole, Kontaktbogen kan anvendes bl.a., når en elev har været syg eller kommer for sent til undervisningen, ved fritagelse for ved pludselig opstået sygdom i skoletiden eller hvis en elev møder uforberedt. Kor Se musik. Læseplaner Fagene følger fagenes slut- og trinmål. Interesserede elever eller forældre kan låne det enkelte fags faghæfte på skolen eller læse det på hjemmesiden tilhørende Ministeriet for Børn og Undervisning: Madordning Fokus er på sund skolemad med masser af fibre og grøntsager. Næringsberegnet, så alle får hvad de skal have af alt det gode. Se mere på Mandagssamling Se morgensamling. Mobiltelefoni Mobiltelefonen skal være sat på lydløs uden vibration i undervisningen. Hvis en telefon benyttes i undervisningstiden, uden at dette er aftalt med læreren, inddrages denne og ejeren af telefonen kan få den udleveret efter undervisningens afslutning eller hente den på kontoret efter endt skoletid. Hvis der er gentagne tilfælde af overtrædelse af ovenstående, vil forældrene blive bedt om at afhente mobiltelefonen på skolens kontor. Det er i udgangspunktet ikke tilladt at optage hinanden med hverken lyd, billede eller film, med mindre der er indgået en aftale de involverede parter i mellem, og at det er i undervisningsøjemed. Morgensamling På Dronninggårdskolen har vi morgensamling om mandagen i 1. lektion for basisskolens elever og om fredagen i 1. lektion for overbygningens elever. Dog ikke i maj og juni pga. afvikling af afgangsprøver, årsprøver og nationale tests. Ansvaret for afviklingen af morgensamlingen går på skift mellem klasserne. Programmet kan bestå af optræden, fællessang, meddelelser, præsentation af gennemførte projekter o.l. Musik Der undervises i musik fra klassetrin. Her lægges grunden til, at eleverne udvikler evnerne til og glæden ved at udtrykke sig med musik. Gennem aktiv og skabende deltagelse i musik styrkes elevens egen udvikling, selvforståelse og fællesfølelse såvel som koncentrationsevne og motorik Dette vil give gode forudsætninger for en livslang glæde ved musikken, samt redskaber til at kunne forholde sig til den brede vifte af musiktilbud, som tilbydes via elektroniske medier og i samfundet generelt. I forbindelse med faget Følg din nysgerrighed, vil der i basisskolen for elever i kl.være mulighed for at deltage i skolens kor. Koret optræder både på skolen og i andre sammenhænge, og der afholdes korstævner sammen med kor fra andre skoler. I forbindelse med faget Følg din nysgerrighed, vil der i overbygningen være mulighed for at forfølge sin musikalske interesse og finde ligesindede fra egen og andre årgange. Her kan man arbejde med sammenspil, komposition, it, musikproduktion, musikvideoer, musikteori og meget andet. Det er vigtigt, at musikken er en integreret del af hele Dronninggårdskolens virke, og at eleverne får mulighed for at vise hinanden, hvad de har lært. Dette vil ske ved afdelingernes morgensange, diverse fællesarrangementer og som en del af skolens traditioner. Musikskolen Rudersdal Musikskole underviser også på Dronninggårdskolen! Musik i børnehaveklassen I Rudersdal Kommune har alle børnehaveklasser musik på skemaet en gang om ugen med en af

7 7 FORÆLDREINFORMATION musikskolens lærere. Eftersom det er en del af skoletiden, kræver det hverken tilmelding eller betaling. Aktiviterne i musiktimen udgøres af sang, leg og bevægelse, nogle gange med brug af rytmeinstrumenter. I samarbejde med børnehaveklasselærerne kan indholdet støtte op om forskellige emner, som klassen beskæftiger sig med, eller være en forberedelse af en teatereller musikoptræden. Musik for 1. klasse Et tilbud til musikglade børn efter skoletid. Undervisningen foregår i SFO-tiden. På holdet er der to lærere og børn, hvad der giver god mulighed for at tage hånd om den enkelte elevs læring og for at introducere instrumenter, f.eks. slagtøj, fløjte, klaver, i undervisningen. Det primære fokus er fortsat på fællesaktiviteter med sang og bevægelse. Tilmelding nødvendig. Se Fra 1. klasse kan dit barn også gå til instrumentalundervisning efter skoletid. Læs om mulighederne på Musikskolen tilbyder gode sammenspilsmuligheder for instrumentaleleverne også for elever som kun har spillet i kort tid. Musikkarrusel for 2. klasse Undervisningen foregår i SFO-tiden. På holdet er der tre-fire lærere og 9-12 børn, og undervisningen er dels instrumentalundervisning på tre forskellige instrumenter og dels sammenspil. Sang og bevægelse bruges for at styrke børnenes beherskelse af toner, puls og rytme. Eleverne roterer periodevis mellem de tre instrumenter, heraf navnet karrusel. Instrumenterne kan være fløjte, trompet, klarinet, violin, cello, kontrabas, guitar, harmonika, slagtøj og klaver alt efter musikskolens muligheder i skemalægningen. De instrumenter, som børnene selv kan transportere, kan i visse perioder lånes med hjem. Vi informerer om, hvad man må og ikke må med instrumenterne i hjemlånsperioden. Musikskolen påtager sig ansvaret ved et eventuelt uheld. Tilmelding nødvendig. Se Kor- og sangskolen Sangtræningen starter i Kor- og sangskolen, som er for elever i klasse. Udgangspunktet er 2- og 3-stemmig korsang, og vi synger nye og gamle sange på dansk og engelsk. Korsangen suppleres med enkelte enetimer, hvor hver enkelt korsanger får gode råd om, hvordan man synger og passer godt på sin stemme. Koret optræder adskillige gange i løbet af sæsonen til arrangementer i såvel som uden for musikskolen. Kor- og sangskolen foregår på Dronninggårdskolen, mandag kl (samt evt. enetimer kl ). Tilmelding nødvendig. Se Læs mere om de mange undervisningsmuligheder på hjemmesiden. Du kan også kontakte os på mail: eller ring på tlf daglig kl og Mælk Eleverne kan bestille mælk (flere typer). Der bestilles ved skoleårets start og ved juletid. Skolen lægger besked på forældreintra, når det er tid for bestilling. Papirbestillingsseddel kan hentes på skolens kontor. Betaling foregår direkte til leverandøren se Hver klasse vælger en mælkeordner, som sørger for at afhente mælken i udleveringen, og få mælken bragt til klassen i begyndelsen af hver spisepause. Mødetider Basisskolen 0. klasse klasse klasse Læsebånd Læsebånd I 0. klasse veksler dagen imellem Fagopdelt undervisning Fagopdelt undervisning fagopdelt understøttende TIB/Play and talk TIB/Play and talk træning og Spisning Spisning fordybelse samt spisning og rekreative aktiviteter. I løbet af skoleåret tilpasses strukturen til den øvrige struktur i Basisskolen Fagopdelt understøttende undervisning og træning og fordybelse Fagopdelt understøttende undervisning og træning og fordybelse.

8 8 FORÆLDREINFORMATION Overbygningen Uger med skoledage der er fagopdelt (basisuger) Fagopdelt understøttende undervisning Rådighedstid Fagopdelt undervisning Spisepause Fagopdelt primærtid, træning og fordybelse, TIBO Nationale test Uger med skoledage, der ikke er fagopdelt (15.15) Fordybelse i fag, tværfaglig tilrettelagt understøttende timeløse fag, lejrskoler, praktikskoler m.m. De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Eleverne i folkeskolen skal igennem deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for forskellige fag. De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder og giver dermed lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. På baggrund af testresultaterne kan lærerne målrette undervisningen til den enkelte elev, og i højere grad arbejde med undervisningsdifferentiering. De nationale test er: IT-baserede eleverne besvarer testene på en computer. Selvscorende lærerne skal ikke selv rette testene, men får leveret resultaterne. Adaptive testene tilpasser sig den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet. Nyt Nyt fra skolens ledelse og skolebestyrelsen, artikler om aktiviteter og elev-, lærer- og forældrebidrag samt kalender for diverse aktiviteter kan ses på forældreintra eller på hjemmesiden. Ordensregler Dronninggårdskolens gældende ordensregler blev skabt i skoleåret 98/99 af lærere, elever og skolebestyrelse. Ordensreglerne tages dog løbende op til revision. Ordensreglerne er tilføjet dette hæftes sidste sider. Pasningsordning Se SFO/SFK. Prøver, 9. kl. Ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin aflægger eleverne 9. kl. prøver, der kan gennemgøres i følgende fag: Dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, matematik, geografi, biologi, fysik/kemi, idræt, valgfag. Hver elev skal aflægge to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal den enkelte elev aflægge to prøver, som udvælges efter udtrækning indenfor fagblokken humanistiske fag og inde for fagblokken naturfag. Faget idræt udtrækkes som en del af den naturfaglige blok. Pædagogisk Center Pædagogisk Center (PC) rummer AV-afdeling, bibliotek, bogdepot og IT-afdeling for elever og personale. På PC findes bl.a. småbørnshjørne, letlæsningsniche, lærerafdeling og pædagogisk værksted for elever og personale. Udlån og låneregler PC udlåner AV-midler, bøger, multimedieudstyr og andre undervisningsmidler til elever og personale. Lånetiden for bøger er en måned. Eleverne skal erstatte materialer, der bliver borte for dem. Informationssøgning og lån af materialer uden for Dronninggårdskolen Medarbejderne på PC kan hjælpe eleverne med at søge information. Skolen er tilsluttet det fælles kommunale søgesystem, DDE-Libra, så eleverne fra PC eller en computer uden for skolen kan søge i kommunens samlede base og på kommunebiblioteket. Via lærere eller PCmedarbejdere kan eleverne trække på materialer fra Rudersdal Kommunes Fællessamling, Center for Undervisningsmidler og i særlige tilfælde fra

9 9 FORÆLDREINFORMATION PC er på andre skoler i kommunen. Desuden kan eleverne selv låne materialer fra kommunebibliotekerne. Fra alle skolens ipads og computere er der adgang til internettet. Bibliotekskundskab På nogle klassetrin undervises i bibliotekskundskab på vores eget Pædagogiske Center. Vejledning på PC PC-medarbejderne kan vejlede i valg af bøger både til opgaveskrivning og frilæsning og i informationssøgning fx. i forbindelse med projektopgaver. De kan også instruere enkeltelever i forbindelse med projekter og opgaveløsning. Arbejdspladser PC har arbejdspladser til ca. 80 elever. Der er bl.a. 20 computerarbejdspladser. Se iøvrigt Pædagogisk Centers afsnit på skolens hjemmeside. Rygning Dronninggårdskolen er røgfri skole, hvilket betyder, at der ikke må ryges på skolens matrikel af hverken elever, personale, forældre eller øvrige brugere. SFO og SFK Til Dronninggårdskolen er knyttet en skolefritidsordning, SFO for eleverne i børnehaveklasse - 3.kl. og en skolefritidsklub, SFK for eleverne i 4. og 5. klasse Skolens SFO befinder sig i Indskolingshuset. Telefon SFO: Telefon SFK: SFO & SFK åbningstider: Skoledage: Morgenåbning: mandag - fredag og mandag - torsdag fredage Skoleferier og fridage: mandag torsdag fredage SFO & SFK har lukket: Grundlovsdag (hele dagen). Fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Den 24. december og den 31. december. Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse til skolens kontor på tlf eller ved henvendelse i skranken i SFO på tlf Forældrebetaling for 2014 i SFO: 1620 kr. pr. måned (juli måned er betalingsfri). Forældrebetaling for 2014 i SFK: 1150 kr. pr. måned (juli måned er betalingsfri). Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen på Dronninggårdskolen: Forældrerepræsentanter (børn i): Cecilie Feldt (6x og 9x). Henrik Næsted (3d). Jonas B. Gregersen (6z). Lasse Heje Pedersen (2a og 4c). Niels Jørgen Flensborg (2a, 4a og 6y). Line Skytte Hansen (6y, 6z og 7y). Natacha Fagot (3c). Suppleant: Nicoline Haslev-Hansen (1b og 3b). 2 medarbejderrepræsentanter: Bente Bahrt. Lars Klestrup. 2 elevrepræsentanter: Vælges i august repræsentant fra kommunalbestyrelsen (uden stemmeret): Kenneth Birkholm. Ledelsen (uden stemmeret): Skoleleder: Gitte Moltzen.

10 10 FORÆLDREINFORMATION Afdelingsleder for mellemtrinnet/souschef: Anne Møller Boysen. Afdelingsleder for digitalisering og administration: Asger Poulsen. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i overensstemmelse med folkeskolelovens bestemmelser samt inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelsen udarbejder principper for: Undervisningens organisering. Samarbejdet mellem skole og hjem. Elevevaluering. Arbejdets fordeling mellem lærerne. Fællesarrangementer, lejrskoler, praktik m.v. Skolebestyrelsen: Godkender budget. Godkender undervisningsmidler. Fastsætter ordensregler. Foretager indstilling om forsøgs- og udviklingsarbejder. Stiller forslag til kommunalbestyrelsen om alle områder, der vedrører den pågældende skole. Afgiver udtalelser på alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen foreligger den. Skolebestyrelsen indkalder klassernes forældreråd til møder og orienterer hele forældregruppen 2 gange årligt. Skolebestyrelsens mødeaktivitet fremgår af kalenderen på intra og på hjemmesiden. Skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer er valgt for en 2-årig periode. Næste valg er i foråret Elev- og medarbejderrepræsentanter vælges for 1 år ad gangen. Skolebus Ansøgningsfrist: Senest den 27. juni 2014 skal skolens kontor have modtaget alle skolebusansøgninger for skoleåret 2014/2015. Skolens kontor udfærdiger skolebuskort. Ansøgningsskemaet: Skemaet kan hentes på skolens kontor eller på Vejoversigter gældende for Dronninggårdskolen: Der ydes buskort fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, hvis du bor på en af følgende adresser: Birkholmsvej, Carit Etlars Vej, Clacksvej, De Connicks Vej, Dronninggårds Allé, Dronningholmsvej, Elledamsvej, Elnasvej, Fredsvej, Geelsmark, Geelsvej, Gl. Dronninggårds Alle, Granholmen, Kildevældsvej, Kollemosevej, Kollevænget, Krogholmen, Malmmosevej, Mosevej, Norske Allé, Parcelvej, Skovmindevej, Skovridergårdsvej, Søbrinken, Tesch Alle, Ved Furesøen, Ved Næsseskoven, Vejlebakken, Vejledal, Vejlemosevej, Vejlesøparken, Vejlesøvej. Derudover, hvis du har længere skolevej end 2,5 km i børnehaveklasser og på klassetrin. Skolefester SFO afholder to årlige diskofester for indskolingsbørnene. Der afholdes desuden skolefester for hhv. Basisskolen og Overbygningen. Sundhedsplejerskerne og den kommunalt ansatte læge Skolesundhedstjenesten Sundhedsplejerskerne på Dronninggårdskolen hedder Susanne Lund og Rikke Baade Ingelsson. Susanne Lund er som regel på skolen om tirsdagen og Rikke Baade Ingelsson er som regel på skolen om torsdagen. Susanne Lund kan træffes på tlf.: og Rikke Baade Ingelsson på tlf.: Du er altid velkommen til at henvende dig til skolens sundhedsplejerske. Skolesundhedstjenesten varetages af sundhedsplejersken og den kommunalt ansatte læge. Der arbejdes med en opfattelse af sundhed, der omfatter såvel et godt helbred som en god trivsel. I kontakten med eleverne sættes sundhed på dagsordenen i samtalen med den enkelte elev og ved sundhedspædagogiske tiltag i klasserne. Formålet er at bidrage til, at eleverne bliver bevidste om de valg de træffer i forhold til egen sundhed. Emnerne tager udgangspunkt i det, der er aktuelt for den enkelte elev i forhold til alder og aktuel livssituation. Emnerne omhandler f.eks.:

11 11 FORÆLDREINFORMATION Kost, søvn, motion, fritidsinteresser, forhold til kammerater, forældre og søskende, pubertet, rygning, alkohol, rusmidler, seksualitet og kærester. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen træffes efter aftale og via Nyt fra Skolesundhedstjenesten bliver offentliggjort på skolens hjemmeside samt på forældreintra. Supplerende undervisning Dronninggårdskolen tilbyder supplerende undervisning i dansk, engelsk og matematik. Det kan være faglig støtte til elever som har vanskeligheder eller elever som har særlige forudsætninger indenfor det enkelte fag. Støtten kan tillige gives som AKT-vejledning (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Læs mere i skolens pjece Inkluderende tiltag på hjemmesiden, som dog revideres i skoleåret 2014/2015. Støtten kan etableres på foranledning af hjemmet, faglæreren eller skolepsykologen. Indstilling til støtte i mere end 9 timer om ugen benævnes specialundervisning. Specialundervisning kan normalt kun sættes i værk med hjemmets accept og ved henvisning til skolepsykologisk rådgivning. Indhold og omfang af specialundervisningen vurderes i samarbejde med skolepsykologen, der sammen med den ansvarlige leder for ressourcecentret afgør om undervisningen gives som ene som støtte i klassen eller på et intensivt kursus. Skolen har en stab af personale, der er særligt uddannede til at forestå undervisningen. I 1. klasse tilbydes særlig læse Reading Recovery, til udvalgte elever. I det kommende skoleår rettes der også opmærksomhed mod tidlig indsats i matematik (TIM). Skolen tilbyder endvidere undervisning til elever med tale- og/eller hørehandicap, denne undervisning varetages af talepædagog Camilla Vinter. Skolepsykologisk hjælp forestås af psykolog Inger Aarestrup. Psykologen og tale-/hørepædagogen kontaktes via skolens kontor. Tandlægeordning Dronninggårdskolen har ikke sin egen tandklinik. Tandklinik findes på Ny Holte Skole og den har åben mandag - fredag kl kl. ca Du træffer tandklinikken på telefon nr Ved behov for akut hjælp efter kl. 15 henvises til Tandlægevagten Nordsjælland, tlf.: Trafikken ved Dronninggårdskolen Parkering - Afsætning Det er naturligvis ikke tilladt at køre ind i skolegården i skole/sfo-tiden, hvilket også fremgår af den officielle skiltning. Hver gang et nyt skoleår begynder, kniber det gevaldigt med parkeringsmuligheder ved Dronninggårdskolen. Der er simpelthen ikke tilstrækkeligt mange parkeringspladser til alle de familier med nye elever i børnehaveklasserne og i 1. klasserne, der naturligvis gerne vil følge deres poder ind på selve skolen. Men med lidt tålmodighed, overbærenhed og fleksibilitet hos alle, skal det trods alt nok lykkes at få trafikken til at glide. De kommunale parkeringspladser omkring skolen kan ikke klare parkeringspresset. Parkering er forbudt på selve Rønnebærvej ved skolen! Hvis I parkerer jeres biler på skolesiden af Rønnebærvej, skaber I propper og derved livsfarlige situationer. Hvis I derimod bare sætter jeres børn af foran skolen på Rønnebærvej, så kør så langt frem (ned mod Holte!) som muligt. Det skaber få farlige situationer, færrest propper og den mest glidende afvikling af morgentrafikken. Og parkér aldrig midt i svinget /foran bommen! I øvrigt henvises til skolens Trafikfolder. Den er tilgængelig på skolens hjemmeside. Politirazziaer Færdselspolitiet gennemfører fart- og selekontrol ved skolen i en af de allerførste uger i det nye skoleår. Færdselspolitiet besøger ved skoleårets begyndelse alle skoler i Rudersdal Kommune samt majoriteten af landets øvrige skoler. Dronninggårdskolen har i den forbindelse ingen indflydelse på, om og hvornår politiet kommer. Razziaen gentages i øvrigt normalt flere gange om året! Skolen inviterer i øvrigt færdselspolitiet på besøg i de mindste klasser i forbindelse med eventuel cykellygtekontrol, cykelhjelmkampagne, cyklistprøve eller andet.

12 12 FORÆLDREINFORMATION Skolepatruljen Tag godt imod vores nye skolepatrulje. Skolepatruljen varetages af 7. årgang og vil hver morgen sørge for, at alle kan komme sikkert over Rønnebærvej. De har trænet, men I kan støtte dem ved at køre ekstra langsomt og forsigtigt tæt ved skolen! PS! Cykler I sammen med jeres barn til skolen? Så brug hovedet: Til at sætte en cykelhjelm på! Uddannelse og job I hele skoleforløbet modtager eleverne undervisning i det timeløse emne uddannelse og job (u+j). Undervisningen skal give eleverne kendskab til mulighederne for fortsat uddannelse og beskæftigelse. UU-vejledning Vejledning om uddannelse og erhverv foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-Sjælsø. UU-vejleder Mette Bure er tilknyttet Dronninggårdskolen og kan kontaktes på mobil eller via mail: Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25 år. Yderligere informationer findes på Vikarordning Vikarlægning sker på følgende måde (prioriteret rækkefølge): 1. Lærer (når muligt). 2. Tilkald lærervikar. 3. Holdtimer annulleres, når den ene holdlærer er syg. Den anden holdlærer får hele klassen. 4. En enkelt klasse sendes på PC, hvis det er bemandet. 5. Ressourcelærer underviser en enkelt elev fra den klasse som har brug for vikar - ressourcelæreren overtager hele klassen. 6. Elever i indskolingen kan sendes i SFO i sidste time. 7. Undervisning i ydertimerne kan aflyses fra klasse. Besked via telefonkæde. Dagens vikarskema offentliggøres på intranettet. UU-vejlederen deltager i planlægningen af: U+j (uddannelses og job). Uddannelsesplaner. Diverse vejledningsaktiviteter. IT - baserede vejledningsmaterialer som fx og Virksomhedsbesøg. Introduktionskurser. Brobygning. Gæstelærerbesøg. Forældrearrangementer. Nærmere herom vil blive oplyst via forældreintra. Vejledning i klasse UU-vejledningen i klasse vil fortrinsvis være kollektive vejledning i klassen. Individuel vejledning vil blive målrettet de elever, der har særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv. UU-vejledningen i 9. klasse vil være kollektiv vejledning i klassen, gruppesamtaler eller individuel vejledning. Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Sjælsø - er et samarbejde mellem Allerød,

13 13 FORÆLDREINFORMATION Ordensregler for elever på Dronninggårdskolen Ordensreglerne på Dronninggårdskolen er baseret på to væsentlige principper: Pas på hinanden! - Gensidig respekt og hensyntagen. Pas på tingene! - Respekt for bygninger og inventar. Derfor er den allervigtigste retningslinie for alle på Dronninggårdskolen: I pauserne er eleverne udenfor på skolens område, men i tilfælde af regnvejr bliver eleverne inde, og pædagogerne varetager deres tilsyn med eleverne indenfor. Sneboldkastning må kun finde sted på indskolingens legeplads eller på boldbanen efter tilladelse fra pædagogerne. Vedtaget af Dronninggårdskolens skolebestyrelse december Evalueres løbende. Opfør dig ordentligt! Alle elever må altså personligt tage medansvar for: At få skolegangen - på eller uden for skolen - til at fungere bedst muligt for alle. At bekæmpe psykisk og fysisk mobning på enhver tænkelig måde og så tidligt som muligt. At vise tolerance over for andre mennesker. Regler for alle elever Eleverne er undergivet skolens myndighed og skal rette sig efter anvisninger fra skolens personale: På vej til og fra skole. I undervisningstiden og i frikvartererne. Ved skolens arrangementer på og uden for skolen. Eleverne skal rette sig efter skolepatruljens anvisninger. Skolens AV- og IT udstyr udstyr er til undervisning - ikke til privat brug. Oprydning Klasserne har ansvar for at rydde op i klasseværelse og tilhørende gangareal. Den klasse, der i dagens løb sidst benytter et lokale, stoler op. Pauseregler Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden tilladelse fra en lærer eller skolens kontor. Eleverne i 8. og 9. klasse må dog forlade skolen i spisepausen. Eleverne fra børnehaveklasse - 2. klasse skal rette sig efter anvisningerne i Indskolingshuset. Spisetilsyn varetages af pædagogerne.

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Ledelsesstruktur 2014/2015

Ledelsesstruktur 2014/2015 Ledelsesstruktur 2014/2015 Ledelsesteamet på Dronninggårdskolen består af: Skoleleder, Gitte Moltzen. Afdelingsleder for overbygningen og souschef, Anne Møller Boysen. Afdelingsleder for digitalisering

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune Skolebestyrelseskursus Nordfyns Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Skole og Forældre Landsdækkende skolebestyrelses- og forældreorganisation på folkeskoleområdet Medlemsydelser: Rådgivning Hotline

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

Uvelse SFO Information

Uvelse SFO Information Uvelse SFO Information Velkommen til Uvelse SFO. Vi er en skolefritidsordning, som har lokalefællessskab med indskolingen. Det giver os nogle pædagogiske muligheder og et tættere samarbejde omkring børnene,

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL. 19.00 I Dalgas DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd Dalgas 3. Opfølgning fra sidste møde. 4. TEMA: Skoleårets

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Indhold. Medieret læring Læs om denne dynamiske tilgang til læring s. 1. Skolebestyrelsesvalg s.2 Hvordan kan du deltage i dit barns skole?

Indhold. Medieret læring Læs om denne dynamiske tilgang til læring s. 1. Skolebestyrelsesvalg s.2 Hvordan kan du deltage i dit barns skole? Nyhedsbrev Skoleåret 13-14 Nummer 8 Medieret læring....er læring set ud fra et dynamisk perspektiv, hvor udgangspunktet er en dynamisk forståelse af intelligensbegrebet. Her kigger man på eleven ud fra

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Velkommen til. SFO Egegård

Velkommen til. SFO Egegård Velkommen til SFO Egegård Velkommen til SFO Egegård Allerførst vil vi ønske jer og jeres barn velkommen til SFO Egegård. Hvordan kommer du i kontakt med os? Kontoret Tlf: 3957-6739 SFO Leder Bente Berth

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere