1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer"

Transkript

1 1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer Læs din studieordnings krav til den type opgave du skal skrive. Bemærk og kend forskellene på de forskellige typer opgaver man bruger på din uddannelse: selvstændig opgave, afhandling, fagligt essay, rapport, synopsis. Kend og respektér opgavegenrens krav og kvalitetskriterier. Vær opmærksom på at forskellige uddannelsesinstitutioner stiller forskellige krav til de samme opgavebetegnelser. Hvis der er en opgavetekst, så vær især opmærksom på de fremstillingsformer (se s. 176ff) du bliver bedt om at skrive i. En selvstændig opgave er en faglig undersøgelse af ét fagligt relevant problem ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder Opgaver på videregående uddannelser er ikke fristile, lærebogstekster, populære artikler m.v. Denne bog handler om hvordan du får lært at skrive en selvstændig opgave. Selvom ikke alle opgaver har karakter af den, så udgør de et skridt på vejen, dvs. de lægger i en eller anden henseende op til at lære dig at leve op til genrens krav. I dette kapitel karakteriserer vi de typer opgaver man kan komme ud for at skulle skrive på de videregående uddannelser. Vi gør især noget ud af at beskrive de vilkår og krav som den selvstændige, undersøgende (videnskabelige) opgavetype skal holdes op imod. Og vi bruger en del plads på at afklare og definere de begreber og synsvinkler vi bruger generelt i bogen. Selvstændige opgaver Med selvstændige opgaver mener vi de studentertekster som i princippet skal leve op til de samme krav og kriterier som rigtige videnskabelige afhandlinger. De selvstændige opgaver har deres modeller i professionelle faglige teksttyper; det er sådan nogle som bl.a. skrives af fagets lærere som del af deres forskning. De vil da også kræve en høj grad af selvstændighed af de stude- 19

2 rende. I de selvstændige opgaver er det den skrivende der selv vælger emne, selv opstiller problemformulering, selv søger og vælger litteratur (teori), selv vælger egnet fremgangsmåde (metode) og selv analyserer, vurderer og konkluderer. Kravene til selvstændigheden kan dog være begrænset i og med at nogle valg vedrørende opgaven på forhånd er truffet af læreren eller institutionen hvad der vil fremgå af opgaveteksten eller studieordningen. Disse begrænsninger kan fx bestå i forhåndskrav om emne og/eller problemformulering og/eller valg af kilder. Vi skriver mere om hvordan man kvalitativt viser selvstændighed i opgaverne i kapitel 2 om kvalitetskriterier. Andre opgavetyper, fx formidlingsopgaver, er ikke egentlig faglige opgaver, men skrivning ud af den akademiske cirkel. Mange fag (og vi er helt enige) finder det vigtigt at studerende også har begreb om det, så derfor har vi valgt at medtage typen her. Der er i det hele taget en større fokusering på at lære studerende professionel skrivning, dvs. at skrive i genrer som bruges i erhvervspraksis i institutioner og virksomheder. Vi skriver lidt om denne type opgaver sidst i kapitlet, men den type genrer er ikke denne bogs ærinde. Se dog kapitel 19, s. 396 hvor der er henvisninger til brugbar litteratur om formidlingsskrivning. I den videnskabelige genre undersøges et fagligt problem Flagskibet blandt de selvstændige opgaver er afhandlingen som svarer til de professionelle videnskabelige artikler, forskningsrapporter, research papers. Opgavetyperne er især specialer, hovedopgaver, kandidatopgaver overbygningsopgaver bachelorprojekter, BA-opgaver professionsbacheloropgaver visse mindre opgaver på grunduddannelser. På nogle uddannelser bruges projektrapporter og forskningsrapporter som generel term for afhandlinger. Og det vi skriver om selvstændige opgaver generelt, gælder i fuld udstrækning for projektrapporter. Men også her er der undertyper. En underinddeling kan ske ud fra hvor projektrapporten tager sit udgangspunkt, og hvad der er arten af det stof den undersøger. Fælles for de selvstændige opgaver er at de undersøger ét relevant fagligt problem i en faglig kontekst på en faglig måde. Her er en definition: 20

3 Den videnskabelige genre en definition Dokumentation af en undersøgelse af ét fagligt relevant problem ved brug af fagets teorier og metoder med det formål at overbevise en fagfælle om rigtigheden af undersøgelsens resultater og konklusion i en fremstilling som er acceptabel i det faglige diskursfællesskab. Begrebsforklaring Undersøgelse er det helt overordnede begreb i videnskabelig skrivning, det er den akademiske sproghandling. Men undersøge vil ikke nødvendigvis sige at man skal løse det valgte problem; på humanistiske og samfundsvidenskabelige fag vil forventningen typisk være at man skal analysere, fortolke, diskutere eller vurdere det. Ét problem vil sige at flere problemer kun kan behandles i samme opgave hvis de kan bringes under samme hat. Et fagligt relevant problem vil for det første sige ét der hører ind under faget. I praksis kontrolleres dette ved at din vejleder skal godkende at det du skriver, hører under faget. Udtrykket et relevant problem skal ikke forstås sådan at noget skal være meget problematisk før der er basis for en problemformulering, men nærmere noget som der mangler et fagligt svar på. Det er ét problem som der er et vist behov for at få undersøgt inden for faget. Et problem er altså ikke ethvert spørgsmål som man ikke kender svaret på men et som man står og mangler svaret på, dvs. hvor man kan bruge et eventuelt svar til noget. Hvad det nærmere vil sige, kan du læse mere om i kapitel 6 om problemformulering. Fagets teorier og metoder dækker de begreber og færdigheder som bruges i undersøgelsen. Begreber dækker omtrent det samme som teori og færdigheder det samme som metoder. Ideen er at man i en selvstændig opgave skal udvælge de begreber og metoder fra fagets værktøjskasse der netop er egnet til at arbejde med problemet. Det vil sige dem som man kan løse problemet bedre med end man kunne have gjort uden dem. Teori og metode er ofte redskaber til problemløsning i den selvstændige faglige opgave ikke mål i sig selv. Der findes dog også rene teori- og metodeopgaver hvor problemløsningen ligger i at behandle problemer i eller imellem teorier og metoder. Målet er at overbevise om rigtigheden af undersøgelsens resultater og konklusion. Undersøgelsen skal ideelt set tilføre faget noget nyt hvor småt det end måtte være, men dette nye skal være troværdigt, og derfor er videnskabelig skrivning altid argumenterende. 21

4 Argumentationen retter sig mod fagfæller som kan bruge og videreudvikle resultaterne, og fremstillingen skal derfor ske i en form som er den videnskabelige praksis i fagfællesskabet. Mht. hvem man skal tænke på som sin læser, så se boksen Hvem skriver man til? herefter: Sammenfattende kan opgavegenren beskrives sådan: De karakteristiske træk ved den videnskabelige genre Den primære sproghandling er at undersøge. Den indeholder altid teori og/eller metode der er intet teorikrav i de andre genrer. Det principielle afsender-modtager-forhold er fagperson-fagperson. Funktionen i det akademiske samfund er kommunikation af videnskabelige resultater i en videnskabelig, brugbar form. Den er betinget af de videnskabelige krav (se s. 56). Den er bygget op af en række faste elementer og har en (ret) fast struktur (se s. 162). Den overholder regler for behandling af sekundærlitteratur, citatteknik, noter mv. Den følger regler for hvad der skal stå i indledning og konklusion (se s. 190ff). Den bruger fagets sprog og metakommunikerer (se s ). Hvem skriver man til? Målgruppen for opgaver der skrives i videregående uddannelser, kan man mest hensigtsmæssigt beskrive som en fagperson med samme grunduddannelse og almene faglige forudsætninger som en selv, men som ikke besidder særviden om netop det felt eller faglige problem som opgaven handler om. Videnskab hvad mener vi med det? Videnskab er et stort ord, og det virker ofte skræmmende på studerende. Men det behøver det ikke. Videnskab er at bringe det man undersøger i spil med ens fags faglige redskaber: teorier, begreber og metoder. Vi illustrerer det og de deraf afledte krav til fremstillingen på denne måde: 22

5 Hvad er videnskab? Videnskab er undersøgende virksomhed der forbinder faglige principper (teori og metode) og specificerede, konkretisérbare, kontekstualiserede fænomener og kræver præcision i begreber begrundelser for skriverens handlinger ud fra undersøgelsens formål eksplicitering af vigtigste forudantagelser og fremgangsmåder dokumentation. Denne beskrivelse står i modsætning til de mange misforståelser om hvad videnskab er som vi især møder hos begyndere, fx: Hvad behøver videnskab ikke at være? omfattende i bredden teoretisk/metodisk skoleridt politisk, ideologisk korrekt udtryk for de rigtige meninger sprogligt abstrakt. En sten til videnskabens store hus En samlende måde at karakterisere den selvstændige opgave på er at den ideelt set skal lære skriveren at lægge en sten til videnskabens store hus, dvs. hvordan man forsker. I praksis vil man i uddannelsessystemet ofte nøjes med mindre, især i opgaver der ligger før speciale. Faktisk er det sådan i dag at de absolutte videnskabelige nyhedskrav kun får fuld styrke i ph.d.-afhandlinger som skrives ud fra regulær forskning. Men hvad er det så for noget man ideelt set kan tilføje til sit fag? Hvad kan være din opgaves bidrag til videnskabens store hus? sætte ny information på skrift for første gang videreføre andres tanker 23

6 tilføje én original observation, teknik eller resultat til et stykke forskning som er kompetent, men uoriginalt afprøve en andens idé udføre nyt empirisk arbejde foretage en ny syntese (= helhedsfortolkning) bruge allerede kendt materiale med en ny fortolkning afprøve noget et sted som tidligere er afprøvet andre steder afprøve teori, metode, model eller teknik på nyt felt tilføje ny dokumentation til velkendt område bruge forskellige metoder tværdisciplinært studere et område som hidtil ikke er studeret. (Note: Bearbejdet fra Justifying Research through the Literature Review B Robin Bellers & Lawrence Smith (Conference Presentation, 2nd EATAW conference, Budapest 2003) som igen har bearbejdet opstillingen fra Phillips and Pugh I et bachelorprojekt kan det fx betyde at skriveren analyserer empiri eller lader faglige synspunkter (teorier) diskutere med hinanden (hvis det ikke allerede er gjort i den litteratur som man har haft adgang til). Gennem de selvstændige opgaver skal man øve sig i selv at behandle stof. I denne genreskov kan man se hvordan de forskellige træer repræsenterer hver sin gruppe tekster med samme grundlæggende sproghandling. Det er først og fremmest træet til venstre man skal kunne skrive i, mens de fleste andre er dem man netop ikke skal skrive i se næste side: 24

7 Genreskoven den selvstændige opgave og andre sagtekstgenrer populariserende artikler leksikalske tekster lærebøger feltdagbøger rapporter fortællinger beretninger causerier vejledninger praktikrapporter essays faglige selvstændige opgaver videnskabelige artikler/afhandlinger personlige essays fristile kronikker anmeldelser undersøgende tekster registrerende tekster formidlende/ lærende tekster ræsonnerende tekster vurderende tekster regulerende tekster De genrer man ikke skal skrive som selvstændige opgaver, er dem der har andre sproghandlinger end den undersøgende som den primære, og andre målgrupper og formål. De mangler også et eller flere hjørner i pentagonen. Vi skriver til sidst i kapitlet om de genrer som den selvstændige opgave ikke er. Når man er under uddannelse, sker der en indsnævring af hvilke genrer man kan skrive i: 25

8 professorskrivning ) ( speciale - skrivning gymnasieskrivning I gymnasiet får man lov at skrive i en række genrer, og det gør man også efter endt uddannelse. Specialer er uddannelsessystemets genremæssigt snævreste tragt. Her skriver næsten alle en klassisk problemundersøgende afhandling. Jo længere frem i en akademisk karriere man er kommet, jo friere genrevalg. Professorer skriver i alle akademikergenrer fx anmeldelser, essays, leksikonartikler, festskrifter, kunstkataloger osv., dvs. genrer som normalt er udelukket for studerende (i deres studiesammenhæng). Selv yngre lærere på universiteterne har begrænset adgang til at skrive disse uden for huset-genrer. Det der er galt med dem, er at de ikke giver anledning til teori- eller metodeanvendelse og eksplicit kritisk brug/diskusison af litteratur, for de træner netop ikke metode som man skal på uddannelser. Når vi ser studerende dumpe eller møde stærk modstand i vejledningen, er det meget ofte fordi de hopper nogle studietrin over og rykker direkte til at skrive professortekster i form af især lærebøger og populariserende formidling, og det går som regel ikke godt. På uddannelser belønnes studerende for at træne problemundersøgelsen ved hjælp af metodiske/systematiske fremgangsmåder og eksplicit brug af og forholden sig til teori(er). Akademiske sproghandlinger og fremstillingsformer I akademisk skrivning gælder det især om at forstå den akademiske sproghandling som er at undersøge. Når du skal skrive en opgave, skal du vide hvilke sproghandlinger sådan en opgave skal udføre og hvilke den ikke skal. Det grundlæggende krav til mange opgaver er nemlig at de skal høre til en bestemt slags sproghandlinger. Andre slags sproghandlinger falder derimod uden for uddannelsernes område, og dem skal du lade være med at kaste dig ud i når det er faglige opgaver det gælder Her er vores bud på videnskabeligt acceptable og ikke-acceptable sproghandlinger: 26

9 Videnskabelige og uvidenskabelige sproghandlinger/fremstillingsformer Gangbart i den videnskabelige genre er: analysere argumentere begrunde beskrive (be)vise citere definere diskutere fortolke kategorisere konstruere kontekstualisere kritisere kvalificere nuancere parafrasere prioritere problematisere reflektere relatere ræsonnere sandsynliggøre undersøge vurdere (ud fra faglige kriterier!) vælge. Ikke gangbart i den videnskabelige genre er: agitere anmelde bekende belære causere formode fortælle føle lovprise mene missionere nedgøre opleve popularisere postulere plagiere synes tro underholde. Især i de selvstændige opgaver er denne forståelse vigtig. Her er der nemlig mange studerende der går fejl. De får ikke rigtig færten af hvad de skal gøre i deres opgave, og derfor kaster de sig ud i at gøre alt muligt andet som ikke forventes. Mange får først færten af hvad de skulle have gjort, når de får den færdige bedømmelse med tilhørende forklaring. Kort og godt: En opgave udfører den sproghandling at undersøge. Her kommer lidt om nogle af de opgaver og dermed sproghandlinger der ikke forventes. 27

10 Uakademiske sproghandlinger En almindelig og grundlæggende fejl i selvstændige opgaver er at man udfører en helt anden handling, nemlig at fortælle alt hvad man véd om emnet. Du har sikkert, allerede i folkeskolen, skrevet projektopgaver og lignende. Den slags har gerne et overordnet emne, fx børnearbejde, H.C. Andersen eller Nepal. Dét som mange elever gør (var du selv iblandt dem?), er at de samler alt hvad de véd og hvad de kan finde om emnet og derpå anbringer det meste i en opgave hvor de gør meget ud af illustrationer, indholdsfortegnelse mv. De canadiske psykologer og skriveforskere Bereiter og Scardamalia (1987) kalder denne arbejdsform for vidensfortælling ( knowledge telling, se s. 56f). Man fortæller det man ved, helst på en attraktiv måde og det kan være udmærket i folkeskolen. Måske kan man også, med lidt held, slippe af sted med det i gymnasiet. Men ikke på de videregående uddannelser. Her skal du ikke fortælle alt hvad du véd om H.C. Andersen. Er du danskstuderende og skriver om ham, så skal du selvfølgelig vide en masse om ham men ingen gider læse alt hvad du ved. Du skal derimod undersøge noget angående H.C. Andersen, fx hvordan han bruger sin egen opvækst som basis. En anden typisk misforståelse af opgavens sproghandling: Lad os igen antage at du læser dansk og skriver om H.C. Andersen. Du har måske valgt det studium fordi du bl.a. elsker forfatteren. Det er en udmærket baggrund for at studere, og det skal du endelig blive ved med. Men gå ikke i den fælde at du tror du skal skrive en hjemmeopgave om hvor pragtfuld han er. Du vil gerne formidle din begejstring for ham, måske citere nogle af dine yndlingspassager og udtrykke hvor herlige de er. Den sproghandling er at hylde. Den kan du få brug for andetsteds, men ikke i opgaven. Selvfølgelig må man holde af det fag og de forfattere man læser. Hvad skulle man ellers gøre det for? Og det du holder af hos H.C. Andersen, er bestemt ikke irrelevant for den akademiske beskæftigelse med ham. Men du skal ikke skrive en opgave om din begejstring. Du kan derimod skrive en opgave hvor du undersøger en egenskab ved Andersen én egenskab som efter din mening er med til at gøre ham så god. Det skulle gerne være en egenskab som ikke har været nok påagtet efter din mening (du bør kende hvad der ellers er skrevet om den), og derfor vil du nu belyse hvilken rolle den spiller hos ham. Undersøgelsens basis opgavens pentagon For opgaven der skal skrives, betyder det at der er nogle elementer der skal være til stede for at man kan tale om at opgavens videnskabelige grundlag er i orden. Det illustrerer vi med denne pentagon: 28

11 1. Undersøgelsen opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 5. Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? 4. Undersøgelsens redskaber: Teori, begreber, faglige metoder: Hvad spørger du med? 3. Undersøgelsens empiri, stof, data, fænomen: Hvad spørger du til? Pentagonen udpeger hvad der er de grundlæggende hjørnesten i enhver videnskabelig undersøgelse. Vi vil i resten af bogen ofte tage pentagonen frem for at placere og relatere andre elementer og aktiviteter i opgaveskrivningen til opgavens basis. Det er undersøgelser der ikke indeholder empiri i gængs forstand, men undersøger teori(er). I så tilfælde står der altså også teori(er) i pentagonens 3. hjørne (se eksempel 4 herefter). Vi viser nu fem eksempler på pentagoner udfyldt på grundlag af gode opgaver. Opgaverne er hentet fra forskellige uddannelser og fag. Se i øvrigt også eksemplet s. 135 i kapitel 6 om problemformulering. 29

12 Eksempel 1: Opgave fra litteraturhistorie (dansk, bachelor) Den litteraturhistoriske problemstilling. 2. De klassiske litteraturhistoriske teoretikeres tilgang. 3. Analyse af det interessante i tekster fra før Analyse af tekster efter Sammenfatning (konklusion) som støtter problemformuleringen. 1. I det følgende skal jeg søge at påvise at psykologien ikke fødes med naturalismen, men kan ses som kendetegnende for århundredets [19. årh.] litteratur overhovedet. 2. Denne opgaves projekt er at betragte det 19. årh. s litteratur gennem en bred linse i et forsøg på at afsløre en sammenhæng der ikke træder frem gennem de traditionelle periodeopdelinger. [før og efter det moderne gennembrud, ca. 1870] [Formålet er umiddelbart faginternt, men i perspektiveringen sættes problematikken i relation til undervisning i litterær periode i gymnasiet] 4. Litteraturhistorieteoretikeres udsagn. [analyseredskaber:] - begrebet det interessante - alment tilgængeligt psykologisk begrebsapparat 3. Litterære tekster og metatekster (anmeldelser mv.) fra før og efter det moderne gennembrud. 30

13 Eksempel 2: Opgave fra sygeplejerskeuddannelse (professionsbachelor) 1. Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske kommunikere med og reducere angsten hos en patient, der skal i universel anæstesi, og som tidligere har oplevet awareness under anæstesi? Teorigennemgang. 2. Analyse af praksisbeskrivelsen med teoriernes begreber. 3. Konklusion i relation til praksisbeskrivelsen. 4. Perspektivering: Forslag til procedurer i forbindelse med awareness. 2. [Jeg vil se på den kommunikation der gives til patienter, der har været udsat for sådanne traumatiske oplevelser,] i håb om at kunne reducere patienters angst for igen at skulle bedøves. 4. Litteratur om awareness. Angstteori. Teori om kommunikation med patienter. Amerikanske teorier om kommunikationsstrategi. 3. Praksisbeskrivelse (patienten NN) + andres empiri, 31

14 Eksempel 3: Opgave fra Statskundskab, bachelor 5. Indledningsvis vil vi i afsnit 2 gøre rede for vores metode og introducere vores case [ ] (vi gør) i afsnit 3 rede for, hvilke evalueringer der har været tale om [ ] I afsnit 4 introducerer vi det analyseapparat, vi vil anvende [ ] vi tilpasser teorierne til dette i afsnittet [ ]I afsnit 5 operationaliserer vi modellen for læring gennem evalueringer og udvikler fem hypoteser [ ] I afsnit 6 tester vi de fem hypoteser [ved hjælp af semistrukturerede interview] 1. Denne opgave vil undersøge, hvad det vil sige, at komme fra viden i form af evalueringer til ændringer i praksis [ ] Hvad gør, at evalueringer ofte ikke fører til noget? [ ] Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at evalueringer fører til læring? Var disse betingelser opfyldt i forbindelse med den boligsociale indsats fra ? Hvilke barrierer kan der være i den boligsociale indsats for, at evalueringer fører til læring? 2. Derfor er det relevant at undersøge, hvad man kan gøre, når man på én gang laver evalueringer og vil lære noget. 4. Det gør vi ved at trække på teorier om læring i organisationer, der blandt andet handler om, hvordan man kommer fra viden til praksis. Metodelitteratur, fx Bryman: Social Research Methods; Christensen: Kvalitativ analyse; Kvale: Det kvalitative interview [og mange flere] 3. Opgavens empiri er det, man kalder den boligsociale indsats, som begyndte under Nyrupregeringens Byudvalg, og som fra starten var rig på evalueringer. 32

15 Eksempel 4: Opgave fra bibliotekaruddannelsen, bachelor 1. Jeg ønsker at afdække, hvilke betydninger diskursbegrebet tillægges inden for området organisationskommunikation. Endvidere ønsker jeg at redegøre for, hvilke opfattelser af konstruktion, der ligger i de forskellige betydninger og brug af diskursbegrebet. Dette skal føre frem til en diskussion af, hvorvidt der er en sammenhæng mellem diskursbegreb, konstruktionsopfattelse og organisationsforståelse [ ] gennemgår jeg de tre tekster og redegør for de enkelte forfatteres teorier 2. [ ] sammenligner jeg de tre tilgange. Jeg forsøger at indplacere forfatterne i hinandens teorier med det formål at sammenligne deres diskursbegreb og organisationsforståelse. 3. [ ] ønsker jeg at afdække forholdet mellem diskurs begreb og konstruktions opfattelse. 2. Fordi diskursbegrebet kan have flere betydninger, er det vigtigt at skelne mellem disse for at vide hvilken betydning diskursbegrebet tillægges, og for at vide hvilken konstruktionsopfattelse, som ligger til grund for anvendelsen af diskursbegrebet. Konklusionerne vedrørende forholdet mellem diskurs og konstruktion antages at kunne overføres til andre felter 4. Metode: analyse, sammenligning og kategorisering af de tre teoretikeres definitioner af diskursanalyse ud fra Søren Barlebo Wennebergs teori om socialkonstruktivisme. 3. [ ] tre tekster skrevet af teoretikere inden for feltet organisationskommunikation [teorier om organisationskommunikation] 33

16 Eksempel 5: Opgave fra socialrådgiveruddannelsen (professionsbachelor) 5. Økonomisk/juridisk ramme Udvælgelse af familier til interview Metodisk/teoretisk ramme: in- og eksklusion Spørgeguide laves ud fra Henning Hansens Analysemodel opstilles ud fra teori Analyser af familieinterviews Social indsats-del: begrebet anerkendelse introduceres og interviews.analyseres ud fra dette 1. Hvordan påvirker det nyankomne flygtninge at skulle leve på den laveste ydelse, - set i et inklusion/ eksklusionsperspektiv på livsområderne: det sociale liv, fritidslivet og det politiske liv? Kan socialrådgiveren via anerkendelse eller fravær af anerkendelse påvirke familiernes ind- og udstødning på de udvalgte livsområder? 2. at undersøge hvordan det lave indkomstniveau påvirker deres liv i øvrigt [ ] at indsamle informationer, så det bliver muligt at fremsætte saglig kritik. 4. Metode: Halvstrukturerede kvalitative interviews 3. Interview med 3 flygtningefamilier og 2 socialrådgivere. Teori: Henning Hansen om 5 livsområder Luhmann via Nils Mortensen om in-/eksklusion. C. Juul Kristensens marginalitetsbegreb. Høilund & Juuls anerkendelsesbegreb ud fra deres normative teori om socialt arbejde. 34

17 Andre akademiske genrer som bruges som opgaver Akademikere skriver selvfølgelig andre genrer end den undersøgende. Sådanne genrer som ens lærere også skriver, er disse: Akademikerens skrivning inde i og ud af elfenbenstårnet antologiartikel tidsskriftartikel leksikonartikel videnskabelig artikel/bog doktorafhandling ph.d.-afhandling speciale overbygningsopgave bachelorprojekt/-opgave rapport synopsis fagligt essay lærebog populariserende artikel kronik debattekst undersøgende tekster inde i elfenbenstårnet formidlende tekster ud af elfenbenstårnet Det er teksterne til venstre i opstillingen der generelt er de egentligt faglige og videnskabelige, dem man skriver inden for den faglige kreds, i elfenbenstårnet. Teksterne til højre er dem man skriver til en bredere kreds, ud af elfenbenstårnet og som du ikke skal skrive når det gælder en selvstændig opgave se afsnittet Hvad er en selvstændig opgave ikke, s. 45. Nogle kan dog både være i og udenfor, fx lærebogen og den faglige artikel. I det følgende karakteriserer vi de mest almindelige inden i elfenbenstårnet-tekster, men det er vigtigt at være opmærksom på at forskellige uddannelser lægger forskelligt indhold i betegnelserne. Derfor må du undersøge hvad din uddannelse mener med de opgavebetegnelser der bruges der. Bemærk at vi også skriver lidt om formidlingsopgaver generelt selvom de ikke hører til i elfenbenstårnet. Vi kommer især ind på de følgende i resten af kapitlet: 35

18 Opgavetyper på de videregående uddannelser Selvstændige opgaver Videnskabelige opgaver (fx bachelorprojekter/-opgaver, projektopgaver, overbygningsopgaver, specialer og afgangsopgaver) som er behandlet ovenfor Rapporter (fx registrerende rapporter, praktikrapporter) Synopser Faglige essayopgaver. Bundne opgaver Færdighedsopgaver Testopgaver. Formidlingsopgaver Populariserende tekster. De videnskabelige opgaver er dem hele bogen handler om. Nu tager vi de andre hovedtyper én for én: Rapporter Rapport er en meget bred betegnelse som bruges om mange forskellige slags tekster og opgaver. Som skrevet tidligere bruges fx projektrapport på nogle uddannelser næsten synonymt med det vi kalder afhandling forskellen ligger først og fremmest i den måde som det tilgrundliggende arbejde (undersøgelser) foregår på gruppearbejde mv. Disse forskelle er spørgsmål om ord og ikke substans. Det vi skriver om genren afhandlinger gælder også for den slags undersøgende projektrapporter (som skrives på RUC, Aalborg Universitet mv.). Mht. rapporter er det vigtigt hvordan faget (studieordningen, læreren) definerer typen mere end betegnelsen. Registrerende rapporter Her bruger vi imidlertid rapport om opgaver der først og fremmest er en faglig systematisk samling af informationer på ét sted (Jacobsen og Jørgensen 2005). Nogle rapporter er rent registrerende, dvs. kun beskrivende, kategoriserende og evt. forklarende; formålet med denne type registrerende rapporter er at have et bestemt udvalg af informationer i en praktisk form fordi de skal bruges til noget andet. Den er som professionel tekst betragtet ikke et mål i sig selv, men er indrettet på videre brug. Den lægger op til at man/nogen arbejder videre med dens informationer en stafet hvor stafetten er vidensopsamling 36

19 ikke brug. Det gælder fx mange feltrapporter som fx skrives i fag som samler empiriske data uden for litteratur, fx arkæologi. Det er indsamlingsmetode og faglig systematisering og dermed videre brugbarhed der gør den registrerende rapport god. Den må vurderes på dens brugsværdi: Kan den bruges af de potentielle faglige brugere til deres formål og i deres konkrete arbejdssituation, fx som dokumentation i en afhandling. Men ren registrering af informationer er på videregående uddannelser sjældent en væsentlig kvalifikation, snarere en praktisk færdighed. På videregående uddannelser forventer man normalt at skriveren forholder sig betydeligt mere selvstændigt til indholdet end rent beskrivende. Det gælder som sagt især projektrapporter (og forskningsrapporter) der dokumenterer et (forsknings)arbejde med at undersøge et problem, og hvor der stilles de helt samme krav som til afhandlingen. Men også i andre typer rapporter på de videregående uddannelser er den rene vidensopsamling sjælden. Undertyper er fx forsøgsrapporter og laboratorierapporter der meddeler hvordan man har gennemført et forsøg under hvilke vilkår, med hvilken metode (evt. apparatur) og hvad resultaterne er. Praktikrapporter En særlig form for rapporter skrives på baggrund af praktikophold hvor den studerende opholder sig i en virksomhed i en periode og afprøver sine kompetencer i praksis. Praktik sigter mod at studerende kan afprøve og udvikle kompetencer i praksis, og det bør pratikrapporten afspejle. Praktikrapporten skal overordnet på den ene side analysere og vurdere praktikerfaringer (erhvervserfaringer, fx mht. roller, aktiviteter, projekter, produkter) med faglige briller (teorier, metoder), og på den anden side vurdere uddannelsens faglige briller og de erhvervede kompetencer ud fra disses egnethed i praktikken. Formålet med rapporten er at dokumentere de i praktikken afprøvede og udviklede kompetencer. Mht. retningslinjer for indhold og form, se boksen herefter: Fokus i praktikrapportens indhold kan være ét udvalgt selvfremstillet praktik-produkt, fx en database, udstillingselementer, formidlingstekster el. lign. set i forhold til konteksten for dets anvendelse, brugssituationen og brugernes kravspecifikationer samt den faglige baggrund som den studerende tager i anvendelse analyse af ét forhold på praktikstedet, fx organisatorisk, formidlingsmæssigt, fokus på praktikstedet som kulturinstitution el. lign, ud fra fagets teorier/analysemetoder/modeller 37

20 anvendelsen af faglige metode(r) i forbindelse med én udvalgt arbejdsopgave på praktikstedet, fx de metodiske overvejelser man gør sig i forbindelse med opbygning af en database over et arkivmateriale på praktikstedet. Praktikrapportens form Selve rapporten bør minimere egentlig rapportform, gengivelse af dagbog/logbog (dvs. ensidige beskrivelser og referater af praktikopholdet) hvis ikke det konkret har en funktion i en analyse, men være fokuseret, dvs. analysere en konkret opgave, en arbejdsproces som praktikanten har udført eller et produkt som han eller hun har fremstillet (evt. flere hvis de kan samles under samme hat), dvs. at praktikopholdet som sådan fungerer som kontekst for en konkret analyse, og lægge vægt på analyse, refleksion, diskussion og vurdering af kompetencer, og helst have praktikstedets og/eller brugeres kommentarer på produkt og analyser. Synopser Synopsisopgaver er en særlig type som lægger op til og hænger sammen med mundtlig fremstilling. Synopser er mest uddannelsesopgaver, som dog kan sammenlignes med konference- og seminaroplæg i den virkelige verden. Der er ikke enighed om hvad en synopsis præcist betyder på forskellige uddannelser og fag. Nogle steder betegner synopsis hele det skriftlige materiale som den studerende leverer inklusiv analysetekster og bilag, andre steder kun den studerendes egen tekst med problemstilling, teori og metode til bearbejdning af analysematerialet som så først fremlægges i den mundtlige del. Der bruges også andre betegnelser i uddannelsessystemet, fx mundtligt med materiale. Det er altså vigtigt at man finder ud af hvad studieordning og praksis er på ens fag. De samlede krav til synopsen er ofte de helt samme som til afhandlingen, men er fordelt på forløbets dele hvoraf synopsen kun er en del, fx med denne inddeling: Skriftlig del (synopsen) mundtlig del (et oplæg) diskussion (i praksis ofte eksamen). Det specielle problem i synopsisopgaver er hvordan undersøgelsens elementer fordeles på hvilke måder. Hvor placerer man undersøgelse resultater konklusion diskussion? 38

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Mater Thesis Preparation (TI-MTP) Den gode opgave kap.1 + 2.

Mater Thesis Preparation (TI-MTP) Den gode opgave kap.1 + 2. Mater Thesis Preparation (TI-MTP) Den gode opgave kap.1 + 2. Version: 5-2-2009 Den videnskabelige genre en definition (s.21) Dokumentation af en undersøgelse af et fagligt relevant problem ved brug af

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering EFTERÅR 2014 Lynkursus i problemformulering STINE HEGER kursus lyn VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning - vi tilbyder individuel og kollektiv vejledning

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

worksho opgave p WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP

worksho opgave p WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP EFTERÅR 2016 WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. worksho opgave p CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP VI TILBYDER

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION

INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION EFTERÅR 2015 INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION - ARGUMENTER I OPGAVEN OG OPGAVEN SOM ET ARGUMENT STINE HEGER OG HELLE HVASS workahop argumnet VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Master workshop KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN. Helle Hvass Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier AARHUS UNIVERSITET.

Master workshop KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN. Helle Hvass Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier AARHUS UNIVERSITET. Efterår 2013 KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN Helle Hvass Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Master workshop Tilbud til masterstuderende på IUP Undervisning - vi afholder kurser og workshops

Læs mere

Introduktion for 6. semester d. 8. marts 2013. BA-opgaven. Kom godt i gang!

Introduktion for 6. semester d. 8. marts 2013. BA-opgaven. Kom godt i gang! Introduktion for 6. semester d. 8. marts 2013 BA-opgaven Kom godt i gang! Agenda 1. Kom godt i gang 2. Studieordningen, formalia og fagligt indhold 3. Sammenhæng på 6. semester 4. Progression og kompetencer

Læs mere

Påvej mod akademisk skrivning - Progression og kvalitet i akademisk skrivning

Påvej mod akademisk skrivning - Progression og kvalitet i akademisk skrivning SeMat, temadag 4.11.2010 Påvej mod akademisk skrivning - Progression og kvalitet i akademisk skrivning Oplæg af Morten Gandil Oplæg 1. Generelle kvalitetskriterier for akademisk skrivning 2. Progression

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Master workshop KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN. Helle Hvass, cand.mag. AARHUS UNIVERSITET. Efterår 2014

Master workshop KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN. Helle Hvass, cand.mag. AARHUS UNIVERSITET. Efterår 2014 Efterår 2014 KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN Helle Hvass, cand.mag. Master workshop Tilbud til masterstuderende på IUP Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning

Læs mere

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Skrivning som redskab og kommunikation Afsenderen Modtageren Meddelelsen

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

lyn kursus LYNKURSUS I SYNOPSISSKRIVNING HELLE HVASS, CAND.MAG. STINE HEGER, CAND.MAG.

lyn kursus LYNKURSUS I SYNOPSISSKRIVNING HELLE HVASS, CAND.MAG. STINE HEGER, CAND.MAG. FORÅR 2014 LYNKURSUS I SYNOPSISSKRIVNING HELLE HVASS, CAND.MAG. STINE HEGER, CAND.MAG. lyn kursus TILBUD TIL KANDIDATSTUDERENDE PÅ IUP Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Workshop om problemformulering

Workshop om problemformulering EFTERÅR 2016 Workshop om problemformulering STINE HEGER, CAND.MAG kursus lyn VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning - vi tilbyder individuel og kollektiv

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Specialeworkshop 3/3

Specialeworkshop 3/3 Specialeworkshop 3/3 Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende.

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Kom godt i mål med masteropgaven

Kom godt i mål med masteropgaven Kom godt i mål med masteropgaven Lis Hemmingsen, mag.art. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

INDHOLD. DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15. DEL 2 Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. hvad er det nye?...

INDHOLD. DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15. DEL 2 Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. hvad er det nye?... INDHOLD Brug bogen godt forord til 2. udgave... 5 DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15 Studiestart... 17 Det er fedt at studere!... 17 Fra gymnasiet til videregående uddannelser profession studerende...

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

lyn kursus LYNKURSUS I SYNOPSISSKRIVNING HELLE HVASS, CAND.MAG. STINE HEGER, CAND.MAG.

lyn kursus LYNKURSUS I SYNOPSISSKRIVNING HELLE HVASS, CAND.MAG. STINE HEGER, CAND.MAG. EFTERÅR 2014 LYNKURSUS I SYNOPSISSKRIVNING HELLE HVASS, CAND.MAG. STINE HEGER, CAND.MAG. lyn kursus VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning - vi tilbyder

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Artikelgenrer Publiceringsvenues Poetisk forskningsafrapportering (Laura Watts)

Forskningsprojekt og akademisk formidling Artikelgenrer Publiceringsvenues Poetisk forskningsafrapportering (Laura Watts) + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 17 Artikelgenrer Publiceringsvenues Poetisk forskningsafrapportering (Laura Watts) + Læringsmål Kunne beskrive hvad en artikel er Kunne beskrive hvad der karakteriserer

Læs mere

AT 2.4 i 2g. Nærum Gymnasium

AT 2.4 i 2g. Nærum Gymnasium 2011 AT 2.4 i 2g Nærum Gymnasium 2 AT 2.4 i 2.g en vejledning NAG 2011 Introduktion Efter 3g skal du til eksamen i AT (almen studieforberedelse). Eksamen er individuel og tredelt. Den består af: 1. Et

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

KOM GODT FRA START MED MASTEROPGAVEN

KOM GODT FRA START MED MASTEROPGAVEN Efterår 2013 KOM GODT FRA START MED MASTEROPGAVEN Helle Hvass Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Master workshop Tilbud til masterstuderende på IUP Undervisning - vi afholder kurser og

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit eksamensbevis i hånden, skal man

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET 2 UNDGÅ EKSAMENSSNYD UNDGÅ EKSAMENSSNYD Eksamenssnyd er en forseelse, som universitetet ser med største alvor

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri

Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri Med udgangspunkt i begrebsafklaringen fra dokumentet Matematik og den ny skriftlighed gives her fem eksempler på, hvordan de forskellige opgavetyper,

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Kom godt i mål med masterprojektrapporten

Kom godt i mål med masterprojektrapporten Kom godt i mål med masterprojektrapporten Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende.

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AKADEMISK SKRIVECENTER - EMDRUP EFTERÅR 2012 SPECIALEWORKSHOP 3/3. speciale workshop

AARHUS UNIVERSITET AKADEMISK SKRIVECENTER - EMDRUP EFTERÅR 2012 SPECIALEWORKSHOP 3/3. speciale workshop SPECIALEWORKSHOP 3/3 speciale workshop OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere