Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand"

Transkript

1

2 Krudtuglen Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand Telefon: Fax: Redaktion: Preben Larsen Eva Vedsø Mette Borgaard Jensen Ansvarshavende: Finn Løbner-Olesen Layout: Preben Larsen Tryk: SHS Tryksager, Havdrup Krudtuglen udkommer 3 gange i skoleåret: Tirsdag efter efterårsferien, tirsdag efter vinterferien og 2. tirsdag før sommerferien Oplag: 1000 Krudtuglen udleveres gratis til alle elever og ansatte på Uglegårdsskolen, skolebestyrelsen, og skolens øvrige samarbejdspartnere. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Indlæg afleveres på skolens kontor. Helst på diskette eller via skolens ! Redaktionen af dette nummer er afsluttet d.30/ I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Nyt fra kontoret... side 3 Naturfagskonsulent... side 6 Nyt fra bestyrelsen... side 7 Nyt fra Ungdomsskolen... side 8 Nyt fra Elevrådet... side 29 Opslagstavlen... side 40 Artikler Jane Teller... side 26 Universet... side 30 Cyklistprøver i 6. klasserne... side 34 Turen går til Grønland... side 36 Sidste skoledag for 9. klasserne... side 38 Tema: H. C. Andersen H. C. Andersen - fødselsdags-uge... side 10 Svinedrengen og ballongrisene... side 10 H. C. Andersen i 7.klasserne... side 13 H. C. Andersen i 8.klasserne og i specialklasserne. side klassernes H.C. Andersen-forestilling... side 15 Udsmykning af storrummene og fødselsdagskage. side 18 H. C. Andersen fodsporstur i 5.d... side 20 Helle for Klods Hans i team 2... side 22 H. C. Andersen i 4.d... side 23 Fra klasser og team Henry Heerup... 4.d... side 24 Emner... 4.d... side 25 Solrød Kommune... Team 3... side 31 Drømmegade... 0.d... side 32 Faglig læsning... Team 2... side 35 Underholdning Præmieopgaver... Side 27 Krudtuglen og Musen Magnus... Side 40 Forsiden: I forbindelse med skolens 10-års fødselsdag i 1983 havde vi fået 2 unge kunststuderende til at udsmykke skolen. Udsmykningen var en del af deres afgangsprojekt. Den ene lavede grisene på idrætspladsen og den anden lavede de små kunstværker i regnvandsafløbene. Forsiden er et af dem. Herunder et par stykker til Side 2 Krudtuglen juni 2005

3 Fra Kontoret af Finn Løbner-Olesen Skoleinspektør Skolens gode tone Uacceptabelt sprog Gennem nogen tid har det været diskuteret på skolen, om vi skal følge vores mobbeforebyggende indsats i den enkelte klasse op med en indsats overfor elevernes sprogbrug overfor hinanden og overfor skolens voksne. Ubehøvlet, sværgende og nedladende sprogbrug i øvrigt bruges jo ofte som magtmiddel i en mobbende eller i en magtkampslignende situation. klar over, at det har taget overhånd. De er i almindelighed heller ikke så tonedøve, at de ikke forstår det vink med en skramlende vognstang, som de voksnes beslutning om at "få renset tonen" er udtryk for. Tilrettelæggelse Arbejdet vil blive tilrettelagt af den enkelte årgangs/klasses lærere. Der kan ikke udfærdiges en liste over "forbudte ord" for hele skolen, men der kan selvfølgelig i den enkelte klasse blive nævnt eksempler på uønskede ord og udtryk. Intentionen er også i høj grad generelt at få styrket positivt sprogbrug i den fælles omgangstone til glæde for alle. Det vil være op til den enkelte medarbejders vurdering om en given sprogbrug fra en elev har indeholdt direkte overskridelser, så negative elementer eller har haft "onde hensigter", at der skal skrides ind. Skolens gode tone Også kontaktforældregruppen har debatteret dette emne, og en debat om emnet i skolens bestyrelse mundede ud i, at vi ved begyndelsen af næste skoleår sætter en proces i gang, som lidt spøgefuldt, men måske også præcist, kan kalde for "skolens gode tone". Vi er indstillet på en lyn-kort indkøringsperiode, så vi vil fra ledelsesside bakke personalereaktioner op på stedet, og hjemmene vil blive underrettet om elevens sprogbrug. Skolen kan ikke uden opbakning fra det enkelte hjem klare opgaven. Vi sætter torsdag og fredag i næste skoleårs første uge, dvs 2. og 3. skoledag af til formålet. Da vi for 3 år siden havde særlig fokus på mobning brugte vi en hel uge på dette emne. -at få renset tonen Arbejdet med mobning bragte os et langt stykke videre mod den enkelte elevs forståelse af, hvor vigtigt det er, at alle i fællesskab undlader mobning og tilsvarende negative adfærdstyper. Vi mener derfor, vi kan koble arbejdet med " den gode tone" på den igangværende positive proces. Vi er endvidere af den opfattelse, at eleverne (og forældrene) er fuldstændig klar over, at det omsiggribende negative sprogbrug må ophøre. Uglegårdsskolens børn er ikke i almindelighed så dårligt opdragne, at de ikke skulle være Har forældrene givet op? Ofte ved forældre ikke, hvad der sådan i dagligdagen overfor klassekammerater eller skolens voksne sådan rent rutinemæssigt kan komme ud af munden på deres måske vrede eller forurettede børn, så vi håber da, at skolens henvendelse til hjemmene kan foran- Krudtuglen juni 2005 Side 3

4 ...fra kontoret ledige alvorlige samtaler mellem børn og forældre. Det er dog realistisk at forvente, at nogle forældre selv har givet op overfor barnets tilsvarende sprogbrug derhjemme og at der kan være få hjem, der ligefrem synes, det er ok, at eleven "bruger mund" i det daglige. Men med den forældreopbakning i skolebestyrelsen og på kontaktforældremøderne, der har været, er det min forventning, at vi i langt de fleste hjem vil møde forståelse overfor vore henvendelser, så jeg er ukuelig optimist med hensyn til, at indkøringsperioden bliver meget kort. Det er ikke tilladt... I bund og grund handler det jo om, at skolen for eleverne skal ses som en arbejdsplads i lighed med andre, hvor det jo heller ikke er tilladt at bruge mund over kolleger eller andre. Nye regler om elevernes anvendelse af mobiltelefoner Principperne Fra begyndelsen af det nye skoleår, føres skolebestyrelsens principper for elevernes anvendelse af mobiltelefoner ud i livet for alvor. Reglerne vil blive administreret på så klar en måde, at eleverne fra 0-4 klasse ikke overhovedet bør tage mobilen op af tasken. - Måske var det en idé til forældrene, at de allermindste overhovedet ikke har en mobiltelefon med?. I timerne har også elever fra 5-9 årgang deres mobiltelefoner i tasken, hvorfra de i øvrigt ikke må give nogen form for forstyrrelse af undervisningen. Vi er vist enige Vi forventer ikke de store problemer med overholdelse af disse regler, for alle er enige om, at undervisningsmiljøet ikke har brug for den slags forstyrrelser, som mobilerne kan være. Der har jo også andre steder i samfundet efterhånden bredt sig en bevidst kultur vedr. mobilanvendelsen. Undervisningsn forstyrres Det har i et stykke tid været et problem for elever og lærere, at mobiltelefoner på mange måder forstyrrer i undervisningen, fordi de for rigtig mange elever er så svære at holde fingrene fra. Reglerne Efter en god lang debat sluttede bestyrelsen sin behandling med et kompromis, der betyder, at ingen elever fra 0-4.årgang må anvende mobiltelefon i skoletiden, dvs hverken i timerne eller i frikvartererne. Eleverne fra 5-9 årgang må kun anvende dem i frikvartererne. Også blandt de fleste elever er der forståelse for, at regler på dette område er af det gode, selv om der selvfølgelig kan blive tale om, at de kan glemmes eller forsøges omgået. Det vil som ved alle andre hændel ser af forstyrrende karakter være den enkelte lærer/- det enkelte lærer team, der beslutter, hvornår en sanktion skal iværksættes. Hvad nu hvis.. Ved krænkelse af reglen bliver den enkelte elevs telefon enten af eleven selv eller af læreren afleveret på skolens kontor, så den ikke resten af dagen kan blive forstyrrende. Eleven kan afhente den ved afslutningen af elevens skoledag. I gentagelsestilfælde bliver det elevens forældre, der inviteres til at afhente mobiltelefonen, idet vi i sådanne tilfælde anser det for vigtigt, at den pågældende elevs forældre kan få lejlighed til en snak med barnet om overholdelse af de regler skolen sætter. Side 4 Krudtuglen juni 2005

5 ...fra kontoret Næste års flexuger Disse uger er flexuger I skoleåret 05/06 gennemføres knap så stor en del af vores undervisning som i år i de såkaldte flexuger. Vi gennemfører flexuger i ugerne 36-37, 48, 6-7 og (ikke hele uger på grund af diverse helligdage). Hertil kommer diverse enkeltliggende dage som i år, så alt i alt svarer det til ca 8 uger, dvs 20% af skoleåret. Samarbejdet med pædagogerne Lærer-pædagogsamarbejdet ændres således, at pædagogerne deltager i fire af ovennævnte uger og lægger resten af deres undervisningsopgaver i de skemalagte uger, hvor pædagogernes kendskab til den enkelte elev bedre kan anvendes optimalt. I indeværende års evaluering fandt vi frem til, at flexugernes naturlige anvendelse til holddannelse og projektarbejde på tværs af klasser for ofte førte til, at den enkelte pædagog kom til at arbejde med børn, vedkommende først skulle lære at kende.pædagogernes deltagelse i flexugerne følger samme ordning som i år. I næste skoleår medvirker pædagogerne slet ikke på 4.årgang, hvilket skyldes ressourcemæssige forhold. Vi har valgt, at det er 4. årgang der må undvære, fordi årgangen selvsagt har de ældste børn, og i øvrigt forlader SFO-en fra 31/3. Fra H.C. Andersen flexugen Målsætningen Forholdene omkring indhold og målsætninger med flexugernes undervisning følger de beskrivelser, som blev uddybet i sidste nummer af "Krudtuglen". Der vil fra lærerne tilgå jer orientering i fornødent omfang om flexugerne Byggerinyt Om den nye idrætshal Den nye idrætshal forventes færdig ca ved efterårsferien, så vi arbejder på at kunne gennemføre udendørssæsonen uden at gøre brug af Jersiehallen, som vi i år har måttet bruge til to årgange. Den nødvendige koordination med bl.a. Munkekærskolen om den fremtidige anvendelse af den nye hal er i fuld gang. Vi glæder os til de nye muligheder Om automatiske døråbnere Skolen er i gang med at installere automatiske døråbnere i flere af vore bygninger. Begrundelsen er, at vi til vores kommende børnehaveklasseårgang får to elever, der er kørestolsbrugere. Da vi har en hel del adskilte bygninger installeres døråbnerne successivt, så arbejdet, der forventes også at omfatte installation af elevatorfacilitet til gymnastiksalen, er afsluttet primo Om renovering af toiletter Den i lang tid omtalte renovering af vore toiletkerner (det kaldes vore toiletrum) påbegyndes i maj måned. Målet er at få gjort toiletterne lysere og mere tidssvarende. På grund af skolens høje elevtal, kan det desværre ikke lade sig gøre at få lidt mere plads ved nedlæggelse af enkelte "toiletbåse". Først færdiggøres en "prototype", hvorefter resten gøres færdige efter det endelige koncept. Mere loftrenovering I denne sommerferie får vi renoveret lofterne i gymnastiksalen, dramatisk værksted og visse steder ved de fladloftede gange i elevfløjen. Arbejdet er påbegyndelsen af den sidste fase af loftudskiftning, som Arbejdstilsynet i 1997 påbød Solrød kommune at gennemføre, med den begrundelse, at de synlige Rockwoollofter ikke kan rengøres på den måde, det er foreskrevet i lovgivningen. Den sidste fase skal være afsluttet inden 31/12-06, så til næste sommer er det meningen, at vi får arbejdet færdiggjort. Krudtuglen juni 2005 Side 5

6 ...fra kontoret Farvel og goddag Farvel Ved dette skoleårs udgang skal vi sige farvel til Lisbeth Høyer og Ellinor Sørensen, som begge har valgt at gå på pension. Vi siger dem begge tak for mange års godt samarbejde og ønsker held og lykke med den nye tilværelse som pensionister. Goddag Vi har siden sidst sagt goddag til Caroline Bjerkan, som er ansat som barselsvikar for Jane Larsen. Ved næste skoleårs begyndelse skal vi sige goddag til følgende, der er blevet ansat som lærere: Trine Westergren, Line Ketelsen, Bolette Due Jensen, Rikke Niebuhr og Anita Østerholdt Iben Dalgaard er blevet ansat som konsulent for det naturvidenskabelige område. Iben præsenterer sig selv herunder Naturfagskonsulent af Iben Dalgaard nyansat naturfagskonsulent Der er oprettet en ny stilling som naturfagskonsulent på skolerne i Solrød. Iben Dalgaard er blevet ansat i stillingen og har fået Uglegårdsskolen som ansættelsessted. Derfor har Krudtuglen bedt Iben fortælle lidt om sig selv: Iben i naturfag, dansk og idræt. Jeg har været rigtig glad for at arbejde i Havdrup og ser nu frem til et nyt spændende samarbejde med bl.a. elever, lærere, forældre på Uglegårdsskolen. Min mand underviser på en efterskole, og vi har to piger på 18 og 20 år. Vi bor på et lille husmandssted i Ramsø kommune. I min fritid holder jeg af at være sammen med familie og venner, dyrke lidt motion, læse bøger og lave lidt god mad. En af mine hobbyer er at skrive skolebøger til natur/teknik. Solrød Kommune har oprettet en ny stilling som konsulent i naturfag. Jeg har været så heldig, at det blev mig, der fik stillingen. Jeg begynder mit nye spændende job den 1.august Naturfags-området dækker fagene: natur/teknik, fysik/kemi, biologi, geografi og matematik. Jeg er 48 år og har været lærer på Havdrup Skole siden Der har jeg mest undervist Hvad skal en naturfagskonsulent egentlig lave? Ja, kort fortalt skal en konsulent inspirere - altså give gode ideer til naturfagsundervisning, holde kurser, have styr på love m.m., desuden skal jeg undervise i mine liniefag på Uglegårdsskolen nogle timer om ugen. Jeg glæder mig til at tage rigtig fat efter sommerferien. Side 6 Krudtuglen juni 2005

7 Fra Bestyrelsen Siden sidst af Pia Junker Formand for Skolebestyrelsen Børneudvalget Der har været en del aktivitet sammen med Børneudvalget siden sidste nummer af Krudtuglen. Foruden orientering om tids- og aktivitetsplan for budgetlægningen har der været oplæg om de nye kommunale skolepolitiske mål samt debat om modeller for skolernes budget og senest en generelt snak om, hvad ønsker og tanker der er for Uglegårdsskolen. Som opfølgning på dette har vi sendt nogle ønsker til Kommunen, som vi gerne ser, der bliver taget hensyn til i forbindelse med budgetlægningen. Ønsker I lighed med 2005 høringssvar ønsker vi fortsat afsat penge til at rette op på de skader, der er på atletikbanen, springgraven og tilløbsbanen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få den del af undervisningen dækket, hvilket vi meget gerne vil have ændret på. en del af en større proces, hvori også indgår bevidstgørelse af elever og forældre, foreslår vi, at der igen i 2006 afsættes midler til at sætte fokus på to steder, nemlig: 1. "T-krydset" mellem Tingsryds Alle og Vestre Grænsevej, 2. Den lysregulerede fodgængerovergang ved Tåstrupvej. Vi foreslår, at der igen tildeles særlige midler til indkøb af møbler til det stigende elevtal. Der foreslås fleksible møbler, der kan være med til at støtte op om den fleksible skole, som vi vil møde i fremtiden. Sikring af skolevejen Som vi har nævnt ved flere lejligheder de seneste år, interesserer skolebestyrelsen sig for sikringen af elevernes skolevej. Som På grund af skolens stigende elevtal, og den i øvrigt stigende trafikmængde i morgenmyldretiden, er det nødvendigt at forbedre disse steder, der skaber meget stor usikkerhed blandt børn og voksne. Vi håber naturligvis, at Solrød Kommune vil se positivt på vore forslag. På bestyrelsens vegne ønskes I alle en rigtig god sommer. Krudtuglen juni 2005 Side 7

8 Fra Ungdomsskolen af Helge Rasmussen Ungdomsskoleinspektør Ungdomsskolen er en mangeartet størrelse, og nedenfor vil vi kort beskrive nogle af de aktiviteter, som er henlagt til ungdomsskolens regi. Sæsonen, der gik i den almene fritidsundervisning Skolernes sommerferie står for døren, og dermed er endnu en sæson i Solrød Ungdoms-skole forbi. Vi kan se tilbage på en sæson, der kort kan beskrives som værende fyldt med aktivitet, fyldt med nysgerrige og engagerede unge og sidst, men ikke mindst engagerede lærere. I løbet af sæsonen, der løber fra slutningen af september og frem til påske, har ca. 550 unge og over 1000 holdelever (dvs. elever, som bruger Ungdomsskolen til flere ting) mellem 13 og 18 år benyttet sig af et eller flere af vores mange og forskelligartede tilbud. Af hold, der har opnået stor bevågenhed hos de unge i den forgangne sæson, skal nævnes "kulturbomben", som er holdet, hvor eleverne 4-6 gange i løbet af sæsonen tager i teateret, i biografen, på museum o. lign. Vi har i år gennemført et samarbejde mellem et meget stort guitarhold på 16 elever i Havdrup med eleverne fra strandområdet, og de har sammen udviklet nye koncepter for vores kommende musikundervisning i form af fælles koncerter og studieture. hele amtet. Derudover er der en lang række traditionelle fag som modesyning, knallertundervisning, Sikker bag Rat osv., som samler mange elever. Som en ny tendens mærker vi en større og større søgning på vores lektiehjælpsfag - hvilket ganske givet afspejler den større faglighed, som kræves i folkeskolen. Og her kan vi heldigvis hjælpe Velkommen til nye elever og deres forældre Efter sommerferien siger vi velkommen til en ny årgang, nemlig de kommende 7. klasser. I den forbindelse vil eleverne modtage vores kalender, der dels indeholder alle relevante oplysninger om ungdomsskolen og vores mange tilbud, og dels kan bruges som lektiekalender. Udover orienteringsbesøg i klasserne sidst i august vil de "nye" forældre modtage en velkomstfolder, der kort fortæller lidt om Solrød Ungdomsskole og hvad vi kan tilbyde de unge mellem 13 og 18 år, men alle er naturligvis altid velkomne til at kigge ind på vores hjemmeside (www.solrodungdomsskole.dk), eller kontakte os på telefon Rollespillerne er et helt kapitel for sig, og de har sædvanen tro deltaget i flere store amtsstævner, hvor der deltog 160 unge fra Side 8 Krudtuglen juni 2005

9 ...fra Ungdomsskolen Projekt Utilpassede unge Der er i kommunens budget 2005 og 2006 afsat kr. pr. år til en forsøgsordning, som betyder, at der er ansat 2 deltidsmedarbejdere, der skal udføre matrikelløst, opsøgende gadeplansarbejde, arrangere målrettede aktiviteter i samarbejde med de unge samt indgå i andre relevante funktioner i samarbejde med SSP og Børn og Unge Rådgivningen. Arbejdet koordineres af SSP-konsulenten og Børn og Unge Rådgivningens socialfaglige leder. Som I sikkert vil se i de daglige aviser, så er der desværre - også i Solrød - tilfælde af uro, hærværk og vold, som vi forhåbentlig på denne måde kan forsøge at begrænse på besøg i Portugal som led i projektet med titlen Educating tv-viewers. Sidste år var Solrød vært for et lignende arrangement. Projektet tager som formål udgangspunkt i tv-mediet med sammenligninger til italienske, spanske, portugisiske og ungarske ungdomsprogrammer. På rette spor Det 10. skoleår har heldigvis afklaret spørgsmålet om retning af ungdomsuddannelse. Gennem uddannelsessamtaler, brobygning med ungdomsuddannelserne, praktik m.v. er eleverne blevet sporet ind på fremtiden. Ny klubstruktur Byrådet besluttede sidste år at gennemføre en ny struktur på junior- og ungdomsklubområdet. Beslutningen har betydet, at der er ansat én koordinerende klubleder (distriktsleder) med fysisk placering i Strandklubben og én afdelingsleder i hver af de 3 afdelinger, Jersie Juniorklub, Havdrup Junior- og Ungdomsklub og Strandklubben. Allerede nu tegner der sig en helt anderledes koordinering af aktivitetstilbudene og et udvidet, nyt samarbejde på dette område til gavn for kommunens børn og unge. Nedenfor ses antallet af medlemmer i de enkelte klubber: Strandklubben: P.t. 250 medlemmer. Jersie Juniorklub: P.t. 86 medlemmer. Havdrup Juniorklub: P.t. 150 medlemmer. Havdrup Ungdomsklub: P.t. 91 medlemmer. 10. klassen Solrød 10. klassen Solrød har som målsætning at skabe et uddannelsessted, som ikke er en af-slutning på folkeskolen, men mere en overgang og brobygning til ungdomsuddannelserne. 10. klassen er med i et EU - Comenius finansieret projekt, som på alle områder involverer 10. klassen i et internationalt perspektiv og foregår i et samarbejde med skoler fra Spanien, Portugal, Italien og Ungarn. 10. klassen Solrød var i foråret Gymnasiale uddannelser i overtal Hele 60% af tilmeldingerne er gået til de gymnasiale uddannelser som STX, HHX, HTX samt HF. Ved skoleårets start var der kun 30%, som ønskede disse uddannelser, så der er sket en fordobling i løbet af året - måske i takt med, at eleverne har følt, at de er blevet mere afklaret, modne og ansvarlige og derfor tør gå i gang med disse uddannelser. 30% har valgt en erhvervsungdomsuddannelse på en teknisk skole og de sidste 10% vil på handelsskolens grundforløb og slagteriskolen. Med ønsket om en god og varm sommer! Krudtuglen juni 2005 Side 9

10 Tema: H. C. Andersen H. C. Andersens 200 års fødselsdags-uge I flexugen om H. C. Andersen, som vi havde op til H. C. Andersens 200 års fødselsdag d. 2. april, havde en del af eleverne i 8. klasse valgt opgaven som pressegruppe. Opgaven gik ud på at være journalister og fotografer, opsøge ugens begivenheder og fotografere og skrive om dem til dette nummer af Krudtuglen. Det er der kommet de følgende sider ud af. Eleverne i Pressegruppen: 8a: Tobias, Martin og Mathias. 8b: June, Mariana, Klaus og Martin. 8c: Line, Nicki, Anne-Mette og Camilla Svinedrengen og ballongrisene Ugen i 1. og 2. klasserne Tekst og foto: June Nielsen og Mariana M. Jensen, 8.b I anledning af Hans Christian Andersens 200 års fødselsdag i år, er Uglegårdsskolen (og resten af landet) gået i gang med en større fejring af den verdensberømte danske digters værker. Som et led i ethvert skolebarns kulturelle opdragelse og basisviden, er H.C. Andersens eventyr med til at sætte ord på mange af de følelser, som børn og voksne oplever hver eneste dag. På Uglegårdsskolen har man i uge 13 derfor valgt at afholde en flex-uge for at Side 10 Krudtuglen juni 2005

11 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge udvide vores viden om H.C. Andersen. I de mindre klasser har man valgt at koncentrere sig om de kreative muligheder, som ligger i eventyrene; fx har 6. klasse opført et teater med H.C. Andersens samlede eventyr som omdrejningspunkt, og i den forbindelse har 2. c lavet små papmachégrise til forestillingen. udveksling af meninger med klassekammeraterne Julie, Marcus, Philip og Thomas blev de enige om den rette placering. Sidstnævnte elever var desuden yderst velinformerede, og kunne også bekræfte at forfatteren blev født på Fyn, nærmere betegnet i Odense, den 2. april Hans forældre var ikke specielt rige i kraft af faderens arbejde som skomager og moderens virke som vaskekone. Som den eneste klasse kunne de ligeledes sætte årstal på H.C. Andersens dødsår, hvilket var I 1.a var Hjalte og Emily lidt i tvivl om fødselsåret og fødebyen (bedste bud blev til Skagen efter lidt tænketid), men kunne til gengæld prompte fortælle at Andersen var en yndet teatergænger, og at han gerne ville se hans egne værker opsat på Det Kongelige Teater i København. Jais og Signe fra 1.d mente desuden at digteren i sine unge år var ulykkeligt forelsket i en kvinde inden for datidens teaterverden. Elever fra 2.a opfører en scene fra "Svinedrengen". Forrest ses Marcus som gris, bag ham Thomas og Philip som hofdamer og allerbagerst skjules svinedrengen Jonas og prinsessen Julie. Til sidst oplyste Natascha og Andreas fra 1.b, at H.C. Andersen havde en forkærlighed, og vist også et talent, for at klippe papirklip. - Mon ikke eleverne har set et par af hans mobiler (en slags pyntegenstand, som typisk hænges op i vinduer) i forbindelse med det store reklamefremstød for digterens runde fødselsdag? I starten af flex-ugen besøgte vi 1. og 2. klasse og spurgte eleverne om, hvad deres klasse skulle lave af aktiviteter, hvad de vidste om H.C. Andersen og hvad de syntes om initiativet. Eleverne havde generelt, på trods af flex-ugens umiddelbare start, et forbløffende kendskab til H.C. Andersens liv og virke i forhold til samtidens kunstverden. Vi fik bl.a. at vide af Jonas fra 2.a, at Andersen som fjortenårig var elev på en kostskole i Slagelse, hvor han til dels blev undervist af en lærer ved navn Meisling. Til at starte med mente Jonas dog at kostskolen var placeret i København, men efter en intern Som skrevet har lærerne i de små klasser fokuseret på de kreative aktiviteter, som er forbundet med H.C. Andersens værker. Der er blevet produceret ballongrise i 2.b, pap- Krudtuglen juni 2005 Side 11

12 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge machégrise i 2.c, lavet "en bunke" pap-mennesker med relation til eventyrene i 1.c, malet en masse kendte eventyrfigurers ansigter i 1.a, og i 2.j er der såmænd også blevet penslet løs, denne gang på hele malerier, som efter planen skal udstilles i gangen mellem storrum Mars og Jupiter. Derudover har stort set alle klasser på 1. og 2. årgang fået udleveret et sæt opgaver om Hans Christian Andersen. Vi fornemmede dog, selvfølgelig kun set udefra, at eleverne ikke var så begejstrede for sidstnævnte aktivitet. Som Cecilie fra 2.b udtrykte det: "Opgaverne er lange, kedelige og spild af tid!" Eleverne kunne informere om mange forskellige begivenheder og faktums i H.C. Andersens liv. Var Andersen egentlig postbud? I 2.c blev der torsdag morgen afholdt en quiz for eleverne, selvfølgelig med spørgsmål om H.C. Andersen. Som en lille applaus til spændingen havde eleverne selv skrevet spørgsmålene. Børnene satte sig i to grupper på gulvet. Stilheden og koncentrationen hænger tungt i luften, da spørgsmålet bliver stillet til en mørkhåret dreng. "Hvad lavede H.C. Andersens far?" Drengen kigger lidt forvirret rundt på sine klassekammerater. Tiden går med store "bettuttede" øjne, indtil han søger råd hos gruppen. Her er der ingen tvivl; faderen var skomager. Svaret er rigtigt og Gruppe 2 får et kryds oppe på tavlen. Emily fra Gruppe 1 får herefter et nyt spørgsmål ("Hvorfor rejste H.C. Andersen med hestevogn?"), hvilket også bliver et "gruppespørgsmål". Man bliver enige om at det nok var fordi der ikke var biler, dengang digteren levede. Efterhånden mindskes koncentrationen og eleverne begynder at hviske-tiske sammen, hvilket får lærer Julie til at fremhæve quizens regler med store bogstaver. Lidet hjælper det dog, og til sidst afsluttes legen med slutstillingen 12x-12x. Eleverne karter rundt i klasselokalet på jagt efter jakker, huer og handsker. Traditionen tro skal de små klasser udenfor både i forårs- og sommertide. Lærer Julie og hendes hjælpelærer konstaterer indbyrdes, at de nok skal fortsætte quizen en anden gang, når eleverne ikke er så energifulde. Lærer Julie delte efter en lettere militaristisk rækkeopstilling eleverne i to hold, de såkaldte Gruppe 1 og Gruppe 2. For ligesom at gøre det omvendt lagde Gruppe 2 ud. "Reglerne er simple; kan man selv svare får man to krydser. Giver man spørgsmålet videre til sin gruppe får man et kryds, og hvis denne heller ikke kan svare, kan det modsatte hold få et kryds hvis de så kan. -Det er strengt forbudt at hviske sammen, hvis ikke hele gruppen må svare! Okay?" Lige inden redaktionens afslutning, får vi et par kommentarer fra de adspurgte elever fra 1. og 2. årgang. Katrine og Christian fra 2.c mente, at det bedste i flexugen havde været de flotte papmachégrise, og det Side 12 Krudtuglen juni 2005

13 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge værste uden tvivl var lærernes opgaver. - Dette istemte stort set alle eleverne, med undtagelse af en enkelt elev fra 1.d, der glædede sig til at blive klogere på H.C. Andersen. en imponerende gengivelse af "Svinedrengen" i 2. klassernes storrum og en flot heks fra "Fyrtøjet" samme sted. Alt i alt har Uglegårdsskolen med æren i behold afholdt en kreativ, spændende og udfordrende flex-uge for de små elever. Rundt på skolen har man kunnet se adskillige udstillinger fra forfatterens eventyr, bl.a. Man kan næsten forestille sig Danmarks verdenskendte, og for tiden mest benyttede varemærkes, stolthed, hvis han kunne opleve denne omfattende fejring af hans værker og til dels også ham selv som person. Med 200 året for H.C. Andersens fødsel er der på ny skabt opmærksomhed om en af verdens måske mest underfundige personligheder igennem tiderne. H.C. Andersen ugen i 7. klasserne. af Tobias, Martin og Mathias, 8.a 7. klasserne arbejdede med det læselige. De læste eventyr højt op i grupper for 2. klasserne, - det var jo vældig hyggeligt, der var slået telte op i storrummet til dette formål. der var nogle der rigtig fik skrevet eventyr i gammeldags form med blæk. - Men nogle sad også bare og hyggede sig med at læse et eventyr og lave nogle opgaver til. Der er pyntet lidt op i deres storrum de har malet på plader, der er hængt op på skabene. Så når man går forbi, er det som om man går i et af eventyrene. Der blev også bagt kage til den sidste dag. Der skulle også synges fælles fødselsdags sang for H.C. Andersen og alle elever på hele skolen skulle med ned og synge. Der var også nogle der brugte tiden til at tegne figurer fra H.C. Andersens eventyr og Der var også kage til dem der gerne ville have noget kage. Krudtuglen juni 2005 Side 13

14 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge 8. klasserne skulle lave deres eget eventyr som skulle fremføres som teater i klassen. De skulle også skrive en historie som de selv skulle digte. H.C. Andersen ugen i 8. klasserne. af Tobias, Martin og Mathias, 8.a Muhammed 8.a. skriver eventyr. Der blev også bagt noget kage de kunne hygge sig med imens de sad og skrev. 8. klasses journalisterne arbejdede på højtryk for at få en rapport klar om H.C. Andersen-ugen til krudtuglen. De deltog ikke i H.C. Andersen opgaverne. Det betød ikke at de ikke lavede noget. For de skulle rundt på hele skolen og spørge hver årgang om hvad de havde af planer i den omlagte uge. Og skrive en rapport og aflevere til Preben. Så han kunne vælge noget til at sætte i Krudtuglen. Der bliver arbejdet hårdt på redaktionen. Det var ikke nok med kun tekst, der skulle tages en masse billeder. Nok et par billeder fra hver årgang, så der var noget at vælge imellem. - og i specialklasserne I-klasserne har arbejdet med eventyret Den Lille Havfrue. Så de skulle tegne nogle figurer fra H.C. Andersens eventyr. For at hjælpe dem med at forstå historien. Det med at de udsmykker omgivelserne er faktisk en af de mange intelligenser. Thies fra 5.i skriver sit navn på sin tegning. De har været rigtig kreative og de har udsmykket storrummet med vandplanter, fisk og havfruer, så de bygger storrummet op efter historien. Så de nærmest går i skole under vandet. Imens vi går og observerer hvad de foretager sig kan man ikke lade vær med at lægge mærke til den dejlige energi de har. De er altid glade og er leger gerne fangeleg med en. Der sker mange aktiviteter i frikvarteret. Blandt andet fodbold, stikbold, basketball, osv. Alt i alt et hyggeligt sted at være når man skal skrive en artikel. Sidste dag af flexugerne blev der pyntet i storrummet og ellers bare hygge. Der var selvfølgelig mange sørgelige miner nu da det var sidste dag. Men det havde været en spændende uge for specialklasserne og det er det der tæller. Side 14 Krudtuglen juni 2005

15 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge 6. klassernes H.C. Andersen-forestilling af Klaus og Martin, 8.b H.C. Andersens eventyrlige liv - En rejse i hans liv og eventyr Gruppe 1 Gruppe 2 I uge 13, lavede 6. klasserne, som følge af H. C. Andersen ugen, teater med nogle af Hans Christian Andersens mest kendte eventyr til børn. Deres teaterstykke var ændret på en komisk måde, så man genkendte eventyrene og så dem i et nyt lys. Klasserne var delt i to hold, og opvisningerne var fordelt, så hver hold optrådte på forskellige tidspunkter, én gang om dagen. Back-Stage (i baglokalet) var der meget (lavt) snakkeri, der hævede stemningen, og sikrede at alle havde det sjovt. I baglokalet var alt lige fra kostumer, til rekvisitter. Svinedrengens lyserøde svin, var lavet af 2. klasserne af papmaché, men ellers var deres rekvisitter og udsmykningerne lavet af dem selv. Back-Stage Krudtuglen juni 2005 Side 15

16 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge Når man stod ud på gangen, og stod og ventede på at få lov til at træde ind i teateret, hang der udsmykninger af papirklips og stof, der alle forestillede noget fra H. C. Andersens eventyr. Lærernes deltagelse i stykket, var helt ud over det sædvanlige. Der var ca. 6 lærere til 81 elever, så der var nok at holde styr på. Eleverne var blevet en smule "forkælede" af lærerne, da de havde valgt at systematisere alt, lige fra kostumer til rekvisitterne til hver enkelt elev. Når man trådte ind i baglokalet, var der orden på alt, selvom lærerne ikke var til stede. Lærerne, såvel som eleverne, fortjener stadig - den dag i dag - den største ros med stykket, og det var en succes for alle der var med til det, og det var underholdende for alle der så det. Forestillingen Vi har valgt at skrive et kort referat af forestillingen, men der vil ikke være plads til alt det spændende - så meget papir har skolen nemlig ikke råd til. Hunden med øjne så store som tekopper, soldaten fra Fyrtøjet, Prinsessen på ærten, den grimme ælling og svinedrengen Andre historier fra H. C. Andersens eventyr kunne man også genkende, som Snedronningen, Den lille pige med svovlstikkerne, De røde sko, Hyrdinden og skorstensfejeren, Hvad fatter gør - er altid det rigtige, og mange andre. Stykkerne var lavet på en humoristisk måde, så man aldrig kom til at kede sig, selvom man ikke kunne lide eventyrene. Der var alt, lige fra en syngende ko - der "muuh'er" nationalsangen, til Soldaten med fyrtøjet, der gerne ville finde sig en prinsesse at spille bordfodbold med. Det startede med at H. C. Andersen tabte sin bog med eventyr mens han læste i den Det startede med at H. C. Andersen tabte sin bog med eventyr, og alle hans eventyr faldt ud af bogen, og eventyrerne blandedes sammen mellem hinanden. Der var omkring 5 hovedpersoner, som man fulgte i løbet af historien: Hunden med øjne så store som tekopper, Soldaten fra Fyrtøjet, Prinsessen på ærten - som bar rundt på ærten, og var gul og blå over HELE kroppen - og den grimme ælling, og svinedrengen, og sidst men ikke mindst, Hans Christian Andersen. Den syngende ko - der "muuh'er" nationalsangen Ikke nok med at stykket var godt, eleverne var også gode til at "redde den", hvis der opstod problemer. For eksempel da Prin- Side 16 Krudtuglen juni 2005

17 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge sessen på ærten skulle komme ind på scenen, og de 4 andre skuespillere lå og ventede i 2 minutter - det fik publikum til at vågne op, og lige inden kom Ole Lukøje ind 5 replikker for tidligt, og stjal hele den dårlige opmærksomhed, så publikum smågrinte, og var klar til at se resten - og man lagde knap nok mærke til fejlen - en god redning fra 6. klasserne. Det var et stort stykke med alt for mange elever til de halv-stressede lærere, så når der var lidt for meget postyr bag scenen fra de 80 elever, kunne lærerne godt finde på at hæve stemmerne en smule - bare ikke under en forestilling. Efter en succesfuld forestilling, samlede lærerne eleverne, og roste dem så meget som muligt - og det er ikke så lidt. Lærerne havde dog også nogle enkelte kommentarer, som så blev udbedret i løbet af næste forestilling. Efter en succesfuld forestilling, samlede lærerne eleverne Alle ydede noget i stykket, eleverne såvel som lærerne, her alle hygget sig med stykket, og gjort alt hvad de kunne for at få det bedste frem under stykket. Vi havde en lille snak med Eva, som er en af lærerne, som arbejder på projektet. Hun sagde, at de havde været en smule stressede, men at de arbejdede med H. C. Andersen i løbet af hele året. Det hele startede mere eller mindre med, at de fik besøg af en instruktør som hedder Peter Kirk, han kom fra Olslev teater. Han lavede nogle øvelser med eleverne og de skulle så lave et af H. C. Andersen eventyr, det skulle være helt vildt med en masse komik. Det inspirerede lærerne til at lave sådan en forestilling. Det er eleverne selv som har skrevet stykket, og som lærerne ville sige: "det er nogle utroligt gode, seriøse og rare elever". Lærerne håber på at det bliver til en tradition at have PMK. (Praktisk Musisk Kreativitet). Mange af eleverne syntes, det var sjovt fordi det var spændende, og de synes også at det var en rigtig god uge. De syntes også det er nogle gode kostumer, nogle fordi de var "bløde" og passer lige til dem. Vi har efterhånden set showet et par gange, og hver eneste gang, blev det bedre. Teaterforestillingen for bedsteforældrene, var så stor en succes, som man kunne forestille sig, og eleverne blev rost af alle lærerne. Forestillingen for forældrene var helt i top, og alle var enige om, at det var noget af det bedste - og sjoveste - de havde oplevet på skolen. Det var tydeligt at eleverne havde været dybt seriøse med deres teaterforestilling. På selve H. C. Andersens 200 års fødselsdag, lørdag d. 2. april, spillede klasserne teaterforestillingen på den lille scene i Solrød Center. Det blev en lidt anden forestilling fordi scenen er så lille i Solrød Center, men der var masser af tilskuere og også i Solrød Center var forestillingen en meget stor succes. Forestillingen i Solrød Center Alle som har været med i stykket, fortjener den største ros - især da der var et par stykker, som havde en smule sceneskræk. Krudtuglen juni 2005 Side 17

18 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge Udsmykning af storrummene og fødselsdagskage I løbet af ugen blev storrummene udsmykket med motiver fra H.C. Andersens eventyr, og fredag d. 1 april fejrede vi H.C. Andersens fødselsdag med fælles kagebord og Uglegårdsskolens sang, der i dagens anledning havde fået tilføjet et vers om H.C. Andersen. Billederne på disse 2 sider er både billeder af de udsmykkede storrum og billeder fra kagespiseriet. Side 18 Krudtuglen juni 2005

19 ...Tema: H. C. Andersen års fødselsdagsuge Krudtuglen juni 2005 Side 19

20 Tema: H.C. Andersen 5.d på H.C Andersen-fodsporstur af Casper Birk, 5d D. 8/ var vi i 5.d på tur til København for at gå i H. C. Andersen's fodspor. I Magasin du Nord var vi oppe og se hans gamle loftværelse fra den tid, hvor det var Hotel du Nord. Vi startede ved Det Kongelige Teater. Der skulle vi se Ludvig Holberg og Adam Oehlenschläger statuerne Her er et billede af hans alkove i original stil Og hvem er de? Ludvig Holberg var dramatiker og han skrev komedier til teatret. Adam Oehlenschläger var digter, og han har bl.a. skrevet "Guldhornene", "Aladdin" og "Der er et yndigt land". Herefter gik vi rundt og så de forskellige steder, hvor H. C. Andersen havde boet. Fra et af stederne, kunne man se hen til det daværende billetkontor, hvor der blev solgt billetter til de store dampskibe, bl.a. Titanic. Et billede udefra af hjørnelejligheden, som også er en af hans mange boliger! Og af et ikke originalt digt, som lå i vinduet i et af hans værelser. I Nyhavn har han haft hele tre adresser, her er et billede af en af dem! Side 20 Krudtuglen juni 2005

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

100 års jubilæum. Årsberetning 2005

100 års jubilæum. Årsberetning 2005 1905 2005 100 års jubilæum Årsberetning 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 Skoledata......................... 3 Taastrup Realskole 1905-2005........ 4 Familien Egekvist på

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer Korintherbrevet 79 Jubilæum! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år Juni 2013 20. årgang lokalrådet 30 år silkeå kolav nu med køer ØHU & GF oprykket! Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere

Læs mere

Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN

Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN fornøjelse at se eleverne fra 9.a og 9.b fejre sidste skoledag. Efter fælles morgenmad samt de traditionelle karameller og barberskum, var der rigtig god underholdning

Læs mere

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007.

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007. Årsberetning Ryparken Lille Skole Skoleåret 2006/2007. 1 ÅRSBERETNING FOR RYPARKEN LILLE SKOLE SKOLEÅRET 2006/2007 Mette Lisbjerg Personalet i skoleåret 2006/2007 Endnu en gang skal der lyde en stor tak

Læs mere

Heidi, Steen, Frida og Arthur flytter ind i Hermon

Heidi, Steen, Frida og Arthur flytter ind i Hermon Nummer 7, 14. årgang, august 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Heidi, Steen, Frida og Arthur flytter ind i Hermon Post Danmark Rundt kom

Læs mere

Houlkær Nyt. Nr. 5 August 2008

Houlkær Nyt. Nr. 5 August 2008 Houlkær Nyt Nr. 5 August 2008 I dette nummer kan du bl.a. læse om: Ny Houlkær-bager Åbne institutioner Houlkærskolens jubilæum Nyt fra skolen Streetbasket kommet for at blive Ny organist i Houlkær Kirke

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 2009/2010 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 12 46 71 66 12 20 74 (Fax) 63 11 26 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk

Læs mere