Grafikgruppen hl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafikgruppen 08-426.hl"

Transkript

1 Grafikgruppen hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015

2 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene Budgettet tegner den retning, vi politisk har lagt for de kommende fire år. Retningen er udtrykt i ord og i tal i denne informationsudgave af budgettet. I Frederikshavn Kommune er vi udfordret af den demografiske udvikling. Der bliver født færre børn. Flere træder ud af arbejdsmarkedet, end der kommer ind. Når der er færre på arbejdsmarkedet, falder skatteindtægterne, og presset på kommunens økonomi vokser. Den udfordring tager vi som et ansvarligt byråd fat om, og vi gør noget for at rette op på ubalancen. så vi med tiden også får skabt luft i økonomien. Med dette budget kan vi udvikle kommunen og investere i fremtiden, således at Frederikshavn Kommune fortsat er et godt sted at bo, arbejde og være gæst. Med venlig hilsen Birgit S. Hansen borgmester Vi har sat klare økonomiske mål Vi følger forsigtighedsprincippet og sikrer, at vi har orden i eget hus. Vi har derfor sat nogle økonomiske mål: Overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. Et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. samt lånefinansierede anlæg i den udstrækning, vi kan opnå låneadgange, og det giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen ud fra en samlet økonomisk og politisk vurdering. En gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. Vi har sat retningen for de kommende år Byrådet arbejder forsat sammen om at genoprette Frederikshavn Kommunes økonomi med henblik på at sikre robusthed. Vi tilpasser kommunens drift til et serviceniveau, vi stadig kan stå inde for, og vi sætter en klar politisk retning med fokus på, at: Borgere der kan selv, skal selv Borgere, der ikke kan selv, sikres den hjælp, de har brug for Sikre bæredygtighed på dagtilbuds- og skoleområdet Tilvejebringe den arbejdskraft, der er brug for i lokalsamfundet Konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver og inddragelse af eksterne aktører. Vi er på rette kurs Frederikshavn Kommune er presset på økonomien, men med det vedtagne budget er vi på rette kurs. Budgettet sætter en retning fire år frem og sikrer den nødvendige robusthed. Vi har sikret, at der både i 2015 og i overslagsårene er balance,

3 Indholdsforstegnelse Overordnet økonomisk politik 4 Den kommunale hund 7 Driftsudgifter fordelt på udvalg 8 Tværgående fælles puljer 8 Økonomiudvalget 9 Arbejdsmarkedsudvalget 15 Socialudvalget 19 Sundhedsudvalget 21 Børne- og Ungdomsudvalget 24 Kultur- og Fritidsudvalget 28 Teknisk Udvalg 31 Plan- og Miljøudvalget 33 Takstfinansieret drift - renovation 34 Indbyggertal 36 Takstoversigt - udvalgte takster 37 Investeringsoversigt 38 Langfristet lånegæld 40 Finansieringsoversigt 41 Resultatopgørelse - udvalgte poster 42 Frederikshavn Kommunes byråd 43 Direktion 44 3

4 overordnet økonomisk politik Dette afsnit vil fokusere på at give et billede af de overordnede rammer for Frederikshavn Kommunes budget I den forbindelse vil hovedelementerne i årets økonomiaftale mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Regeringen blive gennemgået. Endvidere vil der blive redegjort overordnet for Frederikshavn Kommunes skatteindtægter og den overordnede lånepolitik. Kommuneaftalen for 2014 Udgangspunktet for aftalen er det aftalte niveau for 2014 korrigeret for ændringer i den kommunale økonomi som følge af bl.a. øgede udgifter vedrørende det nære sundhedsvæsen på 350 mio. kr. samt to reduktioner á 100 mio. kr. vedr. effektivisering af kommunernes udgifter til befordring og til beredskabsområdet. Hertil kommer regulering for pris- og lønstigninger fra 2014 til Den samlede udgiftsramme for kommunerne under ét er på mio. kr. heraf er mio. kr. afsat som ramme til serviceudgifter. Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme, som er kommunens forholdsmæssige andel af servicerammen, udgør 2.612,3 mio. kr. I budget 2015 er der budgetteret med serviceudgifter på 2.513,7 mio. kr. Frederikshavn Kommune bidrager dermed i forhold til en samlet aftaleoverholdelse. I lighed med de foregående år kan der iværksættes sanktioner, hvis kommunerne ikke overholder aftalen med regeringen. Der iværksættes sanktioner, hvis kommunerne budgetterer over den aftalte serviceramme, men også hvis det realiserede forbrug viser sig at være højere end rammen. Regeringen har mulighed for at foretage modregning i balancetilskuddet til kommunerne på op til mio. kr. Frederikshavn Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 32,0 mio. kr. Kommunernes budgetter ligger samlet set inden for rammen i 2015, og dermed sker udbetales hele det betingede balancetilskud til kommunerne. Den finansierede ramme for bruttoanlægsudgifter for kommunerne under ét udgør mio. kr. I 2015 er der ikke sanktioner, hvis kommunerne overskrider rammen, men kommunerne og regeringen er enige om, at et evt. øget forbrug på anlægssiden skal modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på serviceudgifterne. Kommunerne kan med andre ord flytte midler fra serviceudgifter til anlæg, der kan dog ikke flyttes midler fra anlæg til serviceudgifter. I 2015 er der afsat mio. kr. i ekstraordinær finansiering. Den samlede finansiering i aftalen overstiger således det forventede udgiftsniveau i kommunerne. Det er tredje år i træk, at der afsat midler til ekstraordinær finansiering. For 2015 er de mio. kr. afsat som ekstraordinært tilskud; mio. kr. fordeles til alle kommuner som bloktilskuddet mens mio. kr. blev fordelt på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Frederikshavn Kommune modtog hhv. 21,9 mio. kr. og 19,1 mio. kr. fra de nævnte puljer. Beløbene indgår i de samlede tilskudsbeløb. Herudover er afsat 500 mio. kr. i lånepulje med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner, her opnåede Frederikshavn Kommune låneadgang på 50 mio. kr. De resterende 600 mio. kr. er afsat til fordeling mellem kommunerne til omstilling i forbindelse med folkeskolereformen. Heraf modtager Frederikshavn Kommune 1,1 mio. kr. Skattestoppet fortsætter i 2015 med mulighed for individuelle sanktioner overfor kommuner, som hæver skatten og dermed bryder skattestoppet. Dette betyder, at for de kommuner, som hæver skatten modregnes 75 % af provenuet det første år, 50 % af provenuet de to næste år og 25 % det fjerde år. Der var afsat en pulje til skatteforhøjelse på 150 mio. kr., som blev fordelt af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter ansøgning. 6 kommuner fik tilladelse til at hæve skatten, hvoraf 3 valgte at hæve skatten. Det er dog fortsat en forudsætning, at de øvrige kommuner sænker skatten tilsvarende for at undgå sanktioner, hvilket lykkedes. De samlede kommunale skatter sænkes således fra med 186 mio. kr. Frederikshavn Kommune fortsætter med uændrede procenter/promiller for alle skattetyper i 2015 i forhold til Økonomisk politik - Frederikshavn Kommune Udgangspunktet for budget 2015 var, at der skulle foretages en reduktion på 125 mio. kr. Reduktionerne blev indarbejdet tidligt i budgetprocessen, og en del af reduktionerne blev allerede effektueret i Reduktionerne har været fordelt på samtlige udvalgsområder efter forskellige fordelingsnøgler. Således er der bl.a. foretaget en serviceudgiftsreduktion på samtlige udvalg på 3% i 2015 og yderligere 1 % i hvert af overslagårene. Der er reduceret 25 mio. kr. på udvalgte udgiftsområder og der er reduceret med yderligere 25 mio. kr. på baggrund af Frederikshavn Kommunes nøgletal i forhold til andre kommuner. 4

5 Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med budgetarbejdet for 2015 at udarbejde tre grundprincipper for budget 2015: Overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. Et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. samt lånefinansierede anlæg i den udstrækning, vi kan opnå låneadgange, og det giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen ud fra en samlet økonomisk og politisk vurdering. En gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. Budgettering Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet at tage imod det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskudsbeløb. De kommuner, som vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb af indkomstskat, som er beregnet på grundlag af den vedtagne udskrivningsprocent og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Begrundelsen for valget af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hænger primært sammen med, at det vurderes, at udviklingen i Frederikshavn Kommunes udskrivningsgrundlag vil være lavere end på landsplan. Dermed giver statsgarantien større indtægter end selvbudgettering for Herudover fremlagde regeringen nye vækstskøn for forventningen til stigningen i udskrivningsgrundlaget efter udmeldingen af statsgarantien for De nye skøn var lavere end de forudsætninger, som lå i statsgarantiberegningen, hvilket var med til at gøre statsgarantien til et godt tilbud. Udviklingen i Frederikshavn Kommunes indbyggertal er imidlertid mindre negativ end den har været tidligere og mindre negativ end forudsat i statsgarantien. Dette bedre befolkningstal kunne dog ikke i sig selv opveje den bedre fremskrivning af indtægtsgrundlaget i statsgarantien. Endvidere giver det god mening at tegne en forsikring for sine indtægter i en fortsat usikker samfundsøkonomisk situation, hvilket er lig med at vælge statsgarantien. Udskrivningsgrundlag og skatteindtægter I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 26,2 %. I forhold til 2014 er beskatningsprocenten uændret. Der budgetteres med et samlet skatteprovenu på 2.360,8 mio. kr. i 2015 ekskl. det skrå skatteloft. Kommunal grundskyld Kommunens udskrivning af ejendomsskatter i regnskabsåret 2015 skal ske på grundlag af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober Der foretages ikke nyere vurdering på grund af arbejdet med at indføre et nyt vurderingssystem. Der skulle have været lavet nye vurderinger i 2013, som ville have dannet baggrund for grundskyldsopkrævningen i I stedet tages udgangspunkt i 2011-vurderingen - nedsat med 2,5 % for at sikre grundejerne mod overbetaling. Kommunerne er under ét dækket for det mindre skatteprovenu, ved den uændrede vurdeing, via bloktilskuddet. Ejendomsskatteprovenuet er budgetteret ud fra de afgiftspligtige grundværdier og en grundskyldspromille på 29,9. Produktionsjord må kun opkræves med en promille på 7,2. Der er indregnet 7,2 for produktionsjord i hele budgetperioden. I budgetoverslagsårene er der ligeledes indarbejdet en grundskyldspromille på 29,9. Der budgetteres med et samlet provenu for grundskyld på 229,0 mio. kr. i Kommunal grundskyld 2015 i mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme Grundskyldspromille: Produktionsjord 7.373, ,4 29,90 7,20 Samlet grundskyldsprovenu 229,0 Dækningsafgifter Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal opkræves dækningsafgifter af grundværdier og forskelsværdien. Dækningsafgifterne opkræves som bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til kommunerne af fast ejendom). Dækningsafgiften af grundværdien af statsejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Det vil i 2015 sige 14,95. Dækningsafgift af grundværdien af øvrige ejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Det vil i 2015 sige 14,95. 5

6 Dækningsafgift af forskelsværdien svares med en af Byrådet fastsat promille, som højst kan udgøre 8,75. Der opkræves i 2015 med maks. satsen, hvilket vil sige 8,75. Provenuet af ovennævnte dækningsafgifter er i budgettet indregnet med i alt 3,9 mio. kr. Skatteprocenter/-promiller 2015 Skatteprocent 26,20 % Grundskyldspromille 29,90 Dækningsafgift - statsejendomme 14,95 Dækningsafgift - ejendomme region 14,95 Dækningsafgift - forskelsværdi 8,75 Kirkeskatteprocent 1,03 % I overslagsårene er indregnet uændrede beskatningsprocenter/- promiller. Likvide midler I 2014 er der i budgetopfølgningen pr. 30. april indregnet en kasseopsparing på 25,9 mio. kr. Det var denne opfølgning, som dannede udgangspunkt for budgetlægningen for 2015, som har foregået henover foråret og sommeren Dette betyder, at Frederikshavn Kommune går ud af 2014 med en negativ kassebeholdning på -133,3 mio. kr. hvilket samtidig er forudsætningen for budgettets 2. behandling. Efter 2. behandlingen af budgettet har Byrådet godkendt budgetopfølgningen pr , hvor der forventes en opsparing på 40,8 mio. kr. Kassebeholdningen ved starten af 2015 vil herefter være negativ med -118,4 mio. kr. En kommunes gennemsnitlige kassebeholdning må aldrig blive negativ målt over de foregående 365 dage, jf. kassekreditreglen. Med vedtagelse af budgettet for 2015 er forventningen, at Frederikshavn Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning i 2015 vil udgøre ca. 159,2 mio. kr. Udviklingen i kommunens likvide kassebeholdning og den gennemsnitlige likviditet findes i Finansieringsoversigten på side 41. Deponering I budgettet for 2015 er der indregnet frigivelse af deponerede beløb på 5,4 mio. kr., som kan specificeres således: Deponeringsfrigivelse i budget 2015 i mio. kr. Frigivelse vedr. salg af Elsam-aktier -4,0 Frigivelse vedr. salg af vejbelysning -1,4 TOTAL -5,4 Efter udgangen af 2015 er der fortsat deponeret 5,7 mio. kr. fordelt således: Deponeringer ultimo 2015 i mio. kr. Vejbelysningen 5,7 TOTAL 5,7 Lånepolitik Kommunen har et ønske om at udnytte alle muligheder for optagelse af lån. Foruden de udgifter, som lånebekendtgørelsen giver mulighed for, er der givet dispensation til følgende lån, som er indregnet i budgettet: Projekter indenfor de borgernære områder: 7,5 mio. kr. Projekter med dokumenteret effektiviseringspotentiale: 13,8 mio. kr. Styrkelse af likviditeten 50,0 mio. kr. Samlet set er der i budget 2015 indregnet en låneoptagelse på 81,4 mio. kr. Driftsbudgettet Frederikshavn Kommunes budget 2015 til drift er på i alt 3.597,4 mio. kr., som er fordelt på følgende kategorier: Overordnet driftsbudget 2015 i mio. kr. Serviceudgifter 2.513,7 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter 187,6 Driftsudgifter vedr. ældreboliger 5,7 Indtægter fra central refusionsordning -17,6 Overførselsudgifter 744,0 Forsikrede ledige 161,8 Forsyning 2,4 TOTAL* 3.597,4 *Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer Anlægsudgifter I Frederikshavn Kommunes budget for 2014 er der indregnet bruttoudgifter til anlægsvirksomhed på 112,5 mio. kr. Der er budgetteret med anlægsindtægter på 20,9 mio. kr., heraf 18,0 mio. kr. i salgsindtægter. Det samlede nettobudget for anlæg udgør således 91,6 mio. kr. I denne informationsudgave findes der på side 38 en mere detaljeret oversigt; investeringsoversigten, som giver et overblik over kommende anlægsprojekter. 6

7 DEN KOMMUNALE HUND Den kommunale hund viser hvordan Frederikshavn Kommune anvender hver 100 kroneseddel af sine driftsbudgetter fordelt på følgende fire kategorier: Borgerrettede aktiviteter Oplevelser Infrastruktur Støttefunktioner De borgerrettede aktiviteter omfatter de opgaver, hvor borgerne direkte møder kommunen; de kommunale kerneopgaver. Heri indgår således også socialrådgivere, borgerservice og andre sagsbehandlere, som er administrative medarbejdere, men som er frontmedarbejdere og har borgerbetjening som deres hovedopgave. Herudover indgår naturligvis også pædagoger, lærer, SOSU-hjælpere og -assistenter mv. Oplevelser er defineret som de opgaver, kommunen løser af mere rekreativ og kreativ art; kommunale opgaver, som gør det mere spændende og interessant at være borger i Frederikshavn Kommune f.eks. biblioteker, tilskud til museer og folkeoplysning. Infrastruktur omfatter de kommunale opgaver, som er rettet mod borgernes mulighed for transport, hvad end den er privat eller kollektiv, samtidig indgår det kommunale beredskab under denne overskrift. Støttefunktioner er de opgaver, som støtter op om alle de øvrige områder; administration og politikere. Det dækkerer opgave fra direktion og sekretariatsfunktioner til medarbejdere inden for central økonomi og personaleudvikling. Denne opgørelse er lavet på baggrund af driftsbudgettet for Den kommunale hund giver således et billede af Frederikshavn Kommunes driftsbudget på et overordnet niveau. Langt de fleste kommunale opgaver er opgaver, som borgerne mærker direkte i deres hverdag. Hver gang kommunen anvender 100 kr. anvendes 87,72 kr. på borgerrettede opgaver, 6,10 kr. anvendes til oplevelser, 2,00 kr. anvendes til infrastruktur og 4,18 kr. af hver hundredekroneseddel, som Frederikshavn Kommune bruger, går til støttefunktioner. Borgerrettede aktiviteter (87,72 kr.) Oplevelser (6,10 kr.) Infrastruktur (2,00 kr.) Støttefunktioner (4,18 kr.) 7

8 Driftsbudget fordelt på udvalg Tabellen herunder viser fordelingen af det skattefinansierede driftsbudgettet mellem udvalgene for Fagudvalgenes driftsbudgetter 2015 (netto) (mio. kr.) Tværgående fælles puljer 0,0 Økonomiudvalget 441,5 TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER Der er som nævnt indledningsvis oprettet et budget til Tværgående Fælles Puljer Tværgående Fælles Puljer driftsbudget 2015 (netto) (mio. kr.) Demografisk betinget reduktion 0,0 Tværgående Fælles Puljer i alt 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 828,0 Socialudvalget 860,9 Sundhedsudvalget 310,8 Børne- og Ungdomsudvalget 877,3 Pulje vedr. demografisk betinget reduktion blev nulstillet i foråret 2014 som følge af øvrige effektiviseringer og besparelser på i alt 125 mio. kr. Beregningsmæssigt henstår der nu 0,01 mio. kr. grundet beregning af 3%-puljen. Kultur- og Fritidsudvalget 208,4 Teknisk Udvalg 56,7 Plan- og Miljøudvalget 13,3 I alt 3.596,9 Af nedenstående fremgår, hvordan fordelingen er mellem udvalgene af budget 2015, hver gang Frederikshavn Kommune anvender 100 kr. I parantes er udvalgenes procentvise andel af driftsbudgettet angivet. Økonomiudvalget 441,5 mio. kr. og tværgående fælles puljer 0,0 (12,4 %) Arbejdsmarkedsudvalget 828,0 mio. kr. (23,0 %) Socialudvalget 860,9 mio. kr. (23,9 %) Sundhedsudvalget 310,8 mio. kr. (8,6 %) Børne- og Ungdomsudvalget 877,3 mio. kr. (24,4 %) Kultur- og Fritidsudvalget 208,4 mio. kr. (5,8 %) Teknisk Udvalg 56,7 mio. kr. (1,6 %) Plan- og Miljøudvalget 13,3 mio. kr. (0,4 %) På de efterfølgende sider vil de enkelte fagudvalgs budgetter blive uddybet og forklaret mere indgående. 8

9 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets budget består af to bevillinger til henholdsvis drift og anlæg samt én bevilling til Tværgående Fælles Puljer. Årsagen til denne opdeling er at Tværgående Fælles Puljer kan fordeles til alle politiske udvalg. Det følgende diagram viser fordelingen af Økonomiudvalgets budget på direktørområder samt Tværgående Fælles Puljer. 97,2 Økonomiudvalgets driftsbudget 0,0 36,1 Driftsbudget fordelt på hovedområder: Økonomiudvalgets driftsbudget 2015 (netto) (mio. kr.) 130,8 Børn-Unge og Kultur Ledelsessekretariatet Social Sundhed IT Kommunaldirektøren Ej endom, Tek nik og Milj ø, P ar k og Vej Puljer til tværgående formål Kommunaldirektøren 177,4 Direktørens område -0,1 Center for Økonomi og Personale 109,8 Center for Arbejdsmarked 41,2 Udvikling og Erhverv 26,5 Direktørområde Børn, Unge og Kultur Direktørens område -0,5 Center for Familie 18,7 Center for Kultur og Fritid samt Center for Skole 4,7 Center for Unge 13,2 Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi Direktørens område 0,1 Center for Sundhed og Ældre 2,3 Center for Handicap og Psykiatri 4,9 Center for Social- og Sundhedsmyndighed 21,4 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 75,6 Ledelsessekretariatet 26,4 Direktørområde Ejendomscentret, Teknik og Miljø Direktørens område 0,6 Center for Teknik og Miljø 25,6 Center for Park og Vej 1,8 Ejendomscenteret 69,2 Økonomiudvalget i alt* 441,5 *Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer Driftsbudget Den væsentligste del af Økonomiudvalgets budget er afsat til administration og drift af fag- og fællescentre. Økonomiudvalgets budget er delt mellem samtlige fag- og fællescentre med undtagelse af Center for Bibliotek og Borgerservice. Udfordringer I budgetforslaget indgik udfordringer på 6,95 mio. kr. i budgetår 2015 og efterfølgende budgetoverslagsår. Den første udfordring omhandler et tilbageværende effektiviseringskrav på 5,4 mio. kr. vedrørende samling af de administrative funktioner i Frederikshavn Én kommune Et rådhus. Den anden udfordring på 1,5 mio. kr. stammer fra budgetforlig 2012, hvor der blev medtaget et sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Derudover er byrådets vederlag forhøjet, som delvist er finansieret via lov- og cirkulæreprogrammet. Dette har medført en udfordring på 0,05 mio. kr. I henhold til Økonomiudvalgets møde af 19. august 2014 bliver den økonomiske udfordring på 5,4 mio. kr. finansieret af kassen i 2015 og de 1,55 mio. kr. finansieres indenfor Økonomiudvalgets budgetramme. Budgetforlig 2015 I forbindelse med budgetforliget har Børne- og Ungdomsudvalget valgt at tilføre Økonomiudvalget 1,05 mio. kr., således det nuværende antal socialrådgivere kan fastholdes. Udvalget vil i forbindelse med behandling af budget 2016 afklare, hvorvidt udvalget også i budgetoverslagsårene vil tilføre Økonomiudvalget midler for at sikre det nuværende antal socialrådgivere. 9

10 Center for Økonomi og Personale Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen er opdelt i 5 teams: Planog Analyse, Finans, TeAmØku, Social- og Sundhedsteamet samt Børne- og Kulturteamet. Desuden er der til Økonomiafdelingen knyttet en Indkøbsafdeling, økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. I forbindelse med genåbning af budget 2010 blev der vedtaget en effektiviseringspulje på 10,5 mio. kr. i år 2015 vedr. administrative reduktioner, hvis udmøntning er afhængig af samling af de administrative funktioner i Frederikshavn Én kommune ét rådhus. I forbindelse med tilpasningen af anlægsprojektet Ørnevejens Skole blev puljen reduceret med 5,1 mio. kr. så der nu henstår en effektiviseringspulje på 5,4 mio. kr. Reduktionen af sparekravet fra 10,5 mio. kr. til 5,4 mio. kr. er finansieret indenfor Økonomiudvalgets egen ramme. Den tilbageværende besparelse kan først realiseres i forbindelse med ny placering af administrative medarbejdere. Økonomiudvalget besluttede på møde af 19. august 2014, at det tilbageværende effektiviseringskrav på 5,4 mio. kr. vedr. samling af administrative funktioner i Frederikshavn; Én kommune Et rådhus, skulle nulstilles i budgetår Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 43,8 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. kr. til Økonomiafdelingen. HR, Løn og Personale HR, Løn og Personale er opdelt i tre afdelinger: Løn- og personaleafdelingen varetager lønudbetalingen for kommunens ansatte samt servicere de decentrale afdelinger og institutioner om personaleforhold. Forhandling og Jura rådgiver i personalejura, forhandler forhånds-/fratrædelsesaftaler og udarbejder ansættelseskontrakter til ledere og chefer. Arbejdsmiljø og HR rådgiver og yder støtte til de decentrale afdelinger og institutioner i arbejdsmiljøspørgsmål m.v. Endvidere administrerer afdelingen diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter flex- og skånejobs, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner. Barselsudligningsordning For ansatte på barsels-/adoptionsorlov finansierer puljen differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Pulje for flex- og skånejobs Området finansierer 19 fleksjob med fuld finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister samt 96 fleksjob med et årligt tilskud fra puljen på kr. Administrative elever Puljen finansierer 13 praktikpladser for administrative elever, som er ansat bredt i hele organisationen. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2015 kendes først primo Trepartsmidler/Lederuddannelse Lederuddannelse på diplomniveau finansieres via trepartsmidler og tilbydes ledere, der har ledelse som primær jobfunktion samt borgerkontakt. Midlerne ophører 31. marts 2015 med overenskomstens udløb. Tjenestemandspensioner Budgetområdet finansierer nettoudgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmie for tjenestemænd. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 66,0 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,2 mio. kr. til HR, Løn og Personale. Center for Arbejdsmarkedscenteret Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontanthjælp, forsikrede ledige, integration og førtidspensioner. Desuden omfatter området diverse tilskudsprojekter. Af driftsudgifter kan nævnes tjenestekørsel, uddannelse og lægeerklæringer. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 41,2 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,5 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. Budgettet er i 2015 reduceret med Arbejdsmarkedscentrets andel af diverse sparekrav, som beløber sig til 2,4 mio. kr. Udvikling og Erhverv Udvikling og Erhverv består at to hovedområder: Udvikling og Erhverv Energibyen Udvikling og Erhverv Udvikling og Erhverv s indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de af Byrådet fastsatte 10

11 strategiske fokuspunkter med særligt fokus på vækst og udvikling i lokalsamfundet. Med afsæt i særligt det maritime, energi, fødevarer, oplevelser og vækst koncentrerer indsatserne sig bl.a. om; byudvikling og bosætning, arbejdskraft, uddannelse, forretningsudvikling, fremdrift i organisationen, partnerskaber, projektudvikling, udvikling af kyst og land. Økonomiudvalget besluttede på møde af 18. juni 2014, at Investeringspuljen og driftstilskud til Toppen af Danmark reduceres hver med 0,5 mio. Dermed i alt 1,0 mio. kr. Tilskud til byprojekt Tordenskjold påregnes reduceret i de efterfølgende år. Økonomiudvalget besluttede endvidere på møde af 19. august 2014, at bidrag til etablering af Business Region North Denmark på 0,9 mio. kr. ydes af erhvervs- og investeringspuljer. Beløbet er finansieret af de respektive direktørområder til Udvikling og Erhverv. Energibyen I december 2014 forventes en samlet energiplan Strategiplan for hele Frederikshavn Kommunes overgang til vedvarende energi at blive vedtaget. Planen løber frem til Der skal laves en rollefordeling med henblik på implementering samt årlig opfølgning og opdatering. En række af aktiviteterne i 2015 vedrører realisering og modning af delelementer fra planen, som følger: Udvikling af værdikæder indenfor biogas: Mere råmateriale til biogasanlæg, etablering af biogasanlæg og biogas til transport. Medvirken til energirenovering af by- og landdistrikter, herunder implementering af landsbyrapporten, som udkom i Udvikling af finansieringsmodeller til energirenovering via det EU-finansierede projekt Infinite. EU-Horizon 2020-projekt skal udarbejde gangbare finansieringsmodeller til implementering af handlingsplanerne i kommunens EU-borgmester handlingsplan. Off-shore vind: I et samarbejde med Erhvervshus Nord, Frederikshavn Havn, Frederikshavn Forsyning og private aktører arbejdes der med etablering af et demonstrationssite ved Hirsholmene. Klyngedannelse indenfor fotonik, etape 2 (LED og anden belysning). Der er i budgettet for 2015 afsat nettodriftsbevilling på 26,5 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling 3,5 mio. kr. til Udvikling og Erhverv. Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet har til opgave at servicere Borgmester, Politikere, Direktion og Den Kommunale Chefgruppe. Ledelsessekretariatet har følgende hovedopgaver: Betjening af Byråd og udvalg Koordinering og samordning af de politiske dagsordner Juridisk rådgivning Sekretærfunktion for Borgmester og direktører Administration Kommunikation Webmaster på hjemmeside og intranet Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 26,4 mio. kr. heraf 10,6 mio. kr. til byrådet, 7,1 mio. kr. til Ledelsessekretariatet, 8,7 mio. kr. til direktionen samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. kr. til Ledelsessekretariat, Byråd og Direktion. Der er i budgetterne indregnet besparelser på 1,3 mio. kr. Byrådet Opgaver, som defineret i styrelsesvedtægten. Der er indregnet besparelse på 0,5 mio. kr. til mere tid til kerneydelse, demografi og produktivitetsstigning mm. Besparelsen findes ved eliteidræt, markedsførings- og dispositionskonti samt øvrige overheadudgifter. Der er givet DUT midler på 0,5 mio. kr. til forhøjelse af byrådets vederlag i Det er ca. 0,05 mio. kr. mindre end de faktiske udgifter. I 2015 og efterfølgende år er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. til omstrukturering/ forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Besparelsen har været gældende fra Da der ikke er blevet færre byrådsmedlemmer eller udvalg i denne byrådsperiode mangler pengene på Økonomiudvalgets konti. Der er således en udfordring i 2015 og efterfølgende år til dels omstrukturering og ekstra udgifter til vederlag på i alt 1,55 mio. kr. I henhold til Økonomiudvalgets møde af 19. august 2014 skal den økonomiske udfordring på 1,55 mio. kr. finansieres indenfor Økonomiudvalgets budgetramme. Økonomiudvalget besluttede på møde af 18. juni 2014, at sponsorater og pulje til eliteidræt reduceres med 0,1 mio. kr. 11

12 Direktionen Direktionen består af 4 direktører og 1 centerchef. I 2015 sker der en reduktion på Direktionens budget på 0,5 mio. kr. Besparelsen finansieres ved et ligeligt bidrag fra hvert direktørområde under Økonomiudvalget. Center for Familie Familierådgivningen, familieplejegruppen og administration De tre funktioner er alle placeret på Sæby Rådhus sammen med en række andre opgaver i centret. Familierådgivningen Familierådgivningen er en af 6 afdelinger i Center for Familie og afdelingens socialrådgivere arbejder med børn og unge mellem 0 15 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser. Familieplejegruppen og administration Familieplejegruppen er organisatorisk en del af dag- og døgnafdelingen i Center for Familie. Familieplejegruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier. Administration Administrationen refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske opgaver i Center for Familie. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 18,7 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. kr. til Center for Familie. Driftsbevillingen er tilført 0,7 mio. kr. svarende til de pålagte reduktioner på lønbudgettet af socialrådgivere jf. budgetforliget. Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2015 indgår i budgettet med 0,3 mio. kr. vedr. VISO. Center for unge Myndighed og administration Centrets funktioner er fysisk placeret i Center for Unges lokaler på Hånbækvej 32A og udføres tværfagligt i tæt sammenhæng med en lang række andre opgaver i centret. Koordinering og tværfaglig indsats I denne afdeling arbejdes der i følgende teams: Forvisitation, Ydelsesområdet, Unge under 18 år, Beskæftigelsesområdet, SSP og Unge over 18 år og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Teamene er sammensat, så de fremmer Center for Unges ambition om høj tværfaglighed og hurtig, smidig og kompetent sagsbehandling i forhold til den enkelte unge, hvorfor der kan være team bestående af udelukkende administrative medarbejdere og team, hvor administrative medarbejdere kun udgør en del af teamet. Administration Administrationen refererer til afdelingsleder/centerchef og løser en lang række økonomiske og administrative opgaver herunder også telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere. Desuden foretages der administrativ sagsbehandling - f.eks. beregning af visse ydelseskategorier. Der er løbende ca aktive sager i Center for Unge. Cirka 430 af det samlede antal sager vedrører unge ledige, der modtager uddannelseshjælp. Herudover findes der 110 personer indenfor det udsatte voksenområde - primært førtidspensionister. 469 af de nævnte sager vedrører unge under 18 år. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 13,2 mio. kr. til Center for Unge. De indlagte besparelser i budgettet opnås ved at reducere i personalet. Driftsbevillingen er tilført 0,3 mio. kr. svarende til de pålagte reduktioner på lønbudgettet af socialrådgivere jf. budgetforliget. Center for Skole Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 4 ansatte. Center for Skole løser og varetager bl.a. en lang række opgaver inden for folkeskoleområdet, SFO og ungdomsskole. Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger. Der er i budgettet for 2015 afsat netto driftsbevilling 4,7 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,07 mio. kr. til Center for Skole samt Center for Kultur og Fritid. De indlagte besparelser i budgettet opnås ved at reducere i personalet. Center for Dag- og Fritidstilbud Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte. Center for Dag og Fritidstilbud varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver i relation til kommunens dagtilbud. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt gennemførelse af aktiviteter, der sikrer at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ud i livet. Center for Kultur og Fritid Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. 12

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Budgetoplæg 215-18 Økonomicentret d. 13-8-214 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Budgetforslag 215 i hovedtal... 4 3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere