Slægten Hofman-Bang til Hofmansgave ************ Et epos om slægten som videnskabsmænd, forskere og kunstnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægten Hofman-Bang til Hofmansgave ************ Et epos om slægten som videnskabsmænd, forskere og kunstnere"

Transkript

1 Slægten Hofman-Bang til Hofmansgave Tekst og fotos Margit Egdal ************ Et epos om slægten som videnskabsmænd, forskere og kunstnere Foregangsmænd indenfor kunst og videnskab - så enkelt kan slægten Hofman Bang til Hofmansgave beskrives. Slægten har haft betydning langt udover sin samtid. Dens kunst lever endnu, og den viden og fremsynethed, som slægten besad, drager vi nytte af i dag. I 1783 kom den første Hofman til stedet. Han rev den gamle forfaldne hovedbygning ned, og igangsatte opførelsen af den nuværende hovedbygning i Samme år oprettede han stamhuset Hofmansgave og bestemte, at gården skulle bære samme navn, og at slægten altid skulle bebo godset. Niels de Hofman døde allerede Hans slægtning og arving til godset, Niels Bang, var mindreårig. Godset blev drevet af hans far, indtil Niels, der skulle antage navnet Hofman Bang, selv overtog stamhuset i Allerede tidligt havde Niels Hofman Bang kastet sig over studiet af naturvidenskaberne, især botanik. Hele sit liv vedblev han de botaniske studier, og hans forskning indenfor feltet gav ny viden om botaniske forhold. Han var den Hofman Bang, der indledte slægtens naturvidenskabelige æra. I det følgende redegøres for nogle af slægtens landvindinger indenfor botanikken. Niels Hofman (Bang) Den egentlige klassisk-botaniske egn af Danmark Således karakteriseres Hofmansgaveegnen, som i 1800-tallet blev midtpunktet for botaniske undersøgelser, idet det var her mange plantearter for første gang blev iagttaget og beskrevet. J.W. Hornemanns Dansk økonomisk Plantelære udkom i Allerede i 2. udgaven fra 1806 er Hofmansgave fyldigt repræsenteret, idet 40 sjældnere plantearter opgives herfra. I 3. udgaven fra 1821 er Hofmansgave et stadigt tilbagevendende navn, ligeledes Hals overdrev, i dag kaldet Enebærodde, og flere andre steder i samme egn. Hofman Bang gav sig dog ikke blot af med de højere planter, han var også en vidende fykolog dvs. han var ekspert i alger! Han ransagede de nordfynske kyster, søer og damme, opdagede og beskrev stedse nye arter og meddelte Hornemann mange bidrag til Flora Danica. Opdagelsen af f.eks. blågrønne sandalgers geologiske betydning for dannelsen af nyt land kan tilskrives Hofman

2 Bang ligesom mange andre nyopdagelser. Vegetationen på den nyinddæmmede strand ved Hofmansgave blev især fyldigt beskrevet. Videnskabsmænd besøgte Hofmansgave, H.C. Ørsted var en af dem. Den berømte botaniker Hornemann kom her ofte, og atter andre uddannedes herfra, f.eks. botanikeren H.C. Lyngbye, som var huslærer på Hofmansgave Han blev brændende optaget af fykologien, og han gjorde både sig selv og Hofmansgave berømte, også Flora Danica skylder ham mange bidrag. I langt højere grad blev det dog N. Hofman Bangs plejedatter, Frøken Caroline Rosenberg, der blev bæreren af den botaniske tradition på Hofmansgave. Lige fra hun i 1838 kom til Hofmansgave og til sin død studerede hun botanik. Både som florist og fykolog gjorde hun sig stærkt gældende og har beriget den nordfynske flora med en mængde fund. Som kender af havalger og mosser vandt hun sit største ry. Fra Hofmansgave bredte den botaniske interesse sig ud over Nordfyn. I slutningen af 1800-tallet gjorde andre sig bemærket, f.eks. Elias Møller på Østrupgård og skovfoged Frants Petersen i Bederslev Dale. I botanisk henseende er Nordfyn således intet Terra incognita tallets mange botaniske opdagelser hæfter vi os måske ikke så meget ved i dag, hvor den danske flora er velkendt. Vi nøjes med at beundre det prægtige herbarium på Hofmansgave, vi begejstres over, at H.C. Andersen fandt inspiration på Hofmansgave til sit lille eventyr Vanddråben - i virkeligheden var godset slet ikke til at komme udenom! Måske glæder vi os i dag mest over den vidunderlige park! Men betænk - vi står i stor gæld til slægten Hofman Bang!! Niels Erik Hofman Bang N.E. Hofman Bang, der drev godset fra 1840, nærede også en levende interesse for botanikken. Han ydede, som sin forgænger, en stor del bidrag til videnskabelige værker, bl.a. til Joh. Langes flora og til Flora Danica. På sine ældre dage helligede han sig pomologien og sin elskede have på Hofmansgave.

3 I landoeconomisk henseende revolution af hele det danske landbrug. I 1800-tallet gennemgik det danske landbrug en forvandling. Efter stavnsbåndets løsen, landsbyfællesskabets ophør, hoveriets ophør m.v. var der brug for nye og forbedrede metoder til jordbearbejdning og husdyrbrug. Hofmansgave var anset for at være en af landets bedst drevne herregårde, og dygtige unge landmænd søgte i stort tal hertil for at lære. Hofmansgave var det første sted, hvor roerne vandt indpas, og hvor der blev gjort forsøg med malkekvæg o.s.v. En lang række det var her det skete første gang kan opregnes - her fortælles om nogle af slægtens fortjenester på landbrugsområdet: Niels Hofman Bang, født 1776, havde stor interesse i agerbrug og praktisk landbrug. Han var foregangsmand med kartoffeldyrkning, rajgræsdyrkning, hørdyrkning, mergling, frugttræsplantning og hedeplantning. Niels Erik Hofman Bang blev født på Hofmansgave i Han fik en alsidig videnskabelig uddannelse, som også omfattede landbrugsvidenskab. I 1830 erne opholdt han sig i Sverige, hvorfra han i 1840 vendte tilbage til Danmark og overtog forpagtningen af Hofmansgave. Med sig bragte han den svenske harve, en helt ny og effektiv harvetype. Danskharven har smalle tænder, som spidser til, hvorimod svenskharvens tænder er både længere og kraftigere og bliver bredere mod enden. Denne harvetype var langt bedre egnet til den omstilling i jordbruget, som fandt sted i 1800-tallet. Svenskharven kom i brug overalt, og er i dag indbegrebet af en harve, en ganske almindelig harve - en harve som dog betød en Svenskharve. Harver, tromler, såmaskiner, knusere og forskellige andre redskaber blev indført fra mange lande. Redskaberne blev afprøvet og forbedrede, og mange vandt udbredelse, men ingen som den svenske harve, der spredtes i tusindtal. I 1845 startede en landbrugsskole på Hofmansgave! En af Danmarks første læreanstalter i landbrug overhovedet! Undervisningen var væsentlig teoretisk i agerbrug, kvægavl, bogholderi, tegning, matematik, landmåling, nivellering, botanik, kemi, fysik samt kommunal- og landboforhold. Der afholdtes jævnlig eksaminationer og ekskursioner. I raps- og kornhøsten deltog eleverne i det praktiske arbejde. Der var dygtige lærere, såsom forstkandidat Meyer, cand. polyt. Sødring, cand. polyt. Knud Høyer og eksam. jur. avls- og godsforvalter Lund på Hofmansgave. Selv underviste N.E. Hofman Bang også, og i de 11 år skolen bestod, var den godt søgt af dannede og bemidlede unge mænd, et års ophold kostede kr. Der var årligt omkring en halv snes elever på selve landbrugsskolen, men i langt større tal uddannedes der samtidig alm. elever ved Hofmansgave.

4 N.E. Hofman Bang var en kyndig landbrugsforsker. Han holdt foredrag rundt om i landet og offentliggjorde forsøgsresultater, afhandlinger m.v. i Tidsskrift for Landøkonomi, Ugeskrift for Landmænd m.fl., han var en yderst produktiv landøkonomisk forfatter. Han var en autoritet indenfor fåreavl og uldsortering. Han indførte alsikekløver og italiensk rajgræs i græsmarken, og han virkede for rodfrugtdyrkningens udbredelse. Havebrug og frugtavl var en særlig mærkesag. Fra træskolen i Orleans indkøbte han omkring frugttræer, som blev fordelt rundt omkring i Danmark. En søskendeflok Ni søskende på Hofmansgave foreviget i Niels Erik Hofman-Bang, født 1844, død 1929, blev i 1871 gift med Charlotte Louise Müller, født 1851, død Parret fik i alt 9 børn - en børneflok med betydelige kunstneriske anlæg. Flokken talte både en forfatterinde, en malerinde og en billedhuggerinde! De blev med rette berømte som skabere af stor kunst! Ældgamle æbletræer på Hofmansgave. Når man på Nordfyn fremviser et træ med "Hofmansgaveæbler", er der ikke tale om en speciel sort, men om et træ der stammer fra godsets træskole.

5 Forfatterinden Inge Hofman-Bang Født 1875 død Inge Hofman-Bang skrev en lang række digte, skuespil og romaner for børn, unge og voksne, f.eks.: Når tågen letter: Fortælling (1916). "For nu stander landet i våde": Historisk skuespil (1919). Bag mørke bjærge: Digte (1925). Strejflys: Rids fra Palæstina (1925). Sange om Israel tillige med oversættelse af nogle jødiske digte (1927). Fruen til Helminge: Drama i 4 akter (1928). Skiftende billeder: Fortællinger (1929). En bortrømt præst: Billeder fra middelalderens Tyrol (1932). I ulvedalene: En midsommeraften for 1000 år siden (1934). Jøde (1938). Jeg! (1939). Jonas (1944). Mørke og lys (passionsspil opført på Rønde højskole i 1958). Peberroden og andre rids (1958). Portvagt for Danmark (1962). Ben Juda - den udvalgte (1964). Håndtasken (1967). Oktobernatten 1412 ( historisk roman som forfatterinden fuldendte før sin død i 1970). Desuden var Inge Hofman-Bang en flittig bidragyder til aviser, tidsskrifter og bøger. Mange artikler i Fyns Tidende viser forfatterens interesse for børn og unge. Hun gav sit besyv med om opdragelse og undervisning, om unge pigers "værnepligt" dvs. et år i huset oma. Landbrug, udenrigspolitik (Israel stod hendes hjerte nær), og religiøse forhold var også blandt den vidtfavnende forfatters emner. Billedhuggerinden Ausa Hofman-Bang Født 1882 død I det lille museum på Hofmansgave kan man se en kopi af bl.a. et af Ausas betydelige værker, En af de mange kaldte hun sin faldne kriger fra Originalen i bronze findes ved Garnisons kirke i København. "En af de mange" Inge Hofman-Bangs artikler om livet på Hofmansgave er af største interesse i dag.

6 Malerinden Ellen Hofman-Bang Født 1879 død Ellen Hofman-Bang er her på egnen mest kendt for sine altertavler til kirkerne i Gerskov og i Otterup. Hun er også kunstneren bag altertavlen i Sct. Peters kirke i Randers og så langt væk som på Færøerne, i Nordskala kirke, har hun en altertavle hængende. Hun malede flere nationale genrebilleder, f.eks. Dronning Margrethe stifter den nordiske union Et andet i samme genre, portrættet af dronning Dagmar og hendes mor, smykkede kongeparrets vægge på Amalienborg. Rundt om på Nordfyn kan man være heldig at støde på hendes fine billeder i private hjem. F.eks. billedet af smeden i Hasmark, Erik Mikkelsen og hans kone Mette Marie, som hun malede Desuden illustrerede Ellen Hofman- Bang flere bøger, søsterens bl.a. En illustreret børneudgave af Fadervor var blandt hendes arbejder i Kabinettet på Hofmansgave, eller legeværelset, som det også kaldes, er prydet af Ellen Hofman-Bangs vidunderlige portrætmalerier. Fra v. ses Oluf Hofman-Bang, frk. Ebba, et selvportræt af frk. Ellen og over radiatoren endnu to af søstrene, Kirsten og Rigmor. Detalje fra et af Ellen Hofman-Bangs nationalromantiske billeder: "DronningDagmar bæres i land." Skitsemuseet på Hofmansgave. Ellen og Ausa i atelieret på Hofmansgave i 1915.

7 Et stamhus uden arvinger! Niels Hofman (Bang) Niels Erik Hofman Bang Niels Erik Hofman-Bang beskyttelse af bygplanters fotosyntese ved høj lysintensitet og lav temperatur, rapsforædling, forædling af Campanula, fremme af den naturlige modstandsdygtighed mod svampeangreb i byg og andre frøsorter, biomasseproduktion og genvækst i korn, kølelagring og skovplanters kvalitet, planters kvælstofomsætning, kuldestres respons i hvede og byg, plantebeskyttelse i kålafgrøder m.fl. Niels Oluf Hofman-Bang generationer af slægten Hofman-Bang blev det til på Hofmansgave. Niels Oluf Hofman-Bang blev den sidste i slægten der arvede stamhuset. Han var ugift, og da hans bror, Tyge, ligeledes var ugift og ikke havde børn, var der ingen arvinger til stamhuset, der kun kunne arves på mandssiden. Inge, Ellen og Ebba i De sidste af slægtens ætlinge, som boede på Hofmansgave var de tre frøkener Inge, Ellen og Ebba Hofman-Bang, søstre til Niels Oluf. Søstrene døde i henholdsvis 1970, 1971 og Hofmansgave. I denne slægt, som altid havde tegnet fremskridtet, blev det bestemt, at Hofmansgave skulle drives videre i slægtens ånd. I dag er Hofmansgave således en stiftelse, hvor der på markerne drives forsøg med planteavl. Desuden uddeler stiftelsen Hofmansgave betydelige beløb til planteforskning. F.eks. blev der i 1992 uddelt 2.9 mill. kr. til støtte af forsøg med

8 Hofmansgave tegnet 1847 af Eckardt. Hofmansgave - barok eller rokoko? Hofmansgave er opført , dvs. tiden er rokoko. Man må da også kalde bygningen rokoko, hvilket ses af udsparingerne med knækkede hjørner ved vinduerne, som er typiske rokokotræk, der også findes på f.eks. Lerchenborg og på en del bygninger omkring Amalienborg. Det profilerede murværk med ørelisener - flade piller som kun træder lidt frem fra murfladen, uden kapitæl - er også typisk rokoko. Dog er det rokoko iblandet barok - eller en gammeldags bygning for tiden. Typisk for rokoko er det usymmetriske - og Hofmansgave er meget symmetrisk, altså baroktræk. De stejle tage og de kraftige, svulstige gesimser er også baroktræk. Alt i alt: Bygningen er rokoko med ældre træk! Hofmansgaves hovedbygning er ikke nogen borg med tårn og tinde, men en hyggelig bolig i barokstil. - Sådan beskrev Inge Hofman-Bang selv sit hjem. Derfor bliver man noget overrasket, når hovedbygningen andre steder beskrives som rokoko! Er Hofmansgaves hovedbygning egentlig opført i barok eller rokoko? Snart læser man det ene og snart det andet! Det må vi have en fagmand til at afgøre, og vi har spurgt arkitekt Jørgen Ganshorn, tidl. museumsinspektør i Den fynske Landsby: Tekst og fotos Margit Egdal

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1998

Vejby-Tibirke årbog 1998 Vejby-Tibirke årbog 1998 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1998 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Gladsaxe Byarkiv 1 Bagsværd Observationshjem - tidligere Bagsværd Spædbørnehjem... side 3 Søskendehjemmet Haraldslund

Læs mere

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014 100 års jubilæumsbog KOLOFON Forfatter: Katrine Corvinius Lund Foto: Thorsten Wilstrup Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv Sahva, privatfotos Layout

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde Himmerlandsbønder og Gamle Slægtsgårde Søren Sørensen Hegnsvang 1965 Efterfølgende bog er udgivet af Søren Sørensen, Hegnsvang i 1965. Jeg fik bogen af min far ved udgivelsen og den har ligget hen siden.

Læs mere

Kartoflen kom til Nordfyn og blev der!

Kartoflen kom til Nordfyn og blev der! Kartoflen kom til Nordfyn og blev der! Af Margit Egdal Kartofler er basismad og så almindelig en spise, at man skulle tro, de lækre, gule rodknolde havde været her altid. Men hverken vikingerne eller ridderne

Læs mere

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år Jørgen Thomsen Patriotisk Selskab i 200 år Fem fremtrædende fynboer stod bag det opråb, som i 1810 førte til dannelsen af Fyens Stifts patriotiske Selskab. Det nye selskab skulle ophjælpe det hjemlige

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«af Hans Bohr Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«2 Så langt jeg kan huske tilbage er det minder fra Tisvilde, der dukker op. Mine forældre havde lejet hus

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

BLICHERNOTER. En digtdebut for 200 år siden.

BLICHERNOTER. En digtdebut for 200 år siden. BLICHERNOTER indeholder Om Blichers digtdebut 1814 Generalforsamling. Generalforsamlingsberetning Om Blicher-noveller der har tilknytning til Vestlig Profil. Eneboeren på Bolbjerg Henrik Ljungberg Kniplerinden

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Lad os frede om disse piger

Lad os frede om disse piger Lad os frede om disse piger Del I Bestyrelsen for Fredehjems oprettelse og virke 1906-84 Forfatter: Finn Andersen Historiker, Ph.d. Videncentret for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Redigering:

Læs mere

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb. 1962 25 års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25

Læs mere

Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon.

Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon. Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon. Af Margit Egdal Det vakte givet stor opsigt, da den kendte skolemand i Vennebjerg, Jørgen Mariager, måtte skilles fra

Læs mere

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler.

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. De kvindelige fynbomalere JOHANNES LARSEN MUSEET Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. Til Læreren: Kan bruges både før og efter besøg

Læs mere

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om FRUGT Æbler INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 TEMA OM FRUGT Æbler Delemne

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Fotograf: Per Madsen. for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

Fotograf: Per Madsen. for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge Fotograf: Per Madsen 2 0 1 0 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1 2 En glædelig begivenhed! A. S. Augsburg For mange år siden, mens vor borgmester hed Holger Waage,

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

signe tind holm af Eigil Holm

signe tind holm af Eigil Holm signe tind holm af Eigil Holm Eigil Holms Forlag 2014 Indhold Signes data 4 Fra Signe mødte Eigil...6 Biler 7 Kaskelot og Biologforbundet 8 Sommerhuset 9 Snestorm og byggeri 10 Flygelet 13 Signes kontor

Læs mere