Handleplan for læsning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for læsning 2012"

Transkript

1 Gl Lindholm Skole Handleplan for læsning en skole med F A R T

2 Side 1 af 23

3 Indholdsfortegnelse Handleplan for læsning/handleplanens struktur s. 3 Hvad er definitionen på læsning s. 4 Den interaktive læsemodel s. 5 Læsning i børnehaveklassen s. 6 Lix- og Let-tal s. 6 Det pædagogiske læringscenters rolle s. 6 Det gør vi s. 7 Anvendte læsematerialer s. 8 Læsning i indskolingen s. 9 Det gør vi s. 9 Fra Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (UVM) s. 10 Anvendte læsematerialer s. 11 Læsning på mellemtrinnet s. 12 Det gør vi s. 12 Fra Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (UVM) s. 13 Anvendte læsematerialer s. 15 Læsning i overbygningen s. 16 Det gør vi s. 16 Fra Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (UVM) s. 17 Anvendte læsematerialer s. 20 Faste specialpædagogiske tiltag (skema for bh.kl.-9. kl.) s. 21 Evaluerings- og testplan for skolen (skema for bh.kl.-9. kl.) s. 22 Afsluttende bemærkninger s. 23 Færdigredigeret januar 2012 Side 2 af 23

4 Handleplan for læsning på Gl. Lindholm skole Det er vores ønske, at handleplanen for læsning skal være et dynamisk arbejdsredskab for alle skolens lærere. I øvrigt henvender den sig også til skolens øvrige ansatte, skolebestyrelsen og andre særligt interesserede. At sætte fokus på læsning og derved forhåbentlig forbedre elevernes læsning i fagene, er et ansvar, som alle lærere må påtage sig. Hver enkelt lærer har ansvar for den specifikke læsning, som netop er nødvendig i det fag, den pågældende lærer underviser i. Handleplanen skal betragtes som en hjælp til alle lærere, en plan, som fortæller om netop vores skoles praksis og intentioner på læseområdet. Handleplanens struktur Vi har valgt at dele handleplanen op på følgende måde: Læsning i børnehaveklassen Læsning i indskolingen Læsning på mellemtrinnet Læsning i overbygningen Inden for hvert afsnit er der opstillet mål for læsningen. Målene er vejledende men dog forankret i Fælles mål. Målene kan bruges som anvisning på, hvor den enkelte elev/klasse befinder sig eller er på vej hen. Der bliver også angivet tiltag, som skal fremme motivationen for læsningen indenfor hvert afsnit Ligeledes er der inspiration at finde i hvert afsnit i form af afprøvede materialer og pædagogiske tiltag, som har medvirket/kan medvirke til at udvikle og fremme læsningen. Det er hensigten at gøre handleplanen dynamisk. Vi håber på at kunne udbygge/forandre planen løbende med hjælp fra lærerne, sådan at planen bliver ajourført og hele tiden beskriver vores aktuelle praksis. Josefine Ottesen - forfatterforedrag OBS: Når du ser et blåt link i teksten, kan du holde CTRL-knappen nede og trykke på linket for at springe dertil. Nogle link er til bogmærker i dette dokument, mens andre er eksterne. Side 3 af 23

5 Hvad er definitionen på læsning En god læsefærdighed består helt overordnet af to hovedkomponenter, nemlig afkodning og læseforståelse. Afkodning forstået som den færdighed, der sætter læseren i stand til at se, at krusedullerne på papiret repræsenterer bogstaver, at bogstaverne har hver deres navne og lyde, og hvis man sætter lydene sammen, opstår der ord ord vi genkender fra det talte sprog. Når læseren opnår en forståelse af det, han afkoder, er der tale om en egentlig læsning. Læsning = afkodning x forståelse Afkodning Forståelse 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Læsestrategier (læseformål) Tekststrukturelle virkemidler Strategier til at organisere viden Læsning er: at forstå skrevne meddelelser at genskabe et forestillingsforhold på basis af identifikation af tekstens ord og forhåndskendskab til tekstens begrebsverden (Udvalget til forberedelse af national handlingsplan for læsning) Side 4 af 23

6 På Gl. Lindholm Skole tilrettelægger vi læseundervisningen ud fra nedenstående læsemodel Metabevidsthed Viden om verden Hukommelse for tekst Viden om sprog: syntaks semantik pragmatik Den centrale meningsskaben de funktion Ordkendskab ordbilleder ordforråd Viden om tekster Bogstav/Lyd kendskab (Efter Ehris interaktive læsemodel 1995) Den interaktive læsemodel illustrerer, hvor mange delelementer der har betydning for læserens udbytte af det læste. Forklaring til modellens enkelte elementer: Bogstav/lydkendskab (grafem- fonemkendskab) har direkte med afkodningsfærdigheden at gøre. Hvis læseren skal bruge for megen energi på at afkode, går det ud over den centrale, meningsskabende funktion. Ordkendskab dækker både de ord læseren har lagret i sin hukommelse samt de parate ordbilleder, han har. En læser med et stort ordforråd, får et meget større udbytte af en tekst, end en læser med et lille ordforråd. Hukommelse for tekst hjælper læseren til at sætte tekster i relation til tidligere læste tekster. Metabevidsthed er læserens opmærksomhed på egne tankeprocesser. Det er bevidsthed om, hvornår man forstår, det man læser, og hvordan man ændrer strategi, hvis man ikke forstår det, man læser. Viden om verden dækker den forståelse læseren har af sin omverden. Viden om sprog indbefatter læserens kendskab til tekstens opbygning (syntaks), tekstens indholdsmæssige betydning (semantik) samt enkeltords egentlige betydning i den sammenhæng, de forekommer i (pragmatik). Viden om tekster hjælper læseren til at kunne gennemskue teksttypen. Dette har stor betydning for, hvilken læsemåde og hvilke læseforståelsesstrategier det vil være hensigtsmæssigt at anvende. Side 5 af 23

7 Læsning i børnehaveklassen Lix-tal (Læsbarhedsindex) Lix er en skala, der giver et mål for en teksts læsbarhed. Lix opgøres som det gennemsnitlige antal ord pr. helsætning, plus procentdelen af ord med mere end seks bogstaver. Et lavt lixtal giver ingen garanti for at teksten er letlæselig, idet udregningen bl.a. ikke tager hensyn til hvordan teksten er opbygget. Her tænkes på sætningskonstruktion, ræsonnement, andel af fremmedord m.m. Læsekonsulenternes landsforening har lavet en vejledende tabel for lix-tal ift. klassetrin. Let-Tal (læse-egnethedstal) Let tal kan fungere som et alternativ eller supplement til lix-tal, der især i begyndertekster kan være unøjagtige. Ved lix tages der nemlig ikke højde for gentagelser, billeder osv., som kan have betydning for en teksts læsbarhed. Let-tal er bedst anvendelig til de letteste letlæsningsbøger. Det laveste lettal for en bog er 5 og det højeste er 20. Til forskel fra lix tager lettal højde for ords gentagelser. Et hyppigt langt ord f.eks. fiskestang, vil i lix resultere i et højt tal, selv om de fleste børn hurtigt genkender ordet. For 2.-3.klasse vil lix være det bedst egnede redskab. Det pædagogiske læringscenters rolle i læseprocessen i indskolingen PLC skal motivere eleverne til at læse mere bl.a. ved: højtlæsning også med brug af den interaktive tavle at sammensætte frilæsningskasser og emnekasser at lave udstillinger, der vækker elevernes nysgerrighed og læselyst at gennemføre små læsekonkurrencer f.eks. Hurtiglæserbanden præsentere nye bøger at være et rart sted med plads til læsning og fordybelse Side 6 af 23

8 Læsning i børnehaveklassen Læsning i børnehaveklassen Det gør vi: Den første skoledag inviteres forældrene til et informationsmøde, hvor bl.a. læsevejlederen informerer om forudsætningen for læsning og læseindlæringen. Forældrene opfordres til at læse/billedlæse/stimulere/samtale med deres barn. Her udleveres også en læsefolder udarbejdet af læsevejlederen. (Link til læsefolderen) Eleverne møder i skolen med mange forskellige forudsætninger for at lære, men ens for dem alle er nysgerrigheden, forventningen, videbegæret og lysten til at lære på hver sin måde. Det er vigtigt at eleverne i børnehaveklassen videreudvikler færdigheder, viden og erfaringer, som de allerede har tilegnet sig, før de kommer i skole. Hver dag udarbejdes der en dagsorden i samarbejde med eleverne, så de kan få en fornemmelse af dagens opbygning og for det skrevne sprog. Klassens tøjdyr er med eleverne hjemme på skift. Eleverne sammenfatter en lille fortælling om tøjdyret på skrift sammen med deres forældre, som efterfølgende læses højt for klassen af eleven sammen med børnehaveklasselederen. Der lægges i øvrigt stor vægt på, at eleverne på skift får lov til at fortælle om egne oplevelser, og at klassen lytter interesseret og er i stand til på skift at stille spørgsmål og at holde en dialog i gang. Blandt andet derved udvikles elevernes ordforråd, deres sprogbrug og sproglige bevidsthed. Der tilstræbes endvidere at læse højt for eleverne hver dag, og at samtale om indholdet, så eleverne veksler mellem at lytte og at ytre sig. Dialogisk oplæsning foregår i mindre grupper, og her er pædagogen også en central person. Én gang om ugen har eleverne mulighed for at låne bøger på skolens bibliotek (PLC). Det er vigtigt at eleverne opnår en god læselyst og derved udvikler deres ordforråd og begrebsverden samt fantasien. I begyndelsen benytter eleverne sig kun af legelæsning og logografisk læsning, idet de genkender ordbilleder. Der arbejdes med sproglege med inddragelse af rim og remser, antonymer, synonymer, homonymer m.v. De kommende 1. klasses dansklærere deltager i undervisningen i 2 lektioner om ugen. De arbejder bl.a. med den begyndende læseindlæring efter et program Hop ombord i lyd og ord, hvor bl.a. bogstav-lyd understøttes af håndfonemer. Der laves en udstilling af ting, der begynder med ugens bogstav. I løbet af året arbejdes der i perioder med forskellige emner. I den forbindelse eksperimenterer eleverne også med selv at skrive f.eks. undertekster til de tegninger, de har lavet eller til de fotografier, der er taget til emnet. Den tidlige skrivning har en positiv indflydelse på læse- og skriveudviklingen, så derfor arbejder eleverne med skrivning fra skoleårets start. I begyndelsen er det ofte skriblerier. Efterhånden som bogstavindlæringen skrider frem, kommer bogstaverne på række - men ikke som ord. Senere vinder den opdagende skrivning indpas, hvor eleverne kan høre, hvad ordet begynder med og kan skrive enkelte korte lydrette ord. Hen mod slutningen af skoleåret, er mange af eleverne i stand til at skrive små sætninger. Side 7 af 23

9 Læsning i børnehaveklassen Anvendte læsematerialer - Bh.kl.: Materialer: Hop ombord i lyd og ord Skrivevejen Faglig læsning: - Kanonlitteratur: Lange Peter Madsen Mis med de blå øjne Aben Oswald Halfdans ABC Genre-arbejde: - Eventyr: H.C. Andersen: Den grimme ælling Fyrtøjet Klods Hans De 3 bukke bruse Grimm: Rødhætte Hans og Grethe Trivsel: Bogen om Rosa Fies far Mor Tudse og spidsmus Tarvelige Tom Tænder: Karius og Baktus Kindtanden Knud Løvebøgerne Astrid Lindgren Pelle Haleløs Forfattere og romaner: Poulsens pirater Tarvelige Tom Nanna Nokkefår får nok Axel elsker biler Garmanns gade Fies far Mikkel Møl og regnbuen Andet evt. ekstra materialer til differentiering: På vej til den første læsning Ekstra letlæselige bøger for børn der er begyndt at læse Gl. Lindholm Skole har abonnement på: Mikroværkstedets elevaftale Så alle forældre kan downloade programmer som CD-ord, Skanread, stemmer, Alf og alfabetet, Lyd- og læserummet, 10-finger, Ordbogsværktøjet, Little bridge, Matematik i Måneby og meget mere på: via unilogin. Lærere kan med fordel reklamere for sagen. Her er noget for alle kl.trin. Forældre og elever kan naturligvis få hjælp af it-vejlederen. Side 8 af 23

10 Læsning i indskolingen Læsning i klasse Det gør vi: Arbejdsformer i indskolingen: Individuel læsning Højtlæsning Makkerlæsning Biblioteksbesøg Læseteater Emnearbejde Faglig læsning i kursusform Story-line Værksteds-arbejde Bogormen læsning i klassen med et synligt resultat på antal læste sider. Undervisningen i læsning på klassetrin handler i første omgang om at lære at afkode bogstaverne til ord. Vi arbejder meget med lydene. Dette gøres bl.a. gennem rim og remser og leg med ordene. Vi forsøger så hurtigt som muligt at få læsningen og det skriftlige udtryk til at hænge sammen, da de to elementer støtter hinanden. Der arbejdes meget med børnestavning, som i sin enkelthed bygger på, at man skriver de lyde, som man kan høre i ordene, når man siger dem. Der orienteres om denne måde at arbejde på, når der afholdes forældremøder, idet et godt resultat bedst opnås, når man får forældrene med på banen. Foruden det daglige arbejde med læsningen sættes der hurtigt ind med arbejdet med individuelle læsebøger, hvor der anvendes læsekort. Læsekortet er et vigtigt bindeled mellem skole og hjem. Hjemmet noterer, hvad der læses, og hvordan læsningen derhjemme er gået. Forældrene støtter på denne måde børnenes læsning og træner kontrolleret med læsningen derhjemme. Her er det meget vigtigt, at det valgte læsestof passer til den enkelte elev. Det er lærerens ansvar at finde passende læsestof i samråd med PLC. Der arbejdes også med begyndende faglig læsning. Her arbejdes med den specielle måde at læse en faglig tekst på. Dette begyndende arbejde danner grundlag for og udgangspunkt for den faglige læsning i skoleforløbet. Arbejdet med læsningen foregår også i værkstedsarbejde, hvor leg med ord læsning stavning skriftligt udtryk m.m. udvikler børnenes læsning. Arbejdet med læsning og stavning fortsættes og udbygges i 3.klasse. Der arbejdes stadig med afkodning af det læste, men nu beskæftiger man sig mere og mere med at gå i dybden med teksterne. Man ser på indholdet af det læste samt det, der står mellem linjerne. Der arbejdes med referat både mundtligt og skriftligt. Elevernes ordforråd, begrebsforståelse og sprogbrug nuanceres og udvides. Man arbejder også med en teksts afsender og modtager. Eleverne optræder selv i forfatterens rolle. Forfatterskaber som Astrid Lindgren, Ole Lund Kirkegård, Katrine Marie Guldager analyseres og forfatternes særegne måde at skrive på studeres. I 3.klasse arbejdes der også med drama og læseteater for at styrke den mundtlige udtryksform. Side 9 af 23

11 Fra Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder. UV-ministeriet Indskolingen: I opbygning af elevernes læsekompetence arbejdes henimod at: anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier søge forklaring på ukendte ord opnå passende læsehastighed og præcision genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste læse fiktive og ikke-fiktive børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad begynde at læse sig til viden i faglige tekster Fra matematik i 3. kl.: Opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. vha. regneudtryk, tegninger og diagrammer (modelleringskompetence). Afkode og anvende enkle matematiske symboler, herunder tal og regnetegn, samt forbinde dem med dagligdags sprog (symbolbehandlingskompetence). Modtage, arbejde med og videregive enkle skriftlige og mundtlige informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk Tekststykker i matematik udgør ofte en ekstra læsevanskelighed, idet læseren her også skal bruge energi på at finde opgavens egentlige problemstilling - og holde styr på en mængde andre informationer undervejs. For at gøre tekststykkerne mere overskuelige kan eleverne med fordel lære at bruge procesnotater og forskellige former for understregning af tekstens informationer. læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste udvikle begyndende læserutiner finde og vælge bøger til egen læsning læse lette norske og svenske ord og sætninger Se også skema med evalueringsoversigt (link). Se også skema med faste specialpædagogiske tiltag (link). Indskolingen: Læsning i andre fag Fra N/T i kl.: Ved arbejdet med de forskellige tekster læges der vægt på den faglige læsning som et gennemgående og vigtigt tema, der skal sætte eleven i stand til at forbedre deres muligheder for at forstå og tilegne sig teksternes faglige indhold. Det kan være en fordel at arbejde med betydningskort, elevproduceret ordbog, Danske dyr website med differentierede tekster i forhold til læseniveau med tilhørende opgaver. Fra kristendomskundskab og historie i 3. kl.: Fagene er kendetegnet ved berettende tekster. Formålet med berettende tekster er at genfortælle begivenheder, de er kronologisk opbygget. De beskriver ofte hændelser, der er en konsekvens af eller får indflydelse på andre hændelsesforløb. For at give eleverne et større overblik over begivenhederne vil det ofte være en hjælp at lære eleverne følgende notatteknikker: Kolonnenotater (hvornår - hvad), Billednotater (kopier billeder fra bøgerne og lad eleverne skrive en lille tekst hertil). Side 10 af 23

12 Anvendte læsematerialer i indskolingen Anvendte læsematerialer - 1. kl.: Materialer: Den første læsning Bogstavbog/læsebog Faglig læsning: - Kanonlitteratur: - Genre-arbejde: Det har vi fravalgt i år Forfattere og romaner: Oplæsning af Ole Lund Kirkegaard Andet evt. ekstra materialer til differentiering: Individuelle læsebøger: Kiwibøger Søren og Mette Superbog Andre bøger fra biblioteket Vi arbejder i værkstedet flere gange om ugen, hvor meget af det handler om læsning Anvendte læsematerialer - 2. kl.: Den første læsning 2 Arbejdsbog til Den første læsning Den første læsning 2 - frilæsning Faglig læsning: - Fagligt læsekursus: Første fakta Let fakta De små fagbøger Kanonlitteratur: - Genre-arbejde: Eventyr-genren Forfattere og romaner: Katrine Marie Guldager Frk. Ignora Andet til differentiering: Makkerlæsning Biblioteksbesøg Oplæsning Læsekort Værkstedsundervisning Individuel læsning Søren og Mette bøgerne Maria og Martin Anvendte læsemat kl.: Godt på vej 3 (læseog arbejdsbog) Sikker stavning Skriv Nordlys Nordiske tekster på dansk, norsk og svensk Faglig læsning: Første fakta De små fagbøger (læsekursus) Opskrifter I Godt på vej 3 er der fakta læsning Kanonlitteratur: - Genre-arbejde: Digte Rim og remser Gys og gru Romanuddrag Fakta/fiktion Mystik og magi Drama Manuskripter Forfattere og romaner: Ole Lund Kirkegård med alle hans værker Kim Fupz Aakeson Bjarne Reuter, En som Hodder, til højtlæsning Astrid Lindgren, Verdens bedste Astrid Andet til differentiering: Min tredje dansk bog Ny skriftlig for tredje Frilæsnings bøger Individuelle læsebøger Cd-ord-oplæsning på computer Læsebånd Biblioteksbesøg Makkerlæsning Højtlæsning på klassen eller for 0. kl. Side 11 af 23

13 Læsning på mellemtrinnet Læsning på mellemtrinnet Det gør vi: På mellemtrinnet forudsættes det, at eleverne nu er i stand til at afkode en tekst. Læsningen handler om at forstå det læste, ikke kun hvad der står på linjen, men også hvad der står mellem linjerne. Der arbejdes meget med læseforståelses strategier, og eleverne lærer forskellige læseteknikker at kende, da der præsenteres mange forskellige tekstgenrer. Den faglige læsning indgår også som en naturlig del i undervisningen. Brugen af læselog prioriteres højt, idet skrivningen også er en vigtig del af læsningen. Her skal eleverne skrive før, under og efter læsningen af teksterne. Notaterne fra læseloggen bruges i litteratursamtalen for at fastholde samtalen på tekstens præmisser, og for at elevernes egne tanker og vurderinger kommer frem i dialogen på klassen. Desuden vil bl.a. meddigtning, miljøbeskrivelse, synsvinkel, sproglige virkemidler, komposition, referat og boganmeldelse også være i fokus. På mellemtrinnet er det fortsat meget vigtigt at motivere alle elever til at læse forskelligt litteratur. Til den individuelle læsning er der mulighed for at låne bøger på PLC, som klassen besøger én gang ugentligt. Højtlæsningen foregår dels ved læsevenner-projekterne samt læseteater og makkerlæsning. Alle elever skal have lige mulighed for at kunne deltage i undervisningen, derfor er kompenserende IT på mellemtrinnet også et vigtigt tilbud til læsesvage elever. På 5. årgang er der i år en ekstra dansklærer fra kompetencecenteret tilknyttet samtlige dansktimer, som er placeret parallelt i de to klasser. Det er en bedre udnyttelse af den specialpædagogiske bistand, idet den ekstra dansklærer er med i lærerteamet og hele tiden er på forkant med tilrettelæggelsen af undervisningen for bedre at kunne sætte ind over for de fagligt svage elever i klassen. Læsebånd på Gl. Lindholm Skole I løbet af året er der faste læsebånd på skolen. Der eksperimenteres stadig med læsebåndets udformning og udstrækning, men idéen er at ALLE på skolen læser i et givent tidsrum uanset fag. Som minimum er der pt. Læsebånd i 2 koncentrerede forløb á 4 uger (20 min. morgen). Eks.: På 2. årgang køres der læsebånd i 4 dage ugentlig hele året igennem. Side 12 af 23

14 Fra Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder. UV-ministeriet Mellemtrinnet: I det videre arbejde med læsning skal undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk Det pædagogiske læringscenters rolle i læseprocessen på mellemtrinnet PLC skal gennem sine aktiviteter omkring læsning være en motiverende faktor for eleverne. at finde egnet læsestof til eleverne at lave udstillinger, der skaber nysgerrighed omkring læsning at sammensætte emne og - læsekasser til klassernes videre arbejde at afholde læsekonkurrencer kende forskellige læseteknikker tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad at hjælpe med at finde egnet oplæsningsstof til klassers oplæsning på såvel plejehjem som i børnehaver at præsentere nye bøger udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse læse sig til danskfaglig viden På Danske-dyr.dk kan børnene via unilogin se, læse og høre om danske dyr komplet med animationer og film. læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier læse lette og korte norske og svenske tekster Læsning i fagene Det er dansklærerens opgave at lære eleverne at knække koden, men det er alle læreres opgave at lære eleverne at læse og forstå fagtekster i deres fag. Eleverne skal arbejde med faglige læsestrategier i alle fag, så de lærer at læse målrettet og får lyst til at læse for at lære. Side 13 af 23

15 Fra Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder. UV-ministeriet Andre fag - i udpluk: Matematik Faglig læsning og matematikfaglige udtryk indgår nu i et større omfang i undervisningen. Det vil derfor være en god idé, at eleverne producerer deres egen ordbog med fagudtryk. Læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer. Eleverne kan formentlig allerede nu bruge procesnotater ved tekststykker. Procesnotaterne kan justeres, så eleverne ikke længere behøver at tegne stykkerne. På 5. klassetrin kan man arbejde med at øge elevernes forståelse af tekststykker ved at lave tekststykker til hinanden. Natur/teknik Der arbejdes fortsat med at have fokus på nye, centrale ord og begreber. Herudover er det en god idé at gøre eleverne opmærksomme på, at der er mange sammensatte ord i naturfaglige tekster. Del ordene op eller lær eleverne at sammensatte ord læses forfra, men forstås bagfra. Herudover er det vigtigt at arbejde med for-forståelsen af disse ord/begreber f.ex. i form af begrebskort. Det anbefales, at eleverne laver mindmaps i samarbejde med læreren og hinanden på dette klassetrin. Kristendomskundskab og historie Der arbejdes fortsat med den berettende teksttype. Mind eleverne om formålet med at læse en sådan tekst - altså hvad det forventes, de kan, når de har læst teksten; nemlig at gengive begivenhederne i den rækkefølge, de har fundet sted. Der arbejdes der med, at eleverne kan forholde sig kildekritisk til teksterne. Ud over kolonnenotater og billednotater, som eleverne har arbejdet med på 3. klassetrin, vil det nu være en god idé at introducere Tidslinjen, som kan give eleverne et godt overblik over rækkefølgen af begivenheder. Link til videre læsning Motivation til den fortsatte læselyst på mellemtrinnet 4. kl. Oplæsning for beboere på tre plejehjem i lokalområdet én gang i måneden. Eleverne låner en bog, som de øver sig på at læse højt. 5. kl. Oplæsning for de ældste børnehave-børn i to af områdets børnehaver. 6. kl. Oplæsningskonkurrence med andre 6. klasser i kommunen én gang årligt. Se også skema med evalueringsoversigt (link). Se også skema med faste specialpædagogiske tiltag (link). Side 14 af 23

16 Anvendte læsematerialer på mellemtrinnet Anvendte læsematerialer - 4. kl.: Anvendte læsematerialer - 5. kl.: Materialer: Trylleeventyrbogen Robinson Crusoe/film Løven, heksen og garderobeskabet/film Tid til norsk og svensk Ivalus sommer Fagbog om Grønland Dansk direkte Sådansk Fandango Faglig læsning: Fagbog om Grønland Tid til norsk og svensk Kanonlitteratur: Robinson Crusoe Genre-arbejde: Eventyr Fantasy Robinsonade Forfattere og romaner: Maj Bylock - Robinson Crusoe af C.S. Lewis - Løven, heksen og garderobeskabet Mette Klint - Ivalus sommer Andet evt. ekstra materialer til differentiering: Fandango 4. klasse Materialer: Pigen uden arme og andre nye fortællinger af Merete Brudholm Faglig læsning: Kortfilm på melletrinnet Okej & Kul norsk og svensk på mellemtrinnet De store fagbøger: Hekse og trolddom Kanonlitteratur: - Genre-arbejde: Billedromaner Sidsdæ sjangsæ af Kenneth Bøgh Andersen Engelbert H af Kim Fupz Aakeson Forfattere og romaner: Trine May - Astrid Lindgren En eventyrlig fortæller Leif Esper Andersen - Heksefeber Hanne Kvist - Drengen med sølvhjelmen J. K. Rowling - Harry Potter og de vises sten Andet evt. ekstra materialer til differentiering: Oplæsning på plejehjem Læsning på tværs af klasserne Læsebånd Makkerlæsning Anvendte læsemat kl.: Dansk Direkte Stav Stavevejen Faglig læsning: De små fagbøger Kortfilmsforløb Med bankende hjerte Fra en anden klode Kanonlitteratur: H. C. Andersen Ingelise Moos Anna Karlskov Skyggebjerg Genre-arbejde: Gys og gru/tine May Fantasy/Tine May Tæt på genrer og sprog Forfattere og romaner: Bodil Bredsdoff Børnene i Kragvig Louis Jensen Skelettet på hjul Bjarne Reuter 7. A Andet evt. ekstra materialer til differentiering: Okej & Kul svenske og norske tekster Side 15 af 23

17 Læsning i overbygningen Læsning i kl. Det gør vi: I overbygningen behersker størstedelen af eleverne en sikker og automatiseret afkodningsstrategi. Deres ordforråd og begrebsforståelse udvikles kontinuerligt ved brug af opslagsværker, søgning på nettet og ordbøger som naturlige redskaber til emplementeringen af nye ord og fagudtryk. I forbindelse af informationssøgningen lærer eleverne at forholde sig kritisk over for deres kilde. Hvad er skribentens forudsætninger, og hvor pålidelig er teksten? Vi arbejder med mange forskellige strategier for læsning, både i det daglige arbejde og i de læsetræningssæt, som er forberedende til læsning som prøvefag. I læseprøven bruges skimning, punktlæsning, oversigtslæsning og nærlæsning til løsning af opgaverne. I det hele taget drejer læsning på de ældste klassetrin sig om at arbejde bevidst med læsning for at øge forståelsen og læsehastigheden. Vi træner brugen af forskellige læseteknikker, afhængig af hvilken type tekst, vi læser, og hvad den skal bruges til. De introduceres for notatteknikker til forskellige tekstgenrer for at fastholde indholdet. Tekstforståelsen trænes gennem mange discipliner: f.eks. inddeling af teksten i meningsfyldte afsnit, udarbejdelse af referat og resumé, spørgsmål til teksten, kvalificerede gæt på hvad der videre sker, tidslinjer, søge forklaring på ukendte ord og vendinger og meget andet. Vi arbejder på tre planer: Eleverne skal kunne læse på linjerne (hvad står der direkte i teksten?), mellem linjerne (hvad menes der, uden at det bliver sagt direkte?) og bag teksten (hvad mener vi om det, forfatteren skriver om?) Noget litteratur er fælles læsning til analyse i klassen. Eleverne læser desuden individuelt med henblik på bl.a. skriftlige og mundtlige boganmeldelser, som også træner formidlingen af deres arbejde. Vi læser en bred vifte af skønlitteratur, nyt som gammelt. I de senere år er de danske forfattere Anders Johansen og Jacob Ejersbo samt svenske Maria Küchen meget brugt, men vi forsøger hele tiden at have fingeren på pulsen. De mest læste forfatterskaber er Benny Andersen og Kim Fupz Aakeson. Til prøven i dansk i 9. klasse opgives 3 hovedværker læst i forløbet kl. Link til lærerens huskeliste: es/6_c_laererens_huskeliste.doc Side 16 af 23

18 Fra Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder. UV-ministeriet Overbygningen: Det pædagogiske læringscenters rolle i overbygningen I det (i folkeskoleregi) afsluttende forløb omkring læsning skal undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier at finde egnet litteratur til eleverne at skabe en indbydende atmosfære for læsning på PLC at sammensætte emne/læsekasser til klassernes arbejde at præsentere nye bøger for klassetrinnet at afholde oplæsningskonkurrence søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger anvende forskellige læseteknikker udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad at være behjælpelig med at finde eksamens-tekster til såvel elever som lærere at være behjælpelig med at skaffe materialer under projektarbejdet fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse læse sig til danskfaglig viden læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning læse lette norske og svenske tekster Internetpublikation: kl. Motivation til den fortsatte læselyst Oplæsningskonkurrence med andre klasser på samme årgang i kommunen én gang årligt Side 17 af 23

19 Fra Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder. UV-ministeriet Dansk læseslutmål efter 9. kl.trin læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse beherske forskellige læseteknikker afpasse læsemåde efter formål, genre og medie Endvidere skal elevernes læsning efter 9. kl. have nået et niveau, så de kan: læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier læse sprogligt udviklende tekster bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til omverdensforståelse vurdere eget udbytte af det læste anvende hensigtsmæssige læseteknikker anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form læse norske og svenske tekster med forståelse læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning Især de større elever læser meget på computer. læse norske og svenske tekster Elever og lærere kan Via unilogin benytte Danmarks største online ordbog, Ordbogen.com - både hjemme og i skolen på Også på Smartphone! Ordbogsprogrammet kan hentes til alle platforme. Side 18 af 23

20 Fra Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder. UV-ministeriet Læsning andre fag - udpluk Matematik Opstille, behandle, afkode, analysere og forholde sig kritisk til modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegning, diagrammer, ligninger, funktioner og formler. Som noget nyt i starten af udskolingen skal eleverne lære at skelne mellem definitioner og sætninger. Definitioner kan kendes på, at udsagnsordet er eller har optræder på en eller anden måde i sammenhængen. F.ex.: En retvinklet trekant er en todimensionel figur, som har 3 sider, hvor de to korte sider kaldes kateter og den lange side kaldes hypotenusen. To af vinklerne er spidse, mens den tredje er ret. Historie, kristendom og samfundsfag Den berettende teksttype, som eleverne kender fra tidligere år, suppleres nu med en væsentlig større del af beskrivende og diskuterende tekster i samfundsfag. Gør eleverne opmærksomme på formålet med at læse de forskellige teksttyper. Introducer eleverne for notatteknikken: Tekstproblemløsning. Denne teknik egner sig umiddelbart bedst til diskuterende tekster, men hvis den anvendes på berettende tekster, vil denne tekst meget ofte kunne problematiseres. Det er en god træning, som sikrer, at eleverne forholder sig kritisk til det, de læser. Geografi, biologi og fysik/kemi Arbejdet med fagenes ordbog fortsættes og udbygges. Det anbefales, at eleverne udarbejder en fælles ordbog for de tre fag. Lav evt. en mappe med en masse tomme ordkort, som eleverne kan udfylde løbende. Udvælg, evt. i fagteamene de mest centrale ord og begreber, så arbejdet med ordkortene ikke bliver for omfattende. Se evt. de begreber, der er nævnt i trinmålene. Eleverne skal i begyndelsen af udskolingen have kendskab til, senere kunne skelne mellem teksttyperne: berettende, forklarende, instruerende og diskuterende tekster. Se også skema med evalueringsoversigt (link). Se også skema med faste specialpædagogiske tiltag (link). Link til videre læsning om andre fag (Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder - UVM) Side 19 af 23

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsepolitik - Sdr. Felding Skole Indholdsfortegnelse... 2 1: Indledning... 4 A: Skolens værdigrundlag... 4 B: Overordnede succeskriterier... 4 C: Målsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Læsepolitikken Hillerslev skole

Læsepolitikken Hillerslev skole HILLERSLEV SKOLE Læsepolitikken Hillerslev skole Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1330940 Hillerslev Skole Hillerslev Kær Vej 9, 7700 Thisted Tlf: 99171717 Dir. tlf: 99173366

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby Fælles skoleudvikling PUC efterår 2011 Indhold Forord...4 Resume og konklusion...5 Sprogudvikling...

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Årsplan 2. årgang 2012/2013

Årsplan 2. årgang 2012/2013 Årsplan 2. årgang 2012/2013 Bette Illum Birgitte Morthorst Elin Landerslev Lis Abildtrup Lisbeth Gregersen Margit Jensen Indholdsfortegnelse: Indhold Årskalender 2011/12... 2 Elevernes og klassernes trivsel

Læs mere

TIDSSKRIFTET. Velkommen til tidsskriftet Viden om Læsning.

TIDSSKRIFTET. Velkommen til tidsskriftet Viden om Læsning. Nr. 1 marts 2007 Kære læser Viden om Læsning nr. 1, marts 2007 Redaktører: Merete Havgaard og Klara Korsgaard (ansv.) Layout: Maja Christina Lindberg Foto: Fra børnehaveklassen og 1. klasse på Søholmskolen

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere