Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand"

Transkript

1

2 Krudtuglen Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand Telefon: Fax: Redaktion: Preben Larsen Eva Vedsø Mette Borgaard Jensen Ansvarshavende: Finn Løbner-Olesen Layout: Preben Larsen Tryk: SHS Tryksager, Havdrup Krudtuglen udkommer 3 gange i skoleåret: Tirsdag efter efterårsferien, tirsdag efter vinterferien og 2. tirsdag før sommerferien Oplag: 1000 Krudtuglen udleveres gratis til alle elever og ansatte på Uglegårdsskolen, skolebestyrelsen, og skolens øvrige samarbejdspartnere. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Indlæg afleveres på skolens kontor. Helst på diskette eller via skolens ! Redaktionen af dette nummer er afsluttet d.30/ I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Nyt fra kontoret... side 3 Naturfagskonsulent... side 6 Nyt fra bestyrelsen... side 7 Nyt fra Ungdomsskolen... side 8 Nyt fra Elevrådet... side 29 Opslagstavlen... side 40 Artikler Jane Teller... side 26 Universet... side 30 Cyklistprøver i 6. klasserne... side 34 Turen går til Grønland... side 36 Sidste skoledag for 9. klasserne... side 38 Tema: H. C. Andersen H. C. Andersen - fødselsdags-uge... side 10 Svinedrengen og ballongrisene... side 10 H. C. Andersen i 7.klasserne... side 13 H. C. Andersen i 8.klasserne og i specialklasserne. side klassernes H.C. Andersen-forestilling... side 15 Udsmykning af storrummene og fødselsdagskage. side 18 H. C. Andersen fodsporstur i 5.d... side 20 Helle for Klods Hans i team 2... side 22 H. C. Andersen i 4.d... side 23 Fra klasser og team Henry Heerup... 4.d... side 24 Emner... 4.d... side 25 Solrød Kommune... Team 3... side 31 Drømmegade... 0.d... side 32 Faglig læsning... Team 2... side 35 Underholdning Præmieopgaver... Side 27 Krudtuglen og Musen Magnus... Side 40 Forsiden: I forbindelse med skolens 10-års fødselsdag i 1983 havde vi fået 2 unge kunststuderende til at udsmykke skolen. Udsmykningen var en del af deres afgangsprojekt. Den ene lavede grisene på idrætspladsen og den anden lavede de små kunstværker i regnvandsafløbene. Forsiden er et af dem. Herunder et par stykker til Side 2 Krudtuglen juni 2005

3 Fra Kontoret af Finn Løbner-Olesen Skoleinspektør Skolens gode tone Uacceptabelt sprog Gennem nogen tid har det været diskuteret på skolen, om vi skal følge vores mobbeforebyggende indsats i den enkelte klasse op med en indsats overfor elevernes sprogbrug overfor hinanden og overfor skolens voksne. Ubehøvlet, sværgende og nedladende sprogbrug i øvrigt bruges jo ofte som magtmiddel i en mobbende eller i en magtkampslignende situation. klar over, at det har taget overhånd. De er i almindelighed heller ikke så tonedøve, at de ikke forstår det vink med en skramlende vognstang, som de voksnes beslutning om at "få renset tonen" er udtryk for. Tilrettelæggelse Arbejdet vil blive tilrettelagt af den enkelte årgangs/klasses lærere. Der kan ikke udfærdiges en liste over "forbudte ord" for hele skolen, men der kan selvfølgelig i den enkelte klasse blive nævnt eksempler på uønskede ord og udtryk. Intentionen er også i høj grad generelt at få styrket positivt sprogbrug i den fælles omgangstone til glæde for alle. Det vil være op til den enkelte medarbejders vurdering om en given sprogbrug fra en elev har indeholdt direkte overskridelser, så negative elementer eller har haft "onde hensigter", at der skal skrides ind. Skolens gode tone Også kontaktforældregruppen har debatteret dette emne, og en debat om emnet i skolens bestyrelse mundede ud i, at vi ved begyndelsen af næste skoleår sætter en proces i gang, som lidt spøgefuldt, men måske også præcist, kan kalde for "skolens gode tone". Vi er indstillet på en lyn-kort indkøringsperiode, så vi vil fra ledelsesside bakke personalereaktioner op på stedet, og hjemmene vil blive underrettet om elevens sprogbrug. Skolen kan ikke uden opbakning fra det enkelte hjem klare opgaven. Vi sætter torsdag og fredag i næste skoleårs første uge, dvs 2. og 3. skoledag af til formålet. Da vi for 3 år siden havde særlig fokus på mobning brugte vi en hel uge på dette emne. -at få renset tonen Arbejdet med mobning bragte os et langt stykke videre mod den enkelte elevs forståelse af, hvor vigtigt det er, at alle i fællesskab undlader mobning og tilsvarende negative adfærdstyper. Vi mener derfor, vi kan koble arbejdet med " den gode tone" på den igangværende positive proces. Vi er endvidere af den opfattelse, at eleverne (og forældrene) er fuldstændig klar over, at det omsiggribende negative sprogbrug må ophøre. Uglegårdsskolens børn er ikke i almindelighed så dårligt opdragne, at de ikke skulle være Har forældrene givet op? Ofte ved forældre ikke, hvad der sådan i dagligdagen overfor klassekammerater eller skolens voksne sådan rent rutinemæssigt kan komme ud af munden på deres måske vrede eller forurettede børn, så vi håber da, at skolens henvendelse til hjemmene kan foran- Krudtuglen juni 2005 Side 3

4 ...fra kontoret ledige alvorlige samtaler mellem børn og forældre. Det er dog realistisk at forvente, at nogle forældre selv har givet op overfor barnets tilsvarende sprogbrug derhjemme og at der kan være få hjem, der ligefrem synes, det er ok, at eleven "bruger mund" i det daglige. Men med den forældreopbakning i skolebestyrelsen og på kontaktforældremøderne, der har været, er det min forventning, at vi i langt de fleste hjem vil møde forståelse overfor vore henvendelser, så jeg er ukuelig optimist med hensyn til, at indkøringsperioden bliver meget kort. Det er ikke tilladt... I bund og grund handler det jo om, at skolen for eleverne skal ses som en arbejdsplads i lighed med andre, hvor det jo heller ikke er tilladt at bruge mund over kolleger eller andre. Nye regler om elevernes anvendelse af mobiltelefoner Principperne Fra begyndelsen af det nye skoleår, føres skolebestyrelsens principper for elevernes anvendelse af mobiltelefoner ud i livet for alvor. Reglerne vil blive administreret på så klar en måde, at eleverne fra 0-4 klasse ikke overhovedet bør tage mobilen op af tasken. - Måske var det en idé til forældrene, at de allermindste overhovedet ikke har en mobiltelefon med?. I timerne har også elever fra 5-9 årgang deres mobiltelefoner i tasken, hvorfra de i øvrigt ikke må give nogen form for forstyrrelse af undervisningen. Vi er vist enige Vi forventer ikke de store problemer med overholdelse af disse regler, for alle er enige om, at undervisningsmiljøet ikke har brug for den slags forstyrrelser, som mobilerne kan være. Der har jo også andre steder i samfundet efterhånden bredt sig en bevidst kultur vedr. mobilanvendelsen. Undervisningsn forstyrres Det har i et stykke tid været et problem for elever og lærere, at mobiltelefoner på mange måder forstyrrer i undervisningen, fordi de for rigtig mange elever er så svære at holde fingrene fra. Reglerne Efter en god lang debat sluttede bestyrelsen sin behandling med et kompromis, der betyder, at ingen elever fra 0-4.årgang må anvende mobiltelefon i skoletiden, dvs hverken i timerne eller i frikvartererne. Eleverne fra 5-9 årgang må kun anvende dem i frikvartererne. Også blandt de fleste elever er der forståelse for, at regler på dette område er af det gode, selv om der selvfølgelig kan blive tale om, at de kan glemmes eller forsøges omgået. Det vil som ved alle andre hændel ser af forstyrrende karakter være den enkelte lærer/- det enkelte lærer team, der beslutter, hvornår en sanktion skal iværksættes. Hvad nu hvis.. Ved krænkelse af reglen bliver den enkelte elevs telefon enten af eleven selv eller af læreren afleveret på skolens kontor, så den ikke resten af dagen kan blive forstyrrende. Eleven kan afhente den ved afslutningen af elevens skoledag. I gentagelsestilfælde bliver det elevens forældre, der inviteres til at afhente mobiltelefonen, idet vi i sådanne tilfælde anser det for vigtigt, at den pågældende elevs forældre kan få lejlighed til en snak med barnet om overholdelse af de regler skolen sætter. Side 4 Krudtuglen juni 2005

5 ...fra kontoret Næste års flexuger Disse uger er flexuger I skoleåret 05/06 gennemføres knap så stor en del af vores undervisning som i år i de såkaldte flexuger. Vi gennemfører flexuger i ugerne 36-37, 48, 6-7 og (ikke hele uger på grund af diverse helligdage). Hertil kommer diverse enkeltliggende dage som i år, så alt i alt svarer det til ca 8 uger, dvs 20% af skoleåret. Samarbejdet med pædagogerne Lærer-pædagogsamarbejdet ændres således, at pædagogerne deltager i fire af ovennævnte uger og lægger resten af deres undervisningsopgaver i de skemalagte uger, hvor pædagogernes kendskab til den enkelte elev bedre kan anvendes optimalt. I indeværende års evaluering fandt vi frem til, at flexugernes naturlige anvendelse til holddannelse og projektarbejde på tværs af klasser for ofte førte til, at den enkelte pædagog kom til at arbejde med børn, vedkommende først skulle lære at kende.pædagogernes deltagelse i flexugerne følger samme ordning som i år. I næste skoleår medvirker pædagogerne slet ikke på 4.årgang, hvilket skyldes ressourcemæssige forhold. Vi har valgt, at det er 4. årgang der må undvære, fordi årgangen selvsagt har de ældste børn, og i øvrigt forlader SFO-en fra 31/3. Fra H.C. Andersen flexugen Målsætningen Forholdene omkring indhold og målsætninger med flexugernes undervisning følger de beskrivelser, som blev uddybet i sidste nummer af "Krudtuglen". Der vil fra lærerne tilgå jer orientering i fornødent omfang om flexugerne Byggerinyt Om den nye idrætshal Den nye idrætshal forventes færdig ca ved efterårsferien, så vi arbejder på at kunne gennemføre udendørssæsonen uden at gøre brug af Jersiehallen, som vi i år har måttet bruge til to årgange. Den nødvendige koordination med bl.a. Munkekærskolen om den fremtidige anvendelse af den nye hal er i fuld gang. Vi glæder os til de nye muligheder Om automatiske døråbnere Skolen er i gang med at installere automatiske døråbnere i flere af vore bygninger. Begrundelsen er, at vi til vores kommende børnehaveklasseårgang får to elever, der er kørestolsbrugere. Da vi har en hel del adskilte bygninger installeres døråbnerne successivt, så arbejdet, der forventes også at omfatte installation af elevatorfacilitet til gymnastiksalen, er afsluttet primo Om renovering af toiletter Den i lang tid omtalte renovering af vore toiletkerner (det kaldes vore toiletrum) påbegyndes i maj måned. Målet er at få gjort toiletterne lysere og mere tidssvarende. På grund af skolens høje elevtal, kan det desværre ikke lade sig gøre at få lidt mere plads ved nedlæggelse af enkelte "toiletbåse". Først færdiggøres en "prototype", hvorefter resten gøres færdige efter det endelige koncept. Mere loftrenovering I denne sommerferie får vi renoveret lofterne i gymnastiksalen, dramatisk værksted og visse steder ved de fladloftede gange i elevfløjen. Arbejdet er påbegyndelsen af den sidste fase af loftudskiftning, som Arbejdstilsynet i 1997 påbød Solrød kommune at gennemføre, med den begrundelse, at de synlige Rockwoollofter ikke kan rengøres på den måde, det er foreskrevet i lovgivningen. Den sidste fase skal være afsluttet inden 31/12-06, så til næste sommer er det meningen, at vi får arbejdet færdiggjort. Krudtuglen juni 2005 Side 5

6 ...fra kontoret Farvel og goddag Farvel Ved dette skoleårs udgang skal vi sige farvel til Lisbeth Høyer og Ellinor Sørensen, som begge har valgt at gå på pension. Vi siger dem begge tak for mange års godt samarbejde og ønsker held og lykke med den nye tilværelse som pensionister. Goddag Vi har siden sidst sagt goddag til Caroline Bjerkan, som er ansat som barselsvikar for Jane Larsen. Ved næste skoleårs begyndelse skal vi sige goddag til følgende, der er blevet ansat som lærere: Trine Westergren, Line Ketelsen, Bolette Due Jensen, Rikke Niebuhr og Anita Østerholdt Iben Dalgaard er blevet ansat som konsulent for det naturvidenskabelige område. Iben præsenterer sig selv herunder Naturfagskonsulent af Iben Dalgaard nyansat naturfagskonsulent Der er oprettet en ny stilling som naturfagskonsulent på skolerne i Solrød. Iben Dalgaard er blevet ansat i stillingen og har fået Uglegårdsskolen som ansættelsessted. Derfor har Krudtuglen bedt Iben fortælle lidt om sig selv: Iben i naturfag, dansk og idræt. Jeg har været rigtig glad for at arbejde i Havdrup og ser nu frem til et nyt spændende samarbejde med bl.a. elever, lærere, forældre på Uglegårdsskolen. Min mand underviser på en efterskole, og vi har to piger på 18 og 20 år. Vi bor på et lille husmandssted i Ramsø kommune. I min fritid holder jeg af at være sammen med familie og venner, dyrke lidt motion, læse bøger og lave lidt god mad. En af mine hobbyer er at skrive skolebøger til natur/teknik. Solrød Kommune har oprettet en ny stilling som konsulent i naturfag. Jeg har været så heldig, at det blev mig, der fik stillingen. Jeg begynder mit nye spændende job den 1.august Naturfags-området dækker fagene: natur/teknik, fysik/kemi, biologi, geografi og matematik. Jeg er 48 år og har været lærer på Havdrup Skole siden Der har jeg mest undervist Hvad skal en naturfagskonsulent egentlig lave? Ja, kort fortalt skal en konsulent inspirere - altså give gode ideer til naturfagsundervisning, holde kurser, have styr på love m.m., desuden skal jeg undervise i mine liniefag på Uglegårdsskolen nogle timer om ugen. Jeg glæder mig til at tage rigtig fat efter sommerferien. Side 6 Krudtuglen juni 2005

7 Fra Bestyrelsen Siden sidst af Pia Junker Formand for Skolebestyrelsen Børneudvalget Der har været en del aktivitet sammen med Børneudvalget siden sidste nummer af Krudtuglen. Foruden orientering om tids- og aktivitetsplan for budgetlægningen har der været oplæg om de nye kommunale skolepolitiske mål samt debat om modeller for skolernes budget og senest en generelt snak om, hvad ønsker og tanker der er for Uglegårdsskolen. Som opfølgning på dette har vi sendt nogle ønsker til Kommunen, som vi gerne ser, der bliver taget hensyn til i forbindelse med budgetlægningen. Ønsker I lighed med 2005 høringssvar ønsker vi fortsat afsat penge til at rette op på de skader, der er på atletikbanen, springgraven og tilløbsbanen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få den del af undervisningen dækket, hvilket vi meget gerne vil have ændret på. en del af en større proces, hvori også indgår bevidstgørelse af elever og forældre, foreslår vi, at der igen i 2006 afsættes midler til at sætte fokus på to steder, nemlig: 1. "T-krydset" mellem Tingsryds Alle og Vestre Grænsevej, 2. Den lysregulerede fodgængerovergang ved Tåstrupvej. Vi foreslår, at der igen tildeles særlige midler til indkøb af møbler til det stigende elevtal. Der foreslås fleksible møbler, der kan være med til at støtte op om den fleksible skole, som vi vil møde i fremtiden. Sikring af skolevejen Som vi har nævnt ved flere lejligheder de seneste år, interesserer skolebestyrelsen sig for sikringen af elevernes skolevej. Som På grund af skolens stigende elevtal, og den i øvrigt stigende trafikmængde i morgenmyldretiden, er det nødvendigt at forbedre disse steder, der skaber meget stor usikkerhed blandt børn og voksne. Vi håber naturligvis, at Solrød Kommune vil se positivt på vore forslag. På bestyrelsens vegne ønskes I alle en rigtig god sommer. Krudtuglen juni 2005 Side 7

8 Fra Ungdomsskolen af Helge Rasmussen Ungdomsskoleinspektør Ungdomsskolen er en mangeartet størrelse, og nedenfor vil vi kort beskrive nogle af de aktiviteter, som er henlagt til ungdomsskolens regi. Sæsonen, der gik i den almene fritidsundervisning Skolernes sommerferie står for døren, og dermed er endnu en sæson i Solrød Ungdoms-skole forbi. Vi kan se tilbage på en sæson, der kort kan beskrives som værende fyldt med aktivitet, fyldt med nysgerrige og engagerede unge og sidst, men ikke mindst engagerede lærere. I løbet af sæsonen, der løber fra slutningen af september og frem til påske, har ca. 550 unge og over 1000 holdelever (dvs. elever, som bruger Ungdomsskolen til flere ting) mellem 13 og 18 år benyttet sig af et eller flere af vores mange og forskelligartede tilbud. Af hold, der har opnået stor bevågenhed hos de unge i den forgangne sæson, skal nævnes "kulturbomben", som er holdet, hvor eleverne 4-6 gange i løbet af sæsonen tager i teateret, i biografen, på museum o. lign. Vi har i år gennemført et samarbejde mellem et meget stort guitarhold på 16 elever i Havdrup med eleverne fra strandområdet, og de har sammen udviklet nye koncepter for vores kommende musikundervisning i form af fælles koncerter og studieture. hele amtet. Derudover er der en lang række traditionelle fag som modesyning, knallertundervisning, Sikker bag Rat osv., som samler mange elever. Som en ny tendens mærker vi en større og større søgning på vores lektiehjælpsfag - hvilket ganske givet afspejler den større faglighed, som kræves i folkeskolen. Og her kan vi heldigvis hjælpe Velkommen til nye elever og deres forældre Efter sommerferien siger vi velkommen til en ny årgang, nemlig de kommende 7. klasser. I den forbindelse vil eleverne modtage vores kalender, der dels indeholder alle relevante oplysninger om ungdomsskolen og vores mange tilbud, og dels kan bruges som lektiekalender. Udover orienteringsbesøg i klasserne sidst i august vil de "nye" forældre modtage en velkomstfolder, der kort fortæller lidt om Solrød Ungdomsskole og hvad vi kan tilbyde de unge mellem 13 og 18 år, men alle er naturligvis altid velkomne til at kigge ind på vores hjemmeside (www.solrodungdomsskole.dk), eller kontakte os på telefon Rollespillerne er et helt kapitel for sig, og de har sædvanen tro deltaget i flere store amtsstævner, hvor der deltog 160 unge fra Side 8 Krudtuglen juni 2005

9 ...fra Ungdomsskolen Projekt Utilpassede unge Der er i kommunens budget 2005 og 2006 afsat kr. pr. år til en forsøgsordning, som betyder, at der er ansat 2 deltidsmedarbejdere, der skal udføre matrikelløst, opsøgende gadeplansarbejde, arrangere målrettede aktiviteter i samarbejde med de unge samt indgå i andre relevante funktioner i samarbejde med SSP og Børn og Unge Rådgivningen. Arbejdet koordineres af SSP-konsulenten og Børn og Unge Rådgivningens socialfaglige leder. Som I sikkert vil se i de daglige aviser, så er der desværre - også i Solrød - tilfælde af uro, hærværk og vold, som vi forhåbentlig på denne måde kan forsøge at begrænse på besøg i Portugal som led i projektet med titlen Educating tv-viewers. Sidste år var Solrød vært for et lignende arrangement. Projektet tager som formål udgangspunkt i tv-mediet med sammenligninger til italienske, spanske, portugisiske og ungarske ungdomsprogrammer. På rette spor Det 10. skoleår har heldigvis afklaret spørgsmålet om retning af ungdomsuddannelse. Gennem uddannelsessamtaler, brobygning med ungdomsuddannelserne, praktik m.v. er eleverne blevet sporet ind på fremtiden. Ny klubstruktur Byrådet besluttede sidste år at gennemføre en ny struktur på junior- og ungdomsklubområdet. Beslutningen har betydet, at der er ansat én koordinerende klubleder (distriktsleder) med fysisk placering i Strandklubben og én afdelingsleder i hver af de 3 afdelinger, Jersie Juniorklub, Havdrup Junior- og Ungdomsklub og Strandklubben. Allerede nu tegner der sig en helt anderledes koordinering af aktivitetstilbudene og et udvidet, nyt samarbejde på dette område til gavn for kommunens børn og unge. Nedenfor ses antallet af medlemmer i de enkelte klubber: Strandklubben: P.t. 250 medlemmer. Jersie Juniorklub: P.t. 86 medlemmer. Havdrup Juniorklub: P.t. 150 medlemmer. Havdrup Ungdomsklub: P.t. 91 medlemmer. 10. klassen Solrød 10. klassen Solrød har som målsætning at skabe et uddannelsessted, som ikke er en af-slutning på folkeskolen, men mere en overgang og brobygning til ungdomsuddannelserne. 10. klassen er med i et EU - Comenius finansieret projekt, som på alle områder involverer 10. klassen i et internationalt perspektiv og foregår i et samarbejde med skoler fra Spanien, Portugal, Italien og Ungarn. 10. klassen Solrød var i foråret Gymnasiale uddannelser i overtal Hele 60% af tilmeldingerne er gået til de gymnasiale uddannelser som STX, HHX, HTX samt HF. Ved skoleårets start var der kun 30%, som ønskede disse uddannelser, så der er sket en fordobling i løbet af året - måske i takt med, at eleverne har følt, at de er blevet mere afklaret, modne og ansvarlige og derfor tør gå i gang med disse uddannelser. 30% har valgt en erhvervsungdomsuddannelse på en teknisk skole og de sidste 10% vil på handelsskolens grundforløb og slagteriskolen. Med ønsket om en god og varm sommer! Krudtuglen juni 2005 Side 9

10 Tema: H. C. Andersen H. C. Andersens 200 års fødselsdags-uge I flexugen om H. C. Andersen, som vi havde op til H. C. Andersens 200 års fødselsdag d. 2. april, havde en del af eleverne i 8. klasse valgt opgaven som pressegruppe. Opgaven gik ud på at være journalister og fotografer, opsøge ugens begivenheder og fotografere og skrive om dem til dette nummer af Krudtuglen. Det er der kommet de følgende sider ud af. Eleverne i Pressegruppen: 8a: Tobias, Martin og Mathias. 8b: June, Mariana, Klaus og Martin. 8c: Line, Nicki, Anne-Mette og Camilla Svinedrengen og ballongrisene Ugen i 1. og 2. klasserne Tekst og foto: June Nielsen og Mariana M. Jensen, 8.b I anledning af Hans Christian Andersens 200 års fødselsdag i år, er Uglegårdsskolen (og resten af landet) gået i gang med en større fejring af den verdensberømte danske digters værker. Som et led i ethvert skolebarns kulturelle opdragelse og basisviden, er H.C. Andersens eventyr med til at sætte ord på mange af de følelser, som børn og voksne oplever hver eneste dag. På Uglegårdsskolen har man i uge 13 derfor valgt at afholde en flex-uge for at Side 10 Krudtuglen juni 2005

11 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge udvide vores viden om H.C. Andersen. I de mindre klasser har man valgt at koncentrere sig om de kreative muligheder, som ligger i eventyrene; fx har 6. klasse opført et teater med H.C. Andersens samlede eventyr som omdrejningspunkt, og i den forbindelse har 2. c lavet små papmachégrise til forestillingen. udveksling af meninger med klassekammeraterne Julie, Marcus, Philip og Thomas blev de enige om den rette placering. Sidstnævnte elever var desuden yderst velinformerede, og kunne også bekræfte at forfatteren blev født på Fyn, nærmere betegnet i Odense, den 2. april Hans forældre var ikke specielt rige i kraft af faderens arbejde som skomager og moderens virke som vaskekone. Som den eneste klasse kunne de ligeledes sætte årstal på H.C. Andersens dødsår, hvilket var I 1.a var Hjalte og Emily lidt i tvivl om fødselsåret og fødebyen (bedste bud blev til Skagen efter lidt tænketid), men kunne til gengæld prompte fortælle at Andersen var en yndet teatergænger, og at han gerne ville se hans egne værker opsat på Det Kongelige Teater i København. Jais og Signe fra 1.d mente desuden at digteren i sine unge år var ulykkeligt forelsket i en kvinde inden for datidens teaterverden. Elever fra 2.a opfører en scene fra "Svinedrengen". Forrest ses Marcus som gris, bag ham Thomas og Philip som hofdamer og allerbagerst skjules svinedrengen Jonas og prinsessen Julie. Til sidst oplyste Natascha og Andreas fra 1.b, at H.C. Andersen havde en forkærlighed, og vist også et talent, for at klippe papirklip. - Mon ikke eleverne har set et par af hans mobiler (en slags pyntegenstand, som typisk hænges op i vinduer) i forbindelse med det store reklamefremstød for digterens runde fødselsdag? I starten af flex-ugen besøgte vi 1. og 2. klasse og spurgte eleverne om, hvad deres klasse skulle lave af aktiviteter, hvad de vidste om H.C. Andersen og hvad de syntes om initiativet. Eleverne havde generelt, på trods af flex-ugens umiddelbare start, et forbløffende kendskab til H.C. Andersens liv og virke i forhold til samtidens kunstverden. Vi fik bl.a. at vide af Jonas fra 2.a, at Andersen som fjortenårig var elev på en kostskole i Slagelse, hvor han til dels blev undervist af en lærer ved navn Meisling. Til at starte med mente Jonas dog at kostskolen var placeret i København, men efter en intern Som skrevet har lærerne i de små klasser fokuseret på de kreative aktiviteter, som er forbundet med H.C. Andersens værker. Der er blevet produceret ballongrise i 2.b, pap- Krudtuglen juni 2005 Side 11

12 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge machégrise i 2.c, lavet "en bunke" pap-mennesker med relation til eventyrene i 1.c, malet en masse kendte eventyrfigurers ansigter i 1.a, og i 2.j er der såmænd også blevet penslet løs, denne gang på hele malerier, som efter planen skal udstilles i gangen mellem storrum Mars og Jupiter. Derudover har stort set alle klasser på 1. og 2. årgang fået udleveret et sæt opgaver om Hans Christian Andersen. Vi fornemmede dog, selvfølgelig kun set udefra, at eleverne ikke var så begejstrede for sidstnævnte aktivitet. Som Cecilie fra 2.b udtrykte det: "Opgaverne er lange, kedelige og spild af tid!" Eleverne kunne informere om mange forskellige begivenheder og faktums i H.C. Andersens liv. Var Andersen egentlig postbud? I 2.c blev der torsdag morgen afholdt en quiz for eleverne, selvfølgelig med spørgsmål om H.C. Andersen. Som en lille applaus til spændingen havde eleverne selv skrevet spørgsmålene. Børnene satte sig i to grupper på gulvet. Stilheden og koncentrationen hænger tungt i luften, da spørgsmålet bliver stillet til en mørkhåret dreng. "Hvad lavede H.C. Andersens far?" Drengen kigger lidt forvirret rundt på sine klassekammerater. Tiden går med store "bettuttede" øjne, indtil han søger råd hos gruppen. Her er der ingen tvivl; faderen var skomager. Svaret er rigtigt og Gruppe 2 får et kryds oppe på tavlen. Emily fra Gruppe 1 får herefter et nyt spørgsmål ("Hvorfor rejste H.C. Andersen med hestevogn?"), hvilket også bliver et "gruppespørgsmål". Man bliver enige om at det nok var fordi der ikke var biler, dengang digteren levede. Efterhånden mindskes koncentrationen og eleverne begynder at hviske-tiske sammen, hvilket får lærer Julie til at fremhæve quizens regler med store bogstaver. Lidet hjælper det dog, og til sidst afsluttes legen med slutstillingen 12x-12x. Eleverne karter rundt i klasselokalet på jagt efter jakker, huer og handsker. Traditionen tro skal de små klasser udenfor både i forårs- og sommertide. Lærer Julie og hendes hjælpelærer konstaterer indbyrdes, at de nok skal fortsætte quizen en anden gang, når eleverne ikke er så energifulde. Lærer Julie delte efter en lettere militaristisk rækkeopstilling eleverne i to hold, de såkaldte Gruppe 1 og Gruppe 2. For ligesom at gøre det omvendt lagde Gruppe 2 ud. "Reglerne er simple; kan man selv svare får man to krydser. Giver man spørgsmålet videre til sin gruppe får man et kryds, og hvis denne heller ikke kan svare, kan det modsatte hold få et kryds hvis de så kan. -Det er strengt forbudt at hviske sammen, hvis ikke hele gruppen må svare! Okay?" Lige inden redaktionens afslutning, får vi et par kommentarer fra de adspurgte elever fra 1. og 2. årgang. Katrine og Christian fra 2.c mente, at det bedste i flexugen havde været de flotte papmachégrise, og det Side 12 Krudtuglen juni 2005

13 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge værste uden tvivl var lærernes opgaver. - Dette istemte stort set alle eleverne, med undtagelse af en enkelt elev fra 1.d, der glædede sig til at blive klogere på H.C. Andersen. en imponerende gengivelse af "Svinedrengen" i 2. klassernes storrum og en flot heks fra "Fyrtøjet" samme sted. Alt i alt har Uglegårdsskolen med æren i behold afholdt en kreativ, spændende og udfordrende flex-uge for de små elever. Rundt på skolen har man kunnet se adskillige udstillinger fra forfatterens eventyr, bl.a. Man kan næsten forestille sig Danmarks verdenskendte, og for tiden mest benyttede varemærkes, stolthed, hvis han kunne opleve denne omfattende fejring af hans værker og til dels også ham selv som person. Med 200 året for H.C. Andersens fødsel er der på ny skabt opmærksomhed om en af verdens måske mest underfundige personligheder igennem tiderne. H.C. Andersen ugen i 7. klasserne. af Tobias, Martin og Mathias, 8.a 7. klasserne arbejdede med det læselige. De læste eventyr højt op i grupper for 2. klasserne, - det var jo vældig hyggeligt, der var slået telte op i storrummet til dette formål. der var nogle der rigtig fik skrevet eventyr i gammeldags form med blæk. - Men nogle sad også bare og hyggede sig med at læse et eventyr og lave nogle opgaver til. Der er pyntet lidt op i deres storrum de har malet på plader, der er hængt op på skabene. Så når man går forbi, er det som om man går i et af eventyrene. Der blev også bagt kage til den sidste dag. Der skulle også synges fælles fødselsdags sang for H.C. Andersen og alle elever på hele skolen skulle med ned og synge. Der var også nogle der brugte tiden til at tegne figurer fra H.C. Andersens eventyr og Der var også kage til dem der gerne ville have noget kage. Krudtuglen juni 2005 Side 13

14 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge 8. klasserne skulle lave deres eget eventyr som skulle fremføres som teater i klassen. De skulle også skrive en historie som de selv skulle digte. H.C. Andersen ugen i 8. klasserne. af Tobias, Martin og Mathias, 8.a Muhammed 8.a. skriver eventyr. Der blev også bagt noget kage de kunne hygge sig med imens de sad og skrev. 8. klasses journalisterne arbejdede på højtryk for at få en rapport klar om H.C. Andersen-ugen til krudtuglen. De deltog ikke i H.C. Andersen opgaverne. Det betød ikke at de ikke lavede noget. For de skulle rundt på hele skolen og spørge hver årgang om hvad de havde af planer i den omlagte uge. Og skrive en rapport og aflevere til Preben. Så han kunne vælge noget til at sætte i Krudtuglen. Der bliver arbejdet hårdt på redaktionen. Det var ikke nok med kun tekst, der skulle tages en masse billeder. Nok et par billeder fra hver årgang, så der var noget at vælge imellem. - og i specialklasserne I-klasserne har arbejdet med eventyret Den Lille Havfrue. Så de skulle tegne nogle figurer fra H.C. Andersens eventyr. For at hjælpe dem med at forstå historien. Det med at de udsmykker omgivelserne er faktisk en af de mange intelligenser. Thies fra 5.i skriver sit navn på sin tegning. De har været rigtig kreative og de har udsmykket storrummet med vandplanter, fisk og havfruer, så de bygger storrummet op efter historien. Så de nærmest går i skole under vandet. Imens vi går og observerer hvad de foretager sig kan man ikke lade vær med at lægge mærke til den dejlige energi de har. De er altid glade og er leger gerne fangeleg med en. Der sker mange aktiviteter i frikvarteret. Blandt andet fodbold, stikbold, basketball, osv. Alt i alt et hyggeligt sted at være når man skal skrive en artikel. Sidste dag af flexugerne blev der pyntet i storrummet og ellers bare hygge. Der var selvfølgelig mange sørgelige miner nu da det var sidste dag. Men det havde været en spændende uge for specialklasserne og det er det der tæller. Side 14 Krudtuglen juni 2005

15 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge 6. klassernes H.C. Andersen-forestilling af Klaus og Martin, 8.b H.C. Andersens eventyrlige liv - En rejse i hans liv og eventyr Gruppe 1 Gruppe 2 I uge 13, lavede 6. klasserne, som følge af H. C. Andersen ugen, teater med nogle af Hans Christian Andersens mest kendte eventyr til børn. Deres teaterstykke var ændret på en komisk måde, så man genkendte eventyrene og så dem i et nyt lys. Klasserne var delt i to hold, og opvisningerne var fordelt, så hver hold optrådte på forskellige tidspunkter, én gang om dagen. Back-Stage (i baglokalet) var der meget (lavt) snakkeri, der hævede stemningen, og sikrede at alle havde det sjovt. I baglokalet var alt lige fra kostumer, til rekvisitter. Svinedrengens lyserøde svin, var lavet af 2. klasserne af papmaché, men ellers var deres rekvisitter og udsmykningerne lavet af dem selv. Back-Stage Krudtuglen juni 2005 Side 15

16 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge Når man stod ud på gangen, og stod og ventede på at få lov til at træde ind i teateret, hang der udsmykninger af papirklips og stof, der alle forestillede noget fra H. C. Andersens eventyr. Lærernes deltagelse i stykket, var helt ud over det sædvanlige. Der var ca. 6 lærere til 81 elever, så der var nok at holde styr på. Eleverne var blevet en smule "forkælede" af lærerne, da de havde valgt at systematisere alt, lige fra kostumer til rekvisitterne til hver enkelt elev. Når man trådte ind i baglokalet, var der orden på alt, selvom lærerne ikke var til stede. Lærerne, såvel som eleverne, fortjener stadig - den dag i dag - den største ros med stykket, og det var en succes for alle der var med til det, og det var underholdende for alle der så det. Forestillingen Vi har valgt at skrive et kort referat af forestillingen, men der vil ikke være plads til alt det spændende - så meget papir har skolen nemlig ikke råd til. Hunden med øjne så store som tekopper, soldaten fra Fyrtøjet, Prinsessen på ærten, den grimme ælling og svinedrengen Andre historier fra H. C. Andersens eventyr kunne man også genkende, som Snedronningen, Den lille pige med svovlstikkerne, De røde sko, Hyrdinden og skorstensfejeren, Hvad fatter gør - er altid det rigtige, og mange andre. Stykkerne var lavet på en humoristisk måde, så man aldrig kom til at kede sig, selvom man ikke kunne lide eventyrene. Der var alt, lige fra en syngende ko - der "muuh'er" nationalsangen, til Soldaten med fyrtøjet, der gerne ville finde sig en prinsesse at spille bordfodbold med. Det startede med at H. C. Andersen tabte sin bog med eventyr mens han læste i den Det startede med at H. C. Andersen tabte sin bog med eventyr, og alle hans eventyr faldt ud af bogen, og eventyrerne blandedes sammen mellem hinanden. Der var omkring 5 hovedpersoner, som man fulgte i løbet af historien: Hunden med øjne så store som tekopper, Soldaten fra Fyrtøjet, Prinsessen på ærten - som bar rundt på ærten, og var gul og blå over HELE kroppen - og den grimme ælling, og svinedrengen, og sidst men ikke mindst, Hans Christian Andersen. Den syngende ko - der "muuh'er" nationalsangen Ikke nok med at stykket var godt, eleverne var også gode til at "redde den", hvis der opstod problemer. For eksempel da Prin- Side 16 Krudtuglen juni 2005

17 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge sessen på ærten skulle komme ind på scenen, og de 4 andre skuespillere lå og ventede i 2 minutter - det fik publikum til at vågne op, og lige inden kom Ole Lukøje ind 5 replikker for tidligt, og stjal hele den dårlige opmærksomhed, så publikum smågrinte, og var klar til at se resten - og man lagde knap nok mærke til fejlen - en god redning fra 6. klasserne. Det var et stort stykke med alt for mange elever til de halv-stressede lærere, så når der var lidt for meget postyr bag scenen fra de 80 elever, kunne lærerne godt finde på at hæve stemmerne en smule - bare ikke under en forestilling. Efter en succesfuld forestilling, samlede lærerne eleverne, og roste dem så meget som muligt - og det er ikke så lidt. Lærerne havde dog også nogle enkelte kommentarer, som så blev udbedret i løbet af næste forestilling. Efter en succesfuld forestilling, samlede lærerne eleverne Alle ydede noget i stykket, eleverne såvel som lærerne, her alle hygget sig med stykket, og gjort alt hvad de kunne for at få det bedste frem under stykket. Vi havde en lille snak med Eva, som er en af lærerne, som arbejder på projektet. Hun sagde, at de havde været en smule stressede, men at de arbejdede med H. C. Andersen i løbet af hele året. Det hele startede mere eller mindre med, at de fik besøg af en instruktør som hedder Peter Kirk, han kom fra Olslev teater. Han lavede nogle øvelser med eleverne og de skulle så lave et af H. C. Andersen eventyr, det skulle være helt vildt med en masse komik. Det inspirerede lærerne til at lave sådan en forestilling. Det er eleverne selv som har skrevet stykket, og som lærerne ville sige: "det er nogle utroligt gode, seriøse og rare elever". Lærerne håber på at det bliver til en tradition at have PMK. (Praktisk Musisk Kreativitet). Mange af eleverne syntes, det var sjovt fordi det var spændende, og de synes også at det var en rigtig god uge. De syntes også det er nogle gode kostumer, nogle fordi de var "bløde" og passer lige til dem. Vi har efterhånden set showet et par gange, og hver eneste gang, blev det bedre. Teaterforestillingen for bedsteforældrene, var så stor en succes, som man kunne forestille sig, og eleverne blev rost af alle lærerne. Forestillingen for forældrene var helt i top, og alle var enige om, at det var noget af det bedste - og sjoveste - de havde oplevet på skolen. Det var tydeligt at eleverne havde været dybt seriøse med deres teaterforestilling. På selve H. C. Andersens 200 års fødselsdag, lørdag d. 2. april, spillede klasserne teaterforestillingen på den lille scene i Solrød Center. Det blev en lidt anden forestilling fordi scenen er så lille i Solrød Center, men der var masser af tilskuere og også i Solrød Center var forestillingen en meget stor succes. Forestillingen i Solrød Center Alle som har været med i stykket, fortjener den største ros - især da der var et par stykker, som havde en smule sceneskræk. Krudtuglen juni 2005 Side 17

18 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge Udsmykning af storrummene og fødselsdagskage I løbet af ugen blev storrummene udsmykket med motiver fra H.C. Andersens eventyr, og fredag d. 1 april fejrede vi H.C. Andersens fødselsdag med fælles kagebord og Uglegårdsskolens sang, der i dagens anledning havde fået tilføjet et vers om H.C. Andersen. Billederne på disse 2 sider er både billeder af de udsmykkede storrum og billeder fra kagespiseriet. Side 18 Krudtuglen juni 2005

19 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge Krudtuglen juni 2005 Side 19

20 Tema: H.C. Andersen 5.d på H.C Andersen-fodsporstur af Casper Birk, 5d D. 8/ var vi i 5.d på tur til København for at gå i H. C. Andersen's fodspor. I Magasin du Nord var vi oppe og se hans gamle loftværelse fra den tid, hvor det var Hotel du Nord. Vi startede ved Det Kongelige Teater. Der skulle vi se Ludvig Holberg og Adam Oehlenschläger statuerne Her er et billede af hans alkove i original stil Og hvem er de? Ludvig Holberg var dramatiker og han skrev komedier til teatret. Adam Oehlenschläger var digter, og han har bl.a. skrevet "Guldhornene", "Aladdin" og "Der er et yndigt land". Herefter gik vi rundt og så de forskellige steder, hvor H. C. Andersen havde boet. Fra et af stederne, kunne man se hen til det daværende billetkontor, hvor der blev solgt billetter til de store dampskibe, bl.a. Titanic. Et billede udefra af hjørnelejligheden, som også er en af hans mange boliger! Og af et ikke originalt digt, som lå i vinduet i et af hans værelser. I Nyhavn har han haft hele tre adresser, her er et billede af en af dem! Side 20 Krudtuglen juni 2005

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

UGEBREV nr. 38 uge 24

UGEBREV nr. 38 uge 24 UGEBREV nr. 38 uge 24 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Ny elev Vi har fået en ny elev i Blå Gruppe. Vi siger velkommen til Rasmus og familie, og vi håber I bliver rigtig glade for vores skole. Adresse

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

VEMMEDRUP SFO VINDEGÅRDSVEJ 1, 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO VINDEGÅRDSVEJ 1, 4632 BJÆVERSKOV JANUAR 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO VINDEGÅRDSVEJ 1, 4632 BJÆVERSKOV 1 JANUAR 2011 REDAKTIONEN: ALBERTE 4.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. FREDERIKKE N. 6.A. SIMON 5.A. DANIELLA

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Dansk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. http://www.tivoli.dk. Indhold:

Dansk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. http://www.tivoli.dk. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 4 Casebaseret eksamen Dansk Niveau D Indhold: http://www.tivoli.dk Opgave 1 Tivoli plakaten 2004 side 2 Opgave 2 Et Tivoli Eventyr side 2 Opgave

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFOYgdrassil, Vejle December 2013

Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFOYgdrassil, Vejle December 2013 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFOYgdrassil, Vejle December 2013 Læs, lyt eller se klip om: Besøg i kirken Stormen Bodil Kringsminde som i gamle dage! Find nissen i Yggdrasil Lego robotter

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

NYT. Herskindskolen. Maj 2008

NYT. Herskindskolen. Maj 2008 NYT Herskindskolen Maj Glemt tøj Herskindskolen ligger inde med massevis af glemt tøj. Så vi har besluttet at få ryddet op i det!! Uge 19 ( 5.-9. maj ) vil tøjet blive lagt frem i Teatersalen (den gamle

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere