Om Danemarks Kvide der lød en Sang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Danemarks Kvide der lød en Sang"

Transkript

1 Om Danemarks Kvide der lød en Sang Skønlitterære tekstgengangere ijolkeskolens læsebøger Af Karen Vilhelmsen Om Danmarks kvide lød der i 139 en sang af N.P.S. Grundtvig. Den beretter om Niels Ebbesens bedrift SOO år tidligere. Han tog af Dage den kullede Greve; fri vilde han enten dø eller leve, da Tyskerne reves om Danmark. Digtet er en af de mest benyttede tekster i læsebøgerne i forrige århundrede, og Grundtvig er en af de mest anvendte forfattere. Digtets budskab er typisk for læsebøgernes skønlitterære tekster - en hyldest ti l fædrelandet og dets heroiske personligheder.»kanonudvalget«, hvis rapport udkom i 1994, havde til opgave at tegne en hovedvej gennem den danske litteratur fra middelalderen til I 960'erne. Udvalgets kommissorium inspirerede mig til at gennemgå samlingen af gamle læsebøger på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Målet var at finde skønlitterære tekster, der gik igen i forskellige læsebøger. Læsebøgerne Læsebogen går herhjemme tilbage til slutningen af tallet, hvor den blev indført med forbillede i den tyske»kinderfreund«. Men de første danske læsebøger med skønlitterære tekster er fra 130'erne. Herefter indeholdt de fleste læsebøger såvel skønlitterære som faglige tekster -»alt-i-et-bøger«. Min undersøgelse dækker perioden fra 130'eme til 199 og drejer sig om 4 læsebøger fordelt på 2 forskellige læsebogs systemer. Læsebøger med ABC-tekster, fabler o. lign. er så vidt muligt holdt udenfor. Gude- og fo lkesagn er i læsebøgerne omdigtet i så høj grad, at det ikke har været hensigtsmæssigt at have dem med i en opstilling af gengangertekster. Læsebøgernes folkeviser optræder også i lidt forskellige redigeringer, men de er dog så sammenlignelige, at det har været muligt al medtage dem i undersøgelsen. Læsebøger til gymnasiale uddannelser er ikke medtaget. Fortegnelse over de undersøgte læsebøger er gengivet som bilag s. S9 og 60. SI

2 Gengangerteksterne Der er i alt 162 skønlitterære tekster, som optræder mere end en gang i de forskellige læsebogssystemer. Digte, eventyr og noveller er repræsenteret, men digtene udgør langt den største gruppe. Blandt alle 162 gengangere er der 130 digte. Følgende fortegnelse viser de 2 mest benyttede tekster imellem samtlige gengangertekster i forrige århundredes læsebøger. Gengangerfortegnelsen er udarbejdet med digtenes førstelinie som titel. 52

3 Blicher, St.St.: En stranding/vesterhavet (Marie) Grundtvig, N.F.S.: Om Danemarks kvide der lød en sang Oehlenschlæger, Adam: Det var sig hr. Asger Ryg Winther, Chr. : Ved toldboden steg en matros i land Andersen, H.C.: Der var en kone på landet Grundtvig, N.F.S.: I Wittenberg i Saxen land Oehlenschlæger, A.: Knud den store sad stor og mægtig Winther, Chr.: Nei, nei, min ædle helte Grundtvig, N.F.S.: Langt højere bjerge Møller, Poul Martin: Bonden beder med liden ro Baggesen, J.: Der var en tid dajeg var meget lille Blicher, St.St.: Hjorterytteren Folkevise: Dronning Dagmar Folkevise: Marsk Stigs døtre Wilster, Chr.: En bondeknøs som hedte Hans Grundtvig, N.F.S.: Moders navn er en himmelsk lyd Heiberg, J.L.: Solen sank bag grønne lund Hertz, Henrik: Sl aget var endt. På den åbne mark Oehlenschlæger, A.: Underlige aftenlufte Rahbek, K.: Vort fødeland var altid rigt Andersen, H.C.: Den grimme ælling Andersen, H.C.: Moder jeg er træt, nu vil jeg sove Lembcke, Edvard: Vort modersmål er dejligt Ploug, Carl : Påskeklokken kimed mildt Wesse1, J.l.J.: Der var engang en tømmersvend Winther, Chr.: Dengang jeg var en lille en Winther, Chr.: Kong Volmer stod i Halle Aarestrup, Emil: Ved lysets svage lue Anvendt antal gange II II II II IO I 194 udarbejdede en gruppe studerende på Danmarks BibliOleksskole en undersøgelse af den litteraturhistoriske selektion i folkeskolens og de gymnasiale skolers læsebøger fra ' Undersøgelsesrapporten, der er redigeret af Mette Winge, indeholder en fortegnelse over læsebøgernes gengangertekster. Ved at sammenligne fortegnelsen med min tilsvarende, viser det sig, at kun en tekst optræder i begge topscorerlister for barneskolen: Nej nej min ædle herre (Henrik og Else) af Chr. Winther. 1. Digtene Langt de fleste af de 130 gengangerdigte kan opdeles i episke hyldestdigte og vers i en let skæmtende stil. De episke digte handler først og fremmest om fædrelandet, modersmålet, søhelte og andre centrale personer for dansk kultur. Skæmteversene har et opbyggeligt indhold, der ofte er formet som muntre moraler. Moralske tekster i læsebøger var en tradition fra oplysningstiden, som holdt stand gennem hele det 19. århundrede, selvom teksttyperne forandrede sig. I en af

4 tallets største læsebogssuccesser Peder Hjolts»Den danske Bømeven«fra 139, var der som noget nyt skønlitterære tekster med let moraliserende præg. F.eks. H.C. Andersens»Der var en kone på landet«, som netop blev skrevet med henblik på»den danske Børneven«. Senere i århundredet holdt pædagogen og politikeren Herman Trier et foredrag om børns læsning. Han udtalte at tekster til børn gerne måtte have et opbyggeligt indhold. Men det moralske sku lle ikke træde barnet»t0rt og fantasi løst i møde«. Hellere så Trier, at teksterne påvirkede børnene indirekte gennem digterisk anskuelighed og stemning.' 114-lovens formål for danskundervisningen indeholdt ikke litterære eller sproglige betragtninger. Men i løbet af årh undredet tegnede sig nogle tendenser i opfattelsen af danskundervisningens opgave. Læsebøgernes forord viser en stigende interesse for sproglig dannelse.»dansk Læsebog«fra 153 betoner poesiens mulighed for»... at danne Barnets spæde og stammende Mund og forædle dets Hjerte ved at vænne det fra urene Udtryk«. Andre forord taler om, at de ud valgte tekster skal stå som gode eksempler på»det smukke, rene og harmoniske udtryk«. I cirkulæret om undervisningens indhold af 6. april 1900 sammenfattes udviklingen i en slags konklusion:»sproglig Dannelse er Prøvestenen på Aandsdannelse i Almindelighed, Dygtighed i Modersmaalets Behandling ikke en isoleret Færdighed, men et Udtryk for Aandslivets Udvikling.«Derudover ligger der sandsynligvis både praktiske og pædagogiske begrundelser bag den store forkærlighed for poesi. Digtene var med deres relativt korte og afsluttede fonti velegnede til udenadslæren, ligesom flere udgivere gør opmærksom på værdien af at læse hele tekststykker og ik ke kun brudstykker af tekster. Gengangerdi gtene - både de episke hyldestdigte og skæmteversene med moralekan læses som pædagogiske tekster, der indholdsmæssigt og sprogligt var velegnede ti l at danne b~\rnene til nyttige og fædre landskærlige borgere. I forordet til»læsebog for Skolen og Hjemmet«fra 16 formuleredes hensigten tydeligt:»vække sandsen for Fædrelandets Fortid, at indvie den Unge i Nationens historiske Liv, at føre ham ti l at blive sig bevidst som Ætling at et gammelt og dygtigt Folk, og saaledes gjennem en hævet National-følelse at grundfæste en dyb og inderlig Kjærlighed til Fædrelandet.«2. Eventyrene»Den grimme ælling«er det eneste eventyr, som er repræsenteret blandt de allermest benyttede tekster. Men 16 af H.C. Andersens eventyr er blandt samtlige gengangere. I foredraget om læsning gennemgår Trier forskellige litterære genrer og angiver, til hvilke aldersgrupper de er egnede. Første del af hans liste består af fabler, fortæ l- li nger og eventyr. Trier anbefaler uforbeholdent fabler, men han har problemer med at anbefale eventyrene. Det vigti gste ved børns morskabslæsning er nemlig, at oplevelsen leder barnet ind på løsning af livets praktiske opgaver. Derfor fraråder han eventyr, der overvælder fantasien. Især arabiske eventyr er farlige, fordi de forvirrer med deres»orientalske Billedpragts Blomsterduft«. Af H.C. Andersens eventyr kan Trier bedst lide dem, der holder sig til en form for virkelighedsbeskrivelse, og han nævner som et positivt eksempel netop»den grimme ælling«. 54

5 Det var dog ikke alle i samtiden, der var enige med Trier. J forordet til "Læsebog for Skolen og Hjemmet«fra 16 lyder det: " Hvad Eventyrene angaaer da turde der nu næppe herske nogen Tvivl om Berettigelsen af deres Optagelse i en Læsebog for Børn«, Og der fortsættes med et citat fra Molbechs fo rtale til en eventyrsamling: " Oeres rene simple, natursande og kjærnefriske Poesi er et ægte gedigent malm, hvis værd enhver max fatter og erkjender... «Flere læsebogsforfattere giver udtryk for, at læsebogens indhold skal kunne fængsle børnene. En del af teksterne handler da også om b~ \ rn og unge og har dermed kunnet give de unge læsere en identifikationsmulighed. De mange episke helless

6 Fra Joakim Larsen: Læsebog for Folkeskolen og Hjemmel, 6. udg. 4. del, 190. Her:»Dronning Dagmars død«digte og humoristiske digte i let sti lleje kan formodentlig også forklares ud fra dette pædagogiske synspunkt og ud fra en forståelse af, at en vis progression i opbygningen af læsebøgerne var nødvendig. I hvert fald er det tydeligt, at jo yngre børn, læsebøgerne henvender sig til, jo flere eventyr er der blandt teksterne. 3, Novellerne To af de 2 mest benyttede tekster er forkortelser af B I ichers noveller" Marie«og 56

7 »Hosekræmmeren«.»Marie«kaldes»En stranding«eller»vesterhavet«, og»hosekræmmeren«er i visse tilfælde forkortet til næsten ukendelighed og hedder»den jyske hede«. Novellerne er placeret sammen med geografi tekster, og opfattelsen har sikkert været, at viden om Danmarks geografi på denne måde satte sig bedre fast i børnenes hjerner og hjerter. Julie Heins, som var lægebogs redaktør af det sidste store læsebogsmateriale i det 19. århundrede, afviser læsebøger, der har for mange faglige tekster, men hun er heller ikke glad fol' bøger, derer helt uden. I en lille lærervejledning fra 190»Den første Undervisning i Modersmålet«opstiller hun en tredie mulighed, som overordner danskfaget de andre fag.»undervisning i Modersmaalet, have til Formaal at samle det hele Skolearbejde og bringe den Enhed til Veje, der er delt i mange forskellige Fag«. Derefter stiller Julie Heins følgende krav til læsebogen: stoffet skal delvist vælges således,»at det kunde forberede, støtte eller udfylde, hvad der gi ves i andre Fag. Det skulde ligesom lukke Døren paa klem og lade Barnet kigge ind, saa at, naar Faglæreren lukker Døren helt op, han da kan finde Barnet saa vidt forberedt at Videlysten er vakt«. Ud fra en samlet vurdering af læsebøgerens indhold og skønlitteraturens placering i sammenhængen kunne det se ud til, at litteraturundervisningen i forrige århundrede var - en undervisning med og ikke i litteratur. Og de skønlitterære tekster har været udvalgt, så de bedst muligt passede til denne undervisningsform. Gengangerforfatterne Mette Winge konkluderer i læsebogsundersøgelsen fra j 94, at der eksisterer en»forfatterkongerække«. Det kan jeg tilslutte mig. Som det fremgår af følgende opstilling, der viser de mest benyttede forfattere til alle gengangertekster i begge undersøgelsesperioders læsebøger, valgte læsebogsredaktører i perioden oftest tekster af N.S. Grundtvig og A. OehlenschJæger. Begge forfattere er også hyppigt repræsenteret i 100-tallets læsebøger - kun overgået af H.C. Andersen. Sr.Sr. Blicher er solidt placeret i begge rækker. Ved at sammenligne de 20 mest benyttede forfattere til gengangertekster i 100-tallets læsebøger og de mest benyttede forfattere i første halvdel af vort århundrede viser det sig, at 14 forfattere er med i begge opstillinger H.C. Andersen I 4 N.F.S. Grundtvig 2 I Adam Oehlenschlæger 3 2 Sr.Sr. Blicher 4 5 B.S. Ingemann 5 Chr. Winther 6 6 Henrik Hertz 20 Poul Martin Møller 12 Johan Ludvig Heiberg 9 19 J. Baggesen \O 16 Chr. Richardt II 14 C. Wilster 12 5

8 C. Ploug J.H. Wessel J. Ewald 15 P. Holst 16 Emil Aarestrup 1 K. Rahbek 1 E. Lembcke 19 B. Bjørnson/C.Baggerl 20 Boye Det var forventeligt, at gengangerteksterne var skrevet af mænd, men opfyldelsen af forventningen er overvældende. Med mindre der er tekster, sorn er skrevet under pseudonym, så er der irnellem alle de tekster, som er benyttet i samtlige læsebøger, kun en tekst overhovedet af en kvindelig forfatter - Thomasine Gyllembourg. Gengangerteksterne og samtiden l 15 bebrejder en anmelder af pædagogisk litteratur i tidsskriftet»vor Ungdom«læsebogsredaktør Torvald Strøm, at han i sin læsebog»dansk Læsebog for Borgerog Almue-skolen«, har medtaget en moralsk fortælling om en fattig snedkersvend og en syg rigmand. Fortællingens budskab er, at det er bedre at være fattig og sund end rig og syg. Anmelderen gør tørt opmærksom på, at i virkelighedens verden forudsætter»sundhed føde, og nøjsomhed noget at nøjes med«. Strøm tager til genmæle i en replik og forsvarer sin moralske tekst:»... sørgelige Sociale Sandheder er det tids nok at lære at kjende, naar de paatrænge sig af sig selv. Skolen kan ikke have med dem at gøre, da det ikke staar i dens Magt at give nogen Anvisning ti l, hvorledes den, hvem Ulykken rammer, skal bære sig ad. «Af andre indlæg i»vor Ungdom«om nutidsdigtningens pædagogiske værd ser det ud til, at Strøm udtrykker sig i overensstemmelse med en almindeligt udbredt holdning. Socialrealistiske tekster hørte ikke hjemme i skolebøgerne. Den»skønne«hovedvej Undersøgelsen af skønlitterære gengangere i forrige århundredes læsebøger for folkeskolen har vist, at en forestilling om en kanon er legitim. Guldaldertidens forfattere var de store leverandører - enkelte folkeviser hørte med, men ellers var Wessel den ældste. Holbergs tekster var ikke med blandt gengangerne, og langt de fleste var digte. Kun få af læsebogsredaktørerne har eksplicit begrundet deres valg af tekster. Nogle kriterier er dog iøjnefaldende. Teksterne skulle være forståelige for børn, helst med et handlingsforløb og med muligheder for identifikation. Dertil kom helt åbenbart et ønske om formidling af et nationalt»budskab«. Skolens læsebog skulle være med til at binde folket sammen ved hjælp af tekster om den fælles historie, glæden over det danske sprog, landets natur, de medmennskelige værdier og fælles normer. Man kan naturligvis begrunde det store antal af gengangere med en antydning af dovenskab hos læsebøgernes udgivere. Men forklaringen er snarere en anden: børnene fik del i et kulturelt fællesskab gennem kendskab til og oplevelse af netop dis- 5

9 se tekster. Læsebøgernes gengangere fik status som en hovedvej«, der gik støt gennem det danske litteraturlandskab. Sammenlignes min undersøgelse med studier over læsebøger fra dette århundrede frem til 1959, er det tydeligt, at en kanon nok er nyttig, men ikke nødvendigvis permanent.»om Danemarks Kvide der lød en Sang«er sammen med de andre populære fædrelandssange fra l00-tallet ikke længere blandt de mest benyttede tekster. Også en kanon er øjensynli g knyttet til sin tid og sit samfund. Re ferencer: 1. Winge. Mette: Dal/ske læsebøger Danmarks bibliolckssko le, København Trier. I terman: Om B()rl/s Morskabslæsning. I Vor l 'ligt/oill 12. Fortegnelse over de undersøgte læsebøger: Det er læsebøgernes første udgave. der er benyttet i undersøgelsen. I de tilfælde, hvor delte ikke han æret muligt. angiver årstallet i parentes det undersøgte eksemplar I. Læsebog for Almueskolerne i Danmark. Gørzsches. Odense, E. Hempels Bogtrykkeri op\ op\. 2. Dansk Læsebog fo r Mcllemclasserne og de højere Classer. H.P. Holsl. Kjøbenhavn. C.A. Reitzcl a ,.opI. I. Afd. DenprosaiskeDcel b op\. 2. Afd. Den poet;ske Oeel 3. Den danske Børneven en læsebog for Borgcr- og almueskoler. Peder Hjort. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel IO. udg. 4. Dansk Læsebog for de lavere Klasser. Cl. Funcll. I. RoXil/d. E. Warburx. Kjøbenhavn. CA. Reitze ls Forlag udg. (154) »Chri sli an Hansens og Peter Møllers Historie«. En Læsebog sammenskreven fo r Almueskolernes 2. Klasse. A.D. Lutke/1. Miloske Boghandel, Odense op\. ( 15) 6. Dansk Læsebog. V.A. Borgen, G.F.F. RUl/g. Kjøbcnhav n. CA. Rei tze1 a ud g I I. udg. 2. Kursus b udg. 3. Kursus. Dansk Læsebog for Skole og Hjem. 1. JørgelIsen, Aabenraa a opi l. Oeel b op\. 2. Oeel. Dansk Læ sebog til Skolebrug. R. WL. BOlldesell. Cl,,: Dorplr. Kmrup ~ iijtrup, Kjøbenhavn, CA. Reitzel op\. 1\ Dansk Læsebog for Me llemclasserne og de højere Klasser. A. FUI/cll, Kjøbenhavn, CA. Reitze ls Foriag. 161 IO. Dansk Læsni ng ti l Skolebrug for ældre Børn. A. Berx. W Marx. Kjøbcnhavn. Steen og Søns Forl ag 163 I I. Dansk Læsebog, D. H. WIlIff. Kjøbenhavn. Gyldendalske Boghandel a apl opl 2. Del fo r de lavere Mellemklasser b opl opl. J. Del for Mellemklasserne [2. Dansk Læ sebog. HL Ler/I. Kj øbenhavn Dansk Læ sebog for Borger- og Almueskolernes øverste Klasse. LR. Tl/xell. Kj obenhavn. Fe Wøldikes Forl ag

10 Dansk Læsebog, M. Matten, Kjøbenha\ n Gyldendalske Boghandel 16,2. udg. - 15, 10. udg. 1. del for Mellemklasserne 16, 2. udg. - 14, 9. udg. 2. del for de højere Klasser del for Ø\ erste Klasse 15. Billedlæsebog for Skolen og Hjemmet \-. ellr. HanseIl, R. H()rfuck, Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Boghandel a ,4. udg. 3. Hefte Fortællinger b , 4. udg. 4. Hefte Fra Fædrelandet Dansk Læsebog for Mellemklasserne, Jean Pio. Ludv. F.A. Wimmer. Kjøbenhavn, Wilhelm Priors Forlag 14,2. udg , 5. udg. 1. Dansk Læsebog. Karl Nielsen, Faxe, V. Nielsens Forlag 16 I. Del 1. Læsebog for Skolen og Hjemmet, R.J. Holm, CM. lpsen Odense, Miloske Boghandel a. 16, 2. opl. -193,. opl. I. Del b. 1,2. opl. -190, 5. opl. 2. Del 19. Dansk Læsebog, Cia: Agerskov, N. Nprregoard og Tonlald Stn) m, Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, b ,3. opl. 5. Afdeling c ,2. opl. 6. Afdeling 20. Læsebog for Folkeskolen og Hjemmet, Joakim Larsen Krbenhavn, th. Schubothes Boghandel a. 19'-199,. udg. 3. Del b, 19'- 1905,. udg. 4. Del (190) c. 194?- 5. del Dansk Læsebog, Fonællinger og Vers med Billeder, HC Frederiksen, Kjøbenhavn. August Bangs Boghandels Forlag, 12 Nr Dansk Læsebog for Borger- og Almueskoler, T Strøm, København. C.A. Reitzels Forlag a apl. 4. Del for Mellemklasserne b l. 5. opi. 5. Del for højere Klasser c apl. 6. Del for de højere Klasser 23. Ny dansk Læsebog, M.Marzen, København, Gyldendalske Forlag a , 6. udg. Nr. 4 b , 5. udg. Nr. 5 c , 4. udg. Nr Læsebog. Med mange Billeder, N. C. Rom, Kjøbenhavn N.C. Roms Forlagsforretning a apl. 2. Del for Børneskolens Mellemklasse b ,. opl. 3. Del for Børneskolens ældste Klasse (194) Ny Dansk Læsebog for Skolen og Hjemmet, I.Bondesen, elli'. Veslugaard, Kjøbenhavn, H. Haagerups Forlag a ,9. opl. 2. Del b ,9. opl. 3. Del 26. Dansk Læsebog for Skolen og Hjemmet. K. Jensen, Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag a opl opl. 1. Del for mell. og øvers. Klasse b , 2. apl. 2. Del for Folkesk. øvers. Klasse 2. Læsebog med Billeder. Julie Heins, København, Lehmann og Stages Forlag a, , 6.lIdg. 4. Del b ,. udg, 5. Del c , 5. udg. 6. Del

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare...

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare... FORLAGET VISTOFT Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT 1. En lille lyrisk Aare... 11 INDLEDNING 11 Hvad taler vi om? 13 Sangkulturen er ændret 14 En ambitiøs

Læs mere

MØDER MED H.C. ANDERSEN

MØDER MED H.C. ANDERSEN MØDER MED H.C. ANDERSEN DE FØRSTE JÆGERE I DANMARK Et besøg i Krikkebjerghuse, Sagnlandet Lejres husmandssted fra midten af 1800-tallet, stofliggør den ældre litteratur. Flere kanon-forfattere er samtidige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Kanon er kanón i Rudersdal. KANON ER KANÓN I RUDERSDAL Læselystkampagne 2006

Kanon er kanón i Rudersdal. KANON ER KANÓN I RUDERSDAL Læselystkampagne 2006 KANON ER KANÓN I RUDERSDAL Læselystkampagne 2006 Idékatalog for lærere på mellemtrinnet JUNI 2006 1 Den fælles kanon Folkeviser Ludvig Holberg Adam Oehlenschläger N.F.S. Grundtvig Steen St. Blicher H.C.

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie"

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: Modul 4: Litteraturhistorie 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie" 1 Kilde: Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk, 2012-ordningen Det Humanistiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Dansk 1920erne-30erne

Dansk 1920erne-30erne Dansk 1920erne-30erne Introduktion Med det Sthyrske cirkulære i 1900 blev dansk som fag indført. Indtil da havde læsning og skrivning været adskilte discipliner. I cirkulæret blev der lagt vægt på, at

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Litteraturhistorie i en kanontid

Litteraturhistorie i en kanontid Litteraturhistorie i en kanontid Klassiske tekster praksis i undervisningen Redaktion: Hans Henrik Møller og Mette Siersted Alinea Litteraturhistorie i en kanontid Klassiske tekster praksis i undervisningen

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse Periode Mål Danskaktiviteter Stof og materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Eksamensprojektet hf 2011 Historie og mediefag SYNOPSIS TIL EP FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Problemformulering På hvilken måde formidles kritikken af efterkrigstidens samfund i filmen Metropolis

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Dansk Litteraturanalyse

Dansk Litteraturanalyse 1 Aarestrup, Emil: "Angst" 1 Kilde: Dansk Lyrik 2 Gyldendal, 1968 2 Andersen, H. C.: "Psalme" 1 Kilde: Digte II Gyldendal, 2005 ISBN: 8702019949 3 Momberg, Harald Landt: "Etude" 1 Kilde: Dansk Poesi 1900-1940

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Prædiken til 1. juledag 2015 af præst Kristine S. Hestbech I juleevangeliet hører vi om kejserens befaling og om englens budskab. Kejserens befaling var ikke

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 1. klasse. Heden, ja, man tror det næppe, men kom selv, bese den lidt: lyngen er et pragtfuldt tæppe

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 1. klasse. Heden, ja, man tror det næppe, men kom selv, bese den lidt: lyngen er et pragtfuldt tæppe Dansk 1.klasse hedens dyr med start medio august Emne: Tema: Af jord er du kommet Hedens dyr Heden, ja, man tror det næppe, men kom selv, bese den lidt: lyngen er et pragtfuldt tæppe blomster myldre milevidt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE UDVALGT OG INDLEDET AF HAKON STANGERUP TEGNINGER AF EBBE SADOLIN JESPERSEN OG PIOS FORLAG KØBENHAVN MCMXLII INDHOLD INDLEDNING V KAI HOFFMANN Ensom Aften (»Liljer i Mørket«.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning Pædagogisk vejledning Sara Sejrskild Rejsenhus. Pæd. konsulent 1 Information til læreren Denne pædagogiske vejledning til romanen Rod i tiden af Esther Rützon, fra forlaget Gyldendal er tænkt som et samarbejde

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt.

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. 22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. På Tv er det blevet en del af tidens fylde, let mad og opskriften

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

For altid Åbenbart Der vil Danmark bo i mig Det lyser ud af mig Om jeg vil det eller ej

For altid Åbenbart Der vil Danmark bo i mig Det lyser ud af mig Om jeg vil det eller ej For altid Åbenbart Der vil Danmark bo i mig Det lyser ud af mig Om jeg vil det eller ej Nik & Jay Kæmp for alt, hvad du har kært Dø om så det gælder Da er livet ej så svært Døden ikke heller Christian

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

DIGITAL LITTERATUR. DIGITAL LITTERATUR er litteratur, der er skabt i et digitalt medie, og som udnytter de muligheder pågældende medie rummer.!!

DIGITAL LITTERATUR. DIGITAL LITTERATUR er litteratur, der er skabt i et digitalt medie, og som udnytter de muligheder pågældende medie rummer.!! DIGITAL LITTERATUR DIGITAL LITTERATUR DIGITAL LITTERATUR er litteratur, der er skabt i et digitalt medie, og som udnytter de muligheder pågældende medie rummer. DIGITALISERET LITTERATUR er analog litteratur,

Læs mere

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul.

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul. Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA Under medvirken af Niels Ferlov Billedredaktion: Hanne Finsen Jul. Gjellerups Forlag 1972 INDHOLDSFORTEGNELSE FRIEDRICH SCHLEGEL Fragmenter (2,5 ns.) 11

Læs mere

Tyge Brahe og Bonde-Practica

Tyge Brahe og Bonde-Practica http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson Tyge Brahe og Bonde-Practica Tycho Brahe-museet foto: per-olof johansson 2012 per-olof johansson:

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse:

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse: Kunsteventyr og folkeeventyr Navn: Klasse: Dette forløb er opbygget i følgende rækkefølge: Opgaveskyen.dk Mål Introduktion Genrebeskrivelse Kendetegn for eventyr Analysér et eventyr Skriv dit eget eventyr

Læs mere

Forfatter Romantikken Genre og art Fortællere

Forfatter Romantikken Genre og art Fortællere Hosekræmmeren Forfatter Steen Steensen Blicher er forfatteren af Hosekræmmeren. Han skrev novellen Hosekræmmeren i 1829. St. St. Blicher blev født d. 11 oktober 1782 og døde d. 26 marts 1848. Han var en

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Litteraturhistorie - Kompendium 2

Litteraturhistorie - Kompendium 2 1 Holberg, Ludvig: "Just Justesens Betenkning over Comoedier" 1 Kilde: Dansk litterær kritik Gyldendal, 1842 2 Holberg, Ludvig: "Epistel 66; Komedier og regler" 4 Kilde: Dansk litterær kritik Gyldendal,

Læs mere

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Tekster: Salme 8 i Det Gamle Testamente Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns

Læs mere

m i n væ r k tø j s k a s s e o m l i tt e r at u r Fra en anden klode Klasse: Navn: dansk er... Læs litteratur i 5.- 6. k l ass e

m i n væ r k tø j s k a s s e o m l i tt e r at u r Fra en anden klode Klasse: Navn: dansk er... Læs litteratur i 5.- 6. k l ass e m i n væ r k tø j s k a s s e o m l i tt e r at u r Fra en anden klode Klasse: Navn: KOP IARK 1 Læs litteratur i 5.- 6. k l ass e D ANSKLÆRER FORENIN GENS FORLAG Litteratur er... Du læser litteratur når

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 Barndommens land Nu er jeg en mand. Tit har jeg lyst til at

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke.

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke. Prædiken til 3. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 15. dec. kl. 10.00 3. s. e. i advent 78 Blomstre som en rosengård 80 Tak og ære være Gud 89 Vi sidder i mørket 86 Hvorledes skal jeg møde 439 O, du

Læs mere

Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl

Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl Undervisningsvejledning til Marsmanden og andre historier fra Sogneager Bibelselskabets Forlag 1 Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl Undervisningsvejledning til Marsmanden og andre

Læs mere