Tuse skole Tuse Byvej Holbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tuse skole Tuse Byvej 2 4300 Holbæk"

Transkript

1 Tuse skole Tuse Byvej Holbæk Der har været skole i Tuse siden Den 5. december 1781 begyndte undervisningen i Hyrdens hus, et lille hvidt hus, som indtil 2006 lå tæt op ad kirkemuren ved Tuse kirke. Huset blev nedrevet i forbindelse med anlæggelse af den nye motorvej, hvor Kalundborgvej, der gik forbi kirken, blev brudt op, og man skulle nu bruge den gamle landevej, Roskilde-Holbæk-Kalundborg, som går over Tuse å og den gamle fredede bro fra Parkeringspladsen var der ikke plads til, og man anlagde derfor en ny større parkeringsplads på arealet omkring det nu nedrevne lille, hvide hus. Denne skole var en såkaldt Spindeskole, hvor de 24 børn, der havde meldt sig, skulle lære at spinde hør. Det var baron Løvenskiold til Vognserup og Løvenborg, der var initiativtager til denne skole. Inspektøren på godset meddelte dog, at der blev spundet for lidt hør, så skolen måtte lukke i Baronen gav dog ikke op, og i 1797 fik han godkendt et Skole-Reglement og Instruktion for Skolelærerne på baroniet Løvenborg. Fagene, man skulle undervises i, var: dansk, regning, skrivning, religion og forstandsøvelse. Hertil kom agerdyrkning, havedyrkning, lidt naturlære og naturhistorie. Videre i reglementet står der: Da intet biedrager mere til Sundhed og Kræfter end legemelige Øvelser ved hvilke Behændighed og Styrke fremlokkes, så bør denne Slags Forlystelser også have Sted ved Skolerne i Børnenes frie Timer. I Butterup Tuse sogn var der også skole i Butterup. Skolen lukkede i 1953, hvor alle børn nu skulle gå i Tuse skole. De første degne, der var tilknyttet sognet, var de såkaldte løbedegne: Niels Enevoldsen (1655 død vist 1712) nævnes som degn 1699 og Rudolph Andersen Winterberg ( december 1750), kaldet af biskop Worm Torben Jensen Lidø (20. februar ), kaldet A. Cruse kom fra Nidløse 1771 og blev 1780 forflyttet til Grevinge. M. Marchmann aflagde ed for Biskop Harboe 1780, forflyttet til Haraldsted. Jacob Christian Ganderup ( juni 1802), kaldet 14. juli (fra: Sjællands Stifts Degnehistorie af Anders Petersen.) En degn er en medhjælper for præsten. Degnene holdt også bibelundervisning for sognets børn og unge. Disse stillinger blev gradvist ophævet mellem 1790 og 1830 i forbindelse med oprettelsen af folkeskolen 1814; indtil 1899 under navnet Almueskolen, senere Borger- og Almueskolen.

2 I 1799 står så en ny skole færdig. I denne rødkalkede bygning, som ligger ved vejen på sydsiden mellem skolen og kirken ( Tudse gamle skole ) var der undervisning i 128 år. Læreren boede også i denne bygning : Lærer Niels Poulsen Taarning, (født den 9. november 1774 død 1852), seminarist fra Blaagaard Kaldet Gift med Dorothea Elisabeth Koch Horbelev den 2. september : Ungdomslærer Frederik Herman Stenum, (født 1779 i Slesvig, død 1820). Gift med Sidse Kathrine Hennings. De fik 2 børn: Frederik og Charlotte. Sidse gifter sig igen efter mandens død i 1820 med lærer Anders Olsen : Lærer Anders Olsen (født 1793 i Nørre Asmindrup død den 1. oktober 1880). Anders Olsen var dimitteret fra Brøndbyvester Han var også kirkesanger. Foruden sin løn fik han også julerente: 37 lispund brød, 5 halve gæs, 5 halve snese æg og 32 læs tørv. Til hans fribolig var tillagt en jordlod på 8½ tønder land. I 1859 var der 84 børn i skolen. Lærer Anders Olsen var en hård mand. Han smilede aldrig undtagen i ironi og over andres dårskaber. Stedsønnen, der kun var 10 år yngre, og som blev lærer i Søstrup, tog han livet af med sin ondskab. Anders Olsen er begravet på familiegravstedet på Tuse kirkegård. En hvid gravsten står ved kapellet : Lærer Frederik Christian Maximillianussen (født 25. juni 1830 død den 16. november 1911). Frederik var den eneste af hjemmets 8 børn, der fik faderens fornavn til efternavn. Lærereksamen fra Jelling Blev kaldet til lærer ved Tuse skole den 15. september Var gift med Karen Marie Christiansen. De fik 3 børn: Ane, Martha og Frederikke. Karen Marie døde som 34-årig. Derefter kom hendes mor i huset og passede familien. Maximillianussen var en streng, krævende og selvglad mand, som alle havde at rette sig efter; spanskrøret sad løst. Derfor sendte nogle hjem deres børn i Søstrup friskole. Maximillianussen blev indvalgt i sognerådet i 1867 og blev sognerådsformand den 1. januar 1868 i 5 år blev han igen valgt til formand. (Frederik Christian Maximillianussens livserindringer findes i ringbindet om Tuse skole).

3 : lærer Hans Wilhelm Jensen (født den 28. maj 1866 død den 1. august 1915). Han var gift med Maren Jensen (født den 24. november 1868 død den 21. april 1956). De fik 3 børn: Kirsten, Einar Anton og Lisbeth. Einar og kronprins Frederik (senere Kong Frederik den 9.) blev meget gode venner. (Se afsnittet Tuse og de kongelige ). Lærer Jensen beskrives i en nekrolog af lærer Larsen, som i 1915 var på Roskilde Højskole, og som var kommet meget i lærer Jensens hjem og også havde været i lære hos lærer Jensen, som: en dygtig og til de mindste enkeltheder en samvittighedsfuld lærer. Han trættedes ikke, selv om tingene skulle gentages atter og atter. Han gik op i sin undervisning og ville nødig have forstyrrelser udefra i timerne. Hvis nogen kom og ville tale med ham i skoletiden, måtte vedkommende tit vente, til timen var forbi. Her var orden og disciplin på en god måde uden dressur. Derfor holdt børnene også af ham. Lærer Jensen og familien var vellidt af forældrene i Tuse, og det var et hårdt slag for dem, da lærer Jensen i en så tidlig alder blev taget fra dem. Beboere i Tuse rejste en minde-gravsten på Tuse kirkegård som tak for 20 års trofast arbejde i skolen og sognet. En skoleklasse i haven ved Tudse Skole omkring 1910

4 : førstelærer Karl Hansen. (født den 5. august 1887 død den 14. maj 1967) og forskolelærerinde Nielsine (Sinne) Hansen (født den 3. juni 1891 død den 4. februar 1980). De flyttede ind på Tudse gamle skole. De kom fra Bjæverskov, og fru Hansen fortæller i et interview, optaget 1970, hvor godt de blev modtaget i Tuse, og hvor glade de har været for Tuse (interviewet forefindes). Forskolelærerinde Nielsine (Sinne) Hansen og førstelærer Karl Hansen. De fik 2 børn, Frode og Ingrid. Frode og hans hustru blev begge lærere i Karise. Ingrid tog organisteksamen og bosatte sig i København med sin mand. Da skolestuen og privatboligen var i samme hus, levede familien tæt på eleverne. Sinne underviste de små elever, og hun lagde et stort arbejde i håndarbejde med eleverne samt undervisning i skønskrift, senere vikarierede hun for sin mand i skolen. I 1925 tog Sinne på kursus på den nyoprettede Snoghøj Gymnastikhøjskole. I Tuse tog hun rigtig fat på gymnastikken. Hun ledte på et tidspunkt gymnastik i forsamlingshuset, i Gislinge og i Holbæk, og hun var en værdsat leder inden for Holbæk Amts Østre Gymnastikforening. Hun ledte også folkedans, hvor sønnen Frode spillede violin. I 25 år var hun organist først i Butterup senere i Tuse kirke. Karl Hansen var dygtig til at lære eleverne at regne, læse og skrive. Nulevende elever, som har gået i skole hos Karl Hansen, mindes ham som den lærer, der kunne lære dem at regne, hvilket også rygtedes uden for sognet. Han gav dem også en stor historisk interesse og lærte dem god opførsel. Hans livssyn var præget af den kristne tro. Han uddelte ikke øretæver til sine elever, måske kunne det blive til et træk i øret. Hvis man skulle vise magt, kunne man gøre det med sit blik man udviste afmagt, hvis man slog. Karl Hansen var kirkesanger i Tuse kirke. Han interesserede sig også for arbejdet i Danmarks Lærerforening og blev indvalgt i hovedbestyrelsen. Foruden undervisning i Tudse gamle skole var der forskole i det daværende menighedshus (på hjørnet af Tuse Byvej og Butterupvejen). I 1924 var der 101 børn og 4 klasser i skolen og forskolen. Forskolelærerinden Thyra Hansen (født ), tjenestealder Hun tog sin afsked den 1. oktober blev Elisabeth Vognsen vikar i embedet. I 1945 var frk. Rosendahl (senere fru Else Andersen) forskolelærerinde.

5 I 1951 var fru Ragnhild Kobbernagel til sin død den 14. oktober 1962, forskolelærerinde. Kirsten Pedersen efterfulgte fru Kobbernagel og stoppede i blev den nye skole i Tudse bygget. Jorden var udstykket fra Tuse Lågegård, som ejedes af Ingeborg og Johannes Andersen. Skolen bestod af 3 bygninger, 1 bygning med 2 klasseværelser, og 2 bygninger til beboelse. Skolen blev indviet den 12. december Eleverne startede i denne skole den 7. januar Der var mødt 200 voksne og børn op til indvielsesfesten. (Foto fra 1964) Der blev holdt taler af provst Larsen og lærer Karl Hansen. Skolen havde kostet kr. Karl og Sinne Hansen var flyttet med fra den gamle skole til førstelærerboligen på den nye skole. Efter fratrædelsen på skolen flyttede Karl og Sinne i huset på Kalundborgvej 303, og nogle år efter Karl Hansens død kom Sinne Hansen på Tuse Plejehjem. (Anne Marie Ejrnæs har i sin bog Tilde i Tuse skrevet om Sinne og Karl Hansens tid i Tuse. De var hendes farforældre) : førstelærer Anker Olsen (født den 3. maj 1904 død den 26. februar 1976). Familien flyttede ind i førstelærerboligen. Anker Olsen var født på Langeland. Efter konfirmationen kom han som landvæsenselev på herregården Nedergård på Langeland, derefter herregården Broholm på Fyn og så som ladefoged på Løvenborg. Derefter besluttede han sig til at komme på husmandsskole i Odense, hvor han mødte sin senere hustru, Valborg. De var enige om, at en læreruddannelse ville være bedre end at være ved landbruget, så Anker Olsen startede sin læreruddanelse (efter realeksamen i Karise) på Jonstrup seminarium og blev lærer i Hans første stilling som lærer var på Hagested skole ( ). Valborg og Anker Olsen blev gift i Hagested kirke i De fik 3 sønner Vagn Ole, Frede og Hans. Fra var Anker Olsen førstelærer i Våbensted på Lolland. Da Anker Olsen i 1954 blev førstelærer i Tuse, var det en fireklasset skole med 130 elever. Anker Olsen var i nogle år kordegn i Tuse kirke. Anker og Valborg var meget gæstfrie, og det var hyggeligt at komme i deres hjem. Anker Olsen gik meget ind for det levende ord. Han kunne med sin fortælling fastholde elevernes interesse.

6 Han brugte violinen til sangundervisning, og sommetider blev violinbuen også brugt til et lille slag på en elev. Disciplinen blev også overholdt. Morgensangen i hallen var et fast punkt hver dag, og før hver time stillede eleverne op i skolegården og blev kaldt ind klassevis. Det var også en tid, hvor eleverne sagde De til lærerne og rejste sig op, hvis der blev banket på døren til klasseværelset i en undervisningstime, og en voksen kom ind. Hvert år blev der også holdt juletræsfest for både forældre/elever eller elever med pyntet juletræ i gymnastiksalen. Olsen var en meget økonomisk førstelærer. Der blev ikke indkøbt mere end højst nødvendigt, så der var rift om materialerne, når skabet på lærerværelset blev suppleret med hæfter, blyanter, kridt mm.. På det tidspunkt var det også førstelæreren, der stod for pedelarbejdet på skolen, bl.a. opvarmningen: kakkelovne og senere fyret. Der var ansat 2 rengøringsdamer, fru Larsen og fru Rasmussen. I december 1965 blev den første forældreforening på skolen stiftet med Karl Georg Jensen som formand. Samuel Hansen var formand for skolekommissionen. Et hverv han havde i 12 år. I november 1965 fik alle Tuse skoles elever - som de første i landet - udleveret en refleksbrik. Det var en gave fra onkel færdselsbetjent - Richard Lindebro. (Foto: Ricard Lindebro viser en af refleksbrikkerne. I snoren er en sikkerhedsnål, med hvilken man hæfter brikken fast ved lommen. Når man går på landevejen, lader man blot brikken hænge og daske i snoren). Udklip fra Venstrebladet fra den ) Tuse skole lå ud til den dengang stærkt trafikerede hovedvej A 4, så i 1965 blev der påbegyndt uddannelse af skolepatruljer.

7 Skolen vokser I 1957 bygges der to fløje til skolen; den ene fløj med gymnastiksal, omklædningsrum og baderum. Den anden med to klasseværelser samt skolekøkken og et lille lokale, som blev brugt til lærerværelse. På 1. sal var der to klasseværelser (håndarbejde og fysik), 2 små lokaler (skolelæge) samt et sløjdlokale. I kælderen var der fyrrum, og andre rum, som bl.a. blev brugt til formningslokale, filmforevisning, depot mm.. På grund af stigende børnetal begyndte man allerede i starten af 60erne at snakke ny skole. Resultatet blev dog opsætning af pavilloner. 1 pavillon med 2 klasseværelser i 1964, 1 med 2 klasseværelser i 1968 og 1 med 3 klasseværelser i Flere projekter omkring ny skole blev fremlagt. Arkitekt Gert Kildegård lavede tegninger til placering af skole på sportspladsen. Herefter megen debat om en Vestskole nærmere Allerup. Navnet Mårsøskole dukkede også op. Man havde taget højde for en ny skole i Butterup Tuse sogneråd, så ved kommunesammenlægningen i 1972 afleverede man 1 million kr. øremærket til ny skole til den nye Holbæk kommune. Elevtallet på skolen var nu 285. Årene gik, og det blev tid til endnu flere pavilloner. Senere blev der opstillet 3 pavilloner i skolegården mellem sportsplads og gymnastiksal. Der var 4 klasseværelser samt et sløjdlokale. Det gamle sløjdlokale på skolen blev lavet til fysiklokale. I den nyopførte Tuse Hal brugte skolen også 3 undervisningslokaler samt idrætstimer i Hallen. Den gamle gymnastiksal på skolen blev nu indrettet til bibliotek. Det var tiltrængt med et nyt lærerværelse, da lærerstaben i 1969 var på 13 lærere, og der skulle også være plads til praktikanter, borde stole og hylder. Et midlertidigt lokale på 20 kvadratmeter blev indrettet for enden af gangen i hovedbygningens stueplan. I 1975 var elevtallet på skolen nået 300, så der kunne ansættes en viceinspektør i Daværende skoleinspektør Eyvind Lippert fraflyttede sin lejebolig (førstelærerboligen) og der blev indrettet lærerværelse i stuerne, og kontor ved siden af. Senere blev der på 1. sal indrettet inspektør- viceinspektør- og skolesekretær kontorer, og lærerværelset blev gennemrenoveret : skoleinspektør Poul Eggert Carlsen (født den 12. november 1921 død den 17. maj 1992). Poul Carlsen blev født i Krøjerup ved Knabstrup, tog lærereksamen fra Haslev Seminarium i Startede som lærer ved iagttagelseshjemmet Roskilde Hvile i 2 år, derefter 4 år ved Frydendal skole og var førstelærer i 18 år i Nr. Asmindrup. Mens Poul Carlsen læste til lærer var han som praktikant på græs på Tuse skole i 2 uger under førstelærer Karl Hansen, som han omtalte som èn af amtets ypperste lærere. Ved Poul Carlsens tiltræden var der 8 lærere på skolen og et elevtal på 225. Bøgerne på biblioteket blev i disse år grundigt gennemgået og ordnet, og Jørgen Hansen blev skolebibliotekar. Der blev indført forældreaftener og dage på skolen. Perioden som inspektør varede kun til 1971, hvor Poul Carlsen blev udnævnt til skoledirektør. Han havde i en periode været konstitueret amtsskolekonsulent sideløbende med sit job som inspektør ved Tuse skole. Poul Carlsen var en afholdt inspektør og både ham og hans kone Eva var meget gæstfrie mennesker. Eva Carlsen støttede sin mand meget i skolearbejdet. De havde 3 børn: Anne Bodil, Karsten og Inger Merete.

8 Poul Carlsen interesserede sig meget for lokalhistorisk stof, og han har bl.a. skrevet om sin fødeegn Krøjerup, Butterup og Tuse efter, han stoppede som skoledirektør. I 1968 blev der også ansat en pedel på Tuse skole, Arne Hansen, der var uddannet tømrer. Arne og Ingeborg Hansen fik bolig i den tidligere forskolelærerindes hus på skolen. De blev begge ofte tilkaldt som vikarer på skolen. Arne var en glad og tjenestvillig mand, som man altid kunne få en nyhed af. Men som Arne selv sagde: Ikke mine ord igen. Han var meget vellidt af alle lærere og elever. Arne Hansen stoppede i stillingen i 1994, men vedblev at have vikartimer i mange år som sløjdlærer. Herefter tiltrådte Jan Feldborg, som fik mange arbejdsopgaver i forbindelse med den nye skole : skoleinspektør Eyvind Lippert (26. Januar januar 2001). Stillingen blev slået op om foråret efter Carlsens fratræden. Skolenævnet ved skolen indstillede 3 ansøgere; skolekommissionen i Holbæk tilsluttede sig ikke denne indstilling, men indstillede 3 andre. Det blev til meget avisskriveri, læserbreve og møder. Det blev et hårdt og stort arbejde bl.a. for den daværende skolekommissionsformand i Holbæk og skolenævnsmedlem i Tuse, Samuel Hansen. Resultatet blev, at Eyvind Lippert blev valgt. Lippert var læreruddannet på Jonstrup Seminarium. Han havde arbejdet med vanskelige drenge på et drengehjem i Lumsås, på skoler på Vesterbro, Herlev og Rungsted, før han kom til Tuse. Lippert og hans daværende kone, Anne Lise, og deres to børn, Lars og Dorthe, flyttede ind i inspektørboligen på skolen, hvor de boede til de i 1975 fraflyttede. Lippert havde ikke så mange undervisningstimer, men brugte ofte lang tid på snak med børn, der blev sendt på kontoret for dårlig opførsel. Det var også i denne periode, at der blev oprettet observations-klinik på skolen. Han var patientrådgiver for patienterne på Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Han debatterede ofte om folkeskolen og gik blandt andet ind for akskaffelse af eksaminer. Han var meget loyal over for sine lærere og blandede sig nødigt i deres arbejde. Lippert var en dygtig oplæser. Mange elever har hørt ham oplæse H.C. Andersens Flipperne. Ved mange festlige lejligheder har han sunget bl.a. Bordets glæder og danske sange. Det var egentlig Lipperts mening, før han blev lærer, at han ville have været sanger og skuespiller. Hans søn, Lars Lippert blev kongelig skuespiller. Lippert stoppede sit skoleinspektørjob i 1993 efter 22 år. Sine sidste år levede han i Reberbanegade på Amager sammen med sin kone Anne-Marie. I december 2000 besøgte han for sidste gang Tuse skole. Det var, da det første spadestik til den nye skole skulle tages. Da var han meget mærket af sygdom. Han døde den 30. januar 2001 og blev begravet fra Frederiksberg kirke den 3. februar år gammel : viceskoleinspektør Bo Hildebrandt Bo Hildebrandt tog sig af alt det administrative, og han varetog alt omkring økonomien meget punktligt og dygtigt. Han stod for etablering af nyt fysiklokale i det eksisterende sløjdlokale, samt renovering af skolekøkkenet. Han var meget bestemt og konsekvent over for eleverne, og han uddelte ofte irettesættelser til eleverne, hvis de ikke overholdt reglerne på skolen.

9 Bo Hildebrandt var også den, der rigtig fik gang i IKT på Tuse skole. Lærere blev sendt på kursus. Janus-projektet var det første, senere Poseidon, Tuse skole blev i 2001 medlem af European Network of Innovative Schools (ENIS) : skoleinspektør Bruno Lundgård Hansen. Under hans ledelse kom der mange nyskabelser på skolen. En initiativrig leder med mottoet: Tuse skole et godt sted at være. Skolebiblioteket blev flyttet til to sammenlagte renoverede lokaler i stueetagen. SFO-bygningen blev indviet i efteråret 1993 med fritidshjemmet Byggeren som nabo fra Børnehaveklasser, 1. og 2. klasser fik klasseværelser i den nye SFO- bygning om formiddagen. Der skete også meget inden for planlægning af undervisningen, der blev indført den såkaldte UFØ-tid (undervisning-forberedelse og øvrige tid). Medarbejder- samtaler blev indført. Det var også Brunos fortjeneste, at der blev etableret en stor idrætslegeplads, senere. Bruno Hansen profilerede skolen på bedste måde, og skolen fik et rigtig godt omdømme. Da han rejste fra skolen, blev han direktør for Virksomheden Holbæk : skoleinspektør Per Timm Jensen Per Timm tiltrådte den 1. januar I næsten 40 år havde der været tale om en ny skole i Tuse, så det var vanskeligt at forestille sig, at tiden nu var inde; men det skete under Per Timms ledelse. Holbæk byråd bevilligede 33 millioner kroner til bygning af en ny skole i tilknytning til den eksisterende. 3 projekter blev lagt frem til høring. Efter udvælgelsen blev der givet grønt lys til opførelsen af denne nye skole, som stod færdig i foråret Per Timm og Bo Hildebrandt lagde mange timers arbejde i dette store skolebyggeri. Der blev forsøgt madordning for elever med flere leverandører i dette tidsrum. Per Timm var en glad, konsekvent og dygtig inspektør, som alle var glade for både lærere og elever. Per Timm fratrådte stillingen den 1. november 2002 for at tiltræde en fagcenterchef stilling. Januar 2003 tiltrådte skoleinspektør Anders Bo Hansen Anders Bo Hansen er øverste leder for skole, SFO, TuseKlubben og Børnehuset i Hagested (dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole fra børnehaveklasse til 3. klasse). Tuse skole i dag (2009): En tresporet skole, som er opdelt i 3 afdelinger og med elever fra klasse. Indskoling (0. 3. kl.) Mellemtrin (4. 6.kl) Udskoling (7. 9. kl)

10 På skolen er Dorthe Kold afdelingsleder Jens Peter Jensen souschef og afdelingsleder Skolens elevtal er 598. Der er ansat 83 medarbejdere (lærere, SFO-personale, personale i TuseKlub og servicemedarbejdere). Der er en skolesekretær, en administritativ medarbejder, IT-supportere og en pedel. Bente Jørgensen er leder for SFOen og TuseKlubben (SFO2), som er et fritidstilbud i skoleregi til børn på klassetrin. Afdelingsleder i TuseKlubben er Inge Kiilerich. I Børnehuset Tusenfryd, Tuse Byvej 16 A, passes der børn i alderen 0-6 år (vugggestue og børnehave). Der er en leder. Børnehuset Tusenfryd og Vestervangens børnehave samt dagplejen i distriktet er tilknyttet Distrikt Tuse, hvor Helle Bjarnø er distriktschef. Helle Bjarnø startede som leder af fritidsordningen på Birkevej i Tuse Byvej 10: Tandklinikken Tuse under område vest.

11 Tjenesteboliger og lejeboliger tilknyttet Tuse skole: Foruden tjenesteboliger til ledere og forskolelærere, har der i årenes løb været tilknyttet tjenesteboliger og lejeboliger til lærerstillingerne. Tuse Byvej 22: Tjenesteboligen blev bygget i Den første lærer, der boede her var Hans-Jørgen Jensen. Han var gift med datteren fra gården Hesselsvad i Butterup, Birthe. De næste beboere var Eva og Mogens Nielsen. Eva var ansat på Tuse skole fra I 1971 fraflyttede de tjenesteboligen, derefter flyttede lærer Bjarne Larsen ind i lejeboligen. Bjarne var lærer på skolen til Tuse Byvej 12: Tjenesteboligen blev bygget i 1956, hvor den blev beboet af lærer Rasmus Møller-Andersen (født den 9. maj 1923 død den 6. marts 2000). Møller var lærer fra , og afløser for lærer Wagner på Tuse skole. Rasmus Møller- Andersen boede først 1 år i den nedlagte Butterup skole, inden han flyttede ind. Han boede i tjenesteboligen med sin familie til 1976, hvor han flyttede i eget hus. Nu ejes huset af halbestyrer Jan Pedersen. Tuse Byvej 4: Boligen er opført i Blev købt til tjenestebolig af kommunen. Sven og Bodil Fabricius boede her fra januar Bodil og Karsten Hovmøller boede her til (Bodil var lærer på skolen til 2003, Karsten til 1999). Herefter lejebolig til lærer Birthe Hejlesen og senere Lene Jensen i en kort tid. Herefter blev der etableret børnehaveklasse. I 2006 blev huset solgt af Holbæk kommune. Birkevej 3: Tjenesteboligen blev opført i Lærer Rose var den første beboer. Lærer Jørgen Hansen flytttede ind i 1965 sammen med lærer Britta Hansen (senere Schall Holberg). Jørgen var lærer på skolen til 1978, Britta fra I 1978 blev huset indrettet til fritidsordning for skolebørnene. Det blev brugt, indtil den nye SFO-bygning blev taget i brug i Derefter blev huset solgt af Holbæk kommune. Birkevej 4: Tjenesteboligen blev opført i Lærer Steen Uldall Hansen flyttede ind i huset i I 1968 blev det lejebolig, og lærer Anne Jægerskou boede her til 1974, hvor lærer Bjarne Larsen flyttede ind med familie og boede der indtil 1981, derefter en anden lejer. I 1991 blev huset købt af Edith og Torben Andersen. Edith Andersen har været ansat som idrætslærer og fungeret i perioder som vikar på Tuse skole fra 1964 til Risvænget 9: Lejeboligen er opført i Lærerparret Lotte og Torsten Stage flyttede ind her ved deres tiltrædelse som lærere på Tuse skole i I 1976 købte de huset af Holbæk kommune. Torsten sluttede på skolen i 2004, og Lotte stoppede året efter. Kildehenvisninger: Erindringer fra min tid som lærer på Tuse skole fra Sigrid Nielsens notater Poul E. Carlsens optegnelser Tuse skoles lærerprotokol Avisudklip Oplysninger fra personer med tilknytning til skolen. Dansk Demografisk Database Skrevet af Bodil Hovmøller, Bygvænget 24, Tuse. Ringbind om Tuse Skole findes i Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse sogne.

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Klostermarksskolens historie

Klostermarksskolens historie Klostermarksskolens historie 1871 1880 Klostermarksskolen blev grundlagt i 1871 som forberedelsesskole til Aalborg Katedralskole. Før 1871 var det sådan, at latinskolen (gymnasiet) optog elever (drenge)

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Strib Skoles historie fra 1901 - i dag

Strib Skoles historie fra 1901 - i dag Strib Skoles historie fra 1901 - i dag Skolens historie - kronologisk: 1890-1901 ved man, at der i Strib var en privatskole med 3 lærere ansat beliggende i Vestergade. I efteråret 1901 byggede man den

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Skolerne i Køge 200 år

Skolerne i Køge 200 år Skolens udvikling i Køge gennem 200 år I 2008 fylder Køge Kommunes skolevæsen 200 år. Den 2. november 2008 er det 200 år siden at Køge grundlagde den første skole med almindelig, gratis skolegang for børn

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR, 1969-2009.

TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR, 1969-2009. TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR, 1969-2009. Denne beretning er nedskrevet af undertegnede, Mogens Nielsen, der har været deltager i foreningens drift i alle årene. Jeg skal nok prøve at give en objektiv gengivelse

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015:

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referent Astrid Ejlersen (AE). Mødets program: 1) Velkommen ved Langeland Kommune 2) Præsentation

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man Gratis tilbud om empatiske samtale til patienter, som du ikke selv har tid til at snakke med. Baggrund for henvendelsen: Vi er bekendt med, at mange læger undertiden siger farvel til en patient, vel vidende,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Påskeferien nærmer sig og det er tid til at gøre status

Påskeferien nærmer sig og det er tid til at gøre status 15. april 2011 Påskeferien nærmer sig og det er tid til at gøre status Indvielse af den nye multiaktivitetsbane Endelig lykkedes det. På en næsten forårsdag for to måneder siden blev den nye kunststofbane

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev, særudgave 20. december 2011 Til alle ansatte, elever og forældre Ny ledelsesstruktur for skolerne i Holbæk Kommune er på plads Holbæk Kommune er godt i gang med at gennemføre

Læs mere