Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder af Solvejg von Barm, kundechef Så mange breve har 3B sendt ud om den nye udlejningsbekendtgørelse. Og det er så kun til de medlemmer, vi har adresse på. Alle andre bliver informeret via annoncer i aviserne her sidst i april. Det er ikke altid let, når der kommer ny lovgivning. Men denne gang har alle almene boligforeninger haft ekstra travlt med at efterkomme de krav, der ligger i den nye udlejningsbekendtgørelse, som er led i styringsreformen. Den nye lovgivning betyder nemlig, at medlemsnummeret ikke længere giver anciennitet på ventelisterne. Medlemsbevis intet værd Nye medlemmer af Boligforeningen 3B vil ikke få et medlemskort. De har nemlig ikke noget at bruge det til. Fremover skal man ikke betale medlemsandel, før man skriver sig på venteliste. Tværtimod er man automatisk medlem, når man skriver sig på ventelisten. Og først når man lejer sin bolig, betaler man et medlemsindskud sammen med det almindelige indskud til boligen. Forvirret? Det har vi også været. Men med de sidste vejledninger fra BL og svar fra ministeriet er vi sikre. Almindelige venteliste vigtig Hvis du ønsker at bevare din anciennitet, skal du skrive dig på den almindelige venteliste og betale det årlige ajourføringsgebyr. Og du kan kun stå på oprykningsventelisten, hvis du også står på den almindelige venteliste og dermed betaler to årlige gebyrer. Får samtidig login Alle skal svare på brevet, hvis de vil beholde ancienniteten. Men kun dem på oprykningsventeliste er tvunget til at bruge svarskemaet. Alle andre kan bruge vores online-service til at fortælle, om de ønsker at blive skrevet på ventelisten. Da vi nu skulle skrive til alle alligevel, benyttede vi anledningen til at oplyse det brugernavn og password, man skal bruge til selvbetjeningen. Håbet er, at langt flere fremover»vil klare sig selv«via nettet. Call-center klar Der vil komme en masse spørgsmål, selv om vi har forsøgt at forklare den lidt indviklede lovgivning på en enkel måde. Derfor har vi oprettet et call-center på telefon , som har åbent hver dag mellem kl. 10 og 14. Spørgsmål og svar på 3b.dk Vi har også lagt en masse spørgsmål og svar på og vi vil anbefale, at man forsøger at finde svar her, før man ringer til call-centeret. For selv om vi har fire linjer ind, har vi trods alt sendt breve ud, så der bliver garanteret ventetid. Adressevask gav pote Selv om vi skrev ud til vores medlemmer i forbindelse med fusionen, valgte vi at få vores adresser»vasket«, så vi fik opdateringer om de ændringer, der er sket de sidste fem år. Der var således 6.873, som havde fået ny adresse, og hvor adressen ikke matchede med vores oplysninger. 278 er døde uden, at vi har fået det at vide og så er der to, som simpelthen er forsvundet. Annoncer i landsdækkende aviser På trods af kvalitetssikringen kan der stadig være medlemmer, vi ikke har de rigtige oplysninger på. Derfor annoncerer vi her sidst i april i flere landsdækkende aviser og håber på den måde at nå de sidste med den vigtige information. 3B s repræsentantskabsmøde 2009 Stiller du op til bestyrelsen? På repræsentantskabsmødet den 14. juni 2010 er formand, 1. næstformand og 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle, der ønsker at stille op, har mulighed for at blive præsenteret i en folder, der sendes ud til repræsentantskabet sammen med den endelige dagsorden. 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade København V 1 Stiller du derfor op til bestyrelsen, og vil du præsenteres i folderen, skal du senest 1. juni 2010 sende navn og telefonnummer til 3B, Anette Hertz, som så kontakter dig. Skriv gerne, hvornår på dagen det passer dig bedst at blive ringet op. Og for god ordens skyld: Det er naturligvis også muligt at stille op på selve repræsentantskabsmødet.

2 Nyt fra bestyrelsen af Anette Hertz, kommunikationschef Bestyrelsen har holdt to ordinære møder den 4. og 23. marts og et heldagsseminar den 13. marts siden sidste udgave af Kanal 3B. Mødet den 4. marts 2010 På mødet den 4. marts 2010 orienterede forretningsudvalget kort om sit møde med afdelingsbestyrelsen i Hørgården om magelæg. Forretningsudvalget arbejder videre med sagen og kommer med en egentlig indstilling til bestyrelsen på mødet den 23. marts. Næste punkt på dagsordenen var styringsreformen, hvor bestyrelsen bekræftede, at man fortsat ønsker at opkræve medlemsindskud, selv om det kan være svært at få øje på fordelene ved fortsat at være en forening. Om nyt domicil blev gennemgået tre muligheder, nemlig at blive i Kronprinsessegade 14 (K14) og leje supplerende lokaler, sælge K14 og leje nyt kontor og at sælge K14 og købe nyt kontor. Bestyrelsen besluttede, at K14 sælges med henblik på at købe eller leje andet domicil. Den besluttede samtidig, at det kan ske nu, og at bestyrelsen vil tage stilling til eventuelle købstilbud. Køb af grund i Herlev Bestyrelsen har tidligere godkendt at undersøge muligheden for at købe en grund på Gl. Klausdalsbrovej og her bygge ca. 55 boliger efter AlmenBolig+ konceptet. På mødet den 4. marts godkendte bestyrelsen grundkøbet og samtidig at sætte penge af til at undersøge for forurening og udarbejde Skema A. Fælleskonferencen 2010 Fælleskonferencen holdes på LO-skolen i dagene november Temaet er det boligsociale, og omdrejningspunktet bliver igen den fiktive afdeling Carlsgården, som deltagerne arbejdede med på sidste konference. Deltagelse forudsætter dog ikke, at man kender Carlsgården fra sidste år. Udlejningssituationen Set i forhold til 2009 er udlejningssituationen forbedret, men der er fortsat problemer i Dyvekevænget og med ungdomsboligerne i Egedalsvænge. Brohuset har to ledige boliger, og indtil der er bygget en stabil venteliste op her, vil der fortsat være periodevise problemer med udlejningen. Kredsvalgmøder - BL Kredsvalgmøderne i BL, hvor der vælges til kredsenes repræsentantskaber og bestyrelser, ligger alle i april. Valgene er for to år og giver også adgang til BL s repræsentantskab. Desuden er formand og næstformand for kredsene automatisk medlem af BL s bestyrelse. 3B stiller følgende op til de kommende kredsvalgmøder: Villy Sørensen, 1. kredsrepræsentant Steffen Morild, 1. kredsrepræsentant Robert Nielsen, 1. kreds suppleant Bent Frederiksen, næstformand 1. kreds Iris Gausbo, 9. kredsrepræsentant Bestyrelsen opfordrede derudover Egedalsvænge til at finde en kandidat til 2. kreds. Strategidrøftelser, In3B og X3B Formanden orienterede herefter om strategidrøftelserne i forretningsudvalget, og der blev givet en kort status på arbejdet med intranet (In3B) for medarbejderne og ekstranet (X3B) for bestyrelsen og afdelingsbestyrelserne, som forventes taget i brug sidst i maj. Mødet den 23. marts 2010 Magelæg mellem Hørgården og Københavns Kommune var igen på dagsordenen på mødet den 23. marts. 3B er interesseret i at sikre, at»firkanten«mellem Hørgården 1 og 2 og vores nye AlmenBolig+ bebyggelse på Trekantgrunden ikke bliver bebygget. Samtidig har 3B en klar interesse i at samarbejde med Københavns Kommune om udviklingen af Sundholm Syd for at sikre den bedste løsning for parkeringsarealerne langs med Hørgården 2. Det giver også mulighed for, at 3B kan være byg- og driftsherre på en ny Almen- Bolig+ bebyggelse på den del af Sundholm Syd, der ligger nærmest Hørgården 2 og Hørgården 3. Hørgården 2 har stemt nej til magelægget. I stedet indgås derfor magelæg mellem Københavns Kommune og Hørgården 3. Omkostninger til indretning og anlæg af arealet afholdes af dispositionsfonden, mens omkostninger til den løbende drift deles forholdsmæssigt mellem afdelingerne i området. Bestyrelsen bevilgede kr. til et skitseprojekt. Fra dispositionsfonden bevilgede bestyrelsen kr. til et projektforslag til en samlet ny belægnings-, belysningsog parkeringsløsning på Hørgården 2 s arealer. Bestyrelsen godkendte at blive bygog driftsherre på ny AlmenBolig+ bebyggelse på Sundholm Syd og bevilgede kr. fra dispositionsfonden til skitseforslag til skema A ansøgning. Derudover bevilgede bestyrelsen Hørgården 1 og 2 erstatning for de udgifter, afdelingerne havde i forbindelse med sløjfning af haverne. Erstatningen bevilges fra dispositionsfonden. Styringsdialog og dokumentationspakke Afdelingsbestyrelserne inddrages i besvarelsen af de dele af data til dokumenationspakken, der er subjektive vurderinger. Der udarbejdes derfor et spørgeskema, som afdelingsbestyrelserne kan behandle på budgetformøderne (se eventuelt side 4). Vedtægter skal revideres Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der arbejder på at revidere 3B s vedtægter, så de opfylder den nye lovgivning. 2

3 Bestyrelsen fik en kort orientering om arbejdet. Regnskab 2009 til orientering Bestyrelsen gennemgik et udkast til 3B s regnskab. Revisionen har endnu ikke afsluttet revisionen af foreningens regnskab, men alle væsentlige poster er gennemgået, og der forventes ikke større ændringer. Det endelige regnskab behandles på bestyrelsesmøde den 11. maj. Gennemsigtighed, valg og takster Administrationen havde til mødet udarbejdet en skitse til katalog over de ydelser, der er omfattet af administrationsbidraget samt katalog over tillægsydelser med prisliste. Ydelser, som alle beboere eller afdelinger varigt modtager på en ensartet måde, er omfattet af administrationsbidraget, mens andre ydelser er belagt med en pris. Administrationen har endnu ikke opgjort de forventede indtægter for 2011 ved de forskellige tillægsydelser, men når indtægtsbudgetterne foreligger, vil indtægten for tillægsydelser, som hidtil er leveret som en del af administrationsbidraget, blive brugt til at reducere administrationsbidraget. Derfor bliver den gennemsnitlige administrationsudgift pr. lejemål hverken dyrere eller billigere af den foretagne fordeling, og ved fastlæggelsen af budgettet for 2011 kan administrationsbidraget og administrationsudgiften pr. lejemål således holdes upåvirket af spørgsmålet om tillægsydelser. Bestyrelsen godkendte principperne, og administrationen arbejder videre med oplægget, som vil blive diskuteret på foreningsmødet. Det endelige forslag vil blive fremlagt på repræsentantskabsmødet i november. Beretning Bestyrelsen behandlede 1. udkast til beretning, og FU vil i samarbejde med administrationen arbejde videre med oplæg til milepæle for det kommende år. Sager om trækningsret Bestyrelsen bevilgede egen trækningsret på i alt kr. til Vestergården 1 s projekt med kollektiv individuel køkkenudskiftning. I alt har 20 beboere vist interesse, men der er i projektet plads til op til 40 køkkener. Højstensgård fik bevilget egen trækningsret til tagrenovering på i alt 5,7 mio. kr. med den begrundelse, at der indgår opretning og forbedringer i projektet. Skema A På anbefaling af byggeudvalget godkendte bestyrelsen at give tilbud på 51 boliger på Birkedommervej opført efter AlmenBolig+ konceptet. Bestyrelsen gav desuden forretningsudvalget mandat til at give tilbud på Telemarksgade. Bestyrelsesseminar den 13. marts På seminaret den 13. marts behandlede bestyrelsen to overordnede temaer, nemlig fordeling af kompetence og strategi. Efter en gennemgang af den formelle fordeling af kompetence diskuterede bestyrelsen i grupper en case, der handlede om en fiktiv afdelings indkøbspolitik, samt en case, der handlede om ansættelse af nye medarbejdere i driften. Næste tema var drøftelse af, hvilken strategi 3B skal følge på kort og på lang sigt. Bestyrelsen drøftede således, om 3B skal vokse, hvordan ny teknologi kan udnyttes, den politiske struktur, presse og branding samt bestyrelsens arbejdsform. Drøftelserne gav anledning til overvejelse om nye fora, fx delt op efter område. Bestyrelsen vil arbejde videre med idéerne på de kommende møder. Bestyrelsen arbejder videre med strategidrøftelserne. Nye politikker Bestyrelsen vedtog politik for kurser for medlemmer af afdelingsbestyrelserne samt kommunikationspolitik. Begge politikker kan ses på

4 Styringsreformen spørgeskema og offentligt referat af Anette Hertz, kommunikationschef - Spørgeskema til dokumentationspakke Som led i den nye styringsreform skal 3B lave en årlig redegørelse til kommunen med en række nøgletal samt vurderinger af den aktuelle status i de enkelte boligafdelinger. Til det har vi brug for afdelingsbestyrelsernes hjælp. I kender bedre end nogen forholdene i netop jeres afdeling. Administrationen har udarbejdet et spørgeskema, som afdelingsbestyrelsen i fællesskab bedes udfylde forud for de kommende budgetformøder. Skemaet afleveres til lokalinspektøren, som efter budgetformødet sørger for at give det videre til administrationen. Nogle af svarene bruger administrationen så til en boligsocial kortlægning, og den samlede kortlægning vil være tilgængelig for afdelingen senere på året. Offentlige referater Som led i styringsreformen skal alle referater fremover være offentligt tilgængelige, men det er ikke præciseret hvordan. Referaterne fra 3B s repræsentantskabsmøder ligger dog allerede offentligt tilgængelige på 3b.dk under Beboerdemokrati. Referaterne fra organisationsbestyrelsen lægger 3B fremover samme sted. Med hensyn til referaterne fra boligafdelingerne vil det være oplagt at lægge dem på afdelingens egen hjemmeside. Men nogle afdelinger hænger i stedet referaterne op i opgangene, andre igen sætter dem i en mappe på ejendomskontoret. Ingen personfølsomme oplysninger! Ligegyldigt hvordan referaterne offentliggøres, skal man dog huske, at personfølsomme oplysninger IKKE må offentliggøres. Derfor må fx klagesager ikke omtales i referatet, ligesom oplysninger om medarbejderne heller ikke hører hjemme i referatet. Hammerfed OBS fra Folehaven Af Anette Hertz, kommunikationschef Et lille telt og en grøn græsplæne. Det var, hvad der skulle bruges, da et OBS-indslag om de nye regler for medlemmer af boligforeninger skulle optages.»det hammer, hammer fedt«.»medvind på cykelstierne«. De fleste ved allerede nu, at det Jacob Haugaard, der står bag. Og netop Jacob Haugaard blev udset til at fortælle borgerne i Danmark, at man ikke længere kan beholde ancienniteten ved blot at være medlem, men at man nu også skal stå på venteliste og betale et årligt gebyr. BL informerer Optagelsen af indslaget til Oplysning til Borgerne om Samfundet bedre kendt som OBS foregik i Folehaven den 23. marts Her servicerede lokalinspektør Peter Kare filmholdet, men ikke mindst Jacob Haugaard. Det er BL Boligselskabernes Landsforening der står bag indslaget, som også vil kunne ses på deres og på 3B s hjemmeside. Jacob Haugaard fortæller om de nye regler for medlemmer af boligforeninger. Jacob Haugaard er i øvrigt den eneste ikke-minister, der har sit portræt hængende på Christiansborg. Foto: Stefan Kai Nielsen Du kan læse BL informerer på under Publikationer 1110 Udlejningsreglerne. Ny udtalelse fra Indenrigsog Socialministeriet om ventelistegebyrer m.v Indbydelse til NBO s fornyelsespris Løntabeller for Inspektører, HK ere og AC ere 1410 Foreløbig løsning på problemer med digital tinglysning 1510 Orientering fra Socialministeriet om nøgletal 1610 Udlejningsreglerne nyt om de særlige overgangsregler for boligforeningerne 1710 Ungdomsboligbidrag i 2009 og Hvem skal betale multimedieskat? 1910 Lønstatistik Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010

5 Nu starter byggeriet på Trekantgrunden af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder AlmenBolig+ De 53 AlmenBolig+ boliger opføres som lavenergibyggeri. De vil derfor have en lav udgift til varme. Boligerne er desuden beregnet til familier, der selv vil yde en indsats til at få tingene til at fungere i hverdagen, og huslejen bliver ca kr. ekslusive forbrug for et 105 m 2 rækkehus. I oktober 2009 underskrev Københavns Kommune og KAB partnerskabsaftalen på de første AlmenBolig+ boliger, som 3B er bygherre på. Nu går byggeriet i gang. Daværende overborgmester Ritt Bjerregaard, borgmester Klaus Bondam og borgmester Mikkel Warming bød i oktober hindanden tillykke med aftalen om etableringen af de nye bebyggelser på Trekantgrunden på Amager. så vi efter den lange vinter kan starte op med selve byggeriet. Entreprenøren er Jönsson A/S, som vil stå for opførelsen af begge bebyggelser. Bebygelsen opføres som præfabrikeret, lette træbyggerier. Omlægning af kloak Men inden selve byggeriet går i gang, skal der først omlægges en stor kloakledning, som Københavns Energi har på grunden, og der skal foretages en oprensning af forurening. Kloakarbejdet forventes at gå i gang ved udgangen af april eller starten af maj. Derefter går selve byggeriet i gang. De to bebyggelser forventes færdige henover sommeren Byggeriets spæde start Projektet omhandler etableringen af 53 AlmenBolig+ rækkehuse og 75 plejeboliger. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at få de to projekter færdige og i udbud. Der er nu fundet en entreprenør, X3B 3B s ekstranet for afdelingsbestyrelser 3B s nye ekstranet, X3B, er i fuld gang, og det bliver forhåbentlig lanceret sidst i maj. Sig allerede til nu, hvis du og din afdelingsbestyrelse gerne vil på det kommende ekstranet. / ahz 5

6 Grønt er godt for øjnene Af Anette Hertz, kommunikationschef At grønt er godt for øjnene det mente andemor i H.C. Andersens eventyr Den grimme ælling:»rap! rap!«sagde hun, og saa rappede de sig alt hvad de kunde, og saae til alle Sider under de grønne Blade, og Moderen lod dem see saa meget de vilde, for det Grønne er godt for Øinene.«At grønt er godt for øjnene mener også Ionee Skovgaard fra 3B s byggeafdeling. Hun har sat sig for at sætte fokus på, hvordan arbejdet med udearealer kan ændre boligafdelingers image. - Der er himmelvid forskel på, om du som beboer kommer hjem og bliver mødt af rækker af cykelstativer på sort asfalt på vej hen til din opgangsdør eller om du bliver budt velkommen af store skræppeblade i bede, der skærmer for de lange rækker af cykler på den ene side og grønne buske, der skærmer for affaldscontaineren i den anden side. Om husmuren står nøgen eller om der vokser grønne planter eller endda blomster i det smalle bed, fortæller Ionee Skovgaard. Ionee Skovgaard, landskabsarkitekt i 3B For dyrt at passe Friarealerne får slet ikke den opmærksomhed, de fortjener. Det er langt fra tilfredsstillende, når dårligt image i så høj grad er knyttet til udearealerne. De skal i stedet have fokus og bringes i samspil med afdelingens omgivelser og den omgivende bydel. Et af argumenterne for at foretrække asfalt eller for den sags skyld græs er, at det er billigere at vedligeholde. At ejendomsfunktionærerne ikke skal bruge tid på nusse rundt med en hækkesaks og passe de grønne bede. Men sådan behøver det ikke være, mener Ionee Skovgaard: - Hvis man på forhånd i fx et renoveringsprojekt har tænkt pasningen af friarealerne ind, kan det sagtens vise sig, at de faktisk kræver mindre pleje, fortæller Ionee Skovgaard. Og det er netop det bevidste valg, en del af projektet»imageskabende udearealer«går ud på. Projektet er todelt og første fase omfatter planlægnings- og gennemførelsesfasen, mens anden fase handler om overlevering i garantiåret og de følgende år. Projektet gennemføres i AlmenNet-regi (www.almennet.dk). Friarealet indrammer»stedets liv«formålet med projektet er at styrke og udvikle samarbejdet mellem de involverede parter i renovering af friarealer, så beboerne får de bedste uderum. I 3B s byggeprogram står, at»bygningerne og bebyggelsesplanen skal fremme social aktivitet og fællesskab og være den helhed, der sammen med beplantningen indrammer»stedets liv«. Kombinationen af bygninger, bebyggelsesplan, beplantning, belægning og farver skal skabe den ro og orden, der giver rum til forskellighed. På samme vis lægger byggeprogrammet op til, at nære friarealer bruges til aktiviteter. Det kan ske ved at skabe oplevelser og samspil mellem bygninger og det grønne samt ved at skabe læ, lys og luft. For at leve op til den smukke målsætning, skal der afdækkes og fjernes nogle af de barrierer, der er for at få flere grønne og velfungerende udearealer i eksisterende boligafdelinger: Formidling, uddannelse og kommunikation i alle faser af renoveringen samt udvikling af en strategi, som sikrer optimal videndeling, er hele projektets omdrejningspunkt. - Landskabsarkitekt, beboere og dermed afdelingsbestyrelser samt driftspersonale har hvert sit speciale. De har ikke altid fokus samme sted og min drøm er at udvikle et værktøj, der kan hjælpe projektdeltagerne med at få stillet de rigtige spørgsmål og dermed få de rigtige svar på det rigtige tidspunkt. Det er, hvad jeg mundret kalder»projektet granskes i formsprog og materialevalg«i min projektbeskrivelse. Målet er, at både proces og produkt bliver»en god historie«og at den grimme ælling bliver til en smuk svane. Skal vokse sig smukkere En ting er, at vi får sat fokus på, hvad landskabsarkitektens tanker i praksis betyder for den daglige vedligehold. At vi sikrer, at landskabsarkitekten forstår de vilkår, driftens personale arbejder under og forstår, hvad det var, beboerne havde i tankerne, og tager højde for de erfaringer, beboerne har gjort. At alle parter får værktøjer til at se ud over, hvad»vi plejer«at gøre. Når alt det er på plads, skal de flotte nye udearealer også være flotte i årene fremover. Og det er ikke en selvfølge, mener Ionee Skovgaard: - Udearealer og beplantning er ikke»færdige«, når de nyrenoverede arealer overtages af boligforeningen. Træer skal vokse til, busketter og plantebede kræver særlig pleje. Ofte har vi set, hvordan manglende fokus på pasning og vedligeholdelse resulterer i slidte og misligholdte udearealer, der slet ikke afspejler de idéer, der oprindeligt lå bag. Derfor handler anden del af projektet om ved workshops, kurser og mentorordning at sikre, at driften har den kompetence og tid samt materiel, der skal til at pleje udearealerne efter hensigten, så de store investeringer ikke forfalder, men rent faktisk bliver smukkere med årene, understreger Ionee Skovgaard.

7 Bibliotek og byttehjørne i Lønstrupgård Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder I Lønstrupgård har nogle beboere stået for at oprette et bibliotek og et byttehjørne, der både er med til at passe på miljøet og samler beboerne. Mandag den 1. marts 2010 åbnede byttehjørnet og biblioteket i Lønstrupgård. Det skete på behørig vis med kaffe og kage kl Begge initiativer er drevet af beboere og er en fordel for både miljøet og fællesskabet i afdelingen. Lån eller byt en bog Skipper Widstrup har fået biblioteket op at stå og har selv bidraget med en stor samling bøger. Andre beboere har i tiden op til åbningen af biblioteket været forbi med flere bøger. Selv på åbningsaftenen kom beboere med bøger til biblioteket en kom endda med tre store papkasser med bøger. Tanken er, at beboerne kan komme forbi og låne en eller flere bøger kvit og frit, og mange har allerede sagt, de synes, det er en rigtig god idé. - Vi har omkring bøger, både nye og gamle, som beboerne kan låne. Her er der ikke noget med at blive skrevet op. Og hvis man har lånt fx 10 bøger, som man gerne vil bytte med 10 af ens egne bøger, så kan man også det, fortæller Skipper Widstrup. Hyggehjørne og bogsnak Allerede kl trådte de første besøgende til biblioteket ind ad døren, og hurtigt gik snakken om forfattere og bøger og alt muligt andet interessant. Kort efter havde den første beboer fundet et par børnebøger, hun gerne ville låne og læse højt for sit barnebarn. I et hjørne står to magelige lænestole på hver side af en gammel standerlampe. Stolene har Skipper fundet i storskraldet, og lampen er doneret af plejehjemmet ved Lønstrupgård. Ved den ene væg står et skrivebord, som er doneret af en beboer, og reolerne, der er fyldt med bøger, har de fået af det nye kulturhus. På væggene hænger omkring 100 fotografier af forskellige forfattere med navn, så beboerne kan få ansigt på forfatterne til de bøger, de læser. - Tanken er, at beboerne kan komme herned og låne bøger, men det skal også være et hyggehjørne, hvor man kan sidde og læse eller snakke om bøger og forfattere. På sigt kan det være, vi laver en litteraturklub, fortæller Skipper Widstrup, inden han engageret starter en længere samtale med en beboer om nogle af bøgerne. Godt for miljøet I den anden del af Lønstrupgård kan beboerne aflevere legetøj, nips, lamper, stole, mindre borde eller andre ting, som andre kan få glæde af. Lønstrupgårds beboere kan kvit og frit hente ting til eget forbrug i Byttehjørnet. Byttehjørnet er et eksempel på direkte genbrug, da man undgår at smide ting ud, som andre kan have glæde af. Beboerne kan spare penge, da de undgår at købe nyt. Mængden af dagrenovation bliver desuden mindre, og det kan betyde et mindre dagrenovationsgebyr for afdelingen, samtidig med at beboerne er med til at passe på miljøet. På samme måde er biblioteket med til at gavne miljøet. Supermarkeder sælger i dag billige bøger, og flere køber derfor bøger, som bliver smidt ud, når de er læst. Et fælles bibliotek skåner miljøet, da bøgerne bliver læst flere gange, inden de bliver til affald. Bytte bytte ting og sager Af Freddy Christiansen, medlem af afdelingsbestyrelsen i Lønstrupgård Mandag den 1. marts åbnede Byttehjørnet i Lønstrupgård i Vanløse med en lille reception med vin, sodavand og snacks. Byttehjørnet har været længe undervejs, men med økonomisk støtte og opbakning fra Københavns Kommune lykkedes det at få startet projektet. Københavns Kommune leverede streamers og andet PRmateriale samt en lille økonomisk håndsrækning. Byttehjørnet havde åbnet for indlevering af ting og sager to gange forud for selve åbningen, og der kom rigtig mange ting ind, så det var et veludstyret lokale, der kunne byde de første mange»kunder«velkommen. Idéen med byttehjørnet er, at man tager noget med og tager, hvad man synes, man kan bruge hos sig selv. Der er derfor ingen penge parterne imellem men rent bytteri. Byttehjørnet holder åbent hver onsdag mellem kl. 18 og 20 og drives af en række frivillige beboere, der for de flestes vedkommende meldte sig på selve åbningsdagen. Allerede de første gange, der havde været åbent, har der været mange besøgende, og flere effekter er kommet til. Nu håber afdelingsbestyrelsen bare, at lokalet ikke alt for hurtigt vil vise sig at være for lille! 7

8 Bestil et besøg af Max100 karavanen Af Anette Hvidberg Velk, energi- og miljøkonsulent tiv, hvor beboerne får besøg af Max100, der lærer dem om vandbesparelser. Det er bl.a. muligt at gennemføre en forhindringsbane, hvor beboerne lærer at se, om et toilet løber, at aflæse vandmålere, at fylde vaskemaski- Sæt fokus på beboernes vandforbrug. Bestil et gratis besøg af Københavns nen ordentlig op, at sætte en perlator i Energis Max100 karavane næste gang, vandhanerne osv. Beboerne kan dyste I har budgetafdelingsmøde eller sommerfest (gælder kun afdelinger i Køben- forhindringsbanen, og der kan eventuelt om, hvem der hurtigst kan gennemføre havns Kommune). gives en præmie til den bedste. Max100 karavanen er et sjovt initia- Det er også muligt at få Københavns Finn fyldte 50 med stil og højt hurra Fredag den 12. februar holdt økonomichef Finn Palama Larsen reception i anledning af sin 50 års fødselsdag. - Tak for, at I alle er kommet i dag. Og tak for din tale, Finn nårh nej, du hedder jo Bent. Jeg bliver ofte kaldt Bent, og jeg hørt, at du indimellem bliver kaldt Finn, indledte Finn sin takketale og fortsatte med at fundere over sin nye alder: - Ja, 50 år det er ikke til at fatte. Så kommer økonomimanden jo op i mig, og så er spørgsmålet, om 50 år er afskrivning eller værdiforøgelse. Nogle siger, at alder giver tålmodighed måske ikke lige for mig, mente Finn Finn afsluttede sin tale med at takke alle for samarbejdet i 3B og et»3b længe leve«! / cgh Kanal 3B Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv. / Villy Sørensen / Steffen Morild / Robert Nielsen / Anette Hertz / Camilla Gregers-Høegh. Layout Mette Egemose Hansen Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag eget tryk / Næste nummer er maj 2010 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 18. maj Energi til at give mere dybdegående information om fx tilskudsordning til udskiftning af toiletter og vandmålere samt etablering af faskiner. Læs mere om Max100 karavanen og Københavns Energis vandsparekampagne på www. KE-max100.dk. Bestil et besøg af karavanen hos vandsparerådgiver Charlotte Storm via eller på telefon Kalender Repræsentantskabsmøde 14. juni og 25. november 2010 Bestyrelsesmøder 11. maj, 9. juni, 24. juni, september, 14. oktober, 25. november, Forretningsudvalg 31. maj, 24. august, 1. september, 20. september, 5. oktober, 10. november, 7. december Fælleskonference november 2010 Kurser 16. august Fremlæg på afdelingsmødet sådan! Nyt om personalet Goddag til: Mette Høgel, Byg Mikkel Lundby-Hansen, Økonomi Gitte Frost, Kundeservice Brian Raahauge, Energi- og miljø Ole Skjellerup, Kokkedal på vej Jesper Dahl Hansen, Højstensgård Hans Christian Schalde Petersen, Folehaven Farvel til: Lars Mann Pedersen, Højstensgård Niels Balling, Partnerskabet Jørgen Rene Frank, Apostelgården Leon Riis Sørensen, Folehaven Finn Hansson, Hørgården

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010)

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Når du får brev fra 3B sidst i april om medlemsnummer og anciennitet, SKAL du reagere inden tre måneder, hvis du vil beholde din anciennitet 1. januar 2010 kom

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / oktober 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale af

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Udlicitering i den almene boligsektor

Udlicitering i den almene boligsektor 1 Udlicitering i den almene boligsektor Den almene boligsektor - Struktur Boligselskabernes Landsforening (BL) 700 boligselskaber (boligorganisationer) 8.000 boligafdelinger (økonomisk enhed) 541.000 boliger

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård Afdelingsbestyrelsens beretning for 2004/2005 Afdelingsbudgetmødet d. 24.5.2005 FB - Højstensgård Indhold: Varmemålere og varmeforbrug... Fugtproblemer... Grønne områder/træfældning... Lokal-Tv... Personaleforhold...

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D.

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D. NOTAT Afdeling - Teglværkshaven Projekt - Spørgsmål og svar fra informationsmødet den 28.11.2011 Dato - 29.11.2011/rev. 05.12.2011/Per Bro, Thomas Tækker og Solvejg von Barm Spørgsmål: Svar: Bebyggelsen

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund Kommunikationsstrategi 2008 Baggrund Mission og vision Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Under overskriften Rum til alle står vi for effektiv

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere