Grafikgruppen hl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafikgruppen 08-426.hl"

Transkript

1 Grafikgruppen hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015

2 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene Budgettet tegner den retning, vi politisk har lagt for de kommende fire år. Retningen er udtrykt i ord og i tal i denne informationsudgave af budgettet. I Frederikshavn Kommune er vi udfordret af den demografiske udvikling. Der bliver født færre børn. Flere træder ud af arbejdsmarkedet, end der kommer ind. Når der er færre på arbejdsmarkedet, falder skatteindtægterne, og presset på kommunens økonomi vokser. Den udfordring tager vi som et ansvarligt byråd fat om, og vi gør noget for at rette op på ubalancen. så vi med tiden også får skabt luft i økonomien. Med dette budget kan vi udvikle kommunen og investere i fremtiden, således at Frederikshavn Kommune fortsat er et godt sted at bo, arbejde og være gæst. Med venlig hilsen Birgit S. Hansen borgmester Vi har sat klare økonomiske mål Vi følger forsigtighedsprincippet og sikrer, at vi har orden i eget hus. Vi har derfor sat nogle økonomiske mål: Overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. Et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. samt lånefinansierede anlæg i den udstrækning, vi kan opnå låneadgange, og det giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen ud fra en samlet økonomisk og politisk vurdering. En gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. Vi har sat retningen for de kommende år Byrådet arbejder forsat sammen om at genoprette Frederikshavn Kommunes økonomi med henblik på at sikre robusthed. Vi tilpasser kommunens drift til et serviceniveau, vi stadig kan stå inde for, og vi sætter en klar politisk retning med fokus på, at: Borgere der kan selv, skal selv Borgere, der ikke kan selv, sikres den hjælp, de har brug for Sikre bæredygtighed på dagtilbuds- og skoleområdet Tilvejebringe den arbejdskraft, der er brug for i lokalsamfundet Konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver og inddragelse af eksterne aktører. Vi er på rette kurs Frederikshavn Kommune er presset på økonomien, men med det vedtagne budget er vi på rette kurs. Budgettet sætter en retning fire år frem og sikrer den nødvendige robusthed. Vi har sikret, at der både i 2015 og i overslagsårene er balance,

3 Indholdsforstegnelse Overordnet økonomisk politik 4 Den kommunale hund 7 Driftsudgifter fordelt på udvalg 8 Tværgående fælles puljer 8 Økonomiudvalget 9 Arbejdsmarkedsudvalget 15 Socialudvalget 19 Sundhedsudvalget 21 Børne- og Ungdomsudvalget 24 Kultur- og Fritidsudvalget 28 Teknisk Udvalg 31 Plan- og Miljøudvalget 33 Takstfinansieret drift - renovation 34 Indbyggertal 36 Takstoversigt - udvalgte takster 37 Investeringsoversigt 38 Langfristet lånegæld 40 Finansieringsoversigt 41 Resultatopgørelse - udvalgte poster 42 Frederikshavn Kommunes byråd 43 Direktion 44 3

4 overordnet økonomisk politik Dette afsnit vil fokusere på at give et billede af de overordnede rammer for Frederikshavn Kommunes budget I den forbindelse vil hovedelementerne i årets økonomiaftale mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Regeringen blive gennemgået. Endvidere vil der blive redegjort overordnet for Frederikshavn Kommunes skatteindtægter og den overordnede lånepolitik. Kommuneaftalen for 2014 Udgangspunktet for aftalen er det aftalte niveau for 2014 korrigeret for ændringer i den kommunale økonomi som følge af bl.a. øgede udgifter vedrørende det nære sundhedsvæsen på 350 mio. kr. samt to reduktioner á 100 mio. kr. vedr. effektivisering af kommunernes udgifter til befordring og til beredskabsområdet. Hertil kommer regulering for pris- og lønstigninger fra 2014 til Den samlede udgiftsramme for kommunerne under ét er på mio. kr. heraf er mio. kr. afsat som ramme til serviceudgifter. Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme, som er kommunens forholdsmæssige andel af servicerammen, udgør 2.612,3 mio. kr. I budget 2015 er der budgetteret med serviceudgifter på 2.513,7 mio. kr. Frederikshavn Kommune bidrager dermed i forhold til en samlet aftaleoverholdelse. I lighed med de foregående år kan der iværksættes sanktioner, hvis kommunerne ikke overholder aftalen med regeringen. Der iværksættes sanktioner, hvis kommunerne budgetterer over den aftalte serviceramme, men også hvis det realiserede forbrug viser sig at være højere end rammen. Regeringen har mulighed for at foretage modregning i balancetilskuddet til kommunerne på op til mio. kr. Frederikshavn Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 32,0 mio. kr. Kommunernes budgetter ligger samlet set inden for rammen i 2015, og dermed sker udbetales hele det betingede balancetilskud til kommunerne. Den finansierede ramme for bruttoanlægsudgifter for kommunerne under ét udgør mio. kr. I 2015 er der ikke sanktioner, hvis kommunerne overskrider rammen, men kommunerne og regeringen er enige om, at et evt. øget forbrug på anlægssiden skal modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på serviceudgifterne. Kommunerne kan med andre ord flytte midler fra serviceudgifter til anlæg, der kan dog ikke flyttes midler fra anlæg til serviceudgifter. I 2015 er der afsat mio. kr. i ekstraordinær finansiering. Den samlede finansiering i aftalen overstiger således det forventede udgiftsniveau i kommunerne. Det er tredje år i træk, at der afsat midler til ekstraordinær finansiering. For 2015 er de mio. kr. afsat som ekstraordinært tilskud; mio. kr. fordeles til alle kommuner som bloktilskuddet mens mio. kr. blev fordelt på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Frederikshavn Kommune modtog hhv. 21,9 mio. kr. og 19,1 mio. kr. fra de nævnte puljer. Beløbene indgår i de samlede tilskudsbeløb. Herudover er afsat 500 mio. kr. i lånepulje med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner, her opnåede Frederikshavn Kommune låneadgang på 50 mio. kr. De resterende 600 mio. kr. er afsat til fordeling mellem kommunerne til omstilling i forbindelse med folkeskolereformen. Heraf modtager Frederikshavn Kommune 1,1 mio. kr. Skattestoppet fortsætter i 2015 med mulighed for individuelle sanktioner overfor kommuner, som hæver skatten og dermed bryder skattestoppet. Dette betyder, at for de kommuner, som hæver skatten modregnes 75 % af provenuet det første år, 50 % af provenuet de to næste år og 25 % det fjerde år. Der var afsat en pulje til skatteforhøjelse på 150 mio. kr., som blev fordelt af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter ansøgning. 6 kommuner fik tilladelse til at hæve skatten, hvoraf 3 valgte at hæve skatten. Det er dog fortsat en forudsætning, at de øvrige kommuner sænker skatten tilsvarende for at undgå sanktioner, hvilket lykkedes. De samlede kommunale skatter sænkes således fra med 186 mio. kr. Frederikshavn Kommune fortsætter med uændrede procenter/promiller for alle skattetyper i 2015 i forhold til Økonomisk politik - Frederikshavn Kommune Udgangspunktet for budget 2015 var, at der skulle foretages en reduktion på 125 mio. kr. Reduktionerne blev indarbejdet tidligt i budgetprocessen, og en del af reduktionerne blev allerede effektueret i Reduktionerne har været fordelt på samtlige udvalgsområder efter forskellige fordelingsnøgler. Således er der bl.a. foretaget en serviceudgiftsreduktion på samtlige udvalg på 3% i 2015 og yderligere 1 % i hvert af overslagårene. Der er reduceret 25 mio. kr. på udvalgte udgiftsområder og der er reduceret med yderligere 25 mio. kr. på baggrund af Frederikshavn Kommunes nøgletal i forhold til andre kommuner. 4

5 Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med budgetarbejdet for 2015 at udarbejde tre grundprincipper for budget 2015: Overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. Et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. samt lånefinansierede anlæg i den udstrækning, vi kan opnå låneadgange, og det giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen ud fra en samlet økonomisk og politisk vurdering. En gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. Budgettering Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet at tage imod det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskudsbeløb. De kommuner, som vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb af indkomstskat, som er beregnet på grundlag af den vedtagne udskrivningsprocent og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Begrundelsen for valget af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hænger primært sammen med, at det vurderes, at udviklingen i Frederikshavn Kommunes udskrivningsgrundlag vil være lavere end på landsplan. Dermed giver statsgarantien større indtægter end selvbudgettering for Herudover fremlagde regeringen nye vækstskøn for forventningen til stigningen i udskrivningsgrundlaget efter udmeldingen af statsgarantien for De nye skøn var lavere end de forudsætninger, som lå i statsgarantiberegningen, hvilket var med til at gøre statsgarantien til et godt tilbud. Udviklingen i Frederikshavn Kommunes indbyggertal er imidlertid mindre negativ end den har været tidligere og mindre negativ end forudsat i statsgarantien. Dette bedre befolkningstal kunne dog ikke i sig selv opveje den bedre fremskrivning af indtægtsgrundlaget i statsgarantien. Endvidere giver det god mening at tegne en forsikring for sine indtægter i en fortsat usikker samfundsøkonomisk situation, hvilket er lig med at vælge statsgarantien. Udskrivningsgrundlag og skatteindtægter I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 26,2 %. I forhold til 2014 er beskatningsprocenten uændret. Der budgetteres med et samlet skatteprovenu på 2.360,8 mio. kr. i 2015 ekskl. det skrå skatteloft. Kommunal grundskyld Kommunens udskrivning af ejendomsskatter i regnskabsåret 2015 skal ske på grundlag af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober Der foretages ikke nyere vurdering på grund af arbejdet med at indføre et nyt vurderingssystem. Der skulle have været lavet nye vurderinger i 2013, som ville have dannet baggrund for grundskyldsopkrævningen i I stedet tages udgangspunkt i 2011-vurderingen - nedsat med 2,5 % for at sikre grundejerne mod overbetaling. Kommunerne er under ét dækket for det mindre skatteprovenu, ved den uændrede vurdeing, via bloktilskuddet. Ejendomsskatteprovenuet er budgetteret ud fra de afgiftspligtige grundværdier og en grundskyldspromille på 29,9. Produktionsjord må kun opkræves med en promille på 7,2. Der er indregnet 7,2 for produktionsjord i hele budgetperioden. I budgetoverslagsårene er der ligeledes indarbejdet en grundskyldspromille på 29,9. Der budgetteres med et samlet provenu for grundskyld på 229,0 mio. kr. i Kommunal grundskyld 2015 i mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme Grundskyldspromille: Produktionsjord 7.373, ,4 29,90 7,20 Samlet grundskyldsprovenu 229,0 Dækningsafgifter Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal opkræves dækningsafgifter af grundværdier og forskelsværdien. Dækningsafgifterne opkræves som bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til kommunerne af fast ejendom). Dækningsafgiften af grundværdien af statsejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Det vil i 2015 sige 14,95. Dækningsafgift af grundværdien af øvrige ejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Det vil i 2015 sige 14,95. 5

6 Dækningsafgift af forskelsværdien svares med en af Byrådet fastsat promille, som højst kan udgøre 8,75. Der opkræves i 2015 med maks. satsen, hvilket vil sige 8,75. Provenuet af ovennævnte dækningsafgifter er i budgettet indregnet med i alt 3,9 mio. kr. Skatteprocenter/-promiller 2015 Skatteprocent 26,20 % Grundskyldspromille 29,90 Dækningsafgift - statsejendomme 14,95 Dækningsafgift - ejendomme region 14,95 Dækningsafgift - forskelsværdi 8,75 Kirkeskatteprocent 1,03 % I overslagsårene er indregnet uændrede beskatningsprocenter/- promiller. Likvide midler I 2014 er der i budgetopfølgningen pr. 30. april indregnet en kasseopsparing på 25,9 mio. kr. Det var denne opfølgning, som dannede udgangspunkt for budgetlægningen for 2015, som har foregået henover foråret og sommeren Dette betyder, at Frederikshavn Kommune går ud af 2014 med en negativ kassebeholdning på -133,3 mio. kr. hvilket samtidig er forudsætningen for budgettets 2. behandling. Efter 2. behandlingen af budgettet har Byrådet godkendt budgetopfølgningen pr , hvor der forventes en opsparing på 40,8 mio. kr. Kassebeholdningen ved starten af 2015 vil herefter være negativ med -118,4 mio. kr. En kommunes gennemsnitlige kassebeholdning må aldrig blive negativ målt over de foregående 365 dage, jf. kassekreditreglen. Med vedtagelse af budgettet for 2015 er forventningen, at Frederikshavn Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning i 2015 vil udgøre ca. 159,2 mio. kr. Udviklingen i kommunens likvide kassebeholdning og den gennemsnitlige likviditet findes i Finansieringsoversigten på side 41. Deponering I budgettet for 2015 er der indregnet frigivelse af deponerede beløb på 5,4 mio. kr., som kan specificeres således: Deponeringsfrigivelse i budget 2015 i mio. kr. Frigivelse vedr. salg af Elsam-aktier -4,0 Frigivelse vedr. salg af vejbelysning -1,4 TOTAL -5,4 Efter udgangen af 2015 er der fortsat deponeret 5,7 mio. kr. fordelt således: Deponeringer ultimo 2015 i mio. kr. Vejbelysningen 5,7 TOTAL 5,7 Lånepolitik Kommunen har et ønske om at udnytte alle muligheder for optagelse af lån. Foruden de udgifter, som lånebekendtgørelsen giver mulighed for, er der givet dispensation til følgende lån, som er indregnet i budgettet: Projekter indenfor de borgernære områder: 7,5 mio. kr. Projekter med dokumenteret effektiviseringspotentiale: 13,8 mio. kr. Styrkelse af likviditeten 50,0 mio. kr. Samlet set er der i budget 2015 indregnet en låneoptagelse på 81,4 mio. kr. Driftsbudgettet Frederikshavn Kommunes budget 2015 til drift er på i alt 3.597,4 mio. kr., som er fordelt på følgende kategorier: Overordnet driftsbudget 2015 i mio. kr. Serviceudgifter 2.513,7 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter 187,6 Driftsudgifter vedr. ældreboliger 5,7 Indtægter fra central refusionsordning -17,6 Overførselsudgifter 744,0 Forsikrede ledige 161,8 Forsyning 2,4 TOTAL* 3.597,4 *Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer Anlægsudgifter I Frederikshavn Kommunes budget for 2014 er der indregnet bruttoudgifter til anlægsvirksomhed på 112,5 mio. kr. Der er budgetteret med anlægsindtægter på 20,9 mio. kr., heraf 18,0 mio. kr. i salgsindtægter. Det samlede nettobudget for anlæg udgør således 91,6 mio. kr. I denne informationsudgave findes der på side 38 en mere detaljeret oversigt; investeringsoversigten, som giver et overblik over kommende anlægsprojekter. 6

7 DEN KOMMUNALE HUND Den kommunale hund viser hvordan Frederikshavn Kommune anvender hver 100 kroneseddel af sine driftsbudgetter fordelt på følgende fire kategorier: Borgerrettede aktiviteter Oplevelser Infrastruktur Støttefunktioner De borgerrettede aktiviteter omfatter de opgaver, hvor borgerne direkte møder kommunen; de kommunale kerneopgaver. Heri indgår således også socialrådgivere, borgerservice og andre sagsbehandlere, som er administrative medarbejdere, men som er frontmedarbejdere og har borgerbetjening som deres hovedopgave. Herudover indgår naturligvis også pædagoger, lærer, SOSU-hjælpere og -assistenter mv. Oplevelser er defineret som de opgaver, kommunen løser af mere rekreativ og kreativ art; kommunale opgaver, som gør det mere spændende og interessant at være borger i Frederikshavn Kommune f.eks. biblioteker, tilskud til museer og folkeoplysning. Infrastruktur omfatter de kommunale opgaver, som er rettet mod borgernes mulighed for transport, hvad end den er privat eller kollektiv, samtidig indgår det kommunale beredskab under denne overskrift. Støttefunktioner er de opgaver, som støtter op om alle de øvrige områder; administration og politikere. Det dækkerer opgave fra direktion og sekretariatsfunktioner til medarbejdere inden for central økonomi og personaleudvikling. Denne opgørelse er lavet på baggrund af driftsbudgettet for Den kommunale hund giver således et billede af Frederikshavn Kommunes driftsbudget på et overordnet niveau. Langt de fleste kommunale opgaver er opgaver, som borgerne mærker direkte i deres hverdag. Hver gang kommunen anvender 100 kr. anvendes 87,72 kr. på borgerrettede opgaver, 6,10 kr. anvendes til oplevelser, 2,00 kr. anvendes til infrastruktur og 4,18 kr. af hver hundredekroneseddel, som Frederikshavn Kommune bruger, går til støttefunktioner. Borgerrettede aktiviteter (87,72 kr.) Oplevelser (6,10 kr.) Infrastruktur (2,00 kr.) Støttefunktioner (4,18 kr.) 7

8 Driftsbudget fordelt på udvalg Tabellen herunder viser fordelingen af det skattefinansierede driftsbudgettet mellem udvalgene for Fagudvalgenes driftsbudgetter 2015 (netto) (mio. kr.) Tværgående fælles puljer 0,0 Økonomiudvalget 441,5 TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER Der er som nævnt indledningsvis oprettet et budget til Tværgående Fælles Puljer Tværgående Fælles Puljer driftsbudget 2015 (netto) (mio. kr.) Demografisk betinget reduktion 0,0 Tværgående Fælles Puljer i alt 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 828,0 Socialudvalget 860,9 Sundhedsudvalget 310,8 Børne- og Ungdomsudvalget 877,3 Pulje vedr. demografisk betinget reduktion blev nulstillet i foråret 2014 som følge af øvrige effektiviseringer og besparelser på i alt 125 mio. kr. Beregningsmæssigt henstår der nu 0,01 mio. kr. grundet beregning af 3%-puljen. Kultur- og Fritidsudvalget 208,4 Teknisk Udvalg 56,7 Plan- og Miljøudvalget 13,3 I alt 3.596,9 Af nedenstående fremgår, hvordan fordelingen er mellem udvalgene af budget 2015, hver gang Frederikshavn Kommune anvender 100 kr. I parantes er udvalgenes procentvise andel af driftsbudgettet angivet. Økonomiudvalget 441,5 mio. kr. og tværgående fælles puljer 0,0 (12,4 %) Arbejdsmarkedsudvalget 828,0 mio. kr. (23,0 %) Socialudvalget 860,9 mio. kr. (23,9 %) Sundhedsudvalget 310,8 mio. kr. (8,6 %) Børne- og Ungdomsudvalget 877,3 mio. kr. (24,4 %) Kultur- og Fritidsudvalget 208,4 mio. kr. (5,8 %) Teknisk Udvalg 56,7 mio. kr. (1,6 %) Plan- og Miljøudvalget 13,3 mio. kr. (0,4 %) På de efterfølgende sider vil de enkelte fagudvalgs budgetter blive uddybet og forklaret mere indgående. 8

9 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets budget består af to bevillinger til henholdsvis drift og anlæg samt én bevilling til Tværgående Fælles Puljer. Årsagen til denne opdeling er at Tværgående Fælles Puljer kan fordeles til alle politiske udvalg. Det følgende diagram viser fordelingen af Økonomiudvalgets budget på direktørområder samt Tværgående Fælles Puljer. 97,2 Økonomiudvalgets driftsbudget 0,0 36,1 Driftsbudget fordelt på hovedområder: Økonomiudvalgets driftsbudget 2015 (netto) (mio. kr.) 130,8 Børn-Unge og Kultur Ledelsessekretariatet Social Sundhed IT Kommunaldirektøren Ej endom, Tek nik og Milj ø, P ar k og Vej Puljer til tværgående formål Kommunaldirektøren 177,4 Direktørens område -0,1 Center for Økonomi og Personale 109,8 Center for Arbejdsmarked 41,2 Udvikling og Erhverv 26,5 Direktørområde Børn, Unge og Kultur Direktørens område -0,5 Center for Familie 18,7 Center for Kultur og Fritid samt Center for Skole 4,7 Center for Unge 13,2 Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi Direktørens område 0,1 Center for Sundhed og Ældre 2,3 Center for Handicap og Psykiatri 4,9 Center for Social- og Sundhedsmyndighed 21,4 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 75,6 Ledelsessekretariatet 26,4 Direktørområde Ejendomscentret, Teknik og Miljø Direktørens område 0,6 Center for Teknik og Miljø 25,6 Center for Park og Vej 1,8 Ejendomscenteret 69,2 Økonomiudvalget i alt* 441,5 *Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer Driftsbudget Den væsentligste del af Økonomiudvalgets budget er afsat til administration og drift af fag- og fællescentre. Økonomiudvalgets budget er delt mellem samtlige fag- og fællescentre med undtagelse af Center for Bibliotek og Borgerservice. Udfordringer I budgetforslaget indgik udfordringer på 6,95 mio. kr. i budgetår 2015 og efterfølgende budgetoverslagsår. Den første udfordring omhandler et tilbageværende effektiviseringskrav på 5,4 mio. kr. vedrørende samling af de administrative funktioner i Frederikshavn Én kommune Et rådhus. Den anden udfordring på 1,5 mio. kr. stammer fra budgetforlig 2012, hvor der blev medtaget et sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Derudover er byrådets vederlag forhøjet, som delvist er finansieret via lov- og cirkulæreprogrammet. Dette har medført en udfordring på 0,05 mio. kr. I henhold til Økonomiudvalgets møde af 19. august 2014 bliver den økonomiske udfordring på 5,4 mio. kr. finansieret af kassen i 2015 og de 1,55 mio. kr. finansieres indenfor Økonomiudvalgets budgetramme. Budgetforlig 2015 I forbindelse med budgetforliget har Børne- og Ungdomsudvalget valgt at tilføre Økonomiudvalget 1,05 mio. kr., således det nuværende antal socialrådgivere kan fastholdes. Udvalget vil i forbindelse med behandling af budget 2016 afklare, hvorvidt udvalget også i budgetoverslagsårene vil tilføre Økonomiudvalget midler for at sikre det nuværende antal socialrådgivere. 9

10 Center for Økonomi og Personale Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen er opdelt i 5 teams: Planog Analyse, Finans, TeAmØku, Social- og Sundhedsteamet samt Børne- og Kulturteamet. Desuden er der til Økonomiafdelingen knyttet en Indkøbsafdeling, økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. I forbindelse med genåbning af budget 2010 blev der vedtaget en effektiviseringspulje på 10,5 mio. kr. i år 2015 vedr. administrative reduktioner, hvis udmøntning er afhængig af samling af de administrative funktioner i Frederikshavn Én kommune ét rådhus. I forbindelse med tilpasningen af anlægsprojektet Ørnevejens Skole blev puljen reduceret med 5,1 mio. kr. så der nu henstår en effektiviseringspulje på 5,4 mio. kr. Reduktionen af sparekravet fra 10,5 mio. kr. til 5,4 mio. kr. er finansieret indenfor Økonomiudvalgets egen ramme. Den tilbageværende besparelse kan først realiseres i forbindelse med ny placering af administrative medarbejdere. Økonomiudvalget besluttede på møde af 19. august 2014, at det tilbageværende effektiviseringskrav på 5,4 mio. kr. vedr. samling af administrative funktioner i Frederikshavn; Én kommune Et rådhus, skulle nulstilles i budgetår Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 43,8 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. kr. til Økonomiafdelingen. HR, Løn og Personale HR, Løn og Personale er opdelt i tre afdelinger: Løn- og personaleafdelingen varetager lønudbetalingen for kommunens ansatte samt servicere de decentrale afdelinger og institutioner om personaleforhold. Forhandling og Jura rådgiver i personalejura, forhandler forhånds-/fratrædelsesaftaler og udarbejder ansættelseskontrakter til ledere og chefer. Arbejdsmiljø og HR rådgiver og yder støtte til de decentrale afdelinger og institutioner i arbejdsmiljøspørgsmål m.v. Endvidere administrerer afdelingen diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter flex- og skånejobs, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner. Barselsudligningsordning For ansatte på barsels-/adoptionsorlov finansierer puljen differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Pulje for flex- og skånejobs Området finansierer 19 fleksjob med fuld finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister samt 96 fleksjob med et årligt tilskud fra puljen på kr. Administrative elever Puljen finansierer 13 praktikpladser for administrative elever, som er ansat bredt i hele organisationen. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2015 kendes først primo Trepartsmidler/Lederuddannelse Lederuddannelse på diplomniveau finansieres via trepartsmidler og tilbydes ledere, der har ledelse som primær jobfunktion samt borgerkontakt. Midlerne ophører 31. marts 2015 med overenskomstens udløb. Tjenestemandspensioner Budgetområdet finansierer nettoudgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmie for tjenestemænd. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 66,0 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,2 mio. kr. til HR, Løn og Personale. Center for Arbejdsmarkedscenteret Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontanthjælp, forsikrede ledige, integration og førtidspensioner. Desuden omfatter området diverse tilskudsprojekter. Af driftsudgifter kan nævnes tjenestekørsel, uddannelse og lægeerklæringer. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 41,2 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,5 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. Budgettet er i 2015 reduceret med Arbejdsmarkedscentrets andel af diverse sparekrav, som beløber sig til 2,4 mio. kr. Udvikling og Erhverv Udvikling og Erhverv består at to hovedområder: Udvikling og Erhverv Energibyen Udvikling og Erhverv Udvikling og Erhverv s indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de af Byrådet fastsatte 10

11 strategiske fokuspunkter med særligt fokus på vækst og udvikling i lokalsamfundet. Med afsæt i særligt det maritime, energi, fødevarer, oplevelser og vækst koncentrerer indsatserne sig bl.a. om; byudvikling og bosætning, arbejdskraft, uddannelse, forretningsudvikling, fremdrift i organisationen, partnerskaber, projektudvikling, udvikling af kyst og land. Økonomiudvalget besluttede på møde af 18. juni 2014, at Investeringspuljen og driftstilskud til Toppen af Danmark reduceres hver med 0,5 mio. Dermed i alt 1,0 mio. kr. Tilskud til byprojekt Tordenskjold påregnes reduceret i de efterfølgende år. Økonomiudvalget besluttede endvidere på møde af 19. august 2014, at bidrag til etablering af Business Region North Denmark på 0,9 mio. kr. ydes af erhvervs- og investeringspuljer. Beløbet er finansieret af de respektive direktørområder til Udvikling og Erhverv. Energibyen I december 2014 forventes en samlet energiplan Strategiplan for hele Frederikshavn Kommunes overgang til vedvarende energi at blive vedtaget. Planen løber frem til Der skal laves en rollefordeling med henblik på implementering samt årlig opfølgning og opdatering. En række af aktiviteterne i 2015 vedrører realisering og modning af delelementer fra planen, som følger: Udvikling af værdikæder indenfor biogas: Mere råmateriale til biogasanlæg, etablering af biogasanlæg og biogas til transport. Medvirken til energirenovering af by- og landdistrikter, herunder implementering af landsbyrapporten, som udkom i Udvikling af finansieringsmodeller til energirenovering via det EU-finansierede projekt Infinite. EU-Horizon 2020-projekt skal udarbejde gangbare finansieringsmodeller til implementering af handlingsplanerne i kommunens EU-borgmester handlingsplan. Off-shore vind: I et samarbejde med Erhvervshus Nord, Frederikshavn Havn, Frederikshavn Forsyning og private aktører arbejdes der med etablering af et demonstrationssite ved Hirsholmene. Klyngedannelse indenfor fotonik, etape 2 (LED og anden belysning). Der er i budgettet for 2015 afsat nettodriftsbevilling på 26,5 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling 3,5 mio. kr. til Udvikling og Erhverv. Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet har til opgave at servicere Borgmester, Politikere, Direktion og Den Kommunale Chefgruppe. Ledelsessekretariatet har følgende hovedopgaver: Betjening af Byråd og udvalg Koordinering og samordning af de politiske dagsordner Juridisk rådgivning Sekretærfunktion for Borgmester og direktører Administration Kommunikation Webmaster på hjemmeside og intranet Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 26,4 mio. kr. heraf 10,6 mio. kr. til byrådet, 7,1 mio. kr. til Ledelsessekretariatet, 8,7 mio. kr. til direktionen samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. kr. til Ledelsessekretariat, Byråd og Direktion. Der er i budgetterne indregnet besparelser på 1,3 mio. kr. Byrådet Opgaver, som defineret i styrelsesvedtægten. Der er indregnet besparelse på 0,5 mio. kr. til mere tid til kerneydelse, demografi og produktivitetsstigning mm. Besparelsen findes ved eliteidræt, markedsførings- og dispositionskonti samt øvrige overheadudgifter. Der er givet DUT midler på 0,5 mio. kr. til forhøjelse af byrådets vederlag i Det er ca. 0,05 mio. kr. mindre end de faktiske udgifter. I 2015 og efterfølgende år er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. til omstrukturering/ forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Besparelsen har været gældende fra Da der ikke er blevet færre byrådsmedlemmer eller udvalg i denne byrådsperiode mangler pengene på Økonomiudvalgets konti. Der er således en udfordring i 2015 og efterfølgende år til dels omstrukturering og ekstra udgifter til vederlag på i alt 1,55 mio. kr. I henhold til Økonomiudvalgets møde af 19. august 2014 skal den økonomiske udfordring på 1,55 mio. kr. finansieres indenfor Økonomiudvalgets budgetramme. Økonomiudvalget besluttede på møde af 18. juni 2014, at sponsorater og pulje til eliteidræt reduceres med 0,1 mio. kr. 11

12 Direktionen Direktionen består af 4 direktører og 1 centerchef. I 2015 sker der en reduktion på Direktionens budget på 0,5 mio. kr. Besparelsen finansieres ved et ligeligt bidrag fra hvert direktørområde under Økonomiudvalget. Center for Familie Familierådgivningen, familieplejegruppen og administration De tre funktioner er alle placeret på Sæby Rådhus sammen med en række andre opgaver i centret. Familierådgivningen Familierådgivningen er en af 6 afdelinger i Center for Familie og afdelingens socialrådgivere arbejder med børn og unge mellem 0 15 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser. Familieplejegruppen og administration Familieplejegruppen er organisatorisk en del af dag- og døgnafdelingen i Center for Familie. Familieplejegruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier. Administration Administrationen refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske opgaver i Center for Familie. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 18,7 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. kr. til Center for Familie. Driftsbevillingen er tilført 0,7 mio. kr. svarende til de pålagte reduktioner på lønbudgettet af socialrådgivere jf. budgetforliget. Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2015 indgår i budgettet med 0,3 mio. kr. vedr. VISO. Center for unge Myndighed og administration Centrets funktioner er fysisk placeret i Center for Unges lokaler på Hånbækvej 32A og udføres tværfagligt i tæt sammenhæng med en lang række andre opgaver i centret. Koordinering og tværfaglig indsats I denne afdeling arbejdes der i følgende teams: Forvisitation, Ydelsesområdet, Unge under 18 år, Beskæftigelsesområdet, SSP og Unge over 18 år og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Teamene er sammensat, så de fremmer Center for Unges ambition om høj tværfaglighed og hurtig, smidig og kompetent sagsbehandling i forhold til den enkelte unge, hvorfor der kan være team bestående af udelukkende administrative medarbejdere og team, hvor administrative medarbejdere kun udgør en del af teamet. Administration Administrationen refererer til afdelingsleder/centerchef og løser en lang række økonomiske og administrative opgaver herunder også telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere. Desuden foretages der administrativ sagsbehandling - f.eks. beregning af visse ydelseskategorier. Der er løbende ca aktive sager i Center for Unge. Cirka 430 af det samlede antal sager vedrører unge ledige, der modtager uddannelseshjælp. Herudover findes der 110 personer indenfor det udsatte voksenområde - primært førtidspensionister. 469 af de nævnte sager vedrører unge under 18 år. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 13,2 mio. kr. til Center for Unge. De indlagte besparelser i budgettet opnås ved at reducere i personalet. Driftsbevillingen er tilført 0,3 mio. kr. svarende til de pålagte reduktioner på lønbudgettet af socialrådgivere jf. budgetforliget. Center for Skole Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 4 ansatte. Center for Skole løser og varetager bl.a. en lang række opgaver inden for folkeskoleområdet, SFO og ungdomsskole. Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 4,7 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,07 mio. kr. til Center for Skole samt Center for Kultur og Fritid. De indlagte besparelser i budgettet opnås ved at reducere i personalet. Center for Dag- og Fritidstilbud Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte. Center for Dag og Fritidstilbud varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver i relation til kommunens dagtilbud. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt gennemførelse af aktiviteter, der sikrer at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ud i livet. Center for Kultur og Fritid Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. 12

13 Der er 3 ansatte. Center for Kultur og Fritid varetager en række borger rettede og administrative opgaver i relation til kultur- og fritidsområdet. Her kan nævnes regionale kulturaftaler, børnekulturfestival, idræts-/ kulturpriser, folkeoplysningen, kulturhuse, haller, biblioteker, musikskole og stadsarkiv. Center for Sundhed og Ældre Området omfatter overordnet administration i forhold til 4 funktionsområder: Hjemmepleje, Plejecentre, Sundhed og Sygepleje samt Aktivitet og Træning. Funktionsområderne varetager blandt andet opgaver i forbindelse med omsorg, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, træning for kommunens borgere og sundhedsuddannelserne (Social - og Sundhedshjælper, Social - og Sundhedsassistent og Sygeplejersker m.fl.). Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 2,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,03 mio. kr. til Center for Sundhed og Ældre. De indlagte besparelser opnås ved personalereduktioner som er iværksat og får fuld effekt i Center for Handicap og Psykiatri Området omfatter den overordnede administration indenfor centrets hovedområder: Socialpsykiatri samt Handicap. Socialpsykiatriområdet omfatter støttecentre og døgntilbud til borgere med sindslidelse, mens handicapområdet omfatter dagog døgntilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt SenhjerneskadeCenter Nord, som er et døgntilbud til 24 borgere med en moderat til meget svær senhjerneskade. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 4,9 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,07 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. De indlagte besparelser opnås ved personalereduktioner som er iværksat og får fuld effekt i Center for Social- og Sundhedsmyndighed Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere ydelser indenfor hovedgrupperne: Personlig pleje, Praktisk hjælp, Sygepleje, Pleje af handicappede i eget hjem, Ophold i plejeboliger, Afløsning og Aflastning, Socialpædagogisk hjælp, Særforanstaltninger Handicap og Psykiatri, Botilbud Handicap og Psykiatri, Misbrugsbehandling, Madservice, Omsorgskørsel og Aktivitetstilbud, Personlige tillæg, Ledsagerordningen og kontante ydelser til merudgifter. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 21,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndighed. De indlagte besparelser opnås ved personalereduktioner som er iværksat og får fuld effekt i IT, Digitalisering og Velfærds-teknologi I samarbejde med centrene, IT forum og Den Kommunale Chefgruppe har IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi til opgave at sikre, at eksisterende IT systemer udnyttes optimalt. Endvidere at det rette digitale kompetenceniveau er til stede i organisationen i forhold til udnyttelse af IT systemerne, at den organisatoriske brug af IT systemerne følger trufne beslutninger om forretningsgange, organisering m.v. Centret er også involveret i at udvikle nye forretningsgange, ændrede ansvarsplaceringer m.v. omkring IT systemerne og at medvirke ved valg af nye løsninger der understøtter ovenstå-ende og som passer ind i den samlede IT arkitektur. Centret har det daglige overordnende ansvar for gennemførelsen af kommunens digitaliserings-, kanal- og servicestrategi og ansvar for en række opgaver omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi. Derudover har centret ansvar for drift og vedligehold af netværk, servere, PC ere, telefoni m.v., med andre ord den grundlæggede IT infrastruktur i Frederikshavn Kommune. Endvidere løser centret IT support opgaver. Har man brug for hjælp, kan man ringe til servicedesken, som er en del af IT support. IT support kan også komme ud i organisationen og hjælpe med f.eks. installation af udstyr. Centret er organiseret i tre afsnit: IT support, IT drift og IT projekt og digitalisering. De to første grupper tager sig hovedsageligt af den daglige drift og support, medens den sidste gruppe hovedsageligt arbejder med digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 75,6 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 4 mio. kr. 13

14 til IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi. Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Økonomiudvalget. Hovedparten af budgetmidlerne på Økonomiudvalgets område er primært aflønning af personale, som varetager myndighedsopgaver indenfor flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur og miljølove. Det er målsætningen at implementere de statslige vand- og naturplaner i kommunen. Vandplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark og de beskriver bl.a. hvilken indsats, vi skal gøre for at få renere vand i vores søer, fjorde og åer. Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan vi sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Der er udarbejdet naturplaner for 246 naturområder, og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 25,6 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling 0,4 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2015 indgår i budgettet med -0,1 mio. kr. til lov om råstoffer samt Digitaliseringsprojekt PDE s fase 1A og miljøgodkendelser i Byg og Miljø. Center for Park og Vej Her afholdes de administrative udgifter og myndighedsmæssige opgaver vedrørende Park og Vej. Som følge af indførslen af timeregistreringssystemet Smart Klik i 2013 er den administrative byrde i forbindelse med timeregistrering faldet. Center for Park og Vej skal derfor ikke anvende de samme administrative ressourcer som tidligere. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 1,8 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,04 mio. kr. til Center for Park og Vej. Ejendomscentret Ejendomscenteret er et fællescenter under Økonomiudvalget, som består af en stabsfunktion, Strategi- og Arealudvikling samt 3 afdelinger: Ejendom Bygherre og Anlæg, Drift og Service samt Beredskab og Logistik. Strategi- og Arealudvikling Afdelingen har til opgave at styre udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje og sikre, at der bliver arbejdet helhedsorienteret for at opnå synergi og størst mulig driftsmæssig effektivitet. Herudover varetages køb/salg/udlejning og grafik/ trykkeri. Ejendom Bygherre og Anlæg Afdelingen har bygherreansvaret i forhold til kommunens ejendomsportefølje og rådgivende ansvar for projekter omkring bygge- og anlægsopgaver. En væsentlig opgave i Ejendom Bygherre og Anlæg er energirenovering af kommunens bygninger. Ud over den løbende optimering gennem incitamentsmodellen er det vigtigt, at bygningerne er i en sådan stand, så udgifterne til el, vand og varme m.v. bliver så lave som muligt. Drift og Service Drits og Service er ansvarlig for rengøring, servicering og afhjælpende vedligehold for den byggetekniske drift af de kommunale bygninger. Afdelingen er funktionsopdelt i 4 områder: renhold teknisk service kantiner Knivholt Hovedgaard. Beredskab og Logistik Afdelingen er delt op i 5 områder: Brand og Redning varetager brand- og redningsberedskabet i Frederikshavn Kommune. Beredskabsopgaven varetages som en kombination af et kommunalt beredskab og et entrepriseselskab med Falck Redningskorps. Ligeledes varetages opgaven med brandteknisk byggesagsbehandling og den forebyggende indsats under Brand og Redning. Brandskolen uddanner og opkvalificerer både egne ansatte og eksterne brugere i et tæt samarbejde med kommunens øvrige erhvervsskoler i Frederikshavn. Vagtcentralen varetager bl.a. beredskabets planlægning og overvågning af ABA-alarmer, nødkald for plejeområdet, tyveri-alarmer, vagttelefoner, kommunens beredskabsplanlægning, logistikopgaver internt som eksternt mv. Ligeledes er der iværksat et udviklingsprojekt omkring flådestyring af kommunale køretøjer og kørsel. Serviceafdelingen varetager Beredskabets sideordnede aktiviteter, som f.eks. madtransport, drift at hjælpemiddeldepot, vagttjeneste, servicering og eftersyn af brandmateriel, post og bud og serviceydelser på beredskabets auto- og smedeværksted. Administrationen varetager administration 14

15 på beredskabets samlede aktiviteter. Målet er at fastholde og udvikle et godt robust og stabilt beredskab for Frederikshavn Kommune, der hele tiden matcher tidens krav og forventninger, samt tilbyde beredskabets kompetencer på tværs i kommunen, for derved at bidrage til kommunens samlede udvikling og besparelser på driften. Budgetområdet Energiområdet ligger under Økonomiudvalget. Området styres i Ejendomscenteret i Bygherre og Anlæg. Energiområdet drifter incitamentsmodellen, som har til sigte at give et incitament til at spare på energien og drifte kommunale ejendomme med fokus på energi og vandforbruget. Ligeledes er det en væsentlig opgave i Bygherre og Anlæg at håndtere energiinvesteringer bedst muligt i kommunens bygninger. Området omfatter alle udgifter til energi for kommunens bygninger. Energiområdet er i 2015 pålagt at finde besparelser for 2,4 mio. kr. stigende til 3,7 mio. kr. i Besparelserne forventes opnået ved strukturtilpasninger på de øvrige fagudvalgs områder. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 69,2 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling 19,8 mio. kr. til Ejendomscenteret. Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2015 indgår i budgettet med -0,6 mio. kr. til gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer samt strukturtilpasninger og effektivisering på beredskabsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget Under Arbejdsmarkedsudvalgets område varetages følgende områder: Tilbud til udlændinge, introduktionsprogram og introduktionsydelse, Førtidspensioner, ressourceforløb jobafklaringsforløb Sygedagpenge, Kontanthjælp, Revalidering, Ledighedsydelse, Fleks- og skånejob, Jobtræningsordningen og seniorjob, Beskæftigelsesordninger, Beskyttet beskæftigelse, Forsikrede ledige og Arbejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling for 2015 udgør: 828,0 mio. kr. Driftsbudget fordelt på hovedområder: Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget 2015 (netto) (mio. kr.) Integrationsområdet 11,0 Førtidspensioner 307,5 Ressourceforløb 18,8 Jobafklaringsforløb 12,1 Sygedagpenge 80,1 Kontanthjælp 97,3 Revalidering 12,5 Løntilskud til personer i fleksjob 80,8 Jobtræningsordningen og servicejob 3,0 Seniorjob 12,4 Beskæftigelsesordninger m.m. 23,6 Beskyttet beskæftigelse 2,7 Arbejdsmarkedsydelse 10,0 Arbejdsmarkedsydelse drift 1,5 Kontrolenheden 3,0 Forsikrede ledige 151,7 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 828,0 *Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer 15

16 1,5 3,0 10,0 2,7 23,6 12,4 3,0 80,8 12,5 151,7 97,3 Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget Integrationsområdet 11,0 12,1 80,1 18,8 307,5 Førtidspensioner Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Jobtræningsordningen og servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger m.m. Beskyttet beskæftigelse Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse drift Kontrolenheden Forsikrede ledige Fokus i reformen er at etablere ressourceforløb, hvor borgeren deltager aktivt i processen og hvor forløbet tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæftigelse. Kun de, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, og hvor der ikke er udsigt til at en indsats vil ændre i arbejdsevnen, vil således fremover få bevilget førtidspension. Unge under 40 år vil i udgangspunktet, slet ikke kunne få bevilget førtidspension. Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve borgerens restarbejdsevne og få etableret kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob. Integrationsområdet Kommunen har ansvaret for at tilbyde et introduktionsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen. Et introduktionsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en individuel kontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunen. Introduktionsprogrammet finansieres af 50 % refusion og resultattilskud fra staten Det samlede nettobudget for Integrationsområdet udgør i 2015: 11,0 mio. kr. Førtidspensioner Udgifterne til førtidspensioner er finansieringsmæssigt, opdelt i tre kategorier. Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Det samlede nettobudget for området vedr. Førtidspensioner udgør i 2015: 307,5 mio. kr. Ressourceforløb Med fleksjob- og førtidspensionsreformen som trådte i kraft ved årsskiftet til 2013, skal alle kommuner gøre en ekstra indsats for de ledige, som er længst fra arbejdsmarkedet og hjælpe dem til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for at tilkende permanente offentlige forsørgelsesydelser. Det samlede nettobudget for ressourceforløb udgør i 2015: 18,8 mio. kr. Jobafklaringsforløb Personer der ikke længere opfylder betingelserne for forlængelse efter de gældende regler i sygedagpengeloven vil ved fortsat sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle sygedagpengesager sker efter 5 måneders sygdom. Jobafklaringsforløb er kortere forløb, maksimalt op til 2 år ad gangen med mulighed for op til 2 jobafklaringsforløb. Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælpssatsen og for borgere der fortsat har en arbejdsgiver og overgår til jobafklaringsforløb vil refusion til arbejdsgiveren svarer til ydelsen på jobafklaring så længe ansættelsesforholdet fortsætter. Det samlede nettobudget for jobafklaringsforløb udgør i 2015: 12,1 mio. kr. Sygedagpenge Udgifterne til sygedagpenge er finansieringsmæssigt, opdelt i fire perioder. I de første 4 uger refunderer staten kommunens udgifter med 100 %. Fra uge 5 til og med uge 8 refunderes 50 % af kommunens udgifter. Fra uge 9 til og med uge 52 refunderes kommunen 50 % hvis sygedagpengemodtageren er aktiveret med ordinær uddannelse eller en virksomhedsrettet aktivitet, mens kommunen refunderes 30 % hvis sygedagpengemodtageren ikke er aktiveret eller er aktiveret med andre aktiviteter. Efter 52 uger modtager kommunen ingen refusion. Det primære formål på området er at sikre sygemeldte en hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked. Sekundært er målet, via en hel- 16

17 hedsorienteret indsats, at afklare den sygemeldtes fremtidige erhvervsmuligheder. Det samlede nettobudget for sygedagpengeområdet udgør i 2015: 80,1 mio. kr. Kontanthjælp I Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn opdeles kontanthjælp i kategorier: Kontanthjælp, sociale formål, Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering, Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering og Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. Sociale formål Denne funktion dækker udgifter vedrørende enkeltydelser, samværsret, sygebehandling, flytning og efterlevelseshjælp. Området er omfattet af 50 % refusion fra Staten. Kontanthjælp til borgere(passiv hjælp) Denne funktion dækker de forskellige udgifter vedrørende forsørgelse på henholdsvis kontanthjælp og starthjælp. Området er omfattet af 30 % refusion fra Staten. Kontanthjælp til borgere i aktivering (aktiv hjælp) Denne funktion dækker udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud i form af virksomhedspraktik og uddannelser der udbydes generelt og som har hjemmel i lov, er omfattet af 50 % refusion fra Staten. Øvrige tilbud er omfattet af 30 % refusion fra Staten. Der ydes kontanthjælp til landets borgere som det sidste økonomiske sikkerhedsnet for at opretholde borgernes egen evne til forsørgelse. Der ydes vejledning med henblik på, at borgerne selv kan skaffe sig et økonomisk forsørgelsesgrundlag og indtræde på arbejdsmarkedet. Det samlede nettobudget for kontanthjælpsområdet udgør i 2015: 97,3 mio. kr. Revalidering Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesforhold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked som muligt. Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning, uddannelse, mv. Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller sygedagpenge. Ved endelig revalidering udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse. Området revalidering omfatter udgifter forbundet med revalidenders forsørgelse (revalideringsydelse, løntilskud eller tilskud til selvstændige) samt driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og opkvalificering. Der ydes 65 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med virksomhedspraktik. Der ydes 50 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med uddannelser der har hjemmel i lov og som udbydes generelt. Der ydes 30 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med andre tilbud. Driftsudgifterne medtages under kommunens rådighedsbeløb på beskæftigelsesområdet, hvortil der ydes 50 % statsrefusion op til rådighedsbeløbet. Det samlede nettobudget for revalideringsområdet udgør i 2015: 12,5 mio. kr. Løntilskud til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse Personer, der ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår, kan få et fleksjob, hvor arbejdsgiver betaler enten 1/3 eller 1/2 del af lønudgiften. Den resterende del betaler kommunen. For fleksjob etableret fra 2013 gælder, at arbejdsgiveren betaler løn for den effektive arbejdstid. For at få ret til et fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder. Kommunens udgifter til løntilskud refunderes med 65 %. Foruden tilskud til fleksjob dækker områdets udgifter også udbetaling af ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mellem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet. Kommunens udgifter til ledighedsydelse refunderes med 30 % statsrefusion. I perioder hvor ledighedsydelsesmodtageren er i virksomhedspraktik 17

18 refunderes 50 % statsrefusion. Det samlede nettobudget for området vedr. ledighedsydelse og tilskud til fleks- og skånejob udgør i 2015: 80,8 mio. kr. Jobtræningsordningen og servicejob Jobcentret formidler jobtræningspladser til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Udgifterne finansieres delvis af timetilskud fra staten. Det samlede nettobudget for servicejob og jobtræningsordningen udgør i 2015: 3,0 mio. kr. Seniorjob Ledige over 55 år der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug. Det samlede nettobudget for seniorjob udgør i 2015: 12,5 mio. kr. Beskæftigelsesordninger m.m. Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under 2 driftslofter, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontantog starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for de 2 driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter vedr. beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti. Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO. Det samlede nettobudget for beskæftigelsesområdet m.m. udgør i 2015: 23,6 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes til personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Tilbuddet er en del af Arbejdsmarkedscentrets projektafdeling og er omfattet af rammeaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne i regionen. Nettobudgettet for området udgør i ,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsydelse incl. drift Der blev indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 % for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. Det samlede nettobudget for arbejdsmarkedsydelse udgør i 2015: 11,5 mio. kr. Forsikrede ledige De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres via en finansieringsordning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen indeholder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af en budgetgaranti, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket ind. Der er indbygget både en midtvejs og en efterregulering i finansieringsordningen. For 2015 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i juni 2015 og det efterreguleres i I 2015 er der 100 % refusion på udgifterne til dagpenge for de første 4 uger efter indplaceringen 18

19 i dagpengeperioden. Efter de første 4 uger skal kommunen finansiere 50 % af dagpengene for aktiverede ledige, der er aktiveret med ordinær uddannelse eller virksomhedsrettet aktivering og 70 % af dagpengene for passive ledige og ledige aktiveret med øvrige redskaber. Der er i 2015 afsat et budgetbeløb til forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune på 151,7 mio. kr. Socialudvalget For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunes fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet besparelser på de enkelte udvalg både i 2015 og overslagsårene. Socialudvalgets andel af disse besparelser udgør i 2015 ca. 65,5 mio. kr. Udvalgets samlede budgetramme for 2015 udgør herefter 860,9 mio. kr. Socialudvalgets hovedopgaver omfatter personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem, plejeboliger, ældreboliger mv. Herudover varetages indenfor udvalgets virke drift af aktivitetscentre for ældre, dag- og døgntilbud for voksne udviklingshæmmede, dag- og døgntilbud indenfor psykiatrien samt dag- og døgntilbud for misbrugere. Visionen - er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne. Dette betyder, at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år. Den overordnede strategi - er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen både i borgerens hjem og i den øvrige drift. Driftsbudget fordelt på hovedområder: Socialudvalgets driftsbudget 2015 (netto) (mio. kr.) Direktørens område 1,1 Social- og Sundhedsmyndighed 739,3 Sundhed og Ældre 32,8 Handicap og psykiatri 87,7 Socialudvalget i alt 860,9 19

20 87,7 Socialudvalgets driftsbudget 1,1 Socialpsykiatriområdet Kommunens socialpsykiatriske støttecentre er samlet under én ledelse men med afdelinger fysisk placeret i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Fra støttecentrene ydes der også støtte til sindslidende i eget hjem. 32,8 Herudover har kommunen et døgntilbud til borgere med svære sindslidelser Mariested i Sæby Direktørens område Social- og Sundhedsmyndighed Sundhed og Ældre Handicap og Psykiatri Misbrug og socialt udsatte Afdelingen for Misbrugsbehandling og Socialt udsatte er beliggende i Frederikshavn. 739,3 Afdelingen varetager åben anonym rådgivning, substitutionsbehandling m.m. Center for Handicap og Psykiatri Handicapområdet Området består af: Specialtilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, SenhjerneskadeCenter Nord, Bofællesskaber, Dagtilbud samt Hjemmevejledning. Specialtilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne består af Koktvedparken, som er et døgntilbud med internt dagtilbud samt Koktvedstien som er et fleksibelt tilbud til borgere med særligt komplekse problemstillinger, der også kan gives som enkeltmandstilbud. Begge tilbud er beliggende i Frederikshavn SenhjerneskadeCenter Nord er et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær hjerneskade. Indeholder 22 permanente boliger samt 2 boliger til borgere, der har behov for et midlertidigt aflastningsophold. På SenhjerneskadeCenter Nord er der ligeledes aktivitetstilbud til borgere på centret. Tilbuddet er beliggende i Frederikshavn. Bofællesskaber er et døgntilbud til voksne udviklingshæmmede. Bofællesskaberne er beliggende i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Dagtilbud samt Hjemmevejledning til voksne udviklingshæmmede Dagtilbud er beliggende i Skagen Nordstjernen, Frederikshavn Gimle og Knivholt, Sæby Aktiviteten og Røret. Hjemmevejledningen udgår fra de 3 dagtilbudsområder. Det samlede nettobudget i 2015 vedr. Center for Handicap og Psykiatri udgør 87,7 mio. kr. Dertil kommer midler til SenhjerneskadeCenter Nord og Koktvedstien Center for Social- og Sundhedsmyndighed Center for Social- og Sundhedsmyndighed består af fire enheder: Visitationsenheden, Socialenheden, Hjælpemiddelenheden samt Kontrakt- og Tilsynsenheden. Centret varetager følgende myndighedsopgaver indenfor Socialudvalgets område: Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) - SEL 83 Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lign. boenheder - SEL 83 Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - SEL 192a Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL 84 Aflastningsophold - SEL 84b Socialpædagogisk hjælp (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) - SEL 85 Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - SEL 83 Køb og salg andre kommuner omsorgsydelser Kontante tilskud - SEL 95 Hjælperordning - SEL 96 Plejeorlov SEL 118 Pasning af døende mv Centrale Fællesudgifter - Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser - Handicap og Psykiatri Egne aktivitets og samværstilbud Handicap og Psykiatri Socialt udsatte og misbrugsbehandling Ledsagerordning 97 Kontante tilskud merudgiftsydelser 100 Personlige tillæg Hjælpemidler 20

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2014 forord Frederikshavn Kommunes budget 2014-2017 er vedtaget af byrådet. I denne informationsudgave har du mulighed for at se,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetrevision pr. 31.08.15. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 21-09-2015 Dok nr.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetrevision pr. 31.08.15. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 21-09-2015 Dok nr. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 21-09-2015 Dok nr. 97869-15 Arbejdsmarkedsudvalgets Budgetrevision pr. 31.08. 2015 Indholdsfortegnelse 1. Udvikling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2016 FORORD Et solidt flertal i byrådet står bag Frederikshavn Kommunes Budget 2016. Med det nye budget holder vi kursen: Vi sikrer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn. Tel.: +45 98 45 50 00. post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.

Grafikgruppen 08-426.hl. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn. Tel.: +45 98 45 50 00. post@frederikshavn.dk www.frederikshavn. Grafikgruppen 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2013

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere