DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF"

Transkript

1 DANSKE STUDIER UDGIVET AF AAGE HANSEN OG ERIK DAL 1962 J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN

2

3 INDHOLD A. G. Drachmann: Folkevisen om Germand Gladensvend 5 Gerhart Scliwarzenherger: Den ældre H. C. Andersen og»det nye«17 Aage Jørgensen: Studier i Tom Kristensens roman»hærværk«48 Steffen Hejlskov Larsen: Schade og billedet 69 Jørgen Ottosen: Udtrykket 'gøre ordgran(t)' i de ældste dansksprogede diplomer 85 Harry Andersen: Floromvunden. Et ordhistorisk bidrag 101 MINDRE BIDRAG Jørgen Ottosen: Nogle Brix-konjekturer til Ambrosius Stub 106 Carl Lindberg Nielsen: Tidligt kendskab til Holberg 115 Povl Skadlmuge: En tekstrettelse fra St. St. Blicher 115 Povl Skadhauge: St. St. Blicher og»the Vicar of Wakefield«116 Harry Andersen: Nogle allusioner i Sophus Claussens digtning 118 Harry Andersen: Johannes V. Jensens lethal endnu en gang 125 r/t. Lind: Om Nis Petersens»Café Det rode Hjerte«127 ANMELDELSER Helge Toldberg: Tue Gad: Legenden i dansk middelalder Anton Aagaard: Restitutionen af Folkeviserne 132 Erik Dal: Karl Clausen: Folkelig Brorson-sang 133 Jørgen Rischel: Ivar Aasen: Brev og Dagbøker 134 L. Bødker: Herr und Knecht, hrsg. v. Gisela Schneidewind 139 Aage Jørgensen: Lars Lonnroth: Litteraturforskningens dilemma 141

4

5 Folkevisen om Germand Gladensvend Af A. G. DRACHMANN Visen om Germand Gladensvend hører til de ypperste blandt vore Folkeviser; ingen kan undgaa at betages af den. Den rummer dog store Vanskeligheder for Forstaaelsen; dette er kommet til Orde i Artikler af Axel Olriki og Hans Brix 2, lige som Villy Sørensen har søgt at tolke dens. Sidst har Anton Aagaard gjort den til Genstand for en Undersøgelse 1, som anmeldes andet Steds i dette Hæfte; det er denne Bog, der har faaet mig til at læse Visen igen, og jeg er derved naaet til en ny Opfattelse af Visen som Helhed. Da tilsvarende Synspunkter ikke ellers synes at være fremsat, kan de maaske have Interesse. Det er klart, at naar man gennem de foreliggende Optegnelser, der beror paa en mere end hundredaarig mundtlig Tradition, vil søge tilbage til Visens oprindelige Skikkelse, eller hvad man vil kalde det, forudsætter det, at Visen er blevet til som et Kunstværk frembragt af en enkelt Digter; ved at fatte og følge hans kunstneriske Intention skulde det være muligt for os at udskyde de fremmede Bestanddele, som Visen maatte have optaget i sig paa sin Vej fra Digterens Haand - eller Mund - til de forskellige Opskrifter. Den Mulighed foreligger, at Visen undervejs har været i Hænderne paa en jævnbyrdig eller større Digter, og i saa Fald kan vi næppe naa bagved ham: vi kan ikke restituere den gamle Dagvise ved en kritisk Gennemgang af Grundtvigs Den signede Dag alene. Under alle Omstændigheder maa Detailundersøgelsen være afhængig af Helhedsopfattelsen, og det er netop Helhedsopfattelsen af Visen om Germand Gladensvend jeg vil gøre til Genstand for en Undersøgelse. Visens Indhold kan kort gengives saaledes:»vor unge Dronning«er paa Rejse med et Skib, som bliver holdt fast af et Søuhyre under Vandet. Dronningen lover Sølv og Guld for at komme derfra, men en Stemme fra Havsens Bund svarer og kræver det, hun bærer under sit Bælte. Dronningen veed ikke af, at hun har andet under sit Bælte end sine Nøgler; dem kaster hun i Vandet, og saa faar hun»bliden Bør«og kommer hjem; men da hun gaar i Land, ligger Nøglerne paa Stranden. I det samme mærker hun, for første Gang, at hun er med Barn, og det gaar op for hende, hvad hun har lovet Uhyret. Fem Maaneder Danske Studier 1962 (maj)

6 6 A. G. Drachmann og dets uvirkelige Verden. Jeg citerer 5 :»Her på det mest afgorende senere føder hun et Drengebarn, som bliver døbt samme Nat, og som vokser op til en rigtig Kongesøn. Han spørger sin Moder, hvorfor hun er saa bekymret for ham; hun svarer, at han er lovet bort til en Trold, før han blev født. Hertil siger han, at ingen kan unddrage sig sin Skæbne; det maa gaa, som det kan. En Dag kommer»den lede Garn«ind i Kongsgaarden og minder Dronningen om hendes Løfte; hun sværger højt og dyrt, at hun har intet Barn, men Gammen flyver bort, idet den skriger:»hvor jeg træffer Germand Gladensvend, hører han mig til«. Den veed, at han er til, og den kender hans Navn. Da han er udvokset, bliver han trolovet med Kongens Datter af Engelland og beder sin Moder om Tilladelse til at besøge hende. Moderen giver ham den, skønt hun aner, at det kan blive hans sidste Rejse. Han begiver sig af Sted i den Fjederham, hun har laant ham; men saa snart han er vel under Vejs, møder han Gammen, som gør sit Krav gældende. Han beder om Udsættelse, saa at han kan besøge sin Fæstemø, og han faar den, omend paa haarde Vilkaar: Gammen hugger hans ene Øje ud og drikker Halvdelen af hans Blod for at være sikker paa sit Bytte. Det lykkes ham dog at finde Vej til Fæstemøens Bolig, men kun for at tage Afsked. Hun vil forbande hans Moder, som er Skyld i deres Ulykke; men Germand svarer, at Moderen er uden Skyld i hans Skæbne. Han forlader Fæstemøen for at overgive sig til Gammen; hun følger efter i sin egen Fjederham, og dræber i sin Sorg og Harme alle de Fugle, hun træffer; men den lede Gam finder hun ikke, og af Germand Gladensvend har den kun levnet hans højre Haand. Dette er, med uvæsentlige Variationer, Indholdet af Visen, som den gengives. Axel Olrik har gjort Visen til Genstand for en grundig Undersøgelse; han viser, at dens første Del, Episoden med Søuhyret, indtil Dronningen finder Nøglerne paa Stranden, er et gammelt Eventyrmotiv, som kendes i utallige Varianter. En af Forældrene lover, af Uvidenhed, sit endnu ikke fødte Barn bort til en ond Magt. Den her brugte Form, Havuhyret, som holder Skibet, Moderen, som ofrer sine Nøgler og finder dem igen, forekommer ogsaa andetsteds. Men Eventyret, hævder Olrik, kræver efter sin Idé en lykkelig Afslutning; den bortlovede Søn skal kunne tage Kampen op med Uhyret. Naar Visen her ender som en Tragedie, har den forladt Eventyret

7 Folkevisen om Germand Gladensvend 1 punkt står»germand Gladensvend«udenfor æventyrets tankegang og midt i folketroen: i dens rædsel for det blodsugende og menneskeslugende uhyre, der gemmer sig i havet.«om dette er helt rigtigt, maa foreløbig staa hen; her vil jeg blot paapege, at der er sket en Ombytning af Kategorier: Eventyret er en digterisk Genre, men Folketroen er det ikke. At sætte dem op mod hinanden giver ingen som helst Forklaring. Hvis vi gennemgaar den sidste Del af Visen, fra det Øjeblik, da Barnet fødes, kan det maaske lykkes os at placere den. Det overnaturlige Væsen, som optræder i denne Del af Visen, er klart beskrevet som en Grib. Det kaldes»garn«, som betyder Grib; det hugger Øjet ud paa sit Offer og drikker hans Blod; det fortærer ham og levner hans Haand. Alt dette er helt realistisk, og man maa huske, at det stammer fra en Tid, da Gribben ikke var en zoologisk Fugl, man kendte fra en Bog eller et Bur, men en levende og afskyelig Virkelighed: Aadselfuglen, der forgreb sig paa Ligene af de Krigere, som faldt i Kamp og som man ikke hurtigt nok fik begravet. Hans Brix skriver om den efterladte Haand 6 :»Trækket virker barokt -... men barbarisk ægte og fuldt konsekvent.«naar Ravn og Grib kaster sig over deres Bytte, æder de først Øjnene, for der er Vitaminer i dem; derpaa Indvoldene, og saa Musklerne; Haanden med dens mange Knogler og Sener er ikke videre efterstræbt. Den, som efter at Gribbene havde holdt Maaltid vilde søge at identificere en falden Kriger, vilde ofte kun kunne gøre det ved Hjælp af Hænderne, og da især hvis der var et Ar, en mistet Finger eller en Ring til Hjælp. Hvad enten nu Uhyret er en Trold i Forklædning eller ej, saa er Skikkelsen umiskendelig en Grib. Paa den anden Side er det ikke en virkelig Grib. Ikke blot fordi den taler, men ogsaa fordi en virkelig Grib ikke frembyder nogensomhelst Fare for en ung, vaabenfør Mand som Germand Gladensvend. Men det er heller ikke blot en meget stor Grib eller et forklædt Søuhyre; for hvis det var det, vilde Germand have prøvet paa at sætte sig til Modværge. Han mangler ikke Mod og Kraft; men saa snart han møder Gammen, giver han blankt op; han har en Bøn til den, det er det hele. Gammen er et Væsen, som skarpe Sværd ikke bider paa; den er et Symbol, et Symbol paa den Skæbne, som vi veed ligger paa Lur efter Germand Gladensvend. Og den Skæbne, som Gammen, Gribben, symboliserer, kan kun være een: den at falde i

8 8 A. G. Drachmann Kamp og blive Gribbenes Bytte. Men hvis Gribben skal opfattes som et Symbol, må hele denne Del af Visen opfattes som en Allegori, og dermed har vi den placeret til Forskel fra Eventyret. Allegorien siger, at hvis en ung Mand af Skæbnen er bestemt til at falde i Kamp og blive Gribbenes Bytte, saa sker det, og al hans Moders Omhu for at unddrage ham Skæbnens Magt er forgæves. Historien bliver da den, at Drengens Moder, paa en eller anden Maade, allerede før hans Fødsel har været klar over, hvilken Skæbne der truede ham; hun søger at holde ham hjemme for at beskytte ham. Han lægger Mærke dertil og spørger hende; paa hendes Forklaring svarer han blot, at ingen kan undfly sin Skæbne. Det gaar vedvarende godt; men en Grib, der viser sig ved Kongeborgen, minder Moderen om hvad der venter hendes Søn; dog, saa længe han er hjemme under hendes Varetægt, kan Krigen ikke ramme ham. Men da han bliver voksen og bliver trolovet, er det umuligt at holde ham hjemme længere; han drager af Sted og møder sin Skæbne. Haardt saaret og med et svært Blodtab naar han frem til sin Fæstemøs Bolig, men kun for at tage Afsked; han har faaet sit Banesaar, og hans Liv staar ikke til at redde. Hans Skæbne har indhentet ham. Allegorien er klar, vel gennemført, og dygtigt fortalt. Heroverfor har to kyndige Venner, som har set mit Manuskript, udtalt Tvivl om, at det overhovedet var muligt, at en Allegori blev digtet den Gang Folkeviserne blev til. Denne Betænkelighed vilde have stor Vægt, hvis jeg havde prøvet paa at restituere denne Del af Visen for at fremkalde en Allegori. Men jeg har ikke fjernet, tilføjet, flyttet eller ændret een Strofe i Overleveringen, som den præsenteres os af Udgiverne, for at faa Allegorien frem; jeg har blot vist, at denne Del af Visen lader sig tolke som Allegori, og at saa hver eneste Enkelthed ikke blot tillader, men understøtter denne Tolkning. Dette kan ikke være et Slumpetræf; Allegorien kan kun skyldes en maalbevidst Indsats fra Digterens Side. Ab esse ad posse valet consequentia. Allegorien er mulig, for den er der faktisk; og den er en integrerende Del af Digtets Idé. Men hvad skal vi saa stille op med den første Del af Visen? Søuhyret kan godt symbolisere Skæbnen; men det kan ikke, som Gammen, Gribben, symbolisere Krigsdøden. Men tager vi Krigsdøden bort, gaar Allegorien itu. Men den maa have været med i den digteriske Intention fra Begyndelsen.

9 Folkevisen om Germand Gladensvend 9 Hvis vi nu gaar til Opskrifterne 7, finder vi, at A har en Indledning helt forskellig fra de andre. Ogsaa paa et andet Punkt afviger A fra de andre; der er ikke Tale om den lede Garn, men om den lede Ravn. For Allegorien er det uden Betydning; Ravnen er lige saa god som Symbol paa Krigsdøden som Gribben; Forskellen ligger i, at Ordet Ravn ikke kan misforstaas, hvorimod Garn ikke var gængs mere. Opskrift A beretter: Dronningen er paa Rejse med et Skib, som bliver holdt op og ikke kan faa Børen, d. v. s. Medvind. En Ravn kommer flyvende og sætter sig paa Skibet. Dronningen spørger, om der ikke er nogen, der kan skaffe Skibet Medbør; Ravnen spørger, hvad hun vil give til Gengæld. Dronningen lover Guld og Sølv; Ravnen vil have det, hun bærer under sit Bælte. Hun veed kun af, at det er hendes Nøgler, og kaster dem i Vandet. Ravnen flyver, og Skibet faar bliden Bør; men paa Stranden, hvor Skibet lægger til, finder Dronningen sine Nøgler. Hvis vi følger denne Opskrift, kommer Allegorien fuldt ud til sin Ret. Vi maa da tænke os, at Digteren, for at give Dronningen en sikker Overbevisning om den Fare, der truer hendes Søn, har valgt dette Eventyrmotiv i Stedet for f. Ex. en Spaadom, som var brugelig, men dog ikke vilde virke med den Kraft, som Dronningens eget Løfte til den lede Ravn eller Garn indebærer. Naturligvis har alle de, der har givet sig af med at tolke Visen, kendt Opskrift A; men de har anset Søuhyret for at være saa uløseligt knyttet til Visen, at det ikke kan fjernes. Olrik gaar løs paa Problemet med stor Energi og ubestikkelig Redelighed. Han skriver^:»... i dens rædsel for det blodsugende og menneskeslugende uhyre, der gemmer sig i havet. Javel, siger maa; dette må vel være rigtigt. Men dette uhyre, der sluger Germand Gladensvend, er så fantastisk æventyrligt, det optræder forst som havtrold, der taler usynlig fra havets dyb, så kommer det flyvende gennem luften som den vilde ørn eller den»lede garn«; sikken en uvirkelig blanding af en lufttrold og en havtrold! Selve ordet»garn«, vil man sige, der egentlig betyder en grib, er for middelalderens forestilling et uhyre stort, halv slangeagtigt fabeldyr. Alt dette er fantastisk og æventyrligt; jeg tror ikke, at man i middelalderen har befolket vores egne velkendte farvande med sådanne væsner.«som man ser, er Problemet om Søuhyrets dobbelte Fremtoning, som Havtrold og som flyvende Grib, fremsat med alt ønskelig Tydelighed; men Allegorien har Olrik ikke været opmærksom paa. I Stedet søger

10 10 A. G. Drachmann han ud fra sin enorme Viden efter Sagn, som kan understøtte hans Opfattelse, at et saadant Dobbeltvæsen var noget, der indgik i Middelalderens Forestillingskreds. Han anfører fire Exempler. I Storebælt huserede en Trold, som trak Skibe ned, hvis man ikke ofrede en Mand til den. Da den hellige Lucius's Pandeskal skulde føres til Roskilde Domkirke, og Trolden standsede Skibet, greb den hellige Lucius selv ind, og Trolden fik sin Bekomst. Tre middelalderlige Billeder findes af denne Trold; i eet svømmer den som en Drage langs Skibet; i to bliver den traadt under Fødder af den staaende Helgen. Paa et af de sidste Billeder har Dragen en Vinge. Disse Billeder af Dragen under Foden er talrige, enten det er Ærkeenglen Michael eller St. Jørgen, der træder paa den, og Dragen har meget ofte Vinger; men saa vidt jeg veed kendes der ikke et eneste Billede, hvor denne Drage ses flyvende. Mange overnaturlige Væsener fremstilles med Vinger, men de er snarere Tegn paa Bærerens Rang og Stand end paa en Evne til at flyve. Den vingede Drage beviser intet. For det andet fremdrager Olrik en Nøkke, som boede i Isefjorden og bortranede og udsugede Mennesker. Dette skal være»et sidestykke til Germand Gladensvends vise og dens tro på en blodsugende havtrold«. Det er jeg nu ikke overbevist om. Hvis en Mand falder over Bord og man aldrig ser ham mere, saa er det en Havtrold, der har slugt ham. Hvis han driver i Land som et blegt Lig, og der ikke er noget Spor af en Overlast, som kunde have hidført Døden, ja, saa er det en Havtrold, der har suget Blodet af ham. Men det er sket nede i Dybet, og ikke paa Gribbevis i fuldt Dagslys. Det fjerde Exempel viser kun, hvordan Olriks forudfattede Mening har kunnet vildlede ham. Jeg citerer:»jeg vil minde om et enkelt sted: et af Eddakvadene.»Hræsvelg hedder han, der sidder ved himlens ende, jætten i ørneham; af hans vinger mon vinden komme ud over mennesker alle.«her har vi altså en stormtrold i ørneham; men selve navnet Hræsvelgr, ligsluger, ligger så nær ved Germandsvisens forestilling om en havtrold, at man skulle tro, han egentlig tilhørte det oprørte menneskeslugende hav.«en Jætte i Ørneham, der sluger Lig, forekommer mig at være en Grib, mere end noget andet.»ligsluger«er aldeles afgørende; Havet sluger Mennesker, levende Mennesker, ikke blot Lig. Jeg har gemt Olriks Nummer tre til sidst, for det er virkelig et

11 Folkevisen om Germand Gladensvend 11 Pletskud. I en Optegnelse fra Østergøtland af Eventyret om Vildering Kongesøn har Dronningen i Havsnød lovet det under sit Bælte til Sjøfrun, og nu kommer dette Havtrold i Ørneham og henter det. Olrik fortsætter:»denne form af æventyret ligger så nær ved vor vise, at man skulde tro, der var en særlig forbindelse mellem dem. Snarere beror det dog på en fælles folketro om havvæsnernes ørneskikkelse.«da de tre andre Exempler har vist sig at være magtesløse, synes det rimeligt at falde tilbage paa den første Forklaring: en Sammenhæng med vor Vise. Brix gaar stærkt ind for Havuhyret som det primære; han skriver 2 :»I Opskrifterne af Visen A og B voldes Skibets Standsning af»vilden Ravn«eller en Ørn, der sætter sig i Masten og tynger paa Skroget - altsaa af en Luftens Dæmon. Men Fuglene er en sekundær Udvikling i Visen, fremkaldt ved Sangeres Foregribelse af Skildringen i Visens Slutning. Hvilket tydeligt fremgaar af, at begge Opskrifter alligevel lader Dronningens Nøgler, der udleveres til Uhyret, blive kastet ud i Havet, hvor Vætten altsaa opholder sig.«her har Brix sat Fingeren paa et ømt Punkt; men det forekommer mig dog lettere at forklare Episoden i Sammenhæng med Ravnens Optræden paa Skibet, end at gaa ind paa, at den samme Digter skulde kunne digte Allegorien i sidste Del af Visen og saa ødelægge den med Havuhyret i første Del. Digteren har valgt det gamle Eventyrmotiv for at slaa det uigenkaldeligt fast, at Germand Gladensvend allerede fra før sin Fødsel er hjemfalden til Ravnen. Han har kun kendt Motivet i denne Form, og her er Nøglerne aldeles nødvendige: hvis Dronningen ikke har noget under sit Bælte, som hun i god Tro kan give fra sig, kan Ravnens List ikke lykkes. F en Anmeldelse af Anton Aagaards Bog har Hans Brix fremsat en anden Opfattelse af Dronningen^:»Da tror hun, at Gammen blot forlanger nøglerne, som hænger ved hendes bælte. Hun er et lille pjattehoved, der ikke kan tænke. Først da hun ved landgangen finder nøglebundtet paa stranden og mærker barnet røre sig i hendes liv, forstaar hun, hvad uhyret mente.«hvis Brix dermed har ment, at Dronningen under Episoden paa Skibet har været klar over, at hun var svanger, er Handlingsforløbet helt usandsynligt: En Kvinde, der vidste, at hun var med Barn, vilde aldrig kunne misforstaa Gammens Ønske. Jeg vilde ikke omtale dette,

12 12 A. G. Drachmann hvis ikke Hr. Anton Aagaard i en Samtale havde hævdet, at det var umuligt, at en Kvinde, som fem Maaneder senere føder et Barn, ikke skulde vide, at det var i Vente. Hun ofrer Nøglerne for at føre Gammen bag Lyset. Det er nu klart, at Eventyrets Pointe er, at den onde Magt benytter sig af en Viden, som den frugtsommelige Kvinde ikke har, til at faa et Løfte, som hun ellers aldrig vilde have givet. Og det fremgaar af den Brug, Visens Digter gør af Eventyrmotivet, at han fuldt og helt gaar ind for denne Opfattelse, baade ved Episoden paa Stranden og senere, da Germand over for sin Fæstemø fastholder, at hans Moder er uden Skyld. Da Dronningen ikke er et levende Menneske, kun en Person i en Vise, maa Spørgsmaalet stilles saaledes: Har Digteren her begaaet en Fejl? Eller er det virkelig muligt, at en Kvinde i fjerde Svangerskabsmaaned kan være uvidende om sin Tilstand? For at faa Rede paa Sagen har jeg henvendt mig til en Specialist i Gynækologi, dr. med. Otto C. Aagaard, som i en Menneskealder har ledet en Fødeklinik; han har med stor Elskværdighed meddelt mig»at det slet ikke er saa sjældent, at en Kvinde først opdager hun er gravid, naar hun mærker Liv«. Hvis det kan ske i vore Tider, med Sygekasser, Svangreforsorg, Propaganda og Oplysning, maa det have været langt mere almindeligt paa den Tid da Visen blev til. Situationen som Digteren skildrer den er da fuldt troværdig: Dronningen veed intet, hun afleverer sine Nøgler, men det er Barnet, hun har lovet bort. Det er Nøglernes første Opgave. Derpaa skal de tjene til at indgive Dronningen en falsk Tro paa, at hun har reddet sig ud af en farlig Stilling for godt Køb, en Tro, som hun bliver revet ud af, da hun ved Hjemkomsten først finder Nøglerne og derpaa mærker, at hun er med Barn. Altsaa skal Nøglerne i Havet. Det er nu heller ikke helt saa urimeligt, som man kan gøre det til. Dronningen er paa et Skib, som er kommet i Modvind og maaske ogsaa stærk Sø; hun faar Besked om hun skal give sine Nøgler som Vederlag for at faa Medvind og Magsvejr; det er en ganske naturlig Gestus at kaste dem over Bord. Og Digteren er i en Nødsituation: han har intet andet Sted at gøre af dem. Hvis man kan gaa ind paa denne Tolkning, vil man finde, at nu kan Nøglerne tjene endnu et Formaal: de kan forklare Søuhyrets Optræden. En senere Bearbejder har kendt Eventyrmotivet i dets oprindelige Skikkelse; han ser, at Nøglerne kommer i Vandet, og saa me-

13 Folkevisen om Germand Gladensvend 13 ner han, at Havuhyret skal med. Men det er fordi han ikke har haft Øje for Allegorien. Den anden Mulighed, den som Brix fremsætter, at Havuhyret er det oprindelige og Ravn eller Ørn er sat ind senere, lader sig ikke fastholde, for med Havuhyret i Begyndelsen er Allegorien ikke tænkelig, som jeg har fremhævet allerede. Men hvis vi antager, at Havuhyret er kommet til senere, vil vi kunne finde mange Ting, der bekræfter denne Antagelse. Det er ovenfor vist, at Olrik ikke har kunnet sandsynliggøre, at der har eksisteret en Tro paa et flyvende Havuhyre. Hvis det skal forekomme i Visen, maa det være Digterens egen Opfindelse, og saa maa han have dannet sig et Billede af det, og dette Billede skulde han saa prøve at bibringe Læseren. Men et saadant Billede er der ikke det fjerneste Spor af. Vi hører en Stemme fra Havsens Bund, og saa ser vi en Grib flyve. Der er intet Forsøg gjort paa at skabe en Sammenhæng. I alle Opskrifterne sker det, da Dronningen ofrer sine Nøgler, at hun faar»bliden Bør«, Medvind og Magsvejr. Men det, der skulde ske, at Uhyret slap Skibet fri, staar der intet Sted. Den blide Bør passer til Ravnen paa Skibet: den paatager sig at stille Stormen, men ikke til Trolden, der holder paa Skibet. Da Sønnen spørger sin Moder, hvorfor hun er saa bekymret for ham, svarer hun:»du varst dig saa liden / der du varst Trolden given.«da Sønnen, af gode Grunde, intet kan vide om nogen Trold, er den bestemte Artikel ikke paa sin Plads.»Der du varst Ravnen given«er derimod rigtigt, da Ravnen er noget, vi alle veed hvad er. Saa er der Episoden med Gammens Besøg paa Kongsgaarden. Brix forkaster den helt 10, men ud fra en Opfattelse af Digtet som Helhed; en Opfattelse, som jeg ikke deler, og som jeg skal omtale senere. Hvis vi godkender Episoden, er det klart, at en Ravn eller Grib kunde aflægge Kongsgaarden et Besøg, uden at andre saae noget mærkeligt deri end Dronningen, hvem det mindede om hendes Løfte paa Skibet; og en Grib, som var et Symbol, kunde godt tillade sig at komme helt ind i Salen til hende. Men hvis Manden, der digtede Episoden, havde villet vise os et Søuhyre, som var stort nok til at holde et Skib fast, og som nu aflagde Visit hos Dronningen, saa maatte han dog have gjort noget ud af det. Men vi faar intet at se. Den lede Garn er her en Grib og intet andet. Da Germand Gladensvend vil rejse til sin Fæstemø, laaner han en

14 14 A, G. Drachmann Fjederham til Færden. Brix forklarer Hensigten hermedi 1 :»Da Germand Gladensvend fyldes af sin Attraa efter Fæstemøen i det fremmede hinsides den Rin (d. v. s. Havet), gaar hans Situation i Krise. Prinsessen lokker uimodståeligt, Trolden stiller sig imellem og kræver ham i sin Vold. Over Havet kan han ikke drage til England, for paa det forraadte Moderen uafvidende Germand Gladensvends unge Liv... Hverken over Hav eller Land kan han naa Prinsesse Sølverlad. Tilbage er Luften... I Folkeviserne omtales flere Gange Fjederhamme, og her fandt Digteren sin Udvej. Han kunde føre Germand sin Brud og sin Skæbne imøde ved at lade ham gaa paa Vingerne... Det er, som man forstaar, ikke Folkeeventyret, der dikterer denne Udvej, som bringes tilstede ved en bevidst kunstnerisk Proces. Det ser man ogsaa ved at følge den Linje, hvorefter Digteren fremstiller Germands Modstander Rovfuglen, Gammen. Han har nemlig fra det Eventyr, hvormed han arbejder, modtaget en Havvætte, et Uhyre, der bor i Dybet. For at kunne klare Element- Skiftet har han til stor Baade for Visens Virkning holdt Vætten borte fra vort Øje. Han eksisterer for vor Bevidsthed kun som en Røst, der stiger op fra Havsens Bund. Germand Gladensvend begynder ubekymret sin Flugt. Han har ingen Formodning om Vættens uhørte Evne, den er skænket ham af Visens Digter: modsat alle andre overnaturlige Havvæsener kan han ogsaa bevæge sig i Luften... Germand kommer ilende under Skyerne i sit Flyvetøj. Men Gammen kan ogsaa flyve.«der mangler noget ved denne skønne Tankebygning: den er ikke med et Ord antydet i Visen selv. Der staar intet om, at Germand skulde være sikrere i Luften end paa Havet; han viser ingen Tegn paa Overraskelse, da han møder Gammen i Luften. Det passer fortrinligt, hvis vi opfatter Gammen som en Grib, men slet ikke paa Brix's Opfattelse, som jeg maa sige at jeg aldeles ikke tror paa. En virkelig Digter vil aldrig pludselig udruste et overnaturligt Væsen med en i Forhold til dets øvrige Fremtoning fuldkommen uventet Egenskab blot for at faa Handlingen til at skride. En saadan Fremgangsmaade turde være Kendetegnet paa en Stymper, og det er denne Vises Digter mindst af alt. Men hvis en Digter anvendte denne Fremgangsmaade, maatte man dog i hvert Fald vente, at han udnyttede den Overraskelse, han med et saa pauvert Middel havde gjort mulig. Men

15 Folkevisen om Germand Gladensvend 15 derom er der, som sagt, slet ikke Tale i Visen. Jeg kan derfor ikke gaa ind paa Brix's Tolkning, og jeg kan heller ikke, med ham, stryge Episoden med Gammens Besøg paa Kongsgaarden, fordi den vilde foregribe Overraskelsen. Heller ikke Olriks Antagelse af en udbredt Tro paa en flyvende Havtrold kan passe paa Episoden med Fjederhammen, som Brix tolker den. Hvis Moder og Søn veed, at den lede Garn kan flyve, er der intet vundet for dem ved at vælge Luften frem for Havet. Fjederhammens Opgave i Digtets Komposition er en helt anden. Den skal for det første vise, at Germand Gladensvend rejser bort med sin Moders fulde Samtykke; hun ikke blot giver ham Lov at rejse, hun laaner ham en Fjederham. Det er en Understregning af Skæbnemotivet: lige som Moderen er uskyldig i Sønnens Skæbne, saaledes er han selv uden Skyld; han har ikke paadraget sig nogen Ulykke ved at rejse hjemme fra mod Moderens Vilje. Men dernæst skal Fjederhammen gøre det muligt for Kongesønnen at møde sin Skæbne alene. Hvis han drog af Sted til Lands eller til Vands, maatte han være ledsaget af et større eller mindre Følge; og disse Ledsagere vilde kun være i Vejen, baade naar han mødte Gammen, og naar han efter Mødet trods alt vandt frem til Fæstemøens Bolig. Dette er umiskendeligt, naar man først har faaet Øjet op for det, og det passer godt til, at Fjederhammen tages som noget selvfølgeligt. Men man kan ikke ud fra Brugen af Fjederhammen slutte noget som helst om Uhyrets Natur; den passer for saa vidt lige godt til Gribben og det flyvende Søuhyre, hvis vi vil antage et saadant. Men det vil vi ikke. Det synes klart at fremgaa af det foregaaende, at Søuhyret er noget sekundært, og at det er Gribben, der paa Skibet overlister den unge Dronning. Vi maa derfor tænke os Overleveringens Historie saaledes, at Visen oprindelig har været en Allegori, hvor den lede Garn, der personificerer Skæbnen i Form af Krigsdøden, aflokker den unge Dronning et Løfte, som betyder, at hendes Søn er bestemt til at dø ung paa Slagmarken; Resten af Visen beretter, hvorledes den uafvendelige Skæbne indhenter ham. En senere Bearbejder, der ikke har fattet Garn som Grib, og som har forseet sig paa Episoden med Nøglerne, har digtet Havuhyret ind, uden af den Grund at ændre noget i Visens senere Forløb. Een Opskrift har holdt paa den gennemførte Allegori, og her er Gammen ændret til Ravnen, for at det ikke skal være til at misforstaa.

16 16 A. G. Drachmann: Germand Gladensvend Enkeltheder i Overleveringen er det ikke min Agt at drøfte. Noget yderligere Bevis for Rigtigheden af min Tolkning kan jeg ikke bringe, men den er ikke i Strid med Overleveringen, og den forekommer mig at give Visen en Enkelhed og Sluttethed i Kompositionen, som taler sit tydelige Sprog. NOTER 1. Axel Olrik: Nordens Trylleviser. Udg. af Anders Bjerrum og Inger M. Boberg. København Germand Gladensvend: S Hans Brix: Analyser og Problemer. 4. København S Villy Sørensen i Værket: Digt og Læser, red. af Volmer Dissing. København Villy Sørensen: Digtere og Dæmoner. København Anton Aagaard: Restitutionen af Folkeviserne, med særligt Henblik paa Germand Gladensvend Visen. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, Nr. 244) København Olrik: S Brix: S Danmarks gamle Folkeviser, udg. af Svend Grundtvig. 2. Del. København S Olrik: S Hans Brix i Berlingske Aftenavis for 7. Oktober Brix: S Brix: S. 186.

17 Den ældre H. C. Andersen og»det nye«af GERHART SCHWARZENBERGER Den begejstrede glæde over»den nye tid«med alle dens videnskabelige, tekniske og åndelige landvindinger udgør et almindelig kendt træk i H. C. Andersens væsen. Mindre bekendt er måske, at denne begejstring holder sig årene ud og kendetegner digterens indstilong også på hans ældre dage. Seks år før sin død - altså i skriver han eventyret»hvad man kan hitte paa«, og her siger»den kloge kone«til en åndsfattig og fantasiløs digter, som surmulende klager over den ak så prosaiske samtid:»nej! - Tiden er just god, den er den allerbedste! men du har ikke rigtig Syn paa Sagen...«i Uden tvivl giver konen her udtryk for H. C. Andersens faste og rodfæstede overbevisning. På den anden side er det et faktum man ikke kommer udenom, at denne positive indstilling overfor»det nye«ganske vist er dominerende i digterens produktion, men at den lejlighedsvis er ret variabel og slet ikke altid ubetinget: noget af det nye godtages kun med forbehold, og en del vrages. En grundig undersøgelse af dette problemkompleks godtgør, hvor sammensat og nuanceret - men samtidig konsekvent - digterpersonligheden Andersen var. Man må nok vogte sig for et ensidigt og altfor forenklet Andersen-billede, som enten viser os et barneglad naturgeni, hvis liv var et eneste eventyr, eller en ulykkelig grubler - for ikke at tale om billedet af et»sønderrevet«eller»splittet«menneske. Imod gammel sædvane rykkes her den ældre Andersen i forgrunden, og det af forskellige årsager: For det første fremkommer der i digterens sidste omtrent 25 leveår særlig meget nyt på mange områder. For det andet byder H. C. Andersens værk netop i disse år på et ualmindelig rigt og vægtigt materiale, som med henblik på den valgte problemstilling er af største værdi. Hvad materialets rigdom angår, behøver man kun at pege på, at Andersen i tiden fra ca skrev over halvdelen af sine eventyr nemlig over firs -, to romaner, to rejsebøger, godt og vel et halvt dusin dramatiske arbejder og en selvbiografi - helt bortset fra den lyriske og journalistiske produktion og et sandt væld af breve, som for en god del med rette må betegnes som litteratur. Og dette anselige opus er ingen»efterslæt«, det har krav på 2 Danske Studier 1962 (maj)

18 18 Gerhart Schwarzenberger vor udelte interesse, fordi det genspejler et genis menneskelige, åndelige og kunstneriske erkendelse og stammer fra en mand, hvis verdensry for længe siden var sikret og som nu frit og med myndighed kunne udtale sig om de vundne indsigter og erfaringer. Desuden skal det ikke forties, at H. C. Andersen selv tillagde året 1850 en vis betydning for sin åndelige udvikling, idet han mente nu at have nået et nyt»åndeligt overgangspunkt«2. H. C. Andersens tidlig vågnende interesse for det nye på naturvidenskabens og teknikkens område må ses i sammenhæng med hans venskabsforhold til fysikeren H. C. Ørsted. Dette venskab varede i tredive år, helt fra Andersens første, vanskelige tid i København til Ørsteds død i I disse år kommer digteren naturen og dens hemmeligheder nærmere og nærmere ikke mindst gennem meningsudvekslingen med elektromagnetismens opdager -, og senere omfatter han denne vidunderverden med stadig voksende indre deltagelse. Han ved, at han står i gæld til den - som poet og taknemmelig kulturoptimist skriver han i sine»bemærkninger«til eventyrene:»nutidens Opdagelser og Bevægelser give rigt Stof til Digtning, og er mit Øie blevet aabnet derfor, da skylder jeg det H. C. Ørsted.«3 Dette nye værdsættes altså som nærende kost for den digteriske fantasi, men det er ikke alt: Idet Andersen her henviser til sin 28 år ældre læremester, hvis naturfilosofiske værk med den megetsigende titel»ånden i naturen«han allerede 1850 havde været så fortrolig med, at»sandheden i den var blevet til en Del«af ham selv 4, giver han samtidig nøglen til forståelsen af, i hvilken ånd han fortolker og benytter sin tids»opdagelser og bevægelser«: han ser i dem først og fremmest åndens manifestationer, vidnesbyrd om den guddommelige gnist i mennesket; de er rige gaver, som skal modtages med taknemmelig glæde, men ikke misbruges. Det forbavser ingen, at alle de opfindelser og nyheder stod Andersens hjerte nærmest, som kunne anvendes i trafikkens og nyhedsformidlingens tjeneste - kort sagt alt, som formindsker afstandene. Andersen var en trækfugl, og at rejse og at leve var nu engang synonymer for ham. Vandrelysten og en evig uro lå ham i blodet. Den femogtresårige digter skriver til vennen J. P. E. Hartmann:»Jeg er bestemt født under et Himmeltegn, som kan kaldes Perpendikelen: jeg maa altid være igang, frem og tilbage:»tik! tak!«, til Uhret staaer, og jeg ligger der«s. Der er skrevet tilstrækkeligt om denne side af

19 Den ældre H. C. Andersen og»det nye«. 19 H. C. Andersens væsen; men det turde stå klart for enhver, at dette hjertelige forhold til alle slags nye kommunikationsmidler ikke udelukkende kan forklares ved hans vandredrift, udlængsel og indre uro. Mindst lige så vigtigt er, at disse opfindelser sætter den digteriske fantasi i bevægelse, og at de hjælper til at udslette afstanden mellem landene og menneskene. I den desværre glemte nutids- og problemroman»at være eller ikke være«fra 1857 taler Niels Bryde og Esther, som godt kan identificeres med det forstands- og følelsesbetonede element i digteren, om den nye,»omskiftelsernes«tid og Esther siger:»det er mig tidt ganske forunderligt at tænke paa, at i min korte Levetid... er en saa betydningsfuld Række af Opdagelser gjort: Dampskibe, Jernbaner, electromagnetiske Traade, Daguerrcotypen, det Ene griber saa forunderligt ind i det Andet. Nu er Afstanden forsvunden, Byerne rykke hinanden nær, ligesom Menneskene!«". H. C. Andersens kærlighed til jernbanen var heftig; den slog ud i lys lue den 10. november 1840, da han med»den flyvende vogn«og med den næsten utrolige rejsehastighed af omtrent 40 km i timen -»fløj«fra Magdeburg til Leipzig, så erindringen om hestejernbanen han seks år tidligere havde set i Linz, skrumpede ind til en bleg skygge. Henrykt skriver han til Edvard Collin:»O, hvor jeg beundrer den menneskelige Aand! ja, den maae være udødelig!; mit Hjerte sang en Hymne til Gud saa begeistret, som vist noget Hjerte har sjunget det (sic) paa den flyvende vogn. - Dampvognen, som jeg var angest for, det er just min Reise-Hest! -«7. Og denne rejsehest blev digteren tro et helt liv igennem, til trods for de alt hyppigere nervøse anfald af ildebefindende, som påkommer den aldrende mand under langvarige rejser, f. eks. på de lange tunnelstrækninger i Alperne eller Pyrenæerne. Jernbanens pris synges overalt, også i eventyrene spiller»dampens jernbånd«en rolle. Den bliver til en perlesnor med de herligste perler på; den kan være lang eller kort - som det»stykke perlesnor«fra København til Korsør 8 - den er lige dejlig. Jernbanen giver fantasien vinger, den fører menneskene til hverandre - og hurtigt, selv om man kun har råd til at rejse på fjerde plads, for»den kommer lige saa hurtigt som første«, som der står i det sene eventyr om»loppen og Professoren«1 '. Øjensynlig kendte også Andersens samtidige til hans hjertelige forhold til jernbanen, ellers havde man vel ikke sendt ham en indbydelse til åbningen af den sjællandske nordbane i » Forholdet til dampskibet kan med let overdrivelse betegnes som

20 20 Gerhart Schwarzenberger ulykkelig kærlighed. Ganske vist nævnes og roses også dette moderne fænomen mange gange; men beundringen er blandet med frygt, og til»personlige kontakter«kommer det kun forholdsvis sjældent. Først og fremmest er det vel søsygen, som holder digteren på afstand. Den plagede ham allerede i sommeren 1829, da han med Danmarks første dampskib»caledonia«gjorde en udflugt til Møn, og den bærer også skylden for, at han efter sin sidste store sørejse fra Lissabon til Bordeaux i 1866 udstøder det hjertesuk:»gud være lovet at jeg er her!! i Desuden er ikke uvigtigt, at Andersen er meget forbeholden overfor»det store vand«, som både tiltrækker og ængster ham:»det store Vand er mig en Skræk; jeg lider saa meget ved dets Livlighed, og dog elsker jeg det, - det vil sige: naar jeg staaer paa det Tørre, paa fast Grund«skriver han 1850 til Carl Alexander af Weimar 12 - for resten en tilståelse, som kunne friste en til mere eller mindre dybsindige interpretationer. - Særlig den ældre Andersens problematiske forhold til skibe og havet i almindelighed forstår man bedre, hvis man tænker på, at han aldrig kunne glemme Amerika-damperen»Austria«, som 1858 brændende forliste i Atlanterhavet - med hans ungdomsveninde Henriette Wulff om bord. Med luftfarten gik det meget bedre, simpelthen fordi dengang selv en H. C. Andersen ikke for alvor kunne tænke på at vove sig ud på en luftrejse. Men desto mere forsatte flyvningens mysterium hans fantasi i svingninger, så den ikke indskrænker sig til at sysle med de gængse»eventyr-lufttrafikmidler«som fuglevinger, flyvende tæpper, kufferter o. s. v., men boltrer sig fuldt på højde med datidens - og fremtidens - tekniske muligheder og drømme. Den 26. januar 1852, nogle måneder før det lykkes for den franske ingeniør H. Giffard at flyve i et maskindrevet styrbart luftskib og syvogtres år før den første direkte At- Ianterhavsflyvning 13, offentliggøres i»fædrelandet«andersens fremtidseventyr»om Aartusinder«, og det begynder sådan:»ja, om Aartusinder komme de paa Dampens Vinger igjennem Luften hen over Verdenshavet! Amerikas unge Beboere gjeste det gamle Europa«14. At digteren her forudsætter, at luftskibene er dampdrevne - altså»luftdampere«- må vel ses på baggrund af englænderen Hensons ti år ældre - om end resultatløse - forsøg med en propeldrevet dampflyvemaskine. I»De Vises Steen«(1858) kredser digterens tanker igen om flyvningens problemer, denne gang legende og humoristisk 15. Her flyver den indiske vismands søn med en luftballon, som endnu ikke er

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Regnspoverne paa Heden

Regnspoverne paa Heden Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry 2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry Finn Dalum Larsen Hedehusene Skole 27-10-2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry først udkommet på fransk som Le Petit Prince i 1946 Spørgsmål

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Pia Søltoft Ph.d., lektor i etik og religionsfilosofi og Søren Kierkegaard Studier ved Afdeling for Systematisk Teologi Dias 1 "I Forhold til al Lidenskab gjelder det

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Forkyndelsesmateriale om Helte

Forkyndelsesmateriale om Helte Forkyndelsesmateriale om Helte Overordnet forløb: Oplæg til Tema Sang M&L nr. 23 Voxpop Menneskesøn fra Tarzan Heltestationen Refleksion Bøn Sang M&L nr. 86 Oplæg til tema (1 min) Fortælleren kommer ind

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Tekst: Johs 11,19-45 Salmer: 18, 434, 51, 228, 467, 754 v.6-7, 544. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

Tekst: Johs 11,19-45 Salmer: 18, 434, 51, 228, 467, 754 v.6-7, 544. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 Jesper Stange 16. søndag efter trinitatis, den 11. september 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Tekst: Johs 11,19-45 Salmer: 18, 434, 51, 228, 467, 754 v.6-7, 544. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Alt hvad som fuglevinger fik

Alt hvad som fuglevinger fik Alt hvad som fuglevinger fik Salmedigteren Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er kendt som en Danmarks store landsfædre og salmedigtere. Han er den salmedigter, der har skrevet allerflest salmer

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi I Rødding 290 I al sin glans 286 Var I ikke 282 Apostlene 294 Talsmand 291 Du som går ud Kl 10.30 synger vi i Lihme: 290

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

5 Analyse, fortolkning og vurdering

5 Analyse, fortolkning og vurdering 5.3. Litterær vurdering Præsentation Herunder er optrykt 8 digte fra forskellige perioder. Alle digtene har kærligheden som overordnet tema, men bortset herfra er de meget forskellige både hvad angår genre

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere