Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25."

Transkript

1 Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene juni 2013 Den 6. juni 2013 Etablering af Fælles IT 1. Resume I henhold til den politiske aftale om Styring, struktur og samarbejdskultur i Aarhus Kommune af 19. marts 2013 etableres et fælles servicecenter i Aarhus Kommune, som samler en række hjælpefunktioner inden for redskaber til løn- og personaleadministration, fælles økonomiske støttesystemer, indkøb og udbud, samt IT. På baggrund heraf samles opgaver og ressourcer for en række funktioner på IT-området i Borgmesterens Afdeling. De dele af IT-området, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at opgaverne løses fælles, omfatter fælles teknisk support, fælles brugeradministration, fælles infrastruktur, fælles data, fælles digitalisering og fælles leverandør- og økonomistyring. Det indstilles, at en række opgaver i de nuværende IT-funktioner i magistratsafdelingerne sammen med eksisterende fælles IT-opgaver samles i Fælles Service i Borgmesterens Afdeling. Det er afgørende, at der er fokus på sikker drift af de fælles IT-opgaver. Der foreslås som følge heraf en trinvis implementering, magistratsvis, i forhold til de opgaver som løses fælles. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling MBA-Borgmester og kretariatet 8100 Aarhus C Sagsnr. 13/ Journalnr. Sagsbeh. Peter Marker Telefon Direkte telefon Fax Lixtal: Det foreslås på baggrund heraf, at IT-opgaver fra den eksisterende fælles IT-funktion i Borgmesterens Afdeling, samt fra Sociale forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø, og Kultur og Borgerservice samles i Fælles IT pr. 1. oktober Efterfølgende overføres IT-opgaver fra Sundhed og Omsorg senest pr. 1. januar 2014, og fra Børn og Unge senest pr. 1. april Overførsel af opgaver vedr. brugeradministration i forhold til systemer kan foretages efter aftale med magistratsafdelingerne. Etablering af Fælles IT

2 Magistratsafdelingerne vil fortsat have ansvar, kompetencer og ressourcer til at sikre den lokale digitalisering, herunder den IT-mæssige understøttelse af de enkelte afdelingers kerneopgaver (fagsystemer f.eks. på social- og beskæftigelsesområdet, ældreområdet, systemer på børne- og ungeområdet osv, GIS/geodata, ledelsesinformation, forretningsspecifikke applikationer m.v.). Desuden er det vigtigt, at der i de enkelte afdelinger fortsat arbejdes med innovation, forretningsudvikling og digitalisering både overfor borgere, foreninger, virksomheder m.v. i tæt samarbejde med arbejdsprocesserne på de enkelte kerneopgaver (digitalisering, IT-kompetenceudvikling, selvbetjening, mobile løsninger etc.). 2. Beslutningspunkter At 1) Fælles IT for Aarhus Kommune etableres som en del af Fælles Service i Borgmesterens Afdeling pr. 1. oktober At 2) De i indstillingen beskrevne IT-opgaver i Borgmesterens Afdeling og magistratsafdelingerne inden for fælles teknisk support, fælles brugeradministration, fælles infrastruktur, fælles data, fælles digitalisering, samt leverandør- og økonomistyring samles i Fælles IT, i henhold til den i indstillingen beskrevne tidsplan. 3. Baggrund Ansvaret for varetagelsen af en række IT-drifts- og supportopgaver er placeret i de enkelte magistratsafdelinger i kommunen. Tidligere var opgavevaretagelsen inden for de enkelte magistratsafdelinger decentraliseret i forskellig udstrækning og forankret i decentrale driftsenheder med ansvar for blandt andet serverinstallationer, lokalnet og PC-arbejdspladser. Med udgangspunkt i en indstilling fra Borgmesterens Afdeling besluttede Byrådet 2. februar 2005 at igangsætte et arbejde med henblik på at opnå effektivisering og kvalitative forbedringer ved i større udstrækning at samle og standardisere IT-driftsopgaverne i Aarhus Kommune. På baggrund heraf godkendte Byrådet efterfølgende den 11. januar 2006 etablering af et fælles IT-driftscenter for Aarhus Kommune (IT- Service og Support/IT-SOS), placeret som en selvstændig organisatorisk enhed i Sundhed og Omsorg. Side 2 af 11

3 IT-SOS blev etableret i foråret 2006, og varetog herefter en række opgaver i forhold til support, ændringer, PC-arbejdspladser, samt ITdriftsydelser vedrørende systemer, servere m.v. Efterfølgende vedtog Byrådet 27. august 2008, at de specialiserede IT-driftsopgaver i IT-SOS i forhold til serverdrift m.v. skulle udbydes. Som følge heraf blev hovedparten af IT-SOS s opgaver overdraget til ekstern leverandør. Opgaver i forhold til teknisk support, visse tekniske opgaver m.v. blev tilbageført til de enkelte magistratsafdelinger, og IT-SOS blev nedlagt som selvstændig organisatorisk enhed. I sparerunden ifbm. B besluttede Byrådet, at så stor en del af besparelserne som muligt skulle findes ved effektivisering og besparelser på administrative og tværgående funktioner. Der blev med baggrund heraf iværksat en række tværgående initiativer, med fokus på øget anvendelse af IT, ny teknologi herunder mobile løsninger, og digitalisering af sagsgange og arbejdsprocesser. I forbindelse med sparerunden i tilknytning til B besluttede Byrådet at fastholde princippet om, at der så vidt muligt spares på administrative og tværgående funktioner. Som en del af Byrådets vedtagelse af B blev på baggrund heraf vedtaget tværgående spareforslag (TV-04) fra Borgmesterens Afdeling vedr. Tværgående samarbejde om opgaveløsning. Det fremgik heraf at: På IT-området foreslås samling af opgaver, kompetencer og ressourcer vedrørende de IT-opgaver, som er generelle på tværs af magistratsafdelingerne. Det omhandler opgaver i forhold til fælles IT-systemer, som anvendes i hele kommunen, samt opgaver som ikke er specifikt knyttet til de faglige kerneopgaver i de enkelte afdelinger. Magistratsafdelingerne skal fortsat have ansvar, kompetencer og ressourcer til at sikre den IT-mæssige understøttelse af de enkelte afdelingers kerneopgaver. Borgmesterens Afdeling blev på denne baggrund anmodet om at fremlægge et konkret forslag til sammenlægning af kompetencer og ressourcer på IT-området i Aarhus Kommune. Der er efterfølgende i regi af IT-styregruppen arbejdet med en række tværgående tiltag med henblik på at opnå effektiviseringer, samt at forberede en mere fælles tværgående løsning af en række af opgaverne på IT-området i kommunen. Side 3 af 11

4 De konkrete initiativer har bl.a. omfattet udskiftning og fornyelse af Aarhus Kommunes grundlæggende IT-platform, fælles brugeradministration af stamdata for alle kommunens IT-brugere (AD/ Active Directory), fælles indkøb og udskiftning af administrative PC ere i kommunen, streaming af programpakker til PC ere, udskiftning af multifunktionsmaskiner og printservere m.v. I forlængelse heraf er arbejdet med udskiftning og fornyelse af de fælles administrative systemer til post og kalender, EDSH-system, lokale- og ressourcebooking, overgang til papirløse politiske og administrative møder, nyt lønsystem, ny fælles IT-løsning til fraværsregistrering (sygdom, ferie) m.v. Aarhus Kommune står derfor nu i en ny, forbedret udgangssituation på IT-området, med fælles IT-platform og IT-arkitektur, nye webbaserede programmer til den administrative arbejdsplads, mulighed for fjernovertagelse af PC-ere, automatisk udrulning af nye programpakker m.v. Sideløbende med processen i IT-styregruppen er i regi af Styreformsog Strukturudvalget af to eksterne konsulentfirmaer udarbejdet henholdsvis en foranalyse og en rapport vedr. hjælpefunktionerne i Aarhus Kommune. Med baggrund i betænkning fra Styreforms- og Strukturudvalget blev der 19. marts 203 indgået politisk aftale vedr. Styring, struktur og samarbejdskultur i Aarhus Kommune. Det fremgår af den politiske aftale, at der etableres et fælles servicecenter i Aarhus Kommune, som samler en række hjælpefunktioner inden for redskaber til løn- og personaleadministration, fælles økonomiske støttesystemer, indkøb og udbud, samt IT. Omlægningen skal understøtte ændrede og enklere sagsgange, standardisering, øget brug af digitale løsninger, og klar kommunikation til brugerne. På IT-området er der nu opbygget et fælles fundament, der kan gøre det muligt at realisere potentialet. På baggrund heraf er efterfølgende 17. april 2013 aftalt med magistratsafdelingerne, at opgaver og ressourcer på IT-området flyttes til Borgmesterens Afdeling, på basis af den proces, der er aftalt i Direktørgruppen, ud fra IT-styregruppens oplæg. Side 4 af 11

5 Magistraten har 21. maj 2013 tiltrådt indstilling om Styring, struktur og samarbejdskultur, hvori det er indstillet til Byrådet, at Byrådet bemyndiger Magistraten til at beslutte, hvilke opgaver og ressourcer på IT- og på indkøbs- og udbudsområdet der samles i Fælles Service, og at Byrådet godkender de bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med forventet regnskab Den forventede effekt For de enkelte IT-brugere i kommunen er det afgørende vigtigt, at den samlede IT-understøttelse af arbejdsgange- og processer fungerer sikkert, effektivt og på et kvalitativt højt niveau, og at der er adgang til hurtig og effektiv IT-support, så der undgås data- og produktivitetstab. Den enkelte slutbruger får mulighed for at have et enkelt kontaktpunkt én indgang til hjælp i Fælles IT. Det forventes herudover, at der kan opnås øget kvalitet og en mere effektiv og standardiseret opgaveløsning i kommunens IT-driftsopgaver gennem en samling af kompetencer og ressourcer. Der etableres et stærkere fagligt miljø med mulighed for effektivisering gennem specialisering, reduktion af sårbarhed m.v. På sigt er forventningen, at samlingen af de generelle IT-funktioner i kommunen i én fælles IT-funktion vil kunne føre til en bedre opgaveløsning og en mere effektiv ressourceudnyttelse, og dermed understøtte muligheden for at realisere de besparelser på 25 mio. kr. årligt, som er forudsat i budgetforliget for Effektiviseringerne forudsættes opnået uden at der pålægges de decentrale ledere og institutioner ekstra administrative opgaver, og så det sikres, at der ikke opbygges dobbelte administrative funktioner på centralt og decentralt niveau. Den endelige realisering af potentialet vil ske i takt med, at der gennemføres konkrete effektiviseringer af administrative sagsgange og arbejdsprocesser på udvalgte områder, anvendelse af fælles IT-løsninger, fælles support og brugeruddannelse m.v. Eksempler på konkrete initiativer med henblik på understøttelse af den videre digitalisering kunne f.eks. være indscanning af indgående post til kommunen, ét password log-on til alle systemer, udnyttelse af videomødefaciliteter, talegenkendelse ved journalskrivning, yderligere brug af mobile løsninger m.v. Side 5 af 11

6 5. De planlagte ydelser IT-styregruppen har i efteråret 2012 gennemført en større proces med inddragelse af en lang række medarbejdere fra områderne i beskrivelsen af opgaveområder og snitflader. Dette arbejde indgår som konkret input i den foreslåede samling af opgaver herunder. En række vigtige opgaver på IT-området vil fortsat blive varetaget i de enkelte magistratsafdelinger. Magistratsafdelingerne vil fortsat have ansvar, kompetencer og ressourcer til at sikre digitalisering af deres egne ansvarsområder, dvs. den IT-mæssige understøttelse af de enkelte afdelingers kerneopgaver (fagsystemer f.eks. til udbetaling af ydelser på beskæftigelsesområdet, omsorgsjournal-system på ældreområdet, pladsanvisning på børneområdet osv, GIS/geodata, ledelsesinformation m.v.). Desuden er det vigtigt, at der i de enkelte afdelinger arbejdes med innovation, forretningsudvikling og digitalisering i tæt samarbejde med arbejdsprocesserne på de enkelte kerneopgaver (digitalisering, selvbetjeningsløsninger, mobile løsninger osv.). De dele af IT-området, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at opgaverne løses af Fælles IT er følgende seks områder: Fælles teknisk support skal være en samlet indgang til koordineret hjælp for slutbrugerne. Ansvarsområdet omfatter teknisk support til alle kommunens IT-slutbrugere, herunder modtagelse, registrering, løsning og opfølgning på hændelser/incidents, håndtering af indkøb/bestilling af hardware, udarbejdelse og vedligeholdelse af vejledninger m.v. Fælles brugeradministration skal sikre effektive processer omkring oprettelse, vedligeholdelse og nedlæggelse af IT-brugere i Aarhus Kommune, samt de IT-værktøjer, der knytter sig til disse opgaver, samt vedligeholdelse af relevante bruger- og rolleprofiler og autorisation af brugere til konkrete systemer. Fælles infrastruktur skal sikre stabil drift og understøtte digital udvikling. Ansvarsområdet omfatter den fælles IT-infrastruktur, herunder blandt andet netværk, telefoni, fælles systemer som post, AD og IT-arbejdspladser, diftsopgaver, teknologiudvikling samt IT-sikkerhed. Side 6 af 11

7 Fælles data skal arbejde for en effektiv og økonomisk adgang til fælles data. Ansvarsområdet skal etablere forretningsprocesser, som gør det muligt at registrere data en gang og bruge de fælles data mange steder i Aarhus Kommune. Det omhandler data, som anvendes af flere områder i Aarhus Kommune, herunder organisations- og medarbejderdata, borgerdata m.v. Fælles digitalisering skal arbejde for hjemtagning af digitale gevinster fælles og lokalt. Ansvarsområdet omfatter anskaffelse og anvendelse af fælles digitale løsninger og udbredelse af disse. Fælles digitalisering står for udviklingsprocesser med bruger og forretningsansvarlig i centrum, med fokus er på nytteværdi af digitalisering. Fælles leverandør- og økonomistyring skal sikre leverancer og en fornuftig, gennemsigtig økonomi på IT-området. Det omhandler gennemførsel af udbud og opfølgning på kontrakter og licenser, samt opfølgning på aftalte servicemål og udfaktuering af IT-udgifter til magistratsafdelinger og institutioner). I tilknytning til de ovennævnte opgaver vil også kunne placeres systemejerskab for kommunens medarbejderportal, IT-system i forhold til kommunens fælles designløsning m.v., så de kommer til at hænge sammen med de øvrige systemejerskaber i forhold til de fælles systemer i den administrative arbejdsplads. Den planlagte samling af opgaver omfatter ikke Børn og Unges pædagogiske IT-netværk og opgaver. Overførsel af opgaver vedr. brugeradministration i forhold til systemer kan foretages efter aftale med magistratsafdelingerne. Der skal i det videre arbejde særligt være fokus på videreudvikling af sammenhængene mellem systemerne i den administrative arbejdsplads og videreudviklingen af Økonomisystemet (OPUS), og sammenhængen med de øvrige digitaliseringsinitiativer. 6. Organisering af indsatsen I forhold til kommunens generelle IT er drift af servere og applikationer samt telefoni outsourcet til en række forskellige eksterne leverandører. IT-infrastruktur, systemejerskab for fælles systemer (post, kalender, EDSH-systemer osv.), leverandør- og økonomistyring m.v. varetages af IT i Borgmesterens Afdeling. Side 7 af 11

8 Teknisk IT-support varetages af de forskellige ServiceDesk s i de respektive magistratsafdelinger, som ligeledes i forskelligt omfang forestår brugeradministration. Herudover er der i de fleste afdelinger lokale IT-support ansvarlige (LSA er) på decentralt niveau. Fælles IT etableres organisatorisk som en enhed i Fælles Service i Borgmesterens Afdeling. Det er afgørende, at der er fokus på sikker drift af de fælles IT-opgaver. Der foreslås som følge heraf en trinvis implementering, magistratsvis, i forhold til de opgaver som løses fælles. Det foreslås på baggrund heraf, at IT-opgaver fra den eksisterende fælles IT-funktion i Borgmesterens Afdeling, samt fra Sociale forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø, og Kultur og Borgerservice samles i Fælles IT pr. 1. oktober Efterfølgende overføres IT-opgaver fra Sundhed og Omsorg senest pr. 1. januar 2014, og fra Børn og Unge senest pr. 1. april Forudsætningen for, at Fælles IT kan bidrage til effektiv løsning af de tværgående hjælpefunktioner er, at der er fokus på sikker drift, og på betjeningen af de decentrale ledere, institutioner og medarbejdere, samt den strategiske ledelse i magistratsafdelingerne. Tilrettelæggelse af tids- og procesforløb ifbm. indførelse af nye IT-løsninger, forbedring af supporten, digitalisering af sagsgange m.v. skal derfor løses i tæt samarbejde med de relevante ledere og medarbejdere i de respektive magistratsafdelinger. De ydelser, som Fælles IT leverer, skal være præcist og kortfattet beskrevet i servicedeklarationer og Service Level Agreements (SLA er) som fortæller, hvad Fælles IT er forpligtet til at levere. Alle servicedeklarationer udarbejdes efter en dialog med brugerne, og godkendes i samarbejde med magistratsafdelingerne. Der vil i tilknytning være mulighed for aftale om særlig VIP-service ifht. IT-support, så f.eks. rådmand, direktør m.v. har mulighed for særlig hurtig IT-hjælp. Med henblik på systematisk registrering, håndtering og opfølgning på alle henvendelser etableres en fælles ServiceDesk, som håndterer og koordinerer alle henvendelser (brugeroprettelser, bestilling af IT-udstyr osv.) og hændelser (support i forhold til IT-problemer, glemt password etc.). Side 8 af 11

9 For at sikre en så høj kunde-/serviceorientering som muligt skal der endvidere i Fælles IT for hver magistratsafdeling være ansvarlige kontaktpersoner, der fungerer som indgang for magistratsafdelingerne og de respektive forvaltninger, institutioner og medarbejdere. Kunde- og serviceorienteringen skal være en bærende værdi i Fælles IT, og der forudsættes et meget stærkt ledelsesmæssigt fokus herpå. Der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser osv. for at identificere og følge op på forbedringsområder. Det er endvidere vigtigt, at Fælles IT spiller en aktiv rolle i løbende udvikling og optimering af kommunens arbejdsgange og systemanvendelse. Denne aktive rolle spilles i samarbejde med magistratsafdelingerne. Når der foreligger afklaring om etableringen af Fælles Service i Borgmesterens Afdeling, vil den fremtidige interne organisering og ledelse af området blive fastlagt. Dette gennemføres inden 1. september FællesMED er orienteret om indstillingen på møde 3. juni Efter aftale i FællesMED sendes indstillingen i 14-dages høring i HovedMEDudvalgene i de berørte magistratsafdelinger i perioden juni Indstillingen fremsendes herefter til endelig godkendelse på Magistratens møde 1. juli Konsekvenser for ressourcer Der skal etableres driftsbudget til det nye Fælles IT. Fra Borgmesterens Afdeling overføres eksisterende budgetter vedrørende de pågældende opgaver og medarbejderressourcer til Fælles IT. De personaleressourcer, som skal anvendes til at udføre opgaver, som tilføres Fælles IT fra magistratsafdelingerne, forslås finansieret gennem bidrag, som magistratsafdelingerne betaler til Fælles IT (bilag 7). Det foreslås, at der fastlægges et niveau for denne finansiering på 20 mio. kr. årligt fra etableringen af Fælles IT og til udgangen af Dette svarer til udgifterne til ca årsværk, incl. overheadomkostninger. Dette vurderes at svare til det samlede ressourceforbrug på opgaverne i dag. Det foreslås, at finansieringsbidragene indfases i takt med overførsel af opgaver fra afdelingerne. Det foreslås, at finansieringsbidraget betales af afdelingerne efter følgende tre fordelingsnøgler, der har betydning for omkostningerne ved Fælles IT s ydelser: Side 9 af 11

10 - 50 % af det samlede finansieringbidrag fordeles i forhold til antal PC er på det administrative netværk - 20 % af det samlede finansieringsbidrag fordeles i forhold til antal mobile enheder (smartphones og tablets) med adgang til det administrative netværk - 30 % af det samlede finansieringsbidrag fordeles i forhold til antallet af IT-brugere med adgang til systemer på det administrative netværk Det foreslås, at bidraget for 2013 fordeles på grundlag af antal PC ere, mobile enheder og brugere pr. 1. oktober 2013, og at bidraget herefter fordeles ud fra antal enheder pr. 1. april de enkelte år. Ændringer i det samlede finansieringsbidrag efter 2015 fastlægges af Magistraten på grundlag af den årlige opfølgning samt en vurdering af tilgang/afgang af opgaver, samt aftalte ændringer i aktivitets- eller serviceniveau. Ændringer af fordelingsnøglen godkendes af Magistraten. Det vil løbende blive vurderet, om fordelingsnøglen er hensigtsmæssig i forhold til at afspejle omkostningerne ved ydelserne fra Fælles IT og i forhold til at give de rigtige incitamenter, så fordelingsnøglen kan understøtte kommunens overordnede digitaliseringsstrategi. Inden for det fastlagte budget optager Borgmesterens Afdeling drøftelser med magistratsafdelingerne om overflytning af medarbejdere til Fælles IT. De medarbejdere, som hidtil har været beskæftiget med IT-opgaverne følger som udgangspunkt med deres opgaver til Fælles IT. Medarbejderne flyttes med uændrede lønmæssige forhold (samme anciennitet, løn incl. tillæg m.v.). Lokalemæssigt søges hele Borgmesterens Afdeling, incl. de nye funktioner i Fælles Service og de nye medarbejdere inden for Indkøb og IT, så vidt muligt placeret på Rådhuset, i forbindelse med at Ejendomsforvaltningen flytter fra Rådhuset til den nye fælles Bygningsfunktion i Teknik og Miljø pr. 1. august Dele af Fælles IT vil i en midlertidig periode kunne placeres i Valdemarsgade, frem til Borgerservice flytter fra Rådhuset til det nye multimediehus/dokk1 på havnen. Side 10 af 11

11 De bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående indarbejdes i Borgmesterens Afdelings samlede tillægsbevilling i forbindelse med forventet regnskab 2013, som fremsendes til behandling i Byrådet i oktober-november Evaluering Direktørgruppen følger løbende implementeringen af Fælles IT. Samlingen af IT-funktionerne i Fælles IT foreslås evalueret efter en 2- årig periode, således at evaluering forelægges Magistraten inden udgangen af Jacob Bundsgaard / Niels Højberg Bilag Bilag 1-6: Høringssvar fra HovedMED-udvalgene i de respektive magistratsafdelinger (vedlægges efter høringsperioden juni 2013). Bilag 7: Fordelingsnøgle, finansieringsbidrag fra afdelingerne. Tidligere beslutninger Indstilling om Videreudvikling og eventuel samling af de decentrale IT-driftsopgaver i Århus Kommune, vedtaget i Byrådet 2. februar Indstilling om Organisering af IT-drift i Århus Kommune (etablering af IT Service og Support/IT-SOS), vedtaget i Byrådet 11. januar Indstilling om Organisering og placering af IT-driftsopgaver (nedlæggelse af IT-SOS), vedtaget i Byrådet 27. august Budgetforligene om B og B (tværgående effektiviseringsforslag TV04). Aftale om Styring, struktur og samarbejde i Aarhus Kommune af 19. marts Fælles forståelsespapir vedr. etablering af Fælles Service, tiltrådt i Direktørgruppen 17. april Side 11 af 11

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.) Forslag

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats Orientering om hjemtagelse af løn fra KMD - Økonomiudvalget den 16. december 2013 Brugerundersøgelse november 2013 viser: Øget utilfredshed med lønadministrationen hos KMD BPO Øget tilfredshed med lønsystemerne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag Notat Til Styreforms- og Strukturudvalget Den 9. november 2012 Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune 1) Det formelle grundlag Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistraten I henhold til styrelsesvedtægtens

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling.

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. november 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Resume Århus Sporvejes

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Hovedprocesser og effektivisering

Hovedprocesser og effektivisering Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 19/10 2006 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere